The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jaturaporn soisriha, 2019-11-28 22:54:29

คู่มือแนวทางการกลั่นกรอง

Ööč õćóĆîíǰŤ

คำนำ

“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” จัดต้ังขึ้นภายในสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หน่ึงเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนให้มี
การส่งเสรมิ การใชพ้ ลงั งานหมนุ เวยี น และเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการประกอบกิจการไฟฟา้ ที่มีผลกระทบต่อสงิ่ แวดล้อมน้อย
หรือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ภายใต้การกากับดแแลของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ซึ่งได้วางระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดลอ้ มน้อย พ.ศ. 2559 ไว้ โดยมีผลใชบ้ ังคบั ต้งั แตว่ นั ท่ี 31 มนี าคม พ.ศ.2559 เป็นตน้ มา

เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงาน กกพ. จึงเห็นควรจัดให้มีคแ่มือแนวทางการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ
ตามมาตรา 97(4) สาหรับใช้ในการจัดสรรเงินประจาปีงบประมาณ 2562 ซ่ึงอธิบายวิธีการ ขั้นตอน รวมทั้งตัวอย่าง
เอกสารในการดาเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางการดาเนินงาน ท่ีชัดเจนสาหรับผแ้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
ตลอดจนเจ้าหน้าที่สานักงาน กกพ. ซ่ึงทาหน้าที่กล่ันกรอง ข้อเสนอโครงการและผ้แมีส่วนเก่ียวข้องให้มีความเข้าใจท่ี
ถกแ ต้อง และสามารถปฏบิ ัติตามระเบยี บที่ กกพ. กาหนดไว้ไดอ้ ย่างถแกตอ้ งและครบถ้วน

สานักงาน กกพ. หวังว่าคแ่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการให้ความร้แ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ให้กับผ้แท่ีเก่ียวข้องสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้ใช้อย่างเหมาะสม และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในรแปแบบเดียวกัน ทาให้การดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและเกิดผลสมั ฤทธิ์ในการบรหิ ารกองทุนพฒั นาไฟฟา้ ตามวัตถุประสงคใ์ นการส่งเสรมิ การใช้
พลังงานหมนุ เวยี นและเทคโนโลยีในการประกอบกจิ การไฟฟ้าที่มผี ลต่อสง่ิ แวดล้อมน้อยต่อไป

สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลงั งาน

กมุ ภาพันธ์ 2562

สำรบญั

คานา ร้จู ักกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำเพ่อื กจิ กำรตำมมำตรำ 97(4) หนำ้
สารบัญ
สารบัญตาราง กำรจัดสรรเงินกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ เพอ่ื กจิ กำรตำมมำตรำ 97(4) (i)
สารบญั ภาพ (iii)
1.1 ประเภทแผนงานทีม่ สี ิทธิขอรบั การจดั สรรเงินกองทนุ (iv)
บทนำ 1.2 กรอบการสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สว่ นท่ี 1 1.3 ผ้แมสี ทิ ธิย่นื ขอ้ เสนอโครงการเพ่อื ขอรับการจัดสรรเงนิ กองทุน 1
1.4 รแปแบบของการจดั สรรเงนิ กองทนุ 7
สว่ นท่ี 2
แนวทำงกำรจดั ทำขอ้ เสนอโครงกำร 8
สว่ นท่ี 3 11
2.1 ข้อกาหนดการเสนอโครงการ 12
ส่วนท่ี 4 2.2 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 13
2.3 อตั ราค่าใช้จ่ายในการจดั ทางบประมาณโครงการ
2.4 การยนื่ ขอ้ เสนอโครงการ 14

แนวทำงกำรพิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร 15
16
3.1 ข้ันตอนการพจิ ารณากลัน่ กรองขอ้ เสนอโครงการ 21
3.1.1 ขน้ั ตอนที่ 1 สานักงาน กกพ. ตรวจสอบความสมบรแ ณข์ องเอกสาร 22
และหลักฐานประกอบการยืน่ ขอ้ เสนอโครงการ
3.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 สานักงาน กกพ. พิจารณากล่นั กรองข้อเสนอโครงการ 24
3.1.3 ขนั้ ตอนที่ 3 การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะอนุกรรมการ
กลนั่ กรอง และคณะกรรมการกากบั กิจการพลงั งาน (กกพ.) 25
3.1.4 ขนั้ ตอนท่ี 4 การแจ้งผลการพจิ ารณาและการทาสญั ญาหรอื บนั ทึก 27
ข้อตกลง
30
3.2 เกณฑก์ ารพจิ ารณากล่ันกรองข้อเสนอโครงการ 31
3.2.1 เกณฑก์ ารพิจารณาโครงการท่ัวไป
3.2.2 เกณฑ์การพิจารณาโครงการทีเ่ ก่ียวข้องกับวิสาหกจิ ชมุ ชน 32

กำรจดั ทำสัญญำหรือบนั ทกึ ข้อตกลง 33
33
4.1 เอกสารประกอบการทาสัญญาหรอื บนั ทึกข้อตกลง 35
4.2 องคป์ ระกอบของสญั ญาหรอื บันทึกข้อตกลง
4.3 เงือ่ นไขของสัญญาหรือบันทึกขอ้ ตกลง 37

39
39
40

(i)

สำรบัญ (ตอ่ )

สว่ นท่ี 5 กำรดำเนินกำรทำงกำรเงินของผู้ได้รับกำรจัดสรรเงนิ กองทุน หน้ำ

5.1 การเปิดบญั ชเี งนิ ฝากเพ่ือรบั จ่ายเงินทไ่ี ด้รบั การจัดสรร 43
5.2 การเบกิ จา่ ยเงนิ กองทุนที่ได้รับการจัดสรร
5.3 การจดั ทารายงานทางการเงิน 44
5.4 การส่งเงนิ คืนเม่ือดาเนนิ โครงการเสร็จสนิ้ 45
45
ส่วนที่ 6 กำรตดิ ตำม รำยงำนควำมกำ้ วหน้ำผลกำรดำเนินงำนโครงกำร 46

47

ภำคผนวก ก : แบบฟอรม์ การขอรับการจดั สรรเงินกองทนุ

ก-1 แบบฟอร์มหนงั สอื นาส่ง
ก-2 แบบฟอรม์ รายการเอกสารหลกั ฐานประกอบการยนื่ ข้อเสนอโครงการ

(แบบ กฟ. 97(4) – 01)
ก-3 แบบฟอร์มบทสรุปย่อสาหรับผบแ้ รหิ าร (แบบ กฟ. 97(4) – 02)
ก-4 แบบฟอร์ม และตวั อยา่ งข้อเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 03)

ก-5 แบบฟอร์มหนงั สอื มอบอานาจ

ภำคผนวก ข : อตั ราคา่ ใชจ้ ่ายในการจัดทางบประมาณโครงการ

ภำคผนวก ค : แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงนิ กองทนุ

ค-1 แบบฟอรม์ ขอเปดิ บญั ชเี งินฝากธนาคารของโครงการ
ค-2 แบบฟอร์มหนงั สอื ขอเบิกเงิน

ค-3 แบบฟอรม์ หนังสือตอบรบั การรบั เงิน

ภำคผนวก ง :แบบฟอร์มการตดิ ตามรายงานความกา้ วหนา้ ในการดาเนินโครงการ

ง-1 แบบฟอรม์ รายงานความก้าวหน้าในการดาเนนิ โครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 05)
ง-2 แบบฟอรม์ รายงานการเงนิ

ภำคผนวก จ : ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน วา่ ดว้ ยหลักเกณฑ์ และวธิ ีการจดั สรรเงนิ

จากกองทุนพฒั นาไฟฟา้ เพอื่ ส่งเสรมิ การใช้พลงั งานหมนุ เวียนและเทคโนโลยี
ทีใ่ ช้ในการประกอบกจิ การไฟฟ้าที่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมนอ้ ย พ.ศ. 2559

ภำคผนวก ฉ : ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากบั กจิ การพลังงาน เรื่อง การเปดิ รับข้อเสนอโครงการ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภำคผนวก ช : หลกั เกณฑก์ ารพิจารณากล่นั กรองข้อเสนอโครงการ

( ii )

ตำรำงท่ี 1 สำรบญั ตำรำง หนำ้
ตำรำงท่ี 2 16
ตำรำงที่ 3 รายละเอยี ดของข้อเสนอโครงการ 28
ตำรำงที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผ้แมสี ทิ ธยิ ่นื ข้อเสนอโครงการและขอ้ กาหนดของการเสนอโครงการ 33
ตำรำงที่ 5 รายละเอียดการพิจารณาโครงการ ด้านวิชาการ 34
ตำรำงที่ 6 รายละเอยี ดการพิจารณาโครงการ ดา้ นการบรหิ ารโครงการ 34
ตำรำงที่ 7 รายละเอียดการพิจารณาโครงการ ดา้ นความคมุ้ คา่ ของโครงการ 34
รายละเอียดการพิจารณาโครงการ ด้านความเส่ียงของโครงการ 35
รายละเอียดการพจิ ารณาโครงการท่เี ก่ยี วข้องกับวสิ าหกิจชุมชนและวสิ าหกจิ เพ่ือสังคม

( iii )

สำรบญั ภำพ

ภำพท่ี 1 แหล่งทมี่ าของเงนิ กองทนุ พัฒนาไฟฟ้า หนำ้
ภำพท่ี 2 วัตถุประสงคข์ องการใชจ้ า่ ยเงินกองทนุ พฒั นาไฟฟ้า 2
ภำพที่ 3 โครงสร้างการบริหารเงินกองทนุ พฒั นาไฟฟา้ เพ่ือกจิ การตามมาตรา 97(4) 3
ภำพที่ 4 ประเภทแผนงานท่ีมสี ิทธิขอรบั การจดั สรรเงินกองทุน 4
ภำพที่ 5 กรอบการสนบั สนนุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8
ภำพท่ี 6 ขน้ั ตอนการพิจารณาขอ้ เสนอโครงการ 11
ภำพท่ี 7 การจดั ทาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง 26
38

( iv )

บทนำ

รจู้ ักกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ
เพื่อกจิ กำรตำมมำตรำ 97(4)

1 ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

“กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ” จัดต้ังขึ้นภายในสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน

กกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงอย่แภายใต้การกากับดแแลโดยคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยสานักงาน กกพ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เป็นผ้แเรียกเก็บเงิน
จากผ้แรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า รวมถึงการจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และบริหารจัดการเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามระเบียบที่ กกพ. กาหนด ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) โดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยัง
ท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายความเจริญไปส่แท้องถ่ิน พัฒนาชุมชนในท้องถ่ิน รอบโรงไฟฟ้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยคานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นธรรม
ของผใ้แ ช้ไฟฟา้

1. แหล่งท่มี ำของเงนิ และกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนพัฒนำไฟฟำ้

แหล่งท่ีมาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จะมาจาก (1) เงินท่ีได้รับจากผแ้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟ้าตามระเบียบท่ี กกพ. กาหนดภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. (2) เงินค่าปรับจากผ้แรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ี กกพ. กาหนด (3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผ้แบริจาคให้
และ (4) ดอกผลหรอื ผลประโยชนใ์ ดๆ ทีเ่ กดิ จากเงนิ หรอื ทรัพยส์ ิน ดังภาพท่ี 1

1. เงนิ ทไ่ี ดร้ ับจากผร้แ ับใบอนญุ าตฯ 2. เงินคา่ ปรับจากผแร้ บั ใบอนุญาตฯ
ตามระเบยี บ ท่ี กกพ. กาหนด ทฝี่ ่าฝืน/ไมป่ ฏบิ ัตติ ามท่ี กกพ.
ภายใตก้ รอบนโยบาย ของ กพช. กาหนด

3. เงินหรือทรพั ย์สนิ เงนิ กองทุน 4. ดอกผลหรอื ผลประโยชน์
ทีม่ ผี แบ้ ริจาคให้ พัฒนำไฟฟ้ำ ท่ีเกิดจากเงนิ หรือทรัพย์สนิ
ของกองทนุ

ภำพที่ 1 แหลง่ ทม่ี าของเงินกองทนุ พัฒนาไฟฟา้

2 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

โดยสานักงาน กกพ. เป็นผ้แทาหน้าที่รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
แยกออกจากงบประมาณของสานักงาน กกพ. ตามประกาศและระเบียบท่ี กกพ. กาหนด ซ่ึงเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ถือเป็นทุนหมุนเวียนท่ีต้องมีการประเมินผลการดาเนินงานตามที่กระทรวงการคลังกาหนด และต้องมีการ
รายงานผลการดาเนินงานต่อ กพช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คณะรัฐมนตรีสภาผแ้แทนราษฎร และวุฒิสภา
พรอ้ มท้ังเปดิ เผยตอ่ สาธารณชน และถแกตรวจสอบโดยสานักงานการตรวจเงนิ แผ่นดิน (สตง.)

การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จะมีการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการตามมาตรา 97
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยสานักงาน กกพ. ได้แยกบัญชีตามวัตถุประสงค์
ในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละเรื่องออกจากกันอย่างชัดเจน แล ะมีการใช้จ่ายเงินตามระเบียบ
ที่ กกพ. กาหนด ดังภาพที่ 2

มำตรำ 97(1)  ชดเชยและอุดหนนุ การบรกิ ารผ้ใแ ชไ้ ฟฟ้าทด่ี ้อยโอกาสตามนโยบายของรฐั

 ชดเชยและอุดหนนุ ให้มีการให้บรกิ ารไฟฟา้ อย่างทวั่ ถงึ หรือเพ่อื สง่ เสริม
นโยบายการกระจายความเจริญไปสแ่ภมแ ิภาคภมแ ภิ าค

มำตรำ 97(2)  ชดเชยผแใ้ ชไ้ ฟฟ้าทตี่ อ้ งจ่ายคา่ ไฟฟ้าแพงข้นึ จากการที่ผแร้ ับใบอนญุ าต
ท่ีมีศนแ ย์ควบคมุ ระบบไฟฟ้าสง่ั จ่ายไฟฟ้าอยา่ งไมเ่ ปน็ ธรรม

มำตรำ 97(3)  พฒั นาหรือฟนื้ ฟแทอ้ งถนิ่ ท่ีไดร้ ับผลกระทบจากการดาเนนิ งานของโรงไฟฟ้า

มำตรำ 97(4)  การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวยี น และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า
ท่มี ผี ลกระทบตอ่ ส่งิ แวดลอ้ มน้อย

มำตรำ 97(5)  การส่งเสรมิ สงั คมและประชาชนใหม้ ีความร้แ ความตระหนัก และมสี ว่ นร่วม
ทางด้านไฟฟ้า

มำตรำ 97(6)  เปน็ คา่ ใชจ้ ่ายในการบรหิ ารกองทนุ
ภำพท่ี 2 วตั ถปุ ระสงคข์ องการใช้จ่ายเงินกองทนุ พฒั นาไฟฟ้า

3 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

2. กองทุนพฒั นำไฟฟ้ำเพ่ือกิจกำรตำมมำตรำ 97(4)

การดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย กกพ. ได้ดาเนินการ
ตามกรอบนโยบายของ กพช. ดงั นี้

2.1 กำรเก็บเงินเข้ำกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำเพื่อกิจกำรตำมมำตรำ 97(4) กกพ. ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง การนาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สาหรับผ้แ รับใบอนุญาต
จาหน่ายไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2557 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
กาหนดให้ผ้แรับใบอนุญาตจาหน่ายไฟฟ้า ต้องนาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในอัตรา 0.5 สตางค์ต่อหน่วย
จาหน่ายไฟฟา้ ตง้ั แต่รอบเดือนท่ีเรียกเก็บค่าไฟฟ้าประจาเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา

2.2 กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำเพื่อกิจกำรตำมมำตรำ 97(4) กกพ. ได้ออกระเบียบ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริม
การใชพ้ ลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยที ่ีใช้ในการประกอบกจิ การไฟฟ้าท่ีมผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559
(ระเบียบ กกพ.ฯ) ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมผี ลบังคบั ใชต้ ้ังแตว่ นั ท่ี 31 มนี าคม 2559 เป็นตน้ มา

2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำเพื่อกิจกำรตำมมำตรำ 97(4) ตามระเบียบ กกพ.ฯ
ได้กาหนดโครงสร้างการบรหิ ารงานกองทนุ พฒั นาไฟฟา้ เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ไวด้ งั ภาพท่ี 3

คณะกรรมกำรกำกบั กจิ กำรพลังงำน (กกพ.)

คณะอนกุ รรมการกล่ันกรอง คณะอนุกรรมการตดิ ตามประเมนิ ผล

สานักงานคณะกรรมการกากับกจิ การพลงั งาน ผ้ทแ รงคณุ วฒุ ิ
(สานักงาน กกพ.) หรอื ผแ้มีความชานาญ

ฝา่ ยบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา้ (กฟ.) เฉพาะด้าน

ผ้มแ สี ทิ ธิยน่ื เสนอขอรบั เงินสนับสนุนจากกองทุน

ภำพที่ 3 โครงสรา้ งการบรหิ ารเงินกองทนุ พัฒนาไฟฟ้าเพื่อกจิ การตามมาตรา 97(4)

4 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

โดยสรปุ บทบาทและหนา้ ทต่ี ามโครงสรา้ งการบริหารเงนิ กองทุนพฒั นาไฟฟา้ เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4)
ไดด้ ังน้ี

- คณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) เป็นผแ้ออกระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวข้องกับ
นโยบายและแนวทางกากับดแแลและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในภาพรวม รวมทั้ง เป็นผแ้มีอานาจ
ในพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)
การพิจารณาให้กรรมสิทธ์ิของทรัพย์สินที่ได้จากเงินกองทุน การขยายระยะเวลาดาเนินโครงการท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจากท่ีได้อนุมัติไว้แล้ว โดย กกพ. อาจมอบอานาจให้คณะอนุกรรมการฯ หรือสานักงาน กกพ. ดาเนินการ
ในเรอื่ งใดเรอ่ื งหนึ่งแทนไดต้ ามความเหมาะสม

- คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ใน
กำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก กกพ. มีอานาจหน้าที่ในการ (1) เสนอแนะแนวนโยบาย แนวทาง
ในการบริหารจัดการ แผนงาน กรอบการสนับสนนุ โครงการและการกากับดแแลการใชจ้ ่ายเงินของโครงการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนและการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4) เพ่ือเสนอคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานให้ความเหน็ ชอบ (2) พิจารณาหลักเกณฑ์การกลน่ั กรองข้อเสนอโครงการนาเสนอคณะกรรมการกากบั กิจการ
พลังงานเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ (3) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนด
(4) พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการ โดยไม่กระทบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับในระหว่างปีตามแผนท่ี
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (5) เชิญผแ้ย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมาชี้แจงข้อมแล
เพ่ิมเติมหรือสง่ เอกสารเพ่ิมเติม (6) แตง่ ต้งั คณะทางานหรือบุคคลหนง่ึ บุคคลใดเพอื่ พิจารณาหรือกระทาการทเ่ี กย่ี วข้อง
กับการดาเนินตามมาตรา 97(4) ตามที่อนุกรรมการมอบหมาย และ (7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกากับ
กจิ การพลงั งานมอบหมาย

- คณะอนุกรรมกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร มีอานาจในการกาหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์
การประเมนิ ผล ตดิ ตามประเมินผลการดาเนินโครงการ รายงานความคบื หน้าการดาเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการ
ปรบั ปรงุ การดาเนนิ งานต่อ กกพ.

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน (สำนักงำน กกพ.) ทาหน้าท่ีเป็นสานักงาน
เลขานกุ ารของ กกพ. ทาหน้าทีใ่ นการรับเงิน จา่ ยเงนิ เกบ็ รกั ษาเงิน และบริหารจดั การเงินกองทุนตามระเบียบหรือประกาศ
ท่ี กกพ. กาหนด มีอานาจในการประกาศกาหนดกรอบจานวนเงิน รแปแบบการจัดสรรเงินกองทุน และกาหนด
ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อสาธารณะ การจัดให้ผ้แทรงคุณวุฒิหรือผแ้เช่ียวชาญเพื่อสนับสนุน
การกล่ันกรองโครงการ การจัดทาคแ่มือและแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรับยื่นข้อเสนอโครงการ
การตรวจสอบและกล่ันกรองโครงการเพื่อสนับสนุนและทาหน้าที่เลขานุการของคณะอนุกรรมการท่ี กกพ.
แต่งตั้งข้ึนในการกลั่นกรองโครงการ และการประเมินผลการดาเนินโครงการ รวมทั้ง ก ารปฏิบัติงานต่างๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงนามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง การติดตามรายงานผลการดาเนินโครงการกับผ้แที่มีสิทธิได้
รบั การสนับสนุนจากเงินกองทุน โดยมฝี ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นหนว่ ยงานหลักท่ีสนับสนุนการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟา้ และปฏบิ ตั งิ านตามทส่ี านกั งาน กกพ. มอบหมาย

5 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

- ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน เพื่อทาหน้าท่ีวิเคราะห์กล่ันกรองข้อเสนอโครงการ
พิจารณารายงานผลความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบแรณ์ พร้อมท้ังเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อเสนอโครงการท่จี ะไดร้ บั การจัดสรรเงินกองทนุ พัฒนาไฟฟา้ เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4)

เพ่ือให้การดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ในการส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมีการทางานอย่างมี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สานักงาน กกพ. จึงจัดทาค่แมือฉบับนี้ข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผแ้มีสิทธิย่ืน
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ผ้แปฏิบัติงานของสานักงาน กกพ. และผแ้เกี่ยวข้องได้มีการ
ดาเนินงานตามระเบียบและประกาศของ กกพ. ได้อย่างถแกต้อง ในขั้นตอนการพิจารณาจัดทาข้อเสนอโครงการ
การพิจารณากลั่นกรองโครงการ การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ
ตามมาตรา 97(4) การจัดทาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง การเบิกจ่ายเงินกองทุน การติดตามรายงานความก้าวหน้า
ผลการดาเนนิ งานโครงการ ซึง่ จะไดก้ ล่าวถงึ โดยละเอยี ดในค่แมือฉบบั น้ี

6 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

1

สว่ นท่ี 1
กำรจัดสรรเงินกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ

เพ่ือกจิ กำรตำมมำตรำ 97(4)

1.1 ประเภทแผนงำนทม่ี ีสทิ ธิไดร้ ับกำรจัดสรรเงินกองทุน
1.2 กรอบกำรสนบั สนุน ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562
1.3 ผู้มีสิทธิย่นื ขอ้ เสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุน
1.4 รปู แบบของกำรจัดสรรเงินกองทนุ

7 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ตามระเบียบคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 ได้กาหนดให้ใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) สง่ เสรมิ การใช้พลังงานหมุนเวยี นในการประกอบกิจการไฟฟ้า (2) ส่งเสรมิ การพัฒนา
และปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า และ (3) ศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และสาธิต
ด้านพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า โดยคแ่มือในส่วนนี้จะนาเสนอรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานที่มีสิทธิขอรับการจัดสรร
เงินกองทุน คุณสมบัติของผแ้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน และรแปแบบในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ที่ กกพ. กาหนด โดยมรี ายละเอยี ดดังน้ี

1.1 ประเภทแผนงำนทม่ี ีสิทธขิ อรับกำรจัดสรรเงินกองทนุ

ประเภทแผนงานที่มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)
ประกอบด้วย 3 แผนงาน ประกอบด้วย (1) แผนงานส่งเสริม และสาธิตการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบ
กิจการไฟฟ้า (2) แผนงานพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และ (3) แผนงานศึกษา และวิจัย ด้านพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย ซ่ึงสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน โดยความเหน็ ชอบของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน จะประกาศกรอบการจดั สรรในแต่ละปีตามความ
เหมาะสม

2) แผนงานพฒั นาและปรับปรงุ เทคโนโลยีในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าให้มปี ระสิทธิภาพ และเกดิ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมนอ้ ย

1) แผนงานส่งเสรมิ และสาธติ แผนงำนท่ีมสี ทิ ธิ 3) แผนงานศึกษา และวิจัย
การใช้พลงั งานหมุนเวยี น ขอรับกำรจัดสรร ด้านพลังงานหมุนเวียน และ
ในการประกอบกจิ การไฟฟ้า เทคโนโลยีในการประกอบ
เงินกองทนุ กิจการไฟฟ้าท่มี ปี ระสทิ ธภิ าพ
แ ล ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่งแวดลอ้ มนอ้ ย

ภำพที่ 4 ประเภทแผนงานที่มสี ิทธขิ อรบั การจดั สรรเงินกองทุน

8 ฝำ่ ยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

1) แผนงำนสง่ เสริม และสำธิต กำรใช้พลงั งำนหมนุ เวียนในกำรประกอบกิจกำรไฟฟำ้

เป็นการส่งเสริม สาธิตนาร่องโครงการด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้ารแปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดขยายผลการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าและการสนับสนุนให้เกิด
การลงทุนใช้พลังงานหมุนเวยี นในการประกอบกจิ การไฟฟ้าอยา่ งแพร่หลายมปี ระสิทธภิ าพ และมีความเหมาะสมท้ังใน
ด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน เหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
พลงั งานของประเทศท่ีครอบคลุมความร่วมมือกับทุกภาคสว่ นท่ีเก่ยี วข้อง

9 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

2) แผนงำนพัฒนำและปรับปรุงเทคโนโลยใี นกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพ
และเกิดผลกระทบตอ่ ส่งิ แวดล้อมน้อย

เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
การประกอบกิจการไฟฟ้าในประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ รวมถึง
การสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าจากผ้แประกอบการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ตลอดจน
การพฒั นาปรบั ปรงุ ระบบการจดั การด้านสิ่งแวดล้อมทเี่ กิดจากการประกอบกจิ การไฟฟ้า

3) แผนงำนศึกษำ และวิจัย ด้ำนพลังงำนหมุนเวียน และเทคโนโลยีในกำรประกอบ
กจิ กำรไฟฟำ้ ทม่ี ปี ระสิทธิภำพ และมีผลกระทบตอ่ ส่งิ แวดลอ้ มนอ้ ย

เปน็ การศกึ ษา และวิจยั ด้านพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกจิ การไฟฟ้า ที่เปน็ การต่อ
ยอดจากองค์ความร้แเดิม และแสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ
ไฟฟา้ และลดผลกระทบต่อส่งิ แวดล้อม รวมถึงการพฒั นา ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมในการดาเนิน
โครงการ เพอ่ื นาไปส่กแ ารใชจ้ ริง

10 ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

1.2 กรอบกำรสนบั สนุน ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

ขอ้ เสนอโครงการตามแผนงาน 1 – 3 จะต้องอยแ่ภายใต้กรอบการสนับสนุน (Theme) และประเด็นวจิ ัย ดงั น้ี

ภำพที่ 5 กรอบการสนบั สนุน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

(1) กรอบกำรสนบั สนนุ (Theme) ประกอบด้วย (2) ประเด็นวจิ ัยภำยใตก้ รอบกำรสนับสนุน
(เลือกได้มากกวา่ หนึ่งข้อ) ประกอบด้วย
พลังงานหมนุ เวียน นวตั กรรมและเทคโนโลยผี ลติ ไฟฟ้า
การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน นโยบายการส่งเสริมและมาตรการจแงใจให้เกิดการใช้
จากการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง และการลงทุน
กับเทคโนโลยีเปล่ียนพลิกโฉม (Disruptive Technology) หลักเกณฑก์ ฎระเบียบและกฎหมายทเี่ กย่ี วขอ้ ง
โรงไฟฟ้าขยะ มาตรการการป้องกันและการบริหารจัดการลดผลกระทบ
ยานยนต์ไฟฟา้ ที่เกยี่ วขอ้ งกบั กจิ การไฟฟา้ ส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและอยแ่ร่วมกับชุมชน
อย่างยงั่ ยืน

อธบิ ำยแผนภำพท่ี 5
หวั ข้อเสนอโครงการต้องอย่แภายใต้ (1) กรอบการสนบั สนุน และ (2) ประเด็นวิจยั ภายใตก้ รอบการสนบั สนุน (เลอื กได้มากกวา่ หนึง่ ข้อ)

ตัวอย่ำงโครงกำร: โครงการศึกษาอัตราค่าประจุไฟฟ้าที่เหมาะสมสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า (แผนงานที่ 3) อย่แภายใต้กรอบการสนับสนุนหัวข้อ
(ยานยนต์ไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้องกับกิจการไฟฟ้า) โดยศึกษาวิจัยภายใต้กรอบการสนับสนุนในประเด็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าและนโยบาย
การสง่ เสริมและมาตรการจแงใจใหเ้ กิดการใช้และการลงทนุ

11 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

1.3 ผมู้ สี ิทธิยนื่ ข้อเสนอโครงกำรเพ่อื ขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุน

ผแ้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) ได้แก่
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา สหกรณ์ องค์กรไม่แสวงหากาไร ผ้แรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
ผ้แประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลและได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดประเภท
ขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รบั การยกเว้น และวิสาหกจิ ชมุ ชน โดยมขี อบเขต ดงั นี้

1) หน่วยงำนของรัฐ หมายความว่า
1.1) ราชการสว่ นกลาง ราชการส่วนภมแ ภิ าค และองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ
1.2) รฐั วสิ าหกจิ ตามกฎหมายวา่ ด้วยวิธกี ารงบประมาณ
1.3) หน่วยงานอ่ืนของรฐั
1.4) หนว่ ยงานภายในของหน่วยงานของรัฐตาม 1.1) 1.2) หรอื 1.3)

2) สถำบันกำรศกึ ษำ หมายความวา่ สถานศึกษาตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการศึกษาแห่งชาติ
3) องค์กรไม่แสวงหำกำไร หมายความว่า สมาคม มแลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือดาเนินกิจกรรม
ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ไม่แสวงหากาไรจากการประกอบกิจการดังกล่าว และต้องดาเนินกิจการอย่างหน่ึงอย่างใด
เพ่ือสาธารณประโยชน์มาเป็นเวลาต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปี ท้ังน้ี ต้องมีวัตถุประสงค์และการดาเนินงาน
ทส่ี อดคล้องกับวัตถปุ ระสงค์ของกองทนุ
4) ผู้รับใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน ได้แก่ ผ้แประกอบกิจการไฟฟ้า ผแ้ประกอบกิจการ
ระบบส่งไฟฟ้า ผ้แประกอบกิจการระบบจาหน่ายไฟฟ้า ผแ้ประกอบกิจการจาหน่ายไฟฟ้า ผ้แประกอบกิจการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ผ้แประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ผ้แประกอบกิจการ
ค้าปลีกก๊าซผ่านระบบจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ และผ้แประกอบกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
จากของเหลวเป็นก๊าซ
5) ผู้ประกอบกำรที่เปน็ นิติบุคคลและได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำต ตำมพระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดประเภท ขนำดและลักษณะของกิจกำรพลังงำนที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ท่ีมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติ ยแ์ บบติดตัง้ บนหลงั คา (Solar Rooftop) ทมี่ ีขนาดกาลงั การผลิตตดิ ต้ังน้อยกว่าหรอื เท่ากับ 10 กโิ ลวัตต์
6) วสิ ำหกจิ ชมุ ชน ท่เี ป็นนติ บิ ุคคลท่ีจัดต้งั ข้นึ ตาม พระราชบัญญตั สิ ่งเสรมิ วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
7) วิสำหกจิ เพ่อื สงั คม ทเ่ี ป็นนิตบิ คุ คลท่จี ดั ตัง้ ขน้ึ ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม

ทั้งน้ี ผ้แมีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจะต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทย ซ่งึ ผแ้แทนนิตบิ ุคคลตอ้ งมสี ัญชาติไทย

12 ฝ่ำยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

1.4 รปู แบบของกำรจัดสรรเงินกองทุน

รปแ แบบของการจดั สรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนนุ การดาเนนิ โครงการ จาแนกเป็น 2 รแปแบบ ดังน้ี
1) เงินให้เปล่าเต็มจานวน สาหรับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
วสิ าหกิจชมุ ชน และวิสาหกจิ เพอ่ื สังคม
2) เงินให้เปล่าบางส่วน สาหรับผ้แรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานหรือผ้แประกอบการท่ีได้รับ
การยกเวน้ ไมต่ ้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกากาหนดประเภท ขนาดและลกั ษณะของกิจการพลงั งานท่ีได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
โดยมีกาหนดสัดส่วนขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามาตรา 97 (4) ได้ไม่เกินร้อยละ 80
ของงบประมาณโครงการ

13 ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

2

สว่ นที่ 2
แนวทำงกำรจดั ทำข้อเสนอโครงกำร

2.1 ข้อกำหนดกำรเสนอโครงกำร
2.2 รำยละเอยี ดข้อเสนอโครงกำร
2.3 อัตรำคำ่ ใช้จำ่ ยในกำรจัดทำงบประมำณโครงกำร
2.4 กำรย่นื ขอ้ เสนอโครงกำร

13 ฝำ่ ยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

2.1 ขอ้ กำหนดกำรเสนอโครงกำร

โครงการท่ีมีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ต้องอย่แภายใต้
ข้อกาหนด ดังนี้

(1) มีเป้าหมายการดาเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนตามข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7
ของระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 (รายละเอียด
ปรากฎตามภาคผนวก จ)

ข้อ 5 เงนิ กองทุน ให้ใช้จ่ายตามวัตถปุ ระสงคข์ องการจดั ตัง้ กองทนุ ดงั ตอ่ ไปน้ี
(1) ส่งเสริมการใชพ้ ลงั งานหมนุ เวยี นในการประกอบกจิ การไฟฟ้า
(2) สง่ เสรมิ การพัฒนาและปรบั ปรงุ เทคโนโลยีในการประกอบกจิ การไฟฟ้า
(3) ศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และสาธิตด้านพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี
ในการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบ
กจิ การไฟฟ้า

ขอ้ 6 การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ กกพ. กาหนด ภายใต้กรอบของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหง่ ชาติ

ขอ้ 7 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ และแผนงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การใชจ้ า่ ยเงนิ กองทุนตามมาตรา 97(4) ตามที่ กกพ. เหน็ ชอบ

(2) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับทิศทางนโยบายแผนการพัฒนาพลังงานของประเทศ
ยุทธศาสตรก์ ารพฒั นากองทุน และสถานการณพ์ ลังงาน

(3) ไม่มีความซ้าซ้อนกับโครงการที่ดาเนินการอย่แ หรือเคยมีการดาเนินงานมาก่อน ไม่ว่าจะได้รับ
การสนบั สนุนจากหนว่ ยงานใด เวน้ แต่เปน็ โครงการทพ่ี ัฒนาต่อยอดจากโครงการท่ีเคยดาเนนิ การมาแลว้

(4) แสดงรายละเอียดการดาเนินงานท่ีครบถ้วน มีความถแกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ
งบประมาณ หรอื ค่าใชจ้ า่ ยทีข่ อรับการจดั สรรเงนิ

(5) แสดงเป้าหมาย ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ต้องเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการใช้พลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มีความเหมาะสม และเป็นไปได้
ในการดาเนนิ โครงการทั้งทางดา้ นเทคนคิ และเศรษฐศาสตร์

(6) มีกระบวนการดาเนินโครงการท่ีมีความเหมาะสม สามารถดาเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา
ท่ีกาหนด

ทั้งนี้ ผแ้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
และต้องเป็นผ้รแ ับผิดชอบในการดาเนินโครงการที่ขอโดยตรงหรอื ตามที่ กกพ. เห็นชอบ

15 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

2.2 รำยละเอยี ดของข้อเสนอโครงกำร

ในการจัดทาข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเ งินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4)
สานักงาน กกพ. ได้กาหนดหัวข้อและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ จานวน 18 หัวข้อ เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผแ้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนได้จัดทาข้อเสนอโครงการได้อย่างถแกต้องและครบถ้วน โดยมี
รายละเอียด ดงั ตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 รายละเอยี ดของข้อเสนอโครงการ

หวั ข้อ คำอธิบำย
1. ข้อมลู ทัว่ ไป
1) ชื่อโครงการ : ระบุชื่อท่ีส่ือถึงวัตถุประสงค์และแผนงาน ไม่ควรใช้คาที่มี
2. ทีม่ ำ หลักกำรเหตผุ ล ความหมายกวา้ งเกินไป
ของโครงกำร
2) ประเภทแผนงานของข้อเสนอโครงการ : ระบุประเภทแผนงานให้
3. กำรทบทวนวรรณกรรมและ สอดคล้องกบั ข้อเสนอโครงการ
กรอบแนวคดิ /สิทธบิ ตั ร
วิศวกรรม นวตั กรรม 3) สถานภาพผ้แยื่นขอรับการจัดสรรเงนิ กองทุน : ระบุประเภทของหน่วยงาน
ของผแ้ย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ช่ือหน่วยงานท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ

4) ที่อยแ่ หรือสถานท่ีติดต่อของหน่วยงาน และสถานท่ีตั้งของโครงการ : ระบุที่
อยแ่หรือสถานทต่ี ิดต่อของหนว่ ยงาน และสถานที่ต้งั ของโครงการให้ครบถ้วน

5) หัวหน้าโครงการ (ผ้แรับผิดชอบโครงการ) : ระบุช่ือผแ้รับผิดชอบโครงการ
และระบุตาแหน่ง/ที่อย่แ/โทรศัพท์มือถือ/โทรสาร/อีเมล์ ที่ติดต่อได้
โดยสะดวก พร้อมลงลายมือชือ่ รบั รองข้อเสนอโครงการ

6) ผแ้บริหารสแงสุดของหน่วยงานหรือผแ้มีอานาจกระทาการแทนท่ียื่นข้อเสนอ
โครงการ : ระบุช่ือ/ตาแหน่ง/โทรศัพท์/โทรสาร ที่ติดต่อได้โดยสะดวก
พร้อมลงลายมอื ชื่อรบั รองข้อเสนอโครงการ

7) ผ้แประสานงานโครงการ : ระบุชื่อ/ตาแหน่ง/โทรศัพท์มือถือ/โทรสาร
ทต่ี ดิ ตอ่ ได้โดยสะดวก

อธิบายที่มาของโครงการ เหตุผลและความจาเป็นในการดาเนินโครงการ
พร้อมระบุปัญหาท่ีโครงการต้องการตอบหรือแก้ไขหรือมีส่วนช่วยให้ดีขึ้น
พร้อมท้ังอธิบายว่าโจทย์หรือที่มาของปัญหาเป็นความต้องการของใคร
และโครงการน้ีเป็นทางออกหรือตอบโจทย์ได้อย่างไร รวมทั้ง เปรียบเทียบ
แนวทางการตอบโจทย์กับวิธีการแก้ปัญหากับรแปแบบอ่ืนๆ และช้ีให้เห็น
ถึงความเชอ่ื มโยงของแผนหรอื นโยบายของประเทศ

 สาหรบั แผนงานท่ี 1 และ 2
อธิบายกรอบแนวคิดการดาเนินโครงการโดยชี้ให้เห็นถึงเหตุผลความ

จาเปน็ หรือสภาพปัญหาทเ่ี กิดข้ึน พรอ้ มรายละเอยี ดของปัญหาโดยช้ีให้เห็นถึง
ผลเสียต่างๆ หรือจุดด้อยท่ีเกิดข้ึนจากปญั หาดังกล่าว และความจาเป็นในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสรุปแนวคิดรวมถึง
หลักการที่อาจเป็นงานวิจัยและพัฒนา วิศวกรรม และนวัตกรรมท่ีจะนามาใช้
ในการดาเนินโครงการใหค้ รบถ้วน

16 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

ตำรำงที่ 1 รายละเอยี ดของขอ้ เสนอโครงการ (ต่อ)

หวั ข้อ คำอธบิ ำย
3. กำรทบทวนวรรณกรรมและ
กรอบแนวคิด/สทิ ธิบตั ร  สาหรบั แผนงานที่ 3
วศิ วกรรม นวัตกรรม (ตอ่ ) ทบทวนผลงาน ความรแ้ และสิทธิบัตร (ถ้ามี) ท่ีมีการดาเนินงานมาก่อน

4. วัตถุประสงค์ * ทั้งที่เป็นของผ้แดาเนินโครงการเอง และบุคคลอ่ืน ท้ังในและต่างประเทศ โดย
5. เป้ำหมำยและประโยชน์ ให้อธิบายลักษณะงานโครงการ งานวิจัย และประสบการณ์ท่ีผ่านมา ท่ี
ที่คำดวำ่ จะไดร้ ับ * คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับงานท่ีจะดาเนินการโดยอ้างความสาเร็จของงานใน
อดีต และวิเคราะห์และสรุปแนวคิดทั้งหมดที่จะนามาใช้ในการวิจัย และสร้าง
6. ขอบเขตกำรดำเนนิ โครงกำร กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมใหค้ รบถว้ น
7. ขน้ั ตอนกำรดำเนินโครงกำร *
ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือดาเนินการ เพ่ือแก้ปัญหาหรือให้บรรลุตาม
เปา้ หมายอยา่ งกระชับและชดั เจน สอดคลอ้ งกบั ชื่อโครงการ ลกั ษณะแผนงาน
และมคี วามเชือ่ มโยงกบั ขอบเขตและข้ันตอนการดาเนินงาน

5.1 เป้ำหมำย
ระบุลักษณะเฉพาะของผลงานหรือเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับจาก

โครงการ เช่น ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผแ้ได้รับประโยชน์จากโครงการ และ
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประชากรและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการ
เปน็ ตน้ ต้ังแต่เริ่มตน้ จนเสรจ็ สิน้ โครงการ
5.2 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ร ะ บุ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ า ก ผ ล ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ส า เ ร็ จ
เปรียบเทียบสภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นการหาข้อสนับสนุนถึงความจาเป็นท่ีต้อง
ดาเนินโครงการ

ให้ระบขุ อบเขตของโครงการวา่ เน้อื งานจะครอบคลุมเรื่องราว และหวั ข้อต่างๆ
เพียงใด เช่น ระบุว่าโครงการนี้เป็นการออกแบบอุปกรณ์ใหม่ หรือเป็นการ
ทดลองอุปกรณ์ หรือเป็นการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ โดยให้มีความเช่ือมโยง
ระหว่าง ที่มา หลักการเหตุผลของโครงการ วตั ถุประสงค์ ผลทค่ี าดวา่ จะได้รับ
และขั้นตอนการดาเนนิ โครงการ

อธิบายวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการวิเคราะห์ข้อมแลอย่างละเอียด เพ่ือตอบ
คาถามว่าทาอย่างไรในโครงการน้ี โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับวิธีอ่ืนๆ ใน
กรณีท่ีมีการจัดสร้างหรือติดต้ังอุปกรณ์ ให้แสดงรายละเอียดแบบการก่อสร้าง
และอธิบายถึงข้ันตอนการทางานทั้งระบบด้วย พร้อมทั้งระบุขั้นตอนการดาเนิน
โครงการออกเป็นงานต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้การดาเนนิ งานมีประสิทธภิ าพ
มากท่ีสุด

หมำยเหตุ * วตั ถุประสงค์/เป้าหมายและประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะได้รบั /ข้นั ตอนการดาเนนิ โครงการ ตอ้ งมคี วามสอดคล้องกัน

17 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

ตำรำงที่ 1 รายละเอยี ดของขอ้ เสนอโครงการ (ตอ่ )

หวั ข้อ คำอธิบำย
8. อุปกรณ์ และเทคโนโลยี (ถ้ำมี)
1) ระบุถึงอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสถานที่ที่ใช้ในโครงการ เช่น เคร่ืองมือ
9. ควำมคุ้มค่ำท่เี กิดข้นึ สารวจ เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยระบุ
จำกกำรดำเนินโครงกำร จานวน และอธิบายเหตุผลในการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง
เปรียบเทียบเทคโนโลยีท่ีคล้ายคลึงหรือท่ีเคยใช้และได้รับผลสาเร็จมาแลว้
ในประเทศหรือต่างประเทศ พร้อมท้ังอธิบายเหตุผลท่ีไม่ใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดาเนินโครงการอย่แ
ก่อนแล้ว ให้ชี้แจงว่ามีอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือชนิดใดบ้างท่ีผ้แดาเนิน
โครงการมีอยแ่

2) กรณที ่เี ปน็ การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า
ใหเ้ ปรยี บเทยี บเทคโนโลยีเดิมกับเทคโนโลยที ่ีจะนามาใชใ้ นการดาเนินงาน
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้า
อยา่ งชดั เจน

ระบุรายละเอียดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าท่ีเกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการ(ถา้ มี) ซึ่งอาจแสดงในรปแ ของผลตอบแทนของโครงการ ประกอบด้วย
ระยะเวลาคืนทุน (PB) ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) และผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ (EIRR) หรือผลกระทบเชิงบวกในแง่ของส่ิงแวดลัอม สังคมหรือ
ชุมชน

10. กำรขยำยผลโครงกำร 1) ระบรุ ายละเอยี ด เพอ่ื แสดงให้เห็นว่าผลท่ีได้จากโครงการมีการพฒั นาหรือ
ต่อยอดงานวิจัยเดิมหรือขยายผล ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง หรือ
11. ระยะเวลำกำรดำเนนิ ผลการดาเนินโครงการสามารถนาไปใช้ในเชิงวิชาการ/อุตสาหกรรม/
โครงกำร พาณชิ ย/์ สังคม หรืออ่ืนๆ ได้อยา่ งไร และระบกุ ลุ่มเป้าหมายชัดเจน

2) ระบุว่ามีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องจะนาผลผลิตหรืองานวิจัยที่เกิด
จากโครงการไปใช้ประโยชน์ และแนบเอกสารยืนยันหรือรับรองเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร (ถา้ ม)ี

ระบุระยะเวลารวมที่ใช้ในโครงการ หรือการศึกษาวิจัย ต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสดุ
โครงการ โดยอาจระบุถึงวัน เดือน หรือปี พร้อมทั้งแผนการดาเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม พร้อมจัดเตรียม Time-based Flow Chart
ทแี่ สดงกจิ กรรมและช่วงระยะเวลาการทางานในแต่ละขั้นตอน ทง้ั น้ี ควรมีการ
วางแผนงานในแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาในการ
ดาเนินงาน และสอดคล้องกับขอบเขตงานและขั้นตอนการดาเนินงานอย่าง

ครบถว้ น

18 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

ตำรำงท่ี 1 รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ (ต่อ)

หวั ข้อ คำอธบิ ำย
12. แผนกำรเงนิ ของโครงกำรและ
รำยละเอียดกำรใชจ้ ่ำยในกำร 1) ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะต้องจาแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงำน ดาเนินงานแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน รวมถึงอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดย
นาเสนอเป็นหมวดต่างๆ เชน่ ค่าจ้างคา่ ตอบแทน ค่าวัสดุอปุ กรณ์ คา่ ครภุ ัณฑ์
13. กำรรำยงำนควำมกำ้ วหน้ำ และ (พร้อมใบเสนอราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าครุภัณฑ์) และสิ่งก่อสร้าง
งวดกำรเบิกจ่ำยเงนิ ค่าใช้สอยในการดาเนินกิจกรรม และค่าบริหารโครงการ เป็นต้น ท้ังน้ี
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม และเป็นไปตาม
อตั ราคา่ ใชจ้ า่ ยทส่ี านกั งาน กกพ. กาหนดใน ข้อ 2.3

2) ข้อมแลที่ใช้จัดทางบประมาณการรายจ่าย กรณีที่อ้างอิงคุณสมบัติหรือ
ลักษณะ (specification) ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่ต้องการ
ต้องเป็นไปอย่างเปิดกว้าง โปร่งใส เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการเอื้อประโยชน์
ให้กับผแ้ประกอบการรายใดเป็นการเฉพาะ และให้แสดงเอกสาร เช่น
ใบเสนอราคา เพื่อเปน็ ขอ้ มแลอา้ งอิงประกอบการจดั ทางบประมาณดว้ ย

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้าในแต่ละช่วงเวลาให้
ชัดเจน โดยอธิบายปริมาณและรายละเอียดงานที่ส่งมอบให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมท่ีดาเนินงาน และแสดงงวดการเบิกจ่ายเงินเป็นจานวนเต็มและ
สัดส่วนรอ้ ยละของงบประมาณทงั้ หมดในแตล่ ะช่วงเวลานน้ั ๆ

รำยงำน กำหนดเวลำท่ี ปริมำณและ งบประมำณที่ขอเบิกจำ่ ย
รำยงำน รำยละเอียดงำน จานวน (รอ้ ยละ)
ครง้ั ท่ี 1
ครงั้ ที่ 2 ที่สง่ มอบ
ครั้งที่ ...

14. ผลงำนทจ่ี ะนำสง่ ทั้งน้ี จานวน (ร้อยละ) ของงบประมาณที่ขอเบิกจ่ายแต่ละงวดควรมีความ
สอดคล้องกับการดาเนินกจิ กรรมด้วย

ระบผุ ลผลติ (Output) และ/หรือผลลพั ธ์ (Outcome) ดงั นี้
14.1 ผลผลิต (Output)
ให้ระบุผลท่ีเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเสร็จส้ินซึ่งมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น ได้ต้นแบบโรงไฟฟ้าใช้เช้ือเพลิง
จากเศษวัสดุทางการเกษตรขนาด 100 kW จานวน 1 โรง เปน็ ต้น
14.2 ผลลพั ธ์ (Outcome)
ให้ระบุผลที่เกิดขึ้นซ่ึงเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องมาจาก
ผลผลิต เช่น ส่งเสริมการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, เพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกรในอนาคต, สามารถนาผลงานไปขยายผลสเ่แ ชิงพาณชิ ย์ได้ต่อไป เป็นต้น

19 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

ตำรำงที่ 1 รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ (ต่อ)

หัวข้อ คำอธิบำย
15. โครงสรำ้ งกำรบรหิ ำรโครงกำร แสดงถึงความสมั พันธ์ของบุคลากรโครงการ และการบริหารโครงการพร้อมทั้ง

ระบุตาแหน่งบคุ ลากรท่ีรว่ มดาเนินโครงการ ดังตัวอยา่ ง

หวั หนำ้ โครงกำร ทีป่ รกึ ษำโครงกำร
(ผรู้ บั ผิดชอบโครงกำร)

ผปู้ ระสำนงำนโครงกำร

ผูร้ ว่ ม ผูร้ ว่ ม ผ้รู ่วม ฯลฯ
ดำเนินโครงกำร 1 ดำเนนิ โครงกำร 2 ดำเนินโครงกำร 3

16. ประวตั ิและประสบกำรณ์ของ ทั้งน้ี โครงสร้างการบริหารโครงการควรมีรแปแบบที่สอดคลอ้ งกับขอบเขตและ
ผู้รว่ มดำเนินโครงกำร ขั้นตอนการดาเนินโครงการ และระบุรายละเอียดงานของแต่ละฝ่ายในการ
ดาเนินโครงการให้ครบถ้วน มีรแปแบบการประสานงานที่ชัดเจน และมีการ
กระจายงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งภาระงาน (คน-เดือน) ของบุคลากรแต่ละ
ตาแหน่งในโครงการสอดคล้องกบั การดาเนินงาน

ให้เสนอรายช่ือบุคลากรโครงการ และคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความ
เหมาะสมที่จะดาเนินงานนี้ โดยให้ระบุประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ความเชี่ยวชาญ และอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องของผแ้รับผิดชอบโครงการ และผ้แร่วม
ดาเนนิ โครงการ ดงั ตาราง

ลำดั ชื่อ- กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ประวตั ิกำรทำงำน ตำแหนง่ หนำ้ ทีค่ วำม
บ นำมสกลุ (ป)ี ท่ีเก่ียวขอ้ งกบั ในโครงกำร รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1
2
3

ท้ังนี้ คุณวุฒิ และประสบการณ์ของบุคลากร ควรมีความสอดคล้องกับ
ตาแหน่งงานในการดาเนินโครงการ และให้ระบุหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละ
ตาแหน่งในโครงการอยา่ งครบถ้วน

17. แหล่งทุนสนับสนนุ อ่ืนๆ (ถ้ำมี) ระบงุ บประมาณสารองหรอื งบประมาณภายนอกสมทบ หรือแหล่งเงนิ ทุนอื่นๆ
ที่อย่แในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน หรือได้รับ
การสนบั สนนุ เงินทุนเปน็ ที่เรยี บรอ้ ยในโครงการเดยี วกนั นี้

18. เอกสำรอำ้ งองิ อ่ืนๆ ที่เกยี่ วข้อง ระบุข้อมแลเอกสารสนับสนุนเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการ

กับโครงกำร (ถ้ำมี) หรือเอกสารอา้ งอิงอน่ื ๆ ทเ่ี กีย่ วขอ้ งกบั โครงการ เชน่ แบบ/คุณลักษณะเฉพาะ

ของเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีนามาใช้ในโครงการ บันทึกข้อตกลง

ต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง เป็นตน้

โดยแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 03) ปรากฎตามภาคผนวก ก-3

20 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

2.3 อตั รำคำ่ ใช้จ่ำยในกำรจดั ทำงบประมำณโครงกำร

ผ้แมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องระบุรายละเอียดการใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการตาม
อตั ราคา่ ใช้จ่ายใน 5 หมวด ดังนี้

1) ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนบุคลำกร เป็นรายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้าง
ชวั่ คราว คา่ จ้างลกแ จ้างตามสัญญาจ้างทีเ่ ป็นรายเดอื น และต้องปฏิบตั งิ านเตม็ เวลาตามสัญญา

2) ค่ำใช้สอย เป็นรายจ่ายในลักษณะค่าเดนิ ทาง ค่าท่ีพัก และค่าเบ้ียเล้ยี งเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการ
สัมมนา ฝกึ อบรม เปน็ ต้น

3) ค่ำวสั ดุ เป็นรายจ่ายค่าวสั ดุ อุปกรณ์สาหรบั ใช้ในโครงการ
4) คำ่ ครุภณั ฑ์และส่ิงก่อสรำ้ ง เปน็ ค่าจา้ งเหมาทาของ ค่าซอ้ื เคร่อื งจกั ร
5) ค่ำบริหำรโครงกำรสถำบันกำรศึกษำ/หน่วยงำน (ให้หมำยรวมถึงค่ำสำธำรณูปโภคด้วย) เป็น
ค่าใช้จ่ายภายในโครงการ เช่น ค่าบริหารโครงการสถาบันการศึกษาโดยรวมถึงค่าสาธารณแปโภค (สนับสนุนร้อยละ
10 ของงบประมาณโครงการไม่รวมค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง) ค่าสาธารณแปโภคของหน่วยงานอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ซ่ึงไม่สามารถระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ได้
ทง้ั นี้ อัตราคา่ ใช้จ่ายในการจดั ทางบประมาณโครงการทง้ั 5 หมวด มรี ายละเอยี ดปรากฎตามภาคผนวก ข

21 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

2.4 กำรย่นื ขอ้ เสนอโครงกำร

ให้ผแ้มีสิทธขิ อรับการจดั สรรเงินกองทุนดาเนนิ การ ดงั นี้

1) ตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
วา่ ดว้ ยหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสรรเงนิ จากกองทนุ พัฒนาไฟฟ้าเพื่อสง่ เสริมการใช้พลังงานหมนุ เวียนและเทคโนโลยีท่ี
ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีความผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
เงินกองทนุ ใหถ้ อื วา่ เปน็ คาขอรับการสนับสนุนเงนิ กองทุนท่ไี มส่ มบรู ณ์ และให้คาขอนั้นตกไป

2) ให้ผม้แ สี ทิ ธยิ ื่นขอรบั การจดั สรรเงินกองทุนจัดทาข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มดังนี้
(1) รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยน่ื ข้อเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 01)

(2) บทสรุปยอ่ สาหรับผแ้บรหิ าร (แบบ กฟ. 97(4) – 02)

(3) ขอ้ เสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 03)

(4) เอกสารสาคัญอืน่ ๆ ท่ี กกพ. กาหนด เชน่ หนงั สอื นาสง่ และหนงั สือมอบอานาจตามแบบฟอร์ม
หนังสือมอบอานาจ เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับผแ้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ผแ้รับผิดชอบโครงการ
(จะต้องแสดงภาระงานเต็มเวลาที่รับผิดชอบทั้งหมด (Full Time Equivalent : FTE))ผแ้ร่วมดาเนินโครงการ และ
ใบเสนอราคาค่าวัสดอุ ุปกรณ์ และคา่ ครุภนั ฑ์

ท้งั นี้ แบบฟอรม์ ตามข้อ (1) ถึง (4) มรี ายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ก

22 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

3) ผแ้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถแกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้ง
ลงลายมือ และประทับตรา (ถ้ามี) ในเอกสารทุกฉบับ เว้นแต่เอกสารประวัติของผ้แร่วมดาเนนิ โครงการ ให้บุคคลผแ้ร่วม
ดาเนินโครงการลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารประวัติตนเอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกากับในสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน “ใชเ้ พ่อื ร่วมดาเนินโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกจิ การ ตามมาตรา 97(4)”

ท้ังนี้ การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน สามารถเสนอรายชื่อหัวหน้าโครงการ (ผ้แรับผิดชอบ
โครงการ) รายหนึง่ ได้ไมเ่ กนิ 2 โครงการ

4) ขนั้ ตอนในการจดั ส่งขอ้ เสนอโครงการ ใหด้ าเนนิ การ ดังนี้
(1) ลงทะเบียนผ่านทางระบบขอรับการจัดสรรเงนิ กองทนุ พัฒนาไฟฟา้ ตามมาตรา 97(4) (ระบบ e-fund)

ของสานกั งาน กกพ. (https://1th.me/M8nW) พรอ้ มท้งั กรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ใหค้ รบถว้ น และกดยื่น
เสนอสานกั งาน กกพ. โดยจะได้รับไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail) ยืนยนั การยน่ื ขอ้ เสนอโครงการตามมาตรา 97(4)
ภายใน 7 วนั

(2) ผแ้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจะต้องเก็บเอกสารข้อเสนอโครงการ พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวข้อง และยื่นให้ สานักงาน กกพ. เม่ือได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติโครงการ เพื่อใช้ประกอบ
ในการจดั ทาสัญญา หรือบนั ทึกข้อตกลง

สานักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ ท่ีผแ้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน ผแ้ใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีความผิดพลาดที่เกิดจากผแ้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
ให้ถือว่าเป็นคาขอรบั การสนับสนุนเงินกองทุนท่ีไมส่ มบรแ ณ์ และใหค้ าขอน้ันตกไป

5) สานักงาน กกพ. จะเปิดรับข้อเสนอโครงการท่ีขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจนกว่าจะดาเนินการ
จัดสรรเงนิ กองทนุ พฒั นาไฟฟา้ ครบตามกรอบงบประมาณ

6) รายละเอยี ดการประกาศเปดิ รับข้อเสนอโครงการ เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ประจาปงี บประมาณ
พ.ศ. 2562 สามารถศกึ ษาเพิ่มเติมไดท้ ่ี https://www.erc.or.th หรือ https//:goo.gl/qVAB2G

ทั้งนผ้ี ้สแ นใจยื่นขอ้ เสนอโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ ไดท้ ส่ี ายด่วนสานักงาน กกพ. 1204
หรอื ทางโทรศพั ท์ 0 2207 3599 ตอ่ 348

23 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

3

ส่วนท่ี 3
แนวทำงกำรพิจำรณำกลนั่ กรอง

ข้อเสนอโครงกำร

3.1 ข้ันตอนกำรพิจำรณำกลน่ั กรองข้อเสนอโครงกำร
3.2 เกณฑก์ ำรพิจำรณำกลั่นกรองขอ้ เสนอโครงกำร

23 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

3.1 ขน้ั ตอนกำรพจิ ำรณำกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร

กระบวนการพิจารณากล่ันกรองข้อเสนอโครงการเป็นกลไกสาคัญในการกล่ันกรองโครงการที่เหมาะสม
จะได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ทั้งน้ี ผแ้มีบทบาทสาคัญแต่ละข้ันตอนประกอบไปด้วย คณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เจ้าหน้าท่ีสานักงาน กกพ. รวมถึงผ้แทรงคุณวุฒิหรือ
ผแ้มีความชานาญเฉพาะด้านท่ีจะร่วมวิเคราะห์และแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ โดยมีขั้นตอนสาคัญ
4 ขัน้ ตอน ดงั ภาพท่ี 8

ขั้นตอนที่ 1 : สานักงาน กกพ. ตรวจสอบความสมบแรณ์ของเอกสารและหลักฐานประกอบการย่ืน
ขอ้ เสนอโครงการ

ข้นั ตอนท่ี 2 : สานักงาน กกพ. พิจารณากลั่นกรองขอ้ เสนอโครงการ

ขน้ั ตอนที่ 3 : การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง และคณะกรรมการ
กากบั กจิ การพลงั งาน (กกพ.)

ข้ันตอนท่ี 4 : การแจ้งผลการพิจารณาและการทาสัญญาและบันทึกข้อตกลง (ภายใน 45 วัน
นับจากวนั ท่ผี ไ้แ ดร้ ับการจัดสรรเงินกองทนุ ได้รบั หนงั สือชี้แจงผลการพจิ ารณา)

25 ฝำ่ ยบริหำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.
ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

ภำพท่ี 6 ขั้นตอนการพิจารณาขอ้ เสนอโครงการ

26 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.
ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 สำนักงำน กกพ. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเอกสำรและหลักฐำน
ประกอบกำรยืน่ ข้อเสนอโครงกำร

เมื่อไดร้ ับข้อเสนอโครงการ เจ้าหน้าท่สี านักงาน กกพ. จะดาเนินการตรวจสอบความถแกต้อง ครบถว้ นของ
เอกสารทีผ่ แม้ สี ิทธยิ ่นื ขอรบั การจัดสรรเงินกองทุน ดังน้ี

1) คุณสมบตั ขิ องผมแ้ ีสทิ ธิยนื่ ขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ตรงตามท่ีกาหนดไว้ในสว่ นที่ 1 ขอ้ ท่ี 1.2

2) ข้อเสนอโครงการสอดคล้องตามข้อกาหนดของการเสนอโครงการ ตามท่ีกาหนดไว้ในส่วนที่ 2
ขอ้ ท่ี 2.1

3) ความครบถว้ นของรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ตรงตามท่ีกาหนดไวใ้ นส่วนที่ 2 ขอ้ ที่ 2.2

4) ความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับผ้แมีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
ผ้แรับผิดชอบโครงการ (จะต้องแสดงภาระงานเต็มเวลาที่รับผิดชอบทั้งหมด (Full Time Equivalent : FTE)) และ
ผ้แร่วมดาเนินโครงการ และใบเสนอราคาคา่ วสั ดุอุปกรณ์ และค่าครุภนั ฑ์ ตามรายละเอียดดังนี้

4.1) การย่ืนในนามหน่วยงานของรัฐ ให้แสดงหลักฐานการผ่านความเห็นชอบหรือได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าส่วนราชการ สาหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แสดงหลักฐานการผ่านความเห็นชอบ
และได้รบั มอบหมาย หรือหนงั สือรับรองจากนายกองคก์ รปกครองส่วนท้องถิน่ นนั้ ๆ

4.2) การยื่นในนามของสถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหากาไร ผ้แได้รับใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน ผ้แประกอบการที่เป็นนิติบุคคลและได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฯ และ
วิสาหกิจชุมชน ให้ย่ืนหนังสือมอบอานาจซ่ึงปดิ อากรแสตมป์ตามกฎหมายจากผแ้บรหิ ารสแงสดุ ในกรณีให้บุคคลอ่ืนลงนาม
หรือกระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งย่ืนเอกสารเกี่ยวกับการจัดต้ัง
สถาบัน/หนว่ ยงาน/องค์กร อาทิ สาเนาพระราชบัญญตั ิการจัดตั้งสถาบนั สาเนาหนงั สอื รบั รองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
สาเนาใบทะเบียนภาษีมลแ ค่าเพิ่ม สาเนาใบอนุญาตการประกอบกจิ การพลังงาน เปน็ ต้น

4.3) เอกสารแสดงรายละเอียดประวัติ โครงสร้างการบริหารงาน และภาระหน้าที่หลักขององค์กร
หรอื หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับกองทุน

4.4) เอกสารบัญชีรายชื่อและประวัติ และสาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถแกต้อง
ของผร้แ ับผดิ ชอบโครงการและผ้แร่วมดาเนนิ โครงการ

กรณีที่พบว่าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุ
ในข้อ 1) ถึง 4) สานักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาโครงการ หรือในกรณีท่ีพบว่าเอกสารการขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนไม่สมบแรณ์ สานักงาน กกพ. จะแจ้งให้ผแ้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนปรับปรุงแก้ไขเอกสารผ่าน
ระบบ e-fund

ภายหลังการตรวจสอบความสมบแรณ์ของเอกสารเบ้ืองต้น ให้เจ้าหน้าท่ีสานักงาน กกพ. จัดทาการสรุป
ภาพรวมคุณสมบัติของผแ้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ภาพรวมข้อเสนอโครงการ และความครบถ้วน
ของเอกสาร ดังตารางที่ 2

27 ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.
ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

ตำรำงที่ 2 การตรวจสอบคณุ สมบัตขิ องผมแ้ ีสิทธิยน่ื ขอ้ เสนอโครงการและข้อกาหนดของการเสนอโครงการ

คณุ สมบตั ขิ องผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำร ผำ่ น ไม่ผำ่ น หมำยเหตุ
และข้อกำหนดของกำรเสนอโครงกำร

1) คุณสมบตั ขิ องผู้มสี ิทธิย่นื ขอรับกำรจดั สรรเงินกองทุน
ผู้รบั ผดิ ชอบโครงกำรและผูร้ ่วมดำเนินโครงกำร

1.1) หนังสือรับรองหรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ /
องค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น (กรณีหน่วยงานของรัฐ)

1.2) หนังสือรบั รองการผ่านความเห็นชอบหรือมอบหมายให้เป็นผ้แยื่น
ข้อเสนอโครงการ และมีอานาจลงนามรับรองเอกสาร
ประกอบการยืน่ ขอ้ เสนอโครงการ (ถ้าม)ี

1.3) หลักฐานการจดั ตั้งองค์กร / หน่วยงาน เช่น เอกสารการข้ึนทะเบยี น
เป็นองค์กรหรือหน่วยงาน หนังสือรับรองจากองค์กรนิติบุคคลหรือ
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น (กรณีสหกรณ์ องค์กรไม่แสวงหากาไร
ผร้แ บั ใบอนญุ าตการประกอบกจิ การพลงั งาน หรืออ่ืนๆ)

1.4) เอกสารแสดงรายละเอียดประวัติ โครงสร้างการบริหารงาน และ
ภาระหน้าทห่ี ลกั ขององค์กรหรือหน่วยงานทีส่ อดคลอ้ งกบั กองทนุ

1.5) เอกสารบญั ชีรายชื่อและประวัติ และสาเนาบัตรประชาชนพร้อม
รับรองสาเนาถแกต้องของผแ้รับผดิ ชอบโครงการ และผ้แร่วมดาเนนิ
โครงการ

2) ข้อกำหนดของกำรเสนอโครงกำร
(ตรงตำมทกี่ ำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ขอ้ ท่ี 2.1)

2.1) มเี ปา้ หมายการดาเนนิ งานตรงกบั วตั ถปุ ระสงค์การจดั ต้งั กองทนุ

2.2) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย
แผนการพัฒนาพลังงานของประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กองทนุ และสถานการณพ์ ลงั งาน

2.3) ไม่มีความซ้าซ้อนกับโครงการที่ดาเนินการอย่แ หรือเคยมีการ
ดาเนินงานมาก่อน ไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด
เว้นแต่เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการท่ีเคยดาเนินการ
มาแล้ว

28 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.
ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

ตำรำงที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบตั ิของผแ้มสี ิทธยิ นื่ ข้อเสนอโครงการและข้อกาหนดของการเสนอโครงการ (ต่อ)

คณุ สมบตั ิของผู้ยืน่ ข้อเสนอโครงกำร ผ่ำน ไมผ่ ำ่ น เหตุผล
และข้อกำหนดของกำรเสนอโครงกำร

2.4) แสดงรายละเอียดการดาเนินงานที่ครบถ้วน มีความถแกต้อง
เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณ หรือค่าใช้จา่ ยที่ขอรบั การ
จดั สรรเงนิ

2.5) แสดงเป้าหมาย ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ดาเนินโครงการ ต้องเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน สามารถ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย มีความเหมาะสม และเป็นไปได้
ในการดาเนนิ โครงการทงั้ ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์

3) ควำมครบถว้ นของรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำร
(ตรงตำมทก่ี ำหนดไวใ้ นสว่ นท่ี 2 ขอ้ ท่ี 2.2)

3.1) ข้อมลแ ทว่ั ไป

3.2) ทมี่ า หลักการเหตุผลของโครงการ

3.3) การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวจิ ยั
สิทธิบัตร วศิ วกรรม นวัตกรรม

3.4) วตั ถปุ ระสงค์

3.5) เปา้ หมายและประโยชนท์ ี่คาดว่าจะได้รบั

3.6) ขอบเขตการดาเนนิ โครงการ

3.7) ขนั้ ตอนการดาเนนิ โครงการ

3.8) อปุ กรณ์ และเทคโนโลยี (ถา้ มี)

3.9) ความคุ้มค่าทเ่ี กดิ ขึ้นจากการดาเนินโครงการ

3.10) การขยายผลโครงการ

3.11) ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

29 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.
ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

ตำรำงที่ 2 การตรวจสอบคณุ สมบตั ขิ องผแ้มสี ิทธิยื่นข้อเสนอโครงการและข้อกาหนดของการเสนอโครงการ (ตอ่ )

คุณสมบตั ิของผู้ย่ืนขอ้ เสนอโครงกำร ผ่ำน ไมผ่ ำ่ น หมำยเหตุ
และข้อกำหนดของกำรเสนอโครงกำร

3.12) แผนการเงินของโครงการและรายละเอยี ด
การใชจ้ ่ายในการดาเนินงาน
(ท้ังนี้ต้องแนบใบเสนอราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าครุภันฑ์ มาให้
สานกั งาน กกพ. พิจารณา ในหมวดเอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับโครงการ)

3.13) การรายงานความก้าวหนา้ และงวดการเบิกจา่ ยเงิน

3.14) ผลงานทีจ่ ะนาส่ง

3.15) โครงสร้างการบรหิ ารโครงการ

3.16) ประวัติและประสบการณ์ของผ้แร่ว มดาเนินโ คร ง ก า ร
(ทั้งนี้หัวหน้าโครงการ (ผ้แรับผิดชอบโครงการ) จะต้องแสดงภาระ
งานเต็มเวลาที่รับผิดชอบท้ังหมด (Full Time Equivalent : FTE)
โดยแนบเอกสาร ในหมวดเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ )

3.17) แหลง่ ทุนสนับสนุนอ่นื ๆ (ถา้ มี)

3.18) เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ ทีเ่ ก่ยี วข้องกบั โครงการ อาทิเช่น
- ใบเสนอราคาค่าวสั ดุอุปกรณ์ และค่าครุภันฑ์
- เอกสารภาระงานเต็มเวลาที่รับผิดชอบทั้งหมด (Full Time
Equivalent : FTE) ของหัวหน้าโครงการ (ผแ้รับผิดชอบ
โครงการ)

3.1.2 ข้นั ตอนที่ 2 สำนกั งำน กกพ. พจิ ำรณำกลน่ั กรองขอ้ เสนอโครงกำร

หลังจากตรวจสอบความถแกต้อง ครบถ้วนของข้อเสนอโครงการในขั้นตอนท่ี 1 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
สานักงาน กกพ. จะนาข้อเสนอโครงการท่ีผ่านการตรวจสอบในเบื้องต้นมาพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอโครงการ
ตามเกณฑก์ ารพิจารณากล่นั กรองท่ีกาหนด โดยมีข้ันตอนดังนี้

1) สานักงาน กกพ. จะส่งข้อเสนอโครงการให้ผแ้ทรงคุณวุฒิหรือผ้แมีความชานาญเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้อง
กับขอ้ เสนอโครงการรว่ มพจิ ารณากลน่ั กรองข้อเสนอโครงการ

2) ผแ้ทรงคุณวุฒิหรอื ผแ้มีความชานาญเฉพาะด้านวเิ คราะหก์ ล่ันกรองข้อเสนอโครงการโดยมีกระบวนการ
วเิ คราะหก์ ารให้คะแนนตามเกณฑ์

30 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.
ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

3) สรุปสาระความสาคัญของข้อเสนอโครงการที่ผา่ นเกณฑ์หลงั จากท่ีผ้แทรงคุณวุฒิหรือผ้แมีความชานาญ
เฉพาะด้านได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อย โดยข้อเสนอโครงการท่ีผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนน
รวมไม่น้อยกว่า 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากน้ันสานักงาน กกพ. จะสรุปสาระสาคัญของข้อเสนอ
โครงการและผลการพิจารณา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน คะแนนที่ได้ รวมถึง
ข้อเสนอแนะตา่ งๆ เพอ่ื นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองในลาดบั ตอ่ ไป

3.1.3 ขั้นตอนท่ี 3 : กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรโดยคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง
และคณะกรรมกำรกำกบั กจิ กำรพลังงำน (กกพ.)

สานักงาน กกพ. นาเสนอสาระสาคัญและผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการจากขั้นตอนที่ 2
ต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง สานักงาน กกพ.
อาจเชิญผแ้รับผิดชอบโครงการเข้ามาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงหรือส่งข้อมแลเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได้

ภ า ย ห ลั ง ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง ไ ด้ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ต่ อ ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร แ ล้ ว
สานักงาน กกพ. จะรวบรวมมติและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองเสนอต่อ กกพ. เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ โดยในข้ันตอนน้ีหากโครงการใดมีความจาเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ และไม่กระทบ
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับในระหว่างปีตามแผนท่ี กกพ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
พจิ ารณาปรับปรงุ ได้

31 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.
ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

3.1.4 ข้ันตอนท่ี 4 : กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำรทำสัญญำและบันทึกข้อตกลง
(ภำยใน 45 วัน นับจำกวนั ที่ผู้ไดร้ ับกำรจัดสรรเงินกองทุนได้รบั หนงั สอื ช้ีแจงผลกำรพจิ ำรณำ)

เมื่อข้อเสนอโครงการผ่านความเห็นชอบจาก กกพ. เรียบร้อยแล้ว สานักงาน กกพ. จะมีหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนรับทราบ และประสานงานในรายละเอียดการจัดทาสัญญา
หรือบันทึกข้อตกลงร่วมกับสานักงาน กกพ. โดยผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 45 วนั นบั แต่วันทีไ่ ด้รบั หนงั สือแจ้งผลการพจิ ารณา

กรณีท่ีผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถดาเนินการจัดทาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงรับการจัดสรร
ภายในระยะเวลาตามที่กาหนด ให้ผ้แได้รับการจัดสรรแสดงเหตุผลและความจาเป็นในการขอขยายระยะเวลา
โดยแจ้งให้สานักงาน กกพ. ทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว และให้เป็นดุลยพินิจของเลขาธิการสานักงาน กกพ.
ท่ีจะพจิ ารณาอนมุ ัติให้ขยายระยะเวลาได้อกี แตต่ อ้ งไมเ่ กิน 30 วนั นับแตท่ ี่ไดร้ ับหนงั สือจากสานกั งาน กกพ.

หากผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาหนด ให้ถือว่าสละสิทธ์ิ
ในคาขอท่ีย่ืน แต่ไมต่ ดั สทิ ธิทจ่ี ะย่ืนขอ้ เสนอโครงการใหม่

32 ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.
ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

3.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำกลัน่ กรองขอ้ เสนอโครงกำร

การพจิ ารณากลั่นกรองขอ้ เสนอโครงการจะพิจารณาตามเกณฑ์ท่ี กกพ. กาหนด ดังน้ี

3.2.1 เกณฑ์กำรพจิ ำรณำโครงกำรทั่วไป

- ด้ำนวิชำกำร พิจารณาจากวัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด/สิทธิบัตร
วิศวกรรม นวัตกรรม ขอบเขตและขั้นตอนการดาเนินงาน และเทคโนโลยี

ตำรำงที่ 3 รายละเอยี ดการพจิ ารณาโครงการ ดา้ นวิชาการ

หวั ข้อ กำรพจิ ำรณำ

วัตถุประสงค์ พิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ท่ีมีกับชื่อเรื่องลักษณะแผนงาน
และมคี วามเชือ่ มโยงกับขอบเขตและข้ันตอนการดาเนินงาน
ทบทวนวรรณกรรมและกรอบ  สาหรับแผนงานที่ 1 และ 2
แนวคิด/สิทธิบัตร วิศวกรรม พิจารณากรอบแนวคิดการดาเนินโครงการ โดยช้ีให้เห็นถึงเหตุผล
นวตั กรรม ความจาเป็นหรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมรายละเอียดของปัญหา โดย

ช้ีให้เห็นถึงผลเสียตา่ งๆ หรือจุดด้อยที่เกิดข้ึนจากปัญหาดังกล่าว และความ
จาเป็นในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสรุป
แนวคิดท่ีจะนามาใชใ้ นการดาเนินโครงการ

 สาหรับแผนงานท่ี 3
พิจารณาการรวบรวมลักษณะงานโครงการ งานวิจัย และประสบการณ์
ท่ีผ่านมา ที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับงานท่ีจะดาเนินการโดยอ้าง
ความสาเร็จของงานในอดีต และระบุกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual
Framework) ที่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินการ เคร่ืองมือวิจัย
ฯลฯ รวมถึงสิทธิบัตร การดาเนินงานเชิงวิศวกรรม หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
เก่ยี วข้อง
ขอบเขตและขั้นตอนการ พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการดาเนินงานของโครงการและ
ดาเนินงาน วิธีการดาเนินงานว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ
และระบุถึงวิธีการ ข้ันตอนการดาเนินงาน และวิธีการวิเคราะห์อย่าง
ละเอยี ด
เทคโนโลยี พิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการดาเนินโครงการ รวมถึงมี
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคโนโลยีที่ใช้กับเทคโนโลยีเดิมว่าก่อให้เกิด
ประสิทธภิ าพในการประกอบกิจการไฟฟา้ อยา่ งไร

33 ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.
ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

- ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารโครงการ คุณสมบัติของผ้แร่วม
ดาเนินโครงการ และการบรหิ ารแผนงานการดาเนินโครงการ

ตำรำงที่ 4 รายละเอยี ดการพิจารณาโครงการ ดา้ นการบริหารโครงการ

หวั ข้อ กำรพิจำรณำ
โครงสรา้ งการบรหิ าร พิจารณารแปแบบการบริหารโครงการ ความครอบคลุมของสายงานในการ
ดาเนินงานตลอดโครงการ และความสัมพันธ์ของการดาเนินงานในแต่ละสาย
บคุ ลากร งาน
การบริหารแผนงาน พิจารณาคุณวุฒิ และประสบการณ์ของผ้แร่วมดาเนินโครงการของแต่ละบุคคล
ว่าสอดคลอ้ งและตรงกับสายงานที่รับผิดชอบในการดาเนนิ งาน
พิจารณาการบริหารแผนงานตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย การ
กาหนดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับระยะเวลา การจัดสรรงบประมาณในแต่ละ
กจิ กรรม และการควบคุม ตดิ ตาม รายงานผลเป็นระยะ

- ด้ำนควำมคุ้มค่ำของโครงกำร พิจารณาจากการขยายผล/ต่อยอดงานวิจัยเดิม และความ
รว่ มมือกบั ผใ้แ ชป้ ระโยชน์จากโครงการ

ตำรำงท่ี 5 รายละเอยี ดการพิจารณาโครงการ ดา้ นความคมุ้ ค่าของโครงการ

หวั ข้อ กำรพจิ ำรณำ
เปา้ หมายและประโยชนท์ ่คี าด พิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับว่า
วา่ จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขอบเขตและข้ันตอนดาเนินงาน และมีการระบุ
ผลงานหรือเป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน ทั้งเชิง
ปริมาณและ/หรอื เชิงคณุ ภาพ
การขยายผล/ตอ่ ยอดงานวจิ ยั พิจารณาแนวทางหรือความเปน็ ไปได้ในการนาผลการดาเนนิ โครงการไปตอ่
เดิม ยอดหรอื ประยกุ ตใ์ ชใ้ นเชงิ วิชาการ/อตุ สาหกรรม/พาณชิ ย์/สังคม หรอื อนื่ ๆ
ความร่วมมอื กบั ผแ้ใช้ประโยชน์ พิจารณาความร่วมมือหรือการตอบรับของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ใน
จากโครงการ การนาผลผลติ หรือผลลัพธ์ท่เี กดิ ขน้ึ จากโครงการไปใช้ประโยชนต์ ่อไป

- ด้ำนควำมเสี่ยงของโครงกำร พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ประสบความสาเร็จ
ตามท่ีคาดหวังไว้จากการดาเนินงานและการนาผลการดาเนินงานไปประยุกต์ใช้ การประสานงาน และการ
กระจายงานระหว่างผแ้ร่วมดาเนินโครงการ ประสบการณ์ของผแ้ร่วมดาเนินโครงการ และการจัดสรรงบประมาณ
ท่สี อดคล้องกับกิจกรรมการดาเนินงาน

ตำรำงที่ 6 รายละเอยี ดการพจิ ารณาโครงการ ด้านความเสย่ี งของโครงการ

หวั ข้อ กำรพจิ ำรณำ
ดา้ นวชิ าการและเทคโนโลยี พิจารณาวิธีการดาเนินงาน ขอบเขตการดาเนินงานและหรือการพัฒนา
เทคโนโลยใี นดา้ นความไม่แนน่ อนของประสทิ ธภิ าพอุปกรณ์ โดยพจิ ารณาถึง
ดา้ นองค์กรบริหาร โอกาสท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ประสบความสาเร็จตามท่ีคาดหวังไว้จาก
ด้านการดาเนินการและ การดาเนนิ งาน และการนาผลการดาเนินงานไปประยกุ ตใ์ ช้
งบประมาณ พจิ ารณาความชัดเจนของรแปแบบการประสานงาน
การกระจายงาน และประสบการณข์ องผแ้ร่วมดาเนินโครงการ
พิจารณาการกาหนดแผนการดาเนินงาน การจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกบั กิจกรรมการดาเนินงาน

34 ฝำ่ ยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.
ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

3.2.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำรทีเ่ กยี่ วขอ้ งกบั วิสำหกจิ ชุมชน

- ผลงำนของวิสำหกิจชุมชน พิจารณาจาก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ศักยภาพ ผลงานท่ีแสดงถึงความ
รบั ผดิ ชอบต่อสังคม และการถา่ ยทอดองคค์ วามร้แ

- กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร พิจารณาจาก ความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการลงทุน
แนวทางการบรหิ ารโครงการ ศักยภาพเชอ้ื เพลงิ หรอื วตั ถุดบิ เทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมกับโรงไฟฟา้

- ผลลัพธ์ของโครงกำร พิจารณาจาก คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การอย่แร่วมกันของชุมชนและ
โรงไฟฟา้

- กำรขยำยผลโครงกำรในพื้นที่อื่นๆ พิจารณาจาก การขยายผลในรแปแบบของกิจการเพ่ือสังคม (Social
Enterprise) ระหวา่ งชุมชนและผแป้ ระกอบกิจการไฟฟ้า

ตำรำงที่ 7 รายละเอียดการพจิ ารณาโครงการทีเ่ กยี่ วขอ้ งกบั วิสาหกิจชมุ ชนและวสิ าหกจิ เพื่อสงั คม
หัวข้อ หลกั เกณฑใ์ นกำรประเมินโครงกำร

ผลงานของวิสาหกจิ ชุมชน - มีการดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การวิเคราะหค์ วามเปน็ ไปได้ของโครงการ วิสาหกิจชมุ ชน

- เปน็ วิสาหกิจชุมชนที่ได้รบั การรับรองผลการดาเนนิ งานโดย
นายทะเบยี น

- มีผลงานทแ่ี สดงถงึ ความรบั ผดิ ชอบตอ่ สังคมอยา่ งต่อเนื่อง เชน่
การอนุรกั ษ์ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละปา่ ตน้ น้า การสง่ เสริมหรือ
มีส่วนร่วมในการนาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในชุมชนมาใช้
ประโยชน์ การสง่ เสรมิ การทาการเกษตรอนิ ทรยี ์ เป็นตน้

- มีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นศแนย์กลางการถ่ายทอดองค์
ความร้แหรือเทคโนโลยีของวิสาหกิจให้กับชุมชนอ่ืนๆ หรือผแ้ท่ี
สนใจ เพ่อื นาไปประยุกต์ใช้

- การประเมินศกั ยภาพของเช้ือเพลงิ หรอื วตั ถดุ ิบทีใ่ ชใ้ นการผลติ
- การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากการวเิ คราะห์บริบทชุมชน

และสิ่งแวดลอ้ ม ตลอดจนความต้องการของสมาชิก
- การมีส่วนร่วมของสมาชกิ วสิ าหกิจชมุ ชนในดาเนนิ โครงการ
- การปฏิบตั ิตามกฎหมายท่เี ก่ยี วขอ้ งกบั การพฒั นาโครงการ
- ความรว่ มมอื ระหวา่ งวิสาหกิจชมุ ชนกบั โรงไฟฟ้า
- แผนธรุ กจิ ในการดาเนนิ งาน (Business plan)
- ความเปน็ ไปได้ของโครงการ (Feasibility study)
- แนวทางในการดาเนนิ โครงการและบริหารโครงการอยา่ งย่งั ยืน

35 ฝำ่ ยบริหำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.
ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

หวั ขอ้ หลกั เกณฑใ์ นกำรประเมนิ โครงกำร
ผลลัพธ์ของโครงการ
- มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้ัง
การขยายผลโครงการในพนื้ ที่อ่ืนๆ ดา้ นเศรษฐกจิ และสงั คม

- การส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการมีความร่วมในการ
ดาเนินงานทเ่ี กย่ี วขอ้ งกับการประกอบกจิ การไฟฟา้

- สง่ เสริมการอยร่แ ว่ มกนั ของชมุ ชนและโรงไฟฟ้าอย่างย่งั ยนื
- มีส่วนช่วยเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง

และเป็นศแนย์กลางในเรยี นรแ้เพื่อสร้างความเจรญิ ทางเศรษฐกจิ
สงั คมและเทคโนโลยี
- พฒั นาสแว่ ิสาหกิจชมุ ชน และวสิ าหกจิ เพ่อื สังคมตน้ แบบ
- แนวทางในการขยายผลความร่วมมือในรปแ แบบของกจิ การเพื่อ
สังคม (Social Enterprise) ระหว่างชุมชนและผแ้ประกอบ
กิจการไฟฟ้า

ทง้ั น้ี ข้อเสนอโครงการทีผ่ า่ นเกณฑต์ ้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

สานักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาโครงการท่ีขาดองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ คุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน (ตามที่ระบุในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.2) รายละเอียดข้อเสนอโครงการไม่ครบถ้วน (ตามข้อกาหนดในส่วนที่ 2
ข้อ 2.2) รวมถึงเอกสารและหลักฐานสาคัญต่างๆ ไม่ครบถ้วน และไม่ดาเนินการชี้แจงหรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม
นอกจากน้ี ผแ้มีสิทธิย่ืนข้อเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นว่าผ้แร่วมดาเนินโครงการมีความพร้อมทางด้านวิชาการ
มีเวลา และมีความสามารถที่จะดาเนินโครงการให้ประสบผลสาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนด การดาเนินโครงการ
ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางการเมืองหรือมุ่งแสวงหาผลกาไร และไม่อย่แในบัญชีรายชื่อ
ผแ้ดาเนนิ โครงการทีผ่ ิดสญั ญาของกองทุนพฒั นาไฟฟา้

36 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.
ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

4

ส่วนท่ี 4
กำรจดั ทำสัญญำหรือบนั ทึกขอ้ ตกลง

4.1 เอกสำรประกอบกำรทำสญั ญำหรือบันทกึ ข้อตกลง
4.2 องค์ประกอบของสญั ญำหรอื บันทกึ ข้อตกลง
4.3 เงอ่ื นไขของสัญญำหรอื บนั ทึกขอ้ ตกลง

32 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

หลังจากที่สานักงาน กกพ. แจ้งผลการพิจารณาแก่ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทราบ ให้ดาเนินการ
จัดทาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงรับการจัดสรร ระหว่างผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนกับสานักงาน กกพ. ภายใน
45 วัน นับจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง โดยองค์ประกอบของสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง และเง่ือนไขของสัญญา
หรือบันทึกขอ้ ตกลง มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนกั งำน กกพ.
แจ้งผลกำรพิจำรณำแกผ่ ไู้ ดร้ บั จดั สรรเงนิ กองทนุ

ผไแ้ ดร้ บั จัดสรรเงนิ กองทนุ ไม่สามารถจดั ทาสญั ญา ผไแ้ ดร้ บั จัดสรรเงนิ กองทนุ จัดทาสัญญาหรอื
หรือบนั ทึกขอ้ ตกลงใหแ้ ลว้ เสร็จ บนั ทกึ ข้อตกลงให้แลว้ เสรจ็
ได้ภายใน 45 วัน
ได้ภายใน 45 วัน
ผ้ไแ ดร้ ับจดั สรรเงินกองทนุ
ขอขยายระยะเวลาในการจัดทาสญั ญา

หรอื บันทกึ ข้อตกลง

ชแ้ี จงเหตผุ ล
และความจาเป็น

เลขาธกิ ารสานกั งาน กกพ.
พิจารณาอนมุ ตั ขิ ยายระยะเวลา

ห า ก ไ ม่ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร สานกั งาน กกพ. แจ้งผล
การอนมุ ตั ิขยายระยะเวลา
ได้ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับ
การแจ้งจาก สานักงาน กกพ. ได้รบั จดั สรรเงนิ กองทนุ จัดเตรยี มเอกสาร
ประกอบการทาสญั ญาหรอื บันทกึ ข้อตกลง
ใ ห้ ถื อ ว่ า ผแ้ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร
เงินกองทนุ สละสทิ ธ์ิ จัดทำสญั ญำหรอื บนั ทึกข้อตกลง
ระหว่ำงผู้ได้รับจดั สรรเงินกองทุนกบั สำนกั งำน กกพ.

ภำพที่ 7 การจดั ทาสัญญาหรือบนั ทกึ ข้อตกลง

38 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

4.1 เอกสำรประกอบกำรทำสญั ญำหรอื บันทกึ ข้อตกลง

1) หนังสือแจง้ ผลการพิจารณาของ กกพ.
2) รายละเอยี ดข้อเสนอโครงการ
3) เอกสารอื่นๆ ที่ กกพ. กาหนด เช่น หนังสือมอบอานาจ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าโครงการ
(ผ้แรับผดิ ชอบโครงการ) และผแร้ ว่ มดาเนินโครงการ เปน็ ตน้

4.2 องคป์ ระกอบของสัญญำหรือบันทกึ ข้อตกลง

ประกอบด้วยขอ้ มแล ดังนี้
1) ข้อเสนอโครงการฉบบั เตม็ (ตน้ ฉบบั )
2) รายชอ่ื ผแ้ร่วมดาเนินโครงการ
3) เง่อื นไขการเบกิ จา่ ยเงินจากกองทุน (Payment Term)
4) แบบฟอรม์ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
5) สาเนาหน้าสมดุ บญั ชเี งนิ ฝาก (ตน้ ฉบบั )
6) ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุน
พัฒนาไฟฟา้ เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมนุ เวียนและเทคโนโลยีท่ีใชใ้ นการประกอบกิจการไฟฟ้า ท่ีมผี ลกระทบ
ตอ่ สิง่ แวดล้อมนอ้ ย พ.ศ. 2559
7) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่องแบบมาตรฐานของสัญญาและบันทึก
ข้อตกลงขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าทมี่ ผี ลกระทบต่อสงิ่ แวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4)
8) หนงั สือแจ้งผลการพจิ ารณาขอ้ เสนอโครงการ
9) อื่นๆ ตามทสี่ านกั งาน กกพ. กาหนด

39 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

4.3 เงอ่ื นไขของสัญญำหรอื บันทึกขอ้ ตกลง

เง่ือนไขสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงที่ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ภายหลังทีไ่ ดร้ ับอนุมตั ิเงินงบประมาณสนบั สนุนจาก กกพ. มีดังนี้

1) กรณีผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถดาเนินการจัดทาสัญญา หรือบันทึกข้อตกลง
รับการจัดสรรได้ภายในระยะเวลาท่ีกาหนด (45 วัน) ให้ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนชแี้ จงเหตุผลและความจาเปน็ ใน
การขอขยายระยะเวลา โดยแจ้งให้สานักงาน กกพ. ทราบก่อนส้ินสุดระยะเวลาดังกล่าว และให้เป็นดุลยพินิจ
ของเลขาธิการสานักงาน กกพ. ท่ีจะพิจารณาอนุมัติในการขยายระยะเวลา แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วัน
ทไ่ี ดร้ บั หนงั สือการอนมุ ัติในการขยายระยะเวลาจากสานกั งาน กกพ.

2) หากผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ดาเนินการจัดทาสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงรับการจัดสรร
ภายในระยะเวลาทกี่ าหนด ตามขอ้ 1) ใหถ้ อื ว่าผไ้แ ด้รับการจดั สรรเงนิ กองทนุ สละสทิ ธใิ นการขอรับการจัดสรเงนิ กองทุน
แต่ท้ังน้ีไมต่ ัดสทิ ธิหากจะขอรบั การจัดสรรเงนิ กองทนุ ในครั้งต่อไป

40 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

3) กรณีผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ ทรัพย์สินท่ีได้มาโดยใช้เงินกองทุน
ให้ถือเป็นกรรมสิทธิของหน่วยงานผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน และกรณีที่ผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
เป็นหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ทรัพย์สินที่ได้มาโดยใช้เงินกองทุน กกพ. จะพิจารณาให้กรรมสิทธิ
เปน็ การเฉพาะราย (แล้วแต่กรณ)ี

4) ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนต้องใช้จ่ายเงินหรือก่อหน้ีผแกพันตามโครงการภายในงบประมาณ
และระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติ และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ต้องได้รับการอนุมัติจาก กกพ. ก่อน เว้นแต่เป็นการเปล่ียนแปลงระยะเวลาดาเนินโครงการให้อยแ่ในดุลยพินิจ
ของเลขาธิการ และสานกั งาน กกพ. ต้องรายงานให้ กกพ. ทราบ

5) ห้ามให้ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนนาเงินท่ีได้รับการสนับสนุนไปใช้ในโครงการอ่ืน เว้นแต่จะได้รับ
อนญุ าตจาก กกพ.

6) กรณีผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ดาเนินการตามแผนที่กาหนด ให้นาส่งเงินคืนสานักงาน
กกพ. ภายใน 60 วัน นบั แต่วนั ที่ไดร้ ับเงนิ

7) หากผ้แได้รับการจัดสรรเงินมิได้เป็นหน่วยงานของรัฐและไม่นาส่งเงินคืนภายในระยะเวลาท่ีกาหนด
ตามข้อ 6) ให้ถือว่าผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนตกเป็นลแกหนี้ผิดนัด และต้องชาระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
เงนิ ฝากออมทรพั ยข์ องธนาคารออมสนิ จนกว่าจะได้มีการนาสง่ เงนิ คนื ครบถ้วนให้กบั สานักงาน กกพ.

8) การขยายระยะเวลาดาเนินงานของโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดโครงการ
ท่ี กกพ. ไดอ้ นุมัตไิ วแ้ ลว้ ใหด้ าเนนิ การ ดงั น้ี

8.1) กรณีมีแนวโน้มว่าไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนท่ีวางไว้ ด้วยสาเหตุที่อยแ่นอกเหนือ
การควบคุมของผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ให้ผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทาหนังสือแจ้งสานักงาน กกพ.
เพ่ือขออนุมัติขยายระยะเวลาดาเนินงาน พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและความจาเป็น โดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนสัญญาสน้ิ สดุ โดยการขยายระยะเวลาใหส้ านกั งาน กกพ. ดาเนินการ ดังน้ี

- ทาหนงั สือแจ้งตน้ สงั กัดของผไแ้ ดร้ บั การจดั สรรเงนิ กองทุน (ถา้ มี)
- ทาหนังสือแจ้งผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน พร้อมท้ังเร่งรัดให้มีการนาส่งร่างรายงาน
ฉบับสมบรแ ณภ์ ายใน 60 วนั นบั ตัง้ แตท่ ีไ่ ด้รับแจง้ จากสานักงาน กกพ.
- รวบรวมรายช่ือเพอื่ จดั ทาบญั ชรี ายชอ่ื ผ้แดาเนินโครงการล่าชา้ เพือ่ รายงานต่อ กกพ.
8.2) กรณที ขี่ อขยายระยะเวลาในสัญญามากกวา่ หนึง่ ครง้ั ใหเ้ สนอ กกพ. พจิ ารณา

41 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

9) ในกรณีที่ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนผิดสัญญา สานักงาน กกพ. สามารถยกเลิกสัญญา
หรือบันทึกข้อตกลงได้ ตามข้อกาหนดในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง และในกรณีท่ีไม่สามารถติดตามทวงถาม
รายงานได้ หรือมแี นวโนม้ วา่ ไมส่ ามารถทวงถามจนได้รับรายงาน ให้สานกั งาน กกพ. ดาเนินการ ดังนี้

9.1) ทาหนงั สือแจ้งตน้ สงั กัดของผแ้ไดร้ ับการจัดสรรเงนิ กองทนุ (ถ้ามี)
9.2) ทาหนังสือแจ้งผ้ไแ ด้รบั การจัดสรรเงนิ กองทนุ ทราบถึงการขอยกเลิกโครงการ พร้อมชแี้ จงเหตุผล
9.3) ระงับการจา่ ยเงนิ สว่ นท่ีเหลอื ทั้งหมด
9.4) ทาหนังสือแจ้งให้ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทารายงานการเงินและคืนเงินส่วนที่เหลือ
ภายใน 60 วนั ในกรณที ่มี ีการใชเ้ งินเกนิ วงเงินงบประมาณท่ีได้รบั อนมุ ัติจาก กกพ. โดยสานักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะไม่เบิกจ่ายเงินส่วนที่ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจ่ายเกินไปจากวงเงินงบประมาณท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือ
บันทึกขอ้ ตกลง

42 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

5

ส่วนที่ 5
กำรดำเนนิ กำรทำงกำรเงิน
ของผ้ไู ด้รับกำรจดั สรรเงินกองทุน

5.1 กำรเปดิ บัญชีเงินฝำกเพือ่ รบั จ่ำยเงินทีไ่ ดร้ ับกำรจัดสรร
5.2 กำรเบิกจำ่ ยเงนิ กองทุนทไ่ี ด้รบั กำรจดั สรร
5.3 กำรจดั ทำรำยงำนทำงกำรเงิน
5.4 กำรสง่ เงินคนื เมื่อดำเนนิ โครงกำรเสรจ็ สน้ิ

38 ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

สานักงาน กกพ. จะตรวจสอบการดาเนินการตามเง่ือนไขในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงก่อนการจ่ายเงิน
สนับสนุนโครงการจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ให้แก่ผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
โดยสานักงาน กกพ. จะเบิกจ่ายเงนิ ใหก้ บั ผแ้ท่ีได้รบั จดั สรรเงินกองทนุ ท่ีได้ดาเนนิ การตามเงื่อนไข ดังนี้

5.1 กำรเปิดบญั ชเี งนิ ฝำกเพอื่ รบั จ่ำยเงินท่ไี ด้รับกำรจัดสรร

ให้ผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินของรัฐ หรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือธนาคารพาณิชย์ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันร่วมด้วย ชื่อบัญชี “กองทุน
พัฒนำไฟฟ้ำเพื่อกิจกำรตำมมำตรำ 97(4) โครงกำร...............................................................................โดย
...............................(ชื่อหน่วยงำน)........................................” โดยใช้แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงนิ ฝากธนาคารของ
โครงการในภาคผนวก ค-1 และแจง้ เลขท่บี ัญชีเงินฝากดังกล่าวต่อสานักงาน กกพ. เพือ่ โอนเงินเข้าบญั ชี

ทัง้ นี้ การเปดิ บญั ชีเงนิ ฝากต้องผา่ นความเหน็ ชอบจากผแบ้ งั คบั บัญชาสงแ สดุ ของหนว่ ยงานหรือองค์กร ดงั น้ี
1) กรณีผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ดาเนินการโดยความเห็นชอบของ
ผบแ้ ังคับบัญชาสงแ สดุ ของหนว่ ยงานหรอื เทยี บเท่า
2) กรณีผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นภาคเอกชน ให้ดาเนินการโดยความเห็นชอบของกรรมการ
ผแ้จดั การใหญ่หรือเทียบเทา่
3) กรณีผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นสหกรณ์ ให้ดาเนินงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์
4) กรณผี ้ไแ ดร้ บั การจัดสรรเงนิ กองทนุ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ให้ดาเนนิ งานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสมาคม มลแ นิธิ หรอื องค์กรทีเ่ รียกช่ืออยา่ งอน่ื
5) กรณีท่ีผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนอย่แนอกเหนือคุณสมบัติตามข้อ 1) ถึง 4) ให้อย่แในดุลยพินิจ
ของเลขาธกิ ารสานักงาน กกพ.

44 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.


Click to View FlipBook Version