The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-12-21 21:58:57

F4EE345C-ECD1-4A13-8FCE-C6C68CD08715

F4EE345C-ECD1-4A13-8FCE-C6C68CD08715

นางสาวภัคษิมา กฤษณะการะเกตุ
Miss Paksima Kitsanakaraket

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

คำนำ PREFACE

แฟ้มสะสมผล(Portfolio)เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนใน
การนำเสนอข้อมูลของข้าพเจ้าซึ่งเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวการ
ศึกษา ความรู้ ความสามารถรวมทั้งเกียรติบัตรตลอดจนการ
พัฒนาทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า อาทิ ประวัติส่วนตัว ประวัติ
ด้านการศึกษา ผลงาน และรูปภาพกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำการ
รวบรวมข้อมูลการปฏิการอย่างมีระบบเพื่อสามารถใช้เป็น
เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพและพิจารณารับนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้จะ
ทำให้ทุกท่านเห็นความสามารถโดยรวมของข้าพเจ้ามากขึ้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คณะครูอาจารย์
เพื่อนๆและผู้ให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำในการรวบรวมเอกสาร
หลักฐานรวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัด
ทำแฟ้มสะสมผลงานครั้งนี้

จัดทำโดย
นางสาวภัคษิมา กฤษณะการะเกตุ

Content สารบัญ
1 PROFILE ประวัติส่วนตัว

2 EDUCATION ประวัติ
การศึกษา

3 CERT
IFICATE เกียรติบัตร

4 ACTIVITIES กิจกรรม

Paksima ประวัติส่วนตัว

PROFILE

094-4834554

ชื่อ:ภัคษิมา กฤษณะการะเกตุ

ชื่อเล่น:ใบหลิว
วันเกิด:2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
สัญชาติ/เชื้อชาติ:ไทย
ที่อยู่:พรเจริญซอย4 54/44 หมู่7

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

Paksima kitsanakaraket FAMILY

iam_bailiw
บอิาดชาีพ:พ:ัธฒุรกนิ์จกส่ฤวนษตณัวะการะเกตุ

มารดา:อิธิรา ธิรามนต์
อาชีพ:ธุรกิจส่วนตัว

[email protected] EDUCATION

ปัจจุบัน:โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

รหัสประจำตัวนักเรียน:5880

bailiw. แผนการเรียน:วิทย์-คณิต

STATEMENT OF

จุดประสงค์ PURPOSE

สวัสดีค่ะคณะกรรมการทุกท่าน ดิฉันนางสาวภัคษิมา กฤษณะการะเกตุ
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
เนื่องจากตัวดิฉันเองนั้นชื่นชอบและมีความสนใจเกี่ยวกับด้านอุปกรณ์การแพทย์
เป็นอย่างมากจึงทำให้ดิฉันมองหาคณะและสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้จนดิฉัน
ได้พบ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
ดิฉันจึงตั้งใจศึกษาและอยากที่จะนำเอาความรู้ที่ศึกษานั้นไปพัฒนาและต่อยอดใน
อาชีพให้ดียิ่งขึ้น ดิฉันเห็นว่าการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อุตสาหกรรม
และอุปกรณ์การแพทย์นั้นมีประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยให้ ดิฉันสามารถนำความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้ในอนาคตซึ่งในปัจจุบันด้านการแพทย์อุปกรณ์ต่างๆมีการพัฒนา
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอ ดังนั้นการเรียนทางด้านฟิสิกส์อุตสาหกรรมเป็น
ส่วนสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ดิฉันมองว่าเป็น
โอกาสที่ดีที่ดิฉันจะไดเ้รียนในมหาวิทยาลัยที่ดิฉันอยากจะศึกษาและทำงานในสิ่งที่
อยากทำและแน่นอนดิฉันมีความสุขเมื่อได้ทำในสิ่งที่สนใจ ถึงแม้ว่าเกรดของดิฉัน
จะไม่ถึงเกณฑ์แต่ดิฉันเชื่อว่าดิฉันพร้อมที่จะศึกษาต่อในคณะนี้สาขานี้ใน
มหาวิทยาลัยที่ดิฉันอยากเข้าซึ่งการเข้าศึกษาในสาขา
ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสิ่งที่ดิฉันและครอบครัว
คาดหวังไว้อย่างมาก เนื่องจากเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ หลาย
อย่างที่เอื้ออำนวยทั้งระยะเวลา การเดินทาง และความพร้อมในด้านต่างๆ

สุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยให้คณะกรรมการเห็น
ถึงความตั้งใจของดิฉันและเปิดโอกาสให้ดิฉันได้เรียนรู้และฝึกฝน ทักษะความ
สามารถได้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับ
ด้านอุปกรณ์การแพทย์ต่อไปในอนาคต

Dream University

มหาวิทยาลัยในฝัน

EDUCATION ประวัติการศึกษา

ระดับอนุบาล
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรง
เรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

GPax 2.64

เกียรติบัตร CERTIFICATEInternational Youth Day 2021

Vocational VS. Ordinary? จิตอาสาความรู้คู่คุณธรรม


Make a wish on Vesak Day เหรียญทองการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์
หัวข้อ "นวัตกรรมนำชาติพัฒนา"

ทุนเรียนดีพี่ม.ปลาย ที่มีผลการรียนดีตามเกณฑ์ และเป็นผู้มีความประพฤติดี
ปฏิบัติตามกฏของโรงเรียน เกรดเฉลี่ย3.26 ทุน5,000 บาท

กิจกรรม ACTIVITIES

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเต้นชุดรีไซเคิล


รองชนะเลิศอันดับ1

กิจกรรมOpen H0use ต่อวงจรไฟ้า

กิจกรรมวันภาษาไทย แสดงละครเรื่องมโนราห์

ล้างกรงเสือกวาดกรงหมีปรุงอาหารดีๆให้
สัตว์ป่าของกลางรุ่นที่21 จ.นครนายก

THANK YOU


Click to View FlipBook Version