The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เรื่องราวที่อยากบอกต่อ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sandy Supitcha, 2019-11-29 02:17:55

Nimman Patio EP.1

เรื่องราวที่อยากบอกต่อ

ภาพจาํ ลองเพอื การโฆษณาเท่านนั

Nimmanนิมมานต์ พาทโิ อ
Patio

เรืองราวทอี ยากบอกต่อEP.1

Nimman Patioนมิ มานต์ พาทิโอ

ผม คงิ ส์ ครับ เจ้าของโครงการ
"ผมชอบบา้ นชันเดยี วหลังใหญ"่

ชอบการใชช้ ีวิตทเี รียบงา่ ย
และไม่อยากใหแ้ ม่ลําบากขนึ ลงบนั ได
เคยไปหาซือหลายทีแล้ว แต่ไม่มใี ครทํา

Nimman Patioนมิ มานต์ พาทิโอ

ผมผลติ อิฐคอนกรตี หรืออิฐบลอ็ กนาโนส่ง
ตามออเดอร์ลกู ค้าทสี ร้างบ้าน/หอพัก ลกู ค้า
จะชอบเพราะเก็บเสียง จึงไดเ้ ริมต้นทาํ บา้ น

พร้อมขายจากสิงทตี นเองรัก
ดว้ ยอฐิ คอนกรตี ทีผมทําขนึ มาเอง

ภาพจาํ ลองเพอื การโฆษณาเท่านนั

Nimman Patioนมิ มานต์ พาทโิ อ

ผมเริมใหเ้ พือนทเี ปนวศิ วกรฝมอื ดี ออกแบบ
บา้ นโดยใชอ้ ฐิ คอนกรีตของผม เปนวัสดุ

หลกั ในการกอ่ สร้าง เพือใหไ้ ด้ผนงั บา้ นทหี นา
เยน็ เก็บเสยี ง และ แข็งแรง

Nimman Patioนมิ มานต์ พาทโิ อ

โดยผมมีจุดม่งุ หมาย ใหค้ นทจี ะเขา้ มาอยู่
อาศัยในบ้านของผม มคี ุณภาพชวี ิต

ทีดีขนึ อยา่ งยังยืน ซงึ ผมได้ใหโ้ จทยส์ ําหรบั
การออกแบบบ้านไปหลักๆ 12 ข้อดว้ ยกัน

Nimman Patioนมิ มานต์ พาทโิ อ

1. เมอื เดินเข้ามาในบา้ น สิงแรกทตี ้องเจอ
ก่อนคอื ห้องครวั และโถงรบั แขก

เพราะผมชอบทําอาหารพรอ้ มดทู วี แี ละพูดคยุ
กับครอบครวั หรอื แขกทมี าเยือนไปด้วย

Nimman Patioนิมมานต์ พาทโิ อ

2. ตอ้ งมปี ระตูทางเข้าหอ้ งครัวตดิ กับโรงรถ
เพราะเวลาผมลงจากรถ ถือหิวของสดเปยก
สามารถเดินเข้าข้างบ้านแช่ตู้เยน็ หรือวางลง

อ่างลา้ งได้เลยโดยไม่เปอนหอ้ งรบั แขก

Nimman Patioนิมมานต์ พาทโิ อ

3. ผมชอบฝาเพดานสงู การออกแบบฝา
ต้องไม่ตาํ กวา่ 2.8 เมตร เพราะเวลาผมนอน
พักผอ่ นตรงโซฟา ผมจะรสู้ ึกผอ่ นคลายและ

ไม่รสู้ กึ อึดอัด

Nimman Patioนิมมานต์ พาทิโอ

4. ผมชอบจิบกาแฟยามเช้าอา่ น E-Book
FB. ต้องมเี ฉลยี งข้างบา้ น นังมองดูต้นไมท้ ี

ปลูกรมิ รวั รัวกําแพงตอ้ งทึบและไม่เตีย
ทาํ ใหม้ คี วามเปนสว่ นตัวและเกิดสมาธิ

Nimman Patioนิมมานต์ พาทิโอ

5. ผมไม่ชอบให้มปี ระตู เขา้ -ออก ด้าน
หลงั บ้าน ควรมีแคห่ อ้ งนอนไว้พักผอ่ น
มคี วามเปนส่วนตัวจากแขกทีมาเยอื น และ

ดแู ลความปลอดภยั ได้ง่ายยิงขึน

Nimman Patioนิมมานต์ พาทโิ อ

6. บ้านคือทีทตี อ้ งอย่อู าศัยตลอดชีวิต ควรมี
ทางขึนวีลแชร์ เผือแม่ผมต้องนงั รถเขน็

หรอื แมแ้ ตต่ ัวผมเอง อาจไดน้ งั ในวัยแกช่ รา
จะได้สะดวกและปลอดภัย

Nimman Patioนิมมานต์ พาทโิ อ

7. ผมชอบหินเทยี ม และอยากมซี ุ้มประตหู นา้
บ้าน หินเทียมใหค้ วามรสู้ ึกใกล้ชดิ ธรรมชาติ

และซุม้ ประตหู ินเทียมสวยๆเหมอื นเครือง
ประดับของบา้ น และใหค้ วามเปนศิริมงคล

Nimman Patioนิมมานต์ พาทโิ อ

8. ประตทู างเขา้ และประตูหอ้ งทกุ ห้อง ต้อง
กว้างกวา่ บา้ นปกติทวั ไป เผือผมต้องขน
เฟอร์ฯชินใหญ่เขา้ หอ้ ง หรือแม้แตร่ ถเข็น
วีลแชรต์ ้อง เขา้ -ออก ไดส้ ะดวก

Nimman Patioนมิ มานต์ พาทโิ อ

9. ผมชอบห้องนาํ กวา้ งๆ มีพืนทใี หญ่พอให้
วางท็อปหนิ ตรงอ่างล้างหน้า มที นี งั
อาบนํา มหี นา้ ตา่ งบานกระทุง้ รับลม มี

พัดลมดดู อากาศ เพือทหี อ้ งนําจะไดไ้ มอ่ บั ชืน

Nimman Patioนมิ มานต์ พาทิโอ

10. ผมชอบเปาผมให้แห้งหลงั สระผมทนั ที
ในห้องนําจึงต้องมเี ต้าเสยี บปลักไดรเปาผม

และตอ้ งมีกล่องปดมิดชิดปลอดภัย และ
สวติ ชไ์ ฟต้องดสู วยหรู ไมใ่ ชส่ ีขาวแบบทวั ไป

Nimman Patioนิมมานต์ พาทโิ อ

11. บา้ นชนั เดยี วของผมต้องยกสูง
ดูโอ่โถง ฝาโรงรถต้องดูสงู และกวา้ ง
พืนโรงรถต้องไม่ลนื เมือเปยกนาํ ตอ้ งเปน
พืนทรายลา้ งสวยๆไล่ระดับโทนสี ไม่เปน

อันตรายเมอื เข้าส่ชู ่วงฤดฝู น

Nimman Patioนมิ มานต์ พาทโิ อ

12. หลงั คาตอ้ งเปนกระเบืองแผน่ เรยี บ ดู
เรียบรอ้ ย เรียบหรู สะอาดตา สีกระเบอื งเมอื

สะทอ้ นกบั แสงแดด ต้องเปนประกายสวย
เปนธรรมชาติ ไม่ใช่สสี ดๆแสบตา

ภาพจาํ ลองเพอื การโฆษณาเท่านนั

Nimman Patioนิมมานต์ พาทโิ อ

และทงั หมดนคี อื สิงทผี มต้องการ
เมือต้องมองหาบ้านใหมส่ กั หลงั
บ้านทีดีตอ้ งพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้

...
ปวริศร เตยี วสกุล


Click to View FlipBook Version