The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 2547yim, 2022-01-17 10:41:21

เรื่องPlease me love.

เรื่องPlease me love.

เร่ืองPlease me love.

ผเู ขยี นบท
นางสาวจริ ชั ยาเสมอพทิ ักษ

ม.5/9เลขที่28

เสนอ
คณุ ครศู ิรพิ ร สดุ ตรง

เอกสารฉบับนเี้ ปนสวนหนึง่ ของรายวชิ า นาฏศลิ ป รหสั ศ 32102
เรื่องการเขยี นบทละคร

ภาคเรยี นที่ 2 ปก ารศกึ ษา 2564

โรงเรยี นเฉลมิ พระเกียรตสิ มเด็จพระศรีนครินทร ภเู กต็
ในพระราชูปถมั ภ สมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ า ฯ สยามบรมราชกมุ ารี

โครงเรื่อง

เรื่องplease me love

รปู แบบสขุ นาฏกรรม

ตะวนั เรียนนเิ ทศอยปู่ ี3เป็นคนทหี น้าหวานถ้าเเตง่ เป็นผ้หู ญิงยงั เชือวา่ เป็นผ้หู ญิงแท้มี
พีสาวชือรินดาทีบ้านชอบเรียกวา่ คณุ หญิงเมธารินทร์เเละพ่อชือวา่ พ่อคณุ ตะวนั เสียแมไ่ ปตงั เเตย่ งั
เดก็ ทําให้ตะวนั ตดิ พีสาวมากตามใจพีตลอดพีสาวของตะวนั อยากมนี ้องสาวเลยชอบจบั ตะวนั มา
เเตง่ หญิงถ่ายรูปด้วยกนั บอ่ ยๆพีรินดาชอบถา่ ยรปู ลงเพจไมน่ า่ เชือวา่ ได้รบั ความสนใจจากคนดู
เยอะขนาดนีกวนิ ทีเลือนผา่ นมาดเู ห็นกต็ ลงึ จะวนั ตรงสเป็กกวนิ เลยกวินก็ตามสืบจนรู้วา่ ตะวนั เป็น
รุ่นน้องคณะเดียวกนั อย่ปู ี3

กวนิ กด็ ีใจมากมีรู้วา่ ตะวนั เป็นรุ่นน้องทีเรียนคณะเดยี วกนั ในขณะเดยี วกนั ตะวนั กก็ ลวั ไมอ่ ยาก
ให้เพือนทีมอรู้เพราะกลวั โดนล้อจงึ บอกพีวา่ ชว่ งนีขอพกั กอ่ นเถอะตะวนั เหนือย
กวนิ ทีชอบตะวนั ทเี ป็นตวั ของตวั เองมากจึงไปดกั รอทีหน้ามอของตะวนั พอตะวนั เดนิ ออกมาจงึ
เข้าไปทกั ทายและกระซิบทีข้างหตู ะวนั ตะวนั ตกใจมากจนเเน่นิงเเละหนั ไปมองกวนิ ด้วยสหี น้าที
ตกใจเเละกงั วลกวนิ จงึ เลา่ ให้ตะวนั ฟังวา่ ทําไมถึงรู้เรืองของตะวนั เเละจะเกบ็ เป็นความลบั ให้เเตม่ ี
ข้อแม้วา่ ตะวนั ต้องมาเป็นแฟนให้กวินเวลา20วนั ไมน่ บั รวมเวลาทีได้ทําความรู้จกั กนั เเละกนั รวม
เป็นเวลา29วนั ด้วยความทีตอนนนั เองกวนิ ก็พดู สะดงั ตะวนั กงั วลเเละสบั สนมากกลวั วา่ ความลบั
จะเเตกจึงตอบรับวา่ จะเป็นแฟนปลอมๆให้เเค2่ 9วนั ตะวนั ทีพดู จบก็รีบเดนิ หนีกวนิ ทนั ทีระหวา่ งที
เดนิ พีรินดาก็โทรมาบอกวา่ วนั นีให้ตะวนั หารถกลบั บ้านเองเพราะตอนนพี ีอย่บู ้านแฟนตะวนั นีก็
โวยวายใหญ่เลยกวินทีขบั รถตามหลงั ตะวนั มากไ็ ด้ยินทีนายเอกบน่ ให้พีสาวกวนิ เลยอาสาไปสง่ ที
บ้านให้ตะวนั ทีกล้าๆกลวั ๆจึงตอบตกลงเพราะไมม่ เี พือนสนิททีมอเลยพอถงึ บ้านตะวนั รีบขอบคณุ
เเละวิงเข้าไปในบ้านทนั ทีกวนิ ทีกําลงั จะพดู กย็ ิมขนึ มาพลางคดิ อะไรบางอยา่ งตะวนั ทีกลบั เข้ามา
ในบ้านหน้าเเดงกําจนพ่อทกั ตะวนั กต็ อบบ่ายเบียงเเตก่ ็แอบยิมตะวนั เองกเ็ ริมมใี จให้กวินขนึ มา
บ้างแล้วเหมอื นกนั และความสมั พนั ธ์ของทงั สองกเ็ ริมขนึ

ตวั ละครและอุปนิสัย

ตัวละคร

1. กวนิ แสดงเปน พระเอก อาชพี นายแบบ

2. ตะวัน แสดงเปน นายเอก อาชพี นักศกึ ษาป3

3. รินดา แสดงเปน พ่ีนายเอก อาชีพธุรกิจสว นตวั

4. คุณ แสดงเปน พอ นายเอก อาชีพ ขายนาํ้ เตา หู

อุปนิสัย
1. กวิน

ภายนอก : เป็นชายร่างสงู โปร่งสงู หนึงร้อยเก้าสบิ เซนตเมตรไหล
กว้างมผี มหยกั โศกสีบลอนนําตาลเข้มควิ หนาดวงตาสฝี ้ าออ่ นจมกู โดง่ เป็นสนั ปากอวบอมิ แดงละ

เลอื งสนั กรามชดั เจนรูปหน้าเรียวคมชดั ผิวสเี ข้มเหน็ เส้นเลอื ดเดน่ ชดั เจนกล้ามเนือเเน่นทงั ตวั เป็น
นายแบบในสงั กดั แบรนดช์ ือดงั

ภายใน : เป็นคนออ่ นหวานดดุ นั นา่ เกรงขามในเวลาเดียวกนั
พดู จาออ่ นโยนเเละเป็นคนทีขีเกียจชอบทําประชดประชนั เป็นคนทีดนู ้าเชือถือในสายตาของ
หลายๆคน

2. ตะวนั
ภายนอก : เป็นชายสงู หนงึ ร้อยเจด็ สบิ เก้าเซนตเิ มตรไหลเเคบข้อ

มือเลก็ ไว้ผมรองทรงผมตรงสลวยสีดําสนิทควิ โก่งเลก็ น้อยขนตางอนยาวตาสีดาํ สนทิ เหมือนสผี ม
จมกู โดง่ เป็นสนั ปากเลก็ อมชมพสู ผี ิวขาวอมเหลืองเรียนอย่คู ณะนเิ ทศศาสตร์

ภายใน : เป็นคนทีปากไมต่ รงกบั ใจเป็นคนทีจริงใจกบั คนทีรกั ชอบประชด
ประชนั คดิ มาก โลกสว่ นตวั สงู คนทีไมส่ นิทจะมองวา่ เป็นคนทีหยิงเเตจ่ ริงๆเเล้วเขลิ

3. พีร่ นิ ดา
ภายนอก : สวยห่นุ ดสี งู หนงึ ร้อยเจด็ สิบผมยาวปะบา่ คิวโก่งสงู ขน

ตางอนยาวตาเชียวจมกู เลก็ โดง่ ปากอวบอิมรูปหน้าสมสว่ นทําธรุ กิจสว่ นตวั เเละมงี านอดเิ รกจบั
น้องชายมาเเตง่ หญิง

ภายใน : มีจิตใจเหมอื นแมพ่ ระบางครงั กท็ ําตวั เหมอื นคนโรคจิต
ตรงไปตรงมาชอบเปยน์ ้องชายเเละพอ่

4. พอคณุ
ภายนอก : หน้าดตุ าคมควิ สงู โกง่ จมกู โดง่ เป็นสนั อายหุ ้าสิบปีเเขง็

เเรงชอบออกกําลงั กายหวั โล้นเเละเป็นพอ่ ค้าขายนําเต้าหู้
ภายใน : รักเเละห่วงครอบครวั ขงี อนตรงไปตรงมาดดุ นั เเละนา่

เกรงขาม

บทละคร/บทสนทนา

ฉากท่ี 1

ฉาก : ในหองของตะวัน

ตวั ละคร : ตัวที่ 1 : ตะวัน

ตัวท่ี 2 : รินดา
เส้ือผา : ตะวนั : วกิ ผมยามมัดแกะสองขางมหี นามาคาดผมหเู เมวปอก

ขอ มอื ลายลูกไมช ดุ เมดกระโปรงส้ันสดี ําขาวใสถ ุงเทาสีดาํ ยาวถึงหวั เขา

รนิ ดา: เสื้อกีฬาแขนกดขีข่ มเหงกางเกงบอลสดี าํ ขาส้ันปะเขา

- เปด ฉาก -
บรรยาย : ริดาเเละตะวันชว ยพอ ปด รา นขายน้าํ เตา หเู สรจ็ กาํ ลงั ขนึ้ มาอาบนา้ํ รดิ าข้ึนมา

กอนพรอมกบั ถือพัสดอุ ยใู นมือ

ตะวัน : พมี่ าทําอะไรในหอ งของผมเนยี่ ..!!
รนิ ดา : ก็นายขนึ้ มาชาอะ…พข่ี ้เี กยี จยนื รอเลยเขา มารอในหอ งสะเลยแหะๆ~

ตะวัน : พมี่ ีอะไรรึเปลา…ถา ไมม งี ั้นผมขออัญเชญิ พี่ออกไปจากหอ งของนะครบั !!
บรรยาย : ตะวันเหลอื บหันไปมองพรี่ นิ ดาเเละสงสัยพสั ดทุ อ่ี ยูใ นมอื
รนิ ดา :แหมๆ~ ตะวนั นใ่ี จรายจงั พ่ซี อื้ ชดุ มาใหมอ ะไปใสมาดหู นอ ยสิ
ตะวัน : ชดุ อะไรเนย่ี !...เฮย เพนี่มันชุดเมดกบั วิกผมแกะเเลวกค็ าดผมแมวนนิ าอายอะ\\\
รินดา: เอานา ~ไปใสม าพ่ีอยากถา ยรูปลงเพจสักหนอยไมมีใครจาํ เธอไดห รอกพจี่ ะใสฟว
เตอรใหด วย
บรรยาย : ระหวา งท่รี นิ ดารอตะวนั เปลีย่ นชดุ กต็ ้ังกลอ งเตรียมอุปกรณกรพลางพวิ ปาก
อยางมคี วามสขุ
รนิ ดา : ตะวนั เสร็จยงั รบี ออกมาไดเ เลว พ่เี ตรียมพรอมหมดเเลว~
ตะวัน : เสร็จแลว รบี ๆถา ยรูปละ\\\
รินดา: จรา ๆ~
ตะวัน : เสร็จเเลวก.็ เชญิ .ออก.ไป
รดิ า : OK,พี่ไปละสวนชดุ กฝ็ ากไวกอนหองพี่ไมมที ี่เก็บ

- ปดฉาก -

บทละคร/บทสนทนา

ฉากท่ี 2

ฉาก : หนาคณะนเิ ทศ

ตัวละคร : ตัวที่ 1 : ตะวนั

ตวั ท่ี 2 : กวิน

ตวั ท3่ี : คุณ

ตัวท4่ี :รินดา

เส้อื ผา : ตะวนั : เสือ้ เช้ติ เเขนยาวกางเกงสีดําเขม็ ขัดหวั เหลก็ ตรามหาลยั

รองเทาหนงั สดี ํา

กวิน : เสือ้ เชิต้ เเขนสั้นสขี าวกางเกงสีดาํ ขายาวรองเทาผาใบสดี ํา

คณุ : เสอ้ื ผาฝา ยสขี าวเเขนสัน้ ใสเสอ้ื เอยี๊ มสีฟามกี ระเปาสองขางกางเกงสามสวนสีเทา
รองเทาเเตะชา งดาว

- เปด ฉาก -

บรรยาย : กวนิ เปน แฟนตัวยงของเพจพ่ีรินดาเเละชอบผหู ญงิ ทีพ่ ีร่ นิ ดาลงอยู
บอ ยๆจงึ สบื คนหาจนเจอวา แทจ รงิ เเลว เปน ผชู ายที่แตงหญงิ น้ันคือรนุ นอ งคณะทีต่ นเคย
เรียนกวินทไี่ ปทํางานเเถวนัน้ พอดจี ึงไปดักรอตะวนั ที่หนาคณะทันที

กวิน : ฮึย่ นอ งคนน้ีนา รกั จงั เลยวะ ..หนาตาก็ดูคุนๆเหมือนจะเคยเห็นอยูท่ีไหน…
เลยอะ! เจอเเลวเปน รนุ นอ งท่ีคณะนเิ ทศนห้ี วารูสึกวานา จะช่อื ตะวนั นารกั จัง~

ตะวนั : พีม่ ธี ุระอะไรกบั ผมรึเปลาครับผมเห็นพ่เี อาเเตม องหนาผมตั้งเเตเ มอื่ กน้ี ้ีเเลว

บรรยาย : กวินเขา ไปกอดคออยางสนิทสนมเเลวเปดรปู ในเพจทก่ี วนิ ตติ าม
เเละกระซิบถามขา งหูตะวัน

กวิน : คนในรูปน้ีใชน อ งรึงเปลาครับ“ตะวัน”

บรรยาย: ตะวนั ตกใจจนเเนน่งิ และหันไปมองกวินดวยความสงสยั

กวนิ : แหม~อยา ทําหนา อยา งนั้นสิครับอนั ที่จรงิ ผมก็พงึ่ รูไดไมนานหรอกวานองก็เรยี นอยู
ทีน่ ้ี..เออพถี่ ามอาจารยมานะแหะๆ~

ตะวัน : คุณตอ งการอะไรกันครบั ทําไมถงึ รวู าเปนผม

บรรยาย : กวนิ ก็ไดบอกดลาถงึ ความเปนมาวา ทําไมถึงไดรวู าเปน ตะวันกวินกบ็ อกวจะเก็บ
เปนความลบั ใหเเตม ีขอแม

กวิน :ก็อยา งทบ่ี อกนะครบั แตท ําไมนองถงึ เปล่ยี นคําสรรพนามทเ่ี รยี กพไ่ี ปเรียกคุณเเลว ละ
ครบั ฮาๆๆ~เรอื่ งท่พี รี่ เู เละบอกนองในวันนพี้ สี่ ัญญาวา จะเกบ็ เปนความลับใหเเตม ีขอแม

ตะวนั : ขอแมอ ะไรอีกละครับ...เเลว ผมจะเชื่อคําที่คุณพูดไดย งั ไง!!

กวิน : พด่ี ูเปน คนไมนาเช่อื ถอื ขนาดนน้ั เลยอยา งน้ันหรอครบั ? ฮา…พีร่ ักษาสญั ญาเเนนอน
ครับเเตนองตอ งมาเปนเเฟนพ2ี่ 0วันไมรวมวันท่ที าํ ความรูจกั กันเปน 29วนั นะครบั ตกลงไหม
เอย~

ตะวนั : แคเ ปนเเฟนปลอมๆใหเเค2 9วันกพ็ อแลวใชม ั้ยครับก็ไดครบั ง้ันผมไปกอ นนะ
ครบั ///!!

บรรยาย: ตะวนั รีบเดินออกจากกวนิ ทันทเี พราะดวยความเขนิ อายเเตก วินกข็ บั รถ
มอเตอรไ ซค ตามหลงั ตะวันมา

รนิ ดา : ``ฮัลโหลตะวนั วันน้พี ไี่ มไ ดไปรบั นะพ่อี ยูบานเเฟนแหะๆเเคน ี้นะ~รกั นะจปุ ๆ``

ตะวนั : เอา! คณุ หญงิ เมธารินทร..เเลวตะวันจะกลับกบั ใครเพือ่ นสนิททีม่ อกไ็ มมีอะ.^.

บรรยาย: ตะวันบนพ่ีสาวทๆ่ี มยอมมารบั สะเสียงดังกวินทขี่ บั มอเตอรไ ซคตามหลงั มา อยาง
ชา ๆก็ไดตะโกนถามตะวัน

กวิน :ตะวนั ใหพ ีไ่ ปสงไหม!!

ตะวนั : เฮย จะตามมาทําไมเนย่ี !!!

กวนิ : กเ็ ราคยุ โทรศพั ทสะดังใครบางท่อี ยแู ถวนี้จะไมไดยินละครบั ~ปะ…พี่จะไปสง ใหภึง
บานอยา งปลอดภัยเลยคณุ แฟน~<3
ตะวนั : ยะย้ิมอะไร..สนุกมากรึไงจะยอมไปดว ยก็ได////
กวนิ : ครบั …เปลาหรอกตอนตะวนั เขิลนารักดีนะ~ ข้ึนมาสกิ อดเอวพแ่ี นนๆดวยละ เดี๋ยวจะ
ตกรถเอาไดนะ
บรรยาย : กวนิ ขบั รถมาสงตะวนั ถึงบา นตะวันก็เขลิ อายสหี นา ของตะวันทีก่ วินเห็นนั้นเเดง
กาํ่ พลางย้ิมเเละคิดวาสหี นาของตะวนั เเบบนน้ั ก็นา รกั ดี
คุณ : ตะวันเปน อะไรรเึ ปลา หนาเเดงเชยี วหรอื วาไมสะบายรึเปลา .?
ตะวนั : ไมไ ดเ ปอ ะไรหนอกครบั พอวนั นีอ้ ากาศมนั รอ นกวา วันกอนๆเยอะเลยวาไหมครบั
แหะๆ//
คุณ : นัน้ ส…ิ นี่ก็บา ยสองกวาๆนี่เนาะอากาศมันรอ นธรรมดาไปเปล่ยี นผา อากบนาํ้ ไปจะได
สะบายตวั
ตะวนั : ครับ//

บทละคร/บทสนทนา
ฉากท่ี 3

ฉาก : ทะเล
ตัวละคร : ตวั ท่ี 1 : กวนิ
ตวั ท่ี 2 : ตะวัน
เสือ้ ผา : กวิน : เสอ้ื ฮาวายสดี ําลายใบไมส เี ขยี วเสอ้ื กลามสขี าวกางเกงสาม
สว นขาส้นั ประมาณเขา สขี าวใสแ วนกันแดดรองเทาแตมีสายรัด
ตะวนั : เสื้อฮาวายสีดําลายใบไมสีเขียวใสกางเกงขายาวบางพวิ้ ลมสีขาวรองเทา
เเตะมสี ายรัด

- เปดฉาก -

บรรยาย :หลังจากทกี่ วนิ ขอใหต ะวันลองคบกบั กวินก็ผานมายีส่ ิบแปดวันแลวกวนิ จงึ
ชวนตะวันออกมาเทย่ี วดวยกัน
กวนิ : ตะวันพ่ีกําลังไปรบั นะออกมารอหนาบานไดเลยใกลจะถึงเเลว
ตะวนั : OK, ตะวันกาํ ลงั จะลงไป
กวนิ : ตะวนั ใสชดุ นแี้ ลว นา รกั มากเลย~
ตะวัน : ละแลว ที่ผานมาไมนารกั รไึ ง///
กวนิ : ตะวันก็นา รักทุกวันน้ันแหละครา บ~~
บรรยาย: ตะวันชอบกวินมากขึ้นทกุ ครั้งท่ไี ดทาํ ความรจู ักกนั เเตก ็…ไมอ ยากผกู มัดกับกวิน
ไปมากกวา น้เี พราะวนั นจี้ ะเปนวันสดุ ทา ยกอ นทเ่ี ราจะบอกลากนั แตจ ูๆก็เกดิ เหตไุ มคาดฝน
ข้นึ มา…
กวิน : นต่ี ะวนั ..ตะวันรักวนิ รึเปลา ~
ตะวัน : ถามทําไมกร็ กั ส.ิ .ถามอะไรแปลกๆ///
บรรยาย : ระหวา งทก่ี าํ ลังเดนิ เลนกันอยรู มิ หาดทรายทเ่ี ปลงประกายในยามเยน็ มองเห็น
ทองฟา เปนสที องอรา มเสียงคล่นื ซัดข้ึนมาบนชายกล่ินอายของทะเลทาํ ใหใหรสู ึกสงบเเละ
โรแมนตกิ
ตะวนั : วันน้ีทองฟาสวยจงั เลยนะ…พ่ีวาไหม
กวนิ : ฮมื ~มทองฟา กส็ วยเหมอื นเดมิ ไมมเี ปลยี่ นนั้นแหละตะวันมีอะไรรเึ ปลา.?
ตะวัน: ///เปลา///
บรรยาย : กวินไดหยดุ เดนิ เเละหนั มาองตะวันอยา งไมล ะสายตา
ตะวนั : มะมองทาํ ไมหนาผมมอี ะไรติดอยรู ึไง///
กวิน : ฮาๆๆไมมีอะไรตดิ หนา ตะวันหรอก.. ตะวนั มีเเตค วามนาเอ็นดตู า งหากละฮา ๆๆๆ
ตะวัน : ///มาเอน็ ดงเอ็นดูอะไรเลา///
กวิน : กอ นหนานี้ตะวันบอกวาชอบวนิ ..สนิ ะ~

ตะวัน : ทําไม…ถาใหพดู ซาํ้ มันนา อาย
บรรยาย: กวินเเละตะวนั กําลงั เดนิ มาที่รถรอบขา งไมมีใครนอกจากพวกเรากวนิ เอาหนา
เขามาใกลเเละพดู ความในใจ
กวนิ : น่ตี ะวันเรามาคบกันไหมคบกันโดยท่ีไมม ขี อ แมใดๆพรี่ กั ตะวนั นะรกั ตั้งเเตเ เรกพบพี่
กลัวตะวนั ไมร บั รักพีพ่ ีก่ เ็ ลยใหเราลองมาเปนแฟนหลอกๆใหพ…่ี
บรรยาย : หัวใจกวนิ เเละตะวนั พองโตขึ้นเสียง ดัง ตึก ตกึ ตักตกึ ตกั หนา ตะวันแดงระเรอ่ื
และความรูส กึ ของตะวันทไ่ี มสามารถบรรยายออกมาไดก เ็ ออ ลน ออกมาเปน นํา้ ตาแหง
ความสขุ
ตะวนั : ออ้ื //_//
กวนิ : ถาไมย อมตอบเเลเวเอาเเตเขิลพจ่ี ะถือวา ตะวันตอบตกลงท่ีจะมาเปน แฟนพีน่ ะค
ราบบ~
ตะวัน : คะคับ//^//
กวนิ : รักนะครับตวั เอง~

- ปดฉาก -


Click to View FlipBook Version