The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ประท้าวสุรนารีหรือย่าโม

ประวัติย่าโม่

Keywords: ย่าโม

ท้าวสุรนารี (ย่าโม)

จัดทาโดย

ด.ญ.วรพมั ล แสนคุณเมือง เลขท3ี่ 7 ม.3/6

E-book ทา้ วสุรนารี (ยา่ โม)

1. ประวตั ิทา้ วสุรนารี
2. วรี กรรมทา้ วสุรนารี(ยา่ โม)
3. อนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี(ยา่ โม)
4. วนั ฉลองชยั ชนะทา้ วสุรนารี(ยา่ โม)
5. เพลงที่เกี่ยวขอ้ งกบั ยา่ โม
6. ความเชื่อของลูกหลานยา่ โม

ประวตั ิท้าวสุรนารี

ทา้ วสุรนารี มีนามเดิมวา่ "โม" (แปลวา่ ใหญ่มาก) หรือทา้ วมะโหโรงเป็นชาวเมืองนครราชสีมา
โดยกาเนิด เกิดเมื่อปี ระกา พ.ศ. 2314 มีนิวาสสถานอยู่ ณ บา้ นตรงกนั ขา้ มกบั วดั พระนารายณ์
มหาราช (วดั กลางนคร) ทางทิศใตข้ องเมืองนครราชสีมา เป็นธิดาของนายกิ่มและนางบุญมา มี
พ่สี าวหน่ึงคนช่ือ แป้นาผล ไม่มีสามี จึงอยดู่ ว้ ยกนั จนวายชนม์ มีนอ้ งชายหน่ึงคน ช่ือ จุก ต่อมา

เม่ือปี พ.ศ. 2339 โม เมื่ออายไุ ด้ 25 ปี ไดแ้ ต่งงานสมรสกบั นายทองคาขาว พนกั งาน
กรมการเมืองนครราชสีมา ต่อมานายทองคาขาว ไดเ้ ล่ือนบรรดาศกั ด์ิเป็น "พระภกั ดีสุริยเดช"
ตาแหน่งรองปลดั เมืองนครราชสีมา นางโม จึงไดเ้ ป็น คุณนายโม และต่อมา "พระภกั ดีสุริยเดช"
ไดเ้ ล่ือนเป็น "พระยาสุริยเดช" ตาแหน่งปลดั เมืองนครราชสีมา คุณนายโมจึงไดเ้ ป็น คุณหญิง
โม ชาวเมืองนครราชสีมาเรียกท่านท้งั สองเป็นสามญั วา่ "คุณหญิงโม" และ "พระยาปลดั ทองคา"
ท่านเป็นหมนั ไม่มีทายาทสืบสายโลหิต ชาวเมืองนครราชสีมาท้งั หลายจึงพากนั เรียกแทนตวั
คุณหญิงโมวา่ "แม่" มีผมู้ าฝากตวั เป็นลูกหลานกบั คุณหญิงโมอยมู่ าก ซ่ึงเป็นกาลงั และอานาจ
ส่งเสริมคุณหญิงโมใหท้ าการใด ๆ ไดส้ าเร็จเสมอ หน่ึงในลูกหลานคนสาคญั ท่ีมีส่วนร่วมกบั
คุณหญิงโม เขา้ กอบกเู้ มืองนครราชสีมาจากกองทพั เจา้ อนุวงศ์ เวียงจนั ทน์ ณ ทุ่งสัมฤทธ์ิ
คือ นางสาวบุญเหลือ

ทา้ วสุรนารีเป็นคนมีสติปัญญาหลกั แหลม เล่นหมากรุกเก่ง มีความชานาญในการข่ีชา้ ง ข่ี
มา้ มีมา้ ตวั โปรดสีดา และมกั จะพาลูกหลานไปทาบุญท่ีวดั สระแกว้ เป็นประจาเสมอ[2]ทา้ วสุรนารี

ถึงแก่อสญั กรรมเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2395 (เดือน 5 ปี ชวด จตั วาศก จศ. 1214) สิริรวมอายไุ ด้
81 ปี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B8%B5

วรี กรรมท้าวสุรนารี(ย่าโม)

เม่ือพุทธศกั ราช 2369 เจา้ อนุวงศแ์ ห่งเวยี งจนั ทน์ เป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานคร ยกกองทพั
เขา้ มายดึ เมืองนครราชสีมาได้ แลว้ กวาดตอ้ นครอบครัวชาวนครราชสีมาไป คุณหญิงโม และ
นางสาวบุญเหลือรวบรวมครอบครัวชาย หญิงชาวนครราชสีมาท่ีถูกกวาดตอ้ นไปเป็นเชลย เขา้
ต่อสู้ฆ่าฟันทหารลาวลม้ ตายเป็นอนั มาก ณ ทุ่งสัมฤทธ์ิ แขวงเมืองนครราชสีมา เม่ือวนั ท่ี 4
มีนาคม พทุ ธศกั ราช 2369 ช่วยใหฝ้ ่ ายไทยสามารถกอบกเู้ มืองนครราชสีมากลบั คืนมาไดใ้ นที่สุด

[ต้องการอ้างอิง]

เมื่อความทราบไปถึง พระบาทสมเดจ็ พระนงั่ เกลา้ เจา้ อยหู่ วั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ
สถาปนาคุณหญิงโม ข้ึนเป็น ท้าวสุรนารี เมื่อ วนั ท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2370 เมื่อคุณหญิงโมมีอายุ
ได้ 57 ปี พร้อมกบั พระราชทานเคร่ืองยศ มีต่อไปน้ี

• ถาดทองคาใส่เครื่องเช่ียนหมาก 1 ใบ
• จอกหมากทองคา 1 คู่
• ตลบั ทองคา 3 ใบเถา
• เตา้ ปูนทองคา 1 ใบ

• คนโท และขนั น้าทองคาอยา่ งละ 1 ใบ
• เมื่อวนั ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2524 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเดจ็ พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเดจ็ พระนางเจา้ สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดเ้ สดจ็ พระราชดาเนิน
พร้อมดว้ ยสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี และสมเดจ็ พระเจา้ ลูกเธอ
เจา้ ฟ้าจุฬาภรณวลยั ลกั ษณ์ อคั รราชกมุ ารี ทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี ใน
โอกาสน้ี พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั พระราชทานบรมราโชวาทมีความตอนหน่ึงวา่

....ทา้ วสุรนารี เป็นผทู้ ่ีเสียสละเพอ่ื ใหป้ ระเทศชาติไดอ้ ยรู่ อดปลอดภยั
ควรท่ีอนุชนรุ่นหลงั จะไดร้ ะลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
บา้ นเมืองทุกวนั น้ีเป็นสิ่งท่ีตอ้ งหวงแหน การหวงแหน คือ ตอ้ งสามคั คี
รู้จกั หนา้ ท่ี ทุกฝ่ ายตอ้ งช่วยกนั ชาวนครราชสีมาไดแ้ สดงพลงั ตอ้ งการ
ความเรียบร้อย ความสงบ เป็นปัจจยั สาคญั ทาใหช้ าติกลบั ปลอดภยั อีกคร้ังหน่ึง
แมว้ า่ สถานการณ์รอบตวั เราและรอบโลก จะผนั ผวนและ ล่อแหลมมาก
แต่ถา้ ทุกคนเขม้ แขง็ สามคั คี กลา้ หาญ และเอ้ือเฟ้ื อต่อกนั ชาติกจ็ ะมนั่ คง...

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A
A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม)

เมื่อทา้ วสุรนารี ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อปี พุทธศกั ราช 2395 อายุ 81 ปี เจา้ พระยามหิศราธิบดี
ผเู้ ป็นสวามี ไดฌ้ าปนกิจศพ และสร้างเจดียบ์ รรจุอฐั ิไว้ ณ วดั ศาลาลอยซ่ึงทา้ วสุรนารีไดส้ ร้างไว้
เม่ือเวลาผา่ นไปเจดียช์ ารุดลง พลตรีเจา้ พระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี) คร้ันเมื่อยงั เป็น พระยา
ประสิทธิศลั การ ขา้ หลวงเทศาภิบาล ผสู้ าเร็จราชการเมืองนครราชสีมา องคมนตรี และรัฐมนตรี
ไดบ้ ริจาคทรัพยส์ ร้างก่ขู นาดเลก็ บรรจุพระอฐั ิทา้ วสุรนารีข้ีนใหม่ท่ีวดั กลาง (วดั พระนารายณ์
มหาราช) สร้างเสร็จเม่ือวนั ที่ 7 มิถุนายน ร.ศ.118 (พ.ศ. 2442) ต่อมาก่นู ้นั ไดท้ รุดโทรมลงมาอีก
อีกท้งั ยงั อยใู่ นท่ีแคบ ไม่สมเกียรติ พระยากาธรพายพั ทิศ (ดิส อินทรโสฬส) ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั
นครราชสีมา นายพนั เอกพระเริงรุกปัจจามิตร (ทอง รักสงบ) ผบู้ งั คบั การมณฑลทหารบกที่ 5
พร้อมดว้ ยขา้ ราชการ และประชาชนชาวนครราชสีมาไดพ้ ร้อมใจกนั สร้างอนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี
ดว้ ยสัมฤทธ์ิ ซ่ึงทางกรมศิลปากรไดม้ อบให้ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พรี ะศรี เป็นผูอ้ อกแบบร่วมกบั
พระเทวาภินิมมิตร (ฉาย เทียมศิลปไชย) ประติมากรเล่ืองช่ือในสมยั จอมพล ป. พบิ ูล
สงคราม พ.ศ. 2510 ท้งั น้ีไดอ้ ญั เชิญอฐั ิของท่านนามาบรรจุไวท้ ี่ฐานรองรับ และประดิษฐานไว้
ณ ท่ีหนา้ ประตูชุมพล อนุสาวรียห์ ล่อดว้ ยทองแดงรมดา สูง 1.85 เมตร หนกั 325 กิโลกรัม ต้งั อยู่
บนฐานไพที สี่เหล่ียมยอ่ มุมไมส้ ิบสองซ่ึงบรรจุอฐั ิของท่าน แต่งกายดว้ ยเครื่องยศพระราชทาน
ในท่ายนื มือขวากมุ ดาบ ปลายดาบจรดพ้ืน มือซา้ ยทา้ วสะเอว หนั หนา้ ไปทางทิศตะวนั ตก ซ่ึง
เป็นทิศท่ีต้งั ของกรุงเทพมหานคร นบั เป็นอนุสาวรียข์ องสามญั ชนสตรี คนแรกของประเทศ เร่ิม
ก่อสร้างในปี 2476 แลว้ เสร็จ และ มีพธิ ีเปิ ดอนุสาวรียเ์ ม่ือวนั ท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2477[4]โพธิสตั ว์
(โต. ในงานพิธีเปิ ดน้ี จึงไดม้ ีการสร้างเหรียญไวเ้ ป็นท่ีระลึก โดยมี สมเดจ็ มหาวรี วงศ์ (ติสโส
อว้ น) เป็นประธานฝ่ ายสงฆ์ และพระคณาจารยส์ ายพระอาจารยม์ น่ั - พระอาจารยเ์ สาร์ ร่วมพิธี
ปลุกเสกท่ี วดั สุทธจินดา ชาวเมืองนครราชสีมารัก และหวงแหนเหรียญรุ่นน้ีกนั มาก เพราะถือ
กนั วา่ นี่คือ เหรียญแห่งชัยชนะ เพอ่ื ศรีสง่าแห่งบา้ นเมือง และเชิดชูเกียรติ ทา้ วสุรนารี วรี สตรี
ไทยตลอดกาล[5] และทางกรมศิลปากร ไดข้ ้ึนทะเบียนอนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี เป็นโบราณสถาน
วตั ถุแห่งชาติ เมื่อวนั ท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2480[6] คร้ันเม่ือปี พ.ศ. 2510 ฐานอนุสาวรียช์ ารุด
ขา้ ราชการ และประชาชนชาวนครราชสีมาโดยนายสวสั ดิวงศ์ ปฏิทศั น์ ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั ใน
ขณะน้นั เป็นประธาน ไดร้ ่วมใจกนั สร้าง ฐานอนุสาวรียบ์ รรจุอฐั ิทา้ วสุรนารี ข้ึนใหม่ ณ ที่เดิม

เพือ่ ใหเ้ ป็นศรีสง่าแก่บา้ นเมือง และเชิดชูเกียรติทา้ วสุรนารี วรี สตรีไทยตลอดกาลนาน แลว้ เสร็จ
เมื่อวนั ท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510[7]

ทางจงั หวดั นครราชสีมา หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมท้งั ประชาชนชาวนครราชสีมา ได้
การจดั งานฉลองวนั แห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (คุณหญงิ โม) เป็นงานประจาปี ของจงั หวดั เพ่ือ
เป็นการเคารพสักการะ เชิดชูเกียรติ ในวรี กรรมของทา้ วสุรนารี และเหล่าบรรพบุรุษของชาว
นครราชสีมา จดั ข้ึนบริเวณหนา้ ศาลากลางจงั หวดั กาหนดจดั ระหวา่ งวนั ที่ 23 มีนาคม - 3
เมษายน ของทุกปี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8
%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5

วนั ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี(ย่าโม)

งานฉลองวนั แห่งชยั ชนะทา้ วสุรนารี หรือ “งานยา่ โม” เป็นงานประจาปี ของจงั หวดั
นครราชสีมา กาหนดจดั ระหวา่ งวนั ที่ 23 มีนาคม- 3 เมษายนของทุกปี ซ่ึงถือเป็นวนั ที่คุณหญิง
โมไดร้ ับชยั ชนะจากขา้ ศกึ ในงานมีการแสดงศิลปวฒั นธรรมและมีกิจกรรมที่จดั ข้ึนเพื่อเป็นการ
สกั การะ การเคารพซ่ึงวรี กรรมของคุณหญิงโม ท้งั น้ีรูปแบบการจดั งานท่ีน่าสนใจมีมากมาย อาทิ
ขบวนสักการะ และขบวนราบวงสรวงคุณยา่ โม การวงิ่ คบไฟและจุดพลุ ในวนั เปิ ดงาน การ
แสดงศิลปวฒั นธรรมของดีเมืองโคราช ยอ้ นยคุ การจดั นิทรรศการ การออกร้านของส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวสิ าหกิจ สถานศกึ ษา และองคก์ รเอกชนการแสดงและจาหน่ายสินคา้ ผลิตภณั ฑ์
ชุมชน อาหารพ้ืนเมือง การแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ลูกทุ่งสตริง 12 วนั 12 คืน การแข่งขนั กีฬา
ฟุตบอล บาสเกตบอล เซปักตระกร้อ ฯลฯ การประกวดนางสาวนครราชสีมา ประกวดร้องเพลง
ประกวดสุขภาพเดก็ ประกวดวาดภาพโดยเดก็ และเยาวชน ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ชม
การฉายภาพยนตร์บนกาแพง ชมฟรีตลอด 12 วนั 12 คืน

https://sites.google.com/site/wonderfulkorat/prapheni/wan-chlxng-haeng-chaychna-thaw-
sur-nari

เพลงทเ่ี กยี่ วข้องกบั ย่าโม

เพลงโคราช คือการละเล่นพ้ืนถิ่นของโคราช มีที่เดียวในประเทศไทย เป็นการร้องเพลงเก้ียวพา
ราสีกนั ระหวา่ งชายหญิง เป็นการร้องเพลงที่ไม่มีดนตรี ใชภ้ าษาโคราช แต่งกายดว้ ยการนุ่งโจง
กระเบน ผหู้ ญิงสวมเส้ือรัดรูป ผชู้ ายสวมเส้ือคอกลมหรือเส้ือเชิ้ตมีผา้ ขาวมา้ คาดเอว แต่งหนา้
แต่งตาสวยงาม เวลาร้องเพลงจะตอ้ งเอามือมาแตะที่แกม้ พวกเขาเช่ือวา่ จะทาใหเ้ สียงกอ้ งกงั วาน
ข้ึน

ชาวโคราชทุกคน รู้กนั ดีวา่ เพลงโคราช เป็นที่ช่ืนชอบของยา่ โม วรี สตรีคนสาคญั ของ
โคราช ปัจจุบนั เราเห็นเพลงโคราชเป็นเพียงการราแกบ้ น ไม่มีเน้ือหาอะไรที่น่าฟัง หมอเพลงจะ
ร้องเก่ียวกบั สิ่งท่ีคนมาจา้ งแกบ้ น ส่ิงท่ีไดบ้ นบานศาลกล่าวกบั ยา่ โมไว้ แต่การท่ีคนส่วนใหญ่แก้
บนกบั ยา่ โมดว้ ยเพลงโคราช กย็ งั ทาใหเ้ พลงโคราชยงั มีอยใู่ หเ้ ห็นไดจ้ นทุกวนั น้ี สถานที่ท่ีเราจะ
ไดช้ มการแสดงเพลงโคราชหลกั ๆ มี 2 ท่ี คือ บริเวณลานยา่ โม และวดั ศาลาลอย

การเปิ ดใจรับฟังเพลงโคราช อาจทาใหเ้ ราเขา้ ใจถึงแก่นความเป็นโคราชมากข้ึน เท่ากบั
เป็นการส่งเสริมวฒั นธรรม สนบั สนุนการประกอบอาชีพท่ีทรงคุณค่า และรักษาเพลงที่ยา่ ชอบ
ใหอ้ ยคู่ ู่กบั เมืองของยา่ ตลอดไป

https://www.museumthailand.com/th/1474/storytelling/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0
%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2/

ความเช่ือของลูกหลานย่าโม

ขอลูกแม่ยา่ โม
ผมเป็นคนหมู่บา้ นหน่ึงในอาเภอพมิ าย บา้ นเดียวกบั คนท่ีผมกาลงั จะเล่าประวตั ิเก่ียวกบั การสร้าง
กรรมก่อเวรของเขาน่ีแหล่ะครับ เราเป็นคนบา้ นเดียวกนั รู้จกั มกั คุน้ กนั เป็นอยา่ งดี แม่วา่ ฐานะ
ของผมกบั เขาจะค่อนขา้ งห่างกนั กต็ าม พดู ง่ายๆ เขาอยบู่ า้ นหลงั ใหญ่ เพราะเป็นคนมีฐานะดี
ส่วนผมกแ็ ค่คนเดินดินกินขา้ วกบั น้าพริกแกลม้ ผกั ริมร้ัวธรมดา แต่บงั เอิญวา่ เจา้ ของบา้ นหลงั
ใหญ่เขาเป็นคนโอออ้ มอารี ไม่ถือเน้ือถือตวั ผมกฌ็ ลยไดร้ ู้จกั มกั คุน้ กบั เขาเท่าน้นั เอง อีกอยา่ งคน
ต่างจงั หวดั ส่วนใหญ่กใ็ จดีดว้ ยกนั ท้งั น้นั ไม่ค่อยเอาฐานะเงินทองมาเป็นเครื่องปิ ดก้นั
ความสัมพนั ธท์ ี่ดีของเพอื่ นบา้ นหรอก……..
ครอบครัวน้ีแมจ้ ะโชคดีเรื่องฐานะความเป็นอยู่ แต่ทวา่ กลบั อบั โชคในเรื่องของลูกหลานที่จะสืบ
สกลุ คือ ครอบรัวที่วา่ น้ี เขาแต่งงานอยกู่ ินกนั มานานหลายปี แลว้ แต่วา่ ไม่มีลูกท้งั ท่ีใจอยากมีมาก
เหลือเกิน กย็ งั ไม่สามารถมีลูกไวเ้ ชยชมไดส้ มใจท้งั ที่หมอกบ็ อกวา่ ปกติท้งั 2 คนผวั เมีย ไม่ใช่
หมอคนเดียวที่พวกเขาพากนั ด้นั ดน้ ไปหา แต่ไม่วา่ จะไดข้ ่าวจากทางไหนวา่ มหี มอดีอยทู่ ่ีนนั่ ท่ีน่ี
พวกเขาเป็นตอ้ งพากนั ไปขอคาปรึกษา ขอคาแนะนาทวา่ กย็ งั ไม่ไดผ้ ลอยดู่ ีกระท้งั หมดสิ้น
กาลงั ใจไม่รู้จะทาอยา่ งไรต่อไปดี

ขณะที่กาลงั คิดปลงกนั วา่ ชาติน้ีคงไม่มีโอกาสมีลูกไวเ้ ชยชมสมใจแลว้ อยนู่ ้นั บงั เอิญกใ็ หไ้ ปได้
ยนิ คนเขาพดู กนั วา่ ใครท่ีตอ้ งการลูก หากไปบนบานศาลกล่าวขอจากแม่ยา่ โม วรี สตรีของเมือง
โคราชเป็นไดส้ มใจทุกคน ลุงบุญมีกบั ป้าทองดี สองผวั เมียกฌ็ ลยาปรึกษากนั ว่าเมื่อหมอแผน
ปัจจุบนั ไม่สามารถช่วยใหม้ ีลูกไดส้ มใจ กเ็ ห็นจะตอ้ งไปพ่ึงสิ่งศกั ด์ิสิทธ์ิหรือปาฏิหารยด์ ูบา้ ง
อาจจะไดผ้ ลข้ึนมากไ็ ด้ เมื่อต่างเห็นพอ้ งตอ้ งกนั อยา่ งน้นั จึงกาหนดวนั ที่จะไปเซ่นไหว้
อนุสาวรียท์ า้ วสุรนารีเพื่อขอลูกจากท่านซกั คน
เร่ืองขอลูกแม่ยา่ โมเกิดข้ึนเมื่อราวปี 2535 วนั น้นั ท้งั 2 คนผวั เมียไดจ้ ดั เตรียมขา้ วของต่าง ๆ ท่ีจะ
ใชใ้ นการขอลูกไวค้ รบถว้ นอาทิ ผลไมม้ งคล 7 ชนิด ธูป เทียน พวงมาลยั พร้อมท้งั ขนั ธ์หา้ ท่ี
บรรจงแต่งข้ึนมาดว้ ยน้ามือของตนเองแท้ ๆ เมื่อเสร็จการตระเตรียมขา้ วของ แลว้ กพ็ ากนั ขนขา้ ว
ของน้นั ข้ึนรถบ่ึงไปยงั จุดหมายทนั ที พอไปถึงกจ็ ดั แจงแต่งโตะ๊ เซ่นไหวพ้ ร้อมสรรพ จากน้นั ก็
ลงนง่ั คุกเขาพนมมือกล่าวอธิษฐานขอลูกกบั แม่ยา่ โมดงั ที่ต้งั ใจไว้ โดยผเู้ ป็นเมีย คือ ป้าทองมี
เป็นผกู้ ล่าว มีใจความวา่
“ขอใหแ้ ม่ยา่ โมที่ศกั ด์ิสิทธ์ิช่วยลูกหลานดว้ ย หลานอยากมีลูกไวส้ ืบสกลุ ไวเ้ ชยชม ขอยา่ จงช่วย
บนั ดาล ประทานลูกใหซ้ กั คนเถิด หากไดล้ ูกสมความต้งั ใจหญิงชายกไ็ ม่วา่ ลูกจะเอาพวงมาลยั
พวงใหญ่มาคลอ้ งใหแ้ ละจะเอาเพลงโคราชช่ือดงั มาเล่นใหด้ ูพร้อมกนั 3 คณะ เลยทีเดียว”

หลงั จากน้นั 2 คน กพ็ ากนั กลบั บา้ นพร้อมความหวงั ท่ีวา่ หากแม่ยา่ โมสงสารคงจะประทานลูก
มาใหซ้ กั คนจะเป็นหญิงกไ็ ดช้ ายกด็ ี เมื่อไดม้ าแลว้ กจ็ ะรักถนอมและต้งั ใจเล้ียงดูอยา่ งดี ไม่ให้
ตอ้ งเดือดเน้ือร้อนใจเลย ผา่ นไปประมาณหน่ึงสปั ดาห์ ป้าทองดีกไ็ ดฝ้ ันวา่ มีหญิงสาวคนหน่ึง
แต่งกายแบบสมยั โบราณ ตดั ผมส้ัน หรือทรงดอกกระทุ่ม มาเรียกใหต้ ื่น พร้อมกบั บอกวา่
“ทองมนั มีเจา้ ของแลว้ แต่เจา้ ของเขาไม่อยู่ เขาฝากเอาไว้ ขา้ เห็นเจา้ อยากได้ ขา้ เลยเอามาใหย้ มื
ใส่ แต่ถา้ เจา้ ของเขากลบั มา ขา้ จะมาเอาคืนจากเอง็ ”แลว้ ผหู้ ญิงคนน้นั กห็ ายไป ก่อนไปยงั จะหนั
มาย้าวา่ “อยา่ ลืมนะ ขา้ จะมาเอาคืน” จากน้นั ป้าทองดีกต็ ่ืนข้ึนมาจริง ๆ
ดว้ ยตกใจวา่ ตวั เองฝันแปลก ป้าทองดีจึงไดป้ ลุกลุงบุญมีข้ึนมาฟังความฝันของตวั เอง โดยท้งั 2
คน ต่างเห็นวา่ เป็นฝันที่แปลกมาก ๆ ลึก ๆในใจกอ็ ดคิดไปถึงสิ่งที่ตนอยากไดแ้ ละไปขอกบั ยา่
โมไวว้ า่ อาจจะเป็นจริงข้ึนมากไ็ ด้

ไม่นานหลงั จากน้นั ป้าทองดีกต็ ้งั ทอ้ งข้ึนมาจริงๆท้งั 2 คนดีใจมาก พากนั ไปเซ่นไหว้ นาเคร่ือง
ของท่ีกล่าวไวว้ า่ จะนาไปถวายแม่ยา่ โมไปแกบ้ นอยา่ งครบถว้ นท้งั พวงมาลยั พวงใหญ่และแม่
เพลงโคราชท้งั 3 คณะ ตามที่ลน่ั วาจาไว้
ในทางส่วนตวั เองป้าทองดีกด็ ูแลเอาใจใส่ครรภข์ องตวั เองเป็นอยา่ งดี ท้งั ไปใหห้ มอตรวจ สรร
หาของกินดี ๆ มีประโยชนม์ าบารุงครรภ์ โดยเฉพาะช่วงแพท้ อ้ งป้าทองดีแกอยากจะกินขนม
หวานๆ มาก จะตอ้ งกินทุกวนั ขาดไม่ไดเ้ ลย ถา้ วนั ไหนป้าไม่ไดก้ ิน จะหงุดหงิดอารมณ์เสียอยา่ ง
มาก ๆ บางคร้ังพาลโกรธเลือดข้ึนหนา้ อาละวาดฟาดหวั ฟาดหางไปทวั่ พูดง่ายๆจากท่ีเคยเป็น
คนอารมณ์เยน็ ใจดี กลายเป็นคนอารมณ์ร้าย ใจร้อน ถึงข้นั ใจร้ายใจดาไปเลยกม็ ี ลุงบุญมีจึงได้
ไปหาซ้ือขนมหวานมาจดั เตรียมไวท้ ุกวนั ป้าทองดีหิวเม่ือไหร่ หรืออยากกินเมื่อไหร่เป็นตอ้ งได้
กิน
มีอยชู่ ่วงหน่ึง ตอนน้นั ป้าทองดีทอ้ งไดป้ ระมาณ 3 เดือน เห็นจะได้ อารมณ์ร้ายของป้า ไดท้ วี
ความรุนแรงอยา่ งสุด ๆ ตอนน้นั ป้ายงั แพท้ องอยากกินขนมหวานอยู่ ซ่ึงป้ากไ็ ปซ้ือท่ีตลาดมา
เตรียมไวเ้ ช่นท่ีเคยทา แต่อยู่ ๆ มาวนั หน่ึง ขนมท่ีแกจดั หามาไวส้ าหรับตวั เองไดห้ ายไป ถามสามี
วา่ ไดเ้ อาไปกินบา้ งหรือเปล่า สามีกไ็ ม่รู้เร่ือง ป้าแกโกรธมากถึงขนาดกล่าวอาฆาตวา่ ใครเอาไป
จะไปตามฆ่าใหต้ ายเลยทีเดียว
วนั ต่อมาขนมท่ีแกซ้ือไวก้ ม็ ีอนั หายสาบสูญ แบบไร้ร่องรอยไปอีก คราวน้ียงิ่ เพิม่ ความโกรธ
ใหก้ บั ป้าเป็นหลายเท่า พอวนั ใหม่แกจึงวางแผนวา่ จะตอ้ งจบั ขโมยตวั น้ีใหไ้ ด้ วา่ แลว้ ป้ากจ็ ดั แจง
เอาขนมวางไวท้ ี่เดิม แลว้ ตวั แกกเ็ ฝ้าแอบดูตลอดไม่ใหค้ ลาดสายตา ไม่นาน กม็ ีสุนขั ผอมโซตวั
หน่ึงเดินโซเขา้ มาดว้ ยความหิวโหย หมายจะขโมยกินขนมของป้า ใหส้ มกบั ที่อดอยากเสีย
เหลือเกิน
ดา้ นป้าทองดีท่ีแอบดูอยเู่ ห็นอยา่ งน้นั แทนท่ีจะสงสาร กลบั โกรธแคน้ แน่นอกข้ึนมาทนั ที พร้อม
กบั ระบายความเคน้ เคืองออกมา เหมือนดง่ั กบั เข่ือนก้นั น้าแตก แกควา้ ไดไ้ มท้ ่อนใหญ่กระหน่าตี
สุนขั ตวั น้นั แบบไม่เล้ียง แกไม่สนใจใยดีต่อเสียงร้องคร่าครวญ ดว้ ยความเจบ็ ปวดแสนสาหสั
ของเจา้ สุนขั ตวั น้นั เลย เมื่อสุนขั ยง่ิ เจบ็ กย็ ง่ิ ร้องโอดโอย โหยหวน มนั ไม่คิดจะสู้เหมือนรู้วา่
ตวั เองทาผดิ จึงไดแ้ ต่วง่ิ หนีออกไปในลกั ษณะขาลาก สะโพกคลาก กะโหลกแทบแตก ทุรนทุ
ราย หวั ซุกหวั ซุนออกไปแบบไม่คิดชีวติ ท้งั ที่จริงกไ็ ปไดไ้ ม่เร็วนกั เนื่องจากขาท่ีเจบ็ จากน้ามือ

ของป้าทองดี
กระน้นั ป้าทองดียงั ไม่หายโกรธแคน้ ออกวิ่งตามไล่ตีสุนขั ต่อไป ชนิดวา่ ตอ้ งตายไปขา้ งหน่ึงจึง
จะหายแคน้ สุนขั ตวั น้นั วง่ิ ไปหลบอยหู่ ลงั พมุ่ ไมเ้ ต้ีย ๆ ซ่ึงท่ีนนั่ ยงั มีลูกสุนขั ตวั เลก็ ๆ อายซุ กั
เดือนเศษกาลงั คลานตว้ มเต้ียมพร้อมกบั ร้องหาแม่อยู่ 2 ตวั แม่สุนขั วง่ิ เขา้ ไปหาลูกเหมือนจะ
ปลอบขวญั ส่วนลูกพอเจอแม่กร็ ีบวงิ่ เขา้ ไปซุกไซร้หานมแม่ แลว้ ดูดด่ืมอยา่ งหิวโหย แม่สุนขั ยนื
นิ่ง หอบจนตวั โยน ขาสัน่ ระริกดว้ ยความเจบ็ ปวดและเหน่ือยลา้ ปากกก็ ม้ ลงเลียแผลใหต้ วั เอง
สลบั กบั เลียเน้ือตวั ลูกนอ้ ยอยา่ งปลอบโยน
วนิ าทีน้นั มนั คงคิดวา่ ตวั เองปลอดภยั แลว้ ทวา่ เปล่าเลย ป้าทองดีเมื่อตามมาถึง กไ็ ม่สนใจอะไร
ท้งั น้นั ตรงเขา้ หวดตีสุนขั แม่ลูกอ่อนอยา่ งโหดเห้ียม หมายจะใหต้ ายคามือใหไ้ ด้ แม่สุนขั เมื่อทน
เจบ็ ไม่ไหวกต็ อ้ งหนี แมจ้ ะห่วงลูกแต่กต็ อ้ งไป ไม่เช่นน้นั ตอ้ งตายอยา่ งหมดทางสูอ้ ยตู่ รงน้นั มนั
วง่ิ หนีไปพลางหนั กลบั มามองดูลูกดว้ ยความเป็นห่วง ส่วนป้าทองดีกย็ งั ไม่ลดละ คงวง่ิ ตามไล่ตี
สุนขั ตวั น้นั ต่อ จนมนั หนีเขา้ ไปแอบในพมุ่ ไมห้ นาม ตามเขาไปตีไม่ได้ ป้าทองดีจึงไดห้ ยดุ มอง
ดว้ ยความเหนื่อยหอบ พร้อมกบั ก่น ด่า สาบแช่งหมาตวั น้นั ต่อ
ระหวา่ งหนั หลงั กลบั ป้าทองดียงั ไม่หายโกรธ และกเ็ ป็นความเหมาะเสียเหลือเกิน ที่แกเหลือบ
ไปเห็นลูกสุนขั 2 ตวั ท่ีคลานตว้ มเต้ียมตามแม่มา ป้าหยดุ มองมนั เหมือนนึกอะไรได้ จากน้นั ป้าก็
หวั เราะอยา่ งสะใจ ตรงล่ิวเขา้ ไปอุม้ ลูกสุนขั กลบั เขา้ บา้ น จดั แจงหาเชือกผกู ขาของลูกสุนขั ไว้
แลว้ กไ็ ปเอาจอบมาขดุ หลุมจนลึกเสร็จแลว้ กเ็ อาลูก สุนขั ท้งั 2 โยนลงไปที่กน้ หลุม พร้อมกบั เอา
ดินกลบหลุมฝังลูกสุนขั ท้งั เป็น ท่ามกลางเสียงบ่นคารามดว้ ยความสะใจของป้าทองดีน้นั แม่
สุนขั ไดอ้ อกมายนื ดูลูกของมนั พร้อมกบั เห่ากรรโชก เหมือนจะข่ไู ม่ใหป้ ้าทา บางคร้ังกร็ ้องคราง
เหมือนจะของร้องใหป้ ้าไวช้ ีวติ ลูกนอ้ ยของมนั แต่ป้าไม่สนแถมยงั เหยยี ดหยนั อาฆาต ทา้ ทายให้
แม่สุนขั เขา้ มาช่วยลูกนอ้ ยของมนั อีก
“แน่จริง มึงเขา้ มาช่วยลูกของมึงเลย กจู ะไดฆ้ ่ามึงอีกตวั กม็ ึงมนั ไม่เจียม เลือกมาขโมยของกู ก็
ตอ้ งไดร้ ับโทษอยา่ งน้ีแหล่ะ”
การกระทาของป้าท้งั หมดอยใู่ นสายตาของลุงบุญมีผเู้ ป็นสามีโดยตลอด ลุงไดพ้ ยายามเขา้ หา้ ม
ปรามไม่ใหท้ า แต่ป้าไม่สนใจกลบั ด่าวา่ ลุง แถมพาลโกรธมาถึงลุงดว้ ย ท่ีไปเขา้ ขา้ งหมาแทนท่ี
จะเขา้ ขา้ งเมีย และวา่ ขนมท่ีเตรียมไวก้ เ็ พอื่ จะใหล้ ูกกิน ไม่ใช่แกกินเองเสียเมื่อไหร่ ท่ีแกทาไป

ท้งั หมดกเ็ พราะรักลูกในทอ้ ง อยากใหล้ ูกไดก้ ินดี อยดู่ ีมีสุข สมกบั เป็นลูกของยา่ โมที่ท่าน
ประทานใหม้ า ลุงบุญมีฟังไปกไ็ ดแ้ ต่เศร้าสลดในการกระทาของเมียไปอยา่ งไม่รู้จะหา้ มหรือ
ช่วยเหลืออะไรได้ แกรู้ดีวา่ เวลาเมียแกโกรธอะไรกฉ็ ุดไม่อยทู่ ้งั น้นั
ป้าทองดีระบายความโกรธแคน้ ชนิดลืมไปวา่ แกเองกก็ าลงั จะเป็นแม่ในอีกไม่ก่ีวนั ขา้ งหนา้ ไม่
รับรู้เลยวา่ ส่ิงที่แกทามนั เป็นบาปหนาสาหสั เพียงใด แกไม่สนใจใยดีต่อ "แม่" ที่ตอ้ งทนดูลูถูกฆ่า
ตายไปต่อหนา้ ต่อตา อยา่ งชนิดท่ีไม่สามารถช่วยอะไรได้ แมว้ า่ แม่ท่ีวา่ จะเป็นเพยี งแม่หมาตวั
หน่ึงกต็ าม
แม่หมาเอง เวลาน้นั ไดแ้ ต่เฝ้าหอนและคุย้ เข่ียเนินดินที่เห็นลูกถูกฝัง ยากจะไดร้ ู้วา่ มนั คิดอะไรอยู่
รู้หรือไม่วา่ ลูกน้นั ไดต้ ายไปแลว้ ที่พอจะรับรู้ความรู้สึกไดก้ เ็ พียง แค่มนั ตอ้ งเสียใจกบั ส่ิงที่เกิด
ข้ึนกบั มนั และลูกของมนั แน่ๆ มนั รักลูก ขอ้ น้ีกเ็ ป็นความจริงอยา่ งไม่ตอ้ งสงสยั ไม่เช่นน้นั มนั คง
ไม่มาวนเวยี นอยทู่ ี่หลุมฝังศพของลูกมนั วนั แลว้ วนั เล่าหรอก
ใคร ๆ กร็ ู้กเ็ ห็นวา่ หมามนั รักลูก มนั ทาทุกอยา่ งไปกเ็ พื่อลูก มีเพยี งคนเดียวในเวลาน้นั ท่ีไม่ยอม
รับรู้เลย คือ ป้าทองดี ที่เป็นเช่นน้นั กเ็ พราะแกปล่อยใหอ้ านาจความโกรธแคน้ เขา้ ครอบงาจิตใจ
ของแกจนมืดบอดนน่ั เอง กระทง่ั เมื่อหายโกรธจึงรู้ตวั วา่ ทาผดิ แต่กแ็ กไ้ ขอะไรไม่ไดแ้ ลว้
เหตุการณ์ผา่ นไปจนป้าทองดีทอ้ งได้ 7 เดือน แกไดป้ วดทอ้ งคลอดลูกซ่ึงลูกท่ีออกมา กเ็ ป็นปกติ
ดีทุกอยา่ ง เพศหญิงหนา้ ตาน่ารักน่าเอน็ ดู ใครเห็นใครรักใครเห็นใครชม เป็นท่ีปล้ืมอกปล้ืมใจ
แก่ลุงป้าที่เป็นพอ่ แม่มาก แกชื่นชมถนอมลูกอยา่ งดี ราวกบั เป็นสมบตั ิล้าค่าชิ้นเดียวท่ีแกมีอยู่ จึง
ตอ้ งรักษาอยา่ งดีที่สุด โดยที่ท้งั 2 ลืมความฝันของป้าทองดีเมื่อคร้ังก่อนจะต้งั ทอ้ งไปเสียสนิท
เดก็ หญิงรัศมี ลูกสาวของปาทองดีและลุงบุญมี เติบโตข้ึนท่ามกลาง ความรักและเอาใจใส่อยา่ งดี
ของพ่อแม่และญาติ พี่นอ้ ง อยา่ งใกลช้ ิด โดยท่ีเดก็ หญิงรัศมีเองกเ็ ป็นเดก็ น่ารัก วา่ นอนสอนง่าย
ไม่ด้ือ ไม่โยเย สุขภาพร่างกายแขง็ แรง ไม่เคยเจบ็ ป่ วยใหพ้ ่อแม่ตอ้ งกงั วลใจ
กระทง่ั เด็กหญิงรัศมีอายไุ ดข้ วบเตม็ กาลงั น่ารักน่าชงั เพราะเพง่ิ หดั พูด หดั เดิน เป็นที่หลงใหล
ของพ่อแม่ยง่ิ นกั กไ็ ดเ้ กิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดข้ึน คือ อยู่ ๆ เดก็ หญิงรัศมีที่ไม่เคยเจบ็ ป่ วย กเ็ กิดลม้
ป่ วยลงอยา่ งกะทนั หนั พอ่ แม่ พาไปหาหมอรักษากระทง่ั ทุเลาหมอใหก้ ลบั บา้ นได้ แต่ไม่นาน
อาการกท็ รุดลงถึงข้นั ช๊อก หมดสติ ตอ้ งพาไปหาหมอใหม่ ซ่ึงคราวน้ีโชคไม่เขา้ ขา้ ง ปรากฏวา่
เดก็ หญิงไดส้ ิ้นใจไปเสียก่อนจะถึงโรงพยาบาลแลว้

ป้าทองดีเสียใจมากร้องห่มร้องใหแ้ ทบขาดใจ ไม่วา่ จะปลอบอยา่ งไรกไ็ ม่ไดผ้ ล ลุงบุญมี ก็
เช่นเดียวกนั แต่ไม่วา่ จะเสียใจซกปานใด กไ็ ม่มีใครสามารถยอ้ นเวลากลบั ไปแกไ้ ขอะไรไดอ้ ีก
แลว้ ตอ้ งปล่อยใหท้ ุกอยา่ งดาเนินต่อไป
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ี ชาวบา้ นที่รู้ต่างพากนั ซุบซิบวา่ คงเป็นเพราะกรรมที่ป้าทองดี ทาไวก้ บั หมาแม่ลูก
อ่อน เม่ือคราวท่ีแกทอ้ งไดส้ ามเดือนนน่ั เอง หากแกไม่ปล่อยใหอ้ านาจโมโหครอบงาจิตใจ เร่ือง
อยา่ งน้ีคงไม่เกิดข้ึน
ส่วนตวั ของป้าทองดีเองแกยงั ไม่ปักใจเชื่อนกั วา่ เป็นเร่ืองของผลกรรมที่แกสร้างข้ึน แต่แกไป
คิดเอาวา่ ที่แกสูญเสียลูกไป กเ็ พราะแม่ยา่ โมมาเอาคืน ตามที่แกเคยฝันเมื่อก่อนหนา้ ที่แกจะทอ้ ง
และดว้ ยความหวงั วา่ หากบุญยงั พอมีแกขออธิษฐานใหไ้ ดพ้ บกบั ลูกคนน้ีอีก ไม่วา่ จะไปเกิดใหม่
เป็นลูกของใครกต็ าม
ท้งั น้ีก่อนทาพธิ ีฝังศพสมยั น้นั เขายงั ถือกนั วา่ ศพเดก็ หา้ มเผาใชว้ ธิ ีฝังแทน ประจวบกบั วดั แถว
บา้ นยงั ไม่มีเมรุสาหรับเผาศพ หากศพใดตอ้ งการเผาแทนฝัง กต็ อ้ งสร้างเชิงตะกอนข้ึนมาเอง ป้า
ทองดีจึงเลือกที่จะฝัง ก่อนฝัง แกไดใ้ ชเ้ ขมา่ สีดา ป้ายไวบ้ ริเวณหลงั หูซา้ ยเพ่ือใหจ้ าได้ เวลาท่ี
กลบั มาเกิดใหม่ ไม่วา่ จะเป็นลูกใครกต็ าม
ทุกอยา่ งดูเหมือนจะเรียบร้อยดี กระทงั่ ปี ถดั มา ทางวดั ไดบ้ อกบุญไปยงั ญาติ โยม ทวั่ สารทิศ ขอ
บริจาคเงิน ทอง ขา้ วของ เพ่ือสมทบทุนในการสร้างเมรุ ซ่ึงผลปรากฏวา่ ไดเ้ งินมากอ้ นหน่ึงมาก
พอท่ีจะทาใหค้ วามต้งั ใจเป็นจริงข้ึนมาได้ ทางวดั จึงไดจ้ ดั สร้างเมรุจนสาเร็จ ไม่นานต่อจากน้นั
ทางราชการกไ็ ดจ้ ดั ส่วนการบริหารทอ้ งถิ่นท่ีเรียกว่า อบต. ข้ึนมา เพอ่ื สนองนโยบายดงั กล่าว
ชาวบา้ นต่างเห็นพอ้ งตอ้ งกนั วา่ จะขอที่วดั บริเวณป่ าชา้ เก่าสร้างเป็นที่ทาการ อบต. ซ่ึงทางวดั ก็
อนุญาตแต่โดยดี
ก่อนที่จะสร้างส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่ ทางวดั และชาวบา้ นต่างเห็นพอ้ งตอ้ งกนั วา่ ควรที่
จะไดจ้ ดั พิธีลา้ งป่ าชา้ เสียก่อน เพอื่ ตดั ปัญหาเรื่องไปสร้างอาคารทบั ที่อยขู่ องใครที่เรามองไม่เห็น
เขา้ อีกอยา่ งกเ็ พอ่ื ขอขมาลาโทษต่อดวงวญิ ญาณท้งั หลาย ที่อาศยั อยบู่ ริเวณน้นั มาก่อน
ขณะทาพธิ ีขดุ หาศพที่ฝังอยใู่ ตด้ ินเพ่ือนามาประกอบพิธีทางศาสนาอยนู่ ้นั ปรากฏวา่ มีอยศู่ พหน่ึง
เป็นเพศหญิงอายขุ วบเศษ ๆ ยงั อยใู่ นสภาพปกติดีทุกอยา่ ง ไม่เน่าเปื่ อย ท้งั ท่ีเวลาไดผ้ า่ นไปหลาย
ปี แลว้ ที่เปล่ียนไปบา้ งกแ็ ค่เน้ือหนงั เห่ียวยน่ ไม่เต่งตึงเหมือนคนธรรมดาเท่าน้นั

ศพท่ีวา่ น้นั กค็ ือ ศพของเดก็ หญิงรัศมี ลูกสาวของป้าทองดี กบั ลุงบุญมีนน่ั เอง เม่ือป้าทองดีรู้ข่าว
กไ็ ปดูศพลูกพร้อมกบั ร่าไห้ ท้งั ดว้ ยความดีใจและเสียใจไปพร้อมกนั จากน้นั กไ็ ดน้ าศพของลูก
ไปเกบ็ รักษาไวท้ ี่บา้ น ยงั ไม่ใหท้ างวดั เผา
เม่ือเรื่องราวรู้ไปถึงหูชาวบา้ นต่างแห่แหนกนั มาดู และท่ีจะขาดเสียไม่ไดก้ ค็ อื การขอเลขเดด็ ๆ
จากแม่หนูรัศมีเสียเลย ส่วนจะมีใครถูกหรือไม่อนั น้ีผเู้ ขียนขอสงวนสิทธ์ิไว้ นบั วนั จานวนผทู้ ่ีมา
ขอเลขเดด็ ยงิ่ เพม่ิ จานวนข้ึน ป้าทองดีกบั ลุงบุญมีไม่รู้จะหา้ มอยา่ งไร จึงตดั ปัญหาดว้ ยการ นาศพ
ลูกสาวไปมอบใหโ้ รงพยาบาลมหาราชเพอ่ื ศกึ ษาเป็นวทิ ยาทานต่อไป กระทง่ั ปัจจุบนั ศพของ
เดก็ หญิงรัศมีกย็ งั ถูกเกบ็ รักษาไวท้ ี่นนั่ ลุงและป้าเองกไ็ ดม้ ีโอกาสไปเยยี่ มลูกแกเป็นระยะๆ
เรื่องประหลาดยงั ไม่จบลงเพยี งเท่าน้นั ไม่นานหลงั จากขดุ ศพของเดก็ หญิงรัศมีข้ึนมา นอ้ งสาว
ของป้าทองดี กไ็ ดต้ ้งั ทอ้ ง และฝันวา่ เดก็ หญิงรัศมี ลูกของพี่สาวไดม้ าขอเกิดเป็นลูก เมื่อเล่าให้
สามีและพส่ี าวฟังแลว้ ต่างคนกต็ ่างเฝ้ารอคอยวา่ จะเป็นจริงตามที่ฝันหรือไม่
จวบกระทงั่ คลอดออกมา ปรากฏวา่ เป็นเดก็ หญิง มีหนา้ ตาละมา้ ย คลา้ ยกบั เดก็ หญิงรัศมี ลูกสาว
ของป้าทองดีมาก หนาซ้ายงั มีรอยปานสีดาติด อยทู่ ่ีหลงั ใบหูดา้ นซา้ ย ตามที่ป้าทองดีทาตาหนิไว้
ไม่มีผดิ ทาใหท้ ุกคนเช่ือวา่ เดก็ หญิงรัศมีไดก้ ลบั มาเกิดใหม่จริง ๆ
ท่ีแปลกยง่ิ ไปกวา่ น้นั เดก็ หญิงท่ีเกิดใหม่หรือ เดก็ หญิงอรอุมา แทนที่จะติดพ่อแม่ ที่แทจ้ ริง
กลบั ไปติดป้าทองดีแทน เหมือนกบั วา่ ป้าทองดีเป็นแม่แท้ ๆ ไม่ใช่ป้า ปัจจุบนั เดก็ หญิงอรอุมา
อายไุ ด้ 4 ขวบเแลว้ และอาศยั อยกู่ บั ป้าทองดี โดยที่ป้าทองดีไดร้ ับมาอุปการะเป็นลูก เดก็ หญิง
เองกเ็ รียกป้าวา่ แม่ เช่นเดียวกนั
ส่วนป้าทองดี เช่ือวา่ ลูกสาวของตนกลบั มาเกิดใหม่ กไ็ ดพ้ าเดก็ หญิงอรอุมาไปกราบไวแ้ ม่ยา่ โม
และขออธิษฐานกบั แม่ยา่ โมวา่ คราวน้ี ขอใหล้ ูกอยกู่ บั ตนไปนาน ๆ อยา่ ใหม้ ีเหตุตอ้ งพลดั พราก
เช่นคร้ังก่อนอีกเลย ซ่ึงจนปัจจุบนั กย็ งั ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน โดยที่เด็กหญิงอรอุมา กโ็ ตวนั
โตคืน ท่ามกลางความรักที่แทจ้ ริงของพ่อแม่ ท้งั ในชาติน้ีและชาติที่แลว้
ที่ผมเขียนเล่ามาท้งั หมดน้ีขอยนื ยนั วา่ เป็นเร่ืองจริงทุกประการ ที่จะผดิ แผกไปบา้ งกเ็ พยี งชื่อ
บุคคล เอ่ยถึงท้งั หมดเป็นชื่อท่ีผมสมมติใหใ้ หม่ เน่ืองจากไม่ตอ้ งการใหเ้ จา้ ของเร่ืองไดร้ ับ
ผลกระทบใดๆท่ีตามมา ซ่ึงผมเองกไ็ ม่อาจคาดเดาไดว้ า่ จะเกิด หรือไม่เกิด กข็ อป้องกนั เอาไว้
ก่อน ดีที่สุดครับ

ส่วนใครที่อ่านเรื่องน้ี จะตีความหมายวา่ เป็นเรื่องของกรรม หรือเร่ืองอภินิหาร กส็ ุดแลว้ แต่ก็
แลว้ กนั
สาหรับผมเช่ือวา่ มนั เป็นเร่ืองของผลกรรมที่ทาไวค้ รับ และ ผลกรรมน้นั ๆ กไ็ ดต้ ามมาอยา่ งทนั
ตาเห็น ดงั ท่ีป้าทองดีแกไดป้ ระสบ ซ่ึงกม็ ีท้งั ผลจากกรรมดี และกรรมไม่ดีที่แกไดส้ ร้างไวส้ ่วน
ใครอยากไดก้ รรมแบบไหนกส็ ร้างเอากแ็ ลว้ กนั ขอใหค้ ิดไวเ้ สมอวา่ ทาดียอ่ มไดด้ ี ทาชว่ั ยอ่ มได้
ชว่ั กเ็ ท่าน้นั หาเปลี่ยนแปลงไดไ้ ม่

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%
81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%8
2%E0%B8%A1.89960/


Click to View FlipBook Version