The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วิธีกรอกใบสั่งซื้อ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by notan75, 2022-01-12 21:00:05

วิธีกรอกใบสั่งซื้อ

วิธีกรอกใบสั่งซื้อ

บรษิ ทั เอ็มดีเอ เทรด จาํ กดั

วธิ ีกรอกเอกสาร ใบสง่ั ซื้อ

เนื้อหาหลัก

- ล๊งิ คข องใบสง่ั ซอื้ และสินคา &ราคาหาไดท ่ไี หน?
- ขอมูลทีต่ อ งใชใ นการกรอกมีอะไรบาง?
- ฉนั เปดลิงคสนิ คาและราคาแลว แตอานไมเ ปนวาอะไรคืออะไร?
- หลงั จากกรอกแลว ฉันจะทราบไดอยา งไรวาบรษิ ัทฯสงแลว จรงิ ?

ลง๊ิ คข องใบสัง่ ซ้อื และสินคา&ราคาหาไดทีไ่ หน?

เรยี น (ช่ือของนธ.อิสระ) ตวั อยางจดหมายดานขวาคอื ตวั อยา งเมลต อบรับการ
บริษทั ฯ มีความยินดยี งิ่ ท่ีไดรว มงานกับทานในฐานะคคู าทางธรุ กิจ สมัครของทาน รบกวนทานตรวจสอบช่อื และรหสั ของทา น
สําหรบั รหัส นธ.อสิ ระของทานคอื (รหสั นธ.อิสระ) โดยรหสั ช่ือข้นึ ตนดว ยอกั ษรภาษาอังกฤษตามดวยตวั เลข
กรุณาใชรหัสนใ้ี นการส่งั ซ้อื สนิ คาของบรษิ ทั ฯ ตามลิงคดา นลา งนี้ครับ
ลิงคสําหรับส่ังซื้อสนิ คา ลงิ คสําหรบั สัง่ ซื้อสินคา
https://forms.gle/dvxQiHDEQZPJLz2C8 ลิงคส ําหรบั ราคาสนิ คา พรอมรหัสสินคา
ลงิ คส ําหรบั ราคาสินคา
https://anyflip.com/xxwsh/bozv/ ฉันจะไดค า คอมมชิ ชั่นตอช้นิ เทา ใด
ลิงคส าํ หรับคาคอมมิชชน่ั
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O6HmBGCHwwDLu0p8uSmGo_jPpau2OQH16 ฉนั อยากทราบรายละเอยี ดของสนิ คา
elAjOmcUjU/edit?usp=sharing
ลงิ คสําหรบั รายการสนิ คาโดยละเอยี ด
https://anyflip.com/xxwsh/qjyv/
ขอขอบคุณทานทใี่ หค วามสนใจในสนิ คา ของบรษิ ัทฯ
วิธาน งามสริ กิ ุล

ขอ มลู ทต่ี องใชใ นการกรอกมอี ะไรบา ง

ตวั อยางเชน C009 เปน ตน

ช่อื นามสกลุ ผูรับสินคา
ทอี่ ยูโดยละเอยี ด พรอมรหัสไปรษณีย
เบอรโ ทรติดตอ ของผูรับสินคา
??? ใสอ ะไรยังไง ??? ดูไดใ นหนาถดั ไป
หมายเหตุ หากกรอกไมค รบจะไมส ามารถสงไดครับ

วธิ อี า นตารางคาคอมมชิ ชนั่ เทยี บกับแคตาลอ็ ก

เบอ้ื งตน ใหด ูรหสั สินคา ถา ตรงกนั น่นั คือขอมลู ของคาคอมมชิ ชน่ั และ
สถานะสตอกในเดือนๆนั้น

วธิ อี านตารางคาคอมมชิ ชัน่ เทยี บกบั แคตาล็อก

4 1 23 แบง เปน 4 สว นสําคัญ

สว นท่ี 1 ราคาขาย

สว นที่ 2 คอมมิชช่ันขาย

สวนที่ 3 สถานะสตอ ก

สวนท่ี 4 เวลาของรายการขาย

สว นท่ี 1 สวนที่ 2 สวนที่ 3

ราคาจะมี 2 สว น ราคาปกติ และ ราคาโปร คอมมิชช่ันขายจะมวี ธิ คี ดิ โดยใช 7% คณู สถานะสตอ กสินคาถือเปนเรอ่ื งสาํ คัญทต่ี อง
โมชั่น ราคาขายในแตละเดอื น หมายถงึ มูลคาจะแปร หมน่ั อพั เดท หากสตอ กหมดบรษิ ทั ฯ ไม
ตามราคาขายในแตละเดอื น ไมคงท่ี คาํ นวณคา คอมมิชชัน่ ใหจ า
ราคาโปรโมช่ัน เมอ่ื มีทําลดราคาจะ
ตวั อยา งการคาํ นวณ เดือน 1 ป 65 สว นที่ 4
ปรากฏมูลคา ขน้ึ ในชองนี้ หากไมม ตี วั เลข
ปกตพิ ดั ลมไอเยน็ รุน M-88 ราคา 2990 บาท
ปรากฏบนชอ งน้แี สดงวา ในเดือนนีไ้ มมีการ
คาคอมมชิ ชนั่ ปกติคือ 209 บาท (เศษปดลง)
ทาํ ราคา

บรษิ ัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดราคา ราคาโปรโมชัน่ ในเดือนคือ 2490 บาท เอกสารคาคอมมิชชั่นจะอัพเดทเปล่ยี นทกุ
ขายท้ังปกตแิ ละโปรโมช่ัน เดอื น คาคอมมชิ ช่นั อาจมีการเปลย่ี นแปลง
คาคอมมชิ ช่ันในเดอื น 1 ป65 คอื 174 บาท ไดท ุกเมือ่
(เศษปดลง)

หลงั จากสง สินคาแลว บริษัทฯจะสงเมลแ จง
โคดตดิ ตามสนิ คา

ตวั อยา งสลิป


Click to View FlipBook Version