The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pawineeseebaujub, 2020-02-18 01:05:03

พรบฟรอย

พรบฟรอย

จดั ทำโดย
นางสาวภาวณิ ี ศรบี วั จบั ปวช.2.1 6122040025

พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ คอื อะไร

พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ คอื อะไร
ก่อนอ่นื เรามาทาความเขา้ ใจกนั ก่อนดกี วา่ ค่ะวา่ พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ ทก่ี าลงั จะพดู ถงึ น้คี อื อะไร

พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ กค็ อื พระราชบญั ญตั ทิ ว่ี า่ ดว้ ยการกระทาผดิ เก่ยี วกบั คอมพวิ เตอรค์ ่ะ ซง่ึ คอมพวิ เตอรท์ ว่ี า่ น้กี ็เป็นไดท้ งั้ คอมพวิ เตอรต์ ง้ั โตะ๊ คอมพวิ เตอร์
โนต้ บคุ๊ สมารต์ โฟน รวมถงึ ระบบต่างๆ ทถ่ี กู ควบคมุ ดว้ ยระบบคอมพวิ เตอรด์ ว้ ย ซง่ึ เป็นพ.ร.บ.ทต่ี ง้ั ข้นึ มาเพอ่ื ป้องกนั ควบคมุ การกระทาผดิ ทจ่ี ะเกดิ ข้นึ ได้
จากการใชค้ อมพวิ เตอร์ หากใครกระทาความผดิ ตามพ.ร.บ.คอมพวิ เตอรน์ ้ี กจ็ ะตอ้ งไดร้ บั การลงโทษตามทพ่ี .ร.บ.กาหนดไวค้ ่ะ

ปจั จบุ นั มคี นใชค้ อมพวิ เตอร์ รวมถงึ สมารต์ โฟนเป็นจานวนมาก บางคนก็อาจจะใชใ้ นทางทเ่ี ป็นประโยชน์ แต่บางคนก็อาจใชส้ ง่ิ น้ีทารา้ ยคนอน่ื ในทางออ้ ม
ดว้ ยกไ็ ด้

เราอาจจะไดย้ นิ ขา่ วเร่อื งการกระทาความผดิ ทางคอมพวิ เตอรอ์ ยู่บา้ ง ซง่ึ บางเหตกุ ารณก์ ส็ รา้ งความเสยี หายไมน่ อ้ ยเลย เพอ่ื จดั การกบั เร่อื งพวกน้ี เลยตอ้ งมี
พ.ร.บ.ออกมาควบคุม ในเมอ่ื การใชค้ อมพวิ เตอรเ์ ป็นเร่อื งใกลต้ วั เรา พ.ร.บ.คอมพวิ เตอรก์ เ็ ป็นเร่อื งใกลต้ วั เราเช่นกนั ค่ะ หากเราไม่รูเ้อาไว้ เราอาจจะเผลอไป
ทาผดิ โดยทเ่ี ราไมไ่ ดต้ งั้ ใจก็ได้

8 เร่อื งท่หี ำ้ มทำ ผิดกฎหมำย พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์

 1. เขำ้ ถงึ ระบบ หรอื ขอ้ มลู ของผูอ้ น่ื โดยไม่ชอบ (มำตรำ 5-8)

 หากเขา้ ไปเจาะขอ้ มลู ทางคอมพวิ เตอรข์ องคนอน่ื โดยทเ่ี จา้ ของขอ้ มลู ไมไ่ ดอ้ นุญาต (ละเมดิ Privacy) หรอื ในเคสทเ่ี รารูจ้ กั กนั ดกี ค็ ือ การปลอ่ ยไวรสั มลั แวร์
เขา้ คอมพวิ เตอรค์ นอ่นื เพอ่ื เจาะขอ้ มลู บางอยา่ ง หรอื พวกแฮคเกอร์ ทเ่ี ขา้ ไปขโมยขอ้ มลู ของคนอ่นื กม็ คี วามผดิ ตามพ.ร.บ.คอมพวิ เตอรค์ ่ะ

 บทลงโทษ
 เขา้ ถงึ ระบบคอมพวิ เตอร:์ จาคุกไมเ่ กนิ 6 เดอื น ปรบั ไมเ่ กนิ 1 หมน่ื บาท หรอื ทง้ั จาทง้ั ปรบั
 เขา้ ถงึ ขอ้ มลู คอมพวิ เตอร:์ จาคุกไมเ่ กนิ 2 ปี ปรบั ไมเ่ กนิ 4 หมน่ื บาท หรอื ทงั้ จาทงั้ ปรบั
 ลว่ งรูม้ าตรการป้องกนั การเขา้ ถงึ ระบบคอมพวิ เตอรแ์ ละนาไปเปิดเผย: จาคุกไมเ่ กนิ 1 ปี ปรบั ไมเ่ กนิ 2 หมน่ื บาท หรอื ทงั้ จาทง้ั ปรบั
 ดกั รบั ขอ้ มลู คอมพวิ เตอร:์ จาคุกไมเ่ กนิ 2 ปี ปรบั ไมเ่ กนิ 4 หมน่ื บาท หรอื ทง้ั จาทงั้ ปรบั

2. แกไ้ ข ดดั แปลง หรอื ทำใหข้ อ้ มูลผูอ้ น่ื เสยี หำย (มำตรำ 9-10)

 ในขอ้ น้ีจะรวมหมายถงึ การทาใหข้ อ้ มลู เสยี หาย ทาลาย แกไ้ ข เปลย่ี นแปลง เพม่ิ เตมิ ขอ้ มลู ของผูอ้ น่ื โดยมชิ อบ หรอื จะเป็นในกรณีท่ที าใหร้ ะบบคอมพวิ เตอรข์ องผูอ้ น่ื ไม่
สามารถทางานไดต้ ามปกติ อย่างเช่น กรณีของกลมุ่ คนทไ่ี มช่ อบใจกบั การกระทาของอกี ฝ่าย แลว้ ต่อตา้ นดว้ ยการเขา้ ไปขดั ขวาง ทารา้ ยระบบเว็บไซตข์ องฝ่ายตรงขา้ ม ให้
บคุ คลอน่ื ๆ ใชง้ านไมไ่ ด้ กม็ คี วามผดิ ค่ะ
บทลงโทษ ตอ้ งระวางโทษจาคุกไมเ่ กนิ 5 ปี ปรบั ไมเ่ กนิ 1 แสนบาท หรอื ทงั้ จาทงั้ ปรบั

3. สง่ ขอ้ มูลหรอื อเี มลกอ่ กวนผูอ้ น่ื หรอื สง่ อเี มลสแปม (มำตรำ 11)

ขอ้ น้กี เ็ ขา้ กบั ประเดน็ พอ่ คา้ แมค่ า้ ออนไลน์ หรอื นกั การตลาดทส่ี ง่ อีเมลขายของทล่ี ูกคา้ ไมย่ นิ ดที จ่ี ะรบั หรอื ทร่ี ูจ้ กั กนั วา่ อเี มลสแปม หรอื แมแ้ ตก่ ำรฝำกรำ้ นตำม
Facebook กบั IG กเ็ ป็นส่งิ ท่ไี ม่ควรทำ และยงั รวมถงึ คนทข่ี โมย Database ลูกคา้ จากคนอ่นื แลว้ ส่งอเี มลขายของตวั เองค่ะ
 บทลงโทษ
 ถา้ ส่งโดยปกปิดหรอื ปลอมแปลงแหลง่ ทม่ี า ปรบั ไมเ่ กนิ 1 แสนบาท และถา้ ส่งโดยไมเ่ ปิดโอกาสใหป้ ฏเิ สธตอบรบั ไดโ้ ดยงาน ตอ้ งไดร้ บั โทษจาคุกไม่เกนิ 2 ปี ปรบั ไมเ่ กนิ 4

หมน่ื บาท หรอื ทง้ั จาทง้ั ปรบั

4. เขำ้ ถงึ ระบบ หรอื ขอ้ มูลทำงดำ้ นควำมมนั่ คงโดยมิชอบ (มำตรำ 12)

 โพสตเ์ ก่ยี วกบั เร่อื งการเมอื งทส่ี ง่ ผลใหเ้กดิ ความเสยี หายหรอื ความมนั่ คงต่อประเทศ หรอื โพสตท์ เ่ี ป็นการก่อกวน หรอื การก่อการรา้ ยข้นึ กม็ คี วามผดิ ค่ะ เพราะมาตรา 12 ได้
บอกไวว้ า่ การเขา้ ถงึ ระบบหรอื ขอ้ มลู ทางดา้ นความมงั่ คงโดยมชิ อบ หรอื การโพสตข์ อ้ ความในโลกออนไลนท์ เ่ี ขา่ ขา่ ยขอ้ มลู เทจ็ ทน่ี ่าจะเกดิ ความเสยี หายต่อความมนั่ คงของประเทศ
ความปลอดภยั สาธารณะ หรอื ทาใหป้ ระชาชนเกดิ อาการตน่ื ตระหนก และลว่ งรูถ้ งึ มาตรการการป้องกนั การเขา้ ถงึ ระบบคอมพวิ เตอรแ์ ละนาไปเปิดเผย

 บทลงโทษ
 กรณีไมเ่ กดิ ความเสยี หาย: จาคกุ 1-7 ปี และปรบั 2 หมน่ื – 1.4 แสนบาท
 กรณีเกดิ ความเสยี หาย: จาคุก 1-10 ปี และปรบั 2 หมน่ื – 2 แสนบาท
 กรณีเป็นเหตใุ หผ้ ูอ้ น่ื ถงึ แก่ความตาย: จาคกุ 5-20 ปี และปรบั 1 แสน – 4 แสนบาท
 5. จำหน่ำยหรอื เผยแพร่ชดุ คำสงั่ เพ่อื นำไปใชก้ ระทำควำมผดิ (มำตรำ 13)
 กรณีทาเพอ่ื เป็นเคร่อื งมอื ในการกระทาความผดิ ทางคอมพวิ เตอรต์ ามมาตรา 5-11 (หรอื ขอ้ 1-3 ในบทความน้ี) ตอ้ งจาคุกไมเ่ กนิ 1 ปี ปรบั ไมเ่ กนิ 2 หมน่ื บาท หรอื ทง้ั จาทงั้ ปรบั

หากมผี ูน้ าไปใชก้ ระทาความผดิ ผูจ้ าหน่ายหรอื ผูเ้ผยแพร่ตอ้ งรบั ผดิ ชอบร่วมดว้ ย
 กรณีทาเพอ่ื เป็นเคร่อื งมอื ในการกระทาความผดิ ทางคอมพวิ เตอร์ มาตรา 12 ตอ้ งจาคกุ ไมเ่ กนิ 2 ปี ปรบั ไมเ่ กนิ 4 หมน่ื บาท หรอื ทง้ั จาทง้ั ปรบั หากมผี ูน้ าไปใชก้ ระทาความผดิ ผู ้

จาหน่ายหรอื ผูเ้ผยแพร่ตอ้ งรบั ผดิ ชอบร่วมดว้ ย

5. จำหน่ำยหรอื เผยแพรช่ ดุ คำสงั่ เพอ่ื นำไปใชก้ ระทำควำมผดิ (มำตรำ 13)

กรณีทาเพอ่ื เป็นเครอ่ื งมอื ในการกระทาความผดิ ทางคอมพวิ เตอรต์ ามมาตรา 5-11 (หรอื ขอ้ 1-3 ในบทความน้ี) ตอ้ งจาคุกไมเ่ กิน 1 ปี ปรบั ไมเ่ กนิ 2 หมน่ื
บาท หรอื ทง้ั จาทงั้ ปรบั หากมผี ูน้ าไปใชก้ ระทาความผดิ ผูจ้ าหน่ายหรอื ผูเ้ผยแพร่ตอ้ งรบั ผดิ ชอบร่วมดว้ ย
กรณีทาเพอ่ื เป็นเครอ่ื งมอื ในการกระทาความผดิ ทางคอมพวิ เตอร์ มาตรา 12 ตอ้ งจาคุกไมเ่ กิน 2 ปี ปรบั ไมเ่ กนิ 4 หมน่ื บาท หรอื ทงั้ จาทงั้ ปรบั หากมี
ผูน้ าไปใชก้ ระทาความผดิ ผูจ้ าหน่ายหรอื ผูเ้ผยแพร่ตอ้ งรบั ผดิ ชอบร่วมดว้ ย

6. นำขอ้ มูลท่ผี ิดพ.ร.บ.เขำ้ สูร่ ะบบคอมพวิ เตอร์ (มำตรำ 14)

 ในความผดิ มาตรา 14 จะระบโุ ทษการนาขอ้ มลู ทเ่ี ปิดพ.ร.บ.เขา้ สู่ระบบคอมพวิ เตอร์ ซง่ึ แบง่ ออกเป็น 5 ขอ้ ความผดิ ดว้ ยกนั คือ
 โพสตข์ อ้ มลู ปลอม ทจุ รติ หลอกลวง (อย่างเช่น ขา่ วปลอม โฆษณาธุรกจิ ลูกโซ่ท่หี ลอกลวงเอาเงนิ ลูกคา้ และไมม่ กี ารส่งมอบของใหจ้ รงิ ๆ เป็นตน้ )
 โพสตข์ อ้ มลู ความผดิ เก่ยี วกบั ความมงั่ คงปลอดภยั
 โพสตข์ อ้ ม+ู ลความผดิ เกย่ี วกบั ความมนั่ คง ก่อการรา้ ย
 โพสตข์ อ้ มลู ลามก ทป่ี ระชาชนเขา้ ถงึ ได้
 เผยแพร่ ส่งต่อขอ้ มลู ทร่ี ูแ้ ลว้ ว่าผดิ (อย่างเช่น กด Share ขอ้ มลู ทม่ี เี น้ือหาเขา้ ขา่ ยความผดิ พ.ร.บ.คอมพวิ เตอรก์ ม็ คี วามผดิ ค่ะ )
 บทลงโทษ
 หากเป็นการกระทาทส่ี ง่ ผลถงึ ประชาชน ตอ้ งไดร้ บั โทษจาคุกไมเ่ กนิ 5 ปี ปรบั ไมเ่ กนิ 1 แสนบาท หรอื ทง้ั จาทง้ั ปรบั และหากเป็นกรณีท่เี ป็นการกระทาทส่ี ง่ ผลต่อบคุ ลใด

บคุ คลหน่ึง ตอ้ งไดร้ บั โทษจาคุกไมเ่ กนิ 3 ปี ปรบั ไมเ่ กนิ 6 แสนบาท หรอื ทงั้ จาทง้ั ปรบั (แต่ในกรณีอยา่ งหลงั น้ีสามารถยอมความกนั ได)้

7. ใหค้ วำมร่วมมือ ยินยอม รูเ้ หน็ เป็นใจกบั ผูร้ ่วมกระทำควำมผิด (มำตรำ 15)

 กรณีน้ีถา้ เทยี บใหเ้หน็ ภาพชดั ๆ กเ็ ช่น เพจต่างๆ ทเ่ี ปิดใหม้ กี ารแสดงความคดิ เหน็ แลว้ มคี วามคดิ เหน็ ทม่ี เี น้ือหาผดิ กฎหมายกม็ คี วามผดิ ค่ะ
แต่ถา้ หากแอดมนิ เพจตรวจสอบแลว้ พบเจอ และลบออก จะถอื วา่ เป็นผูท้ พ่ี น้ ความผดิ

 บทลงโทษ
 แต่ถา้ ไมย่ อมลบออกตอ้ งไดร้ บั โทษ ถอื วา่ เป็นผูก้ ระทาความผดิ ตามมาตร 14 ตอ้ งไดร้ บั โทษเช่นเดยี วกนั ผูโ้ พสต์ หรอื แสดงความคดิ เหน็ ทาง

ออนไลน์ แต่ถา้ ผูด้ ูแลระบบพสิ ูจนไ์ ดว้ า่ ตนไดป้ ฏบิ ตั ติ ามขนั้ ตอนการแจง้ เตอื นแลว้ ไมต่ อ้ งรบั โทษ

8. ตดั ต่อ เตมิ หรอื ดดั แปลงภำพ (มำตรำ 16)

 ความผดิ ขอ้ น้ี แบง่ ออกเป็น 2 ประเดน็ หลกั คอื
 • การโพสตภ์ าพของผูอ้ น่ื ทเ่ี กดิ จากการสรา้ ง ตดั ต่อ หรอื ดดั แปลง ทน่ี ่าจะทาใหผ้ ูอ้ น่ื นน้ั เสยี ช่อื เสยี ง ถูกดูหมน่ิ เกลยี ดชงั อย่างเช่นกรณีทเ่ี อา

ภาพดาราไปตดั ต่อ และตกแต่งเร่อื งข้นึ มา จนทาใหบ้ คุ คลนน้ั เกดิ ความเสยี หาย กถ็ อื วา่ มคี วามผดิ ตามพ.ร.บ.คอมพวิ เตอรค์ ่ะ
 • การโพสตภ์ าพผูเ้สยี ชวี ติ หากเป็นการโพสตท์ ท่ี าใหบ้ ดิ ามารดา คู่สมรส หรอื บตุ รของผูต้ ายเสยี ช่อื เสยี ง ถกู ดูหมน่ิ เกลยี ดชงั หรอื ไดร้ บั

ความอบั อาย
 บทลงโทษ
 หากทาผดิ ตามน้ี ตอ้ งไดร้ บั โทษจาคกุ ไมเ่ กนิ 3 ปี และปรบั ไมเ่ กนิ 2 แสนบาท

สรุป

 พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ พ.ศ. 2560 หรอื ฉบบั ท่ี 2 ปจั จบุ นั มผี ลบงั คบั ใชแ้ ลว้ ถา้ เราเป็นคนหน่ึงทค่ี ลกุ คลกี บั การใช้
งานคอมพวิ เตอร์ หรอื อนิ เตอรเ์ น็ต กค็ วรจะรูเ้ก่ยี วกบั พ.ร.บ.น้ไี วค้ ่ะ เพราะเราจะไดไ้ มเ่ ผลอไปทาความผดิ อย่าง
นอ้ ยๆ ตอ้ งระวงั 8 ประเดน็ ทเ่ี ราไดเ้ขยี นเอาไวเ้ลยค่ะ อกี ทง้ั การมพี .ร.บ.คอมพวิ เตอรข์ ้นึ มา กถ็ อื วา่ เป็นการ
ควบคมุ การใชง้ านคอมพวิ เตอรใ์ นระดบั หน่งึ และในทางหน่งึ กช็ ่วยคมุ้ ครองสทิ ธเิ สรภี าพของผูใ้ ชง้ านดว้ ย


Click to View FlipBook Version