The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Zay Nge, 2019-05-23 19:17:33

ကျွန်မအဖေကို သတ်ပြီးနောက်(အခန်း ၁ )

Untitled document

ဖ ွမ်ပင်
၁၉၇၅ခ ှ စ် ဧ ပီလ

ဖ ွမ်ပင် မိ ့ ကီးကား ေစာေစာစီးစီးပင် ိးထလာခ့ ဲေချ ပီေကာ။
နံ နက်ခင်း ေလြပည်ေလညင်းကေလး၏ ေအးေြမေသာ အေငွအ့ သက်ကိ ရတန်းရခိက် ခံ စားမှ ြဖစ်မည်။ မ ကာမီ
သရိယေနမင်း ကီးက ြမူခိးများ ဖိခွင်းကာ တိင်းမဟာတစ်ခလံ း စပ်ဖျဥ်းဖျဥ်း အပလိင်းများ၏ ကျူးေကျာ်ြခင်း ခံ ရ
ေပေတာ့ မည်။ နံ နက် ၆နာရီသာ ှ ိေသးေသာ်လည်း ဖ ွမ်ပင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည် ဖန်ထထ လမ်းကျဥ်းကျဥ်းေလး
များထက် အလျင်စလိ တိးေဝှ ့လပ် ှ ားေန က ပီ ြဖစ်သည်။ အြဖူအမဲ တညီဝတ်စံ ဝတ် စားပွဲထိး ေကာင်ေလးများ ှ င့်
ေကာင်မေလးများက ဆိင်တံ ခါးများ ဖွင့်လိက်သည် ှ င့် သင်းပျံ ့ ေမး ကိင်ေသာ ေခါက်ဆွဲ ပတ် ရနံ ့များမှ ာ ေစာင့်စား
ေန ကသ ေဖါက်သည်အေပါင်းအား ဆီး ကိ တ်ဆက်လိက် ကသည်။ ပလက်ေဖာင်းတေလျာက် ေဈးလှ ည်းများ
တွန်းေနေသာ လမ်းေဘးေဈးသည်များကိလည်း ေတွရ့ မည်။ သတိ့ အဖိ့ တစ်ေန့တာ လပ်ငန်းခွင် စ ပီ။ ေဈးလှ ည်းမျာ;
ထက်တွင် စားစရာေတွက အမျိုးစံ အမယ်စံ ။ ဖက်ထပ် ေပါင်းများ၊ တာရီယာကီ အမဲသားကင်များ၊ ေြမပဲေလှ ာ်များ
စသည် စသည်။
ကေလးငယ်များသည် တီ ှ ပ် ှ င့် ေဘာင်းဘီတိ အေရာင်စံ အေသွးစံ ဝတ်ဆင်လျက် ပလက်ေဖာင်း ထက်တွင်
ေဘာလံ းကစားေန ကသည်။ လှ ည်းပိင် ှ င် ေဈးသည် ကီးများက တဗျစ်ဗျစ် တေတာက်ေတာက် မာန်မဲေန ကေသာ်လည်း
ဂ မထား ကစား မဲ ကစားလျက်။ လမ်းမများသည်ကား တြဗူးြဗူး တ ဗဲ ဗဲ ဆိင်ကယ်သံ များ၊ တက ကီ ီ
စက်ဘီးသံ များြဖင့် ေဝေဝစည်လျက်။ ေငွေ ကးတတ် ိင်သများသာ စီး ိင်ေသာ အ ွယ်အစား ခပ်ေသးေသး
ကားေလးအချို ့ကိလည်း ေတွ ့ ိင်ေပေသးသည်။ ေန့ဝက်ကျိုးချိန် အပချိန် ၁၀၀ ဒီဂရီအထက်သိ့
ခန်တက်သွားေသာအခါတွင်ကား ဖ ွမ်ပင် မိ ့လမ်းများသည် တိတ်ဆိတ်သွား ကြပန်၏။ အပဒဏ်မှ သက်သာစိမ့်ငှ ာ
လေတွက အသီးသီး အိမ်ြပန်ကန် က ပီ။ သည့်ေနာက် ေန့လည်စာစားကာ ေန့ခင်း ၂ ချက်တီး ေနာက်တစ်ခါ လပ်ငန်းခွင်
မစမီ စပ် ကား ခဏတ ဖတ် အိပ်စက်အနားယ ကသည်။
က န်မတိ့ မိသားစ ေန ကသည်က ဖ ွမ်ပင် မိ ့လယ် ှ ိ သံ းထပ်တိက်တစ်လံ း၏ တတိယေြမာက် အလာ။
ထိ့ေ ကာင့် လသံ ကားသံ ၊ ဆညံ သံ များ ှ င့် ယဥ်ပါးလျက် ှ ိ ပီ။ ဖ ွမ်ပင်၌ မီးပွိုင့်များ မ ှ ိ။ လမ်းခွဆံ ေနရာမျိုးတွင်
ယာဥ်ထိန်းရဲကင်းတဲများ ှ ိ ပီး ရဲတစ်ဦးက ယာဥ်ေ ကာထိန်းသိမ်းေပးရသည်။ သိ့ေသာ် ဖ ွမ်ပင် မိ ့၏
ယာဥ်ေ ကာပိတ်ဆိ့မမှ ာ ေြပလည်သွားသည် မ ှ ိေပ။ မား ှ င့်အတ အြပင်သွားတိင်း သေဘာ အကျဆံ းမှ ာ
ဆိက်ကားစီးရြခင်း ြဖစ်သည်။ လပ်မရေအာင် ယာဥ်ေ ကာပိတ်ဆိ့ေနသည်လား၊ ကိစမ ှ ိ၊ ဆိက် ကားက
ဟိေကွသ့ ည်ေ ှ ာင် လိသလိ သွားလိ့ရသည်။ ဆိက်ကားေပ တက်ထိင် ပီး ကိယ်ဘယ်သွားချင်သလဲ ေြပာ၊ ပီးလ င်
ကျသင့်သေလာက် ှ င်းလိက် ံ သာ။ က န်မတိ့ မိသားစတွင် အိမ်သံ းကား ှ စ်စီး ှ င့် ထရပ်ကား တစ်စီး ှ ိေသာ်လည်း
ေဈးသွား ပီဆိလ င်ေတာ့ မားက ဆိက်ကားကိပဲ စီးေလ့ ှ ိသည်။ ဆိက်ကားက သွားလိရာအရပ်သိ့ ြမန်ြမန်ပိ့ေပး ိင်သည်
မဟတ်ပါလား။ ညပ်သပ်ေနေသာ မိ ့ြပလမ်းများတွင် မားေပါင်ေပ ထိင် ပီး ဆိက်ကားစီးရြခင်းကား
ေပျာ်စရာေကာင်းလှ သည်။ ဆိက်ကားခန်သည့် အခါတိင်း က န်မမှ ာ ခိးခိးခစ်ခစ် ရယ်ေမာလျက်။
သည်ေန့နံ နက်။ တကယ်ဆိ သငယ်ချင်းများ ှ င့် ဖန်ခန်တမ်း ကစားေနရမည့် အချိန်။ သိ့ေသာ် က န်မ မှ ာ
အိမ် ှ င့် မလှ မ်းမကမ်း ှ ိ ေခါက်ဆွဲဆိင်ထဲ ထိင်ေနရသည်။ ထိင်ခံ က ခပ် ကီး ကီး။ က န်မ အရပ် ှ င့် မမှ ီေသာ
ခံ အြမင့် ကီးများတွင် ေြခေထာက် တွဲေလျာင်းချ ပီး ထိင်ေနရသည်မှ ာ စိတ်ညစ်စရာ ေကာင်းလှ သည်။ ေြခေထာက်အစံ မှ ာ
ဘာ ှ င့်မ မထိ ေလထဲတွင် လွတ်လျက် ှ ိသည်။ ထိင်ခံ အ ကီး ကီးများေပ တွင် မတ်တပ် ရပ် ပီး ခန်ရ ေပါက်ရလ င်ေတာ့
က န်မ အလွန် သေဘာကျသည်။ ခံ ေပ တက်မေဆာ့ ဖိ့ သည်မနက် မှ ာတင် ှ စ် ကိမ်တိတိ မားက သတိေပး ပီးသွား ပီ။
ခေတာ့ စားပွဲေအာက်တွင် ေြခေထာက်ကိ ေရယက်သလိ ဟိယမ်း သည်ယမ်းလပ်ရင်း ေဆာ့ ေနဖိ့ပဲ ှ ိသည်။
နံ နက်တိင်းဆိသလိ ပါး ှ င့်မားက က န်မတိ့ကိ ေခါက်ဆွဲဆိင်သိ့ ေခ သွားေလ့ ှ ိသည်။ ပီးလ င် ပါးက
ံ းဆက်သွားရမည်။ ထံ းစံ အတိင်း ဆိင်ထဲတွင် နံ နက်စာ စားေနသများ အြပည့်။ ပန်းကန် ှ င့် ဇွန်းြခစ်သံ ၊ အိးသံ ခွက်သံ ၊
ပန်းကန်ခွက်ေယာက်သံ ၊ းခနဲေနေအာင် ဟင်းရည်မတ်ေသာက်သံ ၊ လက်ဖက်ရည်ကိ အသံ ြမည်ေအာင်
စပ်ေသာက်သံ … စသည်စသည် အသံ ပလံ ေပါင်းစံ တစ်ဆိင်လံ း ဆညံ လျက် ှ ိသည်။ ကက်သွန်ြဖူ ကက်သွန်နီနံ ့၊
ဂျင်းနံ ့ ှ င့် အမဲ ပတ်နံ ့ေတွကလည်း ေမး ကိင်လျက်။ ဗိက်ထဲမှ တ ကတ် ကတ် ပင် ြမည်လာ၏။ က န်မတိ့
မျက်ေစာင်းထိးတွင် ထိင်ေနေသာ လ ကီးမှ ာ ေခါက်ဆွဲဖတ်များကိ တြဖင့် တရစပ် ေကာ်သွင်းးလျက် ှ ိသည်။ သ့

ေဘးနားတွင်ကား ကေလးမေလးတစ်ေယာက်။ အေမြဖစ်သက သွား ကားထိး တံ တစ်ေချာင်းြဖင့် အလပ်များေနခိက်
ေကာင်မေလးမှ ာ ကက်သားဖတ်ကိ အချဥ်ရည်ထဲ ှ စ်ကာ ေမလျက်။ ေခါက်ဆွဲ ပတ်သည် တ တ် ှ င့်
ကေမာဒီးယားလမျိုးများအဖိ့ ိးရာ နံ နက်စာ ြဖစ်သည်။ က န်မတိ့ မိသားစ လည်း နံ နက်စာအြဖစ် ေခါက်ဆွဲ ပတ်
စားြဖစ်တာပဲများသည်။ အထးတလည် စားချင်ေသာက်ချင်သည့် အခါတွင်ကား က န်မတိ့၏ နံ နက်စာမှ ာ
ြပင်သစ်ေပါင်မန့် ှ င့် ေကာ်ဖီေအး။
“ ငိမ် ငိမ်ထိင်စမ်း”
လပ်ယမ်းေနေသာ က န်မေြခေထာက်ကိ မားက လှ မ်းကိင်ရင်း ေငါက်သည်။ မားလက်ကိ ေြခေထာက်ြဖင့်
ကန်မိသွားသည်။ မားက မျက် ှ ာထား တင်းတင်းြဖင့် ကည့်ရင်း က န်မ ေြခသလံ းကိ ခပ်ဖွဖွ ိက်လိက်သည်။
“ဘယ်ေတာ့ မှ ငိမ် ငိမ်ဆိမ်ဆိမ် မထိင်ဘး၊ ညည်းအသက် ငါး ှ စ် ှ ိေန ပီ၊ ေတာ်ေတာ် ဒကေပးတ့ ဲ
ေကာင်မေလးပဲ၊ ညည်းအစ်မေတွလိများ ေနစမ်းပါလား၊ မိန်းကေလးဆိတာ ဗိင်းေကာင်းေကျာက်ဖိ ေန ရတယ်ဟ့ ဲ”
မားက သက်ြပင်းချသည်။ မားေြပာေလသမ အရာအားလံ း ကားဖးေပါင်းများခ့ ဲ ပီ။ မားခမျာလည်း က န်မလိ
သမီးမျိုး ေမွးထားရတာ လွယ်သည်ေတာ့ မဟတ်ေပ။ မားက သိမ်ေမွလ့ ှ ပသ မိန်းမသား တစ်ေယာက်။ က န်မမကား
မိန်းကေလး ှ င့် မတေရးချ မတ။ မားခမျာလည်း စိတ်ပင်ပန်း ှ ာ ေပလိမ့်မည်။
မိန်းမသားတစ်ေယာက် အေနြဖင့် ဆိပါက မားသည် အရပ် ှ ?ည်သည့် အထဲတွင် ပါ၏။ ခ ာကိယ်
သွယ်လျလျ။ အသားအရည်မှ ာလည်း ေ က ပ်ေလးအလား ြဖူစင်ဝင်းမွတ်သ။ မျက် ှ ာ ခွင်ကျပံ ခပ်သွယ် သွယ်၌
စင်ေရာ်ေတာင် မျက်ခံ းေမးများ၊ ဗာဒံ ေစ့ လိ မျက်လံ းေလးများ၊ အေနာက်တိင်းသလိ ှ ာတံ ခ န်ခ န်ေလးတိ့
ေပါင်းစပ်လိက်ေသာအခါ ြမင်သတိင်း မေငးသည့် မျက် ှ ာလှ လှ ကေလး ြဖစ်သွား ေတာ့ သည်။ မိန်းမေဖာ်
သငယ်ချင်းများအ ကား မားမှ ာ သ့ အလှ ေ ကာင့် အများ၏ ချစ်ခင်ေလးစားြခင်း ခံ ရသည်။ မား သငယ်ချင်းများက မား၏
မျက် ှ ာလှ လှ ကေလးအေ ကာင်း ချီးမွမ်းခန်း ဖွင့်တာမျိုး မ ကာခဏ ကားဖးသည်။ မားကွယ်ရာ၌ ြဖစ်ေသာ်လည်း
က န်မအနားတွင် ေြပာေန ကြခင်း။ က န်မကိ ှ ိေလသည်ဟပင် သေဘာမထား ကေပ။ ငယ်ေသးသည်မိ့
နားမလည်ေလာက်ဟ ထင် ကသြဖင့် က န်မကိ ေ ှ ့ထားလျက် သတိ့ စိတ်ထဲ ှ ိသမ ဘာမဆိ ှ င်း ှ င်းဘွင်းဘွင်းပင်
ေြပာတတ် ကသည်။
အရပ် ၅ေပ၄လက်မ ှ ိေသာ မားမှ ာ ကေမားဒီးယား အမျိုးသမီးများအ ကား ေဒါင်ေကာင်းေမာင် ေကာင်းြဖင့်
ထင်းလျက် ှ ိသည်။ တ တ်ေသွး အြပည့်ပါေသာေ ကာင့် အရပ် ှ ည်ြခင်းြဖစ်ေ ကာင်း မားက ဆိဖးသည်။
က န်မမှ ာလည်း တ တ်ေသွးပါသ ြဖစ်သြဖင့် တစ်ချိန်ချိန်၌ အရပ် ှ ည်လာလိမ့်မည် ဆိ၏။ မားေြပာသည့်အတိင်း
အရပ် ှ ည်လာဖိ့ တကယ်ပဲ ေမ ာ်လင့်ပါရဲ ့ …၊ ခေတာ့ မတ်တပ်ရပ်လ င်ေသာ်မှ က န်မ အရပ်မှ ာ မား၏ တင်ပါး ှ င့်
တစ်တန်းတည်းေလာက်သာ ှ ိသည်။
“မင်းသမီး ကီး မိနီဏိကိ ကည့်စမ်း၊ မဟာဆန်လိက်တာမှ ၊ းည့ံ သိမ်ေမွလ့ ိက်တာလဲ ေြပာမေနနဲ့၊
ဒါ့ေ ကာင့်လည်း လတိင်း ပါးစပ်ဖျားမှ ာ ချီးမွမ်းခံ ေနရတာေပါ့”
မားက ဆက်ေြပာေနတန်း။
လမ်းေလ ာက်ပံ ညင်သာလိက်တာများ ေြခသံ ကိ လံ းဝမ ကားရဘး၊ ပံ းရင်လည်း သွားမေပ ေစ ရဘးတ့ ဲ၊
ေယာက်ျားေတွနဲ့ စကားေြပာရင် မျက်လာေလးချ ပီး ေြပာတာ”
ကျက်သေရ ှ ိလိက်ပံ များ”
မားက က န်မကိ တစ်ချက် ကည့်ရင်း ေခါင်းယမ်းလိက်သည်။
“ဟင်း”
၎င်းအသံ မှ ာ က န်မထံ မှ ထွက်ေပ လာြခင်း ြဖစ်သည်။ ပလင်းထဲမှ ကိကာကိလာရည်များကိ ပိက်ြဖင့် အသံ
အကျယ် ကီး ြမည်ေအာင် စပ်ေသာက်လိက်သည်။
က န်မ လမ်းေလ ာက်လ င် ြမင်းကဆန်ေပါက်သလိ ေြခသံ ကမ်းလှ သည်ဟ မားက မ ကာခဏ
အြပစ်ေြပာတတ်သည်။ မိန်းမ ပီပီသသ ဘယ်လိ လမ်းေလ ာက်ရေ ကာင်း မား သင်ေပးဖးေပါင်းလည်း များလှ ပီ။
ပထမဦးဆံ း ေြခဖေနာင့်ကိ ေြမြပင် ှ င့် ဖိကပ်ထားရမည်။ ပီးလ င် ေြခေချာင်းေလးများ ကပ်ထား လျက် ေြခဖဝါးကိ
ဖွဖွညင်ညင် ပွတ်ကာ ေြခလှ မ်းရမည်။ ေြခေချာင်းေလးေတွ ကပ် ပီး လမ်းေလ ာက်ရမတ့ ဲ။ ေြခတစ်လှ မ်း
လှ မ်း ပီးသည့်အခါတိင်း ေြခေချာင်းေလးများကိ ညင်ညင်သာသာေလး ြဖည်ရမည်။ ထိ့ေနာက်... ေနာက်ထပ်တစ် ကိမ်။
ေြခတစ်လှ မ်း လှ မ်းလိက်တိင်း သိမ်သိမ်ေမွေ့ မွ ့ ှ ိရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ခပ်ေတာင့် ေတာင့် ကီး ြဖစ်မေနေစရ။ မား

သင်ြပေသာ ေြခတစ်လှ မ်း ကေဋတစ်သန်း လမ်းေလ ာက်နည်းကား ပ်ေထွး လွန်းပါဘိ။ မား ေြပာသည့်အတိင်းသာ
ေလ ာက်ရမည်ဆိပါက နာလိက်မည် ြဖစ်ြခင်း။ ေြခသံ ဝန်းဝန်း ဒိင်းဒိင်း ြဖင့် ခန်ေပါက်သွားရတာပဲ
ေပျာ်စရာေကာင်းသည်။
“ဟိတစ်ေန့က ကိစကိလည်း ကည့်ဦး”
မားက ပါးကိ ဆက်ေြပာေနဆဲ။ သိ့ေသာ် စားပွဲထိး ေကာင်မေလး ေရာက်လာသြဖင့် စကားြပတ် သွားသည်။
“နာမည်ေကျာ် ဖ ွမ်ပင် ကက်သားေခါက်ဆွဲ ပတ် ရပါ ပီ ှ င့်”
စားပွဲထိးမေလးက ေြပာေြပာဆိဆိြဖင့် မား အေ ှ ့၌ ေရေ ွးြဖူ ပပတစ်ခွက် ှ င့် ေခါက်ဆွဲ ပတ် တစ်ပန်းကန်
တည်ခင်းလိက်သည်။ အသား၊ ဟင်းသီးဟင်း ွက်များ ှ င့် ခပ်ပါးပါး လှ ီးထားေသာ အာလးတိ့ ေရာ ပတ်ထားသည့် အရည်
ခပ်ကျကဲ ျဲ ေခါက်ဆွဲ ပတ်တစ်မျိုး ြဖစ်သည်။
“ ှ န်ဟိင်း အမဲဝမ်းတွင်းသား အာပလ ာပ ေခါက်ဆွဲ ပတ် ှ စ်ပွဲပါ ှ င့်”
ေခါက်ဆွဲ ပတ် ှ င့်အတ တွဲဖက် စားေသာက်ရန် ဟင်းသီးဟင်း ွက်စံ တစ်ပန်းကန်လည်း ပါ၏။ ပဲပင်ေပါက်များ၊
သံ ပရာသီးစိပ်များ၊ ပါးပါးလှ ီးထားေသာ ကက်သွန်နီများ၊ ပဒီနာ ွက်များ ှ င့် င တ်သီး ေတာင့် နီနီရဲရဲများ။
ကက်သွန်နီ၊ ပဲပင်ေပါက် ှ င့် ပဒီနာ ွက်များ က န်မ ပန်းကန်ထဲ ထည့်လိက်သည်။ မားက တတစ်စံ ှ င့်
ဇွန်းတစ်ေချာင်းကိ ေရေ ွးပပထဲ ှ စ်၊ လက်သတ်ပဝါြဖင့် သပ် ပီး က န်မဆီ ကမ်းေပးသည်။ ပါးအတွက်ေရာ၊
သအ့ တွက်ပါ အလားတ ြပင်ဆင် ပီးမှ စတင် စားေသာက် ကသည်။
“ဒီ စားေသာက်ဆိင်ေတွက သိပ်သန့်တာ မဟတ်ဘး၊ ေရေ ွးစိမ်လိက်မှ ေရာဂါပိးေတွ ေသသွားမှ ာ”
မားက ေခါက်ဆွဲ ပတ်ကိ ဇွန်းဖျားေလး ခပ်ကာ ြမည်းစမ်းေနခိက် င တ်သီးေတာင့် ကီး ှ စ်ေတာင့်ကိ က န်မ
ပန်းကန်ထဲ ပစ်ထည့်လိက်သည်။ ပါးက ဘာမ မေြပာ။ ခွင့် ပဟန်ြဖင့်သာ ကည့်လျက်။ င တ်သီး ေတာင့်များကိ ဇွန်းြဖင့်
ဖိေြခ ပီး ဟင်းရည်ထဲ ေရာေမလိက်သည်။ ေခါက်ဆွဲ ပတ်ကိ က န်မ စိတ် ကိက် အရသာအတိင်း ြပင် ပီးသွား ပီ။
ြဖည်းြဖည်းချင်း တစ်ဇွန်းခပ်ေသာက်သည်။ ချက်ချင်းပင် အာေတွလ ာေတွ ပထသွားသည်။ ှ ာရည်များပင် ယိလာေချ၏။
ပါး တစ်ခါ ေြပာဖးသည်။ ရာသီဥတ ပေသာ ိင်ငံ များတွင် ေန ကသများ အေနြဖင့် ပေသာ၊ စပ်ေသာ
အစားအစာများ ေန့စဥ် စားသင့်သည် ဆိ၏။ စပ်သြဖင့် ေရပိေသာက် ြဖစ်မည်။ ေရ ပိေသာက်ေလေလ
ေခ းပိထွက်ေလေလြဖစ်ကာ ခ ာကိယ်တွင်းမှ အညစ်အေ ကးများ သန့်စင်သွားလိမ့်မည်။ ပါးက က န်မ ှ င့်
စကားေြပာလ င် ပံ း ပီး ေြပာတတ်သည်။ ပါး ေြပာသည်များကိ နားမလည်ေသာ်လည်း ပါး အ ပံ းကိေတာ့ ချစ်သည်။
င တ်သီး ထပ်ယဖိ့ လက်လှ မ်းလိက်သည်။ သွား ပီ။ ဆားဘးကိ တြဖင့် တိက်မိသွားသည်။ ကမ်းြပင်
တေလျာက် ဆားဘးေလး လိမ့်ဆင်းသွားပံ က ခဲတံ ေလးတစ်ေချာင်း လိမ့်သွားသည် ှ င့်ပင် တေနေချ ေသးေတာ့ ။
“ဘယ်လိ လပ်လိက်တာလဲ”
မားက ေလသံ တိးတိးြဖင့် ကိမ်းသည်။
“မေတာ်တဆ ြဖစ်တာပဲကွာ”
ပါးက က န်မအား ပံ းြပ ပီး မားကိ ေဖျာင်းဖျသည်။ မားက မျက်ေမှ ာင် ကီး ကတ်လျက်။
“ ှ င့် သမီးဘက်က ပါြပန် ပီလား၊ ဘာ မေတာ်တဆလဲ၊ ကက်တိက်တန်းေကာ မေတာ်တဆြဖစ်တာ ပဲလား”
ကက်တိက်တန်းက ကိစကိ ဘာြဖစ်လိ့များ စိတ်ဆိးမေြပရေသးသည်လဲ။ ကာပဲ ကာခ့ ဲ ပီေကာ။ ွာက
ဦးေလး ှ င့် အေဒ ထံ အလည်သွားစဥ် ကံ ခ့ ဲရြခင်း ြဖစ်သည်။ ဦးေလးတိ့ အိမ်နီးနားချင်း တစ်ေယာက်၏ သမီး ှ င့် က န်မ
ကစားေဖာ် ကစားဖက် ြဖစ်သွားသည်။ က န်မတိ့တွင် ကက်တစ်ေကာင် ှ ိရာ အြခား ကေလးများ ှ င့် ကက်တိက်တမ်း
ကစား ကသည်။ ကက်ကိ ပိက်လျက် ကက်တိက်မည့် ပိင်ဘက် လိက် ှ ာေနတန်း ကက်က ခွပ်လိက်သည်။ ဒဏ်ရာက
အေတာ် ကီးသည်။ ခထိ မျက် ှ ာထက်တွင် အနာ ွတ် ထင်ကျန်ဆဲ။ ိ့မိ့ဆိ မားတစ်ေယာက် က န်မတိ့
ကက်တိက်ကစားသည့်အေ ကာင်း သိေတာင် သိလိက်မည် မဟတ်ေပ။
“ဘာများ ြဖစ်ေနလိ့လဲကွာ၊ ငါြဖင့် သ့ ပံ စံ ေ ကာင့် ပိလိ့ေတာင် ေမ ာ်လင့်မိေသး၊ ဒါ ဏ်ေကာင်းတ့ ဲ
ကေလးတစ်ေယာက်ရဲ ့ လကဏာပဲ”
ပါးက အ မဲတမ်း က န်မဘက်မှ ကာကွယ်ေပးသည်။ မား ှ င့်မှ မဟတ်၊ လတိင်း ှ င့် ြဖစ်သည်။
ကေလးတစ်ေယာက် ဏ်ေကာင်းလား မေကာင်းဘးလား၊ ထက်ြမက်သလား မထက်ြမက်ဘးလား ဆံ းြဖတ် ရာ၌
လ ကီးေတွ အြမင်မှ ားေန ကေ ကာင်း ပါးက ဆိ၏။ အခလိ ေမျာက် ံ းေအာင်ေဆာ့ ၊ ြပဿနာ အမျိုးမျိုး ှ ာသလိ
ြဖစ်ေနြခင်းကပင် က န်မ၏ ဏ်ရည် ဏ်ေသွး ှ င့် က့ံ ခိင်မကိ အတိင်းသား ြပသေနြခင်း ြဖစ်ေ ကာင်း ပါးက

ဆိေလ့ ှ ိသည်။ ပါး ေြပာတာ မှ န်သလား မှ ားသလား က န်မ မသိပါ။ ပါးကိ ချစ်သည်မိ့ ပါး ေြပာသမ
အရာအားလံ းကိလည်း ယံ လိက်သည်သာ။

မားက သ့ အလှ ေ ကာင့် ဂဏ်သတင်းေမးသလိ ပါးသည်လည်း စိတ်ေကာင်း ှ လံ းေကာင်း ှ ိြခင်း ေ ကာင့်
အများ၏ ချစ်ခင်ေလးစားြခင်း ခံ ရသ ြဖစ်သည်။ အရပ် ၅ေပ၅လက်မ ှ င့် ကိယ်အေလးချိန် ေပါင်၁၅၀ခန့် ှ ိသည်။ အရပ်
ခပ်ြပတ်ြပတ်၊ တတ်တတ်ခိင်ခိင် ကိယ်လံ းကိယ်ထည် ှ င့်။ ေြပာရလ င် အရပ် ှ ည် ှ ည်၊ သွယ်လျလျ ခ ာကိယ် ှ ိသ
မား ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ြဖစ်သည်။ ပါး၏သွင်ြပင်က ဝက်ဝံ ေလး တက်ဒီလိပံ စံ မျိုး။ း းည့ံ ည့ံ ှ င့် ဖက်ထားချင်စရာ
ေကာင်းသည်။ ပါးသည် ကေမာဒီးယားေသွး တစ်ဝက်၊ တ တ်ေသွး တစ်ဝက် ပါဝင်ေသာ ကြပားတစ်ဦး ြဖစ်သည်။
ဆံ ပင်ေတွက အနက်ေရာင်။ အနည်းငယ် ေကာက်ေသာ ဆံ ပင်ကိ တိတိကပ်ကပ် ှ ပ်ထားသည်။ ှ ာေခါင်း ခပ်ြပားြပား၊

တ်ခမ်းထထ ှ င့် မျက် ှ ာ ခပ်ဝိင်းဝိင်း ှ ိသည်။ အ ိေရာင် မျက်ဝန်းအစံ က ေြမကမာအလား ေ ွးေထွးလျက်။
ဝိင်းဝိင်းစက်စက် မျက်လံ း ကီးများကလည်း ထိန်ထိန်သာေနေသာ လမင်း ကီးအတိင်း ေတာက်ပလျက် ှ ိသည်။

ပါး ှ င့် မားတိ့ ဖးစာဆံ ခ့ ဲပံ ဇာတ်လမ်းကေလးမှ ာ နားေထာင်လိ့ အလွန်ေကာင်းသည်။ ှ စ်ေယာက် သား
စေတွြ့ဖစ်ပံ ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ။ သည်တန်းက ပါးသည် ဘန်း ကီးဘဝမှ ာပဲ ှ ိေသးသည်။ အခါတစ်ပါး၌ မား
ေရလာခပ်ေနကျ စမ်းေချာင်းေလးတစ်ခကိ ြဖတ်သန်းစဥ် ှ စ်ဦး ဆံ မိ ကသည်။ ပါးက မားကိ တစ်ချက်သာ
လှ မ်း ကည့်ခ့ ဲသည်။ သိ့ေသာ် အဲသည့် အ ကည့်တစ်ချက်တည်းြဖင့်ပင် မား အေပ ှ စ် ှ စ်ကာကာ ချစ်မိသွားခ့ ဲသည်။
ပါးကိ ကျန်းမာသန်စွမ်း ပီး ေယာက်ျားပီပီသသ ေချာေမာသ၊ ကင်နာ တတ်သ အြဖစ် မားဘက်မှ လည်း ခံ စားမိသည်။
ေနာက်ဆံ းတွင် မား ှ လံ းသား၌ အချစ်စိတ်များ ိး ကားလာ ခ့ ဲသည်။ ပါးကိ ချစ်မိသွား ပီ။ ပါးက ဘန်း ကီးဘဝကိ
စွန့်လတ်လိက်သည်။ လထွက် ပီး မားကိ လက်ထက်ခွင့် ေတာင်းသည်။ ြပဿနာကား မား၏ မိဘများဘက်က
သေဘာမတ ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ပါးက ဆင်းရဲသား မျက် ှ ာမွဲ၊ အသားကလည်း မည်းေသးသည်မိ့ သတိ့ သမီး ှ င့်
လိက်ဖက်ြခင်း မ ှ ိဆိ ပီး ဆန့်ကျင်ခ့ ဲ ကသည်။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် သတိ့ ှ စ်ဦး၏ အချစ်မှ ာ ဘယ်သြဖတ်၍မ
မြပတ်ေချေတာ့ ။ သတိ့ ှ စ်ဦး ခိးရာလိက်ေြပး ခ့ ဲ ကသည်။

ပါး ေလာင်းကစားဖက်မလာခင် အချိန်အထိ မိသားစ၏ ေငွေရးေ ကးေရး အေြခအေနမှ ာ ေြပေြပ လည်လည်
ှ ိခ့ ဲသည်။ အစပိင်းတွင် ိင်တာများသည်မိ့ သိပ်မဆိးေသး။ တစ်ေန့တွင်ေတာ့ အမှ ား ကီးတစ်ခ ပါး ပမိသည်။
လက်လွန်သွားသည်။ ှ ိ ှ ိသမ ပိက်ဆံ အားလံ း ှ င့် အိမ်ကိပါရင်း ပီး ပံ ေအာေလာင်းလိက်ရာ ေလာင်းထားသမ အကန်
ံ း ံ သာမက မိသားစကိပါ လက်လတ်ရေတာ့ မလိ ြဖစ်သွားေလ၏။ ေလာင်းကစား ကိ ြဖတ်လ င်ြဖတ်၊ မြဖတ်လ င်
ပါး ှ င့် လမ်းခွဲမည်ဟ မားက ခိမ်းေြခာက်ေလေတာ့ သည်။ တစ်ပွဲတည်း ြဖင့်ပင် ဘဝပျက်လနီးပါး ြဖစ်သွားြခင်း
ြဖစ်သည်။ ထိအချိန်မှ စ ပီး ပါးသည် ဖဲချပ်များအား ေဝရာမဏိ ပလိက်သည်။ ေလာင်းကစား ှ င့် လံ းဝ ကင်း ှ င်းသွား ံ
သာမက သားသမီးများကိလည်း ဖဲမကစားရဟ တင်းတင်း ကပ် ကပ် တားြမစ်ထားသည်။ ယတ်ဆွအဆံ း ဖဲထပ်များပင်
အိမ်မှ ာ မ ှ ိေစရ။ ပါး၏ သံ မဏိ စည်းကမ်းကိ ေဖာက်ဖျက်မိပါက သ့ အသည်းေကျာ် က န်မပင်လ င် သက်သာရာ
ရလိမ့်မည် မဟတ်၊ ြပင်း ြပင်းထန်ထန် အြပစ်ေပးခံ ရ ေပလိမ့်မည်။

ေလာင်ကစားစွဲဖးသည် ဆိေသာ်လည်း ပါးမှ ာ ဖခင်ေကာင်းတစ်ေယာက် ြဖစ်သည်။ သားသမီးများ အေပ
အထး ကင်နာသ၊ ချစ်ခင်ြမတ် ိးသ၊ းည့ံ ေ ွးေထွးစွာ ဆက်ဆံ တတ်သ ြဖစ်သည်။ စစ်ဘက်ဆိင်ရာ အဆင်ြမင့်
အရာ ှ ိတစ်ဦးအြဖစ် ရာထး ကီး ကီး တာဝန်ယထားသမိ့ အလပ် အလွန်များသည်။ အလပ်လည်း အလွန် ကိးစားသည်။
ထိ့ေ ကာင့် က န်မ ဆ ှ ိသေလာက် ပါး ှ င့် ေတွခ့ ွင့်မရေပ။ အရင်တန်းက ဆင်းရဲဖး သည်ဆိေသာ အချက်ကိ ပါး
ဘယ်ေတာ့ မှ မေမ့ ။ ဆင်းရဲမဒဏ်အေ ကာင်း ေကာင်းေကာင်းနားလည်သည် ှ င့် အမ အကအညီ လိအပ်သများအား
စိတ်လိလက်ရ ကညီေလ့ ှ ိသည်။ လမ်းတွင် ေတွေ့ သာ အသိမိတ်ေဆွ မှ န်သမ ကိလည်း လိက်လိက်လှ ဲလှ ဲ

တ်ဆက်တတ်သည်။ ေမတာေရာင်ြပန်ဟပ်လျက် အများကလည်း ပါးကိ အထးပင် ချစ်ခင်ေလးစားခ့ ဲ ကသည်။
“ငါ့ သမီးေလာက် ဏ်ေကာင်းတ့ ဲသ၊ ထက်ြမက်တ့ ဲသ ငါြဖင့် မေတွဖ့ းေသးဘး၊ မင်းတိ့က လင်း(င်)ကိ

နားမလည် ကတာပါ”
ပါးက က န်မကိ မျက်စိတစ်ဘက် မှ ိတ်ြပရင်း မားကိ ေြပာလိက်သည်။ က န်မလည်း မျက် ှ ာ ကီး ဖီးလျက်

ြပန် ပံ းြပလိက်သည်။ ပါး ေြပာသလိ ဏ်ေကာင်း မေကာင်းေတာ့ မသိ၊ ကမာေလာက ကီး အေ ကာင်း သိပ် ပီး
စိတ်ဝင်စားတာေတာ့ အမှ န်ပဲ ြဖစ်သည်။ မှ ီသေလာက် ဏ်ကေလးြဖင့် ဘာမဆိ စးစမ်း ကည့်သည်။ တီေကာင်ေတွ၊
ပိးေကာင်ေတွ မှ အစ ကက်တိက်ပွဲပါ မကျန်၊ ဒါတင်မက မား အခန်းထဲတွင် လှ မ်းထားေသာ ဘရာစီယာများပင်လ င်
က န်မအဖိ့ စိတ်ဝင်စားစရာေကာင်းလျက် ှ ိသည်။

“ဒီ စကားပဲ လာြပန် ပီ၊ ှ င်ကေတာ့ ှ င့် သမီးကိ ေြမာက်ပဲေပးေနေတာ့ တာပဲ”
မားက က န်မကိ စိက် ကည့်ရင်း ဆိ၏။ က န်မမကား မသိကျိုးကံ ပလျက် အစားကိပဲ ဖိစားေန လိက်သည်။
ဟိေန့ကလည်း မိန်းကေလးတန်မ့ ဲ လမ်းေဘးေဈးသည် ကီးကိ စကားေတွ ေြပာေနလိက်များ”
ဖားေပါင်ေတွေရာင်းေသာ ေဈးသည် ကီးကိ က န်မ ေမးခွန်းေတွ သွားထတ်သည့်အေ ကာင်း ြပန် ေြပာြပေနြခင်း
ြဖစ်သည်။
“ဦးေလး ကီး ဒီ ဖားေတွက ဖမ်းလာတာလား၊ ေမွးထားတာလား၊ ဘယ်က ဖမ်းလာတာလဲ၊ ဘာေတွ ေက းရလဲ၊
အေရခံ ွေကာ ဘယ်လိဆတ်ရတာလဲ၊ ဗိက်ထဲမှ ာ တီေကာင်ေတွ ဘာေတွေတွေ့ သးလား၊ ေပါင်ေတွပဲ ေရာင်းေတာ့
ကျန်တာေတွ ဘာလပ်ပစ်လိက်လဲ”
အမေလး ေမးေနလိက်တာများ…၊ ေနာက်ဆံ း ေဈးသည် ကီး ထွက်ေြပးေရာ၊ သမိ့လိ့ ေမး ိင်တယ်၊
မိန်းကေလးြဖစ် ပီး ဒီေလာက် စကားများစရာလား၊ မိန်းကေလး မပီသချက်ကြဖင့် ကမ်းကိကန်ေရာ”
ထိင်ခံ ေပ တွင် ငိမ် ငိမ် ထိင်မေန ိင်ြခင်းကလည်း မား အြမင်အရ မိန်းကေလး မပီသေသာ ေနာက် ထပ်
အ ပအမတစ်ရပ် ြဖစ်သည်။
“စားလိ့ ဝ ပီ၊ သမီးသွားလိ့ ရ ပီလား”
ေြခေထာက်ကိ ေစာေစာကထက် ပိ ပီး ခါယမ်းလျက် ခွင့်ေတာင်းလိက်သည်။
“ ပီးေရာ…၊ သွားေဆာ့ ချည်ေတာ့ ”
မား ထံ မှ ခွင့် ပချက် ှ င့်တကွ သက်ြပင်းချသံ ပါ ရလိက်သည်။ ချက်ချင်းပင် ထိင်ခံ ထက်မှ ခန်ဆင်း
လိက်သည်။ လမ်း ဟိေအာက်ဘက် ှ ိ သငယ်ချင်းတစ်ေယာက်အိမ် သွားကစားရမည်။
ဗိက်ြပည့်ေန ပီ ြဖစ်ေသာ်လည်း အငံ ဓာတ်ကဲေသာ လမ်းေလးမန့်များ ထပ်စားချင်ေသးသည်။ အိတ် ကပ်ထဲတွင်
ပါး ေပးထားေသာ မန့်ဖိးေတွ ှ ိသည်ပဲ။ ေြခလှ မ်းများက ပရစ်ကင်ေရာင်းေသာ ဆိင်ဘက်ဆီသိ့။ လမ်းေထာင့်တိင်းတွင်
အစားအစာမျိုးစံ ေရာင်းချလျက် ှ ိေသာ ေဈးလှ ည်းများ ှ ိသည်။ ကေမာဒီးယား၏ နာမည်ေကျာ် လမ်းေဘးေဈးတန်းများ။
သရက်သီးမှ ည့်များမှ သည် ကံ ေချာင်းများ အဆံ း၊ အေနာက်တိင်း ကိတ်မန့်များမှ သည် ြပင်သစ် ခရစ်(ခ်)မန့်များအဆံ း၊
ကိက်တာ ဝယ်လိ့ရသည်။ လမ်းေဘး အစားအစာ များမှ ာ အလွယ်တက ဝယ်လိ့ရသလိ ေဈးလည်း သက်သာ၏။
လမ်းေဘးတွင် ေခွးေြခပေလးများေပ ထိင်လျက် စားေသာက်ေန ကေသာ လတန်း ကီး၊ ယင်းမှ ာ ဖ ွမ်ပင် မိ ့ ၌ ေန့စဥ်
ြမင်ေနကျ ြမင်ကွင်း ြဖစ်သည်။ ကေမာဒီးယားများသည် အစား ှ င့်းပါးစပ် ြပတ်သည် မ ှ ိ။ အိတ်ကပ်ထဲမှ ာသာ
ပိက်ဆံ ှ ိပါက ဘာမဆိ စားချင်စရာချည်း ြဖစ်သည်။ ေဟာ ခလည်း ပရစ်ကင်စားဖိ့ သွားဝယ်လိက်ဦးမည်။
အ ိေရာင်သမ်းေနေသာ ပရစ်ကင်များကိ ေဈးးသည် ကီးက ကာ ွက်ြဖင့် ထပ်ေပးသည်။ ပရစ်ကင်ေတွက
ပျားရည်နံ ့ ှ င့် မီးခိးနံ ့များ ထံ သင်းလျက်။ အရသာက အခံ ွမာသီးတစ်မျိုး စားရသလိ ငံ ကျိကျိ ှ င့် ကပ် ကပ် ွ ွေလး။
ဟိဟိသည်သည် ကည့်ရင်း ပလက်ေဖာင်းတေလျာက် ေအးေအးလလ ေလ ာက်လာခ့ ဲသည်။ ကည့်စမ်းပါဦး။
ငယ်ငယ်ေချာေချာ ေကာင်မေလးေတွ ေရာင်းသည့် ဆိင်များတွင် ေကာင်ေလးေတွ အံ ေန က သည်။
မိန်းကေလးတစ်ေယာက်၏ ပ်ပိင်းဆိင်ရာ အလှ သည် အေရး ကီးေ ကာင်း နားလည်ေနတတ် ပီ။ စွဲေဆာင်မ ှ ိေသာ
ေကာင်မေလးများ ေရာင်းလ င် ေရာင်းအား ပိေကာင်းမှ န်း သိသည်။ သိ့ေသာ် ေချာေမာ လှ ပသ
ေကာင်မေလးများေ ကာင့် ငိမ် ငိမ်ဝပ်ဝပ်ေနတတ်ေသာ ေကာင်ေလးများမှ ာ မိန်းမငမ်းတတ်သ၊
ပိးတတ်ပန်းတတ်သများအြဖစ် အသွင်ေြပာင်းသွား ကသည်။ က န်မ အစ်ကိေတွဆိလ င်လည်း သတိ့ တစ်ခါ မ
စားေလ့ မ ှ ိေသာအရာ ြဖစ်ေစဦး၊ မိန်းမလှ ေလးများ ေရာင်းပါက ဝယ်ယအားေပး ကသည်။ ွက် ကမ်း ရည်ကျို
ေကာင်မေလးများ ေရာင်းလ င်ေတာ့ ဘယ်ေလာက်ပဲ အရသာ ှ ိေစဦး၊ လှ ည့်၍ပင် မ ကည့်တတ်ေပ။
အသက်ငါး ှ စ် အ ွယ်သာ ှ ိေသးေသာ်လည်း က န်မကိ က န်မ လှ သည်ဟ ထင်တစ်လံ း ဝင်လျက် ှ ိ ပီ။ က န်မ
ဘယ်ေလာက် ပ်ဆိးေ ကာင်း လေတွက မားကိ ခဏခဏ ေြပာတတ်သည်။ ထိ့ေ ကာင့်လည်း မိမိကိမိမိ လှ သည်ဟ
သတ်မှ တ်လိက်ြခင်း ြဖစ်သည်။
“ ကည်စမ်း ပ်ဆိးလိက်တာ၊ ဆံ ပင်က မဲေြပာင်ေနတာပဲ၊ အသားကလဲ ိ ိေချာေချာ ကီး၊ နဖး ကေမာက်၊
ေမးကကား၊ ပါးေတွ နီရဲေနတာများ ဖျစ်ချင်စရာ ကီး၊ တ်ခမ်းကလဲ ထေသး၊ ပံ းလိက်ရင် အ ကည့်ရဆိးလိက်တာ၊
ေတာ်ေတာ် ပ်ဆိးတ့ ဲ ေကာင်မေလးပါလား”
“သမီးကိ ပ်ဆိးတယ်လိ့ မေြပာနဲ့”
က န်မက စိတ်ဆိးမာန်ဆိး ေအာ်ေြပာေသာအခါ သတိ့က သေဘာကျစွာ ရယ်ေမာ ကသည်။

မားက က န်မ နားလည်ေအာင် ှ င်းြပသည်။ ကေမာဒီးယားလမျိုးတိ့၏ ထံ းစံ အရ ကေလး တစ်ေယာက်
ချစ်စရာေကာင်းေနေသာ်ြငား အ ှ ိကိ အ ှ ိအတိင်း မချီးမွမ်းစေကာင်း။ အေ ကာင်းရင်းကား နတ်ဆိးများရန်မှ
ေ ှ ာင် ှ ားရန်။ ချစ်စရာ ကေလးေလးတစ်ေယာက်အား အမှ န်အတိင်းး ချီးမွမ်းလိက်ပါက နတ်ဆိးများက မနာလိ
ဝန်တိ ကလိမ့်မည်။ ထိ့ေနာက် ၎င်းကေလးထံ သိ့ နတ်ဆိးများ ေရာက်လာ က ပီး ကေလးငယ်ကိ တစ်ြခားေလာက
တစ်ခဆီသိ့ ပိ့ေဆာင်ပစ်လိက် က ေပလိမ့်မည်။


Click to View FlipBook Version