The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นวัตกรรมเกมบิงโก

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nirada1709, 2022-05-26 15:43:43

นวัตกรรมเกมบิงโก

นวัตกรรมเกมบิงโก

นวตั กรรมการเรียนรู-

ชือ่ นวตั กรรม
เกมบิงโกพัฒนาการอา5 นออกเสียงคำควบกลำ้

นักศกึ ษา กศน.บกู ิต

ผูด$ ำเนนิ การ
นางสาวนภิสา หะยีวาจิ

ตำแหนง1 ครูผช6ู ว1 ย

ศูนย/การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจาะไอรอ$ ง
สำนกั งานศนู ย/การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จังหวัดนราธวิ าส

บนั ทึกข(อความ

สว1 นราชการ ......…ศนู ยก< ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอเจาะไอร6องจงั หวดั นราธิวาส
ท่ี ..................................................................... วนั ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
เรอ0ื ง ขออนุญาตนํานวตั กรรมการจดั การเรยี นรไู้ ปใชใ้ นการจดั การเรยี นการสอน
เรยี น ผอู้ าํ นวยการศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอเจาะไอรอ้ ง

ดว้ ยขา้ พเจา้ นางสาวนภสิ า หะยวี าจิ ตาํ แหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย ไดร้ บั มอบหมายใหป้ ฏบิ ตั หิ น้าทจ0ี ดั
กจิ กรรมการเรยี นการสอน ภาคเรยี นท0ี ๑/๒๕๖๔ นนัW เพอ0ื ใหก้ ารจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนเป็นไป
อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพและเกดิ ประโยชน์สงู สดุ ต่อนกั ศกึ ษา จงึ ไดจ้ ดั ทาํ และพฒั นานวตั กรรม เกมบงิ โก
รายวชิ า ภาษาไทย ระดบั ประถมศกึ ษา จงึ ขออนุญาตนํานวตั กรรม เกมบงิ โก ไปใชใ้ นการจดั กจิ กรรม
การเรยี นการสอนต่อไป

จงึ เรยี นมาเพอ0ื โปรดพจิ ารณา
ลงชอ0ื ............................................
(นางสาวนภสิ า หะยวี าจ)ิ
ครผู ชู้ ว่ ย

ความเหน็ ผอู้ าํ นวยการศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอเจาะไอรอ้ ง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ลงชอ0ื ................................
(นายคมกฤช สาหลงั )

ผอู้ าํ นวยการศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอเจาะไอรอ้ ง

หลักการและเหตผุ ล
ปKจจุบันการนำเทคโนโลยีเข6ามาประยุกต<ใช6ในการเรียนการสอนเปPนเรื่องที่กำลังได6รับความสนใจอย1าง

กว6างขวาง งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนว1า การใช6เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย1างยิ่ง คอมพิวเตอร<กับการเรียนการ
สอนจะสามารถช1วยให6ผู6เรียนเกิดแรงจูงใจและส1งผลต1อการเรียนรู6ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปKจจุบันเกิดแนวคิด
ในการทำให6การเรียนการสอนมีความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจของผู6เรียน โดยใช6การเรียนรู6ผ1านเกม
(Game Based Learning) ซึ่งถือเปPนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำเอาความสนุกสนานของเกม และเนื้อหา
บทเรียนวิชาต1าง ๆ มาผสมผสาน และออกแบบให6อยู1ในรูปแบบใหม1เข6าด6วยกัน ทำให6ผู6เรียนได6รับทั้งความร6ู
และความเพลดิ เพลนิ ไปพรอ6 ม ๆ กนั

การเรียนรู6ผ1านเกม (Game Based Learning) เปPนรูปแบบการเรียนรู6ที่ได6รับความนิยมอย1าง
แพร1หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปKจจุบัน เปPนเพราะการที่ผู6เรียนเกิดมาในยุคที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส<ต1าง ๆ และ
เครื่องมือสื่อสารที่พัฒนาอย1างไม1หยุดยั้งืจึงมีผลทำให6ความชอบ ความถนัด และความสนใจของผู6เรียนต1อ
รูปแบบการเรียนรู6และการที่ผู6เรียนได6มีส1วนร1วมและลงมือปฏิบัติจะทำให6ผู6เรียนเกิดทักษะในการเรียนร6ู
นอกจากนี้การเรียนรู6การเรียนรู6ผ1านเกม (Game Based Learning) ยังเปPนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได6นำเอา
ความสนุกสนานของเกมได6 และเกมออกแบบให6อยู1ในรูปแบบใหม1ผสมผสานเนื้อหาบทเรียนต1าง ๆ เข6าด6วยกัน
ทำให6ผู6เรียนสามารถเพลิดเพลนิ มีความสุขกบั การเรียนร6ู และได6รับความรู6ไปดว6 ย

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช6เกม คือ เกมการศึกษา เปPนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน6น
ผู6เรียนเปPนสำคัญ เปPนเกมที่ลักษณะการเล1นเพื่อการเรียนรู6 “Play to learning” มีวัตถุประวัตุประสงค<หลัก
เพื่อให6ผู6เรียนเกิดการเรียนรู6ในขณะหรือหลังจากเล1นเกม เรียนไปด6วยและก็สนุกไปด6วยพร6อมกัน ทำให6ผู6เรียนมี
การเรยี นร6อู ย1างมีความหมาย

Game Based Learning เปPนสื่อการเรียนรู6ที่จะช1วยให6ผู6เรียนเกิดการเรียนรู6ได6ทั้งในระดับความจำ
และความเข6าใจ นอกจากนี้ Game Based Learning ยังเปPนที่น1าสนใจสามารถสร6างแรงจูงใจให6ผู6เรียนอยาก
เรียนรู6ได6สร6างความรู6สึกสนุกสนานให6แก1ผู6เรียน และชักจูงให6ผู6เรียนมีส1วนร1วมในกระบวนการเรียนรู6จนกระท่ัง
เกิดการเรียนรู6ด6วยตนเอง และสามารถนำมาปรับใช6กับวิชาที่ยาก ข6อมูลเยอะ ผู6เรียนไม1ค1อยอยากเรียน
ครผู สู6 อนสามารถดดั แปลงเปPนเกม เพ่อื ให6เกิดความน1าสนใจ และงา1 ยตอ1 ความเข6าใจมากขนึ้

ดังนั้นจะเห็นว1า “เกมการศึกษา” เปPนอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น1าสนใจและปKจจุบันมีการสร6างเกมเพื่อ
การศึกษามากขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล6าย ๆ กัน คือ การนำเนื้อหาที่ต6องการให6ผู6เรียน เรียนรู6นำเข6าไปแทรกในเกม
ต1าง ๆ แล6วให6ผู6เรียนได6เล1นเกม โดยเชื่อว1าความรู6หรือเนื้อหานั้นจะส1งผ1านไปยังผู6เรียน จนผู6เรียนเกิดการเรียนรู6
ไดใ6 นท่ีสดุ

วัตถุประสงค/
เพื่อพัฒนาการอ1านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช6เกมบิงโก ของนักศึกษา กศน. ตำบลบูกิต ให6นักศึกษา

อ1านออกเสียงคำควบกลำ้ ไดถ6 ูกตอ6 งและชัดเจน

เปาF หมาย
เชงิ ปริมาณ นกั ศกึ ษา กศน.ตำบลบลบูกิต
เชิงคุณภาพ นักศึกษา กศน.ตำบลบูกิต มีความรู6ความเข6าใจในวิชาภาษาอังกฤษ สามารถจดจำ

คำศัพทภ< าษาองั กฤษได6มากขึน้

ขน้ั ตอนการดำเนนิ การดำเนนิ งาน
ข้นั วางแผนปฏบิ ตั ิงาน (Plan)
1. วเิ คราะห<หลักสูตร
2. วิเคราะหผ< 6ูเรยี น
3. วเิ คราะห<สภาพปญK หา
4. ศึกษารปู แบบวิธีการสอน
5. เลอื กรปู แบบวธิ กี ารสอนทเี่ หมาะสม

ขน้ั การทำตามแผน (Do)
1. วางแผน/คดิ นวตั กรรมที่นา1 สนใจ
2. จัดทำนวตั กรรม เพ่อื ใชส6 ำหรบั การเรยี นการสอน

ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. ตรวจความเรียบรอ6 ยของนวัตกรรม ตรวจดูข6อบกพร1อง เพอ่ื นำมาปรบั ปรงุ แก6ไข ก1อนนำไปใชจ6 รงิ

ข้ันการปรบั ปรงุ พัฒนา (Action)
1. นำนวตั กรรมที่ถูกปรับปรงุ แก6ไขแลว6 มาใชป6 ระกอบการเรียนการสอน เพ่อื พฒั นานักศกึ ษาสบื ต1อไป

ผลการดำเนนิ งาน
1. นักศึกษาอา1 นออกเสยี งคำควบกลำ้ ได6ถูกต6องและชัดเจนยง่ิ ขนึ้
2. นักศึกษามคี วามสนใจในการเรยี นมคี วามกระตือรอื ร6นและตงั้ ใจเรียนมากขนึ้

ป_จจัยความสำเร็จ
1. ได6รบั ความรว1 มมอื จากนักศกึ ษา
2. นกั ศกึ ษามพี ัฒนาการในการอ1านมากขึน้ ส1งผลใหน6 กั ศกึ ษาสามารถอ1านคำในภาษาไทยถกู ต6องและชดั เจน

บทเรียนทไี่ ด$รับ
การจัดทำเกมบิงโก เพื่อให6นักศึกษาได6มีความสนใจในการเรียน มีความกระตือรือร6นในการเรียนและสามารถ
อ1านออกเสียงคำควบกล้ำได6ถูกต6องและชัดเจนขึ้น ทำให6นักศึกษามีการพัฒนาด6านการอ1านคำในภาษาไทยที่ดี
ขึ้นและมีเจตคติที่ดีต1อการเรียน ครูควรใช6เวลาในการฝzกให6มาก ฝzกผู6เรียนบ1อย ๆ เพื่อให6เกิดความคุ6นและชิน
กบั การใชค6 ำควบกล้ำ

การเผยแพรc
1. การจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน


Click to View FlipBook Version