The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by abi.nurhans, 2021-03-23 21:56:25

T2 PELAJARAN 15-SOLAT JUMAAT WADAH KESATUAN unit 2 khutbah Jumaat

Gambar ini menunjukkan tentang apa?

SOLAT JUMAAT WADAH


KESATUAN


Unit 2 : Khutbah Jumaat

Objektif Pengajaran Menyatakan
maksud khutbah


Pelajar dapat: jumaat dan

hukumnya

Menjelaskan adab Menyenaraikan


mendengar syarat khutbah

khutbah jumaat jumaat

KHUTBAH

JUMAAT

Menyatakan Menyatakan


sunat khutbah rukun khutbah

jumaat jumaat1. Khatib berdiri jika mampu
1. berturut-turut antara

dan duduk di antara dua
rukun khutbah,
khutbah.

khutbah pertama
2. Khutbah disampaikan dengan khutbahsebelum solat jumaat. kedua serta khutbah


kedua dengan solat
KHATIB KHUTBAH

3. Rukun khutbah JUMAAT SYARAT KHUTBAH solatdisampaikan dalam 2. Rukun khutbah


bahasa arab didengar oleh 40
orang jemaah

4. Khatib suci daripada
(mastautin) yang

hadas dan najis serta
wajib solat jumaat.
menutup aurat.

Memuji Allah

sekurang-kurangnya

Alhamdulillah


Berselawat ke atas

Rasulullah SAW sekurang- Berdoa sekurang-

kurangnya Allahumma kurangnya

Solli ala Sayyidina ‘Allahummaghfirlil

Muhammad muslimin walmuslimat’.
Membaca satu ayat
RUKUN KHUTBAH JUMAAT
Memberi nasihat AlQuran pada satu

supaya bertaqwa daripada dua

khutbah

CONTOH BACAAN RUKUN KHUTBAH1. Rukun Pertama: Hamdalah

3. Rukun Ketiga: Washiyat untuk Taqwa

Khutbah jumat itu wajib dimulai dengan lafaz Yang dimaksud dengan washiyat ini adalah
yang memuji Allah SWT. Misalnya perintah atau ajakan atau anjuran untuk

lafaz alhamdulillah, baik di khutbah pertama bertakwa atau takut kepada Allah SWT.

atau khutbah kedua Contoh bacaan:


ّ
ِ
ّ
َ ِ ِ
َ
ِ
ْ
َ ِ
ُ
ِ َ
ِ ِ
ِ
ّ
َ
َ
اَن سُفْنَأ ِرو ُ شُ نم لله ِ بِ ذوعَنو هرفْغَت سنو ُهُنيعَت سنو هُدمْنَ للهِ َدمحلإ نإ نوملسُم ُتُ ْنَأو اإ نُُومَت او هتا َقُت ّ قح َالله إوُقّتإ إوُنَم أ نيلّإ اَيََأيَ َ
َ
ْ
َ ْ ُ
َ ْ ْ
ّ ْ ُ َ
ْ ُ ْ
ْ ُ َ ُ
ْ
ْ َ ّ
ُ
ْ ْ ُ َ
َ
ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ْ ِ
َ ِ
َ
يداَه َلا َف ْلل ْ ضي نَمو ُلَ ّلضُم َلا َف ُالله هدْ َ يَ نَم اَنلاعَْأ تاَئّيس نم و ِ 4. Rukun Keempat: Membaca ayat Al-Quran
َ ْ
َ
ُ ْ
ْ
َ
ُلَ َ pada salah satunya
Minimal satu kalimat dari ayat Al-Quran yang
2. Rukun Kedua: Shalawat kepada Nabi SAW mengandung makna lengkap.
Contoh bacaan:
Shalawat kepada nabi Muhammad SAW harus
ُ
ِ ْ ْ ِ
ُ ُ ِ
ِ
َ
َ ْ
dilafadzkan dengan jelas,. لىَع َالله نإ اع ي َ جَ ُالله كُِب تْأي إونو كَُ اَم نيَأ تإَيَْلخإ إوِ ُ قبتساَف
َّ ً
َ ُ
ْ
َ
ِ ِ ُ
ٍ

ِ ْ
ِ
َ
ٍ
ّ
لَإ ٍ ناسح ِ بِ مُهعِبَت نَمو هِباَصَْأِو لَ َ ّ َ ْ َ َ َ ّ ريدَق ئ َ ش ِّك
ِ أ لىَعو دمحُم لىَع لّسو ّلص مُهللَإ
ْ
َ ْ
َ
َ
ْ
ِ ِ ُدعب اّمَأ
َْ
. نيّلدإ موي
ْ ِ َْ

SUNAT KHUTBAH JUMAAT

KHATIB MAKMUM
• Berkhutbah di atas mimbar
• Mendengar khutbah yang
• Duduk di atas mimbar sebelum

disampaikan oleh khatib
menyampaikan khutbah


• Menhadapkan wajahnya ke hadapan • Melaksanakan solat sunattanpa menoleh ke kanan atau ke kiri secara ringkas jika khatib


• Memberi salam setelah naik ke atas mimbar sedang berkhutbah• Menguatkan suara agar khutbah didengar


oleh lebih daripada 40 jemaah• Memendekkan kedua-dua khutbah.


Khutbah kedua lebih pendek.• Memegang tongkat dengan tangan kiri

AKTIVITI……

BINCANGKAN…


Memberikan fokus

kepada isi


kandungan


khutbah

Diam dan tidak Tidak tidur


bercakap-cakap ADAB -sekiranya


(hukumnya makruh MENDENGAR mengantuk,

dan boleh KHUTBAH hendaklah


menghilangkan berpindah tempat

pahala jumaat Tidak melakukanperbuatan sia-sia


contohnya

menggunakan


sebarang gajet.

VIDEO BACAAN KHUTBAH

CONTOH BACAAN KHUTBAH
1. Rukun Pertama: Hamdalah 3. Rukun Ketiga: Washiyat untuk Taqwa


Yang dimaksud dengan washiyat ini adalah
Khutbah jumat itu wajib dimulai dengan perintah atau ajakan atau anjuran untuk

lafaz yang memuji Allah SWT. Misalnya bertakwa atau takut kepada Allah SWT.

lafaz alhamdulillah, baik di khutbah pertama Contoh bacaan:

atau khutbah kedua.
Contoh bacaan: ّ
َ ِ ِ
ِ
ّ
َ
نوملسُم ُتُْنَأ و اإ نُُومَت او هتاَق ُت ّ قح َالله إوُقّتإ إوُنَم أ نيلّإ اَيََأيَ َ
ّ
َ
َ
َ ْ ُ
َ ْ ْ
ْ
ْ
ّ ْ ُ َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ َ
ُ
َ
يعَت سنو هُدمْنَ للهِ َدمحلإ نإ
ِرو ُ شُ نم لله ِ بِ ذوعَنو هرفْغَت سنو ُه ُن ْ ْ ُ َ َ ِ ْ َ ّ ِ
ْ ُ َ ُ
ْ ُ ْ
ُ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ِ
ِ َ ْ ِ
ِ
ْلل ْ ضي نَم و ُلَ ّلضُم َلاَف ُالله هدْ َ يَ نَم اَنلاعَْأ تاَئّيسَ نم و اَن سُفْنَأ 4. Rukun Keempat: Membaca ayat Al-
َ ْ
ُ ْ
ْ
َ
Quran pada salah satunya
َ ِ
ُلَ يداَه َلاَف Minimal satu kalimat dari ayat Al-Quran
َ
yang mengandung makna lengkap.
Contoh bacaan:
2. Rukun Kedua: Shalawat kepada Nabi SAW
Shalawat kepada nabi Muhammad SAW لىَع َالله نإ اعي َ جَ ُالله كُِب تْأي إونوك َُ َ ِ ْ ْ ِ
ُ
ُ ُ ِ
ِ
اَم نيَأ تإَيَْلخإ إوِ ُ قبتساَف
َّ ً
harus dilafadzkan dengan jelas,. َ ِ َ ُ ْ َ ْ
ِ
ُ َ
Contoh bacaan: ريدَق ئش ِّك
ٍ

ِ ْ
ّ
ِ
ٍ
ٍ ناسح ِ بِ مه عِبَت نَمو هِباَصَْأِو ِ أ لىَعو دمحُم لىَع لّسو ّلص مهللَإ ُدعب اّمَأ
ُ
ُ
لَ
َ ْ
َ
ْ
َ ّ َ
َ
ْ َ َ
َ
ّ
ْ
َْ
ِ
َ
. نيّلدإ موي لَإ
ْ ِ َْ
ِ

CONTOH BACAAN KHUTBAHSelanjutnya berwasiat untuk diri sendiri dan Lalu duduk sebentar untuk memberi
jamaah agar selalu dan meningkatkan kesempatan jamaah jum’at untuk

taqwa kepada Allah SWT, lalu mulai beristighfar dan membaca shalawat secara

berkhutbah sesuai topiknya. perlahan.

Memanggil jamaah dengan Setelah itu, khatib kembali naik mimbar
panggilan ayyuhal muslimun, atau ma’asyiral untuk memulai khutbah kedua. Dilakukan

muslimin rahimakumullah, atau “sidang dengan diawali dengan

jum’at yang dirahmati Allah”. bacaaan hamdallah dan diikuti
dengan shalawat.

……. isi khutbah pertama ……… Contoh bacaan:

Setelah itu menutup khutbah pertama
َ
َ
ِّ
ْ
َ
َ
ْ
ْ ِّ
ُّ
dengan do’a untuk seluruh kaum muslimin يِلَو ُالله لاإ َهلإ لا نأ ُدَه ْ شأَو َنيِملاَعلا ِِّبَر ِللهِ َدْمَحلا نإ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِّ
َّ
ْ ْ ْ
dan muslimat. ِءاَيبْْن َ لا ُمَتاَخ اًدِّمَحُم نأ ُدَه ْ شأَو َنيِحِلاصلا
ِ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
Contoh bacaan: اَمك ٍدمَحُم ِلآ ىلَعَو ٍد مَحُم ىلَع ِّلَص مُهللا َنيِل َ سْرُملاَو
ِ
َّ
َ
َ
َّ
ٌ
دْيِمَح َكنإ ،َمْيِها َرْبإ ِلآ ىلَعَو َمْيِهاَرْبإ ىلَع َتْيلَص
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ َ
َ
َّ
َّ
َّ
ٌ
اَمب ْمكايإَو ْ يِنَعَفَنَو ِ م ْيِظَعلا ِنآْرقلا يِف ْمكلَو ْ يِل ُالله َكَراَب َتكَراَب اَمك ٍدمَح ُم ِلآ ىلَعَو ٍدمَحُم ىلَع ْكراَبَو . دْيِجَم
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ ِّ
َ
ْ
َ
ٌ
ٌ
َ
ُر ِفغَت ْ سأَو اذَه ْ يِلْوق ُلْو قأ . ِ مْيِكَحلا ركِذلاَو ِتاَيلآا َنِم ِهْيِف . , دْيِجَم دْيِمَح َك َّ نإ ،َمْيِهاَرْبإ ِلآ ىلَعَو َمْيِهاَرْبإ ىلَع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ُ َ
َّ
ْ َ
ٍبنذ ِّلك ْ ن ِم َنْيِمِل ْ سُملا رِئا َ سِلَو ْمكلَو ْ يِل َالله , دعبامأ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ُ َ
ُ ُ َّ ُ
ُرْوفغلا َوه هنإ هْوُرِفغَت ْ ساف I
ِ

CONTOH BACAAN KHUTBAHContoh bacaan do’a penutup:
Selanjutnya di isi dengan khutbah baik

berupa ringkasan, maupun hal-hal

َّ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
terkait dengan tema/isi khutbah pada َنْيِنِمؤُملاَو ،ِتاَم ِل ْ سُملاَو َنْيِمِل ْ سُملِل ْرِفغا مُهللا
َّ
khutbah pertama yang berupa بْيرق عْيِم َ س َكنإ ، ِتاَوْملاَو ْمُهْنِم ِءاَيْحلا ِتاَنِمؤُملاَو
َ ْ
َ ْ
ْ
َّ
َ ٌ
ْ
ٌ
washiyat taqwa. ِ ِ
……. isi khutbah kedua ……… . ِتاَوَعِّدلا ُ بْيِجُم
ْ
َ َ
َ
ْ
ْ
َ
َ ُ َ
َ ْ
ا َنْيلَع ْلِمْحَت لاَو اَنِّبَر اَن أطخأ ْوأ اَنْيِسَن نإ اَن ذِخاؤتلا اَنِّبَر
ِ
5. Rukun Kelima: Doa untuk umat Islam اَن ْ لِّمَحت لاَو اَنِّبَر اَنِلْب ق ْ نِم َنْيِذلا ى َ َْلَع هَتلَمَح اَمك اًرْصإ
ْ
ِّ
َ
ُ
ً َ
َ
di khutbah kedua َ ِ
ْ
َ
ُ ْ
ْ
َ
َ َ َ َ َ
Pada bagian akhir, khatib harus اَنلاْوَم َتنأ اَنْمَحْراَو ا َنل ْرِفغاَو اِّنَع فعاَو ِهب اَنل ةقاط لااَم
ِ
ْ
َ ْ
mengucapkan lafaz yang doa yang . َنْيرِفاكلا ِمْوقلا ىلَع اَنْرُصناف
َ
ْ َ
َ
ِ
intinya meminta kepada Allah kebaikan ً َ ْ ً ْ
untuk umat Islam. Misalnya اَنِقَو ةَن َ سَح ِةَرِخ لا يِفَو ةَن َ سَح اَينِّدلا يِف اَنِتاَء اَنَبَر
َ
kalimat: Allahummaghfir lil muslimin wal . نيملاعلا بر لله دمحلاو . راِّنلا َباذَع
ِ
muslimat. Atau kalimat Allahumma
ajirna minannar . Selanjutnya khatib turun dari mimbar yang
langsung diikuti dengan iqamat untuk
memulai solat jum’at.

Soalan kbat:

JEMAAH PADA HARI INISERING MENGGUNAKAN
GAJET KETIKAMENDENGAR KHUTBAHJUMAAT .

Mengapakah keadaan inisering berlaku? Huraikan

Memakai pakaian
Memotong kuku dan terbaik serta wangi-

misai
wangiMencabut bulu ketiak Bersegera ke masjid
Menggunting bulu ari- Menunaikan solat tahiyatul
masjid, solat sunat qabliah
ari dan bagdiah

Membanyakkan
Mandi sunat berselawat ke atas


Rasulullah SAW dan berdoa

Membaca Surah

Al Kahfi


Click to View FlipBook Version
Previous Book
LITERATURE FORM 2 ANIGHT OUT BY O HENRY
Next Book
Bakti Disanjung Budi Dijunjung