The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by L-01 Lion The Zero One, 2019-12-14 08:12:45

แฟ้มสะสมผลงาน

แฟ้มสะสมผลงาน

แฟ้ มสะสมผลงาน
รหสั วชิ า 2308-2106 วชิ าการออกแบยกราฟิ กป้ ายโฆษณา

รหสั วชิ า 2308-2003 วชิ าการออกแบบนิเหศศิลป์

ผจู้ ดั ทา
นางสาว ณฐั ชาวรี ์ หงษาวดี

เสนอ
อาจารยเ์ ดชา มิ่งระกลู

ประจาภาคเรียนท่ี2 ปี การศกึ ษา 2562
วทิ ยาลยั เทคโนโลยกี ารจดั การเพชรเกษม

Logo ร้านหนงั สือ

คาอธิบาย: โลโกร้ ้านหนงั สือ ทาในโปรแกรม Adobe Illustrator โลโกน้ ้ีสร้างข้ึนเพ่อื ใชใ้ นการ
ประกอบงานดา้ นการงานอาชีพ

โลโกร้ ้านหนงั สือ ช่ือร้านส่ือถึงเจา้ ของร้านคนที่ช่ือวา่ “อาโนะ” และลกู สาวที่เคา้ รัก “แลร์รี่ ” จึง
เป็นท่ีมาของ“Ano and Larry Book Store” เพ่อื ใหค้ นจาไดง้ ่ายและรู้จกั ไดเ้ ป็นอยา่ ง

ป้ ายลอยกระทง

คาอธิบาย: ป้ ายวนั ลอยกระทง ทาในโปรแกรม Adobe Illustrator
ถูกสร้างข้ึนเพื่อโปรโมทวนั ลอยกระทงในปี 2019 โดยดีไซนอ์ อกมามีกระทงท้งั 8 อนั ลอยบน
แม่น้าคงคา แลว้ มีแสงพระจนั ทร์ส่องสวา่ ง เหมือนดงั เป็นแสงนาทาง ใหก้ ระทงลอยตามแสงไป

น้นั เอง

Logo ร้านกาแฟ

คาอธิบาย: ป้ ายโลโกร้ ้านกาแฟ “มาดิ คอฟฟ่ี ” ทาในโปรแกรม Adobe Illustrator
สร้างข้ึนเพอ่ื ในประโยชน์ในดา้ นการงานอาชีพ ทางานจากรูปทรงเลขาคณิต ทาอยา่ งเรียบๆ

ไม่เยอะจนเกินไป มีแกว้ ในโลโกใ้ หส้ ่ือถึงความเป็นร้านน้า ร้านกาแฟ
และทาใหค้ นรู้จกั ไดง้ ่าย

ป้ ายฝนหลวง

คาอธิบาย: ป้ ายฝนหลวงทาใน Ibis Paint X (ไอบิสเพนท์ X) สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลอง
วนั พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจาปี 2562 วาดบา้ นนา มีทุ่วขา้ วสีเขียวทอง มีละอองน้าฝนหลวง

ของในหลวงที่ฝนปล่อยลงมาจากเครื่องบินและทาใหเ้ กิดมีฝนทาใหข้ า้ วเจริญงอกงาม

นามบตั ร

คาอธิบาย: นามบตั รทาโดยใชโ้ ปรแกรม Adobe Illustrator
นามบตั รสร้างเพอื่ ใชง้ านในดา้ นการงานอาชีพ

นามบตั รน้ีสร้างเพอื่ ใชเ้ ป็นตวั แทนของร้านหนงั สือ
“ Ano and Larry Book Store” น้นั เอง

โดยตวั แทนชื่อวา่ “อาโนะ ฟุจิฮานะ” เป็นเจา้ ของร้าน
มีที่อยใู่ ส่อยา่ งชดั เจน และเบอร์โทรศพั ท์ เพอ่ื ติดต่อง่ายข้ึน

ปกหนงั สือ

คาอธิบาย: ปกหนงั สือ ทาในโปรแกรม Adobe Illustrator
เฉื่อยในวนั วาน สร้างข้ึนมาเพอ่ื ทาเป็นปกหนงั สือการ์ตูนเล่มหน่ึง การ์ตนู “เฉ่ือยในวนั วาน”
เป็นการ์ตนู แนวขา อินด้ี ซ่ึงเป็นการยอ้ นเรื่องราววนั ของเฉื่อย ที่แสนจะเฉื่อยมากๆ ซ่ึงสามารถ

ซ้ือไดท้ ี่ร้านหนงั สือช่ือ “ Ano and Larry Book Store” น้นั เอง

ฉลากสินคา้

คาอธิบาย: ฉลากสินคา้ ทาในโปรแกรม Adobe Illustrator
ฉลากสินคา้ น้ีมีมาสคอตท่ีช่ือวา่ “ซนั นี่” ซ่ึงเป็นตวั แทนเจา้ ของร้านและเป็นตวั มาสคอตที่น่ารัก
และฉลากน้ีทาเพอื่ ใชง้ านในดา้ นการงานอาชีพ ซ่ึงเป็นร้านคพั เคก้ มีท่ีทาการติดต่อ เช่น เฟสบุค๊

เบอร์โทรติดต่อร้าน และไลน์

แผน่ พบั

คาอธิบาย: สร้างข้ึนในโปรแกรม adobe photoshop
แผน่ พบั ทาข้ึนเพือ่ แสดงดา้ นการทา “เศรษฐกิจพอเพยี ง” ท่ีในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงนาเศรษฐกิจ

น้ีมาเผยแพร่สู่ประชาชน และทาใหอ้ ่านไดง้ ่าย

โปสเตอร์วนั พอ่

คาอธิบาย: โปสเตอร์วนั พ่อ ทาในโปรแกรม Adobe Illustrator
ทาข้ึนเพ่อื เฉลิมฉลองวนั พอ่ โดยวาดพอ่ ตวั เองใส่ตวั ละครฮีโร่ เปรียบเสมือนวา่ พอ่ เราคือฮีโร่

น้นั เอง

โปสเตอร์ต่อตา้ นทุจริต

คาอธิบาย: โปสเตอร์ต่อตา้ นทุจริต ทาในโปรแกรม Adobe Illustrator
โปสเตอร์น้ีทาข้ึนในวนั ต่อตา้ นทุจริต ซ่ึงทาข้ึนมาเพอื่ ใหค้ นโกงหรือคนที่ชอบติดสินบน

ยตุ ิเรื่องคอร์รัปชนั่ ยตุ ิการทุจริตต่างๆนาๆ ท่ีจะส่งผลเสียต่อประเทศ
จึงทาโปสเตอร์ต่อตา้ นข้ึนมาน้นั เอง

โปสเตอร์บริจาคเลือด

คาอธิบาย: โปสเตอร์บริจาคโลหิต ทาในโปรแกรม Adobe Illustrator
โปสเตอร์น้ี สร้างข้ึนมาเพอ่ื เชิญชวนกนั มาบริจาคเลือด โดยวาด “นอ้ งถุง”
นอ้ งถุงเป็นมาสคอตในการขอเชิญบริจาคเลือด ซ่ึงมีเขียนสถานท่ีและเวลาในการใหค้ นมา

ช่วยกนั บริจาค

ประกวดภาพถ่ายวนั พอ่

คาอธิบาย: ประกวดภาพถ่ายวนั พ่อ ถ่ายในช่วงวนั พอ่
ภาพน้ีไดถ้ ่ายแลว้ เอาไปประกวด “พอ่ ลูกผกู พนั ธ”์ ซ่ึงตอนน้นั คุณพอ่ ไม่วา่ งที่จะมาถ่าย เพราะ
เน่ืองจากท่านทางานไกลจากบา้ นนานๆคร้ังจะกลบั มาหาที จึงเลยวดี ิโอคอล ขอคุณพ่อถ่ายผา่ น

ทางโทรศพั ทแ์ ทน แต่มนั กย็ งั เป็นภาพท่ีดูมีความสุขและผกู พนั ไดด้ ีถึงจะห่างกนั กต็ าม

การ์ดวนั คริสตม์ าส

คาอธิบาย: การ์ดวนั คริสตม์ าส ทาในโปรแกรม Adobe Illustrator
การ์ดวนั คริสตม์ าสน้ีมีมาสคอตหลกั อยใู่ นการ์ดช่ือวา่ “เนโร” ซ่ึงเธอกอ็ วยพรเป็นภาษาองั กฤษ
แปลเป็นภาษาไทยวา่ “ไง!สุขสนั ตว์ นั คริสตม์ าสนะ! ยงั ไงกต็ าม ขอใหท้ ุกคนมีความสุขมากๆ!
เพราะวา่ ฉนั จะเป็นคนมอบของขวญั ใหท้ ุกคนเอง!!” และเธอยงั ร้องเพลงเป็นภาษาญี่ป่ ุนอีกดว้ ย!

“ฮาชิเร โซริ โย คาเซะ โน โยว นิ สึกิมิฮารา โว ปาโดรุ ปาโดรุ!!!!!”


Click to View FlipBook Version