The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by T.Supatra Y_Y, 2020-07-17 05:23:26

รู้หรือไม่

รู้หรือไม่

ห้องสมดุ ประชาชน อาเภอลอื อานาจ

รู้หรือไม่? "โยคะ" ไม่ไดแ้ ค่ช่วยในเรื่องฝึกสมาธิ และยดื เส้นยดื สายคลายความเม่ือยลา้ เทา่ น้นั แตก่ าร "ออกกาลงั กาย" แบบน้ี ยงั ช่วยสาวๆ "ลด
น้าหนกั " ไดผ้ ลเป็นอยา่ งดี

Thairath Women จะมานาเสนอทา่ เล่น "โยคะ" ท่ีเนน้ ออกกาลงั กายกลา้ มเน้ือส่วนต่างๆ ไดท้ ว่ั ท้งั ร่างกายเพื่อสลายไขมนั ช่วยลดน้าหนกั ไดจ้ ริง แถมช่วย
กระชบั หุ่นไดเ้ พยี วสวยมากข้ึน

ท่ีมา : harvard, wecandiet, yosana, yogaspells

ห้องสมดุ ประชาชน อาเภอลอื อานาจ

ท้งั น้ีทวั่ ๆ ไป มีการระบุไวว้ า่ โดยเฉล่ียแลว้ หากเราเล่นโยคะ (แบบปกติ) ประมาณ 1 ชว่ั โมง ร่างกายจะสามารถเผาผลาญพลงั งานไดป้ ระมาณ 150-500
แคลอรี ข้ึนอยกู่ บั ท่าโยคะ และความสามารถในการเกร็งและคา้ งท่าของแต่ละคนเวลาเล่นโยคะ ดงั น้นั หากสามารถเล่นโยคะไดป้ ระมาณ 2 ชวั่ โมงตอ่ วนั ก็
จะสามารถเผาผลาญพลงั งานไปไดอ้ ยา่ งนอ้ ย 300-1,000 แคลอรี (ยง่ิ เป็นโยคะร้อน คือ การเล่นโยคะในหอ้ งเปิ ดโล่งไม่ติดแอร์ กจ็ ะยงิ่ เผาผลาญไดเ้ ร็วข้ึน)

ขณะท่ีอีกมุมหน่ึง ขอ้ มลู วจิ ยั จาก Harvard Medical School ระบุวา่ การ "ออกกาลงั กาย" ดว้ ยโยคะอยา่ งนอ้ ย 30 นาทีต่อวนั จะช่วยใหค้ ุณเผาผลาญพลงั งาน
ไดป้ ระมาณ 120-178 แคลอรี ข้ึนอยกู่ บั น้าหนกั ตวั ของแต่ละคน
แลว้ ถา้ อยาก "ลดน้าหนกั " ใหไ้ ดเ้ ยอะๆ กวา่ น้ีล่ะ ตอ้ งทาแคไ่ หน? ก็มีการคานวณต่อจนพบวา่ ควรเล่นโยคะเป็ นเวลา 2 ชว่ั โมงคร่ึงตอ่ วนั จะสามารถเผา
ผลาญไดถ้ ึงวนั ละ 550 แคล ซ่ึงทาใหค้ ุณสามารถ "ลดน้าหนกั " ได้ 0.5 กิโลกรัมตอ่ สปั ดาห์ หรือ เดือนละ 2 กิโลกรัมเลยทีเดียว!
How to "โยคะ" เพอื่ ลดน้าหนกั !

ท่ีมา : harvard, wecandiet, yosana, yogaspells

ห้องสมดุ ประชาชน อาเภอลอื อานาจ

จริงๆ แลว้ ทา่ สาหรับเล่น "โยคะ" มีใหเ้ ลือกทาหลากหลายท่า ท้งั แบบพ้นื ฐานและแบบ Advance โดยทวั่ ไปคนเล่นโยคะจะทาท่าตา่ งๆ หมุนเวยี นกนั ไป 12-
15 ท่า ข้ึนอยกู่ บั เวลาที่เรากาหนด เช่น 1 ชว่ั โมง, 2 ชว่ั โมง, 2 ชวั่ โมงคร่ึง แตส่ าหรับผทู้ ี่เพง่ิ หดั เล่น แนะนาใหท้ าท่าพ้ืนฐานง่ายๆ ก่อน และนี่คือ 5 ท่าแนะนา
สาหรับมือใหม่หดั เล่น "โยคะ" ท่ีทาไดง้ ่ายๆ ที่บา้ น

1. โยคะท่านกั รบ (Warrior Pose)

เร่ิมจากทา่ แรก เป็ นวธิ ีเล่นโยคะที่ใชบ้ ริหารกลา้ มเน้ือหลายๆ ส่วนไดพ้ ร้อมกนั ในท่าเดียว เช่น ไหล่ หลงั ตน้ ขา เอว สะโพก ช่วยลดไขมนั รอบๆ สะโพก อีก
ท้งั ช่วยยดื เหยยี ดเส้นเอน็ หลงั ไหล่ ขอ้ เทา้ บรรเทาอาการปวดหลงั ไหล่ คอ ปวดเอว ปวดเขา่ ปวดน่อง และขอ้ เทา้
วธิ ีฝึก : ยนื ตรง ปลายเทา้ ชิดกนั ลาตวั ตรง แลว้ กา้ วขาซา้ ยไปขา้ งหลงั ใหก้ วา้ งพอประมาณ พร้อมกบั ชูแขนท้งั สองขา้ งข้ึนเหนือศีรษะ เหยยี ดตรง เอาแขน
แนบหูไวเ้ พ่ือใหแ้ ขนตรงตลอดเวลา หนา้ อกจะยกข้ึน จะรู้สึกเกร็งบริเวณเนินอก ไหล่ ตน้ แขน กน้ สะโพก ตน้ ขา
ท่ีมา : harvard, wecandiet, yosana, yogaspells

ห้องสมดุ ประชาชน อาเภอลอื อานาจ

จากน้นั งอเขา่ ขาขวาในลกั ษณะมุมฉาก แลว้ ถ่ายน้าหนกั ไปดา้ นหนา้ ของลาตวั แต่ลาตวั ส่วนบนยงั คงต้งั ตรงอยู่ คา้ งไว้ 15-20 วนิ าที แลว้ กลบั สู่ท่าเริ่มตน้
แลว้ ทาสลบั กบั ขาอีกขา้ ง
2. โยคะทา่ งู (Cobra Pose)

ที่มา : harvard, wecandiet, yosana, yogaspells

ห้องสมดุ ประชาชน อาเภอลอื อานาจ

ส่วนโยคะทา่ น้ี จะช่วยเผาผลาญไขมนั ช่วงหนา้ ทอ้ ง กน้ ตน้ แขน ตน้ ขา ช่วยเสริมสร้างกลา้ มเน้ือบริเวณหนา้ ทอ้ งส่วนบน ลดการปวดประจาเดือน
นอกจากน้ียงั ช่วยใหก้ ระดูกสันหลงั แขง็ แรง
วธิ ีฝึก : นอนควา่ วางลาตวั นอนราบไปกบั พ้นื ขาเหยยี ดตรง งอขอ้ ศอกวางฝ่ ามือบริเวณขา้ งๆ ลาตวั ท้งั สองขา้ ง แลว้ ค่อนดนั ฝ่ ามือกบั พ้ืน ยกลาตวั ดา้ นบนข้ึน
พยายามดดั ตวั ไปขา้ งหลงั ให้มากท่ีสุด จากน้นั คา้ งไว้ 15-20 วนิ าที แลว้ กลบั สู่ท่าเริ่มตน้

ท่ีมา : harvard, wecandiet, yosana, yogaspells

ห้องสมดุ ประชาชน อาเภอลอื อานาจ

3. โยคะทา่ เรือ (Boat Pose)

ที่มา : harvard, wecandiet, yosana, yogaspells

ห้องสมดุ ประชาชน อาเภอลอื อานาจ

โยคะทา่ เรือช่วยใหค้ ุณลดไขมนั หนา้ ทอ้ ง ช่วยป้ องกนั ไขมนั ที่อาจจะก่อตวั บริเวณเอว และบริหารกลา้ มเน้ือกระเพาะอาหาร ท้งั ยงั เสริมสร้างกลา้ มเน้ือหลงั
และขา ทาใหก้ ลา้ มเน้ือหนา้ ทอ้ ง กลา้ มเน้ือหลงั และสะโพกแขง็ แรง ช่วยลดความเครียด ช่วยกระตุน้ ระบบยอ่ ยอาหาร และอวยั วะภายใน
วธิ ีฝึก : เร่ิมดว้ ยการนงั่ ลงกบั พ้นื ใหห้ ลงั ต้งั ตรง ขาเหยยี ดตรง หายใจเขา้ เหยยี ดแขนช้ีไปขา้ งหนา้ หายใจออกแลว้ เอนตวั ไปขา้ งหลงั จากน้นั คอ่ ยๆ เกร็งหนา้
ทอ้ งแลว้ ยกขาข้ึนจากพ้ืน ทามุมประมาณ 45 องศา ปลายเทา้ อยสู่ ูงเหนือระดบั ศีรษะ
จากน้นั ยกแขนข้ึนใหแ้ ขนเหยยี ดตรง ขนานกบั พ้นื ในแนวเดียวกบั หวั ไหล่ พยายามทรงตวั ใหอ้ ยใู่ นท่าสมดุล คา้ งไว้ 10-20 วนิ าทีแลว้ วางแขนและขาลงกลบั
สู่ท่าเริ่มตน้
4. โยคะทา่ ธนู (Bow Pose)

ที่มา : harvard, wecandiet, yosana, yogaspells

ห้องสมดุ ประชาชน อาเภอลอื อานาจ

เป็นทา่ ท่ีช่วยยดื เหยยี ดกลา้ มเน้ือหลงั หลงั ส่วนล่าง แขน และขาของเราไดเ้ ป็นอยา่ งดี ยง่ิ กบั คนที่วนั ๆ นงั่ ติดเกา้ อ้ี ไม่คอ่ ยไดล้ ุกไปไหน ไดเ้ วลามาผอ่ นคลาย
ความตึงเครียดของกลา้ มเน้ือร่างกายดว้ ยท่าน้ีกนั แลว้
วธิ ีฝึก : เริ่มจากนอนคว่า เทา้ แยกกนั พอประมาณ หนา้ ควา่ หนา้ ผากจรดพ้นื จากน้นั งอเข่า ใหม้ ือซา้ ยจบั ขอ้ เทา้ ซา้ ย มือขวาจบั ขอ้ เทา้ ขวา หายใจเขา้ แลว้ ยก
ลาตวั และศีรษะข้ึน พร้อมกบั ใชม้ ือดึงขอ้ เทา้ เพอื่ ยกเขา่ และตน้ ขาข้ึนจากพ้นื หลงั จากยกขาไดส้ ูงสุด ใหบ้ ีบเขา่ และปลายเทา้ เขา้ หากนั ใหม้ ากที่สุด คา้ งท่าน้ี
ไว้ 30 วนิ าที แลว้ คลายทา่ กลบั สู่จุดเร่ิมตน้
ท่ีมา : harvard, wecandiet, yosana, yogaspells

ห้องสมดุ ประชาชน อาเภอลอื อานาจ

5. โยคะเข่าชิดอก (Knee to Chest Pose)

โยคะทา่ น้ีช่วยลดไขมนั หนา้ ทอ้ งส่วนล่าง ช่วยบริหารกลา้ มเน้ือหนา้ ทอ้ งให้แขง็ แรง ช่วยลดอาการแน่นทอ้ งเน่ืองจากแก๊สในกระเพาะ ลดอาการทอ้ งผกู เพิ่ม
การไหลเวยี นเลือดไปยงั สมองและคอ แกป้ วดหลงั
วธิ ีฝึก : นอนราบ เทา้ เหยยี ดตรง แขนวางขา้ งลาตวั หายใจเขา้ ชา้ ๆ พร้อมกบั ยกเข่าท้งั สองขา้ งข้ึนชิดหนา้ อก และใชม้ ือท้งั สองขา้ งกอดขาท้งั สองขา้ งนบั 1 2
3 แลว้ หายใจออกพร้อมกบั คลายท่า หากทาจนเกิดความชานาญและร่างกายแขง็ แรง ใหย้ กลาตวั และศีรษะข้ึน ใหศ้ ีรษะจรดเข่า

ที่มา : harvard, wecandiet, yosana, yogaspells

ห้องสมดุ ประชาชน อาเภอลอื อานาจ

แนะนาวา่ ฝึกทาแค่ 5 ทา่ น้ีใหช้ านาญก่อน แลว้ ค่อยมาเพิ่มเติมทา่ อื่นๆ ท่ีเหลือใหค้ รบ 12 ทา่ กนั ในคราวหนา้ นะคะ ติดตามอ่านเรื่องราวท่ีน่าสนใจและความ
เคล่ือนไหวเกี่ยวกบั "ผหู้ ญิง" ไดท้ ่ีน่ี ไลฟ์ สไตลไ์ ทยรัฐ
บทความอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ :
"เซเลอรี" ด่ืมยงั ไง? ช่วยลา้ งพษิ แถมลดน้าหนกั ไดด้ ี
"ทรงผม" เสริมลุคเซเลบระดบั โลกใน "คานส์ 2019"
"วนิ น่ี ฮาร์โรว"์ นางแบบด่างขาว ที่สุดของ "Cannes 2019"
3 ท่า "โยคะ" แกป้ ัญหาสุขภาพสาวออฟฟิ ศ
ที่มา : harvard, wecandiet, yosana, yogaspells

ท่ีมา : harvard, wecandiet, yosana, yogaspells


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Dch_11_20
Next Book
รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562