The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by josef.illes, 2019-11-29 11:45:42

Dobszó 2019 augusztus

Dobszó 2019 augusztus

A Tápióbicskei Önkormányzat Híradója

2019. augusztus • 2019/2. szám
augusztus20.2019.
Tápióbicske

Államalapításunk és az új kenyér ünnepe

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját a

2019. augusztus 20-án megrendezésre kerülő

SZENT ISTVÁN NAPI

ÜNNEPSÉGÜNKRE

9.30 A megemlékezés programja:
Hagyományos felvonulás a római katolikus
10.00 templomtól

Ünnepi szabadtéri szentmise a Szent István parkban
A misét celebrálja: Tóth András kanonok, kerületi
esperes plébános
Ünnepi műsor
11.30 Beszédet mond: Kanyó Sándor polgármester
Az új kenyér megáldása, megszegése

Visszavonulás, az ünnepség folytatása a
Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskolában

Az ünnepi megemlékezés szervezői:
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei,

Tápióbicske Egyházközség, KALÁSZ-csoport,
Tápióbicske Barátainak Köre

Rossz idő esetén a rendezvény a római katolikus
templomban kerül megrendezésre!

2 DOBSZÓ 2019. augusztus

KEDVES OLVASÓ!

Szeretettel köszönti Önt Tápióbicske Önkormányzata és a Dobszó Szerkesztőbi-
zottsága! A naptár immár augusztust mutat, melyet a néphagyomány az új kenyér
havának nevez. Ebben a hónapban ismét egy szép egyházi és állami ünnepre ké-
szülünk: augusztus 20-án emlékezünk meg Szent István államalapító királyunkról,
és adunk hálát az új kenyérért, mely szimbolizálja számunkra az életet, a minden-
napi élelmet, a családot, az otthont egyaránt. A magyar népi kultúra évszázadok
óta igen gazdag, kiapadhatatlan kincsekkel rendelkezik; így van ez augusztus
20-ával kapcsolatban is, hiszen ehhez a naphoz szintén nagyon sok hagyomány
fűződik, melyekből sokat már csak a régiek elbeszélései őriznek meg számunkra.
Az alábbiakban pár, a néprajzkutatók által összegyűjtött és talán kevéssé ismert
érdekességet tárunk az olvasók elé, melyek élő bizonyítékai a magyar nép hagyo-
mánytiszteletének, de ugyanakkor fantáziájának is.
„Általános megfigyelés szerint ez a nap, Medárdhoz hasonlóan, úgynevezett negy-
venes nap. Tehát 40 napig ugyanolyan idő marad, mint amilyen ennek a napnak
az időjárása. Termésjóslásra is alkalmas volt István napja. Ha jó az idő ezen a napon, akkor bőséges gyümölcstermésre lehet számí-
tani. E napot nemcsak manapság tartják az új kenyér ünnepének. Régen is e napon sütöttek először új búzából őrölt kenyeret. Azt is
tartották, hogy e napon vágják le a szúnyogkirályt, vagyis ettől kezdve már kevesebb lesz ebből a rovarból. Néhol pedig azt mondták,
hogy e napon indulnak el a gólyák.
István nemcsak a szentet, hanem a történelmi hőst is jelenti számunkra. Mária Terézia 1774-ben Szent István lovagrendet alapított.
Szegeden a csizmaszár díszes, szívalakú kivágását „szentistvánkivágás"-nak nevezik. Csizmadiák, szabók, bányászok, pénzverők
védőszentje. A körmöcbányai bányászbúcsún körmenet, lovasjáték, kardtánc, lövészverseny volt tiszteletére. Felsőszakonyon és Bu-
zsákon az asszonyok és a lányok fekete ruhában „gyászos öltözetben sírván" mentek el szentmiséjére. A malmokat és a hajókat a Szent
Király ünnepén zöld ággal díszítették Szegeden. A gabonaszállító hajókat Szent Istvánra keresztelték.
Az ócsádi szlovák legendában István király a Racsa nevű hegy belsejében rejtőzködik, a hegy tetején repedés tátong. Az erre legeltető
pásztornak régebben minden napon eltűnt itt egy-egy báránya. Bojtárját küldte utánuk, aki pár nap múlva került csak elő. Ő mesélte,
hogy a hegy belsejében tágas terembe jutott, ahol fegyveres katonák alszanak, lovon, s az egyikük Szent István király. A király azt
mondta neki, hogy még nem jött el az ideje annak, hogy fölszabadítsa népét, hazáját. A moldvai csángók balladaszerű énekében Szent
István egykor majd „a világ minden népének szabadítója és királya lesz”. Szlovák és morva legenda szerint a magyar haza földjén
pogány ellen küzdő szlovákokat a Szent Király, István segíti győzelemre. Bánáti román mondában a palotaépítő István álmot lát, a
mennyből három angyal száll le hozzá, s ezt mondják neki: mikorra elkészülnek palotáid, életedet általadod. A főpapok ezt meghal-
lották, s nyomban szentté avatták."

KI IS VOLT SZENT ISTVÁN?

A történelemórákon sokat tanítanak Szent István államalapító Gizella 42 éven át jó felesége és hű társa volt a férjének, sok-
királyunkról, hogy miként verte szét Koppány seregeit, s ter- szor elkísérte útjaira, ami akkoriban nem volt jellemző. Kölcsö-
jesztette a kereszténységet, de arról már kevesebb szó esik, hogy nös nagyrabecsülés, gyengéd megértés és tapintat jellemezte az
ki volt Vajk, ahogy eredetileg az első uralkodónkat nevezték, a egymáshoz való viszonyukat. A királyné nagyon szépen varrt és
magánéletéről pedig végképp csak keveset tudni. hímzett, ő látta el az ország templomait egyházi felszerelésekkel.
István 969 és 980 között született vagy Esztergomban, vagy A magyar koronázó palást is többek közt az ő keze munkáját
Székesfehérváron, apja palotájában. Öt testvérével nevelkedett: dicséri. Fáradhatatlan volt a jótettek és a vallás gyakorlásában.
Judittal, Ilonával, Ottóval és Saroltával. Igen jó nevelést kapott, A házasságukból öt gyermek született, az első három lány volt,
rendkívül művelt férfivá érett, hála a prágai Szent Adalbertnek, róluk nem maradt fenn írásos emlék, sorsukról nem tudni sem-
tanítójának. A Vajk nevet a szüleitől kapta, mely törökül hőst, ve- mit. A két fiúról azonban már igen. Az idősebb Ottó volt, a másik
zért jelent. 27 évesen, mielőtt házasságot kötött volna bajororszá- Henrik, aki később, szentté avatása után, Imre hercegként vonult
gi Gizellával, megkeresztelték, és ekkor kapta az István nevet. be a történelembe. Ottó fiatalon, kisbaba korában meghalt, így
De vajon hogyan esett István választása a bajor hercegnőre? Nos, Henrik maradt az uralkodópár egyetlen reménysége, apja örökö-
nem ő választott. Gizella apja, civakodó Henrik bajor herceg az se. Imre a gyermekkor és a serdülőkor határán állt, 14–16 éves
Enns folyó torkolatánál háborúzott Géza fejedelemmel. A béke- lehetett, amikor István már különféle, az uralkodásra vonatkozó
kötés után 995-ben Géza feleségül kérte Gizellát fia, István szá- jó tanácsokkal látta el.
mára. A legenda szerint az első találkozásra egy kolostorkertben Sajnos a királyság reményét 1031-ben vadászat közben egy vad-
került sor. Gizella éppen térden állva imádkozott egy szobor előtt, kan halálra sebezte, és miután ő volt az utolsó gyereke István-
amikor István félretette fegyverét, észrevétlenül a hercegnő mögé nak, a király teljesen összeomlott, a tragédia beteggé tette, mivel
lopózott, meghajolt a szobor előtt, és mozdulatlan maradt, míg a nem volt egyenes ági örököse. Végül egyik nővére fia, Orseolo
lány be nem fejezte imáit. Az esküvő 996-ban, a kölni dómban Péter lett az utóda, miután a király 1038. augusztus 15-én Szűz
volt, majd a szertartást követően a fiatal pár azonnal Magyaror- Máriának, vagy ahogyan e tett miatt hívják, a magyarok Nagy-
szágra jött. A frigy fontos szerepet játszott  István megkoronázásá- asszonyának oltalmába ajánlva Magyarországot örökre lehunyta
ban, a Gizella révén kialakult rokoni kapcsolat pedig hozzájárult a szemeit.
ahhoz, hogy Magyarország helyzete megszilárdult Európában.
(Forrás: Rubicon)

2019. augusztus DOBSZÓ 3

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tápióbicske 2019. április 4-ei kitüntetettjei

Községünk kiemelt hagyományőrző napján, április 4-én az általános iskolában megtartott központi ünnepélyen került sor ismét
az immár hagyománnyá vált önkormányzati és polgármesteri elismerések átadására.

Tápióbicske Község Önkormányzatának és • Simon Józsefné,
Képviselő-testületének elismerésében részesült: aki hosszú évek óta látja el a tápióbicskei katolikus templom
• Kanyóné Rózsa Ibolya, sekrestyési feladatait. A templomot második otthonának tekinti,
aki több mint 40 éve kezdte pedagógusi pályafutását községünk ál- magát nem kímélve, idős kora ellenére példásan végzi a szol-
talános iskolájában, 12 évet dolgozott, tevékenykedett a felsős mun- gálatot. A KALÁSZ-csoport aktív tagjaként képviselteti magát
kaközösség vezetőjeként, valamint kinevezett intézményvezetőként a környékbeli egyházi összejöveteleken. Gyermekeit katolikus
olyan időszakban, amikor különösen sok változást élt meg és élt át szellemben példásan nevelte, hiszen egész életét a hitélet jelle-
az általános iskola. Bármilyen vezetési feladatban megállta a helyét. mezte. A mai napig segítőkészen rendelkezésre áll azok számára,
Pedagógusként és vezetőként egyaránt szívét-lelkét adta a tápióbics- akik akár hétköznap is szeretnék megtekinteni templomunkat.
kei diákokért. Folyamatosan képezte magát, hogy az évek során meg-
változott tanítási igényeknek megfeleljen. Fontos munkának tartotta a Kanyó Sándor polgármesteri elismerésben
tanulók igényeihez igazodó differenciálás megvalósítását, az egyéni részesítette:
bánásmód érvényesülését, az esélyteremtést. Nagyon sok diák neki • A Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskola 4. korcso-
köszönheti, hogy barátságot tudott kötni a nem mindenki számára
könnyen elsajátítható matematikával. Szociálpedagógus végzettségé- portos leány röplabdacsapatát,
vel professzionális szakmai segítséget nyújtott kollégáinak. Változat- akik évek óta rendszeresen jól szerepelnek a Diákolimpiákon és
lan hittel és elszántsággal, maximális pedagógusi felkészültséggel állt más, a Röplabda Szövetség által szervezett versenyeken. Több
a katedrán, és hivatásának élve tanította, oktatta a jövő nemzedékét. dobogós hely büszke tulajdonosai. Az előző évben a Diákolim-
• Kollár Jánosné, született Török Ilona pián az igen erős mezőnyben a Pest megyei döntő 5. helyét sze-
40 év utáni nyugdíjba vonulása alkalmából, aki 1981. december 1-je rezték meg. Az idei évben a körzeti verseny 2. helyén végeztek.
óta a Napköziotthonos Óvoda, majd a Tápióbicskei Gyermeklánc A lányok közül vannak, akik már az 1. osztályban játszó jászbe-
Óvoda dolgozója. A község, valamint az óvoda iránti elkötelezett- rényi női röplabdacsapat utánpótlás csapatában is játszanak. A
ségét is bizonyítja, hogy férjhezmenetele után Tápiószentmártonból tagok, Farsang Cintia, Ferenc Kitti, Kováts Kíra Mirella, Berényi
járt át dolgozni. Munkájában hangsúlyt kapott a gyermekek szerete- Kata, Morvai Viktória, Pelikán Szimonetta, Gáspár Amanda, Mi-
te, a szülőkkel és a kollégákkal való jó kapcsolat. Több éven keresz- hácsi Zsanett, Veres Zsuzsanna, Szőrös Beáta és Simon Martina
tül volt az óvoda környezetvédelmi felelőse, kiemelten fontos volt egy Pille-utalványt is kaptak, melyen finom süteményeket és fa-
számára a természetvédelem, a madarak védelme, etetése. Évekig gylaltokat fogyaszthattak el a helyi pékségben.
tagja volt a szakmai munkaközösségnek; továbbá énekelt a községi
népdalkörben is. A Dobszó Szerkesztőbizottsága ezúton és szeretettel gratulál az
elismerésekhez, és mindenkinek további sikereket kíván!

Helyi önkormányzati választások 2019 – Tápióbicske

Tisztelt Választópolgárok, Tisztelt Tápióbicskei Lakosok!

Október 13-ra tűzte ki az önkormányzati választásokat Áder a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz.
János államfő. Ugyanezen a napon kell megtartani a települési A kampány hivatalosan mindig 50 nappal a választások előtt in-
nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is. dul, vagyis idén augusztus 24-én.
Az önkormányzati választáson a megyei és helyi önkormányzati A jelöltek és a jelölőszervezetek szeptember 9-ig adhatják le az
képviselőket, a polgármestereket és a nemzetiségi önkormány- induláshoz szükséges ajánlásokat. A szükséges darabszámok a
zati képviselőket választják meg. A megyei és helyi önkormány- jegyzők által közzétett tájékoztatóból derülnek ki.
zati választáson azok választhatnak, akiknek az adott telepü- A magyarországi lakóhellyel rendelkező választásra jogosultnak
lésen/megyében van az állandó lakcímük. Nincs választójoga augusztus 23-ig kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvé-
annak, akit a bíróság bűncselekmény elkövetése vagy belátási telről szóló értesítést, az augusztus 7-ei névjegyzéki állapotnak
képesség korlátozottsága miatt kizárt ebből a jogból. Szintén fel- megfelelően. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi
tétel a nagykorúság. A nemzetiségi önkormányzati választáson választási irodában) kérheti. A jegyző ekkor új szelvényt állít ki.
az szavazhat, aki megadott határidőig az adott nemzetiséghez Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a tartózkodási
tartozónak vallja magát. helyén (régi nevén: ideiglenes lakcím) akar élni a választójogá-
A választáson mindazok választhatóak, akik választójoggal ren- val, október 9-éig kérheti átjelentkezését.
delkeznek; a helyben lakás nem feltétel. A választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése
Településünk a lakosságszám alapján egy választókerületet al- előtt legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyet, és a
kot. Jelölt az lehet, akit a választók legalább 1%-a ajánlott. Sza- tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
vazáskor az összes jelölt neve egy közös szavazólapon szerepel, A helyhatósági választás egy község életében évekre meghatá-
a választópolgár pedig legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, mint rozhatja a település fejlődési irányát, fejlesztéseit, a lakosság
ahány fős a képviselő-testület. (nálunk 6 fő) komfortérzetét. Egy választási kampány költséges, és sokszor
A polgármesteri választás egyfordulós, jelöltté váláshoz jogsza- problémát jelenthet mindenkihez eljuttatni a jelölt programját,
bályokban megszabott számú ajánlás kell: a 10 000 vagy annál elképzelését.
kevesebb lakosú településeken (mint nálunk is) a választópolgá- A helyi Dobszó újság az esélyegyenlőség alapján minden polgármes-
rok legalább 3%-ától kell ehhez ajánlást szerezni. A polgármester ter- és képviselő-jelöltnek felkínálja a bemutatkozás lehetőségét!

4 DOBSZÓ 2019. augusztus

Kérjük, mutassa be programját, elképzeléseit, miként kíván a la- A képviselőjelöltek fényképes bemutatkozó levelét maximum
kosság, Tápióbicske település érdekében tevékenykedni! 2.000 karakterig, polgármesterjelöltek bemutatkozását 5.000
A nyilvánosság közös érdek. Bemutatkozó leveléből, programjá- karakterig várjuk, Times New Roman stílusú, 12-es betűméretű
ból megismerhetik önt, tisztább képet kaphat a választó, és nem formában az alábbi e-mail címre: [email protected]
utolsó szempont, hogy vállalásait a lakosság folyamatosan figye- A bemutatkozó leveleket a jelölt nyilvántartásba vételétől 2019.
lemmel kísérheti. szeptember 16-án 24:00-óráig (lapzárta) várjuk.
Önnek egy fillérjébe sem kerül. Nem kell szórólapozni. Minden
tápióbicskei lakásba eljuttatjuk az újságot. dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző, HVI vezető

Falunap 2019. július 20.

Idén is már kora reggel izgatottan pakoltak ki az első érkezők don igen színvonalas műsorukkal.
a sportpályánál. Nem is kellett sok idő, hogy rövid időn belül Őket követően a helyszín ismét a sportpálya lett, ahol az Ebadta
égjen a tűz, sercegjen a hagyma. Mire a későn kelők is meg- Ebtanoda tanulói kápráztattak el minket azzal, hogy sok mun-
érkeztek a falunap helyszínére, már az egész teret betöltötte a kával és odafigyeléssel micsoda társ lehet bármelyik kutyusból.
finomabbnál finomabb ételek illata, kirakodtak az árusok, és Az izgalmas kutyás bemutató után újra a tápióbicskei csoportok
Kanyó Sándor polgármester úr köszöntőjével hivatalosan is szórakoztattak bennünket a színpadon. Korukat meghazudtoló
megkezdődött a 2019. évi falunapunk. lendülettel adták elő táncos műsorukat a Kortalan Nyugdíjas
A gasztronómiai verseny zsűrije elégedetten távozhatott, mert Klub tagjai, őket követően pedig már hagyományos fellépőként
minden résztvevő kitett magáért. Nagyon szépen köszönjük min- köszönthettük a Harmónia Kórust; akik- mint mindig – nívós
den versenyzőnek a finom ételeket és süteményeket! műsorral leptek meg minket.
Kora délután már a legkisebbeké volt a terep, akik a Duende A kórus fellépése után érkeztek esti sztárvendégeink: Tóth Andi
Tánciskola fiataljainak tapsolhattak, majd együtt bulizhattak a és Szabó Ádám, akik megtáncoltatták a közönséget, majd a tűz�-
Holdonmacska együttes gyermekműsorára. zsonglőrökkel közösen méltó hangulatot teremtettek az est lezá-
A nagykátai tűzoltókkal együtt izgulhattuk végig, hogyan mentik rásához, a tűzijátékhoz.
meg egy autóba beszorult ember életét, és hogyan bánnak el egy Nagyon szépen köszönjük a szervezőknek és mindenkinek, aki
lángoló autóval. részt vett a falunapon, és ezzel is emlékezetesebbé tette ezt a szép
Sipos F. Tamás fellépésével egy kicsit mindenki újra ifjúnak napot!
érezhette magát, a fiatalok pedig belekóstolhattak a retro disco JÖVŐRE, VELETEK, UGYANITT!
hangulatába. A hagyományos népi dallamokat idén a Kóka Nép-
táncegyüttes és a Lázsiás Csoport fiataljai szolgáltatták a színpa- Illés Judit
(Fotók a képes hírekben.)

Tápióbicske Község Önkormányzatának sajtóközleménye

Önkormányzati belterületi utak felújítása és korszerűsítése Tápióbicskén

A projekt a Pest  megye  Területfejlesztési  Koncepciója  2014-2030  és a Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatási forrásból, a Pénzügyminisztérium támogatásával kerül megvalósításra.
A támogatás összege 118,421 millió Ft. A fejlesztés keretében Tápióbicske Község Önkormányzata belterületi utak felújítását és
korszerűsítését kívánja megvalósítani.
Ennek keretében a Tápióbicske belterületén található 4 db utca (Somogyi B. utca, Ady E. út, Arany J. utca, Damjanich út) szilárd
burkolatának felújítása kerül megvalósításra. A projekt keretében megvalósul még az út műtárgyainak felújítása, korszerűsítése,
a csapadékvíz-elvezetés, az út tartozékainak felújítása is.
korszerűsítése kapcsán például jelzőtáblák cseréje, valamint közterület és zöldfelület rendezés.

A projekt megvalósítási helye: 2764 Tápióbicske, Somogyi Béla masztás, az út tartozékainak felújítása, korszerűsítése és közterü-
utca Hrsz.: 722., Ady Endre utca Hrsz.: 839, Arany János utca let-rendezés, zöldfelület létesítése valósul meg.
Hrsz.: 50, Damjanich J. utca Hrsz.: 311/1,250,183. A munkálatok A Damjanich út I. szakaszt (311/1, 250 hrsz-ú ingatlan Arany
megkezdésének időpontja: 2019. január 1., a beruházás várható- J. u. – Fő út között) 840 méter hosszúságban és 3,5 méter szé-
an 2019. december 31-én kerül befejezésre. lességben érinti a beruházás. A 0+000- 0+503 kmsz-ek között
A megvalósítási helyszínek egyike, a Somogyi B. utca (722 hrsz-ú burkolat, a 0+503-0+840 kmsz-ek között pályaszerkezet meg-
ingatlan) teljes hosszában, amely 236 méter hosszúságú, a burkolat erősítés kerül megvalósításra. Az út tartozékainak felújítása, kor-
szélessége: 3,5 méter. Itt a burkolat megerősítése, valamint süllyesztett szerűsítése, közterület-rendezés, zöldfelület létesítése, valamint
szegélyes megtámasztása, az út tartozékainak felújítása, korszerűsíté- a csapadékvíz-elvezetés felújítása kerül megvalósításra.
se, továbbá közterület-rendezés, zöldfelület létesítése valósul meg. A Damjanich út II. szakasz (183 hrsz-ú ingatlan, Arany J. utca
Az Ady E. úton (839 hrsz-ú ingatlan Rákóczi út - Kossuth L. – Damjanich J. utca I. szakasza között) 81 méter hosszúságban
u. között) 256 méter hosszúságban és 3,5 méter szélességben és 3,5 méter szélességben valósul meg a burkolat megerősítése,
kerül a burkolat megerősítésre, valamint süllyesztett szegélyes a burkolat eredeti szélességének helyreállítása és a süllyesztett
megtámasztás, forgalomcsillapító küszöbök építése süllyesztett szegélyes megtámasztása. A beruházás során megvalósuló tevé-
szegéllyel, az út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, továbbá kenységek és megoldások a burkolatok élettartamát jelentősen
közterület-rendezés, zöldfelület létesítése valósul meg. növelik (szegélyes megtámasztás, erősebb pályaszerkezet). A
Az Arany J. utca (50 hrsz-ú ingatlanok, teljes utca) teljes hos�- felújított burkolat a forgalom áteresztő képességét javítja, amely
szában, 300 méter hosszúságban és 3,5 méter szélességben kerül által kapacitásnövekedés érhető el, a lejtésviszonyok korrigálása
a burkolat megerősítésre, valamint süllyesztett szegélyes megtá- pedig a csapadékvíz elvezetést javítja.

2019. augusztus DOBSZÓ 5

Önkormányzati ügyek - mindenkinek, bárhonnan

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetle-
magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkön�- nül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.
nyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen meg-
ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők rövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett
az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi
így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik he-
magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő lyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és sze-
ügyintézést is. mélyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a
Egy új vállalkozás elindítása vagy egy meglévő adminisztráci- felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő
ós feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az
során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére űrlapokon.
manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy
digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elin- indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, bir-
tézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossá- tokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali
gi, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egysze- Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír
rűen nyomon követhető. szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igény- ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasz-
lő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, ké- nálók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi ön-
nyelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi kormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol
adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is
visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó könnyedén elérhetik.
jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizo- Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.
nyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vál- vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező
lalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor két- ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.
ségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a
már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető rendszer, és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre
az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresz- kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármi-
tül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan kor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi
intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a
Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrla-
feladatai is sokkal könnyebbé válnak. pokat.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormány- A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vál-
zatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk nagy lalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcso-
pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és épít- latos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és
ményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, aktuális folyamataik státuszát.
szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.
sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a sze- gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is
mélyes ügyintézések közé tartoznak, és automatikusan a hos�- megtalálnak.
szú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től
teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon
keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk,
amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít, és
ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digi-
tális térben is végigvezet minket a jól ismert folyamatokon. Első
lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossá-
gi és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a
szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság
mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis kör-
nyezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett fel-
használók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális

6 DOBSZÓ 2019. augusztus

Anyakönyvi események

Született: • Kalocsai Evelin – Krajczár Ferenc 2019. június 01.

• Balaska Natasa Hanna • Majnár Éva – Czakó János 2019. június 07.
(szülők: Czepeczanel Anett, Balaska Richárd) • Kiss Nóra – Antal László 2019. június 14.
• Oldal Lilla – Varga Zoltán 2019. június 22.
• Molnár Norina (szülők: Gödöny Andrea, Molnár Szabolcs) • Orosz Melinda – Tuka Krisztián 2019. július 19.
• Jakab Pál (szülők: Jakab Laura, Rafael Pál) • Kirilla Éva Alida – Szabó Gábor 2019. július 20.
• Bozó Levente (szülők: Babicz Enikő, Bozó József)
• Bódi Gréta (szülők: Gódor Edina, Bódi Lénárd)

Házasságkötés: Elhunyt:
• Pásztor Renáta - Saliga Tibor 2019. március 23. • Majzik Lajos (sz: Majzik Lajos) 2019. április 15.
• Csaba László (sz.: Csaba László) 2019. május 06.
• Kovács Orsolya Evelin – Kudlacsek Zoltán Dávid • Madaras Ede (sz.: Madaras Ede) 2019. május 18.
2019. április 13.

• Erdei Nikoletta – Nagy Tamás 2019. május 25. • Szabó Jánosné (sz.: Orvos Erzsébet) 2019. június 28.

INTÉZMÉNYI HÍREK

TÁPIÓBICSKEI GYERMEKLÁNC ÓVODA

Az elmúlt időszakról is elmondhattuk, hogy számos szervezett Ahhoz, hogy ezek a célok meg-
program valósult meg óvodánkban. Egyre több lehetőséget biz- valósuljanak, hatalmas össze-
tosítottunk a szülők számára is a közös tevékeny délelőttökre. fogásra volt szükség, hiszen a
Új lehetőségként a húsvéti hagyományőrző délelőttöt emelném szervezéshez, kivitelezéshez
ki, mely napon nemcsak a csoportokban valósultak meg a hagyo- sok pénz és még több munka
mányőrzés elemei, hanem a délelőtt zárásaként közös táncházra is szükségeltetett. Nagyon sze-
is vártuk az óvoda gyermekeit szüleikkel, melynek végén hagyo- rencsések vagyunk, hogy egy
mányos húsvéti finomságokkal láttuk vendégül a táncházból ki- összetartó közösséghez tartoz-
jövőket. A nap végeredménye a folyosót díszítő tojásfa lett. hatunk, amelynek segítségében
mindig bízhatunk.
Külön köszönjük Czerván
György úrnak, térségünk or-
szággyűlési képviselőjének
támogatását és segítségét, vala-
mint Kanyó Sándor polgármes-
ter úrnak és Tápióbicske Község
Önkormányzatának és Képvise-
lő-testületének pályázati támo-
gatását és a kivitelezésben való
együttműködését!
A közösségnek kiemelten fontos
szerepe van elidegenedő világunkban. A közösség, a szép, eszté-
tikus környezet a gyermekek számára is nagyon fontos megtartó
erő. A legfontosabb ezen kívül, hogy munkatársaim nagyon sok
szeretettel, odaadó gondoskodással végzik munkájukat, hogy ott-
honos, meleg fészekké varázsolják az óvodát az idejáró kisgyer-
mekek számára.

Pornói Mária
óvodavezető

A tavaszi időszak sok-sok érdekes rendezvénnyel, tevékeny-
séggel folytatódott az elmúlt évekhez hasonlóan. Folyamatosan
igyekszünk otthonossá, barátságossá tenni az óvodánkat.
Ennek az igyekezetnek egyik állomása volt májusban, a Családi
Gyermeknapon megtartott átadó ünnepség is.
„A boldogság titka az, hogy elérhető céljaink legyenek.”- hang-
zott el néhány évvel ezelőtt, amikor a kibővített óvoda épülete
került átadásra. Ezen célokat folyamatosan tűztük ki magunk elé,
melyek rendben meg is valósultak.

2019. augusztus DOBSZÓ 7

TÁPIÓBICSKEI FÖLDVÁRY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A tanév utolsó pár hónapja ismét sok tennivalót hozott iskolánk Lászlóné voltak.
életébe, hiszen szó szerint egymást érték a tanulmányi és sport A 3-4. osztályosok korcsoportjában a következőképpen alakultak
versenyek, valamint a rendezvények, melyek bőven adtak tenni- az eredmények:
valót diákoknak, tanároknak egyaránt.
Természetesen április elején kiemelt fontosságot kapott a tápió- 1. hely: Jakab Jázmin (3.o)
bicskei ütközet 170. évfordulójára való méltó készülés, melyből 2. hely: Mészáros Szintia (4.a)
intézményünk minden dolgozója és tanulója kivette a részét. A 3. hely: Szabó Krisztián (3.o.)
diákjaink ismét szépen szerepeltek a központi ünnepélyen, mely- 4. hely: Szabó Áron (3.o.)
nek szervezői Telek Kinga és Szalóki Krisztina voltak; a 6. év- 5. hely: Oláh Natália (4.a)
folyam tanulói megemlékeztek Szabó József gyermekhonvédről 6. hely: Kalocsai Jázmin (3.o.)
a Harcmező úti kopjafánál Hegedűs Mónika vezetésével, és az Ebben a korcsoportban Fejős Flóriánnak (3.o.) ítélte a különdíjat
immár hagyománnyá vált gyermekek csatájában is részt vett az a zsűri.
iskola apraja-nagyja. A diákok felkészülését Nagy Anikó és Tóth Katalin segítette.
Nem pihentünk azonban a hagyományőrző napot megelőző és
azt követő napokban sem, hiszen április 3-án a felső tagozatos A nagykátai Radnóti Miklós Városi Könyvtár minden évben
diákjaink egy kis csoportja részt vett az Abonyban megrendezett megrendezi A költészet napjának tiszteletére a Körzeti Vers-és
Alapműveleti Matematika Versenyen Jámbor Judit vezetésével, prózamondó Versenyt, melyen az idén az alábbi tanulók képvi-
ahol nagyon szépen szerepeltek az alábbi tanulóink: Jakab Gusz- selték iskolánkat: Oláh Vanessza, Jakab Jázmin, Fejős Flórián,
táv (5.a), Kálmán Bálint (5.b), Fejős Szonja (6.a), Terék Sára Pelikán Zoltán az alsó tagozatból, továbbá Kálmán Bálint, Mis-
(6.b), valamint Jakab Tibor (7.o.). kolczi Nóra, Fülöp Nikoletta és Fejős Szonja a felső tagozatból.
Szintén április első napjaiban volt egy rendhagyó témanapunk, Az április 11-12-ei versenyről Fejős Szonja tanulónk nagy örö-
mely a Közbiztonsági nap nevet viselte. A Nemzedékek Bizton- münkre egy 2. helyezéssel térhetett haza.
ságáért Közhasznú Alapítvány által szervezett program kereté- Nem pihentek a „matekosaink” sem, hiszen április 13-án a diá-
ben ellátogattak isko- kok körében igen népszerű Medve Szabadtéri Matematika Csa-
lánkba a Nagykátai patversenyre utaztak Budapestre, ahol az iskolánkat Terék Sára,
Rendőrkapitányság, a Harsányi Kíra és Kálmán Bálint képviselte igen szép eredmén�-
Tűzoltóság és a Pol- nyel. Felkészítőjük Jámbor Judit volt.
gári Védelem mun- Alsó tagozatos tanulóink (Demeter Bence és Mészáros Szintia a
katársai, akik igen 4.a osztályból) ezzel egyidőben a Monoron megrendezésre kerü-
változatos, színes, lő Komplex Tanulmányi Versenyen mutathatták meg tudásukat,
érdekes feladatokkal és felkészítőjük, Tóth Katalin segítségével nagyon sikeresen sze-
látták el a gyerekeket repeltek.
kora reggeltől délutá- A május 10-én a Pándi Általános Iskola szervezésében megren-
nig. A diákok többek dezett Meselovagok Napja egy igazi nyereményözönt hozott a
között beülhettek a diákjainknak, ugyanis a meghirdetett összes kategóriában nevez-
rendőrautókba, készít- tek tanulót az iskola pedagógusai erre a versenyre, ami az igen
hettek magukról ujjle- hangzatos „Légy varázsos önmagad!” nevet viseli.
nyomatokat, kézbe vehették a kiállított fegyvereket, és még sok Az alábbiakban olvashatják a különböző kategóriák díjazottai-
egyéb izgalmas dolgot csinálhattak ezen a napon, melynek egyik nak neveit:
legérdekesebbje mindenki szerint a rendőrkutyás bemutató volt.
Április 5-én rendeztük meg a felső tagozatos vers-és prózamon- vers- és próza kategória:
dó versenyt, melynek keretében szép számú lelkes szavaló mu- 1. hely: Oláh Vanessza, Fejős Szonja, Fejős Flórián, Kálmán Bá-
tathatta meg tudását a zsűri és az érdeklődők előtt. Következze- lint
nek a legjobb helyezést elért diákok nevei: 2. hely: Oláh Natália, Jakab Jázmin
3. hely: Terék Sára, Bencze Eszter, Pelikán Zoltán, Molnár Emil
1. hely: Kálmán Bálint (5.b), Fejős Szonja (6.a)
2. hely: Miskolczi Nóra (5.a) meseírás kategória:
3. hely: Fülöp Nikoletta (7.o.) 2. hely: Miskolczi Nóra
(Felkészítő pedagógusok: Czakó Mária, Szalóki Krisztina) 3.hely: Szabó Áron, Farsang Cintia
Alsó tagozatos diákjaink is gyönyörű mesékkel és versekkel ör- 4. hely: Harsányi Kíra, Makai Elizabet Jázmin,
vendeztették meg a közönséget április 9-én, a verseny legjobbjai 5. hely: Hegedűs Antónia
a következő diákok lettek a zsűri megítélése szerint:
az 1-2. osztályos korcsoportban meseillusztráció készítése kategória:
1. hely: Oláh Vanessza (2.a) különdíjas lett 2 csapatunk: Honti Liána, Losó Letícia, Makai
2. hely: Fazekas Ivett Erzsébet (2.b) Virhínia, Varga Mónika, továbbá Brekli Levente, Petrik István,
3. hely: Fábián Vanessza (2.a) Szalai Attila, Varga Melani
4. hely: Terék Álmos (1.a)
5. hely: Takács Liliána (2.a) 1. hely: Mihácsi Viktória
6. hely: Majnár Máté (1.a) 2. hely: Blahúz Luca
Különdíjban részesült Pelikán Zoltán a 2.b osztályból.
Felkészítő pedagógusaik Czakó Mária, Majzik Ágnes és Vonnák ének kategória:
1. hely: Molnár Noel, 4. hely: Bodnár Nikolett, Miskolczi

Nóra, Ubrankovics Tímea (közös ének)
csoportos kategória 2. hely: az iskola színjátszóköre.

8 DOBSZÓ 2019. augusztus

SPORT HÍREK: kijelenthetjük, hogy az iskola minden diákja nagyszerűen érezte
magát a szervezett programokon, és az élményeiket még sokáig
Iskolánk egyik kiemelt területe a sport, azon belül is a kézi- és megosztották egymással a gyerekek.
a röplabda, melyekben mindig nagyon szép eredményeket érnek Június 4-én, A nemzeti összetartozás napján az iskola minden
el a tanulóink a különféle versenyeken. Az alábbiakban Gulyás tanára és diákja közösen kisétált a Szent István parkban található
Éva és Gulyás István testnevelők rövid eredményösszefoglalóját Trianon-emlékhelyhez, ahol röviden megemlékeztünk a 99. év-
olvashatják a tavaszi versenyekről: vel ezelőtt ezen a napon aláírt „gyászkeretes békekötésről”.
– április 6.: röplabda 4. korcsoport, fiú: Röpsuli verseny- 2. hely Június 15-én, az utolsó tanítási napon került sor a gyermeknap-
– április 11.: röplabda 4. korcsoport, fiú: Diákolimpia megyei ra, melynek megnyitásaként az iskola minden diákja a szülők
vezetésével köszöntötte az intézmény pedagógusait. Megható,
döntője- 1. hely aranyos előadás volt, ezúton is köszönjük szépen!
– április 28.: atlétika 3-4. korcsoport, fiú-lány: Tápiómenti sport- Ezt követően az egyes osztályok forgószínpadszerűen látogat-
ták meg az iskola területén elhelyezett állomásokat, ahol lelkes
nap- 1., 2., 3. hely anyukák csoportja gondoskodott a vidámságról, a fejtörő és
– április 29.: röplabda 3. korcsoport, fiú: Diákolimpia országos mozgásos feladatokról. Nagyon jól érezte magát mindenki, sokat
nevettünk, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki a gyerek-
elődöntője- 3. hely napot szervező és lebonyolító szülőknek!
– május 3.: lábtoll 3-4. korcsoport, fiú-lány: megyei döntő- 1., 2., A tanév utolsó napjaiban is szükség volt a dolgos, szorgos taná-
rokra és diákokra, hiszen készültünk a tanévzáróra, a ballagásra,
3. hely a szerenádra és a végzős évfolyam ballagási bankettjére.
– május 10-11.: lábtoll 4. korcsoport, fiú: országos döntő- 2. és 3. Úgy gondolom, mindenki igyekezett ezeket az alkalmakat szép-
pé, méltóvá és ünnepélyessé varázsolni a 8. évfolyam számára,
hely így büszkén elmondhatjuk, hogy gyönyörű, lélekemelő esemé-
– május 30.: röplabda 4. korcsoport, fiú: országos elődöntő- 2. nyek részesei lehettünk mindannyian!
A tanévzáróval egybekötött ballagási ünnepély másnapján került
hely. sor a bankettre, melyet ismét a már hagyománnyá vált nyitó-
A fentiekben olvasható sok-sok verseny mellett azért még mindig tánccal kezdték a végzős diákok, akiknek a csodás bécsi kerin-
maradt időnk és energiánk a különböző rendezvényekre, témana- gőt Vonnák Lászlóné tanította be. Hasonlóan nagy sikert aratott
pokra, kirándulásokra is. Mindezeken kívül egy látványszínház a nyitótáncot követő szülők és gyerekek tánca, mely mindenki
előadását is megtekinthették az alsósok, a legnagyobbak pedig számára nagyon megható volt. Szép volt látni a táncparketten
drogprevención vehettek részt. keringőző anyukákat, apukákat, gyerekeket, nagyszülőket…
Március végén a Kortalan Nyugdíjas Klub jubileumi ünnepé-
lyén igen szép számban szerepeltek a diákjaink is, akik előa-
dásaikkal örömet és vidámságot varázsoltak a művelődési ház
nagytermébe.
A 2. évfolyamosok tánccal, a színjátszókör egy mókás előadás-
sal, továbbá szavalóink egy kis csoportja pedig vidám regény-
részletekkel járultak hozzá az alkalom ünnepélyességéhez.
Május 15-én az alsó tagozat diákjai és tanárai egy rendhagyó,
ezúttal közösen megszervezett Anyák napi ünnepélyre várták
a művelődési házba a meghívott anyukákat és nagymamákat,
melynek keretében minden osztály szerepelt, továbbá néptánc�-
csoportjaink is Telek Kinga vezetésével.
A tanév végi osztálykirándulások sok-sok vidámságot és él-
ményt nyújtottak a gyerekeknek, ahogyan ez minden évben lenni
szokott. Először a kisebbek indultak útnak, akik május 13-án meg
sem álltak Csongrád-Bokrosig, ahol egy vérbeli vadnyugati vá-
ros életébe csöppentek bele. Itt aztán volt sok móka, kacagás az

aranymosás, a mocsárjárás, a csizmahajítás és a tomahawk-do- A tánc után következtek a két 8. osztály óvodai és iskolai éveiből
bálás közben! összeállított kisfilmek, majd vacsora és tánc zárta a programot.
Felső tagozatos osztályaink különböző irányban indultak el má- Elmondhatjuk, hogy a tanítás befejeztével sem csendesedett el
jus 17-én reggel: volt, akik a Tisza-tavi Ökocentrumot tekintették iskolánk udvara, hiszen egymást érték a nyár folyamán a tábo-
meg, míg mások sárkányhajóztak, szabadulószobából próbáltak rok, a közösségi programok. Erzsébet tábor keretében szervez-
megmenekülni, vagy éppen eveztek a Tiszán. Azt hiszem, bátran tünk napközis és sport tábort, továbbá egy hatnapos zánkai kirán-
dulás zárta ezen táborok sorát.
Ezeken kívül voltak még angol nyelvi, valamint napközis tábo-
rok is, melyeken ismét szép számmal vettek részt a diákok. Emlí-
tést érdemel még egy balatoni tábor, mely nem a nyári szünetben,
hanem még májusban került megrendezésre.
Bátran kijelenthetjük, hogy minden tanulónk találhatott magá-
nak érdeklődésének megfelelő hasznos időtöltést a szünet első
heteiben!

2019. augusztus DOBSZÓ 9

A teljesség igénye nélkül: Végezetül iskolánk minden dolgozója és tanulója nevében szeret-
a fent felsorolt táborok- ném megköszönni mindazt a sok segítséget, támogatást, melyet a
ban a gyerekek kézmű- tanév során kaptunk! Köszönet Tápióbicske Önkormányzatának,
veskedtek, ügyességi és Herczegh Róbert képviselőnek, a helyi Roma Nemzetiségi Ön-
sport feladatokat oldottak kormányzatnak, az ISZSZ (Intézményi Szülői Szervezet) aktív,
meg, kirándulni mentek, lelkes tagjainak, és mindazoknak, akik bármilyen formában se-
és idén először került sor gítették a munkánkat!
egy Erzsébet sporttáborra
is, ahol a gyerekek na- Szalóki Krisztina
ponta más és más sport-
ágakkal ismerkedhettek
meg, és próbálhatták is
ki azokat. Ezek a követ-
kezők voltak: röplabda,
asztalitenisz, tollaslabda,
strandröplabda, lábtoll,
íjászat, kerékpár és úszás.
A diákok az egyik napon a sarudi vízi kalandparkba is kirándul-
hattak, míg egy másik napon kerékpártúrán vettek részt, melynek
során meglátogatták a tápiószentmártoni strandot.
(Táborvezető pedagóusaink voltak: Jámbor Judit, Tóth Klára,
Tóth Katalin, Hegedűs Mónika, Szokolics Zsófia, Boriné Nagy
Klára, Vonnák Lászlóné, Gulyás Éva, Gulyás István.)

FEHÉR ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A TÁPIÓBICSKEI HARMÓNIA KÓRUS BESZÁMOLÓJA

Énekkarunk az elmúlt fél évben aktív kulturális életet élt. A de- volt: egy kellemes
cemberi helyi és térségi adventi hangversenyeink után a szokásos nyári este, egy cso-
januári leállásunk következett. Az idei évadot 2019 februárjában kor könnyed nyári
kezdtük el a művelődési házban. Új darabokat, új célokat tűztünk sláger, jó szervezés,
ki magunk elé, melyeket az év folyamán szeretnénk – lehetőleg precíz hangosítás
hiánytalanul - meg is valósítani. Április 4-én a tápióbicskei a csa- és egy jó közönség.
ta 170. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésen a Hon- Azt gondoljuk, hogy
védszobornál az MH Budapest Helyőrség Zenekarral közösen ennél több nem is
léptünk fel. Kórusunk nevében elmondhatom, hogy felejthetet- kellett. Augusztus
len élmény volt a közös munka. Az ország második legnagyobb elejére (hagyomá-
katonazenekarával előzetes (hangnem)egyeztetés után, szabad- nyosan) a csapattal
téren, próba nélkül, ott a helyszínen egymáshoz alkalmazkodva kirándulást szerveztünk.
oldottuk meg a közös zenélést. A hivatásos zenészek vezetője, Az őszi időszakunk is programokban gazdagnak ígérkezik.
Baczkó István őrnagy a műsor után elismerően nyilatkozott a ze- Szeptember végén főszervezői leszünk a II. Nyárbúcsúztató
nei tudásunkról, amely egy ilyen rangos karmestertől nagy meg- Kórushangversenynek, amely az idén községünkben kerül meg-
tiszteltetés volt. rendezésre, mivel a tavaly útjára indult közös találkozóból ha-
Május elsején ismét Pándra kaptunk meghívást Gál Sándor úrtól. gyományt szeretnénk teremteni közösen a Nagykátai Városi Kó-
A családias, jó hangulatú rendezvényen nagyon jól éreztük ma- russal. Ősztől kezdve decemberig bezárólag szeretnénk a további
gunkat. Júniusban sok új dalt tanultunk meg, és nagy örömünkre terveinket megvalósítani, illetve a helyi és térségi felkéréseknek
énekkarunk létszáma is bővült egy taggal. Július 20-án a helyi eleget tenni.
falunapon vettünk részt. Az idei programban az esti sztárfellépők
előtt hallhatott minket a zeneszerető és velünk együtt éneklő kö- Horváthné Szolovjov Zsuzsa
zönség. Fellépésünkhöz és a jó hangulathoz tehát minden adott kórusvezető

10 DOBSZÓ 2019. augusztus

A KORTALAN NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBŐL

Az idei kirándulásunk célpontjának Szabolcs-Szatmár-Bereg Azért választottam az idén ezt az útvonalat, mert tőlünk nem na-
megyét jelöltük ki. gyon érdeklődnek az ország ezen része felé, pedig nem a világ
Első állomásunk Nyíregyháza volt, a Skanzen, majd innen indul- vége! Nagyon vendégszeretőek arrafelé az emberek, a kis há-
tunk tovább a Mezítlábas Notre Dame-ba, Tákosra, a református rom-négyszáz lelket számláló települések gyönyörűek, tiszták,
templomba. Itt megcsodáltuk a gyönyörű fakazettás mennyeze- rendezettek! Példát vehetnénk róluk, akár a parkokról, árokpar-
tet, és élmény volt hallgatni, ahogy a templomról szívből, szere- tokról, buszmegállókról is, és a látnivalókról szóló tájékoztatók-
tettel beszélt Viola néni. ról!
Ugyanilyen élményben volt részünk Csarodán is, ott Piroska Köszönöm azoknak, akik érdeklődtek az útvonal iránt, és kirán-
néni mesélt nekünk a református templom történetéről. dultak velünk; egy egynapos kirándulásunk még lesz ősszel!
Szerencsénk volt, mert Tarpán egy lelkes helybeli bemutatta és
elmesélte, hogy hogyan működött a szárazmalom! Csikós Henrietta klubvezető
Megérkeztünk Túristvándiba, a szálláshelyünkre, mely kiváló
hely a pihenésre, kikapcsolódásra! Nagyon vendégszeretőek,
figyelmesek, segítőkészek. Finom, helyi jellegű étellel vártak
minket. A park részéhez tartozik egy vízimalom is, melyet meg-
mutattak, beindítottak nekünk.
Tiszteletünket tettük Szatmárcsekén is Kölcsey Ferenc emlékhe-
lye előtt, és rácsodálkoztunk a csónak alakú fejfákra a temetőben. 
Tiszacsécse volt a következő állomásunk, ahol a Móricz Emlék-
ház és annak parkja varázsolt el minket.
A hazafelé vezető úton Penyige, a „nemtudomszilva”  egyik ha-
zája volt a megállónk, ahol egy helytörténeti kiállítást néztük
meg, majd egy lelkes nyugdíjas tanító néni mesélt nekünk a falu-
ról és a kiállított tárgyakról.
Amennyi anyag ott van, a mi ún. tájházunkban is van ennyi! Saj-
nálom, hogy nem kapunk segítséget ahhoz, hogy mindezt meg-
mutassuk az érdeklődőknek!

CIVIL SZERVEZETEK, KLUBOK, EGYESÜLETEK

A KALÁSZ-csoport hírei

A magyar hősökre emlékeztünk…

Az ünnep eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. ink nevei.
Ez a törvény mondta ki először, hogy nemzetünk hősi halotta- Az emlékezés a plébá-
inak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell nián folytatódott, ahol
juttatni, és az utókor számára meg kell örökíteni. egy Nagy Máté és Jász
A II. világháború után fél évszázadon át nem ünnepelhettük József által gyűjtött há-
hőseinket, akik életüket adták a háborúkban. borús relikviákból ös�-
A rendszerváltás után ismét emlékeztünk  a hősi halottakra, kato- szeállított kiállítást néz-
nai és polgári áldozatokra. hettünk meg. Itt tudtunk
Országgyűlésünk 2001. évi LXIII. törvénye szerint ismét nemze- beszélgetni és emlékeket
ti emlékünnep - május hónap utolsó vasárnapján - a Hősök napja. idézni, hiszen a hábo-
Miről is szól ez az ünnep? rús világégést szüleink,
Egyrészt a dicső múltról, másrészt a jelenről, amelyben meg kell nagyszüleink személyes emlékeiből szinte mi is „átéltük".
találnunk az utat a felemelkedéshez. A szervezők - a helyi KALÁSZ-csoport és a Kortalan Nyugdíjas
Községünkben már hagyomány, hogy fejet hajtunk az áldozatok Klub köszöni minden szereplőnek és megemlékezőnek a kegye-
emléke előtt. letteljes és szeretetből fakadó részvételét!
Ebben az évben Tápióbicskén  május utolsó szombatján emlé- Köszönjük Szalóki Krisztina tanárnőnek a tanulók felkészítését
keztünk hőseinkre. A Juhász Miklósné és Pikó Tibor által elmon- és a narrációt!
dott versek után, majd Herczegh Róbert önkormányzati képvi- „A Magyar Hősök Emlékünnepe szüleink és nagyszüleink küz-
selő megemlékező beszédét követően elhelyeztük kegyeletünk delmei, fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek az ad igazán értel-
jeleit, a koszorúkat, virágokat a II. világháború áldozatainak met, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon, bé-
kopjafájánál. kés körülmények között folytatják és teljesítik majd be az elődök
A katolikus templomban Urbán László diakónus liturgiát tartott örökségét.”
a hősök emlékére, és imádkoztunk a békéért, „Hogy a szív és
a párbeszéd szava mindig felülkerekedjen a fegyverek szaván.". Csikós Henrietta Bajdik Györgyné
Az I. világháborús szobornál is fejet hajtottunk, és tiszteletünk Kortalan Nyugdíjas Klub KALÁSZ-csoport
jeléül a koszorúzás ideje alatt felolvasásra kerültek elesett hőse-
(További fotók a képes hírekben.)

2019. augusztus DOBSZÓ 11

TÁPIÓBICSKE BARÁTAINAK KÖRE
ÉS A BITSKEY GÁSPÁR HAGYOMÁNYŐRZŐ TÜZÉRCSAPAT

A Tápióbicskei ütközetben állni, látni a dolgok alakulását, és megérteni az akkor történte-
ket…
Idén immár hatodik alkalommal vettem részt a tápióbicskei csa- A nézőkkel szemben előttünk nincs kordon, a képzett lovak köz-
tában, melynek napja, április 4-e gyermekkorom egyik meghatá- tünk nyargalnak, az ágyúk mellettünk robbannak.
rozó eleme volt. Véleményem szerint minden tápióbicskeinek legalább egyszer át
Mik is ezek a régi emlékek? Az általános iskolában tanítási szü- kellene élnie ezt az érzést! Számomra az egyedüli negatív pont
net, ünnepség, buktaosztás, gyerekcsata. az egész történetben csupán az, amikor osztrák színekben fel kell
Ezt a hagyományt a középiskolában is megtartottam, bár igaz, gyújtani a saját falunkat…
hogy ott ezen a napon is kötelező volt bemenni. De én szerettem Az „Élő történelemóra” szervezője idén is, ahogyan minden év-
nézni a csatát, bár őszintén szólva, gyermekfejjel nem mindig ben Tápióbicske Barátainak Köre és a Bitskey Gáspár Tüzércsa-
tudtam követni a történéseit. pat volt, melynek két tagjának, Bori Józsefnek és Vér Jánosnak
Az évek múlásával aztán sikerült egy olyan közegbe kerülnöm, ezúton is szeretnék gratulálni, akik ez év tavaszán hagyományőr-
ahol lehetőségem nyílt a tápióbicskei ütközetet nemcsak meg- ző tevékenységük elismeréseként a Honvédelmi Minisztérium
nézni, hanem átélni is: hagyományőrző lettem. Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát vehették át!
Hatalmas nagy élmény volt idén ismét ez a nap! Teljesen más kí-
vülről nézni a hidat, mint áttörni magam rajta; vagy a csatatéren Nagy Máté hagyományőrző 

A 100 évvel ezelőtt hősi halált halt csendőrökre emlékeztünk…

Május 4-én a délutáni órákban egy kis időre visszaforgattuk a Fiatal férfiak voltak, akik még alig éltek, de a történelem nagyon
történelem kerekét, ugyanis Tápióbicske Barátainak Köre szer- kevés időt szánt nekik: Trupulai János, Domonkos Imre, Hosszú
vezésében egy olyan megemlékezésre gyűltünk össze a tápió- István és Pozsgai Sándor csak a 20-as, 30-as éveikben jártak, és
bicskei római katolikus temetőben, melynek résztvevői az 1919- életüket áldozták a korabeli feljegyzések szerint a községünkben
es évben ugyanezen a napon a községünkben mártírhalált halt és annak határában.
csendőrök emléke előtt hajtottak fejet. A résztvevők Herczegh Róbert narrátor bevezető gondolatai
Mi, emlékezők néztük a fekete síremléket, és olvasgattuk a rajta után meghallgathatták Babucs Zoltán történész megemlékező
álló neveket, dátumokat… beszédét, valamint Nagy Máté hagyományőrző szavalatát, majd
ezt követően Tóth András kanonok, esperes atya megáldotta a
meggyilkolt csendőrök síremlékét, és imát mondott a hősök örök
nyugalmáért.
Úgy hiszem, az itt eltemetett hősök életét és halálát egyaránt ös�-
szefoglalja az a négysoros sírfelirat, mely a nyughelyükön lévő
táblán látható:

„Kötelességük híven teljesítették,
Azért ölte meg őket vad kegyetlenség,

Amely világmegváltást hirdetett,
S mindenütt csak romokat teremtett.”

Szalóki Krisztina

„Hát eltemették Védőtetőt kapott
Nagy Magyarországot…” a Szent István szobor

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megemlékeztünk a magyar-
ság talán legnagyobb tragédiájáról, a trianoni békediktátum alá-
írásáról.
Tápióbicske Barátainak Köre szervezésében 2019. június 4-én, a
„gyászkeretes béke” napjának 99. évfordulóján gyűltünk össze a
Szent István parkban található Trianon-emlékhelynél.
A megemlékezés kezdetén Bimbó Brigitta előadóművész szava-
latát hallhattuk, aki a későbbiekben a Kormorán együttes egyik
nagysikerű dalát is előadta.
Dr. Molnár István emlékező gondolatai után Pikó Regina gim-
nazista egy Wass Albert regényrészletet adott elő „Így érkezett
Románia Kolozsvárra” címmel.
A színvonalas rendezvény zárásaként a Bitskey Gáspár Tüzér-
csapat tagjai ágyúlövéssel tisztelegtek a magyarság nagy tragé-
diája előtt, majd a Szózat és a Székely Himnusz eléneklésével
zárult a program.

Nagy Andrea

12 DOBSZÓ 2019. augusztus

SPORT

ÁPRILIS 4. MOTOCROSS EGYESÜLET

GOLDfren-MotoComplet Motocross Magyar Bajnokság, Tápióbicske
Idén is Tápióbicskén került megrendezésre a GOLDfren-MotoComplet Motocross Magyar Bajnokság újabb fordulója július 7-én.
Nagy elvárásokkal érkezett ide ez a versenysorozat, mivel Tápióbicske a korábbi években már elnyerte „Az év versenye” díjat.

Az Április 4. Motoros Klub képviseletében Gyevát Ferenc - a HTS KTM több-
klub elnöke - és társai éppen ezért nagy erőkkel dolgoztak, hogy szörös magyar
megteremtsék a korábbi versenyek színvonalát. Az időjárás is bajnoka, Szvoboda
kedvező feltételekkel támogatta meg ezt az izgalmas vasárnapot, Bence nem talált
az időnként előbújó nap elfogadható hőmérsékletet biztosított, és legyőzőre, mindkét
erősebb széllökések is igyekeztek elfújni az esőfelhőket. futamot magabiz-
Vasárnap reggelig 120 versenyző adta le a nevezését, hogy össze- tosan nyerte meg.
mérjék tudásukat 10 kategóriában, a profiktól egészen a hobbi- Bencét a dobogón
motorosokig. A hazai versenyzők mellett szlovák, cseh, szlovén, Hugyecz Erik és
osztrák, román versenyzők is neveztek. Kiemelkedő, hogy a vi- Szabó Zoltán kö-
lágbajnokság állandó résztvevője, a JK Racing Yamaha csapatá- vette. Az MX2 első
nak tagjai is rajtgép mögé álltak. A tápióbicskei pályára látogatók helyén a HTS KTM színeiben Varga Imre, második helyen a
kényelméhez szokásszerűen számtalan árus járult hozzá, legyen nemzetköziek képviseletében az olasz JK Racing Yamaha ver-
szó ételről, italról, ruházatról vagy alkatrészekről. senyzője, Iacopi Manuel, harmadik helyen pedig a Romániából
érkezett Tompa Róbert Krisztián végzett. A versenynap nem
A délutáni program Kanyó volt sérülésmentes. Egy cseh versenyző a kulcscsontját törte, de
Sándornak, Tápióbicskei pol- a mentősök haladéktalanul gondoskodtak az ellátásáról. A profik
gármesterének nyitóbeszédé- mellett a másod- és a harmadosztály, illetve a szenior kategória
vel kezdődött el. Az első futam versenyzői is díjazásra kerültek.
rajtja előtt nemcsak a rajtgép Az Április 4. Motoros Klub számára külön megtiszteltetés, hogy
telt meg, hanem a pálya mel- a JK Racing Yamaha csapatfőnöke, Riccardo Boschi is elisme-
letti parkoló is. A versenyre rését fejezte ki a helyi versenyszervezésről. Az idei tápióbicskei
több mint 1500 néző látogatott verseny valamiben több volt, mint a korábbiak. A Motoros Klub
ki, hogy élvezhesse a vasárnap tagjai már a versenynapot két héttel megelőzően megkezdték a
izgalmait. A pálya kiépítése a munkálatokat, hogy kialakíthassanak egy víztárolót, amellyel
nézőknek kedvező feltételeket többek között a pályát a verseny előtt gördülékenyen és gyorsan
biztosít, így a verseny minden belocsolhatják. Jövőre sincs megállás, a 2020-as év tervei között
izgalmas pillanatát figye- lem- szerepel az új rajtegyenes és egyúttal egy újabb pályanyomvonal
mel követhették. kialakítása.
A profi MX1 kategóriában a
Bakos Szabina

LÁBTOLL-LABDA HÍREK

Aktív negyedévet zártunk a csapattal az eddigi legjobb nemzet- csapat legnagyobb nemzetközi eredményét, ugyanis Európa
közi eredményekkel. legnehezebb nemzetközi versenyén, a Hungarian Openen a női
Az idei évben Úri mellett már Pánd is része lett a lábtoll-labda csapatunk (Szigedi Hanna, Szigedi Barbara, Lőrincz Bettina,
közösségnek általunk, ugyanis a szomszéd településről hat em- Malatinszky Viktória, Honti Lívia) az elődöntőig küzdötte fel
ber jár át hozzánk edzésre. Ezzel az egy lány- és egy fiúcsapattal magát, és nagy örömünkre a versenyről végül egy nemzetközi 4.
a 3. Tápió-vidéki település csatlakozott az egyesületünkhöz. helyezéssel értünk haza!
Sportág népszerűsítés szempontjából a Mozgás Éjszakája nevet
viselő rendezvény szervezőcsapata ismét a tápióbicskei egyesü- Nagy Máté
letet kérte fel a legnagyobb éjszakai szabadidősport lábtoll-labda
szekciójának lebonyolítására.
Ekkor több ezer ember próbálta ki velünk ezt a sportágat délután
hattól hajnali 4-ig.
A tanév utolsó napjában Kókára hívtak minket, az ottani általá-
nos iskolások nagyon élvezték a bemutatót. Reményeink szerint
szeptemberben folytatódik a lábtoll-labdázás! A legnagyobb él-
mény mégis az volt, amikor 130 gyermekkel játszhatunk együtt
a Tápiósi iskolában a Vér János és barátai által szervezett tábor-
ban, ahová határainkon innen és túlról is érkeztek diákok.
A folyamatos, rendszeres edzések meghozták a tápióbicskei

2019. augusztus DOBSZÓ 13

KATANA KEMPO SPORTEGYESÜLET HÍREK

Az év első fele a szokásos feszített tempóban zajlott; versenyek, vizsgák, szemináriumok színesítették a napjainkat.

Március 24-én ellátogatott hozzánk Kárászi Balázs 5. Dan, védelem: 1., Gi- földharc: 3.
Dencinger Dávid 3. Dan és Koncz Viktória 3. Dan Zen Bu Kan hely. Oroszi Sándor: B viadal:
Kempo Mester! 1., Kempo knock-down: 2.,
Remek szemináriumnak lehettünk részesei, Kárászi Mester kü- Gi-földharc: 2., Formagyakor-
lönleges földharc technikái, Dencinger Sensei rúgás-repertoár lat: 3., Fegyveres formagya-
bővítő gyakorlatai kellemesen elfárasztottak bennünket. Baráti korlat: 3. hely.
beszélgetés és egy finom vacsora zárta a napot. Gigor Regina: Fegyveres for-
Az első megmérettetés a felnőtteket és a juniorokat állította ta- magyakorlat: 1., Formagyakor-
tamira. lat: 1., Gi-földharc: 1., Kempo
Ifi, Junior, Felnőtt és Veterán Országos Bajnokság, 2019. márci- knock-down: 3. hely.
us 30., Pécs: Králik Zoltán: Gi-földharc:
Szórád Annamária: Földharc: 3. hely, Bencze Veronika: For- 2., B viadal 3., Gi-földharc: 3.
magyakorlat: 3. hely, GI- földharc: 3. hely, Prokkain Krisztina: hely.
Formagyakorlat: 2. hely, GI-földharc: 1. hely., Gigor Regina: Torba Dániel: Formagyakorlat:
Földharc: 2., Fegyveres formagyakorlat: 2., Önvédelem: 1., 1., Fegyveres formagyakorlat:
Formagyakorlat: 3. hely, Kamasz Kíra: Formagyakorlat: 3. hely, 1. hely. Bencze Veronika: Formagyakorlat: 2., Fegyveres forma-
GI-földharc : 3. hely, Oroszi Sándor: Formagyakorlat: 3., B vi- gyakorlat: 2. hely.
adal: 2., Földharc: 2., Pusztakezes viadal: 2. hely, Torba Dániel: Május 29-én az egyesület edzőterme adott otthont a Kihívás napi
Formagyakorlat: 1.,B viadal: 2., Gi-földharc: 3. hely, Gigor Zol- programoknak. Egész nap zajlottak a különböző edzések, és az
tán: Gi-földharc: 1., No gi: 1. hely, Králik Zoltán: Gi-földharc: 3., ovisokat, iskolásokat is megmozgattuk.
B viadal 2. hely, Rutterschmid Rajmund : Fegyveres kata 1., Gi Június 2., Gyerek Országos Bajnokság, Székesfehérvár: Fejős
földharc 1., No gi-földharc: 1. hely. Szonja: Fegyveres formagyakorlat: 1., Gi-földharc: 1. ,Forma-
Ahogyan az előzőekben leírtam, 2019-ben a Portugáliában meg- gyakorlat 2., Stop-semi 2. hely.
rendezett Világbajnokságon Rutterschmid Rajmund képviselte Fejős Flórián: Gi-földharc: 1., Stop-semi: 3.hely, Seres Botond:
egyesületünket, hazánkat. Rajmi 3 világbajnoki aranyat és egy Gi-földharc: 2. hely. Bukor Benedek: Stop-semi: 1., Gi-földharc
ezüstöt zsebelt be! Büszkék vagyunk rá! 2.hely.
A soron következő verseny a Seregélyes Kupa Gyerekverseny Bodnár Kinga: Formagyakorlat: 3., Gi-földharc: 1., Stop-semi:
volt. Csemetéink a szokásos magas színvonalon szerepeltek, és 1. hely.
az alábbi eredmények születtek: Adonyi Nóra: Fegyveres formagyakorlat: 1., Formagyakorlat: 2.,
Adonyi Nóra: GI-földharc ezüst, formagyakorlat ezüst. Bencze Gi-földharc: 1. hely.
Eszter: GI-földharc ezüst, formagyakorlat bronz. Bodnár Kin- Szalóki Márk: Stop-semi: 2. hely, Bencze Eszter: Formagyakor-
ga: GI-földharc arany, formagyakorlat arany, stop semi arany. lat: 3., Stop-semi: 3., Gi-földharc: 1.hely, Sipos Márk: Földharc:
Borbély Gábor: GI-földharc arany. Bukor Benedek: GI-földharc 4. hely.
ezüst. Ezzel a versennyel lezártuk az első félévi versenyszezont. Az
Fejős Flórián: GI-földharc bronz, Fejős Szonja: GI-földharc edzéseink folyamatosak, hiszen formában szeretne maradni min-
ezüst, formagyakorlat ezüst, stop-semi ezüst. Kálmán Bálint: denki. Júniusban övvizsgát tartottunk, ahol többen megszerezhet-
GI-földharc bronz, Kelemen Hunor: stop-semi bronz, Sipos ték első és második övfokozatukat. Július első hetében szokásos
Márk: GI-földharc negyedik helyezett, Szalóki Márk: GI-föld- központi edzőtáborozáson vettünk részt, tízen az egyesületükből
harc arany, stop-semi ezüst. több mint 400 Kempossal töltöttünk egy szuper hetet.
Szinkron formagyakorlatban Adonyi Nóra-Fejős Flórián ezüst, Kellemes nyarat, jó pihenést és jó egészséget kívánok minden-
és Bencze Eszter-Fejős Szonja szintén ezüst. kinek!
Május 25-én a Sport Kempo Hungarian Open versenyen ismét a
felnőtteké és a junioroké volt a főszerep. Eredményeink: Gigor Sándor 3. DAN
Rutterschmid Rajmund: Fegyveres Formagyakorlat: 1., Ön- (gigi sensei)

14 DOBSZÓ 2019. augusztus

EGYÉB HÍREK

BÚCSÚZUNK ÉS EMLÉKEZÜNK…

Kinyitottam a borítékot, és megrendülten vettem kezembe a Búcsúzunk a tanártól, aki a matematika alapjait tanította nekünk,
gyászjelentést… és búcsúzunk Ede bácsitól, aki iskolán kívüli tevékenységébe is
bevonta a gyerekeket. Az asztalitenisz alapjait tőle sajátították el
„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, a tanulók (később Maksa Feritől), a foci szabályainak őre volt,
ajka sem szól többé, mert lezárt, holt. horgászott és kosarakat font raffiából. Kerékpározott, amelyre
Megállott a kéz, mely csak adott, gyermekülést szerelt, hogy a környezetében élő kicsiket utaztas-
sa egyik helyről a másikra. Kevés apróság volt a faluban, aki
soha semmit nem kért és el nem fogadott.” ne ismerte volna őt és unokáit, dédunokáit, akiknek fényképeit
büszkén mutogatta. Bevonta a bélyeg szakkörbe a tanulókat, és
Megremegett amúgy is gyönge kezemben a papír, és olvastam rendelte, hordta nekik a szebbnél szebb sorozatokat.
tovább. Búcsúzom a kollégától és volt szomszédtól, kinek családja iránti
„Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy MADARAS EDE szeretetét mindig csodáltam, aki a legboldogabb akkor volt, ha
2019. május hó 18. napján, életének 94. évében elhunyt. Temeté- ebből az érzésből minden gyereknek adhatott.
se 2019. május 31-én lesz.” Ez egy régi kép már, de tanúsítja szavaimat, és biztos vagyok
Ede bácsi? Hiszen nem régen beszéltem vele! Igaz, a jó öreg benne, hogy mások is őriznek róla hasonló felvételeket.
Csepel kerékpárját már botra cserélte, de még 93 évesen is aktív Álltunk és vártuk, hogy elhelyezzék sírján a szeretet virágait, én
életet élt, benne volt a mindennapjainkban. pedig közben még Wass Albert szavaira gondoltam:
Ezért rendített meg a hír. Nem tudtam, hogy ő közben kórházba „Nem akkor halnak meg az emberek, amikor véletlenül történik
került, és komoly műtéten esett át. A szíve nem bírta tovább… velök valami. Hanem akkor történik ez vagy az, amikor meg kell
Mindannyiunk emlékezetében ott maradnak mondatai, amikor haljanak.”
ilyeneket mondott: Nekem ezek jutottak még eszembe róla, az Emberről:
„Tudjátok, a halál nem fáj, csak az élet kínozza meg az embert.”
Ilyenkor hallgattunk, mert tudtuk, hogy az ő életének mindig volt „Küzdöttél, de már nem lehet,
értelme, hiszen gondoskodott róla, hogy nyugdíjas évei is tartal- most átölel a csend és a szeretet.”
masan, szeretetben teljenek.
Álltunk az urnája előtt, és hallgattuk a búcsúztatót. A szavak Elefánti Józsefné
róla szóltak, az ő életét foglalták össze. Szétnéztem, hogy ugyan
van-e itt valaki még rajtam kívül a 61 évvel ezelőtt végzett 8.
osztályból, amelynek ő volt az osztályfőnöke. Mert az 1957-58-
as tanévben végzett 8. osztály tanulóit ő indította el az életben.
Huszonnégyen voltunk, de ma már csak kevesen vagyunk itt.

Akkor én búcsúztam az osztály nevében Juhász Gyula szavaival
az iskolától, a tanároktól, a diákoktól és Ede bácsitól, az osztály-
főnöktől.

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk,
lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
de indulunk, a szépet, a jót akarjuk
s érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”
Most ő indult el végleg, és mi, akik még élünk, utoljára kísértük
őt.

2019. augusztus DOBSZÓ 15

A SZÍNHÁZ-CSOPORT HÍREI

Véget ért egy évad, melynek köszönhetően ismét sok-sok él- előadásokkal.
ménnyel lettünk gazdagabbak. A gyerekek nagy örömére ismét meglátogattuk a Mézeskalács-
Amikor szeptember elején elindultunk az Apácza show-ra, még huszárt, Oszi-boszi barátját, aki megmutatta nekünk a nagy me-
nem is reméltem, hogy ismét sikerül megdönteni a színházban seerdő csodáit.
eltöltött esték számát, hogy 40-szer fogunk együtt nevetni vagy Az Operettszínház jóvoltából láthattuk a Maya revűoperetett,
épp sírni, és ehhez megvásárolunk majd 1254 db belépőjegyet! ahol Kocsis Dénes tehetségéről bizonyosodhattunk meg. A Chi-
Az évad nagy sikere az Operettszínház István, a király darab- cagói hercegnő is újra színre lépett Fischl Mónika alakítása által,
ja volt, melyet háromszor is megcsodálhattunk szeretett színhá- de Scarlett O’ Hara sem maradhatott ki az Elfújta a szél musi-
zunkban. Szintén több alkalommal aggódtunk Vitay Georgina callel, és a Manderley-ház cselekménye is ismerős dallamokkal
sorsáért az Abigél musicalben. A Raktárszínházban Lili bárónő töltötte ki az esténket, elmesélve Rebecca történetét.
szórakoztatott minket, és itt várt minket Charlie Gordon is, aki Pintér Tibor a hippi korszakot idézte fel a Hair című musicalben,
sokadszorra is könnyeket csalt a szemünkbe a Virágot Alger- Stohl András nem mindennapi szerepe pedig az Őrült nők ket-
nonnak musical alatt. recébe varázsolt minket. Jártunk két alkalommal musicalgálán
Advent időszaka is új bemutatót tartogatott, hiszen a számomra és a csodaszép Budai Vár Palotakoncertjén is. Kulisszatitkokat
nagyon kedves Kék madár című darabot nézhettük meg a Kál- is láthattunk az Operettszínház jóvoltából.
mán Imre Teátrumban. Szintén ez a gyönyörű terem adott otthont A megszokottól eltérően az augusztus nem budai kirándulást
a Pendragon legendának, Kerényi Miklós Máté fantasztikus tartogat nekünk. Többünk nagy álma válik valóra azzal, hogy a
szereplésével. Szegedi Szabadtéri Színpadon láthatjuk a Titanic című musicalt.
Az idén sem maradtak ki a kötelezők, Szabó Magda Abigél da- Szeptembertől folytatjuk a színházlátogatást, melynek első állo-
rabja és az örök István, a király mellett újabb gyerekcsapat szer- mása az operettek királynője, a Csárdáskirálynő című darab lesz,
zett felejthetetlen élményeket Nyilas Misi történetével a Légy de sok új és régi kedvenc is lesz a repertoárunkban.
jó mindhalálig musicalben, melyben Nemecsek Ernő kétszer is Tavasszal tíz éve lesz, hogy létrejött ez a csoport. Köszönettel
megmutatta, hogy teljes szívével Pál utcai fiú. tartozom mindazoknak, akik ezt működtetik; akik fontosnak tart-
Molnár Ferenc Liliom című darabját az Operettszínház színpa- ják, hogy a szürke hétköznapokból egy-egy pár órára kilépve a
dán láthattuk több alkalommal is Vágó Zsuzsi felülmúlhatatlan varázslatos színházi világ töltse ki az esténket.
játékával. Hálás vagyok a sofőrjeinknek, akik néha a lehetetlennek tűnő
Ebben az évadban először jártunk az Új Színházban, ahol Alföldi kívánságainkat is teljesítik, és mindig mindenhová időben meg-
Róbert fantasztikus főszerepével a My fair Lady darab töltötte érkezünk.
ki az esténket. Bízom benne, hogy sok-sok élmény, új darab, sok együtt eltöltött
A Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Központ öt alkalommal este vár még a Színház-csoportra!
szerzett nekünk jókedvű vasárnap délutánokat a MusicalPlusz
Horgos Gáborné

KÖZSÉGÜNK IFJÚ TEHETSÉGEI

Lapunk augusztusi számában ezúttal a sport lesz ennek a rovatnak a témája, ugyanis egy fiatal, még szárnyait bontogató
sportriporter-jelöltről szól a következő interjú. Kérjük, ismerkedjenek meg Simon Dániellel!

– Köszöntelek a Dobszó szerkesztői nevében! Beszélgetésünk egyiket sem éreztem igazán jónak; nem volt bennem az, hogy
kezdetén mondanál néhány szót magadról, hogy mit érdemes na, ez lesz az én helyem. Rengeteg gondolkodás után végül
tudni rólad? mindig oda lyukadtam ki, hogy engem szinte csak a sport vi-
lága érdekel. Nem telt el úgy nap már hosszú évek óta, hogy
– Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, nagy meg- valamilyen formában ne foglalkoznék vele. Ennek hatására
tiszteltetés ez számomra! Simon Dániel vagyok, 23 éves. Ál- kezdtem el keresni, hogy hol lenne lehetőségem ebbe az irány-
talános iskolai tanulmányaimat a helyi Földváry Károly Álta- ba elindulni, majd rátaláltam a TV2 Akadémiára, ahol a sike-
lános Iskolában végeztem, majd a nagykátai Damjanich János res felvételit követően idén február óta tanulok. Nagyon sok,
Gimnáziumban érettségiztem informatika szakon. Ezt követő- a szakmában dolgozó emberrel megismerkedtem már. Tartott
en vámügyintézőnek tanultam két évig, jelenleg pedig a TV2 nekünk órát többek között Sipőcz József, Matuz Krisztián,
Akadémia sportriporter képzésére járok. Baumstark Tibor, Hetthéssy Zoltán vagy mondhatnám éppen a
korábbi labdarúgó válogatott Hrutka Jánost, de rajtuk kívül is
– Figyelmesen követem a Facebook-oldaladat, és látom, hogy természetesen több kiváló szakmabeli próbálja legjobb tudása
milyen sporteseményeken veszel részt; illetve a televízióban szerint segíteni a pályánkat.
gyakornokként hírt közvetítesz egy-egy sporteseményről. – Hogy érzed, melyik munkakör állhat közelebb hozzád: a hely-
Több kérdésem is lenne: honnan jött az ötlet, hogy sportri- színi riporterkedés, vagy közvetítést adni a televízióban mű-
porter legyél, hol tanulsz jelenleg, illetve vannak-e neves ta- sorvezetőként egy-egy sporteseményről?
náraid, akiktől tudsz tanulni? Mesélnél a Dobszó olvasóinak – Az eddigi tapasztalataim alapján mindkettőnek megvan a maga
ezekről? szépsége, de a helyszínen átélni egy sporteseményt - az vala-
mi egészen más. A hangulat eleve magával ragad, de amikor
– A televíziós közvetítés még odébb van. Gyakorlati órákon van például egy többszörös Bajnokok Ligája győztes kézilabdázó
lehetőség kipróbálni magunkat, hogy milyen is egy stúdiós ott sétál el mellettem, és hirtelen realizálódik, hogy bármikor
szereplés, ezekről a pillanatokról raktam fel egy-két képet az megszólíthatom, ha szeretném, az egészen különleges érzés.
oldalamra. Megtapasztalhattuk, hogy milyen felkonferálni egy Persze, a stúdióban a műsorvezetők is beszélgethetnek bárki-
hírt, majd egy bejátszást alámondani, de a mérkőzés közvetí- vel, de ha választanom kellene, akkor az eseményeken való
tésbe is belekóstolhattunk már. helyszíni részvételt választanám.

Mindezt persze úgy, ahogy a profik csinálják, de mi a televízi-
óban még nem jelenünk meg, oda azért hosszú út vezet. Igazá-
ból több helyen is kipróbáltam magam az iskolai évek után, de

16 DOBSZÓ 2019. augusztus

– Még csak most kezded bontogatni a szárnyaidat a sportripor- zavar, ha a kommentátor is érezhetően szurkol a saját nem-
ter szakmában, de gondolom, már sok sportolóval beszélgettél zetének a közvetítés alatt, de a klubfutball már egészen más
és találkoztál. Volt olyan interjúd, amely emlékezetesebbnek tészta. Ahogy mondtam, szerintem nincs focit szerető ember,
bizonyult a többinél? Vannak példaképeid a sport területén? akinek ne lett volna legalább gyerekkorában kedvenc csapa-
ta. Nekem is van, hazai és nemzetközi csapat is, amiért már
– Életem első interjúját Dr. Molnár Tamással készíthettem. A pil- kiskorom óta szorítok, sőt, az itthoni csapat meccseire ki is
lanat, amikor odaálltam egy háromszoros olimpiai bajnok vízi- járok. Viszont az nekem sem tetszene, ha a kedvenc csapatom
labdázó elé, örökre megmarad bennem. Persze kis túlzással, de meccsén folyamatosan azt hallgatnám, hogy a kommentátor
kezem-lábam remegett az interjú előtt, ám közben szép lassan az ellenfélnek szurkol. Ezt külön kell tudni választani, de a
rájöttem, hogy felesleges idegeskedni, mert remek válaszokat gyakorlati órák egyikén ezt magam is megtapasztalhattam. Az
kaptam a feltett kérdéseimre. Az interjú után azért kellett pár idei Európa Liga döntőjét a Chelsea és az Arsenal csapatai ját-
perc, hogy megnyugodjak, és felfogjam még egyszer, hogy ki- szották. Éppen abból a bajnokságból való ez a két csapat, ahol
vel is beszélgethettem. Hatalmas élmény volt! az én kedvenc külföldi csapatom játszik. Nyilvánvalóan nem
a szívem csücske ezáltal egyik együttes sem, de a közvetítés
Azóta természetesen több alkalommal készíthettem interjút, során ez abszolút eltűnt belőlem, és kis túlzással az azóta már
például a Győrben rendezett női junior kézilabda Európa-baj- Real Madrid játékos Eden Hazard góljánál nagyobbat kiáltot-
nokságon a játékosokkal. Külön élvezem, hogy az angol nyel- tam, mint mondjuk ha itthon nézem a kedvenceimet, és gólt
vet is használhatom, ha mondjuk, egy külföldi sportolót kell lőnek. Nagyon sok mérkőzés láttam már a TV-ben is, de hazai
kérdeznem. Ennek is megvan a maga varázsa. Ami pedig a pél- szinten én nem éreztem még azt soha, hogy egy kommentá-
daképet illeti, ez azért nehéz kérdés, mert rengeteg fantaszti- tor valamelyik csapatnak szurkolna, ha klubfutballról van szó,
kus sportoló van, vagy például sportriporter; de ha egy embert szóval szerintem jól meg tudják oldani ezt a feladatot a profik.
kellene kiemelnem, az Cristiano Ronaldo lenne. Lehet, hogy – Esetleg te is sportolsz valamit, vagy ha időd engedi, mi mással
sablonnak tűnik ez a választás, de kiskorom óta lenyűgöz az töltöd el a szabadidődet?
az alázat és akarás, ami őt jellemzi. Nem egy gazdag család – Gyerekkoromban fociztam itt a helyi csapatban és a tápiósági
sarjaként került oda, ahova, hanem saját erejéből mászta meg a utánpótlásban is. Visszagondolva, mindig azt mondták, hogy
szamárlétrát, és lett a sporttörténelem egyik legnagyobb alakja. tehetséges vagyok és jól látok a pályán, de végül mégis ab-
Azt gondolom, az ő példája bárkinek inspiráló lehet. bamaradt a foci. Viszont a sport mellől, mint rajongó, sosem
tágítottam, és ez a mai napig is így van. Nemrég belekezdtem
– Gondolom, mint leendő sportriporter, szíved csücske a sport. egy regény írásába, mert nagyon szeretek könyveket olvasni,
Ha álmodból felkeltenek, akkor is kívülről fújod a sportcsa- és mindig foglalkoztatott, hogy milyen lehet egy saját köny-
patok nevét. Nem lehet könnyű, hiszen nagyon sok sportág vet írni. Igazából az akadémiára is azzal a céllal jelentkeztem,
van, illetve napi szinten kell követni, hogy az országban mi- hogy egyszer sportújságíró lehessek. Szabadidőmben tehát ez-
lyen sportesemények történnek. Ez gondolom, nagy kihívás zel foglalkozom. Persze, ez sem indult könnyen, mert évek óta
számodra, fizikailag illetve szellemileg mennyire terhel le té- tervezgettem már, hogy belefogjak az írásba, de végül a vezető
ged? tanárom, Kolozsi Lázár Ildikó bátorítása kellett ahhoz, hogy
belevágjak, aki amellett, hogy hatalmas tapasztalattal ren-
– Ahogy már említettem, ez engem egészen kiskorom óta érde- delkezik ebben a szakmában, íróként is tevékenykedik, több
kel. Nekem annyira természetes, hogy nap mint nap sporthíre- könyvét is olvastam már; szóval, ha egy ilyen személy mondja
ket olvasok vagy a TV-ben folyamatosan különböző sportadá- azt, hogy van tehetséged hozzá és csináld, akkor nem fogod azt
sokat nézek, hogy fel sem tűnik. Számomra valószínűleg ez mondani, hogy „De én nem merem…”.
a pálya az, ahol, ha el tudnék helyezkedni hosszútávon, nem
munkaként fognám fel, hanem szinte hobbiként. Az első órá- Dudás Pál
ink egyikén hangzott el egy remek mondat, miszerint „Abból
tudsz jót kihozni, ami a szíved csücske!”. Ez nagyon megma-
radt bennem, és szinte teljesen magaménak éreztem azonnal
ezzel az egésszel kapcsolatban.

– Azt hiszem, jó néhány sportmérkőzésen részt vettél eddig, biz-
tos vagyok benne, hogy ilyenkor te is szurkolsz egy-egy csa-
patnak. Melyik sportág áll hozzád a legközelebb?

– Mint sokaknak, úgy nekem is a labdarúgás úgymond az első-
számú, de ha valaki ezen a pályán szeretne megragadni, sze-
rintem nem engedheti meg magának azt, hogy csak egy sport-
ágban legyen otthon. Én a foci mellett például kifejezetten
szeretem a dartsot, a kézilabdát vagy az amerikai focit, de ide
sorolhatnám még a kosárlabdát is.

– Kis hazánkban az emberek nehezen fogadják el, ha egy
sportriporter szubjektív álláspontot fogalmaz meg, netalán
elköteleződik egyik vagy másik csapat iránt, esetleg egy spor-
toló mellett. Sportriporterként mennyire nehéz megfelelni en-
nek az általános igénynek?

– Én ezt két részre bontanám. Ha alapul vesszük például a fo-
cit, ami a világ legnépszerűbb sportága, akkor szerintem szinte
lehetetlen, hogy az embernek ne legyen kedvenc csapata. Az
egyik oldalról, ha a magyar válogatott játszik, ott senkit sem

2019. augusztus DOBSZÓ 17

„TÁPIÓBICSKÉN SZÜLETTEM...”

A következő interjú ismét, az előző számban olvashatóhoz hasonlóan egy nagyon kedves egykori tanítványomról szól, aki azóta már
ledoktorált geográfusként dolgozik. Lados Gáborral az egyetemi évek és a kutatómunka szépségeiről és nehézségeiről beszélgettünk…

– Szeretettel köszöntelek a Dobszó olvasói nevében! Mivel ez a röse volt a korábbinak. Már nem volt többé elég, hogy a tanár
rovat tápióbicskei származású emberekről szól, ezért az első lediktálta a tananyagot, és azt visszaadva jó jegyet kaptam,
kérdésem mindig az szokott lenni, hogy milyen emlék ugrik hanem bizony magamnak kellett utánajárni több részletnek,
be először a faluról, a gyerekévekről… Ha megengeded, kez- több könyvet kellett elolvasni egy-egy vizsgára, ami nagyon
deném én, mert, ahogyan azt a beszélgetésünk elején is emlí- szokatlan volt. Ekkor volt egy olyan pillanatom, amikor úgy
tettem neked, rólad rögtön az a hatodik osztályos kissrác jut gondoltam, hogy abbahagyom, ez nem nekem való, de aztán
eszembe, aki olyan gyönyörűen szavalta Arany Jánost, Ja-ni- hamar átlendültem a holtponton, és sikeresen teljesítettem a
kovszky Évát… továbbiakban. Az egyetemi évek azonban nem csak a tanulás-
ról szólnak. Ez az az időszak, amikor már nem vagy gyerek
– Ó, igen, a vers- és prózamondó versenyek! Jó örömmel gon- többé, de nem is vagy igazán felnőtt. Nem kell dolgoznod, de
dolok vissza rájuk, pedig a felkészülés során nem mindig ez nem is kell egész nap, hétfőtől péntekig a tanteremben lenned
volt a véleményem. Sosem felejtem el, amikor talán az első (ellenben néha este 9-ig is akár), sőt, van olyan óra, amelyikre
versenyemre készültem fel, és Petőfi Sándor Szeget szeggel nem is kötelező bejárni (de persze erősen ajánlott). Többnyi-
című versét próbáltam megtanulni, többször átfutott az agya- re kiszakad az ember a szülői otthon melegéből, és elkezd a
mon, hogy nekem való -e a szavalás… saját lábára állni (pl. hogyan kell ügyeket intézni, beosztani
a szabadidőt, a pénzt). A nagy szabadság azonban veszélyes
Végül szerencsére meghozta a belefektetett munka a gyümöl- is lehet. Láttam nem egy olyan embert, aki hiába volt jó ta-
csét, továbbjutottam a következő versenyre. De ez csak egy nuló középiskolában, egyetemen teljesen elveszett. Ahhoz is
emlék, ott vannak például az április 4-i zoknicsaták (egyszer hozzá kellett szokni, hogy itt nagyon mások a követelmények.
én alakítottam Földváry Károlyt, és rohantam át elsőként a Már nem 20%-tól kezdődött az elégséges, hanem minimum
füsttengeren), a nagy biciklizések az „Agyigácsóban”, vagy az 50%-tól (néhol ez mellett jó pár egyéb kritérium teljesítése is
Irodalmi Kör pénteki próbái. És persze a Tápió-mente tája az, kötelező volt), és ha nem sikerült jegyet szerezni egy kurzus-
ami egy helyi születésű geográfus számára mindig oly kedves ból, akkor lehet, hogy csak következő évben próbálkozhattunk
marad. újra. Szerintem egyetemen újra meg kell tanulni megtanulni az
anyagot.
– Középiskolában sem vitt túlságosan messzire az utad, hiszen – Az egyetem 3. évében volt szerencséd négy hónapot Angliá-
Nagykátára jártál gimnáziumba, így még akkor sem szakad- ban tölteni Erasmus ösztöndíjprogram keretében. Érdekelne,
tál el a falutól. Említetted, hogy már ezen évek alatt kialakult hogy mennyiben láttad másnak az ottani oktatást, és hogy mi-
az érdeklődésed elsősorban a földrajz tantárgy iránt, amely lyen arrafelé geográfusnak lenni.
aztán vitt tovább egyenest Szeged felé. Történt –e valami – Az Erasmusra már alapképzés végén jelentkezni kellett, így a
meghatározó a gimis évek alatt, ami még hozzásegített eh- mesterképzés elején, pontosabban 2010 tavaszán sikerült ösz-
hez? töndíjat nyernem a Portsmouthi Egyetemre, ahol négy hónapot
töltöttem. Már rövid időn belül feltűnt, hogy máshogy taníta-
– Igazából engem már általános iskola óta érdekelt a földrajz, nak az ottani egyetemen, mint itthon. Egyszerűen más volt a
így a gimnáziumi évek alatt már tudatosan elkezdtem készülni szemlélet, ahogy az adott tananyagot leadták. Sokkal több volt
az egyetemre. Egyszer aztán a Miskolci Egyetemről volt egy a beadandó, amelyeknek nagyobb volt a súlyuk az osztályzat-
meghívott előadó, aki egy antarktiszi expedícióról számolt be. ban, mint itthon. Máshogy próbálták magyarázni az adott té-
Az előadást követően feltettem egy kérdést az előadónak, hogy mát. Ez gondolom, főként a brit és a poroszos mintájú magyar
mit csinál egy geográfus? A válasza kicsit meglepett, hiszen oktatás közötti fő különbségből is adódik. Ezt azért is sikerült
azt mondta: „Egy kicsit mindenhez ért, és igazából semmihez jól megtapasztalnom, mert Angliában volt egy kurzusom, amit
sem.”. Kifejtette, hogy aki földrajzot tanul, megtanul rendszer- itthon később szintén meghallgattam, így jól láttam a különb-
ben gondolkodni. Az egyetem alatt az ember kap egy átfogó ségeket. Mindkét oktatási szemléletnek megvannak az előnyei
ismeretanyagot a földrajzról, amit később lehet egy szűkebb és a hátrányai, jó volt legalább egy közös kurzust kétfélekép-
szakterületre koncentrálni. Nyilván kellett hozzá, hogy engem pen meghallgatnom. Az Erasmus ez mellett persze másról is
érdekeljenek a földrajzi folyamatok, de ez a válasz furcsamód szólt, utazásról, új emberek, új kultúra, más világlátás meg-
megerősített, hogy én ebbe az irányba menjek tovább. ismeréséből, aminek az előnyeit később jól tudtam használni
mind a szakmai, mind a magánéletemben.
– Érettségi után a Szegedi Tudományegyetemre tettél sikeres – 2009-ben befejeződött az alapképzésed az egyetemen, ekkor
felvételit, ahol első benyomásod, elmondásod alapján az ad- lettél geográfus, melynek keretében természet- és társada-
digiaktól merőben szokatlan tanulási módszerek voltak kez- lomföldrajzzal foglalkoztál. Mit is takarnak ezek az elnevezé-
detben a legfurcsábbak. Azt is említetted, hogy meg kellett sek tulajdonképpen?
szokni a középiskolás évekhez képesti sokkal nagyobb sza- – A földrajz tulajdonképpen egy Jannus-arcú tudomány. Ez azt
badságot. Mesélsz erről egy kicsit? jelenti, hogy lényegében van neki egy természetföldrajzi és
egy társadalomföldrajzi tudományága. Tehát, ha például bekö-
– Én úgy tapasztaltam, hogy az általános és a középiskolában vetkezik egy természetföldrajzi esemény (pl. földcsuszamlás),
megismert tanulási szokások az egyetemen merőben megvál- annak a társadalomra is lesznek következményei, ha lakott
toznak. Amíg korábban óráról órára kellett készülni, egy héten terület közelében történik mindez. Szokták úgy magyarázni,
sok tárgyból több óra is volt, addig az egyetemi oktatásba be- hogy a földrajz a földfelszín fölött zajló folyamatokat vizsgál-
lecsöppenve meglepetten láttam, hogy mennyire mások a kö- ja, de ez történhet nagy általánosságban mondva a természet és
vetelmények. Egyrészt nem minden órán elvárt a folyamatos, a társadalom szemszögéből is.
hétről hétre való felkészülés, persze van jó néhány kivétel is
(pl. gyakorlatok), hanem egy egész félév anyagát pár nap, hét
alatt kellett elsajátítani; másrészt az őszi-tavaszi félév, illetve
ezen belül a szorgalmi- és vizsgaidőszak is teljesen új elemek
voltak számomra. Emlékszem, az első vizsgaidőszakban nehe-
zen is sikerült felvennem a ritmust, az ismeretanyag többszö-

18 DOBSZÓ 2019. augusztus

– Furcsa megvilágosodás volt számomra, amikor első egyetemi – Elmondásod szerint 2011-től két kutatási területed volt, me-
évemben Geomorfológia előadás közben rájöttem, hogy amit lyeket talán a leglényegesebbnek találtál, az egyik a hazaté-
én korábban földrajznak gondoltam, az lényegében csak egy rő migráció vizsgálata, a másik pedig az egészségügyi szak-
kurzus (szélerózió, folyóvízi folyamatok vizsgálata, karsztoso- emberek vándorlásának vizsgálata. Az jutott eszembe ennek
dás jelensége stb.). Ezzel párhuzamosan pedig olyan kurzuso- kapcsán, hogy két téma, mégis mindkettőnek aktualitása van
kat hallgattam, mint a Településföldrajz vagy az Urbanizáció, napjainkban…
amelyek miatt a társadalomföldrajzhoz tartozó terület- és tele-
pülésfejlesztő szakirányt választottam. – Nagyon érdekes a felsőoktatásban dolgozni, mivel az egyetem
alapvető célja az oktatás, tehát órákat kell tartani, ismereta-
– A következő két éved a mesterképzésről szólt, de ebben az idő- nyagot átadni. Azonban a tudományos munka ugyanúgy elvárt
szakban már sok szakmai gyakorlaton is részt vettél Buda- számunkra, mivel tudományos fokozattal rendelkező szakem-
pesten egy területfejlesztéssel foglalkozó irodánál. Hogy érez- berekként mindezek mellett kutatunk is. Ahogy írod, 2011-től
ted itt magad; megvolt az az érzés, hogy a „helyeden vagy”, ez a két nagyobb témával foglalkoztam ez idáig, az egyik a
ahogy szokták mondani? doktori kutatásom fő témája volt (ezt a jövőben sem tervezem
teljesen abbahagyni); a másik egy új kutatás, amely egy NKFI
– Igen, úgy gondolom, hogy a szakmai gyakorlat pontosan erre által támogatott tudományos projektre épül („A magyar egész-
való, hiszen a hallgató beleláthat, hogy mit lehet a szakkal ségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai”).
kezdeni a munkaerőpiacon. Az akkori egyik legjelentősebb te- Remélhetően mindkét kutatás eredményei eljutnak a döntésho-
rületfejlesztéssel foglalkozó irodához kerültem (VÁTI, amely zókhoz, akik hasznosítani tudják majd azokat.
azóta már megszűnt ebben a formában tovább működni), ahol
rendkívül sokat tanultam. Ez azért is fontos egy egyetemista – Nagyon hangzatos címet választottál a doktori kutatásod
számára, mert egy dolog valamiről hallani vagy olvasni, de tel- témájának is: „A Magyarországra történő visszavándorlás
jesen más a gyakorlatban megvalósítani. Szakmailag minden- társadalomföldrajzi vizsgálata”. Ha jól értelmezem, kutatási
képp előrelépés volt számomra, és segített abban a döntésben, témaként itt ismét előkerült a migráció kérdése…
hogy én ezen a pályán akarok maradni.
– A doktori kutatással nemcsak egy viszonylag érintetlen nem-
– 2011-ben fejezted be a mesterképzést az egyetemen, majd az zetközi vándorlási témát akartam feldolgozni, hanem a ván-
utad egyre inkább a kutatási területek felé vitt, sőt a témave- dorlás egyéni mozgatórugóira is rá akartam világítani. A fő
zetőd egy nemzetközi projektre is kiválasztott. Mesélnél erről célom az volt, hogy megnézzem, hogy a korábban külföldön
az olvasóknak? dolgozott magyarok hogyan értékelik a visszavándorlást. Ez
mellett arra is kíváncsi voltam, hogy a visszatérők milyen új
– Mesterképzésen Dr. Kovács Zoltánnál írtam a diplomamun- készségekkel térnek haza, milyen akadályokkal találkoznak a
kámat, aki tanszékvezetőként az egyetem elvégzését követően visszavándorlás során, és milyen esélye van az ismételt kiván-
lehetőséget adott nekem egy nemzetközi projektbe való be- dorlásnak. Ehhez részben interjús, részben kérdőíves kutatást
kapcsolódásra. 2011-ben indult egy hároméves európai uniós végeztem a hazatérők körében. A részleteket itt nem szeretném
finanszírozású projekt („Re-Turn: Regions benefitting from kifejteni, de úgy gondolom, a döntéshozók számára számos
returning migrants”). A projekt a külföldről visszavándorlók- olyan javaslatot fogalmaztam meg a doktori dolgozat végén,
ban a regionális innovatív fejlődés kulcsszereplőit látta, és amelyek megfontolandók lehetnek.
ennek érdekében új szolgáltatásokat, eszközöket és egy nem-
zetközi stratégiát dolgozott ki, hogy segítse az újrakezdést a – Lassan elérkezik a beszélgetésünk a jelen időhöz, hiszen
szülőföldön. Ez valóban azt jelentette, hogy ahogy átvettem januárban vehetted át a doktori elismerésedet, melyhez ez-
a mesterdiplomámat, rögtön kezdtem a Szegedi Tudomány- úton is szívből gratulálok! Tudom, hogy banális a kérdés, de
egyetem Természettudományi és Informatikai Kar Gazdaság- mondd, milyen érzés volt? Azért nagyon sok év kemény mun-
és Társadalomföldrajz Tanszékén dolgozni, mint tudományos kája benne volt ebben az igen rangos elismerésben.
segédmunkatárs. Ezzel párhuzamosan 2011-ben megkezdtem
a doktori tanulmányaimat is. A projekt jó lehetőséget biztosí-
tott számomra, hogy a doktori témámnak a hazatérő vándorlás
magyarországi vizsgálatát válasszam.

– A mesterdiplomád után sem szakadt meg tehát a kapcsolatod
az egyetemmel, hiszen szinte meg sem száradt a tinta a diplo-
mádon, és máris egyetemi tanársegéd lett belőled…

Kíváncsi lennék, milyen érzés volt számodra, ahogy peda-
góguskörökben mondani szokták, „átkerülni a tanári asztal
másik oldalára”? Mert azért valljuk be, ez egy merőben más
tevékenység volt, mint a kutatások, melyekkel foglalkoztál…

– Ez valóban azt jelentette, hogy a doktori tanulmányok és a
projekt mellett oktatással is kellett foglalkoznom. Először még
csak gyakorlatok, később már előadások oktatásába is bevon-
tak (2012-től egyetemi tanársegédként dolgozom), és bizony
más volt kiállni a hallgatók elé. Ami talán a legnehezebb volt
számomra, az az ismeretanyag átadásának megtanulása volt.
Tehát hogyan kell elmagyarázni egy dolgot, hogy azt azok is
megértsék és később alkalmazzák, akik abban a percben halla-
nak róla először. Úgy gondolom, immár nyolc év után ez leg-
többször sikerül, de mindig van hova fejlődni.

2019. augusztus DOBSZÓ 19

– Köszönöm a gratulációt! Igazán felemelő érzés volt. Már ami- kicsit Lados Gáborról, a magánemberről is?
kor októberben megvédtem a doktori fokozatot egy nyilvános – Szerencsésnek érzem magam, hogy mind a szakmámban,
vita keretében, az eredményhirdetéskor hatalmas kő gördült le
a szívemről. Nagyon örültem, hogy végre lezártam egy feje- mind pedig a magánéletemben örömömet lelem. Immár lassan
zetet az életemben. Sok szép és jó dolog fűződik ehhez, de 13 éve élek Szegeden. Öt éve vagyok házas, feleségemmel,
lezárni egy ilyen kutatást igazán jó érzés. Nyilván lenne még Dórival van két gyönyörű kisfiunk, Levente (2 éves) és Be-
ötletem a témához, de a továbbiakban másik téma felé akarok nedek (most 8 hónapos). A munkaidő végén és a hétvégéken
fordulni. Úgy gondolom, nagy szerencsém volt, hogy megada- kikapcsolódás a velük töltött közös idő. Nagyokat kirándulunk
tott eddig eljutni. A támogató szülői otthontól a kiváló szakmai együtt, mindig igyekszünk időt szánni, hogy kimozduljunk a
csapatig és egészen a saját családomig mindenkit említhetnék. természetbe. A családommal töltött idő mellett szeretem a jó
Hálás vagyok mindenkinek, aki ezen az úton segített. könyveket, szeretek utazni, túrázni, új helyeket felfedezni és
megismerni. Bár Szegeden telepedtem le, legbelül sosem fe-
– Beszélgetésünk végéhez közeledve az jutott eszembe, hogy ledtem el, hol születtem és hol nőttem fel.
nagyon sikeresnek mondhatod magad, hiszen 31 éves korod- – Kedves Gabi, köszönöm szépen a beszélgetést, és további szak-
ra elérted szakmailag a saját magad által kitűzött részcélt, és mai és magánéleti sikerekben gazdag éveket kívánok neked!
még boldog kétgyerekes családapa is vagy. Hallhatunk egy
Szalóki Krisztina

„ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET…!”

Idén immáron nyolcadik éve rendeztük meg a hittanosok nyári napközis táborozását, de ezúttal új helyszínen: ebben az évben a
Váci Mihály Katolikus Általános Iskola adott otthont a tábornak.

Tóth András kanonok esperes plébános atya főszervező és sok pedig előadták, illetve képregényt készítettek az adott részekből.
más segítő közreműködésével került megrendezésre július 8-tól- A záró napon gyermekeink hat állomáson különböző feladatokat
12-ig ismét életvidám, felszabadult gyermekekkel a nyári hitta- oldottak meg a város központjában. A táborzárás hálaadó tábori
nos tábor. Hatvannégy iskolás gyermek, ebből tizennyolc tápi- szentmisével fejeződött be a szabad ég alatt, amelyen sok szülő
óbicskei nebuló adhatta át magát a felhőtlen boldogságnak, az is részt vett. Sokan szerettük volna még, ha folytatódik a tábor,
Isten és embertársi szeretet megélésének. reméljük, jövőre is találkozunk!
A tábor mottója: „A gyermekek Jézus arca”, a szentírási mot- Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazon jószándékú
tó pedig: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…!” (Mk embereknek, akik a tábor megszervezéséhez anyagi és termé-
10,14) volt. szetbeni adományokkal hozzájárultak, vagy bármilyen más tá-
Mit jelent Jézus arca lenni, hogyan is valósul ez meg az életünk- mogatással segítettek abban, hogy a gyermekek jól érezhessék
ben?- ezek a gondolatok járták át az egész hetet. magukat az egy hét alatt.
Erről halhattunk a nyitó Szentmisében Pál atyától, András atya Mindenkinek az Isten fizesse meg százszorosan jóságát!
arról tanított minket, hogyan tudunk Jézus arca lenni. Én az előa-
dásomban arra hívtam fel a gyermekek figyelmét, hogy miként Urbán László diakónus
valósíthatjuk meg a következőket: Jézus az Atya arca –a megke-
resztelt ember Isten arca.
A lelki töltekezés mellett jutott sok másra is idő, akadály- és
ügyességi versenyekre, kreatív foglalkozásokra, installáció ké-
szítésére csoportonként, melynek témája: Jézus és a gyermekek
volt.
Szerdán kirándultunk, a lajosmizsei templomot kerestük fel, ahol
megtekintettük a torinói lepel és a Szent Korona hiteles máso-
latát. Innen elmentünk Felsőlajosra az új Tanyacsárdához, ahol
pusztai kocsikázás, az ottani ménes megtekintése, lovasbemuta-
tó, ebéd várt bennünket.
Végül Kecskemétre, a Mária Kápolnához (a kecskeméti Arboré-
tum területére) érkeztünk, itt egy piarista szerzetes, Balázs Ger-
gely atya mutatott be szentmisét.
Csütörtökön ismert bibliai történetekből kellett a gyerekeknek
csoportonként felkészülniük, voltak, akik elmutogatták, mások

„LEGYETEK EGY SZÍV!”

Idén júliusban ismét nagy lelkesedéssel jöttünk Tápióbicskére, hogy részt vegyünk a „Legyetek egy szív!” táborban.

Hónapok óta zajlottak a háttérszervezések, a programtervezés és pedig a magyarságtudatot is erősítő szellemi értékek felé!
a táborlakók meghívása. A szervezőknek és a tápióbicskei önzet- Hatalmas megtiszteltetésnek vették a gyermekeink, hogy a har-
len embereknek köszönhetően ez alkalommal mintegy százhat- madik alkalommal megszervezett táborunk bevezető szentmisé-
vanan voltunk együtt a Tápiósi iskolában Felvidékről, Kárpátal- jére ellátogatott hozzánk Soltész Miklós államtitkár úr is, aki Or-
járól, Délvidékről és az Anyaországból. bán Viktor miniszterelnök úr üdvözletét tolmácsolta számunkra;
Olyan jó volt látni, hogy a többségében mélyszegénységben élő valamint gyönyörű emlékérmecskékkel buzdította a gyermeke-
gyermekek milyen nyitott szívvel közelednek mind a lelki, mind ket, hogy maradjanak engedelmesek, lelkesek, vidámak, és min-

20 DOBSZÓ 2019. augusztus

dig álljon előttük a Boldogságos Szent Szűz példája. Egyedül az vigasztal bennünket, hogy az Úr mindent lát, és ezer-
Annak is szívből örültünk, hogy a táborkezdő szentmisén részt szeresen visszafizet minden áldozatért, adományért, támogatá-
vett Tóth András atya és Kanyó Sándor, Tápióbicske polgármes- sért…
tere, továbbá a helyi KALÁSZ-csoport és a Kortalan Nyugdíjas Zárszóként kívánom ezt a magam és a szegénysorsú gyermekek
Klub képviselői is. nevében, akik Tápióbicskén táborozhattak az idei évben is!
Úgy hiszem, ez a tábor hihetetlenül sok élményt és tudást ad a
lurkóknak! Az idei évben a számos közösségi játék mellett II. Utcai Róbert, Puby atya
Rákóczi Ferenc egyik gondolatát, amely így hangzik: „Az igaz
ügyet nem hagyja el az Isten!” igyekeztünk elmélyíteni és bele-
vésni a gyerekek emlékezetébe kiscsoportos beszélgetések, vagy
akár rögtönzött színdarabok segítségével.
A tábor végén azzal is szerettük volna köszönetünket kifejezni a
falu lakossága felé, hogy a Tápiósi iskola bejáratához egy keresz-
tet állítottunk, melyet Tóth András kanonok esperes atya meg is
áldott mindannyiunk jelenlétében.
Óriási köszönet mindenért nemcsak Marle Tamásnak, aki a tá-
bort megálmodta, hanem a Tápióbicskén működő Baráti Kör
minden tagjának, valamint a falu és a környező települések pol-
gárainak, akik közül név szerint azért nem emelnék ki senkit,
mert képtelenség lenne felsorolni mindazok neveit, akik önzetlen
szívvel fogadtak minket az egyhetes táborunk alatt, és segítették,
támogatták a vidám, boldog gyerkőcöket!
Ennyi földi jót, mint amit itt kaptunk, viszonozni lehetetlen!

MEGÚJULT A NAGYKÁTAI ÚT-SÁGI ÚT SARKÁN TALÁLHATÓ KŐKERESZT

A felújítás során a műemlék teljes egésze időjárásálló festékkel került lefestésre, va-
lamint a Jézus-szobor és a Szűz Máriát ábrázoló dombormű aranyszínű, korrózióálló
bevonatot kapott.
Köszönetünket fejezzük ki Koch Jánosnak a közösségi munkájáért, a Szidi virágbolt
tulajdonosának, hogy mindig friss virágokkal díszíti a a kereszt környékét, valamint
Janiga Juliannának a folyamatos gondozásért.

Reméljük, a kőkereszt továbbra is méltó dísze lesz a falunak.

Szerkesztőség

RÉGI IDŐK ÚJ ÍZEI

A nyárnak ebben az időszakában az egyik legkedveltebb gyümölcsünk talán a sárga- vagy őszibarack, majd ezek helyét folyama-
tosan veszi át ősszel a szilva. Most két olyan sütemény receptjét ajánljuk a Dobszó olvasóinak, melyek ezekből az ízletes, vitamin-

dús gyümölcsökből készíthetőek.
Süssék és fogyasszák örömmel, egészséggel Balogh Andrásné, valamint Csikós Henrietta desszertjeit!

Gyors kevert barackos vagy szilvás sütemény:
Ennek az édességnek nagy előnye, hogy hamar összeállítható és gyorsan elkészül. Egy keverőtálban dolgozzunk össze 2 egész tojást,
8 evőkanál cukrot, 9 evőkanál lisztet, 1 evőkanál zsírt, 4 evőkanál tejfölt, 1 teáskanál szódabikarbónát és egy csipet sót.
Jól keverhető tésztát készítsünk a hozzávalókból, majd öntsük egy közepes méretű tepsibe. Hámozzunk meg kb. 10 szem barackot
vagy szilvát, kockázzuk fel őket, és szórjuk a tésztára a darabokat. Ha kisült a tészta, porcukorral szórjuk meg.

Barackos kelt sütemény:
A hozzávalókból: fél kg lisztből, 3 tojásból, 3 dl tejből, 15 dkg cukorból, 2,5 dkg élesztőből,
15 dkg Rama margarinból és egy csipet sóból készítsünk kovászt.

A tésztát dagasztjuk, kelesztjük, kinyújtjuk, majd a tepsibe téve félbevágott sárgabarackokat
nyomkodunk bele. A barack tetejét fahéjas cukorral megszórjuk.

Jó étvágyat kívánunk!

2019. augusztus DOBSZÓ 21

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI JAVASLATOK A LAKOSSÁG SZÁMÁRA

Hőellátás:
Biztosítsuk a fűtési-szellőztetési rendszer rendszeres takarítását és karbantartását. Tisztítsuk a radiátorokat és a szellőzőnyílásokat
is rendszeresen. Ellenőrizzük folyamatosan a benti hőmérsékletet és páratartalmat. Vegyük lejjebb a fűtést - az ideális hőmérséklet
télen 20-22°C. Ellenőrizzük le, hogy az ajtók és ablakok jól illeszkednek-e. Fűtési szezon alatt csukjuk az ajtókat. Szellőztetéskor az
ablakokat csak rövid időre (max. 5-10 percre) tárjuk ki. Napközben húzzuk el a függönyöket–különösen a déli oldalon–, este pedig
húzzuk be őket minden helyiségben.
Javasolt szakemberek bevonása a beruházás előtt!
Korszerűsítsük fűtésrendszerünket!
Szereljünk fel minden helyiségbe külön programozható termosztátot, radiátorszelepet.
Szigeteljük a fűtési csöveket a nem használt helyiségekben, hogy a fűtési energiát csak ott használjuk, ahol valóban szükséges.
A fűtőtestek mögé szereljünk hővisszaverő fóliát.
Figyeljünk a karbantartásra!
A fűtési szezon kezdetén légtelenítsük a rendszert, hogy a meleg levegő megfelelően áramolhasson, és minden radiátorhoz elérhes-
sen.
A fűtőtesteket ne takarjuk el függönnyel, bútorokkal, a vizes ruhákat ne a fűtőtesteken szárítsuk.
A megfelelő hőmérséklet beállítása:
Állítsuk lejjebb a termosztát hőfokát, 1°C-kal alacsonyabb hőmérséklet beállításával 6%-kal csökkenthetjük a fűtésköltséget.
Az ideális hőmérséklet a nappaliban 20–22°C, a gyerekszobában, dolgozószobában 20°C, a hálószobában 18°C, a fürdőszobában
22-23°C.
Gondoskodjunk a megfelelő páratartalomról, párás levegőben alacsonyabb hőfok mellett is megfelelő a hőérzetünk.
Használjuk a nap energiáját!
Napos időben húzzuk el a függönyöket, húzzuk fel a redőnyt, hogy a meleg levegő felfűtse a szobát. Sötétedéskor pedig húzzuk be a
függönyöket, engedjük le a redőnyöket, hogy csökkentsük a meleg levegő kiáramlását.
Szellőztessünk hatékonyan!
Szellőztetéskor rövid időre tárjuk ki az ablakokat, csináljunk huzatot. A résnyire nyitva hagyott ablak a falakat is lehűti, melyek
felfűtése több energiát igényel.

Elektromos áramfogyasztási megtakarítások:

Általános irányelvek:
Használjunk természetes fényt, amikor csak lehetséges. A mesterséges fénynél kellemesebb, ráadásul ingyen van. Csak annyi mester-
séges megvilágítást használjunk, amennyi feltétlenül szükséges. Ne égjenek feleslegesen lámpák az üres helyiségekben. Biztosítsunk
az adott tevékenységhez igazodó megvilágítást. Használjunk az adott helyiség igényeinek megfelelő, lehető legkevesebb wattot
fogyasztó világítótesteket. A karbantartás is fontos! Tisztítsuk az ablakokat rendszeresen, hogy minél kevesebb mesterséges fényt
kelljen használni. Válasszunk olyan burákat, amelyek a fény lehető legnagyobb részét átengedik. Fontoljuk meg az időzítők és érzé-
kelők alkalmazását mind a beltéri, mind a kültéri világítás tekintetében. A fényszabályozók pont megfelelő mennyiségű megvilágítást
biztosítanak, a világításból eredő energia akár 40-60%-át megspórolva.
Válasszon energiatakarékos berendezéseket!
Vásárlás előtt érdemes alaposan áttanulmányozni az energiacímkéket. Lehetőség szerint válassza az olykor drágább, de hosszú távon
költség- és energiatakarékosabb A vagy A+++ osztályú berendezéseket. Ez főleg akkor fontos, ha a gépek állandóan működnek, mint
például egy hűtőszekrény. Ha hosszabb ideig nem használunk egy berendezést, húzzuk ki a hálózatból a csatlakozót.
A megfelelő hűtőszekrény kiválasztása
Energiatakarékossági szempontból a fagyasztó berendezések közül ajánlott átlátható fiókosat választani. Ezeknél kevesebb időbe
telik, mire megtaláljuk a keresett ételt, így kevesebb hideg levegő áramlik ki.
Tanácsok a hűtőgép elhelyezéséhez, használatához
A hűtőszekrényt jól szellőző, száraz helyiségben, naptól, tűzhelytől, fűtőtesttől távol ajánlott üzemeltetni, ugyanis a külső hőmérsék-
let 1°C-os emelkedése 5%-kal növeli az energiafelhasználást. A hűtőszekrény akkor működik a leghatékonyabban, ha +7°C a belső
hőmérséklet, a fagyasztóládában pedig -18°C. Rendszeresen ellenőrizzük a hűtőgép ajtajának záródását és a szellőzőnyílás tisztasá-
gát. Időnként olvasszuk le a hűtőt, az ajtót pedig ne tartsuk sokáig nyitva, mert ezzel meleg és nedves levegő kerül a berendezésbe. A
hűtést nem igénylő élelmiszereket felesleges a hűtőben tárolni. Ne tegyünk a hűtőszekrénybe meleg ételt, mert lehűtése pluszenergiát
igényel.
Így használja a mosogatógépet!
A mosogatógépet akkor érdemes beindítani, ha tele tudjuk rakni edényekkel. A kevésbé szennyezett edényeket elég rövid program-
mal, mérsékelt hőmérsékleten elmosogatni, ami kevesebb elektromos energiát és vizet igényel.

22 DOBSZÓ 2019. augusztus

Felejtse el a stand-by üzemmódot!
A készenléti (stand-by) állapotban hagyott, „félig kikapcsolt” gépek is pörgetik a villanyórát. A készülékeken található apró ledek
éves szinten több ezer forintot is elvihetnek feleslegesen, ezért ezeket a berendezéseket – tévé, dvd-lejátszó, számítógép, monitor,
nyomtató stb. – tanácsos egy kapcsolóval rendelkező hosszabbítóval egyszerre áramtalanítani.

Ne felejtse el a töltőket!
A konnektorban felejtett töltők is szinte észrevétlenül fogyasztják az áramot, ezért fontos, hogy ha nem használjuk, mindig húzzuk ki
a telefon- és laptop töltőket. Azt sem árt tudni, hogy a telefonok, borotvák és elektromos fogkefék hálózatról működtetve kevesebb
áramot fogyasztanak, mintha az akkumulátorukat merítenénk.

Cserélje le a hagyományos villanykörtéket!
Az energiatakarékos izzók akár 80%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, mint a hagyományos villanykörték. Bár a takarékos égő ára
magasabb, mellettük szól, hogy élettartamuk akár nyolc-tízezer óra is lehet, szemben a hagyományos izzók átlagos ezer órájával.

Trükkök az energiatakarékos világításhoz
Engedjük be a természetes fényt! A lámpákat sem kell sűrűn kapcsolgatni – ez ugyanis rövidíti az élettartamukat –, ha például csak
pár percre hagyjuk el a szobát, inkább maradjanak égve. A portalanítás épp ilyen fontos, a kosz ugyanis akár ötven százalékkal blok-
kolhatja a fénykibocsátást. Bizonyos helyiségekben érdemes mozgásérzékelővel ellátott világítást üzemeltetni, és a fényerősségsza-
bályzós kapcsolókkal is spórolhatunk.

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

hogy TÁPIÓBICSKE településen 2019. augusztus 29-től szeptember 4-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 – 18.00 óráig

A tüdőszűrés helye:
FEHÉR ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ; 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 61.
A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT! Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT, VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ

IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!
40 ÉV FELETTIEK SZÁMÁRA A SZŰRÉS INGYENES,
40 ÉV ALATT, ILLETVE MUNKAHELYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATHOZ TÉRÍTÉSKÖTELES (1.700.-Ft), CSEKK a

helyszínen KÉRHETŐ.
14-18 éves kor közötti fiatalok részére ingyenes abban az esetben, ha rendelkezik az alábbi dokumentumokkal:

• érvényes orvosi beutaló
• szülői vagy gondviselői beleegyező nyilatkozat
• érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya

• TAJ kártya
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat

természetesen ingyenes.

Amennyiben a leletre is szükség van, azt saját névre kitöltött felbélyegzett, megcímzett válaszboríték
ellenében három héten belül postán megküldik.

2019. augusztus DOBSZÓ 23

KÉPES HÍREK

2019. ÁPRILIS 4.

HŐSÖK NAPJA MAGYAROK KENYERE

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

DOBSZÓ Szerkesztő és felelős kiadó: a Szerkesztőbizottság (Szalóki Krisztina főszerkesztő, Fajka Szabolcs, Dudás Pál)
Nyomdai munkák: Tápió Nyomda kft., Tápiószele - Telefon: 06-20/982-1180
A szerkesztőség a hozzáérkezett cikkek szövegében csak a helyesírási és stilisztikai hibákat javítja, az írások stílusán nem változtat.
Bármilyen, az erkölcsi normákat nem sértő cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet!

24 DOBSZÓ 2019. augusztus

FALUNAP 2019. JÚLIUS 20.


Click to View FlipBook Version