The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมผลงาน 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by L-01 Lion The Zero One, 2019-12-14 08:14:41

แฟ้มสะสมผลงาน 2

แฟ้มสะสมผลงาน 2

แฟ้ มสะสมผลงาน
รหสั วชิ า 2308-2106 วชิ าการออกแบยกราฟิ กป้ ายโฆษณา

รหสั วชิ า 2308-2003 วชิ าการออกแบบนเิ หศศิลป์

ผจู้ ดั ทา
นางสาว ณฐั ชาวรี ์ หงษาวดี

เสนอ
อาจารยเ์ ดชา มิ่งระกลู

ประจาภาคเรียนท่ี2 ปี การศึกษา 2562
วทิ ยาลยั เทคโนโลยกี ารจดั การเพชรเกษม

บวั หลวง

คาอธิบาย: บวั หลวง หมายถึง บวั หลวงเป็นพชื น้าที่มีความสาคญั ยง่ิ โดยถือวา่ เป็นราชินีแห่งพ้นื
น้าที่มีความงามและประโยชนน์ านปั การ นอกจากความสาคญั ูทางพฤกษชาติแลว้ บวั หลวงยงั มี

ความสาคญั ยง่ิ ในพระพทุ ธศาสนา ท้งั สัญลกั ษณ์และอามิสบูชา

กระจงั ตาออ้ ย

คาอธิบาย: กะจงั ตาออ้ ย หมายถึง ตาออ้ ย หรือกระจงั ตาออ้ ย ทรงตวั อยใู่ นรูปส่ีเหล่ียมดา้ นเท่า มี
ทรงตวั เสน้ อ่อนเรียวท้งั ซา้ ย และขวาปลายยอดแหลมมีบาก (คือหยกั ) ท้งั สองขา้ ง เม่ืออยู่
เฉพาะตวั เดี่ยวๆเรียกวา่ ตาออ้ ย เม่ือเขา้ ประกอบเป็นลายติดต่อซา้ ยและขวา เชน้ เขียนเป็น ลายบวั
หงายบวั ควา่ เป็นตวั อยา่ งของใบกระจงั เทศ เช่นเดียวกบั กระจงั ฟันปลา แต่เป็นตวั ยอ่ ตวั ท่ีสอง
รองจากกระจงั ฟันปลา เป็นลายติดต่อซา้ ยและขวา

ลายแขง้ สิงห์

คาอธิบาย: ลายแขง้ สิงห์ หมายถึง ส่วนหนา้ ของขาสิงห์ตรงที่เป็นสัน
เรียกการพนั กระดาษซ่ึงซอยใหเ้ ป็นชิ้นเลก็ ๆ ท่ีดา้ มธงวา่ พนั แขง้ สิงห.์

กระจงั ใบเทศ

คาอธิบาย: กระจงั ใบเทศ หมายถึง มีทรงภายนอกอ่อนเรียวเหมือนกระจงั ตาออ้ ย แต่ภายในตวั มี
สอดไส้ต้งั แต่ หน่ึง-สอง-สาม ข้ึนไป กระจงั ใบเทศมีวธิ ีแบ่งตวั ได้ หรือสอดไสไ้ ดห้ ลายวธิ ี
เมื่อตวั ยงิ่ โตข้ึนกย็ งิ่ แบ่งตวั มากข้ึนและใส่ตวั ซอ้ นมากข้ึน การแบ่งจงั หวะรอบตวั ของกระจงั ใบ
เทศน้ีเรียกวา่ "แขง้ สิงห"์ เมื่อตวั กระจงั ใบเทสใบยง่ิ โตข้ึนเท่าใด
แขง้ สิงหก์ จ็ าตอ้ งแบ่งตวั ตามข้ึนไปดว้ ย การแบ่งแขง้ สิงห์ใหเ้ ป็นลาดบั ติดต่อกนั ไม่ได้ กเ็ ท่ากบั
เขียนกระจงั ใบเทศไม่เป็น

กระจงั ปฏิญาณ

คาอธิบาย: กระจงั ปฏิญาณ หมายถึง กระจงั หู หรือกระจงั ปฏิภาณ คาผวน: กระจานปฏิพงั จะ
บรรจุอยใู่ นสี่เหล่ียมผนื ผา้ ซ่ึงมีสัดส่วน กวา้ ง : สูง 1: 3 ตอนบนมีทรงเหมือนกระจงั ใบเทศ แลว้
ต่อกา้ นลงมาเป็นลายกระหนกท้งั ซา้ ยและขวา ตรงกลางเป็นลกั ษณะกระจงั ตาออ้ ยหรือกระจงั ใบ

เทศ

ลายพมุ่ ทรงขา้ วบิณฑ์

คาอธิบาย: ลายพ่มุ ทรงขา้ วบิณฑ์ หมายถึง คาวา่ พุม่ ขา้ วบิณฑน์ ้ีทางการช่างศิลปะไทยแต่เดิม
ท่านกาหนดเอารูปลกั ษณะทรวดทรงภายนอกจากบาตรพระ พมุ่ ขา้ วบิณฑจ์ าแนกออกใน
รูปลกั ษณะ และความหมายสาหรับใชใ้ นงานต่าง ๆ กนั คือ
1. เป็นทรงพุ่มใชเ้ ป็นเครื่องตกแต่งหลงั คาเรือนยอด โดยปักอยสู่ ่วนบนสุดของยอดบุษบก ยอด
มณฑป ยอดปราสาท ยอดมงกฎุ (พระวหิ ารยอดในวดั พระศรีรัตนศาสดาราม) ยอดเทียนเครื่อง
บูชา
2. เป็นทรงพุม่ ดอกไมส้ ด สาหรับจดั พานเป็นเคร่ืองนมสั การหรือถวายสักการะพระพุทธปฏิมา
พระพทุ ธบาท พระบรมสารีริกาธาตุ เทพยอดา พระบรมอฐั ิของพระมหากษตั ริยใ์ นอดีต
3. เป็นทรงของส่วนยอดเจดียใ์ นสมยั สุโขทยั เรียกว่า เจดียย์ อดทรงขา้ วบิณฑ์
4. เป็นทรงพุ่มดอกไมเ้ งิน ดอกไมท้ อง สาหรับเจา้ หนา้ ท่ีเชิญเขา้ ในขบวนเครื่องสูงแทนจารมร
5. เป็นช่ือลายอยา่ งหน่ึงซ่ึงมีลกั ษณะของทรงพุ่มเขา้ ตามรูปทรงของขา้ วบิณฑบาต หรือทรงดอก
บวั ตูม ลายท่ีประดิษฐอ์ ยใู่ นทรงพมุ่ น้ีเรียกวา่ ลายพุ่มขา้ วบิณฑ์ แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ
ลายพุ่มขา้ วบิณฑด์ อกลาย กา้ นแยง่ และโคมแยง่ ท้งั สามประเภทน้ียงั แบ่งเป็นชนิดของลายไดอ้ ีก
สามชนิดคือ ลายพุ่มขา้ วบิณฑธ์ รรมดาหนา้ สิงห์ และเทพประนม

ลายประจายาม

คาอธิบาย: ลายประจายาม หมายถึง ลายประจายาม เป็นลายไทย พ้ืนฐานอีกประเภทหน่ึง
นอกเหนือจากลายกระจงั และลายกระหนก เป็นลายท่ีใชส้ าหรับการออกลาย ผกู ลาย (ประดิษฐ์
ลาย) สาหรับลายอื่น ๆ ต่อไป เช่น ลายรักร้อย ลายหนา้ กระดาน ลายประจายามกา้ นแยง่ และลาย

ราชวตั ร เป็นตน้

ลายกระหนก 4 แบบ

คาอธิบาย: ลายกระหนก หมายถึง ลายกระหนก เป็นลายพ้นื ฐานหน่ึงท่ีสาคญั ของลายไทยในงาน
จิตรกรรมไทย มีพ้ืนฐานจากสามเหลี่ยมชายธง (สามเหล่ียมมุมฉาก) อาจมีตวั เดียว หรือหลายตวั

กไ็ ด้ มกั มีฐานมุมแหลมหนั ไปทางเดียวกนั โดยมีขนาดและสดั ส่วนที่แตกต่างกนั ไป ลาย
กระหนกท่ีสาคญั ไดแ้ ก่ กระหนกสามตวั กระหนกเปลว กระหนกใบเทศ กระหนกหางโต เป็น

ตน้

ลายช่อหางโต

คาอธิบาย: ลายช่อหางโต หมายถึง เป็นแม่ลายลาดบั ที่ ๔
ไดค้ วามคิดประดิษฐล์ ายมาจากรูปทรงพหู่ างสิงโต
นามาเขียนเป็ นลายกระหนก
ในรูปทรงของกระหนกสามตวั เรียก ลายหางสิงโต
เพ่ือใหก้ ะทดั รัดในการเรียกชื่อ
จึงตดั คาวา่ สิง ออกเรียกว่า ลายกระหนกหางโต
และชื่อของลายน้ีจะไปใกลเ้ คียงกบั ช่ือของ
ลายช่อกระหนกหางโต ฉะน้นั เวลาเขียนลาย
แต่ละลายตอ้ งจาวา่ ลายกระหนกหางโต
อยใู่ นรูปทรงกระหนกสามตวั
ส่วนลายช่อกระหนกหางโตจะอยใู่ นทรงพมุ่ ช่อ
มีกา้ นต่อลงมา

ยอดเถาลาย

คาอธิบาย: ยอดเถาลาย หมายถึง เป็นลายพ้นื ฐานอีกแบบหน่ึงที่สาคญั ของลายไทย
นอกเหนือจากลายกระจงั ลายกระหนก ลายประจายาม ลายประเภทน้ีจะเขียนในลกั ษณะคดโคง้
หลายแนว แตะหรือสอดสลบั กนั คลา้ ยการเกี่ยวพนั ของเถาวลั ย์ โดยมีกระหนกออกจากกาบหุม้

เถาไว้

ลายสิงห์

คาอธิบาย: ลายสิงห์ หมายถึง สิงหโ์ ต (เขียนแบบเก่า) ไม่ใช่สัตวพ์ ้นื เมืองของไทย ในหนงั สือ
มหาชาติคาหลวงซ่ึง แต่งเม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๐๕ สมยั กรุงศรีอยธุ ยายงั ไม่มีคาวา่ สิงห์โต ใช้

ตวั อยา่ งเช่นขอ้ ความที่วา่
“อถ ตโต เทวปุตฺตา สาธูติ ตาส เทวตาน วจน ปฏิสุณิตฺวา กษณไตรเทเวศ วรฤทธิ เม่ือรับสนิทใน
พนาดถ์ แห่งอิศรเทวราชวาที สีห พฺยคฺฆทีปิ โน หุตฺวา เปนราชสีห เสือโคร่ง เสือเหลือง มีมหิทธิ

เรืองกาจกาแหง”
น่ีเป็นการแปลทบั ศพั ท์ สีห และแปลคาวา่ พฺยคฺฆทีปิ โน หุตฺวา เป็น เสือโคร่ง เสือเหลือง เพราะ

สัตว์ ๒ ชนิดหลงั น้ีมีอยปู่ ระเทศไทย บางคร้ังกแ็ ปลวา่ สิงหราช เช่น
“วเน วาฬมิคากิณฺเณ เสือโคร่งควายสิงหราช คชสีหดาษคชสาร”


Click to View FlipBook Version