The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tui_lvp2523, 2021-12-19 22:08:50

Unit 2 เรื่อง การถ่ายทอดความคิดเป็นชิ้นงน

การถ่ายทอดความคิดเป็นชิ้นงาน

Keywords: คิด

ใบความรู้

เรือ่ ง การถา่ ยทอดความคิดเป็นชิน้ งาน

การถ่ายทอดความคิดท่ีเป็นช้นิ งาน
1. ภาพรา่ ง 3 มติ ิ

ภาพร่าง 3 มติ ิ เป็นภาพทป่ี ระกอบดว้ ย ด้านกว้าง ด้านยาว และความสูง หรือ ความลึก ใชส้ ำหรับ
แสดง รายละเอียดตา่ ง ๆ ของรูปร่าง รปู ทรง การทำงานและกลไกภายในการเขียนภาพร่าง 3 มติ ิ ดงั นี้

• ภาพ Oblique เป็นภาพร่าง 3 มติ ิ ทม่ี องเหน็ รปู ร่าง ด้านหนา้ เป็นแนวตรง มฐี านของภาพขนาน
กับ แนวเสน้ ระดบั สามารถวัดขนาดได้ สว่ นความสงู หรือลึก จะทำมุม 45 องศากบั เสน้ ระดับ ซง่ึ การวาด ภาพ
ออบลิกนี้ จะเรมิ่ ตน้ ดว้ ยการร่างภาพ 2 มิติ ที่ขนานกบั แนวเส้นระดับก่อน

⚫ ภาพไอโซเมตรกิ (Isometric) เป็นแบบภาพ 3 มิติ ทมี่ องเหน็ รปู ร่างลักษณะเหมือนของจริง มี
แนวสนั ของวตั ถดุ า้ นหน่ึงตัง้ ฉากกบั แนวเส้นระดบั สว่ นด้านหน้าและด้านข้างจะทำมมุ 30 องศา กบั เส้นระดับ
ซึ่งการร่างภาพอาจทาไดโ้ ดยการข้นึ เสน้ แกน เพือ่ ช่วยในการสร้างภาพไอโซเมตรกิ

⚫ ภาพ Dimetric เปน็ ภาพสามมิติท่ีคลา้ ยคลึงงานจรงิ มากทีส่ ดุ
ทำใหง้ า่ ยต่อการอ่านภาพ แต่เขยี นยากเพราะทำมุมเอียง 7 และ 42 องศา
ทำใหส้ ้ินเปลอื งเวลาในการเขียน

⚫ ภาพ Perspective มีชอ่ื เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ภาพ
ทศั นียภาพ เปน็ ภาพท่ีเหมือนจรงิ ตามสายตาท่ีมองเห็น ช้ินงาน
ทอ่ี ย่ไู กลจะมองเหน็ ภาพมีขนาดเลก็ ลงไปเร่ือย ๆ เรยี กว่าเปน็
สว่ นลกึ ของภาพ ภาพ Perspective แบ่งออกเปน็ 2 ชนิด คอื
แบบจดุ รวมสายตาจดุ เดยี ว และ แบบจุดรวมสายตา 2 จดุ

การเขยี นภาพรา่ ง 3 มติ ิ จะช่วยในการแสดง
ลกั ษณะรปู ร่าง และรูปทรงได้เหมือนของจรงิ มาก
สามารถแสดงรายละเอยี ดได้ถึง 3 ด้าน เหมือนกับได้
เหน็ ช้ินงานจริง อกี ท้ังยงั ได้แสดงใหเ้ หน็ การประกอบ
กนั ของช้นิ สว่ นตา่ ง ๆ ของชนิ้ งาน และสามารถทา
ความเขา้ ใจลักษณะการทางานของช้ินงานนน้ั ไดด้ ี
ยิ่งขึ้น และในการรา่ งภาพ 3 มิติ สามารถใช้กระดาษไอ
โซเมตริกกริดช่วยในการรา่ งภาพได้

2. ภาพฉาย
ภาพฉาย เปน็ ภาพทีแ่ สดงรายละเอยี ดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรอื สนองความต้องการในแตล่ ะ

ด้านของสิง่ ทีจ่ ะสรา้ ง ตลอดจนมีรายละเอยี ดของแบบงานครบถ้วนสมบูรณ์ชัดจน เพ่อื ให้ผปู้ ฏิบัตงิ านสามารถ
นำไปสร้างขึ้น ตามแบบได้อย่างถกู ต้อง ภาพฉายยงั สามารถแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ได้ เชน่ รปู รา่ ง ขนาด
และผวิ งาน ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ดา้ นขา้ ง และภาพด้านบน แสดงขนาดด้านกว้าง ด้านยาว และความ
สูงหรอื ความลกึ ของชิน้ งานและหน่วยในการวัดขนาด เพ่ือสามารถนาไปสรา้ งเปน็ แบบจาลองหรือชิ้นงานของ
จริงได้

ในการเขยี นภาพฉายส่วนใหญ่ จะเขยี นหรอื อา่ นจากภาพไอ
โซเมตริก หรอื ภาพของจริง โดยการมองแตล่ ะด้านแล้วเขียนออกมา
เปน็ ภาพฉาย 2 มิติ ตามภาพท่มี องเหน็ ซ่ึงมีตำแหน่งการมองภาพ
ดังน้ี

3. แบบจำลอง (Model)
เป็นการถ่ายทอดความคดิ ท่ีใช้แกป้ ัญหาหรือสนองความต้องการในรปู ของชน้ิ งาน 3 มติ ิ โดยจำลอง

รปู ทรง ขนาด สัดสว่ น โครงสรา้ ง และรายละเอยี ดเพอ่ื จำลองการทำงานของชิน้ งาน การสรา้ งแบบจำลองมี
จุดประสงคเ์ พื่อศกึ ษาวิเคราะห์ ตรวจสอบแนวคดิ ในด้านความงามของรูปทรง หน้าทีใ่ ช้สอย ความแข็งแรงของ
โครงสรา้ ง ความสะดวกสบายในการใช้งาน รวมทั้งเพ่ือทดสอบแนวคดิ ในรปู แบบ 3 มิติ ของสง่ิ ต่าง ๆ เชน่
รถยนต์ เครอ่ื งบิน อาคาร พชื คน สัตว์ ส่งิ ของ ย่อลงตามมาตราสว่ น

ในปัจจบุ ัน แบบจำลองที่เราพบเห็นมมี ากมายหลายรปู แบบ ซึ่งลว้ นแลว้ แต่มีวธิ กี ารสรา้ งและใชว้ สั ดุ
อุปกรณ์ในการสรา้ ง แตกตา่ งกนั ออกไป บางช้นิ งานสร้างมาจากวัสดทุ ่ีหาได้งา่ ยภายในท้องถ่ิน บางชน้ิ งานเป็น
การนำวัสดุที่เหลือมาสร้างเป็นแบบจำลอง

4. ตน้ แบบ (Prototype)
ตน้ แบบ เป็นชิน้ งานจรงิ ท่มี ีรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสรา้ งที่แสดงรายละเอยี ดและการใช้งานตามท่ี

ได้ออกแบบทุกประการ ซงึ่ วัสดุและกรรมวิธีการผลิตทีน่ ำมาใช้ในการสรา้ งตน้ แบบอาจเป็นวัสดจุ ริง หรอื วัสดุ
ทดแทนที่มคี ุณสมบตั ิใกล้เคียงกบั ท่ีกำหนดไวใ้ นภาพร่างก็ได้ ปจั จบุ นั การทำช้นิ งานตน้ แบบ มเี ทคโนโลยีให้
เลือกใชม้ ากมายและสะดวกมากยงิ่ ขึ้น เมื่อเชือ่ มตอ่ เข้ากับเทคโนโลยกี ารออกแบบ 3 มติ ิ เช่น CAD/CAM เพ่ือ
ผลิตช้นิ งานตน้ แบบข้ึนโดยตรง


Click to View FlipBook Version