The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จุลสารสหเวชศาสตร์ ฉบับที่ 35

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aonnichcha.maungpho, 2021-11-01 03:58:24

จุลสารสหเวชศาสตร์ ฉบับที่ 35

จุลสารสหเวชศาสตร์ ฉบับที่ 35

ปที ่ี 8 ฉบบั ที่ 35 เดือนกรกฎาคม-กนั ยายน 2560

AHS Newsletter
http://allied.tu.ac.th

คจลุ ณสาะรสหเวชศาสตร์

มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ ร่นุ ที่ 4 (นกธ.4) และ สวปอ.มส.6 รว่ มเปน็ เจ้าภาพและวางพวงมาลา
ถวายสกั การะ ในพระพธิ ธี รรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็ พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล
โดยมี รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เม่อื วันท่ี 17 กรกฎาคม 2560

1

แนะนำ�บุคลากรใหม่

อาจารย์ ดร.วรรณนิภทั ศ บวั เทศ
Ph.D. (Knowlege Science)
Japan Advanceed Institute of Science and Technalogy, Japan
สังกัด ภาควิชากายภาพบำ� บัด

การสร้างความร่วมมือและเครอื ข่ายทางวิชาการและการวจิ ยั

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะสหเวชศาสตร์ กับ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปู ถัมภ์ เพอื่ พัฒนางานดา้ นวิชาการ วิจัย ตลอดจนการพฒั นาบคุ ลากร
กีฬา รวมถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการกีฬา อันเป็นรากฐานส�ำคัญ
ส�ำหรับการพัฒนาการกีฬาของชาติ ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์
ช้ัน 6 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี
รศ.ดร.กำ� พล รจุ วิ ชิ ชญ์ คณบดคี ณะสหเวชศาสตร์ และพลตำ� รวจเอกสนั ต์
ศรุตานนท์ นายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมลงนามในบันทกึ ข้อตกลงฯ เม่อื วนั ที่ 15 สงิ หาคม 2560
คณะผู้บริหารจาก Nanjing Sport Institute ประเทศจีน
ได้เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันท่ี 26
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชมุ 959 ช้นั 9 อาคารปยิ ชาติ และ
เยยี่ มชมอาคารปยิ ชาติ อาคารราชสุดา และอาคาร Main Stadium
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในอนาคตจะมีการ
ด�ำเนนิ งานด้านการกฬี ารว่ มกัน

รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Prof.Maria Teresa
T. Rodriguez, Trinity University of Asia ในการสง่ นักศกึ ษามา
ฝกึ งานทภ่ี าควชิ าเทคนคิ การแพทย์ คณะสหเวชศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั
ธรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ร่วมเป็น
สกั ขีพยาน เมื่อวนั ที่ 11 กนั ยายน 2560

ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข
รองคณบดฝี า่ ยวชิ าการและผศ.ดร.ไพลวรรณสทั ธานนท ์ รองคณบดฝี า่ ยวจิ ยั และวเิ ทศสมั พนั ธ์
เขา้ รว่ มพธิ ลี งนามบนั ทกึ ความรว่ มมอื ในการพฒั นากำ� ลงั คนสายวชิ าชพี รงั สเี ทคนคิ ระหวา่ ง
กระทรวงสาธารณสขุ กบั มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิ ทร์ และมหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ เมอ่ื วนั ที่ 1 กันยายน 2560 ณ
หอ้ งประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชน้ั 2 ตึกส�ำนักงานกระทรวงสาธารณสขุ

2

ดา้ นวชิ าการ วจิ ยั และบริการวิชาการ

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน
พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินส�ำหรับคนพิการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(I-Walk) จ�ำนวน 10 เครื่องใหก้ ับโรงพยาบาลตา่ งๆ จ�ำนวน 10 แห่ง โดย
เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ ผศ.ดร.บรรยงค์ รงุ่ เรืองด้วยบญุ ภาควชิ า
วศิ วกรรมเครอื่ งกล คณะวศิ วกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.พชั รี คณุ คำ�้ ชู ภาควชิ า
กายภาพบำ� บดั คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ เพอ่ื นำ� ไปใชก้ บั
ผพู้ กิ าร และผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลอื ดสมอง ตลอดจนผลติ ผลงานวจิ ยั ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง

ภาควิชากายภาพบ�ำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิง
ปฏบิ ตั กิ าร ประจำ� ปี 2560 ในหวั ขอ้ Paediatric physical therapy in 21st century และ หวั ขอ้
Stroke Rehabilitation : Multidisciplinary Approaches ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศนู ย์รังสิต เมอ่ื วันท่ี 19-21 กรกฎาคม 2560 โดยมีนักกายภาพบำ� บดั และคณาจารย์
ผู้ควบคุมการฝึกปฏบิ ัตงิ านทางคลนิ คิ เขา้ รว่ มการอบรมประมาณ 80 คน
ฝา่ ยวชิ าการคณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรอื่ ง “แนวทางจดั ทกั ษะการเรียนรใู้ นศตวรรษท่ี 21” เม่อื วนั ท่ี 1 สงิ หาคม 2560
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 218 ชน้ั 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ งั สิต โดยไดร้ ับเกียรตจิ ากอาจารย์ท่มี ีความรู้
ความเช่ยี วชาญ ดา้ นการจัดการเรยี นรู้คอื ดร.อดศิ ร จนั ทรสุข จากคณะวทิ ยาการเรยี นรู้และศกึ ษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ การอบรม
ครัง้ น้ีไดร้ ับความสนใจจากคณาจารย์คณะสหเวชศาสตรอ์ ยา่ งคบั ค่งั

รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการน�ำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา คร้งั ที่ 10 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรอี ยุธยา โดยในปีการศกึ ษา 2559 มีนกั ศกึ ษาระดบั บณั ฑติ ศึกษา
น�ำเสนอผลงานวิทยานพิ นธ์จ�ำนวนท้ังสิ้น 60 คน จดั ขึ้นระหว่างวนั ที่ 8-9 กรกฎาคม 2560

3

โครงการบัณฑิตจิตอาสาเน่ืองในวันครบรอบวัน
สถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ (ท�ำดอกไม้จันทน์
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9) ณ
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมคี ณาจารยแ์ ละนกั ศกึ ษาระดบั บณั ฑติ ศกึ ษา
เขา้ ร่วมโครงการ เม่อื วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2560

บัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรม เร่ือง “การก�ำจัดขยะสารเคมีและของ
เสียอันตรายคณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560” โดยวิทยากร คุณธีรพัฒน์
คล้ายมุข จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เจ้าหน้าที่ บริษัท รีไซเคิลเอนจิเนียร่ิง จ�ำกัด
เมื่อวนั ท่ี 8 สิงหาคม 2560 ณ หอ้ งบรรยาย 234 ช้ัน 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ ศูนยร์ งั สติ โดยมคี ณาจารย์ นักศึกษา และผ้ปู ฏิบัตงิ าน เขา้ ร่วมอบรม
ในปีการศึกษา 2559 คณะสหเวชศาสตร์มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรจ�ำนวน 8 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ท้ังนี้ หลักสูตรท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพฯ ได้ผ่านการ
ประเมนิ องคป์ ระกอบท่ี 1 การกำ� กบั มาตรฐาน ครบทกุ หลกั สตู ร และไดร้ บั การประเมนิ ใน
องค์ประกอบที่ 2-6 มีผลคะแนนประเมินคุณภาพฯของทุกหลักสูตรอยู่ในระดับ
คณุ ภาพดี สำ� หรบั หลกั สูตรวทิ ยาศาสตรบณั ฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขา
วชิ ากายภาพบ�ำบัด ใชผ้ ลการรบั รองคณุ ภาพหลกั สูตรจากสภาวิชาชีพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ (นกธ.) มาอย่าง
ต่อเน่ือง ปัจจุบันก้าวเข้าสู่รุ่นที่ 5 แล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการเป็นผู้น�ำทางด้านกีฬากอล์ฟ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและการเจริญเติบโตของกีฬากอล์ฟในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระดับสูงของหน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องให้
มีความเข้มแข็งและน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รูปแบบการอบรมหลักสูตรได้ผ่านการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานใน
ระดับสากล และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบัน Singha Elite Performance Centre โดยโปรป้อมเพชร
สารพุทธิ ที่มีความเช่ียวชาญในการฝึกสอนและแนะแนวทางให้กับโปรกอล์ฟอาชีพระดับโลกหลายคน นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากร
พิเศษหลายท่านท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางในวงการกีฬากอล์ฟ เช่น คุณวิชิต บัณฑุวงศ์ คุณสรวง จันทรอุไร
คุณคตพิ จน์ เกดิ มน่ั คง โดยมพี ธิ ีเปดิ การอบรมฯ โดย รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชญญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เมอื่ วนั ท่ี 10 สงิ หาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศนู ยพ์ ัทยา สำ� หรบั ในรุน่ ที่ 5 มีผูเ้ ข้าอบรมจ�ำนวน 60 คน

4

ฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมออก
บูธในงาน Thammasat Open House 2017 เพอ่ื
เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอน
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสหเวชศาสตร์ ให้แก่ ครู
อาจารย์ และผปู้ กครอง และนกั เรยี นระดบั มธั ยมศกึ ษา
ตอนปลาย ในวันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ ศนู ย์
ประชุมธรรมศาสตร์ และอาคารปยิ ชาติ มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ ศนู ยร์ ังสติ
ฝ่ายวิชาการคณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ
นกั ศึกษาใหม่ ระดบั ปริญญาตรี ประจ�ำปกี ารศกึ ษา 2560 เพ่ือเปน็ การ
แนะน�ำหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน ความรู้เก่ียวกับการประกัน
คุณภาพ รวมท้ังการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา
ท่ีสรา้ งช่อื เสยี งให้กับคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวนั ท่ี 4 สงิ หาคม 2560 ณ
หอ้ งบรรยาย Auditorium อาคารเรยี นและปฏบิ ตั กิ ารรวม มหาวทิ ยาลยั
ธรรมศาสตร์ ศนู ยร์ ังสิต

ศนู ยบ์ ริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

หลงั จากท่ีศนู ย์บรกิ ารสุขภาพคณะสหเวชศาสตร ์ ได้ร่วมมอื กบั บรษิ ัท เอ็มพี กร๊ปุ ในการ ใหบ้ ริการตรวจสุขภาพ บรษิ ัทเอกชน ประชาชน
และนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดยตรวจสุขภาพแก่พนักงานบริษัท โตชิบา ตรวจสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนเขตจังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 8
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา โรงเรียนทองพูลอุทิศ โรงเรียนบรรจบรักษ์ โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา โรงเรียนอนุบาลรัตนโกสินทร์
200 ปี โรงเรียนอุดมวิทยา โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ รังสิต และ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
คคู ตเทศบาลเมืองคลองหลวง และเทศบาลต�ำบลบ้านใหม ่ จ.ปทมุ ธานี ทั้งน้ียังตรวจสุขภาพฟรีใหป้ ระชาชนทั่วไป เพอ่ื ท�ำความดถี วายในหลวง
โดยไดร้ ับการสนบั สนุนจาก บรษิ ัท โปรเฟสชนั่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกดั และสโมสรโรตารพี ระราม 9 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปารค์
ดว้ ยบรกิ ารทป่ี ระทบั ใจ การใหบ้ รกิ ารทไ่ี ดม้ าตรฐานทางหอ้ งปฏบิ ตั กิ าร ซงึ่ ถอื วา่ เปน็ การสง่ เสรมิ ดา้ นการดแู ลสขุ ภาพของประชาชนและสรา้ งชอื่ เสยี ง
ในการเป็นผ้นู ำ� ด้านสุขภาพใหก้ ับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์

5

แสดงความยินดี

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยนิ ดีแด่ผูท้ ี่ไดร้ บั คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดแี ด่
แต่งต้ังให้ดำ� รงตำ� แหน่ง รองศาสตราจารย์ อาจารยแ์ ละบคุ ลากรดีเด่น ประจำ� ปี 2560
1.รองศาสตราจารย์ ดร. เกษรา รักษพ์ งษส์ ริ ิ
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยนิ ดีแด่ผทู้ ไ่ี ด้รบั แต่งต้งั 1. ผศ.ดร.กรอนงค์ ยนื ยงชยั วัฒน์ 7. คณุ วนิ ธิ า ผง้ึ ถนอม
ใหด้ �ำรงต�ำแหนง่ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ 2. ผศ.ดร.นริสา เกง่ ตรง บดีรัฐ 8. คณุ วลัยพร กลบั ใจ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสา เก่งตรง บดรี ฐั 3. ผศ.ดร.จริ าภรณ ์ ค้ยุ ทรพั ย์ 9. คณุ ชานนท ์ ทิมรอด
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารยส์ ุดารัตน์ อภิบาลทวสี กุล 4. อ.พริ ิยะ สุวรรณดิษฐ์ 10. คุณนนั ทวัฒน ์ โฆษา
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารยศ์ ศิภา บรู ณพันธฤกษ์ 5. คณุ วาสนา สิรินทร์ 11. คุณมานติ หนูสา
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยนิ ดแี ด่ผูท้ ไี่ ด้รบั แตง่ ตง้ั ให้ 6. คณุ สมฤดี หาญมานพ
เปน็ นักวชิ าการชาํ นาญการพิเศษ
1. นายอนรุ กั ษ์ เชื้อมงั่

การสบื สานและแลกเปล่ียนศิลปวฒั นธรรม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษาและส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณร
ทจี่ ำ� พรรษาในชว่ งเขา้ พรรษา ณ วัดเวฬุวนั อำ� เภอเมือง จังหวดั ปทมุ ธานี เมือ่ วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2560

คณะผู้บรหิ าร และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ รว่ มตักบาตรพระสงฆ์
66 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บรเิ วณ
ตึกโดมฝั่งสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

การพฒั นานักศึกษา

ฝา่ ยทำ� นุบ�ำรงุ ศิลปะและวฒั นธรรม คณะสหเวชศาสตร์ จดั โครงการไหว้ครู ณ หอ้ งประชุมสถาพร กวติ านนท์ 1 อาคารบรกิ าร โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเ์ ฉลิมพระเกยี รติ โดยมวี ตั ถปุ ระสงค์เพ่อื สืบสานวฒั นธรรมอันดงี ามของพธิ ไี หวค้ รู และเพ่อื ปลูกฝงั คุณธรรม จรยิ ธรรม ความนอบน้อม
และความออ่ นโยนแก่นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ เมอื่ วนั ที่ 14 กนั ยายน 2560 โดยมคี ณาจารยแ์ ละนกั ศกึ ษาเข้าร่วมพิธี

6

เมอื่ วนั ท่ี 11 -13 สงิ หาคม 2560 ฝา่ ยการนกั ศกึ ษา คณะสหเวชศาสตร์ จดั โครงการการแนะแนวการศกึ ษา แกน่ กั เรยี นมธั ยมปลาย (สวมกาวน์
กา้ วสโู่ ดม ครงั้ ท่ี 4) ณ หอ้ งรรยาย 201 อาคารบรรยายรวม 1 อาคารปยิ ชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ศนู ยร์ งั สติ โดยมวี ตั ถปุ ระสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาท่ีเป็นผู้ร่วมโครงการน้ันต้องท�ำความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาหรือวิชาชีพของตนให้มีความถูกต้องเหมาะสมท้ัง
ในเชงิ วิชาการ การประกอบอาชีพ การด�ำรงตนในหลกั จรรยาบรรณ และนักศึกษาไดเ้ รยี นรู้ฝึกฝนประสบการณ์ในการทำ� งานรว่ มกบั ผู้อ่ืน ไดม้ ีทกั ษะ
ทางสงั คม อกี ท้งั กจิ กรรมน้ียงั เป็นการประชาสมั พันธ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ใหก้ บั บคุ คลภายนอกได้รจู้ กั ในวงกว้าง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาจัดกิจกรรม
“เอง็ มาขา้ ดใี จ” ซง่ึ เปน็ ประเพณกี ารมอบเสอ้ื วอรม์ ใหก้ บั นกั ศกึ ษาชน้ั ปที ี่ 1 ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา
และหลักสูตรการจัดการการกีฬา โดยมีนักศึกษาเข้ารับมอบเส้ือวอร์มจ�ำนวน
353 คน เมอื่ วนั ท่ี 15 กนั ยายน 2560 ณ ลานพญนาค มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์
ศูนยร์ ังสิต
ฝ่ายการนักศึกษา จดั โครงการเปิดบา้ นคณะสหเวชศาสตร์ ณ อาคารปยิ ชาติ
อาคารราชสดุ า อาคารเมนสเตเดยี ม และอาคารยมิ เนเซยี ม 5 มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์
ศนู ย์รังสติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใหน้ ักศกึ ษาคณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปที ่ี 1 ได้มคี วามรู้
ความเขา้ ใจในวชิ าชพี ของตนตลอดจนเปน็ แนวทางในการศกึ ษาของแตล่ ะภาควชิ า และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชพี ของตนในอนาคต เมื่อวนั ที่ 26 กันยายน 2560
ฝ่ายการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ (รักแรก แลกรัก
สหเวชศาสตร)์ ณ หอ้ งบรรยาย 201 อาคารบรรยายรวม 1 และบริเวณโถงชน้ั 1 อาคาร
ปิยชาติ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการท�ำงานตอ่
ไปในอนาคต พรอ้ มทงั้ สอดแทรกคณุ ธรรมจรยิ ธรรมวชิ าชพี และสรา้ งจติ วญิ ญาณความ
เป็นธรรมศาสตร์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเพ่ือให้นักศึกษาได้ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญ
ประโยชนต์ อ่ สงั คมและส่วนรวมและกจิ กรรมจิตอาสา เมอื่ วันที่ 5 - 6 สงิ หาคม 2560

ฝ่ายการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการวันมหิดล โดยได้ลงพื้นที่
เทศบาลทา่ โขลง ตำ� บลคลองหนง่ึ อำ� เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่อื
ตรวจสขุ ภาพใหแ้ กป่ ระชาชน โดยมวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ ใหน้ กั ศกึ ษามจี ติ อาสา แก่
ประชาชนในชุมชน อกี ท้ัง เปน็ การเสรมิ เสรา้ งทกั ษะประสบการณท์ างวิชาชีพ
ใหน้ กั ศึกษา เมอื่ วันท่ี 24 กันยายน 2560

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา จัดโครงการความคิด 7
จิตธรรมศาสตร์ ในวันที่ 3 กนั ยายน 2560 ใหก้ บั นักศึกษาช้ันปที ี่ 1 หลกั สตู รวทิ ยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก�ำลังกาย หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา และหลักสูตรการจัดการการกีฬา
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแลกเปลี่ยน
ประสบการณร์ ะหวา่ งคณาจารยแ์ ละนักศึกษา

บทความ / เกร็ดความรู้

รทู้ นั ไขห้ วดั ใหญ่ โดย : นันทวัฒน์ โฆษา
สังกดั บัณฑติ ศกึ ษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์

ชว่ งนเ้ี ปน็ ชว่ งปลายฝนตน้ หนาวมกั จะมกี ารแพรร่ ะบาดของไขห้ วดั ใหญซ่ งึ่ เรยี กไดว้ า่ เปน็ ไขห้ วดั ตามฤดกู าล (Seasonal Influenza)
ไปเสียแล้ว ไขห้ วดั ใหญ่ (Influenza, Flu) มสี าเหตเุ กดิ จากการตดิ เชื้อไวรัส ที่มีชอ่ื วา่ ไวรัสอนิ ฟลเู อนซา (influenza virus) ซง่ึ ไวรสั ไข้หวัด
ใหญน่ ้นั มีอยู่ด้วยกนั 3 ชนดิ คือ ไวรสั ไข้หวดั ใหญช่ นดิ A ,B และไขห้ วัดใหญ่ชนิด C ไวรสั ไขห้ วัดใหญช่ นดิ A จะมีการกอ่ โรคทร่ี นุ แรงและ
แพรร่ ะบาดไดม้ ากกวา่ 2 ชนดิ แรกเพราะไวรสั ไขห้ วดั ใหญช่ นดิ A สามารถกลายพนั ธเ์ุ ปน็ สายพนั ธใ์ุ หมไ่ ดเ้ รอื่ ยๆ จงึ ทำ� ใหย้ ากตอ่ การควบคมุ
การแพรร่ ะบาด จากขอ มูลการเฝา ระวังโรคสํานกั ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ พบว่าตั้งแตว ันที่ 1 ม.ค. 2560 -
7 ส.ค. 60 มีผปู วยมากถึง 58,564 ราย จาก 77 จงั หวัดและโดยเฉพาะในกลุ่มชว่ งอายุ 15-24 ป

การแพรเ่ ชอ้ื
เช้ือไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะปะปนอยู่ในน้�ำมูก น้�ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วยและผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อให้คนอ่ืนได้ตั้งแต่ 1 วัน
กอ่ นแสดงอาการปว่ ยผา่ นการหายใจสดู เอาฝอยละอองเสมหะทผี่ ปู้ ว่ ยไอหรอื จามรด หรอื มกี ารสมั ผสั ถกู มอื สงิ่ ของเครอื่ งใชท้ ป่ี นเปอ้ื นเชอ้ื
ไขห้ วัดใหญ ่ ซงึ่ เชือ้ ไข้หวดั ใหญ่จะมรี ะยะฟกั ตวั ของโรค ประมาณ 1-3 วนั ซึ่งอาการของไขห้ วดั ใหญจ่ ะมอี าการคลา้ ยกับไข้หวัด (ธรรมดา)
คือมไี ข้ เจ็บคอ คดั จมกู น�้ำมูกไหลใสๆ ไอแหง้ ๆ แตจ่ ะมอี าการหนกั กวา่ ไขห้ วดั (จึงเรียกว่าไข้หวัดใหญ)่ คอื มไี ขส้ งู ปวดศีรษะ ออ่ นเพลยี
ปวดเมื่อยตามกลา้ มเน้อื มาก เบือ่ อาหาร
การดแู ลตนเองเบอื้ งตน้

เมื่อมีอาการเปน็ ไข้หรือมนี ำ้� มูกไหล (เปน็ หวัด) ควรจะนอนพักผ่อนใหม้ ากๆ ดื่ม
น�้ำอุ่นและควรกินอาหารท่ีย่อยง่ายๆ เช่น ข้าวต้ม โจ้ก หากจ�ำเป็นต้องกินยา
บรรเทาอาการ ควรเลอื กใชย้ า พาราเซตามอล บรรเทาอาการไข้ ปวดศรี ษะ
ทกุ 4-6 ชว่ั โมง และควรหลกี เลีย่ งยาแอสไพริน (โดยเฉพาะในผทู้ ่มี ีอายุ
ต่�ำกวา่ 19 ป)ี เพราะอาจท�ำให้เส่ยี งตอ่ การเกิดโรคแทรกซ้อนท่ีเรียกว่า
(Reyežs syndrome) ซึ่งเป็นโรคทม่ี ีความผิดปกติของตับรว่ มกับสมอง
เปน็ โรคทเ่ี กดิ ขนึ้ เฉยี บพลนั และรนุ แรงถงึ แมว้ า่ จะพบไดน้ อ้ ย แตส่ ามารถ
สง่ ผลต่อชีวิตได้

การปอ้ งกนั โรคไข้หวัดใหญ่
เรามี 4 มาตรการในการปอ้ งกนั โรคไขห้ วดั ใหญ่ คอื “ปดิ ลา้ ง เลย่ี ง หยดุ ”
ปดิ คือ ปดิ ปาก ปดิ จมูก เม่อื ไอ จาม ใชผ้ ้าหรือกระดาษทชิ ชูปดิ ปากและจมูก
เมื่อมีอาการป่วยเป็นไข้ต้องใช้หน้ากากอนามัย ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อ
สัมผสั ส่งิ ของ เชน่ กลอนประตู ลกู บิด ราวบันได ราวบนรถโดยสาร เลีย่ ง คือ
หลกี เลยี่ งการคลกุ คลใี กลช้ ดิ กบั ผปู้ ว่ ย และ หยดุ คอื เมอื่ ปว่ ยควรหยดุ เรยี น

หยดุ ทำ� งาน หยดุ กจิ กรรมในสถานทแ่ี ออดั แมจ้ ะมอี าการปว่ ยไมม่ ากกค็ วร
หยดุ พกั รกั ษาตวั อยทู่ บี่ า้ นเปน็ เวลาราว 7 วนั เพอื่ ไมไ่ ปแพรเ่ ชอ้ื ใหค้ นอนื่
ตอ่ ไป


Click to View FlipBook Version