The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นิทานสอนใจเรียนรู้วัยอนุบาลที่จะช่วยฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ของวัยอนุบาลพร้อมคติสอนใจเเละเน้นย้ำด้านวินัยสร้างเด็กไทยให้มีใจซื่อสัตย์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by facirachya, 2021-11-03 23:02:21

พัช-สม

นิทานสอนใจเรียนรู้วัยอนุบาลที่จะช่วยฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ของวัยอนุบาลพร้อมคติสอนใจเเละเน้นย้ำด้านวินัยสร้างเด็กไทยให้มีใจซื่อสัตย์

วัยนทิ าอนสนอุบนาใลจ

สำนกั งานคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการทจุ รติ แหง่ ชาติคำนำ

ยุคสมัยและสังคมที่เปล่ียนแปลง นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่กลับ

ตรงกันข้ามกับคุณธรรมจริยธรรมในสังคมที่เสื่อมถอยลง กระแสสังคมสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของคนในสังคม ดังน้ันส่ิงท่ีน่าห่วงตอนนี้คือเด็กและเยาวชนท่ีกำลังเติบโต

กา้ วเข้าสู่สังคม


ถึงแม้โลกจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร นิทานยังคงเป็นส่ือที่สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้อย่างดี
สำนักงาน ป.ป.ช. หวังท่ีจะสร้างและรักษาค่านิยมที่ดีงาม คุณธรรม จริยธรรมที่จรรโลงอยู่ในสังคม

รวมถึงเด็กและเยาวชน อีกท้ังเป็นการน้อมนำสิ่งดีงามถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี 2550 น้ี จึงได้รวบรวมจัดพิมพ์
หนังสือนทิ านสอนใจวยั อนบุ าลขนึ้ อีกครงั้


หนังสือนิทานสอนใจวัยอนุบาล จัดพิมพ์รวบรวมผลงานนิทานท่ีชนะการประกวด ซึ่งมีเนื้อหาสาระ
เก่ียวกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านความคิด จิตใจ

และพฤติกรรม ประกอบด้วยนิทาน 12 เรื่อง แต่ละเร่ืองได้สอดแทรกคุณธรรมสอนใจที่แตกต่างกัน

นับเป็นหนังสือท่ีมากด้วยคุณค่าทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน แต่

ทงั้ น้ที ้ังนัน้ พ่อแม่ ผปู้ กครอง ครู อาจารย์ ถอื เปน็ บุคคลสำคัญท่ีจะช่วยถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนไดร้ ับฟงั
เพื่อเสริมการเรยี นการสอน และเปน็ แนวทางในการอบรมสั่งสอนให้มีพื้นฐานคุณธรรมจรยิ ธรรมท่ีมัน่ คง


สำนกั งาน ป.ป.ช. ขอขอบคณุ เจา้ ของผลงานทไ่ี ดค้ ดิ สรา้ งสรรคส์ อ่ื ดมี คี ณุ คา่ ถอื เปน็ อกี หนงึ่ ความรว่ มมอื
ในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ให้พร้อมก้าวไปสู่โลกกว้างอย่างม่ันคงเข้มแข็ง
และเป็นคนดีของสงั คมต่อไป


สำนกั งาน ป.ป.ช.

ÊÒúÞÑ

กระตกิ น้ำแหง่ ความดี.............................5
เด็กเอ๋ยเด็กดี............................................ 13
ของขวัญวันเกิดของแม่............................17
โรงเรียนของครูชา้ ง................................25
ความดี....................................................33
บา้ นสวนและลูกนกในกอตะไคร้.......39

รถไฟใต้ดินท่ีรกั .....................................45
ห่งิ หอ้ ยใต้ตน้ ลำพู................................. 51
รางวลั เกยี รตยิ ศ.....................................57
กระปอ๋ งท่องแดนมหัศจรรย์.................61
กวางน้อยผจญภัย.................................69
ใบไมแ้ หง่ ความดี....................................79สำนักงาน ป.ป.ช.

มีครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ พ่อน้อย

มีอาชีพสร้างบ้าน แม่ตุ๊ก เป็นแม่บ้านคอยดูแลลูกสาวแสนน่ารัก

ชื่อ ทราย ตอนน้ีทรายอายุ 6 ขวบแล้ว เรียนอยู่ช้ันอนุบาล 3 ที่โรงเรียน

สขี าว

ทกุ วนั ทรายจะตน่ื แตเ่ ชา้ อาบนำ้ เชด็ ตวั และรบั ประทาน
อาหารเอง คุณแม่จะไปส่งทรายทโี่ รงเรยี นทุกวัน


คุณแม่ได้สัญญากับทราย
ว่า หากทรายทําความดี เช่น
กลับจากโรงเรียนทําการบ้าน
อาบน้ำ และรบั ประทานอาหาร
เสร็จเรียบร้อย ช่วยคุณแม่

ทํางานบ้าน หรือพูดจาไพเราะ
และอนื่ ๆ อกี มากมาย คุณแม่ก็
จะให้สต๊ิกเกอร์ดาว 1 ดวง


นิทานสอนใจวัยอนุบาล
Click to View FlipBook Version