The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KCMSA NEWSLETTER, 2019-11-26 07:53:42

KCMSA

Happy New Year

สวสั ดปี ีใหมค่ รบั ทกุ ทา่ น
เพอ่ื เป็นการตอบสนองต่อสภาวะตลาดอยา่ งถูกตอ้ งและรวดเรว็ เราไดร้ วมฝา่ ยขายและฝา่ ยผลติ เป็นหน่งึ

เดยี วกนั ในระยะเวลา 1 ปีทผ่ี ่านมา บรษิ ทั ฯเราไดด้ าเนินกจิ กรรมตามหวั ขอ้ การปรบั ปรุงแกไ้ ขทช่ี ดั เจนมากในช่วงเวลา
นนั้ ผมอยากจะกล่าวแสดงความรสู้ กึ ยนิ ดตี อ้ นรบั เขา้ สปู่ ีใหมท่ ม่ี คี วามคาดหวงั ถงึ ความกา้ วหน้าขององคก์ รและผม

ขอขอบคณุ พนกั งานทกุ ท่านอกี ครงั้ ทใ่ี หค้ วามรว่ มมอื ในการทางานเป็นอยา่ งดตี ลอดมาครบั

หวั ขอ้ ในการปรบั ปรุงแกไ้ ขทส่ี าคญั ทเ่ี ราตอ้ งเลอื กอนั ดบั แรก คอื หวั ขอ้ ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั อุบตั เิ หตุจากการทางาน
ทเ่ี กดิ ขน้ึ บอ่ ยครงั้ ในชว่ งเวลาทม่ี กี ารผลติ เตม็ กาลงั ช่วงตน้ ปีซง่ึ พนกั งานทุกท่านทราบกนั ดี หลงั จากทส่ี รา้ งระบบในการ
ควบคมุ ความปลอดภยั ใหมแ่ ลว้ จานวนการเกดิ อุบตั เิ หตุกค็ ่อยๆลดลง แต่อุบตั เิ หตุทอ่ี ย่ปู ระเภทเครอ่ื งจกั รยงั เกดิ ขน้ึ
อยา่ งต่อเน่อื ง ดว้ ยเหตุน้บี รษิ ทั ฯมคี วามจาเป็นทจ่ี ะตอ้ งใหพ้ นกั งานทกุ ทา่ นปรบั แนวคดิ ดา้ นความปลอดภยั ใหมโ่ ดย
ปฏริ ปู จติ สานึกและปฏริ ปู พฤตกิ รรมของแต่ละคน ผมเขา้ ใจอย่วู า่ พน้ื ทป่ี ฏบิ ตั ขิ องเรา ตอ้ งมคี วามปลอดภยั แน่นอนถงึ จะ
บอกไดว้ า่ องคก์ รเราสามารถดาเนนิ ธุรกจิ ต่อไปได้ เน่อื งจากเรอ่ื งความปลอดภยั ทผ่ี มกลา่ วมานนั้ เกย่ี วขอ้ งกบั พนกั งาน
ทกุ ท่านและครอบครวั โดยตรง บรษิ ทั ฯจงึ ตอ้ งทาการควบคมุ รกั ษาขอ้ กาหนดในการปฏบิ ตั งิ านอยา่ งเขม้ งวด ขอให้

พนกั งานทกุ ทา่ นทาความเขา้ ใจอย่างจรงิ จงั และทาการปฏบิ ตั ติ ่อไปครบั

皆さん 明けましておめでとうございます。 สว่ นสภาพตลาดในเอเซยี ตะวนั ออกเฉยี งใตท้ เ่ี ราดาเนินธรุ กจิ อยู่ จนถงึ ชว่ งกลางปีทแ่ี ลว้ ขยายตวั อยา่ งมาก
แต่เน่อื งจากเกดิ ปญั หาการนาชน้ิ งานสว่ นประกอบหลกั ของเราเขา้ มาลา่ ชา้ เราจงึ มคี วามจาเป็นทจ่ี ะต้องปรบั แผนการ
市場への的確・迅速な対応に向けた製販一体化から1年半が経たち、その中で顕在化 ผลติ เพอ่ื ชดเชยแผนการผลติ ทล่ี ่าชา้ แต่ในขณะเดยี วกนั บางประเทศทเ่ี ราทาการส่งออกรถขดุ เกดิ สภาพคา่ เงนิ อ่อนตวั
した課題にも取り組みながら、更なる飛躍に向けた新たな年を迎えることができた喜びを共に เป็นอย่างมาก ทาใหส้ ง่ ผลกระทบต่อสภาวะในการสงั่ ซ้อื มคี วามเปลย่ี นแปลง ผมมคี วามกงั วลทจ่ี ะทาใหพ้ นกั งานทกุ ทา่ น
させて戴き、皆さんのご協力に改めて感謝申し上げます。 มคี วามกงั วลตอ่ สภาวะในการดาเนินธุรกจิ ของเราในชว่ งสน้ิ ปีน้ี ผมไมไ่ ดต้ อ้ งการจะพน้ื ฟูสภาพในตลาดอย่างรวดเรว็ แต่
ตลาดในเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใตย้ งั มคี วามสามารถในการพฒั นาขน้ึ ไดม้ ากทส่ี ดุ ในโลก โดยการมองระยะกลางและระยะ
顕在化した課題として真っ先に挙げなくてはならないのは、皆さんご認識の通り、年 ยาว ดว้ ยเหตุน้ถี า้ เราดาเนนิ กจิ กรรมและตอบสนองต่อตลาดอยา่ งรวดเรว็ ซง่ึ เป็นเป้าหมายโดยฝา่ ยขายและฝา่ ยผลติ รวม
初の繁忙期に続発させてしまった労災です。再構築させた安全管理体制の下で、労災は収束し เป็นหน่งึ เดยี ว ผมเชอ่ื ว่าเราสามารถขยายธรุ กจิ ไดแ้ ละดาเนนิ การพฒั นาทางดา้ น KOBELCO Presence ทเ่ี ป็น
つつありますが、設備事故は一向にその気配はなく、皆さんには改めて安全に対する意識改革 Mission ของเราไดม้ ากกวา่ ณ ปจั จุบนั
と行動改革を求めざるを得ません。皆さんが安全に働ける職場であってこその企業の存在意義
と認識しておりますので、安全に対しては厳しい規律を求めることとなりますが、皆さん或い ในปีน้เี ราไดท้ ดลองขยายการผลติ ทจ่ี ะส่งไปท่ี Australia อยา่ งจรงิ จงั ซ่งึ เป็น Cross sourcing และ
は皆さんのご家族に関わるものとして真摯に受け止めご協力をお願い致します。 เป็นชว่ งเวลาทส่ี าคญั ฉะนนั้ เรอ่ื งพฤตกิ รรมทไ่ี มเ่ หมาะเกย่ี วกบั คุณภาพของสนิ คา้ ทก่ี ลุ่ม KOBE Steel สงั กดั อย่นู นั้
ในฐานะผทู้ เ่ี กย่ี วขอ้ งกบั การผลติ ตอ้ งทบทวนและกลบั ไปคดิ ถงึ หลกั การผลติ อกี ครงั้ ใหม้ คี วามภมู ใิ จในการปฏบิ ตั งิ าน
さて、我々が事業を営む東南アジア市場は、昨年半ば迄は力強く拡大していたものが、 ของตวั เองโดยยดึ ถอื ความซอ่ื สตั ย์ ทงั้ น้ี ถา้ เราปฏบิ ตั ไิ ดอ้ ย่างจรงิ จงั เราจะสามารถสรา้ งความเชอ่ื มนั่ Made by
主要コンポーネントの納入遅れによる生産減をキャッチアップして戴こうとしていた矢先に、 Kobelco ไดอ้ กี และสรา้ งความพงึ พอใจของลกู คา้ ไดแ้ น่นอน และผมเชอ่ื วา่ เพอ่ื เป็นการกา้ วไปส่กู ารสรา้ งองคก์ รทท่ี า
急激な通貨下落に見舞われた主要国では変調を来たすなど、皆さんには気苦労をお掛けした年 การปรบั ปรงุ ไดต้ ่อการเปลย่ี งแปลงของสภาพแวดลอ้ มในการดาเนินธุรกจิ น้ี บรษิ ทั ฯเราจะสามารถยกระดบั ในการดาเนนิ
末であっかと懸念しております。早期の市場回復こそ望むべきではありませんが、東南アジア ธรุ กจิ ได้ เรอ่ื งน้ผี มจะขอพดู อกี ครงั้ ในตน้ ปีหน้านะครบั
市場は、中長期的には、世界で最も成長余力のある市場であり、製販一体化の狙いであるス
ピード対応に一丸となって取り組んで戴きさえすれば、我々のミッションであるコベルコプレ สุดทา้ ยน้ี ผมขอใหพ้ นกั งานทกุ คนและครอบครวั มคี วามสขุ และสขุ ภาพแขง็ แรงตลอดระยะเวลาปีน้ี ขอจบการ
ゼンスの更なる向上とそのことに依る事業拡大を果たしていけるものと確信しております。 กลา่ วทกั ทายปีใหมเ่ พยี งเทา่ น้คี รบั ขอบคณุ ครบั

トライアルさせて戴いているANZ向のクロスソーシングを本年度は本格展開させる Mr. Yuji Yoshio
との大きな節目も迎えている中、神戸製鋼所グループにおいて発覚した品質に係る不適行為を、
モノづくりに関わる者として我々も真摯に受け止め、自らの業務には誇りを以って誠実に取り Managing Director
組んで戴ければ、Made By KOBELCOとして、域外のお客様にも必ずやご満足戴け、事業環
境の変化に対応し得る強靭な事業体の構築に向けた新たなステージに進んでいけるものと確信
し、その思いも年初に当たり改めてお伝えさせて戴きます。

最後になりましたが、新年が皆さんと皆さんのご家族にとって、健康で実り多い一年であるこ
とを祈念して年頭の辞とさせて戴きます。

ありがとうございました。

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA CO., LTD.

คำกลำ่ วทกั ทำย สำหรับวนั ปี ใหม่ 新年のご挨拶
สวสั ดีปี ใหม่ เน่ืองจำกกำรเกิดอบุ ตั เิ หตเุ กิดขนึ ้ หลำย 新年明けましておめでとうございます。昨

ครัง้ ในปี ที่แล้ว จงึ ทำให้ปี ท่ีแล้วเป็นปี ที่ผมต้องนกึ ถงึ เรื่อง 年は災害多発で安全について考えさせられた1
ควำมปลอดภยั ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ แตอ่ ีกสว่ นหนงึ่ 年となりました。しかし、迅速な組織強化つく
ทำให้ปี ที่แล้วเป็นปี ที่บริษัทฯสร้ำงจติ สำนกึ ทำงด้ำนควำม り並びに全員の安全に対する認識つくりができ
ปลอดภยั ให้กบั พนกั งำนทกุ คนและสำมำรถยกระดบั ของ た年でもありました。本年度は、更にレベル
アップを目指し災害撲滅に向けた活動強化を展
กำรทำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว 開し、全従業員が健康で安心した職場で働くこ
とができるように、一緒にがんばっていきたい
สำหรับปี นี ้เพ่ือให้กำรเกิดอบุ ตั เิ หตเุ ป็นศนู ย์ ทำงบริษัทฯ จะตงั้ เป้ ำหมำยท่ีจะพฒั นำ と考えます。
ระบบในกำรทำงำนเข้มข้นมำกกว่ำปัจจบุ นั โดยจะดำเนนิ กิจกรรมควำมปลอดภยั อย่ำง
จริงจงั และเพ่อื ให้พนกั งำนทกุ คนมีสขุ ภำพท่ีดีและทำงำนได้ในพืน้ ท่ีอย่ำงปลอดภยั ผมจงึ 2019年度の操業面においては、オースト
ラリアの新機種立上ラッシュやトランプ関税対
อยำกจะให้ทกุ คนตงั้ ใจทำงำนด้วยกนั ครับ อีกทงั้ ทำงด้ำนกำรผลติ ในปี 2019 มีแผนของ 策による北米への製缶部品供給、更には競争力
กำรผลติ รุ่นใหมท่ ่ีจะส่งออกไปยงั Australia เพมิ่ ขนึ ้ อย่ำงมำก และจะทำกำรสง่ ชนิ ้ งำน 強化活動としてCATSプロジェクトの実効な
ไปยงั ทวีปอเมริกำเหนือ เพื่อรองรับนโยบำยเก่ียวกบั ภำษีศลุ กำกรของ ประธำนำธิบดี ทรัมป์ ど、工場全体が忙しい1年となると予想されま
すが、達成した暁には生まれ変わった工場もの
(President Trump) นอกจำกนีย้ งั มีแผนที่จะดำเนินกำร CATS Project เพือ่ づくりになると確信していますので一丸となっ
สนบั สนนุ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ให้มำกขนึ ้ ซง่ึ บริษัทฯ คำดว่ำนำ่ จะเป็นปี ที่มีควำม て頑張っていきましょう。最後になりました
ซบั ซ้อนในภำพรวมในกำรทำงำนของโรงงำนเพ่ิมขนึ ้ แต่ถ้ำเรำบรรลเุ ป้ ำหมำยหรือสำมำรถ が、全従業員とご家族の皆様が健康であります
ดำเนนิ กำรตำมแผนที่ตงั้ ไว้ได้ ผมเชื่อว่ำเรำสำมำรถทำกำรปฏริ ูปโครงสร้ำงในกำรผลติ ของ よう祈念し、新年の挨拶とさせて頂きます。
โรงงำนเรำได้ ด้วยเหตนุ ี ้ขอให้ทกุ คนทำงำนเป็นนำ้ หนง่ึ ใจเดียวกนั และสู้ต่อกำรทำงำนนะ
ครับสดุ ท้ำยนี ้ผมขอให้พนกั งำนทกุ คนและครอบครัวมีสขุ ภำพแขง็ แรงในตลอดระยะเวลำปี ご安全に! Mr. Masahiro Arata
Production Director
นีข้ อจบกลำ่ วทกั ทำยปี ใหมเ่ พียงเทำ่ นีค้ รับ ขอบคณุ ครับ

GOANZEN NI!

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA CO., LTD.

I would like to extend the A Happy New Year.
I wish you a year filled
best wishes to you! May the New with peace, good
health and happiness.
Year bring only good things to all
of you! Mr. Makoto Okada
Marketing
ขอสง่ ควำมสขุ และควำมปรำรถนำดมี ำยงั
พนกั งำนทกุ คนขอให้ปี ใหมน่ ีน้ ำพำสิง่ ดีๆ ทกุ อยำ่ ง General Manager
มำยงั พนกั งำนทกุ คน

私は皆様のご多幸をお祈

り申し上げます。全ての皆様に

良いことだけが、もたらされる

新年でありますように!

Mr. Yoshihisa Yamashita
Sales & Marketing Director

สวสั ดีปี ใหมค่ รับ ในปี ใหมน่ ี ้ขอให้ทกุ ทำ่ นคำนงึ ถงึ I go back to Japan during
สขุ ภำพและควำมปลอดภยั มำเป็นอนั ดบั 1 ตอ่ มำคอื กำรให้ Oshogatsu holidays and eat
ควำมสำคญั กบั คณุ ภำพ เรำมำก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกนั นะครับ Osechi and drink Sake.
ทำงำนด้วยควำมปลอดภยั ครับ !
Cheers to great 2019!
新年おめでとうございます。本 Hope the New Year will be
Happy and Wonderful for your
年も、健康と安全を第1、次に品質 family.

を重視して邁進しましょう。ご安全

に!

Mr. Hiroshi Kitafuji Mr. Masayoshi
Quality Assurance Wakabayashi
General Manager Corporate Planning
General Manager

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA CO., LTD.

Mr. Nirun Uthaipibool Happy New Year. Best wishes
Corporate Planning everyone’s life will go well.
Deputy General Manager
Mr. Ko Shibata
กอ่ นอื่นต้องขอขอบคณุ ทกุ ทำ่ น ท่ีร่วมแรง ร่วมใจขบั เคลอ่ื นบริษัทฯ ให้เตบิ โต ทงั้ Sales Assistant Manager
สว่ นสงั กดั งำนขำย และสงั กดั งำนผลติ ตลอดทงั้ ปี 2561 ท่ีกำลงั จะผ่ำนไป และสำหรับปี
ใหม่ ปี 2562 นนั้ ผมขออวยพรให้พนกั งำนทกุ ๆ ทำ่ นและครอบครัวมีสขุ ภำพทแ่ี ข็งแรง รู้จกั สวสั ดปี ี ใหมค่ รับ ขอให้ปี 2019 นเี ้ป็ นปี ทดี่ สี ำหรับทกุ คนรวมถงึ
เก็บหอมรอมริบ ใช้จำ่ ยอยำ่ งพอเพียง และสดุ ท้ำยนี ้ในปี 2562 เชน่ กนั บริษัทฯ มีโครงกำร ครอบครัวนะครับ 新年あけましておめでとうござい
ใหมๆ่ รออยมู่ ำกมำย ขอให้พกั ผอ่ นให้เตม็ ท่ใี นชว่ งวนั หยดุ ยำวสนิ ้ ปี และกลับมำสนกุ กบั งำนท่ี ます。2019年がみなさんとみなさんの家族に
ท้ำทำยในปี 2562 ขอให้ทกุ คนทำงำนด้วยควำมปลอดภยั ครับ とってより良い年となることを願っています。

まず、2018年までに営業部門と製造部門の両社を牽引するよう Mr. Masashi Hasegawa
努力してくださった皆様に感謝したいと思います。2019年に皆さんと皆 Sales Administration Manager
さんの家族にご健康をいのり申し上げます。倹約のお金を使いますよう
に。 “Wishing every day of the new year to
最後、来年に多くのプロジェクトが待っています。長期休暇中は休憩し be filled with success, happiness, and
てください。そして、2019年にチャレンジを楽しむために戻ってくださ prosperity for you..! Happy New Year 2019”
い。誰もが安全に働くことができます

Mr. Somkid Bunkoed
Production
Deputy General Manager

ในวำระดิถีขนึ ้ ปี ใหมน่ ี ้ขออวยพร ให้พนกั งำนทกุ
ทำ่ นและครอบครัวมแี ตค่ วำมสขุ ควำมเจริญ และมี
สขุ ภำพพลำมยั ที่สมบรู ณ์แข็งแรง

新年あけましておめでとうござ

います。皆さんと皆さんの家族にご健
康とご多幸をいのり申し上げます。

Mrs. Soraya Thepkliang Mr. Akaphop Yanawimud
Business Intelligence Manager
Accounting
Wishing you happy new year !
Assistant General Manager
Mr. Kohei Otsuki
“ ในวำระดิถีขนึ ้ ปี ใหมข่ อให้พนกั งำน KCMSA Parts Sales & Parts Procurement

และครอบครัวมีควำมสขุ ควำมเจริญ ประสบควำมสำเร็จใน & Parts Logistics Manager
หน้ำทก่ี ำรงำนและชีวติ ครอบครัว มีสขุ ภำพแข็งแรงทงั้ กำยใจ
ดำเนนิ ชีวิตด้วยควำมไมป่ ระมำท”

”新年あけましておめでとうござい
ます。KCMSAさんと皆さんの家族に人生
と仕事の成功とご健康とご多幸をいのり
申し上げます。常に安全意識を持って生
活するようにしていきます。

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA CO., LTD.

Happy New Year 2019 สวสั ดีปี ใหม่ ร่ำรวยกำลงั กำย กำลงั ใจทกุ ๆทำ่ น
ขอให้ปี ใหมน่ ีเ้ป็นปี ที่ดีของทกุ คน สขุ สมหวงั ร่ำรวย สขุ ภำพแข็งแรง 私は皆さんに良い健康を願う。

私は皆にとって幸せで繁栄し、 Mr. Pitukkan Worewin-U
健康に良い年であることを願う。 Service Planning, Product Support
And Technical Service Assistant Manager
Mr. Supawit Kuchaisit
Parts Sales Manager

More than the best you think., it will be สวสั ดปี ี ใหมค่ รับ
the best you do. God Bless You. ( มำกกวำ่ ส่งิ ที่ดที ่ีสดุ ขอให้ทกุ คนทำงำนด้วยควำมปลอดภยั และรักษำสขุ ภำพกนั ด้วยนะ
ท่ีคณุ คดิ คอื สง่ิ ท่ีคณุ ลงมือทำ, พระเจ้ำอวยพร )
ครับอยำกจะให้ทกุ คนเคำรพเพ่อื นร่วมงำนให้เกียรตซิ ง่ึ กนั และกนั เพ่อื สร้ำง
Mr. Marunarin Phuthong ควำมสมั พนั ธ์ท่ดี ีในกำรทำงำนสำหรับปี นขี ้ อบคณุ ทกุ คนด้วยนะครับท่รี ่วมแรง
Parts Procurement Assistant Manager ร่วมใจกนั ทำงำน

Wishing you a New Year filled with 新年おめでとうございます。
happiness and good fortune. ขอให้เป็นปี ใหมท่ ี่เตม็ ไป 安全、健康、そしてコンプライアンス遵守
ด้วยควำมสขุ และโชคดี幸せな新年と幸運の年にな で、一緒に仕事をする仲間を尊重し合いなが
り。 らみんなで良い職場を作っていきましょう。
今年もよろしくお願いします。
Ms. Kulchalee Hongdalud
Parts Logistics Assistant Manager Mr. Takashi Shimmaru
Accounting Manager
明けましておめでとうございます。
今年も安全第一で、チーム一丸となり “ปี หมำดกุ ำลงั จะผำ่ นไป หมไู ฉไลกำลงั เข้ำมำหำกำรงำนผำ่ นลื่นปร๊ืดชื่น
心を一つにして頑張っていきましょう。 ชีวำ ทกุ เวลำมีเงินไว้ใช้สบำยสขุ ภำพทงั้ กำยใจปลอดภยั โรค ไร้ทกุ ข์โศกโรคภยั ให้
สขุ สนั ต์วนั ปี ใหมค่ รับ ขอให้ทกุ ทำ่ นคำนงึ ควำมปลอดภยั มำเป็นอนั ดบั 1 สร้ำงทีมเวริ ์ค หำ่ งหำยศตั รูร้ำยท่ีมีให้วำงวำย สขุ กำยใจตลอดปี ใหมน่ เี ้ทอญ”สขุ สมหวงั ในทกุ ๆ
และร่วมมือร่วมใจให้เป็นหนงึ่ เดยี ว แล้วปี หน้ำเรำมำพยำยำมไปด้วยกนั นะครับ สง่ิ ในปี ใหม่ 2562 นนี ้ ะครับ 犬の年が終わって、豚の年に来
る。 私はあなたに良い仕事、富む、健康、そし
Mr. Kyota Nakahira て幸せをお祈りします。
Service Planning, Product Support
Mr. Wirat Wangpol
& Technical Service Manager Production Cost Management Manager

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA CO., LTD.

learn from yesterday, live for today, ขอให้ปี ใหมเ่ ป็ นปี ท่เี ตม็ ไปด้วยควำมทรงจำท่ีหวำนชื่น มีวนั ดีๆคะ่ จำก
hope for tomorrow. ใจมำยมู ิ( ˘͈ ᵕ ˘͈ ) 謹賀新年
01/01/2019
Mrs. Chonladda Kitprayoon
Accounting Manager Ms. Mayumi Ozaki
Coordinator

Wishing you good times, good health, good สวสั ดีปี ใหมค่ รับ
cheer, and a very Happy New Year. ขอให้ทกุ คนทำงำนด้วยควำมปลอดภยั รวมถงึ มีสขุ ภำพทแี่ ข็งแรง
ขอให้คณุ มชี ว่ งเวลำทีด่ ี, สขุ ภำพทด่ี ี, กำลงั ใจทด่ี ี และมีควำมสขุ มำกๆ ในวนั ปี
ใหม่ 私はあなたの良い時になり、良い健康があ ตลอดปี 2019
る、良い応援と幸せな新年を持てるを願う
あけましておめでとうございます。
Ms. Yanisa Noisena
Human Resource Management & Human Resource 2019年も安全と健康に気を付けて頑張りま
しょう。
Development Assistant Manager

ขอให้ปี ใหมน่ ำพำควำมสำเร็จและควำมสขุ ที่ทกุ ทำ่ นปรำรถนำในชีวิตขอให้ทกุ Mr. Meguru Kasebe
ทำ่ นประสบควำมสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในปี 2562 新年はあなたの人 Production Control Expert Manager
生に成功と幸福をもたらしましょう。私はあなたが
2019年に成功することを願っています。 ค้นหำควำมสขุ ใหมๆ่ ลองเดนิ ทำงในเส้นทำงใหม่ และให้

Mrs. Sirikarn Ngamthuan เก่ยี วกบั เราควำมหมำยของคำวำ่ ชวี ิตใหม่ ในปี 2019 สขุ สนั ต์วนั ปีใหม่ 新しい
General Administration & Employee Relationship 幸せを見つけて、新しいルートを試してみ
て。 そして、2019年の新し人生という言葉
Manager の意味を探して見て。明けましておめでと
うございます。
สขุ สนั ต์วนั ปี ใหม่ 2562 ขอให้ทกุ ทำ่ นมีแตค่ วำมสขุ ปรำศจำกทกุ ข์โศก โรคภยั
ทงั้ หลำยทงั้ ปวง新年あけましておめでとうございます。皆 Mr. Laksanasak Phordeengam
さんと皆さんの家族にご健康とご多幸をいのり申し Production Planning Manager
上げます。

Ms. Preeyaporn Poonsawat
General Administration & Employee Relationship

Assistant Manager

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA CO., LTD.

Happy New Year ขอให้พบแตส่ งิ่ ดีๆมคี วำมสขุ และสมหวงั ในสงิ่ ทหี่ วงั ไว้年明け “ ขอให้ทกุ คนประสพแตค่ วำมสขุ ควำมเจริญ สขุ ภำพ
ましておめでとうございます。人生に良いことが入っ แขง็ แรง และเดินทำงแคล้วคลำดปลอดภยั ” "みんなさんが
幸せがある、良い健康がある、そして安
てきますように。 全に旅行する “

Ms. Duangrudee Kongrith Mr. Jessada Tongmak
Production Planning Assistant Manager Logistics Acting Manager

ขอให้มสี ขุ ภำพแข็งแรง ใช้ชีวติ อยำ่ งมสี ตคิ รับ ขอให้มสี ขุ ภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีควำมสขุ สนกุ กบั ทกุ วนั
皆さんにご健康をいのり申し上げます。常に意識を持っ ของชีวติ ตลอดปี ตลอดไป สวสั ดปี ี ใหม皆่ さんにご健康
をいのり申し上げます。生活に幸せに
て、生活していきましょう。 なりますように

Mr. Chansak Punta Mr. Uthorn Intabut
Production Control Manager Maintenance Assistant Manager

ขออวยพรให้ทกุ ๆทำ่ นพบแตส่ งิ่ ดๆี ทีท่ ำ่ นตงั้ ใจไว้ Happy New Year.
สมหวงั ดง่ั ปรำรถนำทกุ ประกำร Be the year that is good for

人生に良いことが入ってきますように。 everybody through one year.

Mr. Boonmee Pongthanoo Mr. Jimpei Takita
Warehouse Assistant Manager Expert Manager

สวสั ดี ปี หมู ปี หมนู ขี ้ อให้เพอ่ื นๆ พพี่ นกั งำนทกุ ทำ่ น อ่มิ เอม อมิ่ อก อมิ่ ใจ อม่ิ ท้อง เก่ยี วกบั เรา
เงินทองไหลมำเทมำ犬年あけましておめでとうございます。皆
さんに幸せとをいのり申し上げます。 お金がたくさん ปี ใหมน่ ี ้ขอให้คลำย จำกทกุ ข์โศกให้ปลอดโรค
入ってきますように 。 พ้นภยั ทีม่ วั หมอง ให้มโี ชค มำกลำภ ด้วยเงินทองทหี่ มำย
ปอง ให้สมหวงั ดงั่ ใจเทอญ 私はあなたにこ
の新年が悲しみ、病気、不運から
救済されることを願っています。
あなたに幸運を祈っています。

Mr. Weerapong Wongsrikeaw Mr. Peerawat Singraksa
Procurement Manager Manufacturing Assistant Manager

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA CO., LTD.

“ปี เกำ่ ไปปี ใหมน่ ำพำควำมสขุ สำเร็จและปรำถนำในชีวติ จงเจริญรุ่งเรืองตลอด “Y2019 be the year when all your dreams
ปี 2019 เทอญ”私は新年が2019年を通してあなたに幸福 come true”
とラッキーをもたらしてことを願っています。
Ms. Amarin Inplaeng
Mr. Wanchai Vinitsorn ISO Assistant Manager
Coordinator

あけましておめでとうございます。みなさん “Wishing All employees to Work
にとって良い年であることを祈ってます。Happy safe and Strong Health forever”
new year!May this Year be happy.
Mr. Graiwit Phongtawee
Mr. Hiroyuki Ishizaki Safety Manager
Expert Manager

“ในศภุ วำรดิถีในวนั ขนึ ้ ปี ใหม่ ขออำรำธนำ คณุ พระศรีรัตนตรัยและสง่ิ ศกั ด์สิ ทิ ธิ์ทงั้ หลำยจงดล สวสั ดีปี ใหม่ ขอให้พนกั งำนทกุ คน มีชีวติ สดใส
บนั ดำลให้พนกั งำนKOBELCO พร้อมครอบครัวประสบแตค่ วำมสขุ ด้วยจตรุ พิธพรชยั ทำงำนด้วยควำมปลอดภยั ทกุ คน新年を迎えに、
สมบรู ณ์พนู ผล ในสง่ิ ทป่ี รำรถนำทกุ ประกำร” すべての従業員が明るく安全に働い

新年明けましておめでとうございます。 てになり

皆様に幸運が起こりますよう、幸せな一年を。金運が上

がって、ますますご健勝を心よりお祈り申し上げます

Mr. Chaiya Thongbou เก่ยี วกบั เรา Mr. Jakkrit Kamsuk
Manufacturing Assistant Manager Safety Assistant Manager

ขอขอบคณุ ทกุ คนสำหรับ ควำมพยำยำมในกำรทำงำน ในรอบปี ท่ีผำ่ นมำ สวสั ดปี ี ใหม่ ขอให้สขุ ภำพแขง็ แรง แข็งแกร่ง ปรำศจำก
สำหรับปี ใหมท่ ี่จะมำถึงนี ้ผมขออำนำจคณุ พระศรีรัตนตรัย และ ส่ิงศกั สทิ ธ์ิ ทว่ั ภยนั ตรำยใดทงั้ ปวง มแี ตค่ วำมสขุ กำย สขุ ใจตลอดไป, สมั เพพทุ ธำมิ明
สำกลโลก จงดลบนั ดำล ให้ทำ่ นและครอบครัวประสบแตค่ วำมสขุ ควำมเจริญ けましておめでとうございます。私はあな
ตลอดปี ใหมท่ ี่จะมำถึงนี ้ 今年、みなさんが頑張ってくれたあり
たたちに一年中健康安全が良いことを願っ
がとうございました。私はあなたとあなたの家族が来年
ています。
が幸せと繁栄をあることを願っています。

Mr. Serbpong Mapoon Mr. Kristha Kulkalayakornkamol
Production Engineering Manager Quality Assurance Manager

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA CO., LTD.

ปี ใหม่ พ.ศ. 2562 ขอให้ทกุ คนใน KCMSA มีควำมสขุ สมหวงั ทกุ ประกำร
และสขุ ภำพทแี่ ข็งแรง 私は、KCMSAの皆さんが幸せで健康
であることを願っています。

Mr. Thosaporn Moolduang
Quality Assurance Assistant Manager

สวสั ดปี ี ใหม่ ปี ใหม่ วนั ใหม่ เร่ิมชีวิตใหม่ สขุ สนกุ สดใส สขุ สำรำญ เบกิ บำนใจ สวสั ดีปี
ใหมค่ รับ新年あげましておめでとうごさいます。
皆さんに楽しみの年になれ。
Mr. Paiboon Orkweha
Product Support & Technical Service Manager

เก่ยี วกับเราขอให้พนกั งำน KCMSA ทกุ ทำ่ นมคี วำมเจริญก้ำวหน้ำ มคี วำมสขุ ตลอดไปในปี 2562

QA Assistant Manager 2019年があなたの成功年になることを
願っています。
Mr. Panom Maliwan

Product Support & Technical Service Assistant Manager

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA CO., LTD.


Click to View FlipBook Version