The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuch0309, 2019-12-07 08:58:56

PF KMITL

PRAPATSARA YUSUTA


SARASAS WITAED ROMKLAO SCHOOL


Skills


Speaking
ListeningWriting
Play drumRunningCONTACTTravelling Movies MusicSoftware Skills


Microsoft word Powerpoint Illustrator Photoshop Inshort

PRAPATSARA YUSUTA


SARASAS WITAED ROMKLAO SCHOOL STATEMENT OF PURPOSEในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสําคัญ และเข้ามามีบทบาทใน

การดําเนินชีวิตของคนในโลกมากขึ้นข้าพเจ้าจึงอยากศึกษาให้เข้าใจ
และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของตัวข้าพเจ้าเพิ่มขึ้น เพราะภาษา

อังกฤษไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังใช้ในการศึกษา
ต่อในสาขาการเรียนต่าง ๆ อีกด้วย คณะที่ข้าพเจ้าจะศึกษาต่อคือ
คณะศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพราะ

เหตุนี้การศึกษาภาษาอังกฤษจึงสําคัญเป็นอย่างมากเหตุผลและความตั้งใจในการเลือกคณะศิลปศาสตร์
สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ข้าพเจ้าได้เริ่มเข้าศึกษาที่

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้าซึ่งเป็นโรงเรียนสองภาษา ตั้งแต่
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ และคุ้น
เคยในการใช้ภาษาอังกฤษพอสมควร ข้าพเจ้าชื่นชอบการท่องเที่ยว

และอยากจะไปสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ ซึ่งข้าพเจ้าเล็ง
เห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก
ข้าพเจ้าจึงตั้งใจจะศึกษาภาษาให้คล่องเพื่อนําไปใช้ในอนาคตข้าพเจ้าเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ กับเพื่อน และ

ได้แนะนําสถานที่เที่ยวแห่งนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความสุขและมีแรงบันดาล
ใจในการเรียนท่องเที่ยว และครอบครัวของข้าพเจ้าก็สนับสนุนให้
ศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษข้าพเจ้าเห็นว่าทางสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสาขาใหม่ขึ้น ซึ่งตรงกับ
ความสนใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาหาความรู้

และเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแห่งนี้ ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
ข้าพเจ้าเห็นว่าการได้ศึกษาสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
จะสามารถต่อยอดและเพิ่มศักยภาพให้ตัวข้าพได้มากขึ้นหากข้าพเจ้าได้รับเลือกให้ศึกษาต่อในสาขานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง โดยเชื่อมั่นว่าจะเพิ่มพูนความสามารถ ความคิด และ
ทักษะของข้าพเจ้าเพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าจะศึกษาค้นคว้า และเก็บเกี่ยว
ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าพเจ้าให้ได้มากที่สุด สามารถ

เป็นเสาหลักของครอบครัวและนํามาพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้

STATEMENT OF PURPOSE SCHOOL RECORD
ผลการศึกษา

Grade 10 year 2017 Grade 11 year 2018 Grade 12 year 2019
Subject Average
Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2

Mathematics 3.5 3.5 3.5 3.5 2 - 3.2

Basic science 3.5 3.5 3.5 4 4 - 3.7
Social Studies 3.5 3.5 3.5 4 4 - 3.7

Basic English 3 4 4 3.5 2.5 - 3.4

Writing 1.5 1.5 2 3.5 4 - 2.5

Reading 2.5 2.5 3 3 4 - 3.0
English communication 2.5 2.5 2.5 3 3.5 - 2.8

กิจกรรม
ACTIVITIESกิจกรรมิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นตัวแทนนักเรียนมัธยมกล่าวเปิดกิจกรรม
“สร้างสายใย สร้างวินัย เด็กปฐมวัย เก่ง ดี มีสุข”
เพื่อฝึกการกล้าพูดกล้าแสดงออกต่อหน้าบุคคลทั่วไป

กิจกรรม กิจกรรม
ACTIVITIESก กิจกรรม
กิจกรรมิจกรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นนักกีฬาวิ่งแข่งขัน 4 x 200 เมตร
ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 และได้เรียนรู้ความมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกความอดทน
วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ได้เข้าร่วมวิ่งมาราธอน “เด็กช่างวิ่ง ปี 2”
เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ฝึกความอดทน
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กิจกรรม
ACTIVITIESกิจกรรม กิจกรรมกิจกรรมยามว่างฝึกฝนการตีกลอง เพื่อช่วยฝึกสมาธิและ
เสริมทักษะทางด้านการเล่นดนตรี

SCAN ME SCAN ME

VOLUNTEERSกิจกรรม จิตอาสา


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ได้ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยปฐมพยาบาล
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
เป็นความภาคภูมิใจที่ได้บําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นจิตอาสาช่วยรับน้อง ๆ ในช่วงเช้า พาน้องอนุบาลเข้าห้องเรียน
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและเป็นการช่วยเหลือ
การจราจรภายในโรงเรียน

VOLUNTEERSจิตอาสาิตอาสาิตอาสา
จ จวันที่ 27 เมษายน 2562 ได้ร่วมทํากิจกรรมจิตอาสา วันที่ 23 มิถุนายน 2562
“สมุดทํามือ” ให้กับเด็กยากไร้เพื่อใช้ในการศึกษา บําเพ็ญประโยชน์ขัดกําแพง
เพื่อความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ได้ร่วมทํากิจกรรมจิตอาสา SCAN ME
“ปลูกป่าชายเลน” เพื่อป้องกันแนวชายฝั ่ งทะเลควบคุมการ
กัดเซาะ และเป็นที่อยู่อาศัยของพืช-สัตว์ตามธรรมชาติ

CERTIFICATEจิตอาสาิตอาสาิตอาสา
จ จ ประกาศนียบัตร

CERTIFICATEประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร


Click to View FlipBook Version