The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมผลงานศิลปะไทย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NoNiNote, 2019-12-11 22:17:14

แฟ้มสะสมผลงานศิลปะไทย

แฟ้มสะสมผลงานศิลปะไทย

แฟ้มสะสมผลงาน

รหสั วชิ า 2308-2106 วชิ าการออกแบบกราฟิกปา้ ยโฆษณา
รหสั วิชา 2308-2003 วิชาการออกแบบนิเทศศลิ ป์

ผ้จู ดั ทา
นายภราดร บดุ ดา

เสนอ
อาจารย์เดชา ม่งิ ระกลู

ประจาภาคเรียนท่ี 2การศกึ ษา 2562
วทิ ยาลยั เทคโนโลยีการจดั การเพรชเกษม

ดอกมีขนาดใหญ่ ดอกตมู มีลกั ษณะเป็นรูปไข่ ปลายเรียว ดอกบวั หลวงลกั ษณะนีเ้รียกได้
หลายชื่อ คอื ปทมุ ปัทมา โกระณต บวั หลวงชมพู บวั หลวงแดง เป็นต้น ใช้เป็นไม้ตดั
ดอกเพ่ือนามาเป็นบชู าพระ ใบนามาใช้หอ่ ของแทนใบตอง

กระจงั ตาอ้อย

มีทรงตวั เสน้ อ่อนเรียวท้งั ซา้ ยและขวาปลายยอดแหลมมีบาก (คือหยกั ) ท้งั สองขา้ ง เมื่ออยู่

เฉพาะตวั เดี่วยๆ เรียกวา่ "ตาออ้ ย" เม่ือเขา้ ประกอบเป็นลายติดต่อซา้ ย

และขวา เช่น เขียนเป็นลายบวั หงายบวั คว่า เป็นตวั อยา่ งของลายกระจงั ใบเทศ เช่นเดียวกบั

กระจงั ฟันปลาแต่เป็นตวั ยอ่ ท่ีสองรองจากกระจงั ฟันปลาเป็นลายติดต่อซา้ ยและขวา

เเข้งสิงห์

. ทรงของเเขง้ สิงห์อยใ่ นรปสี่เหล่ียมทเเยงมุม หรือยาวกวา่ รปส่ีเหล่ียมทเเยงมุมเลก็ นอ้ ย
เเต่ตอ้ งไม่เเเคบกวา่ ส่ีเหลี่ยมทเเยงมุม วธิ ีการเเบ่งข้นั ตอนในการวาดเเขง้ สิงห์ดงั น้ี

กระจงั ใบเทศ

มีทรงภายนอกอ่อนเรียวเหมือนกระจงั ตาออ้ ย แต่ภายในตวั มีสอดไสต้ ้งั แต่ หน่ึง-สอง-สาม ข้ึนไป กระจงั ใบเทศมีวธิ ีแบ่งตวั ได้ หรือสอดไส้
ไดห้ ลายวธิ ี
เมื่อตวั ยง่ิ โตข้ึนกย็ งิ่ แบ่งตวั มากข้ึนและใส่ตวั ซอ้ นมากข้ึน การแบ่งจงั หวะรอบตวั ของกระจงั ใบเทศน้ีเรียกวา่ "แขง้ สิงห์" เม่ือตวั กระจงั ใบเทสใบ
ยง่ิ โตข้ึนเท่าใด

แขง้ สิงห์กจ็ าตอ้ งแบ่งตวั ตามข้ึนไปดว้ ย การแบ่งแขง้ สิงห์ใหเ้ ป็นลาดบั ติดต่อกนั ไม่ได้ กเ็ ท่ากบั เขียนกระจงั ใบเทศไม่เป็น

กระหูหรือกระจงั ปฏญิ าณ

มีทรงอยใ่ นรปสี่เหล่ียมผนื ผา้ กวา้ งสองส่วน สงสามส่วน ตอนบนมีทรงเหมือนกระจงั ใบเทศ แลว้ ตอ่ กา้ นลง
มาอีกคร่ึงส่วนซา้ ยและขวา มีตาอ่อนหรือกระจงั ใบเทศหา้ ม แตภ่ ายในตอนล่างมีกาบท้งั ซา้ ยและขวา
เช่นเดียวกบั กระจงั ใบเทศวธิ ีแบ่งตวั มีเป็นลาดบั คลา้ ยกระจงั ใบเทศ
ตวั โตข้ึนกม็ ีการแบ่งตวั มากข้ึนไป

ลายพ่มุ ทรงข้าวบิณฑ์

ลายพมุ่ ทรงขา้ วบิณฑเ์ ป็นเอกลกั ษณ์ของสถาปัตยกรรมของศิลปะสุโขทยั ท่ีไดร้ ับความนิยมจากช่างศิลป์
ต้งั แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ศิลปะประจาชาติไทย กนก นารี กระบ่ี คช (ม.ป.ป.) กล่าววา่ พมุ่ ขา้ วบิณฑ์ คือเป็น
ลายทรงพมุ่ มีโครงภายนอกคลา้ ยดอกบวั สดั ส่วนถอดออกจากรปสี่เหลี่ยมผนื ผา้ กวา้ ง 2 ส่วน สง 3 ส่วน

คอนบนเป็นรปกระจงั ใบเทศยอดต้งั ข้ึน ตอนล่างเป็นกระจงั ใบเทศกลบั ยอดลงมา แต่เลก็ กวา่ ส่วนบน 1 เท่า
ระหวา่ งต่อกนั มี ตวั หา้ มโดยใชบ้ วั เลก็ ๆ ภายในตรงกลางเขียนเป็นทรงพมุ่ เลก็ ๆ โดยเลียนแบบตามโครง
ภายนอกรอบนอกประกอบดว้ ยแขง้ สิงห์ตอ่ ๆกนั เหมือนใบเทศ สอดไสแ้ ละบากแบ่งตวั เพื่อความ
เหมาะสม

ลายประจายาม เป็นลายไทย พ้นื ฐานอีกประเภทหน่ึง นอกเหนือจากลายกระจงั และลายกระหนก เป็น

ลายท่ีใชส้ าหรับการออกลาย ผกลาย (ประดิษฐล์ าย) สาหรับลายอ่ืน ๆ ต่อไป เช่น ลายรักร้อย ลายหนา้
กระดาน ลายประจายามกา้ นแยง่ และลายราชวตั ร

ลายกระหนก

เป็นลายพ้นื ฐานหน่ึงที่สาคญั ของลายไทยในงานจิตรกรรมไทย มีพ้นื ฐานจากสามเหลี่ยมชายธง
(สามเหลี่ยมมุมฉาก) อาจมีตวั เดียว หรือหลายตวั กไ็ ด้ มกั มีฐานมุมแหลมหนั ไปทางเดียวกนั
โดยมีขนาดและสดั ส่วนที่แตกต่างกนั ไป ลายกระหนกที่สาคญั ไดแ้ ก่ กระหนกสามตวั กระหนก
เปลว กระหนกใบเทศ จากน้นั กเ็ ป็นกระหนกผกั กด กระหนกกอ เป็นตน้

ลายช่อหางโต

เป็นลายที่จะมีหางโตจะดอู อกได้งา่ ย

ยอดเถาลาย

ประดษิ ฐ์เป็นลายหรือภาพสาหรับใช้ตอนยอด หรือตอนสดุ ของลายก้านขดในรูปเดียวกนั หรือลกั ษณะเดียวกนั ใน
เถาลายที่มีขดหลายขด จะต้องประดิษฐ์ใหมใ่ ห้เหมือนกนั ช่างเขียนลายนิยมยกยอ่ งกนั วา่ เป็นลายท่ีอยใู่ นขนั้ สงู สดุ

ลายสงิ ห์เป็นลายที่วาดยากแตส่ วยงาม


Click to View FlipBook Version