The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azmanmang8, 2022-01-04 10:35:10

Lesson 4 - My family

Lesson 4 - My family

แผนการจัดการเรยี นรู้

วชิ าภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 4
ปกี ารศึกษา 2564

กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ

สำระสำคัญ กจิ กรรมกำรเรยี นรู้

มงุ่ ใหน้ ักเรยี นบอกควำมหมำยและอำ่ นออกเสียง ข้นั นำเข้ำสบู่ ทเรยี น 5 นำที
ของคำศพั ทเ์ ก่ยี วกับครอบครวั และลกั ษณะของบคุ คลได้ (Warm up)

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้วี ดั ครทู ักทำยนักเรียน จำกนั้นครใู หส้ ญั ญำณกำรเตรียมควำมพรอ้ ม
โดยถำมนักเรียนถำม “Everyone ready?” นักเรียนตอบ “I’m
ต. 1.1 ป.4/3 ต. 1.1 ป.4/4 ready. I’m ready. Yes. Yes.”
ต. 1.2 ป.4/4 ต. 1.3 ป.4/1
ต. 1.3 ป.4/2 ต. 1.3 ป.4/3 ข้ันนำเสนอ 5 นำที
prese(Pnrteastieonntation)
จุดประสงคก์ ำรเรียนรู้
ครเู ปิดคลิปวิดโี อ ชือ่ “ Kids vocabulary-Family” บน
K นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำยของคำศัพทเ์ ก่ียวกับ www.youtube.com นักเรยี นดูและฟงั

ครอบครวั และลกั ษณะของบคุ คลได้ ขนั้ ฝกึ 25 นำที
Prac(tPicreactice)
P นกั เรยี นสำมำรถอ่ำนออกเสยี งคำศพั ทเ์ กย่ี วกับครอบครวั
ครมู อบหมำยให้นักเรียนฟงั คำศพั ทข์ องสมำชกิ ในครอบครวั คนละ 1 คำ
และลกั ษณะของบุคคลได้
จำกน้ันครูเปดิ คลปิ วดิ โี อ ช่อื “ Kids vocabulary-Family” อกี ครั้ง
A นักเรียนมวี นิ ัยในกำรเรียน ใฝ่เรียนรู้ และมงุ่ มัน่ ในกำรทำงำน
นกั เรียนดแู ละฟัง เมอื่ วิดโี อจบ นกั เรียนบอกคำศัพท์ครคู นละ 1 คำ
สำระกำรเรยี นรู้
ข้ันกำรใช้ภำษำ 20 นำที
คำศพั ท์/ กลุ่มคำ father, mother, brother, sister, (Production)
uncle, tall, old, fat, etc.
นักเรียนเลน่ เกมโดยครทู ำสลำกควำมหมำย เช่น พ่อ,แม่ เปน็ ต้น
โครงสร้ำงประโยค - จำกนัน้ นักเรียนจับสลำกแลว้ ออกเสยี งคำศัพทใ์ หต้ รงตำม
ควำมหมำยในสลำกทีจ่ บั ได้
ส่ือกำรเรียนรู้/แหลง่ เรยี นรู้
ข้ันสรุป 5 นำที
คลิปวดิ ีโอ “ Kids vocabulary-Family” (Wrap up)

ครเู ปดิ คลิปวดิ ีโอ ชื่อ “ Kids vocabulary-Family” นกั เรียนออก
เสียงคำศัพทต์ ำมคลิปวิดีโอ

ภำระชนิ้ งำน บนั ทกึ หลังกำรจัดกำรเรียนรู้

ใบงำนท่ี 1 เร่อื ง Vocabulary ......................................................................................................
......................................................................................................
กำรวัดและกำรกำรประเมินผล ......................................................................................................
......................................................................................................
สิง่ ที่วดั วธิ วี ดั เครอ่ื งมอื เกณฑก์ ำรประเมนิ ......................................................................................................
......................................................................................................
ควำมรู้ (K) กำรเลน่ เกม - รอ้ ยละ 60 = ผำ่ น
ทกั ษะ (P) กำรเล่นเกม - รอ้ ยละ 60 = ผ่ำน ควำมคดิ เห็นของผอู้ ำนวยกำร
คุณลกั ษณะฯ (A) สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผำ่ น
สมรรถนะฯ สังเกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผำ่ น ...............ว...ชิ...ำ......ค....ณ.....ติ....ศ....ำ...ส....ต....ร....์ ..............................................

ลงชื่อ .........................................................................................................
(นำยอสั มัน มะ) ลงช่ือ
ครูผูส้ อน (นำยบญุ ชู รำชสุวรรณ)
ตำแหนง่ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยี นบ้ำนโคกตำ

สำระสำคญั กจิ กรรมกำรเรียนรู้

ม่งุ ให้นกั เรยี นบอกควำมหมำยและอ่ำนออกเสียง ข้นั นำเข้ำสบู่ ทเรยี น 5 นำที
ของคำศพั ทเ์ กย่ี วกับครอบครวั และลกั ษณะของบคุ คลได้ (Warm up)

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชว้ี ัด ครูทกั ทำยนกั เรียน จำกน้นั นกั เรียนชมคลปิ วดิ โี อ
“Kids vocabulary-Family” ทบทวนคำศพั ทเ์ กย่ี วกับครอบครับ
ต. 1.1 ป.4/3 ต. 1.1 ป.4/4
ต. 1.2 ป.4/4 ต. 1.3 ป.4/1 ข้นั นำเสนอ 5 นำที
ต. 1.3 ป.4/2 ต. 1.3 ป.4/3 prese(Pnrteastieonntation)

จุดประสงคก์ ำรเรียนรู้ ครแู จกใบงำนที่ 1 เรื่อง Vocabulary ครอู ำ่ นออกเสียงคำศพั ท์
แลว้ นักเรยี นอ่ำนตำมในใบงำนที่ 1 จำกน้ันครูพดู วำ่ Ready to
K นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำยของคำศพั ทเ์ กยี่ วกับ point. แลว้ นกั เรียนพดู ตำมพร้อมชนู วิ้ เตรียมช้ี จำกน้ันครอู ่ำน
ออกเสยี งคำศัพท์แลว้ นกั เรียนช้ีพร้อมออกเสียงตำมครู
ครอบครวั และลักษณะของบุคคลได้
ข้ันฝึก 25 นำที
P นักเรียนสำมำรถอำ่ นออกเสยี งคำศัพท์เกย่ี วกบั ครอบครวั Prac(tPicreactice)

และลักษณะของบคุ คลได้ นกั เรยี นฝึกอำ่ นคำศัพทใ์ นใบงำนท่ี 1

A นักเรียนมวี ินยั ในกำรเรยี น ใฝเ่ รยี นรู้ และมุ่งม่นั ในกำรทำงำน ขัน้ กำรใชภ้ ำษำ 20 นำที
(Production)
สำระกำรเรียนรู้
ครูปดิ ข้อควำมใต้ภำพแลว้ ชีภ้ ำพในใบงำนท่ี 1 แล้วใหน้ ักเรียนพดู
คำศัพท์/ กลมุ่ คำ father, mother, brother, sister, คำศพั ท์ให้ถูกตอ้ ง
uncle, tall, old, fat, etc.
ขนั้ สรุป 5 นำที
โครงสรำ้ งประโยค - (Wrap up)

สอื่ กำรเรยี นรู้/แหล่งเรยี นรู้ ครแู ละนกั เรยี นรว่ มกันสรปุ เนื้อหำในบทเรยี น และสำระบทเรยี น
ทบทวนคำศพั ทท์ ้ังหมด ครเู ปิดโอกำสให้นกั เรยี นซักถำมข้อสงสยั
คลปิ วดิ ีโอ “ Kids vocabulary-Family”

ภำระช้นิ งำน บนั ทึกหลงั กำรจัดกำรเรยี นรู้

ใบงำนท่ี 1 เรอ่ื ง Vocabulary ......................................................................................................
......................................................................................................
กำรวดั และกำรกำรประเมนิ ผล ......................................................................................................
......................................................................................................
ส่ิงท่วี ัด วธิ วี ดั เคร่ืองมือ เกณฑก์ ำรประเมิน ......................................................................................................
......................................................................................................
ควำมรู้ (K) กำรเลน่ เกม - ร้อยละ 60 = ผ่ำน
ทกั ษะ (P) กำรเล่นเกม - ร้อยละ 60 = ผ่ำน ควำมคิดเห็นของผูอ้ ำนวยกำร
คุณลกั ษณะฯ (A) สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผำ่ น
สมรรถนะฯ สังเกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผำ่ น ...............ว...ิช...ำ......ค....ณ.....ติ....ศ....ำ...ส....ต....ร....์ ..............................................

ลงช่อื .........................................................................................................
(นำยอสั มัน มะ) ลงชอื่
ครูผ้สู อน (นำยบุญชู รำชสวุ รรณ)
ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้ นโคกตำ

สำระสำคญั กิจกรรมกำรเรียนรู้

มุ่งใหน้ ักเรยี นบอกควำมหมำยและเขียนคำศัพท์ ข้ันนำเขำ้ สูบ่ ทเรียน 5 นำที
เก่ยี วกับครอบครวั และลักษณะของบคุ คลได้ (Warm up)

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตวั ชว้ี ดั ครทู กั ทำยนกั เรียน จำกน้นั นักเรยี นชมคลิปวดิ ีโอ
“Kids vocabulary-Family” ทบทวนคำศัพท์เกยี่ วกับครอบครับ
ต. 1.1 ป.4/3 ต. 1.1 ป.4/4
ต. 1.2 ป.4/4 ต. 1.3 ป.4/1 ข้ันนำเสนอ 5 นำที
ต. 1.3 ป.4/2 ต. 1.3 ป.4/3 prese(Pnrteastieonntation)

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ ครูเขียนคำศพั ท์พร้อมควำมหมำยเกย่ี วกับครอบครวั และลกั ษณะ
ของบุคคล จำกนน้ั นักเรียนอ่ำน
K นกั เรยี นสำมำรถบอกควำมหมำยของคำศัพทเ์ กย่ี วกับ
ขัน้ ฝกึ 25 นำที
ครอบครวั และลักษณะของบุคคลได้ Prac(tPicreactice)

P นักเรียนสำมำรถเขยี นคำศพั ทเ์ ก่ียวกับครอบครวั ครูสุม่ นักเรยี นออกมำโยงเส้นจบั คคู่ ำศพั ท์ให้ตรงกับควำมหมำย

และลกั ษณะของบคุ คลได้ บนกระดำน

A นักเรยี นมีวินัยในกำรเรียน ใฝ่เรียนรู้ และมุง่ มนั่ ในกำรทำงำน ขั้นกำรใช้ภำษำ 20 นำที
(Production)
สำระกำรเรยี นรู้
ครูแจกใบงำนท่ี 2 เร่อื ง Matching นักเรยี นเลอื กคำศพั ท์ในกรอบ
คำศัพท์/ กลมุ่ คำ father, mother, brother, sister, เตมิ ลงในช่องวำ่ งให้ถูกตอ้ ง
uncle, tall, old, fat, etc.
ข้ันสรปุ 5 นำที
โครงสร้ำงประโยค - (Wrap up)

สอ่ื กำรเรยี นรู้/แหลง่ เรยี นรู้ ครแู ละนักเรยี นรว่ มกันสรุปเน้อื หำในบทเรยี น และสำระบทเรียน
ทบทวนคำศพั ท์ทั้งหมด ครูเปิดโอกำสให้นกั เรยี นซักถำมข้อสงสัย
ใบงำนท่ี 1 เรอื่ ง Vocabulary

ภำระชิ้นงำน บนั ทึกหลังกำรจดั กำรเรียนรู้

ใบงำนที่ 2 เรอ่ื ง Matching ......................................................................................................
......................................................................................................
กำรวดั และกำรกำรประเมนิ ผล ......................................................................................................
......................................................................................................
ส่งิ ท่ีวัด วธิ ีวดั เครอ่ื งมอื เกณฑ์กำรประเมนิ ......................................................................................................
......................................................................................................
ควำมรู้ (K) ใบงำน แบบบันทึกคะแนน รอ้ ยละ 60 = ผ่ำน
ทักษะ (P) ใบงำน แบบบนั ทกึ คะแนน ร้อยละ 60 = ผ่ำน ควำมคดิ เหน็ ของผู้อำนวยกำร
คุณลกั ษณะฯ (A) สงั เกต แบบสังเกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผำ่ น
สมรรถนะฯ สังเกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผำ่ น ...............ว...ชิ...ำ......ค....ณ.....ติ....ศ....ำ...ส....ต....ร....์ ..............................................

ลงช่ือ .........................................................................................................
(นำยอสั มนั มะ) ลงชอ่ื
ครูผสู้ อน (นำยบุญชู รำชสุวรรณ)
ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยกำรโรงเรยี นบ้ำนโคกตำ

สำระสำคัญ กิจกรรมกำรเรียนรู้

มงุ่ ให้นักเรียนบอกควำมหมำยและเขยี นคำศัพท์ ข้ันนำเขำ้ สบู่ ทเรียน 5 นำที
เกย่ี วกับครอบครวั และลักษณะของบคุ คลได้ (Warm up)

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตวั ช้ีวัด ครูทกั ทำยนกั เรยี น จำกนนั้ นักเรยี นชมคลปิ วดิ ีโอ
“Kids vocabulary-Family” ทบทวนคำศัพทเ์ กีย่ วกับครอบครับ
ต. 1.1 ป.4/3 ต. 1.1 ป.4/4
ต. 1.2 ป.4/4 ต. 1.3 ป.4/1 ขั้นนำเสนอ 5 นำที
ต. 1.3 ป.4/2 ต. 1.3 ป.4/3 prese(Pnrteastieonntation)

จดุ ประสงค์กำรเรยี นรู้ ครูเขยี นคำศพั ท์และควำมหมำยจำกใบงำนที่ 2 บนกระดำน
ครูอำ่ นบทสนทนำจำกน้นั นักเรียนดใู นใบงำนที่ 2 ของตนเอง
K นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำยของคำศพั ทเ์ ก่ยี วกบั แลว้ ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ครอบครวั และลกั ษณะของบุคคลได้ ขัน้ ฝกึ 25 นำที
Prac(tPicreactice)
P นกั เรียนสำมำรถเขียนคำศพั ท์เกย่ี วกบั ครอบครวั
นกั เรยี นฝกึ อำ่ นคำศพั ทใ์ นใบงำนที่ 2
และลักษณะของบคุ คลได้
ขัน้ กำรใชภ้ ำษำ 20 นำที
A นักเรยี นมวี ินัยในกำรเรยี น ใฝ่เรยี นรู้ และมุ่งม่ันในกำรทำงำน (Production)

สำระกำรเรยี นรู้ นกั เรียนอำ่ นคำศพั ทแ์ ละควำมหมำยในใบงำนท่ี 2 ใหค้ รฟู ังทีละคน

คำศพั ท์/ กลุ่มคำ father, mother, brother, sister, ขั้นสรุป 5 นำที
uncle, tall, old, fat, etc. (Wrap up)

โครงสรำ้ งประโยค - ครูและนกั เรียนร่วมกันสรปุ เนื้อหำในบทเรยี น และสำระบทเรยี น
ทบทวนคำศพั ท์ท้ังหมด ครเู ปิดโอกำสให้นกั เรียนซักถำมขอ้ สงสัย
ส่ือกำรเรียนรู้/แหลง่ เรยี นรู้

ใบงำนที่ 1 เรอ่ื ง Vocabulary

ภำระช้นิ งำน บันทกึ หลงั กำรจดั กำรเรียนรู้

ใบงำนท่ี 2 เรือ่ ง Matching ......................................................................................................
......................................................................................................
กำรวัดและกำรกำรประเมินผล ......................................................................................................
......................................................................................................
สิง่ ท่ีวัด วิธวี ดั เครื่องมือ เกณฑก์ ำรประเมนิ ......................................................................................................
......................................................................................................
ควำมรู้ (K) ใบงำน แบบบันทกึ คะแนน ร้อยละ 60 = ผำ่ น
ทักษะ (P) ใบงำน แบบบนั ทกึ คะแนน ร้อยละ 60 = ผ่ำน ควำมคดิ เห็นของผู้อำนวยกำร
คุณลกั ษณะฯ (A) สังเกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผำ่ น
สมรรถนะฯ สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผำ่ น ...............ว...ิช...ำ......ค....ณ.....ิต....ศ....ำ...ส....ต....ร....์ ..............................................

ลงชอ่ื .........................................................................................................
(นำยอสั มนั มะ) ลงชื่อ
ครูผ้สู อน (นำยบญุ ชู รำชสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผ้อู ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกตำ

สำระสำคัญ กิจกรรมกำรเรียนรู้

มุ่งให้นักเรยี นสำมำรถสนทนำสั้น ๆ เก่ียวกบั ครอบครัว ขัน้ นำเขำ้ ส่บู ทเรียน 5 นำที
และลกั ษณะของบคุ คลได้ (Warm up)

มำตรฐำนกำรเรยี นรู้/ตัวชีว้ ดั ครูทักทำยนกั เรียน จำกนัน้ นกั เรยี นชมคลปิ วดิ ีโอ
“Kids vocabulary-Family” ทบทวนคำศัพท์เกยี่ วกับครอบครบั
ต. 1.1 ป.4/3 ต. 1.1 ป.4/4
ต. 1.2 ป.4/4 ต. 1.3 ป.4/1 ข้ันนำเสนอ 5 นำที
ต. 1.3 ป.4/2 ต. 1.3 ป.4/3 prese(Pnrteastieonntation)

จดุ ประสงคก์ ำรเรยี นรู้ ครแู จกใบงำนท่ี 3 เร่อื ง Conversation จำกนนั้ ครอู ำ่ นบท
สนทนำ นกั เรยี นฟงั และชีต้ ำมทีละประโยค

K นกั เรยี นสำมำรถบอกควำมหมำยของคำศพั ทเ์ กีย่ วกับ ขนั้ ฝึก 25 นำที
Prac(tPicreactice)
ครอบครวั และลกั ษณะของบุคคลได้
ครูอ่ำนบทสนทนำในใบงำนท่ี 3 แล้วนักเรียนอ่ำนตำม
P 1. นักเรยี นสำมำรถสนทนำสน้ั ๆ เกย่ี วกบั ครอบครวั และลักษณะของบคุ คลได้
จำกนั้นนักเรยี นฝกึ สนทนำกับเพ่ือน
2. นักเรยี นสำมำรถนำขอ้ มูลทีก่ ำหนดใหม้ ำประยุกตใ์ ชใ้ นกำรสนทนำได้

A นกั เรยี นมวี นิ ยั ในกำรเรียน ใฝเ่ รยี นรู้ และมุ่งม่นั ในกำรทำงำน

สำระกำรเรียนรู้ ขั้นกำรใช้ภำษำ 20 นำที
(Production)
คำศัพท์/ กลุ่มคำ father, mother, brother, sister,
uncle, tall, old, fat, etc. นกั เรียนจับคู่กับเพ่อื น แล้วสนทนำให้ครฟู งั
โดยใชบ้ ทสนทนำในใบงำนท่ี 3
โครงสร้ำงประโยค What does your ..สมำชกิ ในครอบครัว.. look like?
He/She is ..ลักษณะ.. and ..ลักษณะ.. ขั้นสรปุ 5 นำที
(Wrap up)
ส่ือกำรเรียนรู้/แหลง่ เรียนรู้
ครแู ละนักเรียนรว่ มกันสรปุ เนือ้ หำในบทเรยี น และสำระบทเรียน
ใบงำนท่ี 3 เร่ือง Conversation ทบทวนคำศพั ท์ทัง้ หมด ครูเปดิ โอกำสให้นักเรยี นซักถำมข้อสงสยั

ภำระชิ้นงำน บันทึกหลงั กำรจัดกำรเรียนรู้

ใบงำนท่ี 4 เรื่อง Filling ......................................................................................................
......................................................................................................
กำรวัดและกำรกำรประเมนิ ผล ......................................................................................................
......................................................................................................
ส่งิ ทวี่ ัด วธิ ีวัด เครื่องมอื เกณฑ์กำรประเมนิ ......................................................................................................
......................................................................................................
ควำมรู้ (K) สงั เกต แบบประเมนิ กำรสนทนำ ระดบั 3 = ผ่ำน
ทกั ษะ (P) สงั เกต แบบประเมนิ กำรสนทนำ ระดับ 3 = ผำ่ น ควำมคดิ เหน็ ของผู้อำนวยกำร
คณุ ลกั ษณะฯ (A) สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผำ่ น
สมรรถนะฯ สงั เกต แบบสังเกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผ่ำน ...............ว...ชิ...ำ......ค....ณ.....ิต....ศ....ำ...ส....ต....ร....์ ..............................................

ลงชื่อ .........................................................................................................
(นำยอสั มัน มะ) ลงช่อื
ครผู ู้สอน (นำยบุญชู รำชสวุ รรณ)
ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกตำ

สำระสำคญั กจิ กรรมกำรเรียนรู้

ม่งุ ใหน้ กั เรยี นสำมำรถสนทนำสน้ั ๆ เกยี่ วกับครอบครัว ขนั้ นำเข้ำสูบ่ ทเรยี น 5 นำที
และลักษณะของบคุ คลได้ (Warm up)

มำตรฐำนกำรเรยี นรู้/ตัวชวี้ ัด ครูทักทำยนักเรียน จำกนั้นนักเรียนชมคลิปวิดโี อ
“Kids vocabulary-Family” ทบทวนคำศัพทเ์ ก่ียวกับครอบครับ

ต. 1.1 ป.4/3 ต. 1.1 ป.4/4 ขั้นนำเสนอ 5 นำที
ต. 1.2 ป.4/4 ต. 1.3 ป.4/1 prese(Pnrteastieonntation)
ต. 1.3 ป.4/2 ต. 1.3 ป.4/3
นกั เรียนดใู บงำนท่ี 3 จำกนั้นครูอธิบำยกำรถำมตอบเกีย่ วกับ

ฤดูกำลและสภำพอำกำศโดยใช้รปู ประโยค ดงั น้ี

จดุ ประสงค์กำรเรียนรู้ คำถำม : What does your …สมำชิกในครอบครัว…. look like?
คำตอบ : He/She is ….ลักษณะ….. and ….ลกั ษณะ….

K นักเรยี นสำมำรถบอกควำมหมำยของคำศพั ท์เก่ยี วกับ ขนั้ ฝกึ 25 นำที
Prac(tPicreactice)
ครอบครัวและลกั ษณะของบคุ คลได้
ครูทำสลำกคำศัพทเ์ ก่ียวกับครอบครวั และลักษณะของบคุ คล
P 1. นักเรยี นสำมำรถสนทนำสน้ั ๆ เกี่ยวกบั ครอบครวั และลกั ษณะของบุคคลได้
จำกนนั้ นกั เรยี นจบั สลำก แลว้ ฝึกสนทนำกับเพือ่ น โดยใช้บทสนทนำ
2. นักเรยี นสำมำรถนำข้อมูลที่กำหนดใหม้ ำประยุกตใ์ ช้ในกำรสนทนำได้
ในใบงำนที่ 3 เปน็ ตวั อย่ำง
A นกั เรียนมวี นิ ยั ในกำรเรียน ใฝเ่ รยี นรู้ และมงุ่ มั่นในกำรทำงำน

สำระกำรเรียนรู้ ข้ันกำรใชภ้ ำษำ 20 นำที
(Production)
คำศพั ท์/ กลุ่มคำ father, mother, brother, sister,
uncle, tall, old, fat, etc. ครูแจกใบงำนท่ี 4 เร่อื ง Filling นกั เรียนเลือกคำศัพท์ในกรอบ
เตมิ ลงในช่องว่ำงใหถ้ ูกต้อง
โครงสรำ้ งประโยค What does your ..สมำชกิ ในครอบครัว.. look like?

He/She is ..ลักษณะ.. and ..ลักษณะ.. ข้ันสรปุ 5 นำที
(Wrap up)
ส่อื กำรเรียนรู้/แหลง่ เรียนรู้

ใบงำนที่ 3 เรื่อง Conversation ครูและนกั เรียนร่วมกันสรุปเนอื้ หำในบทเรยี น และสำระบทเรียน
ทบทวนคำศัพทท์ ง้ั หมด ครเู ปดิ โอกำสใหน้ ักเรียนซกั ถำมข้อสงสยั

ภำระชน้ิ งำน บนั ทกึ หลงั กำรจดั กำรเรยี นรู้

ใบงำนที่ 4 เรอื่ ง Filling ......................................................................................................
......................................................................................................
กำรวัดและกำรกำรประเมนิ ผล ......................................................................................................
......................................................................................................
สิง่ ที่วดั วิธีวดั เครื่องมอื เกณฑก์ ำรประเมิน ......................................................................................................
......................................................................................................
ควำมรู้ (K) สงั เกต แบบประเมนิ กำรสนทนำ ระดับ 3 = ผำ่ น
ทกั ษะ (P) สังเกต แบบประเมนิ กำรสนทนำ ระดับ 3 = ผำ่ น ควำมคดิ เหน็ ของผูอ้ ำนวยกำร
คุณลักษณะฯ (A) สงั เกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผำ่ น
สมรรถนะฯ สงั เกต แบบสังเกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผำ่ น ...............ว...ิช...ำ......ค....ณ.....ิต....ศ....ำ...ส....ต....ร....์ ..............................................

ลงช่อื .........................................................................................................
(นำยอสั มนั มะ) ลงช่อื
ครผู ้สู อน (นำยบญุ ชู รำชสวุ รรณ)
ตำแหนง่ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำ้ นโคกตำ

สำระสำคญั กจิ กรรมกำรเรียนรู้

มงุ่ ใหน้ ักเรยี นมคี วำมร้คู วำมเขำ้ ใจหลกั กำรใชค้ ำสรรพนำม ขน้ั นำเขำ้ สู่บทเรยี น 5 นำที
และกำรเปรยี บเทยี บคำคณุ ศัพท์ (Warm up)

มำตรฐำนกำรเรยี นรู้/ตัวชีว้ ัด ครทู ักทำยนกั เรยี น จำกนนั้ นักเรยี นชมคลปิ วิดโี อ
“Kids vocabulary-Family” ทบทวนคำศพั ท์เกี่ยวกับครอบครับ
ต. 1.1 ป.4/3 ต. 1.1 ป.4/4
ต. 1.2 ป.4/4 ต. 1.3 ป.4/1 ขนั้ นำเสนอ 5 นำที
ต. 1.3 ป.4/2 ต. 1.3 ป.4/3 prese(Pnrteastieonntation)

จดุ ประสงค์กำรเรียนรู้ ครูแจกใบงำนท่ี 5 เรือ่ ง Grammar จำกน้นั นกั เรียนศึกษำและ
ทำควำมเขำ้ ใจเนื้อหำในใบงำนที่ 5 ครูเน้นย้ำในเรอ่ื งกำร
K นักเรียนมคี วำมรคู้ วำมเข้ำใจหลกั กำรใชค้ ำสรรพนำมและ เปรยี บเทยี บคำคณุ ศัพทว์ ่ำ กำรเปรยี บเทยี บข้ันเทำ่ กนั คำคุณศพั ท์
ไม่ต้องเปล่ียนรูป เชน่ as tall as ไม่ใช่ as taller as เปน็ ต้น
กำรเปรยี บเทียบคำคุณศพั ท์
ข้นั ฝกึ 25 นำที
P นกั เรียนสำมำรถนำขอ้ มูลท่กี ำหนดใหม้ ำประยกุ ต์ใชใ้ นกำรสนทนำได้ Prac(tPicreactice)
A นกั เรยี นมีวนิ ยั ในกำรเรยี น ใฝเ่ รยี นรู้ และม่งุ ม่ันในกำรทำงำน
ครูเขียนประโยคกำรอธิบำยลกั ษณะของบคุ คล 10 ประโยคบนกระดำน
สำระกำรเรยี นรู้
โดยครูให้คำสำคญั ไดแ้ ก่ as…as และ than แลว้ เว้นช่องว่ำงไว้เพือ่ เติม

คำคณุ ศัพท์ เชน่ She is as…..as me. (สงู ) เปน็ ตน้ จำกนน้ั นักเรียน

ชว่ ยกนั เติมคำลงในชอ่ งวำ่ งให้ถูกตอ้ ง

คำศัพท์/ กลุ่มคำ father, mother, brother, sister, ขน้ั กำรใชภ้ ำษำ 20 นำที
uncle, tall, old, fat, etc. (Production)

โครงสรำ้ งประโยค What does your ..สมำชกิ ในครอบครวั .. look like? นักเรยี นทำแบบฝึกหดั ใบงำนท่ี 5 หน้ำ 10 ในหวั ข้อ
He/She is ..ลักษณะ.. and ..ลกั ษณะ.. “มำลองฝกึ แตง่ ประโยคกนั ดซู ิจ๊ะ”

สอื่ กำรเรยี นรู้/แหลง่ เรียนรู้ ขนั้ สรปุ 5 นำที
(Wrap up)
-
ครแู ละนักเรยี นร่วมกันสรุปเนือ้ หำในบทเรยี น และสำระบทเรียน
ทบทวนคำศพั ทท์ ้งั หมด ครูเปดิ โอกำสให้นักเรยี นซกั ถำมข้อสงสัย

ภำระชนิ้ งำน บนั ทึกหลงั กำรจดั กำรเรยี นรู้

ใบงำนท่ี 5 เรือ่ ง Grammar ......................................................................................................
......................................................................................................
กำรวดั และกำรกำรประเมินผล ......................................................................................................
......................................................................................................
ส่ิงที่วดั วิธีวัด เครือ่ งมอื เกณฑ์กำรประเมนิ ......................................................................................................
......................................................................................................
ควำมรู้ (K) กำรทำกิจกรรม - ร้อยละ 70 = ผ่ำน
ทกั ษะ (P) กำรทำกิจกรรม - ร้อยละ 70 = ผ่ำน ควำมคดิ เห็นของผู้อำนวยกำร
คุณลักษณะฯ (A) สงั เกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผำ่ น
สมรรถนะฯ สงั เกต แบบสังเกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผ่ำน ...............ว...ชิ...ำ......ค....ณ.....ิต....ศ....ำ...ส....ต....ร....์ ..............................................

ลงช่อื .........................................................................................................
(นำยอสั มัน มะ) ลงช่อื
ครผู สู้ อน (นำยบุญชู รำชสุวรรณ)
ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี นบ้ำนโคกตำ

สำระสำคญั กิจกรรมกำรเรียนรู้

มุง่ ให้นกั เรยี นมีควำมรคู้ วำมเข้ำใจหลักกำรใช้คำสรรพนำม ขั้นนำเขำ้ ส่บู ทเรียน 5 นำที
และกำรเปรียบเทยี บคำคณุ ศพั ท์ (Warm up)

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั ครทู ักทำยนกั เรียน จำกนน้ั นักเรยี นชมคลปิ วดิ โี อ
“Kids vocabulary-Family” ทบทวนคำศพั ทเ์ กยี่ วกับครอบครับ

ต. 1.1 ป.4/3 ต. 1.1 ป.4/4 ข้ันนำเสนอ 5 นำที
ต. 1.2 ป.4/4 ต. 1.3 ป.4/1 prese(Pnrteastieonntation)
ต. 1.3 ป.4/2 ต. 1.3 ป.4/3
ครเู ขียนโครงสรำ้ งประโยคบนกระดำน ดงั นี้
จุดประสงคก์ ำรเรียนรู้ คำถำม : What does your …สมำชิกในครอบครวั …. look like?
คำตอบ : แบบท่ี 1 He/She is ….ลกั ษณะ….. and ….ลักษณะ….
K นกั เรยี นมคี วำมรคู้ วำมเข้ำใจหลกั กำรใช้คำสรรพนำมและ
แบบท่ี 2 He/She is as….ลักษณะ…..as ...me/สมำชิก…..
กำรเปรยี บเทียบคำคณุ ศพั ท์ แบบที่ 3 He/She is ….ลกั ษณะ+er ...me/สมำชกิ …..

P นักเรียนสำมำรถนำขอ้ มูลที่กำหนดใหม้ ำประยกุ ตใ์ ชใ้ นกำรสนทนำได้ ข้นั ฝึก 25 นำที
Prac(tPicreactice)
A นกั เรียนมวี นิ ัยในกำรเรียน ใฝ่เรียนรู้ และมุง่ มนั่ ในกำรทำงำน
ครูทำสลำกคำศัพท์เกย่ี วกบั ครอบครัวและลกั ษณะของบคุ คลพร้อม
สำระกำรเรยี นรู้
รปู แบบประโยคกำรตอบ เช่น แบบที่ 1 เปน็ ตน้ จำกนน้ั นักเรยี น
คำศพั ท์/ กลมุ่ คำ father, mother, brother, sister,
uncle, tall, old, fat, etc. จับคูก่ บั เพ่อื นแล้วครแู จกกระดำษเปล่ำให้คู่ละ 1 แผน่

โครงสร้ำงประโยค What does your ..สมำชิกในครอบครวั .. look like? จำกน้ันแตล่ ะค่จู บั สลำกแล้วแตง่ ประโยคตำมโครงสรำ้ งบนกระดำน
He/She is ..ลกั ษณะ.. and ..ลักษณะ..
และใช้คำศัพทใ์ นสลำก แล้วฝึกสนทนำกบั เพ่ือน

ขนั้ กำรใชภ้ ำษำ 20 นำที
(Production)

สือ่ กำรเรยี นรู้/แหล่งเรียนรู้ นักเรยี นแตล่ ะคสู่ นทนำใหค้ รฟู ัง

- ขั้นสรปุ 5 นำที

(Wrap up)

ครูแจกใบงำนท่ี 6 เรอื่ ง Review นักเรยี นทำเปน็ กำรบำ้ น

ภำระช้นิ งำน บนั ทกึ หลงั กำรจัดกำรเรียนรู้

ใบงำนท่ี 5 เรอ่ื ง Grammar ......................................................................................................
......................................................................................................
กำรวัดและกำรกำรประเมนิ ผล ......................................................................................................
......................................................................................................
ส่งิ ท่ีวัด วิธีวัด เคร่ืองมอื เกณฑก์ ำรประเมิน ......................................................................................................
......................................................................................................
ควำมรู้ (K) กำรทำกิจกรรม - ร้อยละ 70 = ผ่ำน
ทักษะ (P) กำรทำกจิ กรรม - รอ้ ยละ 70 = ผำ่ น ควำมคิดเหน็ ของผ้อู ำนวยกำร
คุณลักษณะฯ (A) สงั เกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผำ่ น
สมรรถนะฯ สังเกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผำ่ น ...............ว...ิช...ำ......ค....ณ.....ติ....ศ....ำ...ส....ต....ร....์ ..............................................

ลงช่ือ .........................................................................................................
(นำยอสั มัน มะ) ลงชือ่
ครผู ู้สอน (นำยบญุ ชู รำชสุวรรณ)
ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยกำรโรงเรยี นบ้ำนโคกตำ

สำระสำคัญ กิจกรรมกำรเรยี นรู้

มุ่งให้นกั เรยี นบอกควำมหมำยของคำศัพท์เกีย่ วกบั ครอบครวั และลกั ษณะของบุคคลได้ ขนั้ นำเข้ำสู่บทเรยี น 5 นำที
นกั เรียนมคี วำมรู้ควำมเข้ำใจหลกั กำรใชค้ ำสรรพนำมและกำรเปรียบเทยี บคำคุณศัพท์ (Warm up)
และสำมำรถนำขอ้ มลู ทก่ี ำหนดให้มำประยกุ ตใ์ ชใ้ นกำรสนทนำได้
ครูทักทำยนกั เรยี น จำกนัน้ นกั เรยี นชมคลิปวดิ ีโอ
มำตรฐำนกำรเรยี นรู้/ตวั ช้วี ดั “Kids vocabulary-Family” ทบทวนคำศัพทเ์ กย่ี วกบั ครอบครับ

ต. 1.1 ป.4/3 ต. 1.1 ป.4/4 ขั้นนำเสนอ 5 นำที
ต. 1.2 ป.4/4 ต. 1.3 ป.4/1 prese(Pnrteastieonntation)
ต. 1.3 ป.4/2 ต. 1.3 ป.4/3
ครเู ขยี นบทสนทนำจำกใบงำนท่ี 6 บนกระดำน ครอู ่ำนบทสนทนำ
จดุ ประสงคก์ ำรเรียนรู้ จำกนัน้ นกั เรยี นดใู นใบงำนที่ 6 ของตนเอง
แล้วตรวจสอบควำมถกู ตอ้ ง

K นักเรียนมีควำมรคู้ วำมเขำ้ ใจหลกั กำรใชค้ ำสรรพนำมและ ขนั้ ฝกึ 25 นำที
Prac(tPicreactice)
กำรเปรียบเทียบคำคุณศพั ท์
นกั เรยี นฝึกอำ่ นบทสนทนำในใบงำนท่ี 6
P นกั เรยี นสำมำรถนำขอ้ มลู ทีก่ ำหนดใหม้ ำประยกุ ตใ์ ช้ในกำรสนทนำได้

A นกั เรียนมวี ินยั ในกำรเรยี น ใฝเ่ รยี นรู้ และมุ่งม่ันในกำรทำงำน

สำระกำรเรียนรู้ ขั้นกำรใช้ภำษำ 20 นำที
(Production)
คำศัพท์/ กลุ่มคำ father, mother, brother, sister,
uncle, tall, old, fat, etc. นกั เรียนจับคู่กับเพื่อน แลว้ สนทนำกบั เพอ่ื นโดยใชบ้ ทสนทนำ
ในใบงำนท่ี 6 ให้ครูฟัง
โครงสรำ้ งประโยค What does your ..สมำชิกในครอบครวั .. look like?
He/She is ..ลักษณะ.. and ..ลักษณะ.. ข้นั สรปุ 5 นำที
(Wrap up)
ส่ือกำรเรียนรู้/แหลง่ เรียนรู้
ครูให้นกั เรยี นนำใบงำนท่ี 1-6 กลบั ไปทบทวนเพอ่ื เตรียมตัวทำ
- แบบทดสอบในชั่วโมงต่อไป

ภำระชิน้ งำน บนั ทึกหลงั กำรจัดกำรเรยี นรู้

1. ใบงำนท่ี 6 เรื่อง Review ......................................................................................................
2. แบบทดสอบ Lesson 4 : My family ......................................................................................................
......................................................................................................
กำรวัดและกำรกำรประเมนิ ผล ......................................................................................................
......................................................................................................
สงิ่ ท่วี ดั วิธีวดั เครอ่ื งมือ เกณฑ์กำรประเมนิ ......................................................................................................

ควำมรู้ (K) แบบทดสอบ แบบบันทึกคะแนน ระดับ 5 = ผำ่ น ควำมคดิ เหน็ ของผู้อำนวยกำร
ทักษะ (P) แบบทดสอบ แบบบนั ทกึ คะแนน ระดับ 5 = ผำ่ น
คณุ ลกั ษณะฯ (A) สงั เกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผ่ำน ...............ว...ชิ...ำ......ค....ณ.....ิต....ศ....ำ...ส....ต....ร....์ ..............................................
สมรรถนะฯ สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผ่ำน
.........................................................................................................
ลงช่อื ลงช่อื
(นำยอสั มัน มะ) (นำยบญุ ชู รำชสวุ รรณ)
ครผู ู้สอน ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกตำ

สำระสำคัญ กิจกรรมกำรเรียนรู้

มุ่งให้นกั เรียนบอกควำมหมำยของคำศพั ทเ์ ก่ยี วกับครอบครัวและลกั ษณะของบคุ คลได้ ขนั้ นำเขำ้ ส่บู ทเรยี น 5 นำที
นักเรยี นมีควำมรูค้ วำมเขำ้ ใจหลักกำรใชค้ ำสรรพนำมและกำรเปรียบเทยี บคำคุณศัพท์ (Warm up)
และสำมำรถนำขอ้ มูลท่ีกำหนดให้มำประยกุ ต์ใช้ในกำรสนทนำได้
ครทู กั ทำยนกั เรียน จำกน้นั นักเรียนชมคลปิ วิดีโอ
มำตรฐำนกำรเรยี นรู้/ตวั ชว้ี ัด “Kids vocabulary-Family” ทบทวนคำศัพท์เก่ียวกับครอบครบั

ต. 1.1 ป.4/3 ต. 1.1 ป.4/4 ข้นั นำเสนอ 5 นำที
ต. 1.2 ป.4/4 ต. 1.3 ป.4/1 prese(Pnrteastieonntation)
ต. 1.3 ป.4/2 ต. 1.3 ป.4/3
ครูเขียนคำศพั ท์และบทสนทนำบนกระดำน แลว้ นักเรียนอ่ำนพรอ้ ม
จดุ ประสงค์กำรเรียนรู้ บอกควำมหมำย

K นักเรยี นมคี วำมรคู้ วำมเขำ้ ใจหลกั กำรใชค้ ำสรรพนำมและ ขั้นฝึก 25 นำที
Prac(tPicreactice)
กำรเปรยี บเทียบคำคุณศพั ท์
ครูแจกแบบทดสอบ Lesson 4 : My family
P นักเรียนสำมำรถนำข้อมูลทีก่ ำหนดให้มำประยกุ ต์ใช้ในกำรสนทนำได้
แล้วนักเรียนทำแบบทดสอบ
A นักเรียนมีวนิ ัยในกำรเรียน ใฝเ่ รียนรู้ และมงุ่ มน่ั ในกำรทำงำน

สำระกำรเรียนรู้ ข้ันกำรใช้ภำษำ 20 นำที
(Production)
คำศพั ท์/ กลุ่มคำ father, mother, brother, sister,
uncle, tall, old, fat, etc. ครูเฉลยแบบทดสอบ แล้วบันทกึ คะแนน

โครงสรำ้ งประโยค What does your ..สมำชกิ ในครอบครัว.. look like? ขน้ั สรปุ 5 นำที
He/She is ..ลกั ษณะ.. and ..ลักษณะ.. (Wrap up)

สือ่ กำรเรียนรู้/แหล่งเรยี นรู้ ครแู ละนักเรียนร่วมกันสรปุ เนอ้ื หำในบทเรยี น และสำระบทเรียน
ทบทวนคำศัพทท์ ง้ั หมด ครเู ปิดโอกำสใหน้ กั เรยี นซกั ถำมขอ้ สงสัย
-

ภำระชน้ิ งำน บันทึกหลงั กำรจดั กำรเรียนรู้

1. ใบงำนท่ี 6 เรอื่ ง Review ......................................................................................................
2. แบบทดสอบ Lesson 4 : My family ......................................................................................................
......................................................................................................
กำรวัดและกำรกำรประเมินผล ......................................................................................................
......................................................................................................
ส่งิ ทว่ี ดั วธิ ีวัด เครอ่ื งมอื เกณฑก์ ำรประเมิน ......................................................................................................

ควำมรู้ (K) แบบทดสอบ แบบบนั ทกึ คะแนน ระดบั 5 = ผำ่ น ควำมคดิ เห็นของผอู้ ำนวยกำร
ทักษะ (P) แบบทดสอบ แบบบันทกึ คะแนน ระดับ 5 = ผ่ำน
คุณลกั ษณะฯ (A) สงั เกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผำ่ น ...............ว...ิช...ำ......ค....ณ.....ติ....ศ....ำ...ส....ต....ร....์ ..............................................
สมรรถนะฯ สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผ่ำน
.........................................................................................................
ลงชื่อ ลงชือ่
(นำยอสั มนั มะ) (นำยบุญชู รำชสวุ รรณ)
ครผู สู้ อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรยี นบ้ำนโคกตำ

ภาคผนวก

ใบงานที่ 1
เรือ่ ง Vocabulary

คาชแี้ จง : นักเรียนฝกึ อา่ นออกเสียงคาศพั ท์และความหมาย

Members in family

(เมมเบอะซ อิน แฟเ๊ หมอะลี)
สมาชิกในครอบครวั

Name :____________________________ No. _____

Adjective

(แอดเจคทีฟ)
คาคุณศัพท์

Age old (โอลด)์ แก่ young (ยงั ) เดก็

(เอจ) fat (แฟท) อว้ น plump (พลัม) อวบ slim (ซลมิ ) ผอมบาง
อายุ

Build

(บวิ ด์)
รปู รา่ ง

Height

(ไฮ)
ความสูง

short (ชอรท์ ) เต้ีย tall (ทอล) สงู

Name :____________________________ No. _____

ใบงานที่ 2
เรอื่ ง Matching

คาชีแ้ จง : นกั เรียนเลอื กคาศัพท์ในกรอบเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

grandfather grandmother father
mother uncle aunt
brother sister baby
cousin

Name :____________________________ No. _____

Adjective

(แอดเจคทีฟ)
คาคณุ ศัพท์

Age

(เอจ)
อายุ

Build

(บิวด)์
รปู รา่ ง

Height

(ไฮ)
ความสูง

tall old slim plump
short young fat

Name :____________________________ No. _____

ใบงานท่ี 3
เรอื่ ง Conversation

คาชี้แจง : นกั เรยี นฝึกสนทนากับเพอื่ น

What does your mother look like? She is tall and slim.

(วอท ดสั ยอ มา๊ เธอะ ลคุ ไลค์) (ชี อสี ทอล แอนด์ ซลมิ )
คุณแม่ของเธอมีลักษณะอย่างไร หลอ่ นสูงและผอมบาง

What does your uncle look like? He is older than my father.

(วอท ดสั ยอ องั เคิล ลคุ ไลค์) (ฮี อสี โอลเดอะ แดน มาย ฟ้าเธอะ)
คุณลงุ ของเธอมีลักษณะอย่างไร เขาแกก่ ว่าพอ่ ของฉนั

Name :____________________________ No. _____

ใบงานท่ี 4
เร่ือง Filling

คาช้แี จง : นกั เรียนเลอื กคาศัพทใ์ นกรอบเติมลงในชอ่ งว่างใหถ้ กู ต้อง

A : What _____ your mother look like?
B : She ___ tall and slim.
A : What does your uncle _____ _____?
B : He is older _____ my father.

like than does
is look

Name :____________________________ No. _____

ใบงานที่ 5
เรือ่ ง Grammar

คาช้ีแจง : นักเรียนศึกษาและทาความเขา้ ใจเนื้อหาที่กาหนดให้

Pronoun

(โพรนาว)

Pronoun คอื คาสรรพนาม เปน็ คาท่ีเราใชเ้ รยี กแทนคานาม ไดแ้ ก่ คน สัตว์ สิง่ ของ สถานที่

คาสรรพนาม มหี นา้ ท่ีใชแ้ ทนคานาม เพอ่ื เป็นการเล่ียงการใช้คานามเดิมๆซา้ อกี เช่น

“ฉันมแี มวหนงึ่ ตวั แมวมีสขี าว แมวชอบนอนบนโซฟา แมวชอบเลน่ กบั ฉัน”

จากประโยคข้างต้น คานามกค็ ือ แมว เราจะเหน็ ได้ว่า ถ้าใชแ้ มว อย่างเดียวประโยคมันกจ็ ะดูไมด่ สี ักเท่าไหร่ ดงั นั้น

เราจึงเปลี่ยนใหม่เปน็

ฉนั มแี มวหน่งึ ตัว มันมีสีขาว มันชอบนอนบนโซฟา มันชอบเล่นกันฉัน

พอเราเอาสรรพนามไปแทนคานาม จะเห็นได้ว่ามนั ดูดีขนึ้ มาทันทเี ลย

สรปุ ไดว้ า่ คาสรรพนามคือคาท่ใี ช้แทนคานาม เพ่อื เลยี่ งการใช้คานามซ้าไปซ้ามานั่นเอง

ประเภทของคาสรรพนามทนี่ ามาฝากในใบงานนี้ มดี งั น้ี

1. Personal Pronoun (บรุ ษุ สรรพนาม) คือ สรรพนามที่ใชแ้ ทนคานาม ไดแ้ ก่ คน สัตว์ สิ่งของ

สถานท่ี แบง่ ออกเปน็ สองประเภทย่อยๆคอื

1.1 Subject pronoun คานามทท่ี าหนา้ ท่ีเป็นประธานของประโยค

1.2 Object pronoun คานามทท่ี าหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

Subject Pronoun Object Pronoun ความหมาย

I me ฉนั

You you คณุ

We us พวกเรา

They them พวกเขา, พวกมนั

He him เขา

She her หล่อน

It it มนั

ตวั อยา่ งประโยค

He like dogs. เขาชอบหมา , She love cats. หล่อนรักแมว , I am a student. ฉันเป็นนักเรยี น

He like it. เขาชอบหมา , She love him. หล่อนรักแมว

Name :____________________________ No. _____

2. Possessive Pronoun (สามีสรรพนาม) คือ สามสี รรพนาม หรอื คาสรรพนามท่ีใช้แสดงความเป็น

เจา้ ของนั่นเอง ได้แก่ mine, yours, his, hers, its, theirs, ours มาดูตารางเปรียบเทียบกบั Possessive

Adjective (คุณศพั ทแ์ สดงความเป็นเจ้าของ) กนั นะจะ๊

Possessive Adjective Possessive Pronoun ความหมาย

my mine ของฉนั

your yours ของคณุ

our ours ของพวกเรา

their theirs ของพวกเขา

his his ของเขา

her hers ของหล่อน

its its ของมัน

♦ ตัวอยา่ งประโยค
This pen is mine. ปากกาดา้ มน้คี อื ของฉนั
Yours is white but mine is green. ของคุณสขี าวแตข่ องฉันสเี ขียว
That cat is his. แมวตวั น้นั คือของเขา
She is my mother. หลอ่ นคือแมข่ องฉัน
What does your uncle look like? ลุงของเธอมลี กั ษณะอย่างไร

ขอขอบคณุ ขอ้ มลู ความรู้จาก https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/pronoun/

Name :____________________________ No. _____

การเปรยี บเทยี บ Adjective

1. การใช้คาคณุ ศพั ท์ในการเปรียบเทยี บขน้ั ปกติ (Positive/Regular Adjectives)

เราใช้ as…as ในการเปรยี บเทียบของสองสิง่ ท่ีเทา่ กนั หรอื เหมอื นกนั ทกุ ประการ โดยคาคุณศพั ทท์ ่ีใชเ้ ปรยี บเทยี บในขน้ั
ธรรมดานจี้ ะไมม่ กี ารเปลย่ี นรปู หรือเติมคาใด ๆ หลงั adjective นน้ั ๆ เชน่

Tom is as tall as his brother.

(ทอม อีส แอส ทอล แอส อีส บรา้ เธอะ)
ทอมสูงเท่ากันกับนอ้ งชายของเขา

2. การใชค้ าคุณศพั ทใ์ นการเปรียบเทียบขนั้ กว่า (Comparative Adjectives)
โครงสร้างประโยคแบบที่ 1 : S + V. to be + adj. +er + than

ตัวอยา่ งประโยค

My brother is shorter than me.

(มาย บร้าเธอะ อีส ชอร์มเถอะ แดน ม)ี
น้องชายของฉนั เตีย้ กว่าฉนั

ขอขอบคุณข้อมลู ความรจู้ าก https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/67590/-blo-laneng-lan-

มาลองฝกึ แตง่ ประโยคกนั ดูซจิ ๊ะ

1. older / my mother / She / is / than
________________________________________.

2. than / taller / my brother / He / is
________________________________________.
3. หลอ่ นอวบกวา่ พ่สี าวของฉัน
________________________________________.
4. เขาเต้ยี กวา่ ฉัน
________________________________________.
5. เขาเด็กกว่าพอ่ ของฉนั
________________________________________.

Name :____________________________ No. _____

ใบงานท่ี 6
เรอื่ ง Review

คาช้แี จง : นกั เรียนเลอื กคาศัพทใ์ นกรอบเตมิ ลงในช่องว่างให้ถูกตอ้ ง

She is _______ than me. (อ้วนกวา่ )
He is as _____ as my brother. (สงู )
She is old ___ plump.
He is _________. (เดก็ )
She is slimmer than ____ mother.

A : What _____ your aunt look like?

B : She ___ plump.

A : What does your uncle _____ _____?

B : He is taller _____ my father.

my like than does

tall is look

and fatter young

Name :____________________________ No. _____

แบบทดสอบ

Lesson 4 : My family

คาช้ีแจง : นกั เรยี นเลอื กคาตอบที่ถกู ต้องทส่ี ุด

1. ข้อใดหมายถงึ “พี่สาว,น้องสาว”

a. brother b. mother c. sister d. father

2. ขอ้ ใดหมายถึง “ลูกพ่ีลูกนอ้ ง”

a. cousin b. baby c. sister d. father

3. ขอ้ ใดหมายถงึ “แก”่
a. fat b. young c. slim d. old

4. ขอ้ ใดหมายถึง “สูง”
a. short b. tall c. slim d. old

5. ข้อใดหมายถงึ “เด็กกวา่ ” c. young d. older
a. fatter b. younger

6. ขอ้ ใดหมายถึง “อ้วนกว่า”
a. slimmer b. fat c. fatter d. younger

7. She is as____as me.
a. shorter b. taller c. slim d. older

8. He is _____ than my sister.
a. fat b. plumper c. tall d. young

9. What does he look like?
a. He looks young and tall.

b. He likes young and tall.
c. He does young and tall.
d. He is young and tall.

10. What does your aunt look like?
a. She likes plumper than my mother.
b. She is plumper than my mother.
c. She is plump than my mother.
d. She is as plumper as than my mother.

Name :____________________________ No. _____


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Lesson 3 - At school
Next Book
2022-Red Rock Outdoor Gear Catalog