The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khatthaieeya2528, 2019-11-27 22:15:16

คัทยา

คัทยา

ค่มู อื การประกอบเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์

คำนำ

เอกสำรประกอบกำรสอนเลม่ นี้ จดั ทำขนึ้ เพอื่ ใชป้ ระกอบกำรเรยี น
กำรสอนวชิ ำเทคโนโลยสี ำรสนเทศและกำรสอ่ื สำรสำหรบั เพอ่ื ใหผ้ เู้ รยี นเขำ้ ใจถงึ
ควำมสำคญั ของเทคโนโลยสี ำรสนเทศและกำรสอื่ สำรเพอ่ื นำไปใชใ้ นกำรเรยี นกำร
สอน และเปน็ ผมู้ คี วำมสำมำรถมที กั ษะในกำรนำเทคโนโลยสี ำรสนเทศไปศกึ ษำ
คน้ ควำ้ ประยกุ ตใ์ ช้ และพฒั นำตนเองทง้ั ทำงดำ้ นกำรเรยี นกำรสอน และกำร
ดำเนนิ ชวี ติ ได้

สำรบญั หนา้
1-2
เร่ือง 3-5
เครอ่ื งมอื ทต่ี อ้ งเตรยี ม 8-16
อปุ กรณท์ ต่ี อ้ งเตรียม 17
ขนั้ ตอนการประกอบ 18
อา้ งองิ บรรณานกุ รม
ขอ้ มลู ผ้จู ดั ทา

1

เครอ่ื งมอื ทต่ี อ้ งเตรยี ม

1.ไขควงแฉกยาว

2. ไขควงปากแบน

2

3. ไขควงบลอ็ กหกเหลย่ี ม

4. คมี ปากยาว

3

อปุ กรณท์ ต่ี อ้ งเตรียม

1. เมนบอรด์

2. CPU

4

3. พดั ลมระบายความรอ้ นCPU

4. แรม

5

5. ซดี รี อมไดรฟ์

6. ฮารด์ ดกิ สไ์ ดรฟ์

6

7. สายสญั ญาณ SATA

8. นอ็ ตสกรู

7

9. เพาเวอรซ์ พั พลาย

10. เคส

8

ขน้ั ตอนการประกอบ

1. ขน้ั แรกใหเ้ ตรยี มอปุ กรณท์ จี่ าเปน็ สาหรบั การประกอบเครอื่ งคอมพวิ เตอร์
เชน่ ไขควงสแี่ ฉก กล่องสาหรบั ใสน่ อ็ ต คมู่ อื เมนบอรด์ คมี ปากจงิ้ จก

2. เรมิ่ จากการตดิ ตง้ั ซพี ยี กู อ่ น โดยงา้ งขาลอ็ คของซอ็ กเกต็ ขนึ้ มาจากนน้ั นาซพี ยี ู
มาใสล่ งไปในซอ็ กเกต็ โดยใหว้ างตาแหนง่ ขาที่ 1 ของซพี ยี แู ละซอ็ กเกต็ ใหต้ รงกนั
โดยสงั เกตวา่ ทขี่ าท่ี 1 ของซพี ยี จู ะทาเครอ่ื งหมายเปน็ จดุ เลก็ ไวท้ ม่ี มุ ดา้ นบนของ
ซพี ยี ู

9

3. เมอื่ วางซพี ยี ตู รงลอ็ คกบั ซอ็ กเกต็ แลว้ จากนน้ั ใหก้ ดขาลอ็ กลงไปเหมอื นเดมิ
แลว้ นาซลิ โิ คนมาทาตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซพี ยี ู และไมค่ วรทาซลิ โิ คนให้
หนา หากเหน็ วา่ หนาเกนิ ไปใหใ้ ชก้ ระดาษหรอื แผน่ พลาสตกิ มาปาดออกเสยี บา้ ง

4. ตดิ ตงั้ ฮที ซงิ คแ์ ละพดั ลมลงไปบนคอรข์ องซพี ยี ู ตดิ ลอ็ กใหเ้ รยี บรอ้ ยในขน้ั ตอน
นมี้ จี ดุ ทต่ี อ้ งระวงั อยู่ 2 จดุ คอื การตดิ ตงั้ ฮที ซงิ คข์ องพดั ลมจะตอ้ งแนบสนทิ กบั
คอรข์ องซพี ยี ู

10

5. เสยี บสายไฟของพดั ลมเขา้ กบั ขว้ั CPU FAN โดยดจู ากคมู่ อื เมนบอรด์

6. นาแรมมาเสยี บเขา้ กบั ซอ็ กเกต็ แรมโดยใหต้ รงกบั รอ่ งของซอ็ กเกต็ จากนนั้ จงึ
กดลงไปจนดา้ นลอ็ กทงั้ 2 ดา้ นดดี ขนึ้ มา

7. ขนั แทน่ รองนอ็ ตเขา้ กบั เคส

11

8. นาเมนบอรด์ ทไ่ี ดต้ ดิ ตง้ั ซพี ยี แู ละแรมวางลงไปบนเคส จากนน้ั ขนั นอ็ ตยดึ
เมนบอรด์ เขา้ กบั ตวั เคสใหค้ รบทกุ ตวั

9. เสยี บการด์ แสดงผลลงไปในสลอ็ ต AGP เสรจ็ แลว้ ขนั นอ็ ตยดึ ตดิ กบั เคส
10. เสยี บการด์ เสยี งลงไปในสล็อต PCI เสรจ็ แลว้ ขนั นอ็ ตยดึ ตดิ กบั เคส

12

11. เสียบสายเพาเวอรซ์ พั พลายเขา้ กบั ขวั้ ตอ่ บนเมนบอรด์ โดยควรเสยี บใหป้ ลกั๊
ของสายเพาเวอรซ์ พั พลายตรงลอ็ กกบั ขว้ั ตอ่ บนเมนบอรด์

12. สอดไดรฟซ์ ดี รี อมเขา้ กบั ชอ่ งวา่ งหนา้ เคส แลว้ ขนั นอ็ ตยดึ กบั ตวั เคสใหแ้ นน่

13. เสียบสาย IDE เขา้ กบั ไดรฟซ์ ดี รี อมโดยใหแ้ ถบสแี ดงตรงกบั ขาที่ 1หรอื ดา้ นท่ี
ตดิ กบั ขวั้ สายไฟ จากนน้ั จงึ เสยี บสายไฟและสายสญั ญาณเสยี งเขา้ ไปดว้ ย

13

14. เสียบสาย IDE อกี ดา้ นเขา้ กบั ขว้ั ตอ่ Secondary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบ
สแี ดงตรงกบั ขาที่ 1 ของขว้ั ตอ่ ดว้ ย

15. สอดฮารด์ ดสิ กเ์ ขา้ กบั ชอ่ งตดิ ตง้ั แลว้ ขนั นอ็ ตยดึ กบั ตวั เคสใหแ้ นน่

16. เสยี บสาย IDE เขา้ กบั ฮารด์ ดสิ กโ์ ดยใหแ้ ถบสแี ดงตรงกบั ขาท่ี 1 หรอื ดา้ นท่ี
ตดิ กบั ขว้ั สายไฟ จากนน้ั จงึ เสยี บสายไฟเขา้ ไปดว้ ย

14

17. เสียบสาย IDE อกี ดา้ นเขา้ กบั ขวั้ ตอ่ Primary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบสี
แดงตรงกบั ขาท่ี 1 ของขว้ั ตอ่ ดว้ ย

18. สอดไดรฟฟ์ ลอ็ บปดี้ สิ กเ์ ขา้ ไปในชอ่ งตดิ ตงั้ แลว้ ขนั นอ็ ตยดึ กบั ตวั เคสใหแ้ นน่
19. เสยี บสายไฟเขา้ กบั ขวั้ ตอ่ สายไฟของฟลอ็ บปด้ี สิ ก์ ใหส้ งั เกตสายไฟของฟลอ็ บ
ปด้ี สิ กจ์ ะมหี วั ขนาดเลก็ กวา่ สายไฟของซดี รี อมและฮารด์ ดสิ ก์

15

20. เสียบสายแพขนาด 34 เสน้ ใหด้ า้ นทมี่ กี ารไขวส้ ายเขา้ กบั ขวั้ ตอ่ ไดรฟฟ์ ลอ็ บป้ี
ดสิ ก์ โดยแถบสแี ดงของสายแพตอ้ งตรงกบั ขาท่ี 1 ของขวั้ ตอ่ ดว้ ย หากใสผ่ ดิ ดา้ น
ไฟของไดรฟฟ์ ลอ็ บปดี้ สิ กจ์ ะตดิ ตลอด

21. เสยี บสายแพอกี ดา้ นเขา้ กบั ขวั้ ตอ่ ฟลอ็ บปด้ี สิ กบ์ นเมนบอรด์ โดยใหส้ ายสแี ดง
ตรงกบั ขาท่ี 1 หรอื pin1 ของขวั้ ตอ่ ดว้ ย

16

22. เสยี บสายสญั ญาณตา่ งๆ จากเคส เชน่ สวติ ชเ์ ปดิ ปดิ เครอ่ื ง ไฟบอกสถานะ
เปดิ เครอ่ื ง ไฟบอกสถานะฮารด์ ดสิ ก์ ปมุ่ Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์ ควรดู
คมู่ อื เมนบอรด์ ประกอบดว้ ย

23. เมอ่ื เสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ ใหเ้ ราลองสารวจดวู า่ มนี อ็ ตหรอื อปุ กรณอ์ น่ื ๆตกคา้ งอยู่
บนเมนบอรด์ หรอื ไม่ เพราะอาจทาใหเ้ กดิ กระแสไฟลดั วงจรจนเกดิ ความเสยี หาย
ตอ่ เมนบอรด์ และอปุ กรณต์ า่ งๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากนคี้ วรตรวจสอบการ
ตดิ ตงั้ ทงั้ หมดวา่ เรยี บรอ้ ยดแี ลว้ เชน่ การด์ ตา่ งๆ หรอื สายสญั ญาณเสยี บแนน่
หนาดหี รอื ยงั โดยเฉพาะฮที ซงิ คแ์ ละพดั ลมตอ้ งแนบสนทิ กบั ซพี ยี ู พรอ้ มทงั้ ลอ็ ก
ตดิ กนั อยา่ งแนน่ หนา

24. เมอ่ื เรยี บรอ้ ยดแี ลว้ ปดิ ฝาเคสและขนั นอ็ ตใหเ้ รยี บรอ้ ย กเ็ ปน็ อนั เสรจ็ สน้ิ
ขน้ั ตอนการประกอบเครอื่ งอยา่ งถกู ตอ้ งและสมบรู ณแ์ บบแลว้

17

บรรณานกุ รม

สถาบนั วฒั นธรรมศกึ ษากลั ยานวิ ฒั นา. (2555). อาเซยี นกบั
คอมพวิ เตอรแ์ ละเทคโนโลยสี ารสนเทศ.

จาก http://culture.pn.psu.ac.th/culture/index.php?option=
com_content&view=article&id=309 สบื คน้ เมอ่ื วนั ท่ี 24
มกราคม 2558

18

ขอ้ มลู ผจู้ ดั ทาโดย

นางสาวคทั ลยี า อนุ่ สอน
รหสั ประจาตวั 6122040001
สาขาคอมพวิ เตอรธ์ รุ กจิ


Click to View FlipBook Version