The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by josef.illes, 2019-11-29 11:52:15

Dobszó 2019 december

Dobszó 2019 december

A Tápióbicskei Önkormányzat Híradója
2019. november • 2019/3. szám

„A szívem mélyén
mindig karácsony van.
A szívemben
rejtegetett zug, ahova
visszajárok örülni,
maga a karácsony.”
(Szabó T. Anna)

2 DOBSZÓ 2019. november
„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek."

KEDVES OLVASÓ!

Egyik legnagyobb költőnk, Ady Endre örökérvényű gondolataival
köszönti Önt szeretettel Tápióbicske Önkormányzata és a Dobszó
Szerkesztőbizottsága!
Lassan megint véget ér egy esztendő, és mire Ön kézhez kapja lapunkat, már az első adventi vasárnapra készülhetünk.
Az évnek ebben az időszakában már befejeződnek a kerti munkák, a pincékben, kamrákban sorakoznak a „nyár ajándékai”, a
befőttek, lekvárok és mindaz, amivel a meleg hónapokban a télre készülünk.
Lassan a boltok kirakatai is egyre díszesebbé válnak, mindenki arra biztat, hogy vásároljunk minél többet szeretteinknek, azonban
fontos, hogy ne feledkezzünk meg az ünnep igazi lényegéről, amely sohasem az ajándék értékéről szól elsősorban.
Az Idő, a közösen eltöltött esték a legfontosabbak, és az, hogy próbáljunk meg lélekben is megtisztulva, megnyugodva felkészülni
a Megváltó születésére.
Igen, ez nem könnyű dolog a mai rohanó világban, ami sajnos egyre inkább nem kedvez az emberi kapcsolatoknak, de akkor is
meg kell próbálnunk lehetőségeinkhez mérten időt szánni ezekre a dolgokra is.
Ady szavaival élve, „a mi kedves kis falunkban”, Tápióbicskén és sok szép közösségépítő programmal várjuk Önt és szeretteit, a
lapunkban található adventi kalendáriumból biztosan talál mindenki ízlésének, érdeklődésének megfelelőt!
Jöjjenek el minél többen kézműveskedni, a Falukarácsonyon együtt borozgatni-teázgatni, a gyerekeket is várják a jobbnál jobb
programok, vegyünk hát részt rajtuk, és álljunk meg egymással, ha csak pár percre is, egy kicsit beszélgetni.
Hiszen, ahogy mondani szokták, egy közösség ereje az emberekben van. Ez pedig biztosan sokkal inkább igaz a kis faluközössé-
gekre, tegyünk hát érte mindannyian!
Ehhez kívánunk Önnek és minden családtagjának áldott, békés, várakozással teli adventi időszakot és boldog ünnepeket!

SINKÓ ZSUZSA: A LEGSZEBB KARÁCSONY

„Azon a télen gyönyörű hóeséssel közeledett a karácsony. Az tuk a szent estét.
egész falut betakarta a szikrázóan fehér lepel. A vaskályhát pi- Amikor besötétedett, elindultunk az iskolából. Jancsiék háza nem
rosra fűtöttük az iskolában, s az egyetlen tanteremben békés nyu- volt messze, mégis a kertek alatt mentünk, nehogy véletlenül ta-
galomban csomagoltuk mi, gyerekek az ezüst diót. A tanító úr lálkozzunk egy késői járókelővel. Párosék ablakán kivilágított a
mosolyogva sétált közöttünk, gyönyörködött az általunk készí- petróleumlámpa gyenge fénye. Belestünk. Páros néni a kemence
tett fenyőfadíszekben, melyeket néhány nap múlva hazaviszünk, mellett ült a gyerekekkel, bábut készítettek kukoricacsuhéból.
hogy otthon meglepjük vele szüleinket karácsonykor. Csendben Jancsi, mióta leesett a hó, nem volt iskolában, szétment a cipő-
voltunk, elmerültünk gondolatainkban, tervezgettük, hogyan je. Hang nélkül óvakodtunk oda az ajtó elé, meggyújtottuk a kis
visszük haza a kis fenyőfát az erdőről, milyen aprósággal lepjük fán a néhány szál gyertyát, s halkan énekelni kezdtük a „Men�-
meg szüleinket, testvéreinket. nyből az angyalt”. S amikor kinyílt az ajtó, s megpillantottuk a
Váratlanul Tóth Marci szólalt meg: Páros gyerekek ámulattól elkerekedett szemét, azt gondolom, va-
-Tanító úr, Páros Jancsiéknak nem lesz az idén karácsonyfájuk. lamennyien megkaptuk életünk legszebb karácsonyi ajándékát.
Az édesapja megrokkant a bányában, az édesanyja el sem tud Innentől kezdve értettem meg, hogy miért jobb adni, mit kapni.
mozdulni mellőle, s ott van a négy kistestvére is. S értettem meg azt is, hogy a tanító úr miért mondta este a temp-
A tanító úr arca elkomolyodott. Amikor befejeződött a tanítás, lomban az édesapámnak, hogy olyan közösséggé kovácsolt ben-
szokás szerint az ajtóig kísért bennünket. Jókedvűen, mint a ki- nünket az élet egy hét alatt, amilyenné a legjobb kovácsmester
szabadult kiscsikók, dobálóztunk az iskola előtt a hóban, nem sem képes. Pedig a kovácsmester az apám volt!”
akaródzott még hazamenni. Egyszer csak nyílt az ajtó, a tanító úr
lépett ki rajta kabátban, kalapban, kisbaltával a hóna alatt. Meg-
állt kezünkben a hógolyó, egy pillanatra megmerevedtünk, aztán
csendben elindultunk a tanító úr után az erdőre. Valamennyien,
kivétel nélkül.
-Hát ti? – fordult meg a hó ropogására a tanító úr.
-Mi is megyünk! – válaszoltuk halkan.
-Akkora fát nem hozok, hogy ennyi segítő kézre lenne szükség!
– szólt. – Az apraja nyugodtan hazamehet.
Senki sem mozdult. Ő mosolygott, s elindultunk valamennyien.
Kevés fenyőfát szállított haza ekkora szeretet, mint a miénket.
Kiválasztottuk a legszebbet, legformásabbat. Felváltva vittük az
iskoláig, még a legkisebbek is cipelték egy kis darabon.
A következő pár nap boldog izgalommal telt. Díszeket készítet-
tünk színes papírból, csillagokkal, füzérekkel díszítettük a fács-
kát. Mindenki készített, hozott valami apró ajándékot. Alig vár-

2019. november DOBSZÓ 3

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TISZTELT TÁPIÓBICSKEIEK!

Most először intézhetem szavaimat Önökhöz polgármesteri pozícióból. Nehéz ilyenkor azokat a szavakat megtalálni, amelyek teljes
mértékben és megfelelően ki tudják fejezni a szívemben és a fejemben zajló érzelmeket, gondolatokat.
Egy biztos: nagyon hálás vagyok azért a bizalomért és szeretetért, amely felém irányult, és irányul a mai napig is. Ígérem, hogy min-
den energiámmal, tudásommal azon leszek, hogy megháláljam a támogatóim bizalmát, és hogy bizonyítsak az egyelőre a „másik”
oldalon lévőknek is.
Közösséget szeretnék építeni, egy igazi nagy családot, és arra kérek mindenkit, hogy legyen ebben partner! Állítsanak meg az utcán,
találjanak meg a gondokkal, ötletekkel egyaránt! Az ajtóm is mindig nyitva fog állni. Tudom, hogy sokat kell még tanulnom, kérem,
legyenek egy kis türelemmel felém!
A munkát már elkezdtük. Szeretnék gratulálni a megválasztott képviselőknek, és megköszönni a konstruktív hozzáállást a bizottsá-
gok felállításakor. Hiszem és tudom, hogy hatékony képviselő-testület fogja segíteni és felügyelni az önkormányzat munkáját.
Külön szeretném megköszönni Kanyó Sándor úr elmúlt kilencévi munkásságát, akinek vezetésével Tápióbicske elindult egy úton,
mely elismerésre méltó. További munkájához sok sikert kívánok!
Személyiségemből és életkoromból kifolyólag most bizonyára egy új korszak fog kezdődni. Ez természetes velejárója minden válto-
zásnak. Ígérem, hogy döntéseim meghozatalakor kizárólag községünk érdekeit fogom szem előtt tartani.
Végül engedjék meg, hogy az adventi időszak előtt sok meghitt és boldog pillanatot kívánjak Önöknek! Élvezzék majd a jól megér-
demelt pihenést családtagjaik körében, elmélkedjenek az elmúlt év történésein, és nézzenek egy kicsit előre is, a jövő évi teendőkre.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Tisztelettel: Herczegh Róbert polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

I. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyujtó Imre független 596
jogszabályoknak megfelelően 2019. augusztus 26-án 3 fős Vá- Malatinszky Pál független 365 szavazatot kaptak.
lasztási Bizottságot hozott létre. A bizottság elnöke Csutorka A képviselő-testület az alakuló ülését 2019. október 24-én meg-
László Tivadarné, helyettese Kovács Kálmán, tagja Molnár Ká- tartotta, ahol a polgármester és a képviselők, valamint az önkor-
rolyné volt. A bizottság a polgármester előtt letette a jogszabály- mányzati bizottsági tagok a jogszabályban előírt esküt letették.
ban előírt esküt, részt vett a jegyző által tartott felkészülésen, és Alpolgármesternek választották Gigor Sándor képviselőt.
az alakuló ülését követően megkezdte munkáját. A képviselő-testület két bizottságot hozott létre, melynek tagjai:
A választások előkészítése során 5 alkalommal tartottak bizott-
sági ülést: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Elnök: Kökényesi Hajnalka - képviselő
• ellenőrizték a leadott ajánlóíveket, Tagok: dr. Molnár István - képviselő
• nyilvántartásba vették a polgármester, képviselő és roma Malatinszky Pál - képviselő
Boriné Nagy Klára - nem képviselő tag
nemzetiségi képviselőjelölteket, Kormos Pál - nem képviselő tag
• kisorsolták a jelöltek sorrendjét a szavazólapokon,
• ellenőrizték és jóváhagyták a szavazólap minták adattar- Szociális Bizottság
Elnök: Nyujtó Imre - képviselő
talmát. Tagok: Gigor Sándor - képviselő
A választási időszakban és a választás eredményével kapcsolat- Kamasz György - képviselő
ban a bizottság döntése ellen nem nyújtottak be fellebbezést, ki- Baranyiné Szőke Mária- nem képviselő tag
fogást. Nagy Anikó - nem képviselő tag
Községünkben a 2019. január 1-jei lakosságszám alapján a meg-
választható képviselők száma: 6 fő.
A jelöltállítási időszakban egy független és egy, a FIDESZ-KD-
NP által támogatott polgármester, valamint 12 helyi önkormány-
zati képviselő nyilvántartásba vétele történt meg, akik közül egy
fő a FIDESZ-KDNP támogatásával indult, a többi független je-
löltként. A választás napjáig egy jelölt sem lépett vissza.
Tápióbicske községben a névjegyzék adatai alapján a választójo-
gosultak száma: 2852 fő.
A szavazáson megjelentek száma: 1341 fő, ez 47 %-os megjele-
nést jelent.

A választás eredményes volt. 734 szavazatot kapott, ez
Herczegh Róbert polgármester:
54,7 %.

Megválasztott képviselők: 657
Kökényesi Hajnalka független
Gigor Sándor független 655
Dr. Molnár István FIDESZ-KDNP 652
Kamasz György független 605

4 DOBSZÓ 2019. november

II. Roma nemzetiségi képviselők választásáról

Az előkészítő feladatokat szintén a Helyi Választási Bizottság Hegedűs Sándorné CÖCE 45
látta el. Kovács Krisztina Nemzeti Roma Összefogás 37
A választási időszakban a bizottság döntése ellen és a választás szavazatot kaptak.
eredményével kapcsolatban a nemzetiségi választások tekinteté- A Tápióbicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülé-
ben nem nyújtottak be fellebbezést és kifogást. sét 2019. október 22-én megtartotta, ahol a képviselők a jogsza-
A nemzetiségi választást akkor kell kitűzni, ha a 2011-es nép- bályban előírt esküt a választási bizottság előtt letették. A meg-
számlálási adatok alapján több mint 25 fő vallotta magát az adott választott képviselők közül a roma nemzetiségi önkormányzat
nemzetiséghez tartozónak. Tápióbicskén 141 fő roma nemzeti- elnökének Hegedűs Sándort, elnökhelyettesének Losó Lászlót
séghez tartozót regisztrált a Központi Statisztikai Hivatal. A tele- választották.
pülési képviselők választása így kitűzésre került. A megválasztott polgármester, képviselők és bizottsági tagok
Községünkben a nemzetiségi választások kitűzésének napján eredményes munkájához sok sikert, erőt, kitartást és jó egészsé-
a nemzetiségi névjegyzékben 137 fő szerepelt, ezért a jogsza- get kívánok!
bályok alapján a megválasztható roma nemzetiségi képviselők
száma: 5 fő. dr. Szécsényiné Bata Krisztina
Nemzetiségi jelöltek csak jelölő szervezet általi támogatottság- jegyző
gal indulhattak, függetlenként nem.
A következő szervezetek állítottak településünkön jelölteket: a Helyi Választási Iroda vezetője
CÖCE: 6 jelölt
Nemzeti Roma Összefogás: 5 jelölt
PHRALIPE: 5 jelölt
A választás napjáig egy jelölt sem lépett vissza.
2019. szeptember 27-ig volt lehetőség nemzetiségi névjegyzékbe
vetetni magát a választópolgároknak.
Tápióbicske községben a roma nemzetiségi névjegyzék adatai
alapján a választójogosultak száma: 274 fő.
A szavazáson megjelentek száma: 111 fő, ez 40,5 %-os megje-
lenést jelent.
A választás eredményes volt.

Megválasztott képviselők:
Hegedűs Sándor CÖCE 51
Losó László CÖCE 46
Szabó Magdolna Nemzeti Roma Összefogás 46

AZ 1956-OS FORRADALOM 63. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZTÜNK…

2019. október 22-én önkormányzati ünnepély keretében emlékeztünk meg ismét az 1956-os forradalom és szabadságharc esemé-
nyeiről és hőseiről.

Herczegh Róbert polgármester úr az akkori tápióbicskei történésekről mesélt a jelenlévőknek ünnepi beszédében, majd ezt követte a
helyi általános iskola tanulóinak irodalmi műsora, melyet összeállított és betanított: Szalóki Krisztina és Jámbor Judit.

Az alábbiakban egyik „ifjú lelkes forradalmárunk”, a 6. osztályos Kálmán Bálint beszámolóját olvashatják a műsor előkészületeiről.

„Ez az ünnepség egy hatalmas élmény volt számomra. Nagyon Azt hiszem, hogy aki ebben a műsorban szerepelt, átérezte egy
örültem, amikor megkért Kriszti néni, az irodalom tanárom, kicsit, hogy mi is történt 1956-ban a budapesti utcákon, és mind-
hogy szerepeljek a műsorban. ez hatalmas élmény volt számunkra…”
Három éve, a forradalom 60. évfordulóján is szerepeltem. Akkor
is nagyon jól éreztem magam a próbák során, és a mostani ün-
nepségre való felkészülés is remek volt.
Hogy miért? Együtt építettük a barikádot, közösen megbeszél-
tük, hogy mi történt akkor, mit is csináltak az ’56-os hősök, akik
közül sokan bizony korunkbeli fiatal fiúk és lányok voltak.
Egyszóval teljesen megértettük társaimmal, hogy miként is volt
ez, és mi is történt akkor.
Mindannyian tudtuk, hogy egy nagyon fontos és komoly dolgot
kell átadnunk a közönségnek. Elkezdtük a felkészülést: megkap-
tuk a szövegeket, majd összepróbáltuk a mozgásos jeleneteket.
Egyre jobban ment a darab. A második próbán már állt a hatal-
mas barikád is! Nagyon jó érzés volt, hogy mi is segítettünk az
építésénél, hiszen ezzel is egy kicsit közelebb kerültünk az akko-
ri eseményekhez.
Mikor eljött a műsor napja, mi már hatalmas forradalmi lázban
égtünk, hiszen teljesen más volt egy közönségnek előadni a da-
rabot, mint a próbákon eljátszani!

2019. november DOBSZÓ 5

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Önkormányzati belterületi utak felújítása és korszerűsítése Tápióbicskén

A projekt megvalósítási helye: 2764 Tápióbicske, Somogyi Béla utca Hrsz.: 722., Ady Endre út Hrsz.: 839, Arany János utca
Hrsz.: 50, Damjanich út Hrsz.: 311/1,250,183. A munkálatok megkezdésének időpontja 2019. április 17. A Somogyi Béla és Ady
Endre utcák műszaki átadása 2019. május 28-án, az Arany János és Damjanich utcák műszaki átadása 2019. július 31-én történt
meg, a beruházás ünnepélyes átadása 2019. szeptember 10-én zajlott le.

A megvalósítási helyszínek egyike, a Somogyi B.
utca (722 hrsz-ú ingatlan) teljes hosszában, amely 236
méter hosszúságú, a burkolat szélessége: 3,5 méter.
A burkolat megerősítése, valamint süllyesztett sze-
gélyes megtámasztása, az út tartozékainak felújítása,
korszerűsítése, valamint közterület rendezés, zöld-
felület létesítése valósult meg. Az Ady Endre út ese-
tében (839 hrsz-ú ingatlan Rákóczi út-Kossuth L. u.
között) 256 méter hosszúságban és 3,5 méter széles-
ségben került a burkolat megerősítésre, valamint sül�-
lyesztett szegélyes megtámasztás, forgalomcsillapító
küszöbök építése süllyesztett szegéllyel, az út tarto-
zékainak felújítása, korszerűsítése, valamint közterü-
let rendezés, zöldfelület létesítése valósult meg. Az
Arany János utca (50 hrsz-ú ingatlanok, teljes utca)
teljes hosszában, 300 méter hosszúságban és 3,5 mé-
ter szélességben került a burkolat megerősítésre, va-
lamint süllyesztett szegélyes megtámasztása, az út tartozékainak felújítása, korszerűsítése,
valamint közterület rendezés, zöldfelület létesítése valósult meg. A Damjanich út I. szakasz
(311/1,250 hrsz-ú ingatlan Arany János utca – Fő út
között) 840 méter hosszúságban és 3,5 méter széles-
ségben érinti a beruházás. A 0+000- 0+503 kmsz-ek
között burkolat, a 0+503-0+840 kmsz-ek között pá-
lyaszerkezet megerősítés került megvalósításra. Az
út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, közterület
rendezés, zöldfelület létesítése, valamint a csapa-
dékvíz-elvezetés felújítása került megvalósításra. A
Damjanich út II. szakasz (183 hrsz-ú ingatlan, Arany
J u-Damjanich u I. szakasza között) 81 méter hos�-
szúságban és 3,5 méter szélességben valósult meg
a burkolat megerősítés, burkolat eredeti szélesség
helyreállítása és a süllyesztett szegélyes megtámasz-
tása. A beruházás során megvalósult tevékenységek
és megoldások a burkolatok élettartamát jelentősen
növelik (szegélyes megtámasztás, erősebb pálya-
szerkezet). A felújított burkolat a forgalom áteresztő
képességét javítja, amely által kapacitásnövekedés
érhető el, a lejtésviszonyok korrigálása pedig a csa-
padékvíz elvezetést javítja.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK

Született: Elhunyt:
• Veszteg Balázs (szülők: Nagy Zsuzsanna, Veszteg Szabolcs) • Láng Ferenc (sz.: Láng Ferenc) 2019. augusztus 15.
• Fodor Zsófia (szülők: Szűcs Beáta, Fodor Péter) • Magyar Andrásné (sz.: Barna Erzsébet) 2019. augusztus 23.
• Pethő Lilien (szülők: Hajas Anita, Pethő Gábor) • Hajas András (sz.: Hajas András) 2019. augusztus 30.
• Pekker Emma (szülők: Szőke Renáta, Pekker Péter) • Szőke Sándor (sz.: Szőke Sándor) 2019. szeptember 01.
• Kiss Dóra (sz.: Kiss Dóra) 2019. szeptember 16.
Házasságkötés: • Molnár István József (sz.: Molnár István József)
• Gálszécsi Mária – Forgács András Lóránt 2019. augusztus 10.
• Veszeli Kitti – Orvos Máté 2019. augusztus 16. 2019. szeptember 22.
• Mózes Dóra – Nyitrai Attila 2019. augusztus 23. • Elefánti János (sz.: Elefánti János) 2019. szeptember 29.
• Török Kata – Győri Balázs 2019. szeptember 13. • Lehoczki János (sz.: Lehoczki János) 2019. szeptember 30.
• Karatka Klaudia – Soltész Gábor 2019. szeptember 21. • Csikós Henrietta Ilona (sz.: Csikós Henrietta Ilona)
• Magyar Diána – Veréb János 2019. szeptember 28.
• Varga Lilla – Kaszás Imre Balázs 2019. október 25. 2019. október 03.
• Gábor Annamária – Németh Levente 2019. október 26. • Szatmári Pál (sz.: Szatmári Pál) 2019. november 01.

6 DOBSZÓ 2019. november

TÁJÉKOZTATÓ

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés

Tisztelt Tápióbicskei Polgárok!
Hamarosan itt a tél, szinte bármelyik reggelen számíthatunk fagyra, vagy akár hóra is. A közúthálózatot, a parkokat és ezek sétányait,
illetve az ingatlanokhoz nem csatlakozó járdákat és kerékpárutakat a közterület-fenntartók dolga mentesíteni a hótól és jégtől.
Fontos tudni, hogy a magántulajdonban álló ingatlanok előtti járda nem a közterület-fenntartók feladata. A hatályos fővárosi, vala-
mint helyi önkormányzati rendeletek alapján az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan előtti
járda, valamint a járda és a kocsiút közötti terület gondozásáról, amibe a hó- és síkosságmentesítés is beletartozik.
Felkérem Önöket, hogy a település területén síkosságmentesítés kapcsán felmerült kötelezettségeiknek az alábbiak szerint szíves-
kedjenek eleget tenni.
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rende-
lete az alábbiakat írja le:
„6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület),
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
 (2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfe-
lelően történik.
(4) A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyilvántartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás
kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.
(5) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal
érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. „
 Tápióbicske Község Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 9/2008.
(X. 9.) rendelete alapján:
„4.§ (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti, melletti járdaszakasz, (ahol kiépített járda nincs, ott az ingatlan előtt lévő egy méter széles területsáv) ónos eső-
től, jégtől vagy hótól való mentesítéséről;
c) a járda, közterület tisztítását reggel 7 óra előtt meg kell kezdeni, a síkosság megszüntetéséről (balesetveszély miatt) haladéktalanul,
illetve szükség szerint naponta többször is intézkedni kell.
(2)Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari és szolgáltató egységek, üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdák, területek burko-
latának ónos esőtől, jégtől vagy hótól történő, szükség szerinti síkosság mentesítése az üzemeltető kötelessége.
(3) A járdáról letakarított havat a járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad terület és
az olvadék elvezetése biztosított legyen. Az ingatlan tulajdonosa, használója a járdaszakasz melletti nyílt árok, átereszek, folyókák,
csatornanyílások hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól való megtisztításáról is köteles gondoskodni.
(4) A hó eltakarításakor gondoskodni kell arról is, hogy az összegyűjtött hó a közszolgálati felszerelési tárgyak, vagy egyéb közér-
dekű létesítmények (pl. tűzcsap, szeméttároló, gáz- és közműakna fedlap, stb.) használatát ne akadályozza.
(5) A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosításának érdekében hórakást tilos elhelyezni
a) útkereszteződésben
b) kijelölt gyalogátkelőhelyen
c) kapubejáró elé annak teljes szélességében
d) tömegközlekedési jármű megállójában, ott az úttest és a járda közé
(6) Síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát közegészségügyileg veszélytelen környe-
zetkímélő anyaggal (homok, salak, fűrészpor stb.) kell csúszásmentessé tenni. A járda felszórására bomló szerves anyag vagy a
burkolatra káros anyag nem alkalmazható. A szóró-
anyag beszerzéséről az ingatlan tulajdonosának, haszná-
lójának kell gondoskodni.”
A 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében
2010. szeptember 1-jétől csak olyan anyag szórható a
járdára, amelyik nem veszélyezteti a fás szárú növény
egészségét; fák és bokrok közelében nátrium-klorid-tar-
talmú, azaz hagyományos sót tilos használni. A legjobb
eszközök a kvarchomok, a zeolit, illetve a jeget is felol-
vasztó acetát alapú készítmények, vagy a kalcium-klori-
dos mészkő granulátum.
Mivel a jogszabályok célja a biztonságos gyalogos
közlekedés biztosítása, valamint a balesetek megaka-
dályozása, ennek érdekében kérjük a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést
a téli időszak végéig rendszeresen végezzék el.

2019. november DOBSZÓ 7

Települési feladatok

A településen az előre tervezett útvonalakon fontossági sorrendben történik a síkosságmentesítés.
A tervben meghatározott első fázisban a kiemelten fontos útvonalakon, főútvonalakon (közintézmények megközelítése, tömegközle-
kedési útvonalak, a település fő közlekedési útvonalai) történik a síkosságmentesítés hóeltolással és homokszórással.
A következő fázisban a gyűjtő útvonalak síkosságmentesítése történik meg. A külterületek megközelítésére szolgáló útvonalak meg-
tisztítása csak 10 cm-t meghaladó hóesés esetén, az utolsó fázisban történik, hótoló lappal.
A téli időjárás mind a gyalogos, mind a gépjármű közlekedést befolyásolja, kérjük, hogy fokozott körültekintéssel induljanak el ott-
honról, az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek!
A feljegesedett járdák rendkívül csúszósak is lehetnek, ezért kérjük a lakosságot, hogy óvatosan közlekedjenek, illetve amennyiben
autóba ülnek, előtte győződjenek meg annak műszaki állapotáról, ne feledkezzenek meg az évszaknak megfelelő abroncsokról, jég-
oldó és fagyálló folyadékokról!
Ne induljanak el feltöltött mobiltelefon, meleg takaró és ásványvíz nélkül!
Fontosabb telefonszám, elérhetőség:
+36-30/330-0280
Együttműködésüket köszünjük!

Herczegh Róbert
polgármester

„K U T Y A D O L O G”

Általánosan kijelenthető, hogy szinte minden településen kisebb-nagyobb problémaként jelentkezik az utcán kóborló kutyák ügye.
Az alábbiakban több alternatívát ismertetünk ennek kezelésére.
Mi az önkormányzat feladata a kóbor kutyák ügyében?
Az állatok védelméről szóló törvény szerint a településen (belterületen) a kóbor állatok befogása az önkormányzat feladata, amit az
ebrendész (gyepmester) segítségével próbál teljesíteni.
Településünkön a Kutyamentsvár Alapítvány megbízásából a Szomorú Szív Kft. Állatmentő Szolgálat végzi ezen feladatokat.
Elérhetőségük: Gyömrő, Állomás u. 72., telefonszám: (06 29) 333 117.
Az így befogott kóbor állat - amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté - az állam
tulajdonába kerül. Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és
elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ha a tulajdonos az állatot nem veszi vissza, vagy az állat egészségét súlyosan
veszélyeztető tartási körülmények miatt az állat a tulajdonos részére nem adható ki, az állatvédelmi hatóság - az addig felmerült
költségek megtérítésére való kötelezés mellett - az állatot elkobozza, ezt követően intézkedik az állat tulajdonjogának átruházásáról,
ha ez nem lehetséges, úgy gondoskodik az állat végleges elhelyezéséről. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségrá-
fordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére
kötelezhető. Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az állat életét
megengedett módon ki lehet oltani.
Törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy 3 évente legalább egy alkalommal a településen ebösszeírást végezzen, amiről
nyilvántartást vezet az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, va-
lamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Mi a jegyző feladata a kóbor kutyák ügyében?
Ha valaki az állatnak indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okoz, és emiatt bejelentés érkezik hozzá,
akkor a jegyző – amennyiben a hatáskörébe tartozik – felszólítja az állattartót meghatározott cselekmény végzésére, valamint tűrésére
vagy jogsértő tevékenység abbahagyására kötelezheti az állat(ok) védelme érdekében. Ha a szükséges hatósági intézkedést a jegyző
hatáskör hiányában nem tudja megtenni, úgy azt a járási hivatalnak kötelessége megtenni.
Melyek az állattartóra vonatkozó előírások?
Az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadá-
lyozásáról. Ezek alatt azt kell érteni, hogy ha láncon kötve tartjuk a kutyát, akkor nagyságától függően a láncnak legalább 4-10 m-es
hosszúságúnak kell lennie. Ha kennelben vagy lakásban
tartjuk a kutyát, akkor minimálisan 6 m2-nyi területet
kell biztosítani állatonként. Az szinte magától értendő,
hogy a kutyát megfelelően kell táplálékkal és vízzel el-
látni.
Ha az állattartó nem vagy nem megfelelően teljesíti a
törvényben előírt rendelkezéseket, és ez által az állat
vagy ember egészségét súlyosan veszélyezteti, az állat-
védelmi hatóság az állat tulajdonosának költségére el-
rendelheti – a feltételek biztosításáig – az állat megfelelő
helyre való szállítását és a várható tartási költségek tulaj-
donos általi megelőlegezését, amit később a tulajdono-
son adó módjára behajt. Ugyanez vonatkozik a menhely-
ről hozott állat tartására is, tehát nem megfelelő tartás
esetén az állatvédelmi hatóság visszaveszi az állatot, és
a költségek megfizetésére kötelezi az állattartót.

8 DOBSZÓ 2019. november

Milyen lehetőségek vannak a kóborló kutyák ügyében?
A szabálysértési törvény alapján az a személy, aki kutyáját kóborolni hagyja (pl. kiengedi vagy kiszökik az utcára), szabálysértést
követ el. A 2012-ben hatályba lépett törvény szerint a szabálysértési eljárás lefolytatására nem az önkormányzat (a jegyző), hanem a
járási hivatal jogosult. Mégis hogyan lehet ezeket az ügyeket kezelni helyben?
Szabálysértést követ el az,

• aki a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre vagy kóborolni hagyja,
• természeti és védett természeti területen vagy vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóbo-

rolni hagyja,
• szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön -vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével

- szállítja,
• élelmiszer-elárusító üzletbe vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged,

illetőleg bevisz,
• aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyel-

meztető táblát.
Aki az előbbiekben felsorolt problémát észlel, és ennek megszüntetésére törekedik, annak az önkormányzatnál van lehetősége ezt
bejelenteni a jegyzőnél vagy az általa megbízott ügyintézőnél. A bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a bejelentő alá is
ír. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy a bejelentő hol, mikor látta a kutyát kóborolni, az rátámadt-e esetleg, vagy valaki mást ért
valamilyen atrocitás az adott eb részéről. A bejelentőnek ezen kívül meg kell adni személyi adatait (név, lakcím, születési hely, idő,
anyja neve), azonban kérheti adatai zárt kezelését, ami azt jelenti, hogy azokat csak a szabálysértési hatóságnak az ügyben eljáró tag-
ja, az ügyész, illetve a bíró tekintheti meg. Ezt követően a jegyző szabálysértési eljárás megindítását kezdeményezi a kutyatulajdonos
lakhelye szerinti szabálysértési hatóságnál, akinek kötelessége az eljárást megindítani a kutyatulajdonos ellen. A gyakorlat szerint
a tényállás tisztázása érdekében mind a bejelentőt, mind a kutyatulajdonost meghallgatja a szabálysértési hatóság, majd az eset kö-
rülményeit tisztázza (tanúvallomás(ok), kutyatulajdonos vallomása, helyszíni szemle, kutya-azonosítás, egyéb adatok és bizonyítási
eszközök, stb.), és bizonyítási eljárást folytat le, majd ezt követően hozza meg döntését, ami a figyelmeztetéstől a pénzbírságon át
egészen az elzárásig terjedhet.
Az előzőekben leírtak szerint arra kérjük a közterületen kóborló kutyák miatt bejelentést tenni kívánókat, hogy azt a fentiekben rész-
letezett eljárást figyelembe véve tegyék meg.

A KUTYATARTÓK JOGSZABÁLYBAN RÖGZÍTETT KÖTELEZETTSÉGEI
Az első és talán legfontosabb ilyen kötelezettség, ami a kutyatulajdonosokat érinti, az a veszettség elleni védőoltás beadatásával kap-
csolatos. A jelenleg hatályos rendelet szerint (164/ 2008. FVM rendelet) az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra
is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen
saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a
kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. Fontos megemlíteni, hogy a régebben oltás mellé adott nyakörvre akasztható biléta nem
alkalmas az érvényes veszettség elleni védőoltás igazolására. Jelenleg a veszettségi oltási matrica mellé ragasztott, a NÉBIH (Nem-
zeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal) által kiadott, sorszámozott, hologramos matrica teszi érvényessé a veszettség elleni oltást.
2010. január 1-től az ebeknek egy új, a Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott, pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvvel
kell rendelkezniük (vagy egységes európai állatútlevéllel), amely szintén sorszámozott.  A régi oltási könyveket kötelezően le kell
cserélni. Nagyon fontos dolog, hogy az oltási könyvre a tulajdonosok nagyon figyeljenek, hiszen ez az állat „személyi igazolványa”,
elvesztését be kell jelenteni az állatorvosnál, és pótolni kell azt. A rendelet szerint: „Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni,
azt a veszettség elleni védőoltás beadatását ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás
esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tart-
sa az oltás érvényességének bizonyítása céljából.”.
A másik igen fontos dolog az állatok egyedi megjelölésével, a mikrochippel kapcsolatos. 2013. január 1-től kötelező minden 4 hóna-
posnál idősebb ebnek egyedi azonosítóval rendelkeznie (41/2010. Korm. Rendelet). A mikrochip egy rizsszem nagyságú szövetbarát
üvegkapszula, ami egy 15 számjegyből álló kódot tárol, és a beültetés helyén, a bőr alatt megtapad. Ez a számkód bekerül egy köz-
ponti nyilvántartó rendszerbe (petvetdata rendszer) az állattulajdonos adataival együtt. Ha eltűnne a kutya, ennek alapján a megfelelő
leolvasó eszköz segítségével beazonosítható az adott állat. Fontos, hogy a rendszerben mindig egy olyan telefonszám szerepeljen,
amelyen elérhető a gazdi. Adatváltozás esetén minden esetben értesíteni kell az állatorvost, aki a rendszerben módosítani tudja az
adatokat. Az elveszett kutyát is érdemes bejelenteni, hiszen a rendszerben azt is jelezni lehet, hogy a gazdi keresi a kutyusát vagy
jutalmat fizet a megtalálónak.
Az állatorvos a mikrochip meglétét bármikor ellenőrizheti, illetve köteles is ellenőrizni. A mikrochippel nem jelölt kutya veszettség
elleni védőoltásban nem részesülhet (sőt hivatalosan semmilyen állatorvosi ellátásban sem, kivétel az életmentés esete).
Ugyanez a rendelet (41/2010 Korm. R.) azt is kimondja, hogy „ebet forgalmazni, ill. tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő
más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel történő megjelölése után lehet.”. Vagyis ez azt je-
lenti, hogy a kölyökkutyának már az eladás napján rendelkeznie kell(ene) mikrochippel, függetlenül attól, hogy még nem érte el a 4
hónapos kort. A kölykökön kívül ugyanez vonatkozik minden egyéb esetre, amikor a gazdi személye megváltozik.
Végül, a törvényi szabályozás alapjaként mindenképpen kiemelendő az 1998-ban hozott állatvédelmi törvény (1998. évi XXVIII.
törvény az állatok védelméről és kíméletéről), ami egy kerettörvényként az állattartás és az állatokkal való bánásmód alapjait tartal-
mazza, az állattartó kötelezettségeit határozza meg. Megfogalmazza az állatkínzás és a veszélyes állat fogalmát, amely napjaikban is
igen felkapott és vitákra okot adó témakör.
A törvény ismerete minden ember számára nélkülözhetetlen, hiszen „az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tisztelet-
ben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége.” ./1998. évi tv./

dr. Szécsényiné Bata Krisztina jegyző

2019. november DOBSZÓ 9

FELHÍVÁS AZ EBÖSSZEÍRÁSI ADATSZOLGÁLTATÁS ELMULASZTÁSÁRÓL

Tisztelt Ebtartók! • elektronikusan szkennelve a [email protected] címre
Tápióbicske Község Önkormányzata a település közigazgatási elküldve.
területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi Amennyiben a korábbiakban bejelentett és ezáltal nyilvántar-
XXVIII. törvény 42/B §-ában foglalt kötelezettségnek eleget tásunkban szereplő, az Ön tulajdonát képező eb már elpusz-
téve 2019. május 15. és június 30. napja között ebösszeírást tar- tult, kérem, azt is szíveskedjen bejelenteni!
tott.
Az ebösszeírás az állattartók önbevallásának módszerével tör- Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy
tént. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti • 2013. január 1-jétől –a hivatkozott törvény szerint- a négy
jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kellett ki-
töltenie. hónapnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochip) megje-
Az adatlap kitöltését és leadását elmulasztó adatbázisunkban lölve lehet csak tartani. Amennyiben az ebtartó ennek a köte-
szereplő ebtulajdonosokat a nyár folyamán folyamatosan felhív- lezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap ki-
tuk az adatszolgáltatásra. töltése előtt azt pótolja. A kötelezettség nem teljesítése esetén
Sajnos a lakosság jelentős része nem teljesítette állampolgári kö- minimum 45.000,- Ft állatvédelmi bírság szabható ki.
telességét, és nem szolgáltatott hatóságunk részére adatot. • Amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszol-
Mivel a naprakész adatbázis vezetése hivatalunk kötelező felada- gáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi
ta, és az ebtartónak vannak jogszabályi kötelezettségei, az alábbi bírsággal sújtható.
felhívást teszem: • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál
Az az ebtartó, aki a nyár folyamán adatszolgáltatási kötelezett- már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szerep-
ségét elmulasztotta, bírság kiszabása nélkül 2019. december 20. lő ebeket is be kell jelenteni.
napjáig teheti meg az adatszolgáltatást. • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az
Ebösszeíró adatlap beszerezhető a polgármesteri hivatal titkár- adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban
ságán. bejelenteni.
A HIÁNYTALANUL kitöltött adatlapot eljuttathatja: Fentiekre tekintettel 2020. január 01. napjától az adatszolgálta-
• személyesen vagy levélben, postai úton a 2764 Tápióbicske, tást elmulasztókkal szemben hatósági eljárást kezdeményezünk.

Rákóczi út 93. sz. alatti címre, vagy dr. Szécsényiné Bata Krisztina sk.
jegyző

A TÁPIÓBICSKEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Először is szeretném megköszönni a tápióbicskei lakosoknak, nyelv oktatása is szerepel még a terveinkben.
hogy ránk szavaztak a választásokon! A gyerekek nyaraltatását már most szervezzük, és a nyári idő-
Terveink között szerepel a gyógyszertámogatás a rászorulók ré- szakban is rengeteg programmal fogjuk várni őket!
szére, továbbá a gyermekek busszal való eljuttatása az iskolába a Tájékoztatunk továbbá mindenkit, hogy a TRNÖ istentisztele-
téli időszakban, mivel nagyok sok rossz úttal rendelkezünk. teket szervez Törtelen, ezzel kapcsolatban Jakab Istvánnál lehet
Szeretnénk még a gyerekek korrepetálását is megoldani, mert érdeklődni a 06-70-3243961-es telefonszámon.
nagyon sokan le vannak maradva a tananyagban, és segítségre
van szükségük. Tisztelettel: Hegedűs Sándor nemzetiségi elnök
Kulturális programot is szeretnénk indítani, táncház és a roma

INTÉZMÉNYI HÍREK

TÁPIÓBICSKEI GYERMEKLÁNC ÓVODA

Az előző nevelési évben A magyar népmese hetét óvodánkban kidobásra ítélt „lomokat” érdemes átnézni, és olyan szemmel
azzal gazdagítottuk, hogy régi használati tárgyakból időszakos válogatni, hogy mi az, amit érdemes megmutatni a mai modern
kiállítást szerveztünk. Ez a kezdeményezés igen nagy sikernek korban nevelődő gyermekek számára. . Igazi öröm látni a gyer-
örvendett, ezért ezt továbbgondolva, az idei nevelési évben is mekek arcán a rácsodálkozást, azt az örömet, hogy megérinthetik
szeretnénk, ha a gyermekek havonta megújuló tárlaton ismer- a dédi által mindennapi tárgyként használt, de mára már feledés-
kednének meg régi tárgyi eszközökkel. Terveink között szerepel, be merült eszközöket (stoppoló fa, szőlődaráló, sajtár…).
hogy a szürettel, kukoricamorzsolással, tollfosztással kapcsola-
tos eszközöket a gyermekek elé tárhassuk, melyeken keresztül
megismerhetik elődeink világát, kultúráját.
A néphagyomány-éltetés célja az óvodai nevelésben a múlt érté-
keinek tisztelete, átörökítése, éltetése. A népszokásokhoz fűzött,
az óvónő által elmesélt történetek hatást gyakorolnak erkölcsi
ítéleteik alakulására, magatartáskultúrájukra, viselkedésmódjuk-
ra. A népi kultúrában az ember a természettel összhangban élt,
harmonikus környezetet teremtett azzal.
A gyermekeket a közösen átélt élmények a környezetükhöz kö-
tik, amelynek a későbbiekben védelmezőivé válhatnak. Szűkebb
lakóhelyünkön szerencsére vannak még olyan emberek, akik
szívesen őrzik családtagjaik régi használati tárgyait. A sokszor

10 DOBSZÓ 2019. november

Természetesen mindezt olyan „körítéssel” kell a gyermekek felé kis gyermekkezek által készültek el. A munkálatok jutalmául
tárni, hogy az élvezetes és emlékezetes legyen számukra, amiből minden gyermek kapott egy saját matricáskönyvet, amelyben
kialakulhat az elődök kultúrája iránti tiszteletük. Óvodánkban állatokról szóló feladatok, történetek szerepeltek, amelyet a Bap-
azok a tárgyak, melyek a lakóépületekben vagy azok közvetlen tista Szeretetszolgálat adományozása tett lehetővé. Köszönjük a
környezetében voltak használatosak, a folyosón kerülnek kiál- gyermekek nevében a felajánlást!
lításra; amik viszont a növények termesztéséhez kapcsolódnak, Őszi projektjeink közé tartozik még az Egészséghét is, amire
vagy magát a termést mutatják be, azok az óvoda fedett kültéri most is kiemelten nagy figyelmet fordítottunk. A fokozott fi-
részén lesznek folyamatosan kiállítva. Az ünnepekhez kötődően gyelmet az indokolja, hogy tapasztalataink alapján sok gyermek
megjelenítjük azokat a tárgyakat, melyek témájukban kapcso- fogyaszt esetenként nagyobb mennyiségben is olyan élelmisze-
lódnak, és természetes módon díszei lehetnek, lehettek az ünne- reket, amelyek szervezetük fejlődésére nem tesznek kedvező
peknek (söprűből készült madárijesztő, hóember fahasábokból, hatást. A gyümölcsök fogyasztása valamivel gyakoribb a gyer-
falovacska…). mekek körében, de a zöldségféléket már nehezebben fogadják
el. Sok szülő panaszkodik, hogy egyáltalán nem eszik gyermeke
„A gyökerek persze nem látszanak, nyersen semmilyen zöldséget vagy gyümölcsöt. Az óvodában a
de tudod, azok tartják a fát.” közösség erejét, a jó példa hatását és a mesékben rejlő játékos
figyelemfelkeltést próbáljuk alkalmazni a gyermekek meggyőzé-
Az Állatok világnapjának megünneplése szintén nagy hagyo- sére. Rendszeresen, naponta kínálunk a délelőtt folyamán a gyer-
mánynak örvend óvodánkban. Ez a témakör minden gyermek mekeknek gyümölcsöt, zöldséget. A tapasztalatok azt mutatják,
számára vonzó, szívesen mondják el tapasztalataikat háziállatok- hogy társaiktól egyre nagyobb kedvet kapnak a fogyasztásukra
ról, és állathangutánzó, állatok mozgását imitáló játékokat is igen azok a gyermekek is, akik otthon tartózkodnak ezek megkós-
szívesen játszanak. Az utóbbi néhány évben szerveztünk már tolásától. Az idei Egészséghét fe- ladata volt még, hogy testré-
számukra a helyi nyugdíjas klub és néhány lelkes szülő bevo- szeikkel, szerveikkel ismerkedjenek meg, pontosítsák az eddi-
násával kisállat simogatót, évente minden csoportunk állatkerti gi tudásukat életkori sajátosságaikhoz mérten. Tudatosítottuk
kiránduláson vesz részt, valamint a projektek alkalmával ügyes- bennük, hogy mit jelent egészségesen élni, egészségesnek lenni,
ségi feladatokon keresztül próbálhatják ki tudásukat az állatok- valamint a betegség fogalmáról is beszélgettünk velük. Az or-
kal kapcsolatosan. Az idei projekt fő feladata a Magyarországon vos gyógyító-segítő munkájára is felhívtuk figyelmüket, évente
csak az állatkertekben található állatokkal való ismerkedés volt. minden gyermeket fogorvosi vizsgálatra kísérünk, remélve, hogy
Minden csoport a számára kiválasztott állatot jeleníthette meg az orvoshoz való viszonyulásukat pozitívan tudjuk befolyásolni.
különböző vizuális technikával, amit a projektzárás végén a Október utolsó napjaiban közös tökfaragásra hívtuk az óvodás
tornaszobában berendezett „Állatkertbe” helyezett el. A „ZOO- gyermekek szüleit. Ezzel a hagyományteremtő kezdeményezés-
kiállításra” a szülők is meghívást kaptak, akik a gyermekükkel sel az elmúlt nevelési évben is próbálkoztunk, ami igen népsze-
való érkezéskor vagy távozásuk alkalmával csodálhatták meg rűnek bizonyult. Az idei évben is szép számmal vettek részt a
az alkotásokat. Az állatkert lakói oroszlánok, pingvinek, zebrák, szülők gyermekeikkel közösen a különböző méretű tökök díszí-
tigrisek, papagájok és krokodilok voltak, melyek mind a dolgos tésében. A munkálatok végén az óvoda udvarán helyezhették el
az ötletesebbnél ötletesebb alkotásokat, amelyek néhány hétig az
óvoda díszei lesznek, a fedett teraszon lévő kiállítást színesítve.
Az idei évben még hamarosan sor kerül az óvodában a fotózásra,
amelyen karácsonyi képeket készíttethetnek a szülők gyermeke-
ikről ajándékba szeretteiknek.
Novemberben nyílt napot tartunk a csoportokban (kivétel a leg-
kisebbek), ahol a szülők megfigyelhetik, hogy gyermekük ho-
gyan viselkedik, fejlődik az óvodai közösségben.
Az adventi időszak legelső és a gyermekek által leginkább várt
eseménye a Mikulás érkezése lesz, aki csomaggal és óvodai játé-
kokkal ajándékozza meg a csillogó szemű, izgatott gyermekeket.
A karácsonyi vásárra minden csoport lelkesen készül ebben az
időszakban, amikor szebbnél szebb apró ajándékokat gyártanak
a kicsi kezek, remélve, hogy kelendőek lesznek a portékák; és
azok, akik megvásárolják ezeket a karácsonyfájuk alá, egy kis
őszinte gyermeki szeretetet is kapnak.
Óvodánkban hagyomány, hogy az utolsó nevelési napon minden
csoport karácsonyi ünnepséget tart, majd közösen is feldíszítjük
az óvoda fáját, amelyet dalokkal, jókívánságokkal teszünk iga-
zán csillogóvá.

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
Mindenkinek békés karácsonyt és boldog új évet kíván a Tápió-
bicskei Gyermeklánc Óvoda valamennyi dolgozója!

Kamaszné Török Regina
óvodavezető-helyettes

2019. november DOBSZÓ 11

TÁPIÓBICSKEI FÖLDVÁRY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A 2019-es év nyara sem telt eseménytelenül iskolánk életében, vásunkat erre a rendezvényre, melynek szervezője Jámbor Judit,
hiszen, ahogyan azt a Dobszó előző számában is említettük, Er- Gulyás István, valamint az alsó tagozatos munkaközösség volt.
zsébet-táborok, valamint angol nyelvi és sport tábor is várta az
érdeklődő diákokat a meleg nyári hónapokban.
A tanárok és a diákok számára egyaránt jól megérdemelt nyári
feltöltődés után aztán ismét becsengettek szeptember 2-án, és a
tanévnyitóval kezdetét vette egy új szorgalmi év. Az ünnepély
szervezői hagyományaink szerint ismét a 2. évfolyamos pedagó-
gusok, Vonnák Lászlóné és Hajas Anikó voltak.
Ebben a tanévben ismét alprogrami órák, valamint szakkörök és
egyéb szabadidős tevékenységek, továbbá az iskolai Diákönkor-
mányzat várta az újra az iskolába érkező diákokat.

Rendezvényeink, kulturális programjaink: Nagyon vártuk már az egyhetes kikapcsolódást, bár olyan gyor-
Október 4-én, az Állatok világnapján ismét színes plakátok ké- san eltelt, hogy szinte észre sem vettük, és már ismét folytatódott
szítésével hívtuk fel minden osztály figyelmét az állat- és a kör- a tanév, immár november hónappal.
nyezetvédelem fontosságára, valamint a felelős állattartás jelen- November 11-15-ig nyílt hetet tartottunk iskolánkban, mely idő-
tőségére. szak alatt az érdeklődő szülőknek lehetőségük nyílt betekintést
Örömmel tekintettük meg a szebbnél szebb munkákat, melyek nyerni a tanórákba, valamint az intézmény életébe. Pedagógu-
zsűrizése is megtörtént ezen a napon. saink mindig is nagy hangsúlyt fektettek a szülőkkel történő jó
(Szervező: Bajnai Ilona, valamint az alsós munkaközösség) kapcsolat kialakítására és annak fenntartására, hiszen meggyő-
Október 6-ra, az Aradon kivégzett 13 hős tábornok emléknap- ződésünk, hogy a tanári-szülő-diák hármas egység minden tagja
szükséges ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni a tanulóink
jára is sokat készültünk, oktatása, fejlesztése.
és egy zenés irodalmi November 11-én Nagykőrösről érkeztek hozzánk a Toldi Miklós
összeállítással tiszteleg- Élelmiszeripari Szakképző Iskola képviselői, akik a 7-8. évfo-
tünk a szabadságharc lyam diákjainak meséltek az iskolájukról, valamint az ott folyó
mártírjai előtt. Az isko- szakképzési lehetőségekről. Úgy gondoljuk, ezek az alkalmak
lai megemlékezést kö- nagyon fontosak a továbbtanulás előtt álló gyerekek és a peda-
vette a Honvédszobor- gógusok számára egyaránt, hiszen az általános iskola utolsó két
nál megtartott községi évében a szülőkkel közösen kell megtalálnunk minden diákunk
rendezvény, mely után számára a legjobb lehetőségeket nyújtó középiskolát.
a műsorban szereplő di- Sportversenyek:
ákok meghívást kaptak Az alábbiakban olvashatják Gulyás Éva és Gulyás István test-
október 7-re Tápiósze- nevelő tanárok beszámolóját a tanév eddigi sporteredményeiről.
lére is, az ottani városi Az október 12-én megrendezett Jászság Dinamikája futóverse-
megemlékezésre. nyen a 3-4. korcsoportban Csiki Zsolt 3. helyezést ért el, továbbá
A történelmi emlékmű- 5. lett Petrik István, és 11. helyen végzett Jakab Gusztáv. A 3-4.
sor összeállítója és beta- korcsoportos lány versenyben Simon Martina tanulónk végzett
nítója Szalóki Krisztina volt. a 7. helyen.
Október 10-én a 7. és a 8. évfolyam diákjai ismét Sülysápra lá- Örömmel elmondhatjuk azt is, hogy iskolánk tanulói az első
togattak, ahol a helyi általános iskolában megrendezésre kerülő Jászság Dinamikája futóversenyen a több mint 200 indulóból 3,5
Pályaválasztási Kiállítást tekinthették meg, mely minden évben km-en nagyon szép eredményeket értek el!
sok segítségét nyújt a továbbtanulás előtt álló gyerekek számára,
hiszen számtalan környékbeli és távolabbi középiskola pedagó-
gusai és diákjai mutatják itt be az iskolájukat.
Október 21-27-ig került megrendezésre ismételten az Egészség-
hét, mely időszak alatt a tanítási és a délutáni alprogrami órákon
szervezett foglalkozásokkal próbálta az intézmény minden pe-
dagógusa ismét tudatosítani diákjainkban a helyes táplálkozás, a
tisztálkodási szokások és az egészségtudatos életmód, a mozgás
jelentőségét.
Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc em-
léknapján ismét fejet hajtottunk az akkori események és a for-
radalmárok emléke előtt. Az interaktív zenés-mozgásos irodalmi
összeállítást, melyet iskolai és községi ünnepély keretében is
megtekinthettek az érdeklődők, Jámbor Judit és Szalóki Kriszti-
na tanította be és vitte színre.
Október 26-án, az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon rendez-
tük meg a Pályaorientációs napot, mely alkalommal a diákjaink
találkozhattak a Nagykátáról érkezett Ipari Szakmunkásképző In-
tézet pedagógusaival és diákjaival, valamint a szintén nagykátai
rendőrökkel és mentősökkel is. Ezúton is köszönjük nekik, va-
lamint Szalóki Viktor helyi gazdának, hogy elfogadták a meghí-

12 DOBSZÓ 2019. november

Említésre méltó, hogy Jászalsószentgyörgyön első alkalommal Nagy Anikó és Szokolics Zsófia szerkesztett és tanít be; valamint
rendeztek atlétika versenyt, ahol az iskolánkat képviselő fiú csa- a gyerekek és a pedagógusok által elkészített karácsonyi aján-
pat nagyon jó versenyzéssel, szoros küzdelemben szerzett előke- déktárgyakat is megvásárolhatjuk a decemberi szombati munka-
lő helyezéseket egyéniben és csapatban egyaránt. napokon.
Adventi programjaink: Végezetül iskolánk minden dolgozója és tanulója nevében ez-
Az előttünk álló hetek is sok-sok tennivalót fognak hozni, hiszen úton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki a munkánkat segí-
minden pedagógusunk és diákunk készül az adventi időszakra. ti: az ISZSZ-nek (a Szülők Szervezetének), Tápióbicske Önkor-
A 3. évfolyam diákjai Majzik Ágnes és Tóth Katalin vezetésével mányzatának, valamint a Meleg Szív Egyesület helyi tagjainak,
a Mikulás-műsorra várják az óvodásokat, a tanulóinkat is; majd Peczek Máriának és Oláh Endrének a sok finom jégkrémért, illet-
december hónapban az iskolai karácsonyra is várjuk az érdek- ve a tornacipő és kréta adományaikért!
lődőket, ahol megtekinthetik a 4-5. évfolyam műsorát, melyet
Szalóki Krisztina

FEHÉR ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Bemutatkozik az új művelődésszervező

2019. november 4-től a Fehér István Művelődési Ház és Könyvtár új művelődés- és közösségszervezője Illés Judit tápióbicskei
lakos lett, akinek kinevezéséhez ezúton is gratulál a Dobszó Szerkesztőbizottsága!
Juditot a terveiről kérdeztük…

„Legfontosabbnak azt tartom, hogy elsőként megköszönjem hogy minden gyermek, fiatal megtalálja itt A KÖZÖSSÉGET,
mindazoknak az embereknek, akik a pályázatom beadására buz- hogy találjon magának itt a községen belül olyan elfoglaltságot,
dítottak, és azoknak, akik az elbírálás során bizalmat szavaztak amit szeret, ami ideköti őt.
nekem. Rendkívül fontosnak tartom az intézményekkel (kiemelten az
Úgy gondolom, hogy munkám során kiemelkedő feladatom lesz, óvodával és az iskolával), valamint a civil szervezetekkel való
hogy ezt a bizalmat megszolgáljam mind Herczegh Róbert pol- teljes körű együttműködést. Szerencsésnek mondhatom magam,
gármester úrnak, mind a képviselő-testület tagjainak, továbbá hiszen szinte az összes ilyen szervezettel jó a kapcsolatom, több-
minden támogatómnak, akikből szerencsére nagyon sok van. éves közös múlttal rendelkezünk, és számos közös munkát tud-
Születésem óta Tápióbicskén élek, és óvodás korom óta aktív hatunk a hátunk mögött.
tagja vagyok a község kulturális és civil életének. Összességében: a célom nemcsak egy szakmailag és gazdasági-
Számomra Tápióbicske nemcsak a lakóhelyem, hanem az ott- lag egyaránt jól működő művelődési ház, hanem egy közösségi
honom, és nekem ez a község és a Tápió-vidék az életet jelen- tér létrehozása, ahová korosztálytól függetlenül mindenki öröm-
ti. Az őseim évszázadok óta ezen a településen élnek, így az ő mel tér be. Ennek kulcsát pedig az önkormányzattal, az intézmé-
hagyományaik őrzése központi helyet foglal el az életemben, a nyekkel és a civil szervezetekkel való szoros együttműködésben
mindennapjaimban. Én ezen a településen tervezem a jövőm, itt látom.
szeretném felnevelni a gyermekeimet. Nagyon fontosnak tartom, Köszönöm szépen a bizalmukat!”

Bor- és párlatkóstoló est a művelődési házban

2019. november 8-án, pénteken került megrendezésre a Fehér
István Művelődési Házban az első tápióbicskei bor-és párlatkós-
toló est. Helyi termelőink - Czégény Gábor és Koncsik Norbert
- ízletes italokkal láttak el bennünket, melyeknek méltó kísérői
voltak Baranyi László sajtkülönlegességei. Köszönettel tarto-
zunk a szép számmal megjelent vendégeinknek is, akik velünk
töltötték az estét. Reméljük, jól érezték magukat, és hagyományt
teremthetünk ezzel az estével!

Illés Judit

A Kortalan Nyugdíjas Klub életéből

Búcsúzunk…

Nehéz szembesülni a halállal, különösen, ha közülünk távozik Miért mentél el, Heni? Miért nem vártál még? - teszem fel ma-
el valaki. Októberben két klubtagunktól vettünk búcsút a tápi- gamban a kérdést. Ez a hely a Te cikkeid helye, és most én bú-
óbicskei temetőben… csúzom Tőled a klub tagságának nevében is. Nagy űrt hagytál
Megdöbbenten hallottuk a hírt, hogy október 3-án Csikós Henri- bennünk!
etta életének 68. évében elhunyt. „Az életnek véget kell érnie, de a szeretetnek nem.”
Az augusztus számban megjelent cikkét így fejezte be: „Egy ki- Akik egymásnak voltunk, azok maradunk mindörökké. Fáj-
rándulásunk még lesz az ősszel!”. dalommal vettük tudomásul, hogy örökre távoztál közülünk,
A szomorúság könnyeivel küszködöm, ha felidézem gondolata- csendben, szinte észrevétlenül. Úgy tűntél el, mint a hullócsillag:
imban gyermekkori éveinket egymás szomszédságában. Aztán gyorsan és váratlanul.
elváltak útjaink, majd nyugdíjas korunkban ismét közel kerül- Küzdelmes, de nagyon értékes, tartalmas, példamutató életed zá-
tünk egymáshoz. Örültünk, terveztünk a klubban. rult le, mely nem volt mentes lelki, de testi szenvedésektől sem.

2019. november DOBSZÓ 13

Naponta gyakoroltad Fájó szívvel búcsúzunk
a szeretetet, nemcsak egy másik kedves ha-
szavakkal, hanem lottunktól, Erzsitől is,
igazi tettekkel. Ha fe- és nagy-nagy szeretet-
ladatod volt, Te min- tel emlékszünk rá.
dig az elsők között „Úgy mentél el, ahogy
vállaltad és teljesítet- éltél, csendben és sze-
ted. Tenni akarásod rényen.”
szinte határtalan volt. Hosszú, türelemmel
Mindannyiunknak viselt betegség után
hiányozni fogsz! 2019. október 12-én
Most, amikor vég- örökre lehunyta szemét
leg elválunk, meg- életének 66. évében
köszönjük mindazt, Szélig Tiborné Hajas
amit nekünk adtál. Erzsébet.
Köszönjük, hogy 10 Távozását fájdalommal
éven át önzetlenül, vettük tudomásul.
lelkiismeretesen, szeretettel végezted klubvezetői munkád. Kö- Küzdő, tartalmas élet volt az övé is.
szönjük emberségedet, megbízhatóságodat, barátságodat, ra- Jó szívvel, lelkesen tevékenykedett a közösségekért, szinte az
gaszkodásodat, hűségedet. utolsó pillanatig részt vett a klub életében.
Tudjuk, hogy életed értelme volt tevékenykedni a faluért, és Együttműködő, elfogadó és megértő magatartásával fordult az
vinni településünk jó hírét. Érezzük, hogy mindörökké velünk emberek felé, jóság sugárzott belőle. Pontos, naprakész könyve-
marad lelked szépsége, jósága és az együtt töltött idő emlékei léssel vezette a klub pénztárát.
ünnepeinkben és hétköznapjainkban egyaránt. A rendezvényeinkre gondosan készült, alkalomhoz illő terítőket
„Örök az arcod, nem száll el a szavad, varrt, díszleteket tervezett és készített, vagy a főzésnél segítkezett.
minden mosolyod a szívünkben marad. Már betegen, a kezelések után is számíthattunk jelenlétére a
Ezernyi emlék, mely nyomot hagy bennünk, táncpróbákon.
Sok millió szó, melyet felidézve könnyes lesz szemünk. Sokat kirándult, túrázott a Természetbarát Klub rendezésében.
Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk. Emlékét kegyelettel őrizzük. Nyugodj békében!
Köszönjük, hogy voltál nekünk!” „Ők, akik már örökre megpihentek, végtelen csendre leltek,
Nyugodjál békében! nyugalmuk csendes.
Gyertyánk lángja értük égjen.”

Nedeczki Erzsébet

Ma még tiéd körülötted minden, Ma még szólhatsz meleg szóval
adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs, testvéredhez, ki szenved szomorú
mert jön egy nap, talán nemsokára,
és kihull kezedből minden földi kincs. szavad zengő muzsikáján
Tán rózsát hajt egy töviskoszorú.

És nem lesz többé tiéd semmi sem, Hajolj hát hozzá, még beszélsz,
Tollad, virágod, párnád másra vár, Harmatként hulljon szerető szavad,
mert nincs több időd, mit meg nem tettél,
mit maga köré épített egy élet, azt nem teszed meg, soha többé már.
Nem lesz több, mint összeomló kártyavár.

Ma kezed erős, a lábad fürge Hajolj hát hozzá, még beszélsz,
szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget, szeretetből eredjen szavad!

ma törölhetsz verejtéket, könnyet, A tett a szó, mit meg nem tettél,
Oh, most segíts, ha teheted! az veled marad – s örökre elkísér.

Csikós Györgyné

A Tápióbicskei Kikelet Gyöngyfűző Klub életéből

Fürgén zizegnek a gyöngyök a tűn, készülünk április 4-re, a tá- ajánlottam fel a gyöngyből készült különdíjamat, amelyet én ad-
pióbicskei csata emlékére megrendezett ünnepségre. A látogatók tam át.
már várták a felállított gyöngyös sátornál, hogy az új mintákat Farmoson részt vettünk a tájvédelmi rendezvényen, ahol még a
megszemléljék. Amikor a nap rásütött a kiállított gyöngyökre, külföldről érkezett vendégek is megcsodálták az asztalunkat!
azok szépségét duplán adta vissza délután, az Élő történelemórán A tápióbicskei Falunap is felejthetetlen volt! Közülünk többen
is, ahol korhű ruhákkal, lovas huszárokkal mutatták be, hogy mi- is gyöngyfűzési bemutatót tartottak, én pedig a főzőversenyen
képp zajlott le a csata. résztvevők között néztem szét.
A pándi Meggyfesztiválon a fő helyet foglaltuk el. A Szent Ko- Érdeklődtem, hogy mit főznek, az ízesítésről, a fűszerezésről; és
rona a színpadon volt, díszőrség vigyázott rá. Sok ember meg- volt, aki készségesen válaszolt. A süteményeik is nagyon fino-
fordult itt ezen a napon, a délvidéki Aracsról érkezett fiatalok is mak voltak! Végül a sági lovascsoport kapta meg az én külön-
itt nézelődtek. díjamat.
A főzősök közül kiválasztottam egy halfőző csoportot, nekik A 800 éves Tápiószele című rendezvényre Tarnavölgyi László

14 DOBSZÓ 2019. november

úr hívott meg bennünket, ahol sok embert ismertünk meg. Ne- A tápiószentmártoni iskolában a szünet előtti utolsó napon pá-
kem a Növényi Diverzitás Központ tetszett itt a legjobban. lyaválasztási útmutatót tartottak, amelyre a mi csoportunkat is
Tápiószentmártonban a Hagyományok Háza szervezésében egy meghívták. Nagyon tetszett a kiállítás és a tájékoztató!
hétig tanultuk a gyöngyfűzés tudományát. November 23-án a művelődési házban az elmúlt 10 év munká-
A Fehér István Művelődési Házban minden kedden továbbkép- ját állítjuk ki, a megnyitó délután 16 órakor lesz, délelőtt pedig
zés és az új fiatalok tanítása folyik. Péter Szidónia népi iparművész gyöngyfűző oktatásra várja az
Tápiószentmártonból kapcsolódott be közénk Komjáthyné Pi- érdeklődőket.
roska, aki most kapta meg a kézművesség és a gyöngyfűzési
diplomát. Csikós Györgyné
alapító tag

Péter Szidóniával beszélgettünk…

Idén novemberben ünnepli 10. születésnapját a helyi Kikelet Gyöngyfűző Klub, és Szerkesztőbizottságunk ebből az alkalomból a
magyar hagyományok őrzéséről, a gyöngyfűzésről és a klub életéről kérdezte Péter Szidónia népi iparművészt.

– Kérlek, mutatkozz be a Dobszó olvasóinak pár szóban! ző tájegységek mintáit és mélyebbre ássak.
– Péter Szidónia népi ékszerkészítő, népi iparművész vagyok. – Mi az, amit legjobban szeretsz a gyöngyfűzésben?
Számomra a világ fokozatosan tágult ki, 18 éves koromig a – Az alkotás örömöt ad, egy csodálatos érzés. Inspirál, új kihí-

gyergyói medence jelentett mindent. Ott éltem a mindennap- vások elé állít, a kapcsolatteremtés sok-sok lehetőségét adja.
jaimat szüleimmel, három testvéremmel, ott jártam iskolába, Szeretem az alkotás folyamatát –kitalálni, előkészíteni, meg-
egyszóval minden odakötött. A főiskolával, majd később az alkotni–, ez gyönyörűséges számomra.
egyetemi évekkel a világ egyre tágult Marosvásárhelyig, majd – Elmondanád azt is, hogy melyik a kedvenc technikád, illetve,
Nagyváradig s végül Budapestig. hogyan képzeljem el a gyöngyfűzés menetét, mennyi idő kell
Így visszagondolva azt hiszem, hogy minden életszakaszban egy ékszer elkészítésére?
a lehető legideálisabb helyen voltam. Öt-hat éves lehettem, – Több technika is van, amit nagyon kedvelek, és ezek időről
amikor az első kézműves foglalkozáson részt vettem nagyma- időre változnak, ahogyan a színek iránti vonzalmam is. Leg-
mám jóvoltából a szövőszékén. Erősen él bennem az élmény, jobban talán a sárközi mintákat szeretem a rájuk jellemző,
melyet már ott megtapasztalhattam, létrehoztam valami újat a szigorúan kötött szín- és formavilág miatt, illetve a páratlan
rendelkezésre álló alapanyagokból a kapott tudás segítségével. technikai gazdagság miatt.
Az igazi kaput a hagyományaink és népi kultúránk felfedezé- – Fontosnak tartod a népi kultúra és a hazai értékek megmu-
séhez a főiskola és az egyetem jelentette. Legszebb élménye- tatását. A munkád egyben a hobbid is, hiszen minden nap
im közé tartozik a Barabás László néprajzkutató által évente ezzel foglalkozol. Miből merítesz ihletet egy-egy ékszer elké-
szervezett népismereti tanulmányút, mely alkalmakon köze- szítése során?
lebb kerülhettünk az erdélyi falvak lakóihoz, betekinthettünk – Valóban fontosnak tartom, hogy a kezemből kikerülő alkotá-
mindennapi életükbe. Örömmel vettem részt a szolgálatokon sok révén a magyar kultúra jegyei felismerhetőek legyenek,
is, melyek által megtanulhattam a feladatvállalás és kezdemé- és minden alkotásomban elődeink tudásának megőrzésére
nyezés fontosságát. Mai napig használom az itt megszerzett, törekszem. Minél mélyebben szeretném megismerni őseink,
lexikális tudáson felüli egyéb képességeimet. Nem tartom ma- múltunk örökségét. A felmenők örökségéből származó hagyo-
gam különleges tehetségnek, egyszerűen megtanultam, hogy mányok és minták továbbvitelén túl napjaink igényeit is fon-
fokozatosan lehet építkezni, az adott pillanatban mindig a leg- tosnak tartom. Alkotásaimban különös hangsúlyt fektetek a
jobbra törekedni. Nagyon fontos a tárgyi tudás, de legalább népi motívumokra és a régi minták gyakorlatban történő meg-
annyira fontos a hozzáállás. hogy miként lehet hagyománya- őrzésére. Tárgyaim régmúlt korokról, hagyományokról, élet-
inkhoz kreatívan, alkotó módon, tisztelettel és tudásvággyal formákról és alkotói ízlésvilágomról mesélnek. Hitvallásom
közelíteni. Szívügyemnek tekintem a szakma magas színvo- Wass Albert szavaival fogalmaznám meg: „Minden talajban
nalú művelését minél szélesebb közösség részére. Számomra megterem valamiféle virág, minden napnak van valamilyen
a tanítás és a kézművesség egy életre szóló, magával ragadó öröme, neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.”.
hivatás és mesterség. Alkotni és oktatni ez számomra a be- Ihletet elődeink által készült darabokból tudok meríteni, mely,
teljesedés. Tagja vagyok a Magyar Gyöngy Egyesületnek, a azt gondolom, kiapadhatatlan forrás.
Romániai Magyar Népművészeti Szövetségnek és az Artera – Kinek ajánlanád, hogy kipróbálja a gyöngyfűzést?
Alapítványnak. – Aki életében valaha már kézművességgel foglalkozott, annak
– Az is érdekelne, hogy a családodban mindannyian foglal- mindenképpen ajánlom, és az már tudja is, hogy milyen nagy
koztok kézműveskedéssel? öröm a saját magunk által készített darabban gyönyörködni
– Igen, nagymamám szövéssel, horgolással foglalkozott, édes- vagy viselni azt. Aki még soha életében nem próbálta, annak
anyám ékszerkészítő, a húgom pedig hímes tojásokat készít. is jó szívvel tudom ajánlani, mivel viccesen azt szoktam mon-
– Mesélnél arról az olvasóknak, hogy mióta foglalkozol dani, hogy könnyebb a gyöngyfűzés, mint a gomb felvarrása,
gyöngyfűzéssel, mi fogott meg benne, illetve mi volt az első hiszen a gombon két lyuk van, a gyöngyön pedig csak egy, és
ékszer, amit elkészítettél? ezt kell eltalálni. Persze, azért vannak fokozatok, aki az ele-
– Első ékszeremet 1996-ban készítettem el, és maga a forma jén jár, annak csak egyszerűbb mintákat tudnék javasolni, aki
volt az, ami magával ragadott, az első darab egy nagyon egy- pedig már gyakorlottabb, annak természetesen nehezebbeket.
szerű gyöngyszalag volt. Eleinte csak saját örömömre, barát- A gyöngyfűzés tehát megtanulható, a kitartáson, szorgalmon
nőim megajándékozására fűztem gyöngyöket. Fokozatosan múlik a többi. Különösebb felszerelés sem kell hozzá, műhe-
alakult ki bennem az igény, hogy tanulmányozzam a különbö- lyigénye nem olyan nagy, mint mondjuk egy fazekasnak.

2019. november DOBSZÓ 15

– Mit gondolsz, mi lesz a gyöngyfűzés jövője, és hogy véled, kum Pályázat díjazottjaként Magyar Érték -díjban részesült.
mennyire van kereslet az ékszerek iránt? A XVI. Élő Népművészet Országos Népművészeti Kiállítás

– Egyre jobban felértékelődnek a kézzel készült termékek, akár közép-magyarországi tárlatára is eljutottak a csoport tagjainak
a táplálkozásunkra, akár az öltözködésünkre gondolunk. Sok- alkotásai 2015 augusztusában. Ugyanebben az évben az ifjú
kal nagyobb örömet tud szerezni egy olyan dolog, amelyről tehetségek szintén pályáztak, ezúttal a XI. Országos Vándor-
tudjuk, hogy ki a készítője, mikor és hol készítette, milyen legény pályázatra, ahol díjazásban részesült Blahúz Johanna,
alapanyagokat, technikákat használt a kivitelezéséhez. Mun- Palya Nikoletta, Salamon Evelin és Gulyás Eszter. A XII. Or-
kahelyemen, a Hagyományok Házában is azon dolgozunk, szágos Vándorlegény pályázaton 2017-ben Kerkeni Dóra és
hogy minél szélesebb körben megismertessük a népi kézmű- Doedens Eszter alkotását díjazták. 2018-ban Blahúz Erzsébet
ves szakmákat, illetve, hogy a hozzájuk kapcsolódó tudás mi- a Magyar Föld hetilap pályázatán vett részt, melyen díjazás-
nél tovább fennmaradhasson. ban is részesült. 2019 májusában a csoport közösen pályázott
a VI. Kösönytű pályázaton Debrecenben, melynek témája a
– Beszéljük kicsit a faluban működő Gyöngyfűző Klubról! tulipán motívum ábrázolása volt.
– Tápióbicskén már tíz éve működik a Kikelet Gyöngyfűző Az idei évben a XII. Országos Vándorlegény pályázat beret�-
tyóújfalvi területi válogatóján Kerkeni Dóra Lilla kalotaszegi
Klub. A Fehér István Művelődési Ház támogatásával, illetve köténye I. díjban részesült, és ez a tárgy jelenleg is megtekint-
Hegedűs Józsefné Emőke segítségével heti rendszerességgel hető a tárlaton. A Hagyományok Háza októberében nyílt „Já-
valósulhatnak meg az összejövetelek. Itt egymást inspirálva téktól a mesterségig” című kiállításán több alkotásával jelen
közösen alkotnak felnőttek, gyerekek egyaránt. Innen kerül- van Komjáti Zoltánné Piroska.
nek ki pályázatokra tanítványok, alkotótársak. A csoport tevé- – Idén 10 éves a klub, ebből a jeles alkalomból szerveztetek
kenysége megmutatkozik a helyi, illetve a környező települé- november 23-án egy alkotónapot és egy kiállítást a Fehér
sek hagyományőrző rendezvényein való tevékeny részvétellel, István Művelődési Ház és Könyvtárban. Mesélnél a Dobszó
játszóházak tartásában, mesterség-bemutatók, kiállítások és olvasóinak arról, hogy miként zajlott a rendezvény, milyen
vásárok szervezésében. A klub mindennapi tevékenységén túl alkotások lettek itt kiállítva, illetve kinek az alkotásaiból lett
több éve intenzív nyári szakmai táborok szervezését is felvál- divatbemutató szervezve?
lalta. Néhány éve a fiatal tehetséggondozó táborok helyszíne – Tervben van egy nagyszabású kiállítás azokból a munkákból,
is Tápióbicske, mely táborokban már többen részt vettek or- melyeket a klubtagok az elmúlt 10 évben készítettek, illetve
szághatáron belülről és kívülről is. megvalósítunk egy közös alkotói napot is, melynek keretében
– Érdekelne még egy-két dolog a klubbal kapcsolatban: jelen- lesz új minta tanulására, valamint új tagok bekapcsolódására
leg hány tagja van, valamint az összejöveteleitek milyen han- egyaránt lesz lehetőség. A divatbemutatót pedig Gulyás Eszter
gulatban zajlanak? Ha esetleg valaki kedvet kap a gyöngy- ruháiból tervezzük, aki az idén végzett a budapesti Modell- és
fűzéshez, mikor vannak a találkozóitok, és hol találnak meg Divatiskolában.
titeket?
– A klubnak tíz körüli a létszáma, de alkalomszerűen, a nagyobb Dudás Pál
eseményekre húsz feletti csoportlétszámmal dolgozunk közö-
sen. A találkozások kedd délután vannak a helyi művelődési
házban. A találkozók közvetlen, baráti hangulatban zajlanak,
mindenki kérdezhet mindenkitől, és közösen ötletelhetünk, il-
letve egymás alkotását véleményezhetjük.
– Még egy fontos kérdés: eddig milyen kiállításokon vettetek
részt, illetve nyertetek el valamilyen rangos díjat a kiállított
gyöngyékszerekből?
– 2011-ben az Ifjú Kézművesek IX. Országos Találkozójára ju-
tott be több csoporttag is, és közülük Katona Veronika ceg-
lédi alkotótársunk első helyezett lett. Ugyanitt Veszprémben
emléklapot kaptunk az Ifjú Kézművesek képzésében végzett
eredményes munkáért. Veronika díjazott lett ugyanebben az
évben a budapesti XI. Művészeti Fesztiválon is. 2012-ben a
Középiskolások Képző-, Ipar-, és Fotóművészeti Pályázatá-
nak díjazottjai között volt Juhász Norbert Tápióbicskéről, il-
letve Gulyás Eszter Farmosról, aki kiemelt díjazásban része-
sült.
2013-ban a X. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatra
egy csoportos pályázattal és öt egyéni alkotóval indult a cso-
port. Ennek meg is lett az eredménye: több rangos helyezés és
a csoport részére egy I. helyezés, valamint Minisztériumi-díj.
Ugyanebben az évben a felnőttek közül Blahúz Erzsébet, Csi-
kós Györgyné és Farkas Mónika az egri Gárdonyi-év pályáza-
tára küldték be alkotásaikat.
2014. április 4-én Tápióbicske Önkormányzata Elismerő ok-
levelet adományozott a Kikelet Gyöngyfűző csoportnak a Tá-
pióbicske község érdekében átlagon felül, önzetlenül végzett
munkájáért. Májusban Juhász Norbert a XIV. Gyermek és
Ifjúsági Művészeti találkozón Iparművészeti kategóriában lett
díjazott fekete kárpátaljai gyöngygallérjával. Farkas Mónika
az Öltözékünk Üzenete Pályázaton, Szekszárdon a Hungari-

16 DOBSZÓ 2019. november

Tápióbicskei Harmónia Kórus

„Viva la Musica!” –

…csendült fel a háromszólamú kánon az idén 70 csilingelő han- Reméljük, hogy a (régi) térségi kórustalálkozók hangulatát feli-
gú énekes előadásában, a községünkben megrendezésre kerülő déző vándorhangverseny jövőre is folytatódik! Köszönjük Tóth
II. Nyárbúcsúztató zenei áhítaton, szeptember 29-én. A tavaly András kanonok úrnak, hogy helyet biztosított az áhítatnak, va-
„vándorhangversenyként” elinduló kezdeményezésnek az idén lamint Czigel Gyulának, Fajka Szabolcsnak, Kun Sándornénak,
Tápióbicske adott otthont. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Szalóki Krisztinának, a művelődési ház munkatársainak, Nott
Nagykátai Városi Kórus és az „Erdőfürdő Csillagai” Református Antalnak és Perjés Lászlónak a szervezésben nyújtott segítségét!
Kamarakórus is elfogadta meghívásunkat, hogy egy szép őszi A magam nevében pedig köszönöm a Harmónia Kórus tagjainak
délutánon közös énekléssel búcsúztassuk el a nyarat. A római a színvonalas fellépését, büszke voltam ismét a csapatra!
katolikus templomban a jelenlévő karnagyokat, kórustagokat és
a zenekedvelő közönséget Kanyó Sándor polgármester úr kö- Horváthné Szolovjov Zsuzsa karnagy
szöntötte. Elsőként a Városi Kórus műsorát hallhattuk Szokolics (Fotó: Palkó Gáborné, Facebook)
Zsoltné vezetésével, majd a kamarakórusét, Szabóné Horuczi
Gyöngyi vezényletével. Harmadik fellépőként - mint idei szer-
vezők - a Harmónia Kórus énekelt. A zenei áhítaton mindhárom
kórus bemutathatta sokszínűségét, változatos stílusát. Zárásként
összkarban csendült fel a közismert Viva la Musica! – Éljen a
Zene! című kánon, mely méltó befejezése volt a színvonalas
zenei rendezvénynek. A hangverseny végén polgármester úr
egy–egy virágcsokorral köszönte meg a karnagyok munkáját,
Gerencsér– Szabó Ilona kórustagunk pedig egyedi készítésű ke-
rámiatálakkal lepte meg a karvezetőket.
Elmondhatjuk, hogy emlékezetes zenei áhítaton vehettek részt
mindazok, akik ott voltak a hangversenyen. A közös éneklésnek
hatalmas ereje van, és igaz az a mondás, hogy „a zene az kell, mert
körülölel”, embert, szívet, lelket, melyet meg is tapasztalhattunk.

CIVIL SZERVEZETEK, KLUBOK, EGYESÜLETEK

TÁPIÓBICSKE BARÁTAINAK KÖRE ÉS A BITSKEY GÁSPÁR

HAGYOMÁNYŐRZŐ TÜZÉRCSAPAT

„Október 6. a gyásznak ünnepe…”

Elmondhatjuk, hogy az október 6-án a Honvédszobornál a Ba- gékonyak Magyarország oly gazdag történelmi múltjának felidé-
ráti Kör által megrendezett megemlékezésen az időjárás is igye- zésére. Meggyőződésem, hogy a felkészülések alkalmával ezek a
kezett tartani magát a történelmi hűséghez, hiszen, ahogyan azt gyerekek egyre jobban beleélik magukat az akkori történésekbe,
a korabeli feljegyzésekben is olvashatjuk, ezen az 1849. évi őszi hiszen a próbákat mindig a történelmi eseményekről szóló be-
napon még az eső is a mártírhalált halt tábornokokat siratta szélgetések előzik meg.
Aradon. Az pedig számomra egyáltalán nem kérdés, hogy milyen lénye-
A nyirkos, csapadékos idő ellenére igen szépszámú közönség ges a felnövekvő nemzedék nemzet- és magyarságtudatának erő-
gyűlt össze a 18 órakor kezdődő történelmi megemlékezésen, sítése, és mennyire fontos a nekünk, felnőtteknek az erre irányuló
ahol a megjelentek a helyi általános iskola diákjainak zenés iro- tudatos törekvése és személyes példamutatása, hiszen, ahogyan
dalmi összeállítását tekinthették meg, majd ezt követte a Bitskey azt Palágyi Lajos költőnk az aradi vértanúkról szóló versében is
Gáspár Hagyományőrző Tüzércsapat díszlövéses tiszteletadása olvashatjuk:
a szabadságharc hősei előtt. A rendezvényt, ahogyan azt már a
többéves hagyományok alapján megszokhattuk, a Honvédszo- „Az igét, melyért éltet áldozának,
bornál történő közös gyertyagyújtás zárta. Szívébe írták az egész hazánk.
Mint a diákokat felkészítő pedagógus, szeretném megjegyezni, Utódtól fogja hű utód tanulni,
hogy számomra mindig nagy élmény olyan gyerekekkel együtt
dolgozni egy ünnepi vagy emlékműsoron, akiken látom, hogy fo- Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.”
Szalóki Krisztina

30 éves Tápióbicske Barátainak Köre

Lehetetlen vállalkozás egy cikkben erről beszámolni, de mégis kánkat.
csak illik a 30. évfordulóra emlékezni. Felállítottuk a Millenniumi keresztet a Szent István parkban. Ott
Nehezen indult az egyesület alapítása, munkája, mert teljesen épült fel a trianoni emlékhely és körülötte sok kopjafa is, vele
új dolog volt, amire lehetőség adódott az ún. rendszerváltás szemben a játszótér, amely azóta már megújult. Itt állítottuk fel
után. Szent István fából készült szobrát, ez az utóbbi évek eredménye.
Talán egy-egy mondattal próbálom jelezni, hogy mi mindent Felújítottunk a településen négy keresztet is, illetve azok kör-
tettünk a 30 év alatt. nyékét. Fákkal ültettük körbe a temetőt, melyeket sajnos félig
Első látványos munkánk volt a II. világháborús emlékoszlop fel- megsemmisítettek, pedig milyen szépek a megmaradtak…
állítása. Az idősek klubja és a hozzátartozók segítették a mun-

2019. november DOBSZÓ 17

A Baráti Körből indult el és alakult meg a tüzércsapat is. Gasztronómia… Hát enni is kell ezeken a rendezvényeken!
Egyik fő rendezvényük országos hírűvé, sőt határainkon túl is Tagtársaink kiváló főzőmesterek, díjak sora jelzi ügyességüket.
ismertté vált: a tápióbicskei ütközet megrendezése, az Élő tör- Ne feledjük: a Baráti Kör újíttatta fel a Honvédszobrot, annak
ténelemóra a Tápió-partján. Megannyi ismert ember látogatott környezetét is! Vele szemben a csatatérre átjárót építtettünk. Öt
el hozzánk! Sok tanulócsoport a határainkon túlról is. Ágyúkat év kemény szervezőmunka és kitartás eredménye a méltó kör-
építettünk saját erőből és támogatásból. Felépítettük a fahidat, nyezet. Tulajdonlunk sátrakat, padokat, asztalokat, erősítő és
mely egy csapásra visszaidézte a történelmet. Szétrobbant ágyú- fénymásoló berendezést, valamint egyéb dolgokat.
csövünkből harangot öntettünk, mely a katolikus templomunk Magunkat egy disznótorral jutalmazzuk minden évben, arra
tornyába került. meghívva a segítőket, támogatókat, és tervezzük a jövőt.
Szép szertartás volt ez nagyon, Paskai László bíboros úr szentel- Kedves Olvasók! Biztosan hiányos az írásom, de ajánlom figyel-
te fel a 252 kg-os harangot. mükbe a Fehér István Művelődési Házban kiállított képeinket!
A Fő téren Színi Sebő Alajos emlékhelyének elkészítése is a Kör Próbáltuk kiválogatni a legérdekesebbeket, melyek szintén a 30
munkáját dicséri. évről szólnak. Kirándulásaink legtöbbje is munkával, viszonzás-
A templomunk páratlan nagyságú és szépségű. Több koncertet sal kapcsolódik össze.
is szerveztünk itt: Dévai-Nagy Kamilla és tanítványai, a Szen- Köszönöm figyelmüket, és a Körön kívüli sok-sok jószándékú
tegyházi Filharmónia gyermekkórusa fémjelzik kulturális el- segítőnek a pozitív hozzáállást!
kötelezettségünket, mint ahogyan az angyalbetlehem előadása Mert nem csak az intézmények segítségét vettük igénybe, de kér-
szentegyházi felnőttek vendégszereplésével is; de fogadtunk már tünk támogatást a vállalkozóktól, egyénektől, ifjaktól és időseb-
felvidéki énekkart, délvidéki gyermekelőadókat is különböző bektől is; határon túlról és mindenhonnan, hogy elképzelt célja-
rendezvényekre. inkat véghez vihessük.
Számtalan kapcsolatot ápolunk éppen a hagyományőrzés kap- És még mennyi történet esett meg ennyi idő alatt!
csán: Délvidék, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, a Gyimesek… Megérdemelne egy kisebb kiadványt… Talán egyszer ez is meg-
Testvértelepüléseinken a falu vezetésével együtt és külön is szí- történik.
nesítettük az ottani eseményeket.
Bori József elnök

Ismét Székelyföldön voltunk

Tápióbicske Barátainak Köre évek óta szervez Székelyföldre ság. A helyiek erre a régen várt nagy eseményre székely népvi-
őszi kirándulásokat. seletbe öltöztek. A hagyományőrzők gyalog, míg a többi ven-
Mielőtt elmesélem az öt nap történetét, engedjenek meg egy kis dég szekereken indult el a hadijátékok színhelyeire. Az ötszáz
kitérőt. Akárhányszor Erdélybe látogat az ember, mindig új él- hagyományőrző és a nyolcvan szekér elsőként a szentegyházi
ményekkel, feltöltődve tér haza. Ugyanazokon a helyeken min- Polgármesteri Hivatalnál állt meg, majd a várost elhagyva Ká-
dig fel lehet fedezni valami új csodát, minden percben új arcát polnásfalu felé mentek. Több helyen megálltunk gyönyörködni a
mutatja a táj. A fényviszonyok változásával ugyanarról a helyről tájban, és a lovasok eljátszottak egy csatajelenetet is. A követke-
mindig más, szebbnél szebb képeket lehet készíteni. Mi ezért és ző helyszín Kápolnásfalu főtere volt, ahol megint eljátszották a
a helyiek vendégszeretete miatt szeretünk ide járni. toborzót. Most nem esett az eső, napos idő volt. Késő délután in-
A többi évekhez hasonlóan most is a központi esemény a Szen- dultunk vissza Szentegyházára, ekkor már a hagyományőrzők is
tegyházán megrendezett őszi hadjárathoz kapcsolódó, Toborzó felszálltak a szekerekre. Mindenki elfáradt, gyorsan elaludtunk.
című hagyományőrző hadijáték volt. Az eseményt minden évben
az október 6-ához legközelebb eső hétvégén rendezik. A szabad
programot most is mi állítottuk össze, amit csak részben sike-
rült megvalósítani. Csütörtökön hajnalban indultunk, és a Fo-
garasi-havasokon keresztül, Brassó érintésével akartunk eljutni
Szentegyházára.
Most a hó miatt nem volt még lezárva a Transzfogarasi út, de az
eső esett, ami lelassította a közlekedést. A szerpentinen a jégkor-
szakbeli Bilea- tóig mentünk fel.
Szakadó esőben próbáltunk gyönyörködni a lenyűgöző panorá-
mában. Brassóba nem volt idő bemenni, este értünk Szentegyhá-
zára. Szállásadó barátaink ízletes vacsorával és finom szilvapá-
linkával várták a csapatot. A péntek eléggé álmosan indult, mert
ekkor is esett az eső. Elsőnek a csíksomlyói Sarlós Boldogas�-
szony tiszteletére felszentelt kegytemplomot látogattuk meg. A
templom csendjében eltöltött délelőtt után Nyerges-tetőre indul-
tunk. Itt munka is várt ránk.
A Baráti Kör elsők között állított itt kopjafát, amin karbantar-
tási munkákat kellett volna végezni. Sajnos az eső miatt csak a
réztáblát tudtuk rendbehozni. Este értünk vissza Szentegyházára.
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertjével kezdődött
idén is a hivatalos program. A műsor előtt ajándékot kapott tő-
lünk Mihály József hagyományőrző huszárkapitány úr és Haáz
Sándor úr, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia karnagya.
Szombaton reggel Szentegyháza központjában gyülekeztek a
Kárpát-medencéből érkezett hagyományőrzők és a helyi lakos-

18 DOBSZÓ 2019. november

Vasárnap főzőversenyt szoktak rendezni a szervezők, ahol szín- nem Délvidéken és Felvidéken is. Az 1920-ban elszakított or-
vonalas kulturális programokkal kedveskednek az idelátogatók- szágrészekben élő honfitársaink ezer szállal akarnak kötődni az
nak. Sajnos vasárnap is esett az eső, így csak magunknak főztünk anyaországhoz, nekünk ebben segíteni kell őket!
marhapörköltet galuskával. Ez a nap is jól sikerült, eljöttek a szé- Hétfőn hazautaztunk, sok szép emlékkel lettünk gazdagabbak.
kely barátaink is. A nap a hosszú beszélgetésekről, az evésről,
ivásról és a pihenésről szólt. Este fergeteges táncpartival zártuk Molnár László
az idei kirándulást. Most is megtapasztalhattuk a „határon túli” (A kirándulásról további képek láthatóak Molnár László Face-
vendégszeretetet, amit én nemcsak a székelyeknél éltem át, ha- book-oldalán.)

A KALÁSZ-CSOPORT HÍREI

2019. szeptember 24- én Gyöngyösön került megrendezésre a November 11-e a téli évnegyed kezdő napja volt, ekkor az új
Fájdalmas Szűzanya Búcsúja és a Máriás Fiatalok Országos termésből és az új borból tartottak lakomát. Általában ludat fo-
Találkozója, valamint a határon túli magyar közösségekkel, gyasztottak. A lakmározásoknak kedvezett az is, hogy a hagyo-
igazi búcsús hangulattal a térség legnagyobb vallási rendezvé- mány szerint ilyenkor nem volt szabad takarítani, mosni, tere-
nye. getni, mert ez a jószág pusztulását okozta. Novemberben már le
A találkozó idén 14. alkalommal került megszervezésre a gyön- lehetett vágni a tömött libát. Szokás volt, hogy a liba húsából,
gyösi Ferences templomban. különösen a hátsó részéből küldenek a papnak is, innen ered a
A búcsún a hagyományokhoz hűen a tápióbicskei máriás-lányok „püspökfalat” kifejezés. A vacsora után az új borral volt szokás
is részt vettek. koccintani.
A népviseletbe öltözött fiatalok viszik a kegyhelyre településük „A bornak Szent Márton a bírája.”
büszkeségét. A hordozható Mária-szobrok „felvonulása” 250 „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik.”
éves múltra tekint vissza. A régi időkben a lányok menyasszonyi, E nap estéjén a pásztorok végigjárták a házakat, köszöntőt mond-
a fiatalemberek vőlegényi ruhában hozták templomaik szépsé- tak, és dús lombú nyírfavesszőt tartottak a kezükben, melyből
ges, öltöztethető Mária-szobrait. A kegyhely ferences szerzetesei a gazdának is adtak. Úgy tartották, a vesszőnek ahány ága van,
fontosnak tartják, hogy a fiatalságot megerősítsék abban, hogy annyit fial a disznó. Tavasszal aztán ezzel a vesszővel hajtották
érdemes a hétköznapokban is keresztény emberként élni. A régi ki az állatokat.
hagyományokhoz ragaszkodva, ma is azok lehetnek máriás fiata- Szent Márton híres volt jóságáról, szerénységéről, önzetlenségé-
lok, és képviselhetik szoborvivőként a településüket, akik tiszta- ről, és a nevéhez fűződő libalakoma mára a vendégszeretet szim-
sággal készülnek a házasságra. bólumává vált.
A találkozónak ez is az üzenete. Az időjárásra is jósoltak a sült liba mellcsontjából: ha fehér volt,
Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepi szentmise a sza- akkor havas és enyhe tél lesz, de ha vörös volt a csont, akkor
badtéri oltárnál, ahol több százan gyűltek össze, és vettek rész hideg tél várható.
a szentmisén. Utána látványos körmenet következett Gyöngyös „Nemcsak Szent Mártonnak, hanem mindenkinek van, kell,
belvárosában, amelyen a hívők sorfalat állva követték figyelem- hogy legyen egy „köpenye” - valami, amit megoszthat mások-
mel a népviseletbe öltözött Máriások felvonulását. kal, legyen az jó szó, vigasz, vagy étel. Ez a köpeny szimbólum,
A búcsú ünnepét a gyöngyösi Úrangyala imádsága zárta. szeretetünk szimbóluma: érjen el azokhoz, akiknek szükségük
van rá!”
„Szeretet hajójában minden ember elfér,
Szeretet hajójában mindenki megbékél. Nedeczki Erzsébet

Szeretet hajóját Isten kormányozza,
Szeretet hajója az életünk célpontja.”

Szent Márton-napi búcsú

„Szent Mártonnak ünnepén
Égő lámpát viszek én,

Világítson mindig minekünk
ahol járunk, hova megyünk.”

2019. november 10-én, vasárnap Tápiószentmártonban voltunk
az évről évre megrendezésre kerülő Márton-napi búcsún.
Ünnepi szentmisén, körmeneten, borszentelésen, majd a műve-
lődési házban tartott megvendégelésen vettünk részt. Tartalmas,
szép, lelket feltöltő nap volt!

Szent Márton püspök a középkor egyik legnépszerűbb szentje
volt, akinek tiszteltére bort ittak és kövér ludat ettek. Ünnepnap-
jához számos népszokás, néphit kapcsolódik, melyek egyrészt az
év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejezéséhez, illetve az
advent közeledéséhez kötődnek.
Másrészt azonban ahhoz a legendához, amely szerint Szent Már-
ton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták
megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Régen e na-
pon fizették ki a cselédeket is, akik ajándékba egy libát is kaptak.

2019. november DOBSZÓ 19

SPORT

VI. NYÍLT NEMZETKÖZI 24 ÓRÁS LÁBTOLL-LABDA MARATON

A 24 órás Lábtoll-labda Maraton egy folyamatosan fejlődő és az idei újításunknak, ami a pénzdíjazás volt. Miénk a Magyar
megújuló rendezvény Tápióbicskén. Növekvő sikerét annak kö- Lábtoll-labda Szövetség egyetlen pénzdíjas versenye!
szönheti, hogy minden évben hozzáadunk és változtatunk rajta Ennek a Maratonnak az előkészülete és lebonyolítása teljes egé-
valamit, ezzel elérve azt, hogy egy egyre magasabb színvonalú szében a helyi fiatalok kezében van, akik nem mellesleg a já-
programot nyújthassunk a benne résztvevőknek. tékban is részt vesznek. Ez persze megterhelő, de nincs fogható
Az első 24 órás maraton előtt sokat gondolkodtunk, hogy miként egy sikeresnek elkönyvelt Maratonhoz, így maximálisan megéri
lehetne országos bajnokságot lebonyolítani Tápióbicskén. Saj- a fáradalmakat!
nos a község adottsága (1 tornaterem) nem tette lehetővé, hogy A szervezőbizottság tagjai: Szigedi Hanna, Szigedi Barbara,
a szokásos több pályás versenyeket tudjunk rendezni. Nagykáta, Honti Lívia, Lőrincz Bettina és Horgos Roland.
Tápiószentmárton tornacsarnokaiban gond nélkül, akár öt pályán Elmondhatjuk, hogy Magyarországon a Magyar Lábtoll-labda
is tudtunk volna kiemelkedő bajnokságokat szervezni, de ragasz- Szövetség által megrendezett két nemzetközi verseny közül az
kodtunk Tápióbicskéhez, ezért sikerült egy olyan bajnokságot egyiknek Tápióbicske ad otthont.
létrehoznunk, ami teljesen Tápióbicskére van szabva, és egyedü- Ezt köszönhetjük egyébként több helyi vállalkozásnak, magán-
li egész Európában. személyeknek is: a Szalóki Vas-Műszaki Kereskedésnek, a Lavi-
Az egyik legnagyobb újítás a program életében a rendezvény na ajándékboltnak, Topp Istvánnak, Szabó Bencének, Vér János-
nemzetközivé tétele volt 2 évvel ezelőtt. Mertünk nagyot ál- nak, Majnár Lászlónak, Mészáros Róbertnek, Czigel Gyulának,
modni, amikor a németországi lábtoll-labdázókat is meghívtuk valamint a helyi önkormányzatnak is, akik a kezdetek óta velünk
az eseményre. Azóta már osztrákok és Szerbiában élő vajdasági tartanak és támogatnak bennünket!
magyar játékosok is csatlakoztak a Maratonhoz. Idén Nagyka-
nizsáról, Dunaújvárosból, Újszászról, Szolnokról, Pusztaszerről, Nagy Máté főszervező
Ausztriából, Németországból, Szerbiából érkeztek hozzánk csa-
patok.
A másik nagy változás tavaly következett be a rendezvény életé-
ben, mikor is két, 12 órás részre bontottuk a Maratont (pontosab-
ban háromszor 12 órára). Ez 12 óra lábtoll-labda játékból, 12 óra
közösségépítésből, szórakozásból és pihenésből, aztán ismét egy
12 órás lábtoll-labda blokkból épült fel. Ezzel a lábtoll-labdázók
mindkét célközönségét el tudtuk érni: akik csak a játék öröméért
vettek részt a programban, és akik az eredményért küzdöttek.
A Maratonon tíz csapatot tudunk fogadni; így oldottuk meg,
hogy minden csapat tudjon játszani minden csapattal. A 24 óra
alatt összesen 90 mérkőzés kerül megrendezésre. Minden csapat
2,5 óránként kerül pályára, és a fél órás mérkőzés alatt két másik
csapattal tud majd játszani.
Nagy sikernek könyveljük el, hogy évről évre egyre magasabb a
létszám és a jelentkezők száma, de az idei nevezésekből megál-
lapíthatjuk, hogy most indultak a legtöbben a versenyen. Voltak
olyan egyesületek, akik 8 fős csapattal neveztek. Ez köszönhető

V. GYIMESI ERVIN EMLÉKTORNA

Április 19-én immár ötödik alkalommal került megrendezésre a tai Száműzöttek és a tápiószelei Falka csapatai jutottak, melynek
Gyimesi Ervin Emléktorna, amely mostanra a Tápió-vidék leg- végén a Falka játékosai örülhettek jobban.
nagyobb kispályás labdarúgó tornájává nőtte ki magát! A harmadik helyre a nagykátai DS Smith csapata került, meg-
Nagyszerű volt látni, hogy ismét élet költözik a tápióbicskei előzve a helyi Tápióbicske SK gárdáját. Több egyéni díj is gaz-
sportpályájára. Az érdeklődés hatalmas volt, amit mi sem mu- dára talált, melynek során Földi Gergő a legjobb 25 éven aluli
tat jobban, mint hogy pár nap alatt elkeltek a helyek a nevezni játékos, Horváth Attila a legjobb mezőnyjátékos, Morvai Attila a
kívánt csapatok számára. Ismételten sikerült megmozgatnunk legjobb kapus lett, Kiss Krisztián pedig a gólkirálynak járó ser-
az embereket nemcsak egy kis sportolásra, hanem egy jó ügy leget vehette át. Díjátadóként nagy örömünkre idén is részt vett
érdekében is! az emléktornán Vonnákné Gyimesi Gabriella, Ervin bácsi lánya,
Az idei tornán 11 csapat vett részt, ami több mint száz mozogni valamint Gyimesi Ervinné, Ervin bácsi felesége is! A díjátadó
vágyó embert jelent. A nevezett csapatokat három pálya várta, előtt köszöntöttük egykori játékosunkat, Hubai Károlyt, akinek
hogy megküzdjenek a negyeddöntőbe jutásért. A környék tele- több évtizedes játékosi és edzői munkáját megköszönve, vis�-
pülései mellett ezúttal Budapestről is érkezett egy gárda, hogy szavonulása emlékére megkapta az általa viselt legendás 16-os
elhódítsa a győztesnek járó trófeát. számú mezt.
Már a csoportmérkőzéseken látszott, hogy mely együttesek Egy különlegessége is akadt az idei emléktornának, mivel olyan
emelkedhetnek ki és válhatnak esélyessé a végső győzelemre. sokat kaptunk már szeretett sportunk által az élettől, ezért úgy
Nagyszerű mérkőzéseket és néhol kemény összecsapásokat lát- gondoltuk, itt az ideje nekünk is visszaadni valamit!
hattak a kilátogató érdeklődők, senki sem kímélte magát a nagy Segítségül hívtuk a labdarúgás nagy családját, és nem kellett
meleg ellenére sem. A megmérettetés döntőjébe a szentmáronká- benne csalódnunk. 11 sportoló, köztük válogatott kiválóságok

20 DOBSZÓ 2019. november

ajánlották fel egy nemes célra mezeiket, valamint egy egyedi hogy mennyien mozdulnak meg egy nemes ügyért.
ajándékcsomagot. Hogy mindez minél több emberhez eljuthas- Köszönjük az összes cégnek, magánszemélynek és szurkolónak
son, segítséget kaptunk a Nemzeti Sporttól, az NB1.hu-tól, a Pest a felajánlott támogatásokat, valamint a részvételüket, amellyel
megyei sportszelettől, valamint az újpesti Hajrálilák.hu oldaltól. emelték a rendezvény rangját!
Ezen felajánlások által befolyt összegekkel a Soha ne add fel, Jövőre újra várunk szeretettel mindenkit!
Lázár Bence Emlékalapítványt támogatjuk, akik leukémiában
szenvedő betegek megsegítésén fáradoznak, ahogyan azt a név- Gallai Gábor
adó Lázár Bence egykor szerette volna! A tornára elfogadta meg-
hívásunkat Bence édesapja, Lázár Ernő és Bence legjobb barátja,
Nagy Norbert, akik az alapítvány által elkészített gólkirályi tró-
feát adták át. Bence édesapja elmondta, hogy a fia által megálmo-
dott út elején járnak, de a rengeteg felajánlás segítségével egyre
több rászoruló emberen tudnak segíteni. Külön figyelemreméltó
a Lázár Bence újpesti mezéért felajánlott összeg, amelyet az ősi
rivális Ferencváros egyik szurkolójától kaptunk.
A torna ismételten méltó volt Ervin bácsi emlékéhez, aki a tápi-
óbicskei sportnak szentelte életét; valamint nagyszerű volt látni,

KATANA KEMPO SPORTEGYESÜLET HÍREK, ESEMÉNYEK

A nyári rövid pihenés zárásaképpen ismét a Tápiósi-iskolá- lévő jól érezte magát, és elégedetten távozott. Egyesületünket 8
ban táboroztunk egy pár napig. Idén is csatlakoztak hozzánk a versenyző képviselte, és az alábbi eredményeket, helyezéseket
nagykátai kemposok közül jó páran. Vidám hangulat, kemény érték el: Gigor Regina: Formagyakorlat 1., Fegyveres formagya-
edzések és finom kaják jellemezték szokás szerint táborunkat. korlat1., Pusztakezes 3.; Fejős Szonja: Formagyakorlat 1., Fegy-
Az őszi-téli versenyszezon első állomása a KATANA KEMPO veres formagyakorlat 1., C-Viadal 1., Gi földharc 3.; Mészáros
KUPA volt. Hatodik alkalommal jöttek össze az ország legjobb Bátony: Gí földharc 1., Bencze Eszter: Gí földharc 1., Formagya-
ifi és junior korcsoportú kemposai, hogy összemérjék tudásukat, korlat 3;. Oroszi Sándor: Fegyveres formagyakorlat 1., Forma-
felkészültségüket. Október 12-én, szombaton másodszor adott gyakorlat 3., Pusztakezes 3., B-Viadal 3., Gí földharc 3.
otthont eme jeles versenynek a nagykátai Városi Sportcsarnok. Borbély Gábor: Gí földharc 1., C-Viadal 2.; Torba Dániel: For-
25 egyesület és klub 120 versenyzője több mint 400 nevezést magyakorlat 1., Fegyveres formagyakorlat 1., B-Viadal 2., Gí
adott le. Az idei verseny másod- ízben került úgy megrende- földharc 3.; Szórád Annamária: Formagyakorlat 2., Fegyveres
zésre, hogy a MAGYARORSZÁGI KEMPO SZERVEZETEK formagyakorlat 2., B-Viadal 2,. Gí Földharc 2. helyezés.
SPORTÁGI SZÖVETSÉGÉNEK kiemelt versenye és a világ-
bajnoki kvalifikációs pontok megszerzésének lehetősége volt.

A Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség versenyzőin Október 26-án a XIV. Eger Kupán jártunk. Rutterschmid Raj-
kívül több magyarországi kempo szervezet is delegált harcosokat, mund Fegyveres formagyakorlatban 1., Önvédelemben 1., No Gi
és stílusvezetők, mesterek is megtiszteltek bennünket jelenlétük- földharcban 1., Gi földharcban 3., Gi abszolút 3. helyezést ért el.
kel. Az egésznapos megmérettetésen technikai versenyszámok- Oroszi Sándor Fegyveres formagyakorlatban 2., Pusztakezes full
ban: formagyakorlat, fegyveres formagyakorlat és önvédelem, contact viadalban 2. helyezést ért el.
valamint küzdelmi versenyszámokban: stop semi contact küzde- Várunk minden érdeklődőt edzéseinken: Zen Bu Kan Kempo
lemben, „C” viadalban, „B” viadalban, „A” viadalban, valamint Karate 6 éves kortól, Doocee Training kondi edzés minden kor-
pusztakezes full contact viadal és földharc küzdelemben mérkőz- osztálynak!
tek a versenyzők. Ez jól mutatja harcművészetünk sokrétűségét #BÁRMIKORLEJÖHETSZ!
és a harcosaink széleskörű ismereteit a harcászatban. Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Boldogsággal tölt el, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk
a verseny kapcsán! Versenyzők, edzők, nézők és minden jelen- Gigor Sándor 3. dan /gigi sensei/

2019. november DOBSZÓ 21

EGYÉB HÍREK

SZÜRETI FELVONULÁS TÁPIÓBICSKÉN

2019. augusztus utolsó szombatján immár 5. alkalommal került Ezután és a csoportkép elkészítését követően, ahogy közeledett
megrendezésre a hagyományossá vált lovas szüreti felvonulás az este, ki-ki hazaindult, a búcsúszó, mint tavaly, a „Jövőre vele-
községünkben. Ahogy az elmúlt években, idén is sok környék- tek ugyanitt!” volt.
beli lovas, fogatos jelezte részvételét. Még egyszer köszönöm azoknak a helybeli boltosoknak, vállal-
Most is a Külső-Sági útnál gyülekeztek a lovas barátok, jöttek kozóknak, akik valamilyen módon idén is a segítségünkre vol-
is szép számmal a környező településekről, Farmosról, Nagyká- tak a felvonulás és az azt követő ebéd sikeres lebonyolításában,
táról, Tápiószentmártonból, Pándról, Szentmártonkátáról, Tápi- ahogyan azt tették az elmúlt években is! Remélem, még sok évig
óságról, Tápiószecsőről, Tóalmásról, a Jászságból, de akadt, aki folytatni tudjuk ezt a szép hagyományt.
még messzebbről is érkezett.
Közel 30 fogat és 25 hátas vett részt a felvonuláson az idei évben. Elefánti Adrienn
Az időjárás most is a kegyeibe fogadott bennünket, napos, meleg
idő volt. Ebben az évben is díjazásra kerültek a legszebb foga-
tok és hátasok több kategóriában. Amíg a zenés, vidám forgatag
felvonult a község utcáin, addig a Sági úti gyeppályán Losonczy
Sándor, édesanyám és lelkes segítőik készítették a finom ebédet,
mely a változatosság kedvéért idén csülkös-babos káposzta volt
120 főre, amit a felvonulás résztvevői jóízűen el is fogyasztottak
a finom süteményekkel együtt, melyeket a tápióbicskei Kortalan
Nyugdíjas Klub tagjaitól és felajánlóktól kaptunk.

ÖKRÖT SÜTÖTTEK A DISZKÓBAN…

Településünk október 19-20-án ismét helyet adott egy gasztro- re, és a polgármesterek során gyarapította Herczegh Róbert is,
nómiai rendezvénynek, az esemény színhelye az INSIDE FA- Tápióbicske frissen megválasztott vezetője. Ellátogatott Bokor
SHION CLUB volt. Balázs, volt USA-nagykövet és Gulyás József, a KKV HÁZ ve-
A szervezők ezúttal a borokat helyezték előtérbe. A TÁPIÓ-VI- zérigazgatója is a rendezvényre.
DÉKI BORBARANGOLÁS elnevezésű rendezvényt nagyon ko- A PANORÁMA VILÁGKLUB képviseletében nyolc-tíz társelnök,
moly előkészítő munka előzte meg. A színpadon neves előadók valamint Dr. Tanka László, a PANORÁMA VILÁGKLUB elnöke
váltották egymást, képviselve több zenei műfajt. volt itt. Afrikát ezúttal is Ahmed Szliman társelnök képviselte.
Igyekeztek minden korosztály ízlését kiszolgálni, a két nap alatt Én jómagam is összefutottam jó néhány délvidéki barátommal,
a közönség hallhatott magyarnótát, cigányzenét, mulatós és mo- de voltak Erdélyből és Felvidékről érkezett vendégek is.
dern zenét, és még egy humorista is fellépett. Szombat este dis- Telefonon kérdeztem Ambrózi Zoltán főszervezőt a két nap ta-
co-party várta a táncolni vágyókat. pasztalatairól és az esetleges folytatásról, aki elmondta, hogy a
A pavilonsoron a TÁPIÓ-VIDÉKI KÉZMŰVES EGYESÜLET rendezvény összefoglalóját a PANORÁMA VILÁGKLUB in-
tagjai árusították minőségi termékeiket. Míg zajlottak az ese- ternetes oldalán ötvenöt országban, húszezren látták, de a helyi
mények, addig a szabad területen ökröt sütöttek az ELSŐ MA- tapasztalatok rosszak.
GYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND tagjai. Érdektelenség jellemezte mindkét napot, szinte a határon túli
A rendezvény célja nemcsak a szórakoztatás volt, hanem a kör- honfitársaink többen voltak, mint a helyiek. Vasárnap fellépett a
nyékbeli borászok termékeit is be kívánták mutatni a szervezők. 3+2 zenekar is, amelynek az egyik tagja itt ünnepelte a 40. szüle-
Tápióbicskét két vállalkozás képviselte: Czégény Gábor a CZÉ- tésnapját, sajnos nagyon szűk körben.
GÉNY-PINCÉTŐL, valamint Koncsik Norbert a PÁSKOM PÁ- A jövőt hogyan látod? - kérdeztem Ambrózi Zoltántól.
LINKA termékeit mutatta be. Természetesen kiállítottak a térség Sehogy. Nem valószínű, hogy lesz folytatás.- hangzott a tömör
más élelmiszert előállító vállalkozásai is. A látogatók soraiban válasz.
ott volt a felvidéki Nagymád és Dunaszerdahely polgármeste-
Molnár László

JÓTÉKONYSÁGI SÜTIVÁSÁR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Néhány héttel ezelőtt az egész országot megmozgató hír jelent meg a hírportálo-
kon: a kis Zente betegsége. Ez a kisfiú olyan rendkívül ritka, gerincvelőből induló
izomsorvadásos betegségben szenved, melynek egyetlen kezelési módja 700 millió
forintba kerül. Az ország megmozdult, és pár nap alatt összegyűlt ez a lehetetlennek
tűnő összeg. Ennek kapcsán sajnos fény derült rá, hogy nem ő volt az országban az
egyetlen ilyen betegségben szenvedő kisfiú.
Szerettünk volna mi is egy beteg kisgyermeket hozzásegíteni ahhoz, hogy teljes éle-
tet élhessen. A közösségi hírportál segítségével két nap alatt sikerült megszervezni és
november 2-án megtartani a Jótékonysági sütivásárunkat, így Tápióbicske 332 ezer
forinttal járult hozzá egy másik beteg gyermek, Ákoska gyógyulásához.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a sok önzetlen felajánlásért, vásárlásért, tá-
mogatásért, a helyszínért, és hogy átélhettük: jónak lenni jó!

Horgos Gáborné

22 DOBSZÓ 2019. november

ARANYDIPLOMÁT KAPOTT BORI JÁNOS

Csáki Miklós tanár úr után ismét egy aranydiplomás pedagógust köszönthetett Szerkesztőbizottságunk, és Bori János is ebből a
jeles alkalomból a szakmai életútjáról, a tanári hivatás szépségeiről mesélt nekünk…

– Kedves Jancsi bácsi, szeretettel köszöntöm a Dobszó Szer- Mindig is humán érdeklődésű voltam, a legkedvesebb tantár-
kesztőbizottsága nevében! gyaim a történelem, a magyar, a földrajz és az idegen nyelvek
voltak.
Hogyan is kezdhetném másként a beszélgetést, ha nem a kö-
vetkező kérdéssel: Milyen érzés aranydiplomás pedagógus- Mivel nagyon jól ment a történelem, az akkori osztályfőnö-
nak lenni? köm rábeszélt, hogy régész legyek, és én szót fogadtam neki,
elmentem a felvételire. Sajnos azonban erre a szakra nekem
– Csodálatos! A Díszoklevél átvételekor szóhoz sem tudtam lehetetlen volt bejutni, hiszen vidéki fiúként nem voltak meg
jutni a meglepetéstől, és a meghatottságtól majdnem elsírtam hozzá a szükséges feltételeim.
magam. Sosem fogom elfelejteni ezt a pillanatot…
Így aztán erről a szakról elutasítottak, és tanácstalanságom-
– Mesél nekünk arról, hogy miként történt ez az ünnepélyes ban munkát kerestem. Mindenhol azt kérdezték, hogy voltam
átadás? -e már katona. Mivel engem bármikor behívhattak, ez okból
kifolyólag sehová sem sikerült felvételt nyernem. Így aztán
– Azzal kezdeném, hogy 1969. szeptember 2-án volt a diplo- Tápióbicskén, az Április 4. Termelőszövetkezet raktárában
maosztóm Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. kötöttem ki, mint kétkezi munkás.
Aztán eltelt 50 év, és én napra pontosan, szintén szeptember
2-án kaptam meg ennek az emlékére az Aranydiplomámat, – Az 1960-as évek derekán jártunk ekkor, és Jancsi bácsi éle-
méghozzá igen kedves, megható körülmények között. tében még mindig volt egy kitérő, mielőtt „megtalálták volna
egymást” az oktatással…
Egy volt tanítványom, Komjáthyné Bori Piroska, aki a Tápió-
szentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola igazgatóhelyet- – Igen, ugyanis nem vittek el ősszel katonának, és az unoka-
tese, a tanévnyitó ünnepélyen kihívott az emelvényre, és egy testvérem elhelyezett Budapesten, a BKV-nál betanított mun-
nagyon megható bevezetés után átadta nekem az oklevelet. Az kásként. Itt aztán borzalmas körülmények között dolgoztunk,
átadást kísérő szép gondolatai közül szeretnék párat idézni is: és elmondhatom, hogy igazából megismertem a valós életet.
„A Tápiószentmártonhoz tartozó Sőregpuszta iskolájának egyik Oszlopot állítottunk, vezetéket szereltünk, áztunk-fáztunk, a
utolsó pedagógusa volt Bori János. Az iskola később megszűnt, nagy hidegben és a hőségben egyaránt kinn dolgoztunk. Ma
mivel a gyerekek elfogytak, és így bekerült a Tápiószentmárto- már tudom, hogy ez nagyon kellett nekem azért, hogy soha ne
ni Általános Iskolába, ahol 1967-1983-ig tanított. Itt kapta meg felejtsem el, hogy ide vissza ne kerüljek!
1969-ben a magyar-történelem szakos tanári oklevelét, ezért gon-
doltuk úgy, hogy ma is ugyanazon a településen, ünnepélyes ke- És ekkor a jószerencse rám mosolygott, mert a volt felsős osz-
retek között adjuk át neki ezt az Aranyoklevelet, mely az elmúlt tályfőnököm, Mészáros Judit, aki akkor az Oktatási Osztály
50 év tanári munkásságának a dokumentuma.” vezetője volt Nagykátán, szólt nekem, hogy Tápiószentmár-
ton-Sőregpusztán lenne egy képesítés nélküli tanítói állás egy
– A Díszoklevelet kísérő köszöntőn olvashatóak az alábbi osztatlan tanyasi iskolában.
mondatok, melyeket Dr. Döbör András dékán írt alá: „Ön
évtizedeken át munkálkodott az ország felnövekvő nemzedé- Egyetlen kikötés az volt, hogy az orosz nyelvet is tanítanom
keinek nevelésében, közmegbecsülésre méltóan teljesítette kellett, melyet addig még ott nem vezettek be orosztanár hiá-
hivatását, munkássága ma is hat tovább a magyar társada- nyában. Majd kibújtam a bőrömből örömömben, és természe-
lomban…”. tesen elvállaltam!

Gyönyörű, csupa szívet-lelket melengető gondolatok, me- Először kerékpárral jártam át dolgozni, ami 12 km-t jelentett
lyeknek minden szava a megbecsülésről, a tiszteletről szól minden nap, de később vettünk egy kis Simson motort, mel�-
egy olyan ember iránt, aki élete nagy részét a pedagógiának, lyel aztán hóban-fagyban évekig közlekedtem.
az oktatás-nevelés szépségeinek és néha nehézségeinek szen- Amikor erről az időszakról kérdeztem Jancsi bácsit, az első
telte. Jancsi bácsi, ugorjunk vissza kicsit az időben! Ennyi
év távlatából szemlélve, megragadható –e az a pillanat, ami- mondata az volt, hogy élete egyik legboldogabb, legszebb kor-
kor eldöntötte, hogy ezt a hivatást szeretné választani? szakát töltötte itt, ebben a kis tanyasi iskolában.

– Hiszed vagy nem, de én már az általános iskola 4. osztályában
elhatároztam, hogy pedagógus akarok lenni. Nagyon jó taní-
tóm volt akkoriban, Jager Pista bácsi, és én hozzá hasonlóvá
szerettem volna válni.

A személyes példán kívül még édesanyám inspirált erre en-
gem, valamint az az egyszerű paraszti környezet is, amelyben
felnőttem, mert én mindig azt hallottam, hogy „Tanulj kisfi-
am, mert azt nem vehetik el tőled!”.

Mindez az ’50-es években történt, amikor a parasztságot tény-
leg mindentől megfosztották, csak a megszerzett tudást nem
vehette el tőlünk senki…

Ezek indítottak el tehát azon az úton, hogy én ezt a foglalko-
zást válasszam. Már kiskoromtól fogva igyekeztem nagyon jó
tanuló lenni, és rengeteget olvastam ebben az időszakban.

Kedvenceim voltak a kalandregények, valamint Mikszáth
Kálmán, Móricz Zsigmond és Jókai Mór regényei. Kiemelten
nagy hatással volt rám Gárdonyi Géza írói és pedagógiai mun-
kássága is, különösen az Én falum című regényen keresztül.

Az ez irányú érdeklődésem hozta aztán magával, hogy Nagy-
kátára, az ottani gimnáziumba menjek továbbtanulni, ahol
1962-ben érettségiztem.

2019. november DOBSZÓ 23

Azt mondják, az idő mindig megszépíti az elmúlt dolgokat, – Büszke is vagyok rá, hogy a tanítványaimmal ebben az idő-
de azért biztosan vannak olyan emlékek, tanítványok, akik- szakban egymás után nyertük a Kazinczy-díjakat, és a szava-
re-amikre a mai napig szeretettel gondol vissza… lóversenyeken is az elsők között végeztünk a járásban!
– Azt hiszem, talán leginkább arra, hogy itt olyan gyerekeket
– Sok mindenről szó esett már a pedagógusi hivatással kap-
tanítottam, akik Gárdonyi Géza regényeiben szerepelnek: jók csolatban a beszélgetésünk alatt, de még egy témát nem érin-
voltak, tisztelettudóak; és túlzás nélkül állíthatom, hogy a ra- tettünk: az osztályfőnökséget. Engedtessék meg nekem, hogy
jongásig ragaszkodtunk egymáshoz! Csak egy példa: a leány egy kicsit „személyes vizekre” is evezzek, ugyanis szeretném
tanítványaim titokban mindig kitakarították a szolgálati szo- megemlíteni, hogy nekem is Jancsi bácsi volt a felső tago-
bámat, ahol a későbbiekben a hideg téli hónapok alatt laktam. zatban az osztályfőnököm, és még nagyon friss az idei nyári
– A sőregpusztai négy év után ismét változásokat hozott az osztálytalálkozónk élménye, amelyen számos régi emléket
élet: jött a katonaság, majd a főiskolás évek, melyeket mun- elevenítettünk fel közösen az egykori 8.b osztály tanulóival
kahelyváltás követett… a Tápiósi-iskolában…
Így van, egyszer csak megkaptam a behívómat, és bevonul-
tam katonának Tápiószecsőre. Örökké kedves emlék marad, Istenem, mennyit nevettünk a tizenéves diákok csínytevé-
hogy még a laktanyában is annyi levelet kaptam a gyerekek- sein, aranyköpésein; bár az is igaz, hogy Jancsi bácsi sem
től, hogy az egész század engem irigyelt levélosztáskor! fukarkodott akkoriban soha nekünk a vicces, néha kicsit
Szerencsém volt, mert a nagy pedagógushiány miatt már há- csipkelődő, de mindig az érdekeinket szolgáló szavaival!
rom hónap után leszereltek, így aztán a következő év február-
jának végén ismét visszamehettem tanítani. Az 1967-es esz- – Jó ezt hallani, hiszen én mindig nagyon szerettem osztályfő-
tendőre sajnos annyira megfogyatkozott a gyereklétszám az nök lenni! Úgy éreztem, hogy van egy kis családom az isko-
iskolában, hogy én ott feleslegessé váltam, csak egy házaspár lában is; gyerekek, akikkel egymáshoz tartozunk, megosztjuk
maradt a megmaradt gyerekekkel. egymással az örömeinket és a gondjainkat. Büszke vagyok rá,
Mégis, az ott eltöltött négy év alatt állítom, hogy mindent hogy minden osztályommal nagyon jó viszonyt tudtam kiala-
megtanultam a pályáról, hiszen szinte minden tantárgyat ta- kítani, mely a mai napig is tart, és a találkozókon fel is szoktuk
nítanom kellett, és mivel nagyon lelkes voltam, felkészülten eleveníteni a régi szép emlékeket.
mentem órákra, és a hibáimból is nagyon sokat okultam. Rá-
adásul sokat segítettek a tanfelügyelők is. A ti osztályotokra is mindig szívesen emlékszem vissza, pedig
1965-ben aztán elkezdtem a főiskolát, amely 1969-ig tartott, voltak néha nagy „csatáink” egymással, aztán 7-8. osztályra
de ezt az időszakot egy féléves katonaság is megszakította. igazi közösségé formáltalak benneteket, és nagyon megsze-
– Következtek tehát a tápiószentmártoni évek, melyek meghoz- rettük egymást! Arra pedig különösen büszke vagyok, hogy a
ták nemcsak az ismételt szakmai, hanem immár a magánéle- ráhatásomra, biztatásomra közületek többen is gimnáziumba
ti, családi boldogságot is… mentek, ahol sikeres érettségit tettek.
– Őszintén ki merem jelenteni, hogy mire 1967-ben Tápiószent-
mártonba kerültem tanítani, én már úgy éreztem, hogy kész – Lassan elérkezünk a beszélgetésünk végéhez, de egy kérdés
tanár vagyok, hiszen akkorra a gyakorlatban szinte mindent még mindig motoszkál bennem: ha visszaforgatnánk az idő
megtanultam. kerekét, az az egykori fiatal legény ismét felvételizne a főis-
16 évig dolgoztam ekkortól Tápiószentmártonban, ahol töb- kolára, és újra a tanári hivatás mellett döntene?
bek között oroszt is tanítottam néhány évig, és el kell mon-
danom, hogy nagyon megszerettem a falut és az ott élő em- – 43 évig tanítottam, és nekem ez soha nem a munkát jelentette,
bereket egyaránt, mely, úgy érzem, mind a mai érződik velük hanem a hivatást és a tudás átadásának örömét. El sem mer-
kapcsolatban. tem mondani a kollégáimnak, hogy mindig mennyire vártam
1970-ben itt ismertem meg a feleségemet, Szilva Juliannát is, a szeptember 1-jét, hogy lássam, mennyit nőttek, változtak a
akivel a következő évben házasságot kötöttünk; majd Tápió- diákjaim a nyári szünet alatt. Attól tartottam, hogy biztosan
bicskén, mivel ott volt telkem, házat is tudtunk építeni peda- furcsán néznének rám…
gógus kölcsön segítségével.
Aztán jöttek sorban a gyerekeink: Tamás, Zsuzsanna és And- Arra is mindig nagyon törekedtem, hogy tisztességes, becsü-
rás, és így immár miattuk, illetve idős édesanyám miatt is ha- letes diákokat engedjek ki a kezeim alól, és őszintén mondom,
zajöttünk tanítani 1983-ban. hogy ha újrakezdhetném, ismét ezt a pályát választanám, an-
– Az elmondottak után azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, nak minden buktatójával és örömével együtt!
hogy a tápióbicskei diákok már egy elméleti és gyakorlati tu-
dással egyaránt alaposan felvértezett tanárt ismerhettek meg Ma is szeretettel emlékszem vissza a munkahelyeimre, a kol-
Jancsi bácsi személyében, hiszen, ha jól számolom, ekkorra légáimra és a diákjaimra, de már az időmet teljesen a csalá-
már körülbelül húszéves pedagógiai tapasztalattal rendelke- domnak, gyerekeimnek és unokáimnak szentelem, valamint
zett. Azért biztosan kötik szép emlékek a mi falunk iskolájá- nagyon szeretek a kertben, a növényekkel és az állatokkal is
hoz is… tevékenykedni.
– Valóban, hiszen nekem szerencsém volt abban, hogy minden
munkahelyemen jól éreztem magam, és ez elmondható a bics- – Kedves Jancsi bácsi, tessék megengedni, hogy a beszélge-
kei iskoláról is. A kollégákkal és a gyerekekkel egyaránt ha- tésünket a kedvenc pedagógiai témájú idézetemmel zárjam,
mar sikerült a jó viszonyt kialakítanom, majd az 1980-as és az amely Antoine de Saint-Exupéry-től származik:
1990-es évek rendkívül jó tanulmányi eredményeket is hoztak
a különböző versenyeken. „Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkások-
– Erről nekem is eszembe jutottak a Kazinczy-versenyek, vala- kal fát gyűjtetsz, szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámo-
mint a helyi és a járási vers-és prózamondó versenyek, me- kat, és rámutatsz a tervrajzra.
lyekre már mi is együtt készültünk Jancsi bácsival…
Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a
végtelen tenger iránt.”

Ezúton, annyi év távlatából is köszönöm Jancsi bácsinak az
én saját „végtelen tengeremet”, a magyar nyelvtan és az iro-
dalom szeretetét; az órákat, melyeken tátott szájjal hallgat-
hattam kisdiákként többek között Kukorica Jancsi és Toldi
Miklós történetét; a Dobszó Szerkesztőbizottsága nevében
pedig kívánok még sok-sok egészségben, szeretetben eltöltött
nyugdíjas évet!
Szalóki Krisztina

24 DOBSZÓ 2019. november

KÖZSÉGÜNK IFJÚ TEHETSÉGEI

A Dobszó ezen lapszámában többször is említést teszünk a helyi művelődési ház egyik igen kreatív, szép hobbit űző csoportjáról,
a Kikelet Gyöngyfűző Klubról. Ennek egyik tagjával, Blahuz Viktóriával beszélgettünk, aki a gyöngyfűzés mellett szép rajzokat

is készít, melyek kiállítása jelenleg is megtekinthető a művelődési ház kistermében.

– Kérlek, mondj magadról pár szót a Dobszó Olvasói számára! – Beszéltél róla, hogy a gyöngyfűzés mellett a rajzolás is érde-
– Blahuz Viktória vagyok, Tápióbicskei lakos. 16 éves vagyok. kel. Mióta foglalkozol ezzel, és milyen rajzokat szoktál ké-
szíteni? Esetleg voltál valamilyen versenyen, ahol értél el a
A Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskolában kezdtem rajzoddal helyezést?
tanulmányaimat, ahol a hatodik évfolyamban foglalkoztam
először jobban a rajzolással. – A rajzolás már óvodás koromban kezdődött, igaz, ott még nem
– Érdekelne, hogy a rajzolás mellett még miért pont a gyöngy- annyira ment, de már lehetett érezni, hogy jól csinálom. Ál-
fűzés fogott meg? Arról is beszélnél, hogy milyen technikát talános iskolában sokat fejlődtem, és tudtam, hogy én ezen a
próbáltál már ki (melyiket használod legszívesebben), és pályán szeretnék maradni. Versenyeken is ekkor voltam, ame-
mennyi idő szükséges egy-egy gyöngyékszer elkészítéséhez? lyeken sok első helyezést értem el. Jelenlegi középiskolám-
– A rajzolás mellett kreatív hobbim is van: a gyöngyfűzés, amit ban, az egri Eventusban a folyosógalérián vannak kiállítva a
nagymamámmal évek óta űzünk. rajzaim. Szeretek több típusú és témájú rajzokat is készíteni,
A klubban eltöltött idő alatt nagyszerű hangulatban és jó kedv- köztük csendéletet, anatómiát, portrét, állatábrázolást, ezek-
vel készülnek a szebbnél szebb munkák. Egy egyszerű kis nek 1-2 nap az elkészítésük.
minta elkészítése pár órát, esetleg pár napot is igénybe vehet.
Legszívesebben a hurka fűzést alkalmazom az ékszerkészítés – November 23-án a Fehér István Művelődési Házban a Kike-
során. let Gyöngyfűző Klub 10 éves fennállásának alkalmából egy
– Mamáddal már évek óta jártok a Kikelet Gyöngyfűző Klub- alkotónapot és egy kiállítást szerveztek, ahol az általad ké-
ba. Azt gondolom, hogy ez egy jó program egyaránt ma- szített rajzok és gyöngyékszerek is ki lettek állítva. Mesélnél
ma-unokája számára. Miért szeretsz a klubba járni, miért a Dobszó Olvasóinak arról, hogy milyen alkotásaid jelentek
tartod hasznosnak az összejöveteleket, illetve hogy véled, meg, melyekre vagy legbüszkébb?
milyen hangulatban szokott eltelni az idő, míg gyöngyöket
fűztök? – A kiállításon több művem látható lesz különböző témákkal. A
– Igen, ez egy nagyon jó elfoglaltság, szeretek a mamával sok rajzok többsége órai munka, melyek az iskolában készültek,
időt eltölteni, igaz, most az iskola egy kicsit lefoglal. Az ott de lesznek olyanok is, amiket itthon, a szabadidőmben rajzol-
eltöltött idő alatt, mikor készülnek a munkák, sokat beszél- tam.
getünk, nagyon jó a hangulat, mert nagyszerű emberekkel
dolgozunk együtt. A kikapcsolódásra is tökéletes elfoglaltság, A témakörök alapján pe-
és a kézügyességet is fejleszti. Én csak ajánlani tudom ezt az dig lesznek figuratív raj-
időtöltést mindenkinek! zok, csendéletek és álla-
– Az általános iskola befejezése után Egerbe mentél tovább- tábrázolások.
tanulni az Eventus Művészeti Szakközépiskolába. Hogyan
jött az ötlet, hogy a művészet felé orientálódj, illetve milyen Hogy mire vagyok a leg-
terveid vannak, ha elvégzed az iskolát- mesélnél ezekről pár büszkébb? Mindegyik
szót az Olvasóknak? rajzomra, de ha kell egyet
– Igen, az általános iskola után az egri Eventus Művészeti Szak- választanom, akkor az egy
középiskolában folytattam tanulmányaimat grafikai szakon. A szarvast ábrázoló, amit a
rajzolás már gyermekkorom óta érdekel, hisz ezzel sok érzel- nagypapámnak készítet-
met, gondolatot ki lehet fejezni. További tervem a jövőre néz- tem tavaly karácsonyra.
ve: a középiskolai tanulmányaim után Air Brush-sal szeretnék
foglakozni, ami autómintákat jelent, de ehhez még további Szeretettel várok minden
tanulmányok szükségesek. kedves érdeklődőt a kiál-
lításra!

– Köszönöm a beszélgetést,
és további sikereket kívá-
nok!
Dudás Pál

„ TÁPIÓBICSKÉN SZÜLETTEM...”

A következő beszélgetés főszereplője egy olyan igazi, tősgyökeres tápióbicskei család sarja, aki, bár már pár éve nem itteni lakos,
mégis ezer szállal kötődik a községünkhöz. Egy élmény volt ezzel a rendkívül kedves „doktornénivel” interjút készíteni!
Dr. Czakó Emőkéről olvashatnak az alábbiakban…

– Szeretettel köszöntelek a Dobszó olvasói nevében, és köszö- rette-el töltött éveimre csakúgy, mint a küzdősporttal (Zen Bu
nöm, hogy elfogadtad a felkérésünket egy kis beszélgetésre! Kan Kempo) töltött időszakra.
Mostanában nem túl sokat látunk Tápióbicskén, de azért – Beszéljünk egy kicsit a korai iskolás éveidről is! A helyi álta-
biztos vagyok benne, hogy sok szép emléket őrzöl a szülőfa- lános iskola után Nagykátára, a Damjanich János Gimnázi-
ludról… umba vezetett az utad. Érdekelne, hogy ekkor már körvona-
lazódott –e benned, hogy a gyógyítás felé vennéd az irányt,
– Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon megtisztelve vagy inkább még elsődleges célként az érettségi megszerzése
érzem magam, hogy rám (is) gondoltatok ennek a rovatnak a járt a fejedben, amivel aztán lehet valamerre tovább folytat-
keretében! Nos, hát igen, az élet messzire sodort otthonról, ni…
most már Csongrád megyében élek, de természetesen sosem – Azon kevés emberek közé tartozom, akik már igen korán el-
felejtem el a kedves általános iskolai tanáraimat és osztálytár- döntötték, hogy mik szeretnének lenni, ha felnőnek.
saimat. Jó szívvel gondolok rájuk, valamint a focival, majo-

2019. november DOBSZÓ 25

Egészen pontosan az általános iskola 2. osztályában elhatá- – Egy kis község háziorvosaként megvan az az előnyöd, hogy
roztam, hogy orvos leszek, csak akkor még állatorvos szeret- kevesebb emberrel kell foglalkoznod, így jobban, mélyebben
tem volna lenni. Innentől kezdve ez motivált a tanulásban. tudhatsz a problémáikról, az életkörülményeikről. Érdekel-
Tudtam, hogy nagyon jónak kell lennem, ha be szeretnék jutni ne, hogy mennyiben segíti ez a munkádat.
az állatorvosi egyetemre, ezért igyekeztem jól teljesíteni.
– Eleinte féltem a „falusi háziorvos” szereptől. A városnak
– Emlékszem rá, hogy már az előzetes beszélgetésünk első öt megvan az az „előnye”, hogy senki nem tudja, ki vagy. Meg-
percében találtunk egy közös érdeklődési területet: a termé- szoktam ezt az elmúlt évek alatt, most viszont tudtam, hogy
szet és az állatok szeretetét. Mesélnél arról egy kicsit, hogy akarva- akaratlanul közszereplővé válok, hisz a háziorvos az a
miként jutott egy ilyen érdeklődésű fiatal nő arra az elhatá- faluban. De szerencsémre az itteni emberek nagyon kedvesek,
rozásra, hogy megpróbálja az állatorvosi végzettséget meg- barátságosak, tisztelettudóak. Nagyon hamar megszerettek,
szerezni? és a bizalmukba fogadtak. Napi szinten elég sok beteg fordul
meg nálam, és nem egyszer csak egy kis beszélgetésre, társa-
– Amióta az eszemet tudom, rajongok az állatokért; ha jól ságra, hallgatóságra vágynak. Ha időm engedi, akkor igyek-
emlékszem, több negatív élmény (számomra kedves állatok szem eleget tenni ennek a szerepnek is. De ugyanakkor van
elvesztése) vezetett arra az elhatározásra, hogy állatorvos le- árnyoldala is ennek a falusi orvos feladatkörnek. Ruzsának
gyek. Szerettem volna segíteni rajtuk. Gyermekként nagyon óriási tanyavilága van, és sok ember olyan körülmények kö-
nagy empátiát éreztem minden apró lény iránt, az óvodában zött él, amit a 21. századi ember el sem tud képzelni. Szörnyű
képes voltam összeveszni más gyerekekkel, ha eltapostak egy ezt látni, és noha az ember szeretné a legmodernebb, legkor-
katicát vagy egy sáskát… szerűbb gyógymódokat alkalmazni, sokszor kénytelen mó-
dosítani ezen, mert nem engedhetik meg maguknak ezek az
– Mesélted azt is, hogy végül mégsem emellett a terület mellett emberek. A sürgősségi ellátás terén meg kimondottan feladja
döntöttél, hanem inkább a Szegedi Tudományegyetem Álta- a leckét, ha világítás nélküli, fűtetlen, szűk helyen kell életet
lános Orvosi Karára felvételiztél, ahová azért kicsit „kalan- menteni, ahol a higiénés körülmények is hagynak némi kíván-
dos” út vezetett. Hogy is volt ez? nivalót maguk után…

– A gimnázium 11. osztályában változtattam meg a döntésemet, – Említettél egy fogalmat, az úgynevezett „praxisközösséget”,
amikor szembesítettek vele, hogy egy állatorvos élete sem fe- melyben ti, ottani környékbeli orvosok dolgoztok. Őszintén
nékig tejfel, sokszor nem túl nőies dolgokat is el kell végez- megvallva, én ezt a kifejezést eddig sosem hallottam, érde-
ni, amikkel nem feltétlenül ért egyet az ember (gondolok itt kelne tehát a jelentése és az előnyei.
például a hím sertések ivartalanításának módszerére). Szóval
úgy döntöttem, hogy inkább orvos leszek. Jelentkeztem is a – Egy pályázat keretében összefogtunk mi, környékbeli házi-
Semmelweis Egyetemre, ahova sajnos nem vettek fel, 3 pont- orvosok és gyermekorvosok, hogy az alapellátást fejlesszük.
tal lecsúsztam a felvételi ponthatárról. Éppen abban az évben A betegekhez közelebb hozzunk olyan szolgáltatásokat, ame-
vezették be a kétszintű érettségi rendszert, és az az igazság, lyek elérése a falusi emberek számára gondot okoz. Proto-
hogy még nem volt kiforrva, hogy kell-e emelt szint vagy sem kollokat dolgoztunk ki annak érdekében, hogy minden beteg
az egyetemi felvételihez. Én ennek ittam meg a levét, és ennek hasonló esélyekkel induljon. Ezalatt azt értem, hogy bárhol
köszönhetően 3 évig érettségiztem, ugyanis a következő év- lakjon a beteg, ugyanazt a színvonalú ellátást kaphassa meg;
ben emelt szintű érettségit tettem biológiából (ekkor 2 ponttal valamint betegedukáció révén próbáljuk a preventív szemlé-
csúsztam le), ezt követően pedig kémiából emeltszintűztem. letet beleépíteni a köztudatba, ami nyugaton már sok-sok éve
Ekkor már bőven túlteljesítettem a ponthatárt. Ez alatt az „el- működik. Vagyis, hogy a krónikus betegségeket, mint például
vesztegetett” 2 év alatt szülésznőnek tanultam a Semmelweis a magasvérnyomás-betegséget, a cukorbetegséget, a dagana-
Egyetemen, illetve diákmunkát vállaltam. De nem bántam tos betegségeket,
meg, hogy így alakult, mert minden bizonnyal ez az út volt a csontritkulást, a
számomra kijelölve. krónikus obstruk-
tív tüdőbetegséget
– Úgy gondolom, nagyon nehéz és összetett képzés az orvos- (amit többek kö-
képzés. Szeretném tudni, hogy mi az, ami motivált téged eb- zött a dohányzás
ben a nemes, szép, ám mégis sokszor biztosan minden ener- okoz) meg lehet
giát felemésztő sokévnyi tanulásban. előzni, míg meg�-
gyógyítani a leg-
– Mint korában már az állatokkal kapcsolatban írtam, nagyon többet sajnos nem
nagy empátiás képességgel rendelkezem. Talán ez, valamint lehet. A kezelése
a segíteni akarás az, ami motivált az évek során, valamint pedig sokszor nem
a szüleim, a családom ösztönzése. Tekintettel arra, hogy én egyszerű ezeknek
egyszerű családból származom, rajtam kívül nincs diplomá- a kórképeknek,
ja másnak, ez egy igen nagy ugrásnak, kihívásnak számított rendkívül össze-
nemcsak az én számomra, hanem az egész családnak. tett, és élethosszig
tart. De a praxis-
– Elmondhatjuk az olvasóknak, hogy jelenleg egy Szeged mel- közösségek kereté-
letti kis faluban, Ruzsán dolgozol háziorvosként. Úgy látom, ben lehetőség nyílt
azért csak vidékre húzott ismét a szíved az egyetemi évek arra is, hogy a már
után; vagy ez esetleg véletlenül alakult így? kialakult beteg-
ségben szenvedők
– A nagyvárosi életet szerettem, de azért mégsem éreztem túl jól helyzetén is javít-
magam a „paneldzsungelben”. Nem az én világom volt. Amikor sunk valamelyest.
gyermeket vállaltam, kiköltöztünk Mórahalomra, ami egy na- Gyógytornászok,
gyon családbarát kisváros Szeged környékén. Szerettünk itt élni,
de az élet úgy hozta, hogy a családban bekövetkező változások,
anyagi dolgok és a munkahely miatt végül Ruzsára költöztünk.
Itt egy régi álmom válthattam valóra, vettem egy tanyát, ahol
végre annyi állatot tarthatok, ahányat csak szeretnék.

26 DOBSZÓ 2019. november

dietetikus, mentálhigiénés szakember áll rendelkezésünkre, megpróbáljuk megvalósítani ezt az álmot. Egészségügyi be-
hogy a betegeket komplexen kezelhessük, továbbá egészség- állítottságú emberként nekem egyből egyértelmű volt, hogy a
fejlesztési irodák révén dohányzásról leszoktató programok, terápiás vagy készségfejlesztő lovaglás felé szeretnék mozdul-
zsírégető torna, baba-mama klubok is elérhetővé váltak a kör- ni majd, hisz a mai stresszes, rohanó, ingerekkel teli világban
nyéken. annyira sok a figyelemzavaros, pszichés problémákkal küzdő
– Kanyarodjunk egy kicsit vissza a beszélgetésünk elején fel- gyermek. Az ő fejlesztésükben óriási lehetőséget jelentene, ha
vetett témához, a természetszeretethez! Ahogyan azt már em- lovagolhatnának. Ezek az állatok rengeteg mindenre meg tud-
lítetted, pár éve vettél egy tanyát, ahol munkaidő után igazi ják tanítani az embert. Azon túl, hogy fejlesztik az egyensúlyt,
falusi leányzóként állatokkal foglalkozol, növényeket term- fegyelemre, koncentrációra, türelemre is tanítanak. A hatéves
esztesz. Azt hiszem, túl azon, hogy jól érzed magad itt, azért kisfiam is tanul lovagolni, és valami fantasztikus látni, hogy
van ennek terápiás hatása is számodra, jól gondolom? ezek az 500-600 kg-os állatok mennyire odafigyelnek ezekre
– Így igaz. Nem árulok el titkot azt hiszem, ha azt mondom, az apróságokra munka közben, szinte megállnak mozdulatla-
hogy azok az emberek, akik segítő szakmában dolgoznak, em- nul a levegőben, ha bizonytalanságot éreznek a hátukon ülő
berekkel foglalkoznak, szabadidejükben valami másra vágy- kisembernél.
nak. Ilyenkor jólesik elvonulni a „civilizációtól”, és vissza- – Azt mondják, ahhoz, hogy jól tudjuk végezni a munkánkat és
térni a természetbe. Na, én pont ezt teszem. Sikerült vennem boldog emberek legyünk, szükség van egy stabil „hátország-
egy tanyát az erdő szélén, ahol boldogan, békében éldegé- ra” is. Kérdezhetlek egy kicsit a családodról, a kisfiadról is?
lek a családommal és az állataimmal. Van négy kutyám, két – A magánéletemben, mint azt korábban írtam, nagy változások
macskám és két törpemalacom, valamint nemrég valóra vált következtek be nemrégiben. A sors úgy hozta, hogy a kisfiam
egy gyerekkori álmom, és vettünk egy lovat is. Amikor ve- apjától elváltak útjaink, és ekkor gyermekemmel kettesben
lük foglalkozom, akkor elfelejtem a mindennapi gondokat, és folytattuk utunkat. Úgy döntöttünk, hogy új életet kezdünk
újra harmóniába kerülök önmagammal, és teljesen feltöltődve egy új helyen, és nem nyugszunk, míg valóra nem váltjuk az
tudok ismét munkába állni. Épp a minap például lovagoltam álmainkat. Bár még csak hatéves, de nagyon sok erőt adott
egyet délelőtt, majd délben kezdődött a rendelésem, és azt vet- nekem a nehéz időkben. Nem volt egyszerű egyszerre céget
tem észre magamon, hogy nem tudom letörölni a mosolyt a vezetni, háziorvosként dolgozni, gyermeket nevelni, házvá-
képemről. Annyira felszabadultan, boldogan tudtam végezni sárlást, felújítást intézni, de egy anyának nincs lehetetlen, ha
a munkám! És ebből nyilván mind én, mind a munkatársak, a gyermeke jövője a tét. Természetesen a szüleim, testvérem,
mind pedig a betegek profitálnak. barátaim is sokat segítettek ezekben az időkben, de a nagy
– Azért itt sem tudsz teljesen „kibújni az orvosi köpenyből”, hi- távolság miatt sokszor csak magamra számíthattam. És ami-
szen régóta foglalkoz- kor már erőm végére értem, és úgy éreztem, hogy nem biztos,
tat a gondolat, hogy hogy végig tudom csinálni, amit elterveztem, akkor ismertem
gyerekek számára te- meg Miklóst, aki azóta már a férjem lett, és ő átsegített ezeken
rápiás lovaglást tart- a válságos időkön. Őbenne rátaláltam önmagamra, közösek az
sál. Mesélnél ennek álmaink, az érdeklődésünk, ugyanakkor ő megtestesíti mind-
a foglalkozásnak az azt, ami én nem lettem. Szóval nagyon jól kiegészítjük egy-
emberekre gyakorolt mást!
jótékony hatásáról? – Kedves Emőke, azt szokták mondani, hogy egy orvos ked-
– Már régóta foglalkoz- vessége, jó szavai, empátiája már fél gyógyulást jelentenek a
tatott a gondolat, hogy betegeknek. Ismerve téged, és olvasva az általad elmondot-
ne csak megtanuljak takat, azt hiszem, hogy túl a szakmai ismereteiden, ezekből
lovagolni, hanem meg- is bőven jut a téged felkereső embereknek. Köszönöm, hogy
mutathassam más em- beszélgettünk, és további sikereket, örömöket kívánok neked
bereknek is, hogy mi- a Szerkesztőbizottságunk nevében!
lyen csodálatos dolog – Én is még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy elmesélhet-
ez. Szerencsére a fér- tem szülőfalum lakóinak a történetemet, és remélem, hogy ez-
jem személyében part- zel másokat is arra ösztönzök majd, hogy merjenek álmodni,
nerre találtam ebben, és váltsák valóra az álmaikat, mert nincs lehetetlen, ha valamit
ezért úgy gondoltuk, igazán akarunk!
hogy belevágunk, és
Szalóki Krisztina

Kovács Sándor és Susztár Borbála
1954. november 7-én kötöttek
házasságot községünkben.
65. házassági évfordulójukat
a család és a barátok körében
ünnepelték.
Isten éltesse őket békességben,
szeretetben még sokáig!

2019. november DOBSZÓ 27

ADVENT TÁPIÓBICSKÉN

* NOVEMBER 30. * * DECEMBER 17. *
A Harmónia Kórus adventváró zenei áhítata a római katolikus A Földváry Miklós Művészeti Iskola hangversenye a művelő-
templomban 16 órától dési házban 17 órától

* DECEMBER 1. * * DECEMBER 20. *
Advent első vasárnapja Iskolai karácsonyi ünnepség
Falukarácsony a művelődési házban
8.30-tól szentmise
A községi adventi koszorú megszentelése, gyertyagyújtás * DECEMBER 22. *
Advent negyedik vasárnapja
* DECEMBER 2. * 8.30-tól szentmise, gyertyagyújtás a Fő téren
Mikulásváró délután a nyugdíjasokkal az iskolában

* DECEMBER 5. * * DECEMBER 24. *
Az általános iskola 3. évfolyamának Mikulás-műsora az óvo- Pásztorjáték a plébánián 16.30-tól
V. Csendes éji találka a Fő téren 20 órától
dások részére a művelődési ház dísztermében Éjféli szentmise a római katolikus templomban
* DECEMBER 6. *
* DECEMBER 25-26. *
Mikulásvárás az óvodában (zártkörű) KARÁCSONY
* DECEMBER 7. *

Kézműves vásár és Mikulásvárás az általános iskolában.
Adventi alkotói délután Lénával a művelődési házban

* DECEMBER 9. *
Advent második vasárnapja
8.30-tól szentmise, a templom búcsúja, Szent Miklós a temp-
lomban, gyertyagyújtás a Fő téren

* DECEMBER 12. *
"Jégvarázs" rajz délután Illés Mártával

a művelődési házban

* DECEMBER 13. *
Karácsonyi vásár az óvodában 15:30-tól

"Csengő szól..."
Karácsonyváró délután felnőttek részére 16 órától a művelő-

dési ház dísztermében

* DECEMBER 13-15. *
Betlehemezés a faluban

* DECEMBER 14. *
Kézműves vásár az általános iskolában

* DECEMBER 15. *
Advent harmadik vasárnapja
8.30-tól szentmise, gyertyagyújtás a Fő téren

* DECEMBER 16. *
A Kortalan Nyugdíjas Klub karácsonyi

összejövetele a művelődési házban

KÉPES HÍREK

AZ IDEI ÉV JÚNIUSÁBAN MEGTARTOTT MOTOCROSS VERSENY KÉPEIBŐL...

OKTÓBER 23-AI MEGEMLÉKEZÉS

10 ÉVES A KIKELET GYÖNGYFŰZŐ KLUB

DOBSZÓ Szerkesztő és felelős kiadó: a Szerkesztőbizottság (Szalóki Krisztina főszerkesztő, Fajka Szabolcs, Dudás Pál)
Nyomdai munkák: Tápió Nyomda kft., Tápiószele - Telefon: 06-20/982-1180
A szerkesztőség a hozzáérkezett cikkek szövegében csak a helyesírási és stilisztikai hibákat javítja, az írások stílusán nem változtat.
Bármilyen, az erkölcsi normákat nem sértő cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet!


Click to View FlipBook Version