The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตัวบ่งชี้ วินัยและการรักษาวินัย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pongsakorn.acom, 2022-06-22 03:31:52

ด้านที่ 1 วินัยและการรักษาวินัย

ตัวบ่งชี้ วินัยและการรักษาวินัย

การประเมนิ ดา้ นท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบตั ิตน ดา้ นวินัยและการรักษาวินัย

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้มของครูผูช้ ว่ ย
ครง้ั ท่ี 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 เมษายน 2565

โรงเรยี นบ้านโนนสำราญ สำนักงานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน สงั กัด กระทรวงศกึ ษาธิการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ิตน

1. วินัยและการรกั ษาวินัย
1.1 การแสดงออกทางอารมณ์ กรยิ า ทา่ ทางและการสอ่ื สารไดเ้ หมาะสมกับกาลเทศะต่อผเู้ รียน
ข้าพเจา้ แสดงออกทางอารมณ์ กริยา ทา่ ทาง และการสอื่ สารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน เช่น การ

พูดจาไพเราะประพฤตปิ ฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทด่ี แี กล่ กู ศษิ ย์ ยึดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในการดำเนนิ ชีวิต โดย
หม่ันสวดมนตแ์ ละนั่งสมาธทิ ำจติ ใจใหส้ งบ เพอ่ื ใหข้ ้าพเจา้ สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอยา่ งดี

1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ กรยิ า ท่าทาง และการส่อื สารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบญั ชา
เพอ่ื นร่วมงาน ผู้ปกครอง และบุคคลอ่นื

ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือนรว่ มงาน ผู้ปกครอง และบุคคลอ่นื เช่น การพดู จาไพเราะ มีสมั มาคารวะอ่อนน้อมถ่อม เชอื่ ฟงั และปฏบิ ตั ิตามคำส่ัง
ของผ้บู งั คบั บญั ชา

1.3 การมเี จตคตเิ ชงิ บวกกับประเทศชาติ
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามและความดีซึ่งกระทำ
ด้วยความสำนึกในจิตใจ เช่น ความเสียสละ มีน้ำใจ ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจการมีมารยาทที่
งดงาม ความรักและความเมตตาต่อศิษย์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนา
ประเทศชาตใิ หม้ คี วามเจรญิ กา้ วหน้า
1.4 การปฏิบัตติ ามกฎ ระเบยี บหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับความเปน็ ข้าราชการ
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิราชการโดยเป็นบุคคลที่เคารพ
และปฏิบตั ิตามกฎหมาย รกั ษาระเบียบวนิ ยั ของทางราชการ กระทำตนเป็นแบบอยา่ งท่ีดี มหี ลกั ในการปฏบิ ัติหน้าท่ีของ
ครูอย่างชดั เจนยุตธิ รรม
1.5 การปฏบิ ัติตามกฎ ระเบยี บหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเปน็ ข้าราชการครู
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายและกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยใช้เหตุผลและ
วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จนบรรลุเป้าหมายหน้าที่ข้าราชการ ในฐานะเป็น
พลเมืองทดี่ ี ยึดม่ันในหลกั ศีลธรรมและคณุ ธรรมทางพระพทุ ธศาสนาในการช่วยเหลอื ผอู้ ื่น
1.6 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้าพเจา้ รักษาวินัยทเ่ี ปน็ ขอ้ หา้ มและข้อข้อปฏบิ ัติอยา่ งเคร่งครัดอย่เู สมอ โดยศกึ ษาพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อเตอื นตนมิให้กระทำความผิดทางวนิ ยั ราชการ

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำเหนง่ ครูผ้ชู ่วย 1

การประเมนิ ด้านที่ 1 การประเมินผลการปฏบิ ัติตน ด้านวินยั และการรักษาวนิ ัย

ด้านที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ชอื่ -สกลุ นายพงศกร โคตรพรม ตำแหน่ง ครูผ้ชู ว่ ย โรงเรยี น บา้ นโนนสำราญ

สังกัด สำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาอุบลราชธานี เขต 5

การประเมนิ ด้านท่ี 1 การประเมนิ ผลการปฏบิ ัตติ น

๑.วินยั และการรกั ษาวนิ ยั บันทึกผลการปฏบิ ตั งิ าน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มูล
เกณฑก์ ารประเมนิ

๑ . ๑ ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง • สมั ภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร

อารมณ์กริยา ทา่ ทาง และการ และการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ • แบบรายงานและ

ส ื ่ อ ส า ร ไ ด ้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผู้เรียน เช่น การพูดจาไพเราะประพฤติ ประเมินตนเอง

กาลเทศะต่อผเู้ รียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ยึด • สงั เกตพฤติกรรม

หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในการ

ดำเนินชีวิต โดยหมั่นสวดมนต์และนั่งสมาธิ

ทำจิตใจให้สงบ เพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถ

ควบคุมอารมณ์ของตนเองไดเ้ ปน็ อย่างดี

๑ . ๒ ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง • สัมภาษณค์ รู ผู้บริหาร

อารมณก์ รยิ า ทา่ ทาง และการ และการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ • สังเกตพฤติกรรม

ส ื ่ อ ส า ร ไ ด ้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และ

กาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชา บุคคลอื่น เช่น การพูดจาไพเราะ มีสัมมา

เพื่อนร่วมงานผู้ปกครอง และ คารวะอ่อนน้อมถ่อม เชื่อฟังและปฏิบัติตาม

บุคคลอนื่ คำส่ังของผบู้ งั คับบญั ชา

๑.๓ การมเี จตคติเชิงบวกกบั ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคณุ ธรรม จริยธรรม • สัมภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร

ประเทศชาต เพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามและ • สมั ภาษณน์ ักเรยี น

ความดี ซึ่งกระทำด้วยความสำนึกในจิตใจ • สงั เกตพฤตกิ รรม

เช่น ความเสียสละ มีน้ำใจ ความเกรงใจ

ความยุติธรรมความเห็นอกเห็นใจ การมี

มารยาทที่งดงาม ความรักและความเมตตา

ต่อศิษย์เพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน

ระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนา

ประเทศชาติให้มีความเจริญกา้ วหน้า

๑.๔ การปฏิบัติตามกฎ ข้าพเจ้าปฏบิ ตั ิตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบ • บัญชลี งเวลาปฏบิ ตั

ระเบียบหลกั เกณฑท์ ี่เก่ียวข้อง แผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ โดย ราชการ

กบั ความเปน็ ขา้ ราชการ เป็นบุคคลที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย • สมั ภาษณค์ รู ผูบ้ ริหาร

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำเหนง่ ครูผู้ช่วย 2

การประเมินดา้ นท่ี 1 การประเมินผลการปฏบิ ัติตน ดา้ นวนิ ยั และการรักษาวินยั

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทึกผลการปฏบิ ัตงิ าน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมูล

รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ กระทำ • สงั เกตพฤตกิ รรม

ตนเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การแต่งกาย มี • ภาพถ่ายการแตง่ กาย

หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างชัดเจน

ยตุ ิธรรม

๑.๕ การปฏบิ ตั ิตามกฎ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายและกระทำ • บันทกึ การลงเวลามา

ระเบยี บหลกั เกณฑ์ทีเ่ กีย่ วขอ้ ง ตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม โดย ปฏบิ ตั ิราชการ

กับความเปน็ ขา้ ราชการครู ใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจ • คำสัง่ การปฏิบัตงิ าน

เลือกปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จน

บรรลุเป้าหมายหน้าที่ข้าราชการ ในฐานะ

เป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและ

คุณธรรมทางพระพุทธศาสนาในการ

ช่วยเหลือผู้อื่น

๑.๖ การปฏบิ ัตติ ามกฎหมาย ข้าพเจ้ารักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อข้อ • บญั ชีลงเวลาปฏบิ ัติ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยศึกษา ราชการ

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและ • บันทกึ การอยู่เวรยาม

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อ • สัมภาษณ์ครู ผบู้ รหิ าร

เตือนตนมิให้กระทำความผิดทางวินัย • ภาพถ่ายการแตง่ กาย

ราชการ • สังเกตพฤตกิ รรม

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำเหน่งครผู ชู้ ่วย 3

การประเมนิ ดา้ นท่ี 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ิตน ด้านวินยั และการรักษาวนิ ัย

ภาคผนวก

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำเหน่งครูผู้ช่วย 4

การประเมินดา้ นท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบตั ิตน ด้านวินัยและการรกั ษาวินัย

๑.วนิ ัยและการรกั ษาวนิ ยั

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำเหนง่ ครผู ชู้ ่วย 5

การประเมนิ ด้านท่ี 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ิตน ด้านวนิ ยั และการรักษาวินัย

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำเหนง่ ครูผชู้ ่วย 6

การประเมนิ ด้านท่ี 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ิตน ด้านวนิ ยั และการรักษาวินัย

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำเหนง่ ครูผชู้ ่วย 7

การประเมนิ ด้านท่ี 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ิตน ด้านวนิ ยั และการรักษาวินัย

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำเหนง่ ครูผชู้ ่วย 8

การประเมนิ ด้านท่ี 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ิตน ด้านวนิ ยั และการรักษาวินัย

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำเหนง่ ครูผชู้ ่วย 9

การประเมนิ ด้านท่ี 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ิตน ด้านวนิ ยั และการรักษาวินัย

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำเหนง่ ครูผชู้ ่วย 10


Click to View FlipBook Version
Previous Book
City of Brass
Next Book
เล่มรายงานนิเทศการสอนโรงเรียน 2-63