The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NoNiNote, 2019-12-11 21:33:34

แฟ้มสะสมผลงาน

แฟ้มสะสมผลงาน

แฟ้มสะสมผลงาน

รหสั วชิ า 2308-2106 วชิ าการออกแบบกราฟิกปา้ ยโฆษณา
รหสั วิชา 2308-2003 วิชาการออกแบบนิเทศศลิ ป์

ผ้จู ดั ทา
นายภราดร บดุ ดา

เสนอ
อาจารย์เดชา ม่งิ ระกลู

ประจาภาคเรียนท่ี 2การศกึ ษา 2562
วทิ ยาลยั เทคโนโลยีการจดั การเพรชเกษม

โลโก้ ร้ านหนังสือ

ท่ีออกแบบร้านนีเ้พราะอยากมีร้านหนงั สือเป็นของตวั เองแล้วตงั้ ช่ือร้านวา่
NoNiNote Book Store

ป้ายลอยกระทง

ท่ีทาปา้ ยนีข้ นึ ้ มาเพ่ือเชิญชวนคนมาลอยกระทงให้
คนรุ่นใหมม่ าสอื ตอ่ ประเพณีไทย

โลโก้ ร้ านกาแฟ

ท่ีทาโลโก้นีข้ นึ ้ มาเพราะพอ่ ชอบกินกาแฟเลยอยากทาร้านกาแฟขนึ ้ มา

ป้ายฝนหลวง

ที่ทาปา้ ยนีข้ นึ ้ มาเพ่ือระลกึ ถงึ ในหลวงรัชกาลท่ี9

นามบัตร

ท่ีทานามบตั รขนึ ้ มาเพราะอยากเปิดกิจการเป็นของตวั เองเลยทานามบตั ร
เพ่ือให้พนกั งานได้ใช้

ปกหนังสือ

\

ที่ทาปกหนงั สือขนึ ้ มาเพราะอยากทาหนงั สอื ความรู้เก่ียวกบั
กราฟิกดรีไซด์ให้คนที่ไมร่ ู้ได้อา่ น

ฉลากสนิ ค้า

ที่ทาฉลากสินค้านีข้ นึ ้ มาเพราะอยากทาร้านเพรชแล้วทาให้
โลโก้เป็นตวั การ์ตนู ที่ชอบ

แผ่นผับ

ท่ีทาแผน่ ผบั นีข้ นึ ้ มาเพ่ือให้คนรุ่นหลงั ได้รู้ถงึ สง่ิ ท่ี
ในหลวงรัชกาลที่9ทาให้เรา

โปสเตอร์วนั พ่อ

ทาโปรเตอร์นีข้ นึ ้ มาเพ่ือให้แสดงถงึ พอ่ เป็นฮีโร่ของเราชว่ ยปกปอ้ งเรา

โปสเตอร์ต่อต้านทจุ ริต

ท่ีทาโปรเตอร์นีข้ นึ ้ มาเพื่อเตือนให้ทาไมท่ าทจุ ริต

โปสเตอร์ บริจาคเลือด

ท่ีทาโปสเตอร์นีข้ นึ ้ มาเพื่อเชิญชวนให้คนมาบริจาคเลือด
เลือดของคณุ อาจชว่ ยคนได้หลายคน

ประกวดภาพถ่ายวนั พ่อ

ท่ีเอาภาพนีส้ ง่ ประกวดเพราะเป็นภาพท่ีผมตอนเดก็ ท่ีได้อยกู่ บั พอ่ แล้วอบอนุ่

การ์ ดคริสต์ มาส

การ์ดนีท้ าขนึ ้ มาเพื่อวนั คริสต์มาสแล้วเขียนคาอวยพรให้ตวั เอง


Click to View FlipBook Version