The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by prigkaew_0808, 2020-03-06 04:38:43

สรุปรายงานการอบรม สัมมนา ประชุม ปีการศึกษา 2562

รวมสรุปอบรม ปีการศึกษา 2562

Training Summary
For Education year 2019

Miss Thidarat Sonsin

458 M.3 Phitsanulok-Uttaraditr Rd. T.Samokhae A.Muang Phitsanulok 65000 Tel. +66-55-223-300

ตารางสรปุ การเข้ารว่ มประชมุ อบรม สัมมนา ภายในโรงเรียน

ประจาปกี ารศกึ ษา 2562 ของครธู ดิ ารตั น์ ศรศิลป์ ระดบั ประถมต้น

ลาดับท่ี วนั /เดือน/ปี หวั ข้ออบรม วทิ ยากร จานวนชว่ั โมง

1 13 พ.ค. 62 วินยั กบั ครอบครัว รศ.นพ.สุริยเดว ทรี 3
ปาตี

2 13 พ.ค. 62 ประชมุ ผู้ปกครองนักเรียน เนอสร่,ี อ.1,ป. คณะครโู รงเรยี นธีร 3

1,ม.1 และนกั เรยี นใหม่ ธาดา

3 13 พ.ค. 62 ประชุมผปู้ กครองนักเรียนหอพกั คณะครูโรงเรียนธีร 3
ธาดา

4 19 พ.ค. 62 นมัสการก่อนเปดิ เทอม อ.เสมอใจ ศรมี าลา 3

5 25 พ.ค. 62 เทคโนโลยเี พ่ือการจัดทาเอกสารชน้ั เรยี น คณุ ครูร่งุ นภา 1
พฤกษาศลิ ป์

6 25 พ.ค. 62 ระเบียบแถว ครูฝา่ ย 1
7 25 พ.ค. 62 เรยี นภาษาอังกฤษ 1
Edutainment

ครเู พชรัตน์ หมวก
เครอื

8 30 ก.ย.–2 ต.ค.62 อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร วธิ ีวทิ ยาการสอนสู่ อ.มารตุ ทรรศนา 24

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก กรกุล

9 การอบรมการใชร้ ะบบบริหารการศึกษา รศ.ดร. พิมพนั ธ์ เต 18

Teeratada SISA ชะคุปต์ 1
48
รศ.พเยาว์ ยนิ ดสี ขุ 106

10 3 ม.ี ค. 63 การเขา้ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ครูกาญจนี สุวรรณ

“Publishing for Education Training” ทะ

11 การประชมุ ประจาเดอื น 8 เดือน ( 6 ชั่วโมง)

รวมท้งั หมด

ตารางสรปุ การเข้าร่วมประชมุ อบรม สัมมนา ภายนอกโรงเรยี น
ประจาปีการศึกษา 2562 ของครธู ดิ ารัตน์ ศรศิลป์ ระดับ ประถมตน้

ลาดบั วนั /เดอื น/ปี หัวข้ออบรม วิทยากร จานวน
ที่ ชว่ั โมง

10-12 พ.ค. เปิดหวั ใจให้วา่ ง ร่วมกันสร้าง ผศ.พิเศษ ปรีชา 24
3
1 62 องคก์ ร (10 – 12 พ.ค. 62 ) ณ วุฒิกานต์
80
หลวงพระบาง ประเทศลาว
40
2 19 พ.ค. 62 นมัสการกอ่ นเปดิ เทอม อ.เสมอใจ ศรีมาลา 147

26 – 29 ก.ค. การฝึกอบรมบคุ ลากร
62 ทางการลกู เสือวชิ าผกู้ ากับ

ลกู เสอื สามัญรนุ่ ใหญ่ข้นั
3 ความรทู้ ั่วไปและข้นั ความรู้

เบอื้ งต้น

(26 – 29 ก.ค. 63)

4 5 – 10 ต.ค. ศึกษาดูงานต่างประเทศ -

2562 Fukuoka Japan

รวมทง้ั หมด

สรุปกิจกรรมรที รตี บุคลากร โรงเรยี นธีรธาดา พษิ ณุโลก

“เปดิ หวั ใจทว่ี ่าง ร่วมกนั สรา้ งองคก์ ร”

ระหวา่ งวันท่ี 10 - 12 พ.ค. 2562 พษิ ณุโลก – นา่ น – หลวงพระบาง

_____________________________________________________________________________

เร่ิมต้นตอนเช้าด้วยเวลาและบรรยากาศท่ีอบอุ่นทั้งผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก บุคลากรทุก
คน และที่สาคัญยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่าน ประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้มาร่วมเดินทาง ร่วมสร้าง
องค์กรในครัง้ นี้

เช่นเดียวกับการพักรับประทานอาหารเช้า ก่อนเร่ิมต้นการเดินทาง ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน ก่อนท่ีจะออกเดินทางโดย
รถตู้ ไปด่านชายแดนสากลห้วยโก๋น ซ่ึงการเดินทางน้ัน จะผ่านขั้นตอน ตม.ไทย - ตม.สปป.ลาว (ด่านเมืองเงิน) เพ่ือ
เดินทางไปยังเมอื งปากแบ่ง ทา่ เรือแมน่ ้าโขง จดุ หมายตอ่ ไป

ตลอดฟากฝ่ังในการรอ่ งเรอื นั้นกท็ าใหเ้ ห็นทิวทัศน์ ได้สัมผัสกับธรรมชาติท่ีโอบลอ้ มดว้ ย
ภูเขา ป่าไม้และวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน

ถ้าต่งิ หรือถา้ ปากอู
ภายในถา้ ตง่ิ ล่างนน้ั ประกอบไปดว้ ยพระแกะสลกั ไม้ ท่วี างเรียงรายท้ังขนาดองค์เล็กและองคใ์ หญ่สลับกันไป

ในระหว่างทท่ี ุกคนได้ชื่นชมกับธรรมชาติ บรรยากาศตลอดการเดินทางแล้ว ก็ได้มาฟงั ข้อคิดดีๆทเ่ี ราน้นั สามารถ
นามาเปน็ ความรู้ ให้เกิดความเข้าใจเป็นแรงผลักดันให้เราเปลี่ยนแปลงการทางานของเราให้เกิดการทางานรว่ มกันอยา่ งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทง้ั ทาเพื่อตนเองและเพือ่ องค์กรของเราให้ประสบความสาเรจ็ ตามเป้าหมายท่ีเราได้ตั้งเปา้ ร่วมกนั ไว้

“เปิดใจใหว้ า่ ง ร่วมสรา้ งองค์กร” โดย ผศ. ปรชี า วุฒิการณ์
ที่ไดก้ ล่าวถึง อปุ นสิ ัย 7 ประการ ของผู้มีประสทิ ธิภาพ
จากหนงั สอื “7 Habits for Highly Effective People” เขยี นโดย สตีเฟน อาร์. โควว์ ีย์

1. ต้องเปน็ ฝ่ายเริ่มตน้ ทาก่อน (Be Proactive)
ตอ้ งเป็นนักคดิ นกั ปฏบิ ตั ิ (เชงิ ลกุ ) ตอ้ งมีความรับผิดชอบต่อความคดิ ของตนเอง มีเหตุมีผล

2. เริม่ ต้นโดยมีเปา้ หมายชัดเจน (Begin with the end in mind)
คือการวางแผนการทางาน เริ่มตน้ ด้วยการต้ังเปา้ หมายสุดทา้ ยไวก้ ่อนเพราะคนเราทกุ คนตอ้ งมีเป้าหมาย

3. ทาส่งิ สาคัญกวา่ ก่อน (Put first things first)
ขอ้ นเี้ ปน็ สิง่ ทสี่ าคัญเช่นกัน เพราะในชวี ติ ประจาวนั เรานน้ั อาจจะต้องมกี จิ กรรมหลายอย่างทจ่ี ะต้องทา บางอยา่ ง

นั้นเป็นเรื่องที่สาคญั บางอยา่ งเปน็ เรอ่ื งไม่สาคัญ บางอย่างไมเ่ ร่งดว่ น บางอย่างเร่งดว่ น จะตอ้ งจัดเรียงลาดบั ก่อน-หลงั
ในสงิ่ ทจ่ี ะทา สง่ิ แรกที่ต้องทากอ่ นคืออะไร จดั การทางานให้เปน็ ระบบ

4. ชอบคดิ แบบชนะ-ชนะ (Think Win-Win)
การคิดและทาแบบ win-win ใหค้ วามร่วมมอื กนั ไม่ใช่การแขง่ ขัน รกั ษาสัญญาตอ่ ผู้อ่นื ตอ้ งใช้เวลา แลว้ ต่อไป

เรื่องต่างๆ ทีจ่ ะทาดว้ ยกันกจ็ ะงา่ ย เพราะตา่ งฝ่ายตา่ งเช่ือม่ันตอ่ กนั

5. การพยายามเข้าใจคนอ่นื ก่อน (Seek first to understand then to be understood)
นิสัยนี้เป็นการท่ีเราพยายามเขา้ ใจคนอน่ื ก่อน เพราะการพยายามเข้าใจคนอืน่ น้นั ง่ายกว่าการทจี่ ะทาให้คนอื่น

เขามาเขา้ ใจเรา หลกั การทจ่ี ะทาให้เราเข้าใจคนอื่นได้ง่ายน้ันจะต้องเรมิ่ ต้นดว้ ยการฟงั คือฟงั อยา่ งพยายามทาความเข้าใจ
เม่อื เราเขา้ ใจเขา เรากจ็ ะร้วู ่าเขาคดิ อยา่ งไร นนั้ คอื ทาความเขา้ ใจคนอ่นื ก่อนทาความเข้าใจตนเอง

6. การทางานรว่ มกับผอู้ ื่น ประสานงานเพือ่ เพิ่มพลงั (Synergize)
เม่อื ใดก็ตามท่ีเราทางานรว่ มกัน กจ็ ะต้องยอมรับในความแตกต่างของคนอนื่ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเรียนรู้ดว้ ยกัน
เพอ่ื ทาใหเ้ กิดการพฒั นาการทางาน

7. รบั ใบเลื่อยของตนเอง ฝึกฝนตนเองให้พรอ้ มเสมอ (Sharpen the saw)
เมอ่ื คนเรามีความรู้ในระดบั หน่งึ แลว้ ก็ยงั ไม่เพียงพอ ต้องพยายามฝกึ ฝนพฒั นาตัวเราเองเสมอ
ด้วยวิธกี ารงา่ ยๆ คอื ดูแลสุขภาพทางกายให้ดี – เมื่อแข็งแรง จะคดิ อะไร ทาอะไรกง็ า่ ยไปหมด

ตลอดกจิ กรรมทา่ นปรีชาได้ย้าเสมอวา่
"มนษุ ย์ เปน็ สว่ นหน่งึ ที่สำคญั ขององค์กร องค์กรจะสำเรจ็ ได้กต็ อ้ งเกดิ ขนึ้ ได้จำกมนุษยท์ ี่มีปณธิ ำนเดยี วกัน"
“ควำมสำเรจ็ ขององค์กร เกดิ ขนึ้ ไดจ้ ำกกำรเอำควำมคิดของบคุ คลำกร ทม่ี ี vision เดียวกนั มำทำงำนร่วมกัน
“ถ้ำเรำสะสมขยะเข้ำไปในควำมคดิ ควำมสำเรจ็ กจ็ ะมีแต่ขยะ”
“คนท่จี ะประสบควำมสำเรจ็ ได้ ตอ้ งมีเป้ำหมำยในชีวติ ”

ธดิ ารัตน์
12 พ.ค. 63

สรุปการรับผลการเรยี น ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2561
ระดับช้ันประถมศึกษาปที ี่ 1-3

1. ปัญหา
1.1 ครปู ระถมตน้ วางผลการเรยี นไม่ทัน เนอ่ื งจากผปู้ กครองมารอเข้าประชมุ เปน็ จานวนมาก
1.2 มนี ักเรียนบางคนไม่มารบั ผลการเรยี นตามเวลาท่ีแจ้ง
1.3 นกั เรียนพดู แผนบรู ณาการทีเ่ รยี นมาแล้ว ซึ่งต้องพูดแผนบูรณาการในภาคเรยี นถดั ไป
1.4 ไม่มสี ไลดบ์ ูรณาการ
1.5 เปดิ สไลด์เตรยี ม Present ไม่ทนั

2. ข้อเสนอแนะ
ควรจัดเวลารบั ผลการเรยี นให้พร้อมกัน เพราะนโยบายเหมือนกนั จะได้พดู พรอ้ มกันรอบเดยี ว

ธิดารตั น์
13 พ.ค. 62

สรุปการประชมุ ผปู้ กครองนกั เรยี นประจา ประจาปีการศกึ ษา 2562
วนั จนั ทรท์ ่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอ้ งประชมุ โรงเรียนธีรธาดา พิษณโุ ลก

_______________________________________________________________________________

คุณครูวิชญา สันติภาดา แนะนาคุณครูหอพัก และช้ีแจงกิจวัตรประจาวันของนักเรียนประจา ทั้งของใช้ส่วนตัว
ของนักเรียนประจา แนะนาว่าให้นักเรียนประจาจัดกระเป๋าดว้ ยตัวเอง เพ่ือสร้างนิสัยการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวของตัวเอง
ได้เป็นอย่างดี ของใช้ส่วนตัวของนักเรียนประจาทุกช้ินต้องมีช่ือ ได้แจ้งว่าในหอพักมีความปลอดภัย ด้วยระบบการติดต้ัง
กลอ้ งวงจรตดิ ทกุ จุด

ในเรอื่ งของการใช้บตั ร TT Smart Card จะไมใ่ ห้มีเงนิ สดตดิ ตัวไว้ เพอื่ ความปลอดภยั ของทรพั ย์สินนกั เรยี น
คณุ ครภู ทั รนกิ ุล แกว้ มรกต ได้พดู ชแี้ จงถึงเรือ่ งของการรับ – ส่ง นักเรียนประจาเข้าหอพัก
ให้เข้าใน เวลา 14 : 00 น. แจ้งผู้ปกครองหอพักไม่ให้นาของมีค่าหรือโทรศัพท์เข้าหอพัก และขอความร่วมมือใน
เร่อื งของใช้ส่วนตัวนักเรียน ให้จดั กระเป๋าจดั ของใช้ส่วนตัวดว้ ยตนเอง

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในเรื่องของการฝึกการจัดเก็บ ซักล้าง และเก็บกวาด ของตนเอง เพื่อการพัฒนา
ของนักเรียนทีก่ ้าวหน้า เน้นย้าการใช้ห้องน้าท่ีจะใชร้ ่วมกับผู้อ่ืน หากผปู้ กครองมเี ร่ืองต้องการปรึกษาเก่ียวกับในเรื่องของ
หอพกั ใหป้ รึกษาคณุ ครูที่รบั ผิดชอบนกั เรยี นหอพักโดยตรง เพอื่ ทราบขอ้ มลู ทีต่ รงคาตอบของผปู้ กครอง

ธิดารัตน์ ศรศิลป์
13 พ.ค. 62

สรุปการศึกษาดูงาน “Teeratada Teachers trip to FUKUOKA, JAPAN ”

ระหว่างวนั ที่ 5 - 10 ตลุ าคม 2562

วันเสารท์ ่ี 5 ตุลาคม เวลาประมาณ 20:30 น. ทกุ คนพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผโู้ ดยสาระหวา่ ง
ประเทศ บริเวณเคาท์เตอร์แอร์เอเชีย เพื่อทาการตรวจสอบตั๋วและผ่านการตรวจกระเป๋าเดินทาง จนผ่านข้ันตอนทุก
อย่างเสร็จสิ้น เพ่ือมารอข้ึนเครื่องให้เรียบร้อย ในเวลา 23:50 น. ในไฟท์เที่ยวบิน XJ 636 : Bangkok DonMueang -
Fukuoka

จากนน้ั ออกเดนิ ทางมุ่งหนา้ สสู่ นามบิน Fukuoka ประเทศญ่ีป่นุ ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรยี บร้อย
การเรยี นรไู้ ดเ้ ร่มิ ต้นขึน้ ตัง้ แต่ท่ีมาถงึ ทนั ที Fukuoka นัน้ มีบ้านเมอื งทีส่ ะอาด น่าอยู่อาศัย มีความเป็นระเบยี บ และวินัย
ของคนญีป่ ่นุ ที่มีให้เหน็ คนญี่ปุ่นใหค้ วามสาคญั กับผูพ้ ิการทางสายตามาก ซึ่งจะเห็นไดจ้ ากพื้นทางเดินของทุกทตี่ ลอด
เสน้ ทาง

สง่ิ ที่ได้รบั และสามารถนาไปปรบั ใช้ในการสอนได้

1. บ้านเมืองสะอาด จากจิตใต้สานึกสานึกของคนญี่ปุ่นท่ีมีวินัยและถูกสร้างข้ึนต้ังแต่เด็กทุกอย่างมีระเบียบแบบ
แผนท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเราสามารถนาสิ่งนี้มาสอนนักเรียนได้ ให้เกิดจิตสานึกคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมท่ีมิใช่
ประโยชน์สว่ นตน

2. ความมีวนิ ัย ให้รจู้ ักการเข้าแถวเปน็

3. การมีมารยาท ขณะอยู่ในท่ีสาธารณะหรือไม่ก็ตาม การพูดคุยสนทนาให้รู้จักกาลเทศะ ความเหมาะสมเพราะ
คนไทยชอบตดิ นิสยั การคยุ จนไรม้ ารยาท เพราะฉะน้ันจงึ ตอ้ งนาสิ่งนี้มาสอนเดก็ ให้เกิดขึน้ ได้

วันท่ี 7 ตุลาคม 2562
เดินทางไปยัง Seinan Gakuin Elementary School

วันท่ี 8 ตลุ าคม 2019
โรงเรยี นมาเรียนที่ 1 Fukuoka Kaiser Presschool Maria
โรงเรียนท่ี 2 Atago Kindergarten school
โรงเรียนท่ี 3 Iizuka highschool

ธดิ ารตั น์
5 ต.ค. 62

สรปุ การศกึ ษาดูงาน ท่ีเมอื งฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวนั ท่ี 5 – 10 ตลุ าคม 2562

วันทท่ี า สิ่งทจี่ ะทา ข้ันตอนการทา อุปกรณท์ ่ีต้องใช้ทา ส่ิงทนี่ ักเรียนไดร้ บั

15 ต.ค. 62 1. บอรด์ วันเกิด - จัดหาซือ้ ฟิวเจอรบ์ อร์ด/ - ฟวิ เจอร์บอรด์ /
ไม้อัด กระดานไม้อัด
ตดิ ในห้องเรียน นักเรยี นได้ความ
ดา้ นบน กระดานไวท์บอร์ด - ปร้นิ ส์รปู เดก็ แล้วเคลอื บ ราคา 100 บาท ประทบั ใจ

สติกเกอร์ใส เพ่ือมาแปะ - สติกเกอรใ์ ส
ในช่องตามเดอื นเกดิ

ราคา 50 บาท

16 ต.ค. 62 2. อุปกรณ์จัดเก็บงานศลิ ปะ - ซ้อื กลอ่ งใส่อุปกรณ์ - กล่องใสก่ รรไกร
ในหอ้ งเรียน ราคา 160 บาท
- นาอุปกรณ์จดั ใส่กล่อง นักเรยี นหยบิ ใช้
- กลอ่ งใสอ่ ุปกรณ์ แยกประเภท แยกกล่องท่ี และจดั เกบ็ อยา่ ง
จัดใส่แลว้ เปน็ บา้ น เป็นระบบ

- กาหนดกติกาการใชง้ าน
และการจดั เกบ็

17 ต.ค. 62 3. ชิ้นงานสานกระดาษ - หาแบบตัวอยา่ ง วธิ กี าร - กระดาษสี ฝกึ ให้นกั เรยี นเกิด
ลายเส้น สานแบบงา่ ยๆ ราคา 50 บาท ความคิดสรา้ งสรรค์

- เตรียมหาอปุ กรณ์
(กระดาษส)ี ตดั แบบเป็น
เสน้ ๆ ใส่กลอ่ งแยกสีไวใ้ ส่
ในกล่อง

โรงเรียนธรี ธาดา พษิ ณุโลก

อบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ารวิธวี ทิ ยาการสอนสกู่ ารจดั การเรียนรเู้ ชงิ รุก

เพอื่ พัฒนาทกั ษะการคดิ ข้ันสูงทางการศกึ ษาภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขน้ั พืน้ ฐานพุทธศกั ราช
2551 (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2560)

ผ้อู บรม อาจารย์ มารุต ทรรศนากรกลุ

วนั ทเี่ ข้ารบั การอบรม วันท่ี 30 กันยายน – 2 ตลุ าคม 2562

สถานที่ โรงเรียนธรี ธาดา พิษณุโลก

……………………...............……………………….…………………………………………………………………………………………….

ดว้ ยขา้ พเจ้า นางสาวธิดารัตน์ ศรศิลป์ ตาแหนง่ ครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษา ฝา่ ยประถมต้น ได้เข้ารว่ ม
อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีวิทยาการสอนสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงทางการศึกษาภายใต้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในวันท่ี วันท่ี 30 กันยายน – 2
ตุลาคม 2562 ณ โรงเรยี นธีรธาดา พิษณโุ ลก

เน้ือหาการอบรม คือหลักการ ทฤษฎี ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นิยามแห่งการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) สมรรถนะหลักท่ีสาคัญ มีท้ังหมด 5 สมรรถนะ การส่ือสาร เทคโนโลยี การคิด ทักษะชีวิต การ
แกป้ ญั หา สิ่งท่ีสาคัญในยกระดับคุณภาพการจัดการเรยี นรู้

1. จุดประสงคก์ ารอบรม

- เพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรยี นการสอนไปในทศิ ทางที่ถูกต้อง และเกิดผลสมั ฤทธิ์สงู สุดกับนักเรียน

2. เนอื้ หาการอบรม

2.1 การเรียนร้เู ชิงรุก (Active Learning) กับมโนทศั น์ทค่ี ลาดเคล่ือนในการจดั การเรียนรใู้ นหอ้ งเรยี น

Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหน่ึง ที่เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การ
ลงมือทาซ่ึง “ ความรู้ ” ที่เกดิ ข้ึนก็เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดย
การอ่าน, การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปญั หา อกี ทัง้ ใหผ้ ้เู รยี นได้ใช้กระบวนการคิดขัน้ สูง ไดแ้ ก่ การ
วเิ คราะห์, การสงั เคราะห์, และการประเมินคา่

2.2 การทาความเข้าใจในหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครู (Teacher Competencies) และสาธิตการสอนโดยวิทยากรนิยามในการเรียนรู้เชิงรุกใน
ศตวรรษท่ี 21

2.3 วธิ ีวทิ ยาการสอนทางวทิ ยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกั ษะการคิดผ่านการจดั การเรยี นรูเ้ ชงิ รุก

อย่างไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือ ให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) ด้วยตนเอง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอ้ งเนน้ ผู้เรยี นเป็นสาคญั

3.วธิ ีการฝกึ อบรม

- บรรยาย เกม และลงมอื ปฏิบตั ิ

4.ประโยชน์ที่ไดร้ ับ / ความรู้ทไี่ ด้รบั จากการอบรม

1.ร้แู ละเข้าใจในการจดั กิจกรรมการเรียนรเู้ ชิงรุก (Active Learning)
2.เปน็ แนวทาง ในการออกแบบกจิ กรรมการเรยี นรเู้ นน้ ผเู้ รยี นเปน็ สาคัญ
3.เพอื่ ให้ทุกคนตระหนกั ถึงความสาคัญในการจัดการเรียนรู้ ท่ีทนทาน และเด็กเกิดกระบวนการเรียนรจู้ ริงๆ
4.เพือ่ ยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์ O-NET

5. สง่ิ ท่ีนามาพัฒนาหลังการเข้ารับการอบรม

1.ครไู ดร้ บั การพัฒนาและจูงใจให้วางแผนการจดั การเรยี นการสอนโดยยดึ ผู้เรียนเปน็ ศูนยก์ ลาง เน้น กระบวนการ
ปฏบิ ตั เิ พอ่ื ใหน้ าไปส่กู ารบรรลมุ าตรฐานคุณภาพการเรียนรอู้ ยา่ งครบถ้วน ใหผ้ เู้ รยี นทุกคนได้เรียนร้อู ยา่ งเต็มศกั ยภาพ

2.ครูได้วางแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บังเกิดผลกับผู้เรียนตามมาตรฐาน มีการ
ตรวจสอบยอมรบั ในแผนการดาเนินงานของสถาบันการศึกษา

3. ครูมแี นวทาง ทางความคิดทเ่ี ปล่ียนใหม่ ตอ่ การจกั การเรียนรู้ ทเ่ี นน้ ผู้เรียนเปน็ สาคัญ
4. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ทใ่ี หผ้ ู้เรยี นเกดิ การเรียนรูไ้ ด้อย่างลึกซ้งึ ได้ ผา่ นการจดั การเรียนการสอน แบบ Active
Learning
5. ไดพ้ ัฒนาศกั ยภาพของตนเองในการทางาน เข้าใจและได้มกี ารผลิตสือ่ การเรยี นการสอนไดอ้ ย่างเต็มท่ี

ธดิ ารตั น์
2 ต.ค. 62

สรปุ บรรยายพิเศษ เร่ือง ชนดิ และคณุ สมบัติของดนิ
จาก ผศ.ดร.วันวสิ าร์ ป้ันศกั ดิ์ ภาควิชาวทิ ยาศาสตรก์ ารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ใหก้ ับนกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ หอ้ งวิทยาศาสตร์

ความรู้ทเี่ ดก็ ๆ ไดร้ บั
1. ความรู้เรอื่ งดนิ
ดินสาคัญอย่างไร? พืชต้องอาศัยดินในการเจริญเติบโต ดินเป็นสิ่งท่ีสาคัญสิ่งหนึ่งที่ควบคุมหรือ
กาหนดการเจรญิ เติบโตของพืช ดังนัน้ ในการปลกู พชื จงึ จาเป็นต้องมคี วามร้คู วามเขา้ ใจในเรอื่ งของดนิ พอสมควร
ดินคอื อะไร? คาจากัดความของ “ดิน” ในทางการเกษตร จะหมายถึงวัตถุทเ่ี กิดข้ึนจากการผุพังของหิน
และแร่ธาตุต่าง ๆ ผสมคลุกเคล้ากับซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยแล้ว ซึ่งเรียกว่าอินทรีย์วัตถุ ทาให้เกิดเป็นวัตถุที่
เรยี กวา่ ดิน ซ่งึ เปน็ ทีใ่ หพ้ ืชต่าง ๆ เจริญงอกงามอยู่ได้
2. ให้เด็กๆได้รู้จัก ส่วนประกอบของดิน มีอะไรบ้าง 1. แร่ธาตุ 2. อินทรีย์วัตถุ (ซากพืช ซากสัตว์ ท่ีเน่าเปื่อย
แล้ว) 3. น้า 4. อากาศ คุณสมบัติของดินท่ีแบ่งคร่าว ๆ ได้ 3 ชนิด คือ ดินทราย ดินร่วน และดินเหนียว
เด็กๆไดท้ าการทดลองดว้ ยตนเอง เพอื่ แยกคุณสมบัตขิ องดนิ แต่ละชนิดของดนิ

ธดิ ารตั น์
3 ธ.ค. 62

รายงานการอบรม “ระบบจัดการโรงเรยี น SISA”

หัวข้อ Brief Overview การทางานระบบ สาหรับครผู สู้ อน โดย ดร.ไพเราะ ราชสมบรู ณ์

วนั เสาร์ท่ี 7 ธนั วาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องแนะแนว โรงเรยี นธรี ธาดา พษิ ณโุ ลก

1. การเข้ารบั การฝึกอบรมดังกลา่ วมวี ตั ถุประสงค์ ดงั น้ี

เพอื่ เรียนรูใ้ นระบบ SISA – School Information System Advance คือ โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา
อัจฉริยะท่ีเหมาะสาหรับการบริหารงานท่คี รอบคลุมการทางานทกุ ฝา่ ยภายในองค์กร พัฒนาโดยเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย
เขา้ ถึงข้อมูลไดง้ า่ ย สามารถทางานไดท้ ุกที ทุกเวลา และทกุ อุปกรณ์ ระบบ SISA เออ้ื ประโยชนท์ ง้ั ผู้บรหิ าร
ครแู ละเจ้าหนา้ ท่ี ซ่ึงสามารถทางานแบบออนไลนผ์ า่ นอนิ เทอรเ์ น็ตหรือทางโทรศพั ท์มือถอื ได้

2.เน้ือหาการอบรม

ระบบจดั การโรงเรียน SISA ในหวั ข้อ Brief Overview การทางานระบบ สาหรับครผู ู้สอน เป็นระบบที่เอือ้
ประโยชน์ตอ่ ครผู ู้สอนอยา่ งครอบคลุมเปน็ ระบบและรวดเรว็

 กาหนดสมดุ คะแนนเกบ็ และระดบั คะแนน

 บันทกึ ข้อมลู คะแนนเก็บผลการเรยี น

 บนั ทึกเวลาเรยี นในแตล่ ะคาบ

 บนั ทกึ ข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯลฯ

 รายงานคะแนน ผลการเรียน และเวลาเรยี น

 รายงานแก้ไขผลการเรียน

ระบบนสี้ ง่ ผลใหค้ รูผู้สอนสามารถตดิ ตามผลของนักเรียนได้อย่างรวดเรว็ ผู้ปกครองและนักเรยี น สามารถ
รบั ทราบขา่ วสารได้อย่างรวดเรว็ เช่นกนั

4.แนวทางในการนาความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ใหเ้ กิดประโยชน์ ดงั นี้

1. นาความรู้ทไ่ี ด้มาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชนใ์ นการหน้าทกี่ ารทางานของตนเอง
2. นาไปปรับจุดอ่อนของตนเองให้กลายเป็นจดุ แขง็
3. เปน็ แรงผลักดันและเป็นพลงั เสรมิ ในการทางาน
4. สามารถลดระยะเวลาการประเมนิ ของนกั เรยี นลงได้
5. สามารถประเมินนักเรียนได้มีประสทิ ธิภาพเป็นระบบมากข้ึน

ธิดารตั น์
7 ธ.ค. 62


Click to View FlipBook Version