The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by viroj1warasit, 2022-04-14 08:47:34

Portfolio 2 เมย์

Portfolio 2 เมย์

แฟ้มสะสมงานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

Patchadaporn Wuttiporm

ผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา

1

คำนำ

แฟ้มสะสมผลงานนี้ ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนนำเสนอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ ความ
สามารถ ทักษะ และผลงาน รวมทั้งเกียรติบัตร รางวัล
ผลงานต่าง ๆ ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จะทำให้
ทุกท่านที่อ่านได้เห็นคุณค่าและความสามารถโดยรวม
ของข้าพเจ้า

ขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำในการรวมเอกสาร
หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำแฟ้มสะสมผล
งานฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

พัชฎาพร วุฒพรม

2

CONTENT

สารบัญ

EDUCATION

ประวัติการศึกษา
หน้า 4-13

AWARDS

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
หน้า 14-21

COMMUNITY

การเข้าถึงชุมชนและ
การมีจิตสาธารณะ
หน้า 22-25

3

PROFILE

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวพัชฎาพร วุฒพรม

ชื่อเล่นเมย์ ความสามารถพิเศษ

ส่วนตัว ด้านฝีมือ
- การพูดผญาอีสาน
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 กุมภาพันธ์ 2540 - การขับร้องสรภัญญะ
อายุ : 25 ปี - ทอเสื่อกกลายขิด
เชื้อชาติ : ไทย - วาดภาพระบายสี
สัญชาติ : ไทย - ทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ศาสนา : พุทธ
งานอดิเรก : ฟังเพลง วาดภาพ ช่องทางติดต่อ
คติประจำใจ : ความพ่ายแพ้ในวันนี้
คือบทเรียนที่ดีในวันหน้า 0932232623

ครอบครัว [email protected]
พัชฎาพร วุฒพรม
บิดา : นายปัญญา วุฒพรม
อาชีพ : เกษตรกร ที่อยู่ปัจจุบัน
มารดา : นางสาวสมภาร ประเสริฐสังข์
อาชีพ : รับจ้างทั่วไป บ้านเลขที่ 27 หมู่ 2 บ้านนิคมพัฒนา
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 45120

ด้านที่ 1
ประวัติการศึกษา

5

EDUCATION

ประวัติการศึกษา

01 ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านดงหวาย

มัธยมศึกษาตอนต้น 02

โรงเรียนบ้านดงหวาย
เกรดเฉลี่ย 3.98

03 มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
เกรดเฉลี่ย 3.51

อุดมศึกษา 04

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เกรดเฉลี่ย 3.66

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

6

SUCCESS

หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา
ระเบียนผลการเรียน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
เกรดเฉลี่ย 3.66

สำเร็จการศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เกียรตินิยมอันดับ 2

คุรุสภา
ออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู

7

EXPERIENCE
ประสบการณ์ทำงาน

1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

3. ปฏิบัติงานจริง 11 เดือน :
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ให้ชุมชน
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรม : การสร้างป่าสร้างรายได้ของชุมชน
กิจกรรม : การยกระดับสมุนไพรพื้นบ้านสร้างรากฐานชุมชน
กิจกรรม : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

8

CERTIFICATE

ประกาศนียบัตร

การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นครู

รางวัลครูจิตอาสาในโครงการส่ง รางวัลโรงเรียนต้นแบบเครือ
เสริมความสามารถของครูมืออาชีพ ข่ายร่วมพัฒนาโครงการบ้าน
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วิทยาศาสตร์ตัวน้อย
(ปีการศึกษา 2562) ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

(ปีการศึกษา 2562)

ได้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้
เรื่องพระราชบัญญัติลูกเสือ เรื่องกฎหมายเบื้องต้น

11

CERTIFICATE

ประกาศนียบัตร

การศึกษาและอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

ได้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้
เรื่องพุทธประวัติเบื้องต้น เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เรื่องวิถี
และสังคมรายตำบลแบบบูรณา การป้องกันและรับมือเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ

การ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว ไวรัสโคโรนา(COVID-19)
ให้ประเทศ) ภายใต้โครงการพัฒนาสร้าง
ป่าสร้างรายได้ให้ชุมชน ตำบลเกาะแก้ว

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

12

CERTIFICATE

ประกาศนียบัตร

การศึกษาและอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผน
การเงินจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย(SET)

13

CERTIFICATE

ประกาศนียบัตร

การศึกษาและอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

ผ่านการอบรมเทคโนโลยี
โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัลภายใต้การดำเนินงาน
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(องค์การมหาชน)

ด้านที่ 2
ผลงานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพและวิชาเอก

AWARDS 15
ผลงาน

ผลงานที่นำเสนอระดับโรงเรียน
และสูงกว่าระดับโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ครั้งที่ 25
2. โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนเพื่อ
ห่างไกลยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
3. โครงการเข้าค่ายสร้างสรรค์ คืนเด็กดีสู่สังคม “เด็กคิด เด็กทำ
เด็กนำเสนอ” (ปีการศึกษา 2553)
4. โครงการการอบรมโครงงานคุณธรรม สำนึกดีถวายในหลวง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3
5. โครงการเยาวชนฮักแพงร้อยเอ็ด(เกาะแก้ว) (จิตอาสาชุมชน
ทำงานร่วมกับ อสม.และโรงพยาบาล)
6. โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจา
ริณีภาคฤดูร้อน
7. โครงการอบรมหลักสูตร สมุนไพรเฮนน่าย้อมผมขาว ในงาน
มหกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียง ร้อยแก่นสารสินธุ์ ครั้งที่ 2

AWARDS 16
ผลงาน

ผลงานที่นำเสนอระดับโรงเรียน
และสูงกว่าระดับโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. โครงการเข้าค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
รุ่นที่ 4 (ปีการศึกษา 2556)
3. วิทยากรในกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ
และยุวกาชาด (ปีการศึกษา 2557)
4. พี่เลี้ยงค่ายลูกเสือวิสามัญชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2557)
5. พี่เลี้ยงค่ายดูดาว (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น) (ปีการศึกษา 2557)

AWARDS 17

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอก

ระดับมหาวิทยาลัย

รางวัลครูจิตอาสาในโครงการ
ส่งเสริมความสามารถของครูมือ
อาชีพ ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด (ปีการศึกษา 2562)

รางวัลโรงเรียนต้นแบบเครือ
ข่ายร่วมพัฒนาโครงการบ้าน

วิทยาศาสตร์ตัวน้อย
ประเทศไทย ระดับประถม
ศึกษา (ปีการศึกษา 2562)

18

CERTIFICATE

ประกาศนียบัตร

หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นครู

รางวัลครูจิตอาสาในโครงการส่ง รางวัลโรงเรียนต้นแบบเครือ
เสริมความสามารถของครูมืออาชีพ ข่ายร่วมพัฒนาโครงการบ้าน
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วิทยาศาสตร์ตัวน้อย
(ปีการศึกษา 2562) ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

(ปีการศึกษา 2562)

ได้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้
เรื่องพระราชบัญญัติลูกเสือ เรื่องกฎหมายเบื้องต้น

19

ACTIVITIES

กิจกรรมเข้าร่วม

การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอก

"ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิทยาศาสตร์

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กิจกรรม Science Show"

"จัดค่ายอาสาและพานักเรียน
ศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์"

อบรมศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างส่ำเสมอ

20

CERTIFICATE

ประกาศนียบัตร

การศึกษาและอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

ผ่านการอบรมเทคโนโลยี
โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัลภายใต้การดำเนินงาน
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(องค์การมหาชน)

21

CERTIFICATE

ประกาศนียบัตร

การศึกษาและอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

ผ่านการอบรมความารู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับครูในศตวรรษที่ 21

โดย platform เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ด้านที่ 3
การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

23

COMMUNITY

การเข้าถึงชุมชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ) ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้
ให้ชุมชน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรม : โครงการยกระดับ กิจกรรม : การสร้างป่า
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบล สร้างรายได้ของชุมชน

แบบบูรณาการ

กิจกรรม : การพัฒนา กิจกรรม : การยกระดับ
และยกระดับผลิตภัณฑ์ สมุนไพรพื้นบ้านสร้างรากฐาน

สินค้าชุมชน ชุมชน

24

COMMUNITY

การเข้าถึงชุมชน

โครงการสานสัมพันธ์ฉันรักป่า โครงการเข้าค่ายสร้างสรรค์
(อุทยานแห่งชาติผาน้ำทิพย์ คืนเด็กดีสู่สังคม

จ.ร้อยเอ็ด) “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ”
(ปีการศึกษา 2553)

โครงการอบรมหลักสูตร
สมุนไพรเฮนน่าย้อมผมขาว
ในงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียง
ร้อยแก่นสารสินธุ์ ครั้งที่ 2

25

PUBLIC MIND

จิตสาธารณะ

โครงการเยาวชนฮักแพง โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ร้อยเอ็ด(เกาะแก้ว) (จิตอาสา (โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

ชุมชนทำงานร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์)
อสม.และโรงพยาบาล)

โครงการค่ายแทนดวงตา ร่วมกิจกรรมในชุมชน
(บ้านโฮมฮัก จ.ยโสธร) อย่างสม่ำเสนอ

THANK YOU


Click to View FlipBook Version
Previous Book
WATIKAH PELANTIKAN PEMIMPIN MUDA SESI 2022 / 2023
Next Book
ใบความรู้หน้าที่พลเมือง (2)