The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Hanita Kamel, 2022-03-23 09:00:03

RANC. PENGAJARAN TAHUNAN RBT 2022

TINGKATAN 2

Keywords: RBT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SESI PERSEKOLAHAN 2022/2023

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TINGKATAN 2

BULAN MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MAC (SELEPAS SELESAI TOPIK)
- PDPR -
1 1.0 PENGENALPASTIAN Murid boleh: TAHAP TAFSIRAN - Peperiksaan
21-24 MAC MASALAH 1.1.1 Mengenal pasti masalah:
1.1 Mengenalpasti PENTAKSIRAN Menyatakan maksud masalah bukan inventif dan SPM 2021
a) bukan inventif inventif dengan membuat hubungkait antara produk
masalah b) inventif 1 dengan objek dari segi fungsinya - PDPR -
1.1.2 Menerangkan proses penyelesaian masalah bukan - Peperiksaan
inventif dan inventif 2 Menerangkan proses penyelesaian masalah inventif
SPM 2021
1.0 PENGENALPASTIAN 1.2.1 Membuat hubungkait antara produk dengan objek 3 Membina model fungsi menggunakan lukisan sistem
MASALAH dari segi fungsinya. fungsi dan membuat rumusan dengan memberi satu
1.2 Analisis fungsi 1.2.2 Melukis sistem fungsi contoh percanggahan fizikal.
1.2.3 Membina model fungsi dengan menggunakan
2 garisan interaksi Menganalisis percanggahan fizikal pemisahan ruang
27 MAC-31MAC 4 dan masa

Menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk
5 dalam bentuk jadual.

3 1.0 PENGENALPASTIAN 1.2.4 Membuat hubungkait antara produk dengan objek 6 Menghasilkan lakaran perubahan produk
3APR- 7 APR MASALAH dari segi fungsinya. berdasarkan masalah inventif secara kreatif.
1.2 Analisis fungsi 1.2.5 Melukis sistem fungsi
1.2.6 Membina model fungsi dengan menggunakan
garisan interaksi

4 1.0 PENGENALPASTIAN 1.3.1 Mengenal pasti & menganalisis percanggahan
10APR-14 APR MASALAH fizikal.
Pencanggahan fizikal 1.3.2 Mencadangkan pemilihan prinsip inventif.
1.3.3 Menjustifikasikan cadangan perubahan reka
APRIL bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif.
1.3.4 Menghasilkan lakaran produk berfokuskan
bahagian yang mempunyai masalah inventif.

5 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI Murid boleh: TAHAP TAFSIRAN 19 APR 2022
17APR-21 APR 2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.1 Mengenal pasti teknologi pembuatan produk. - Cuti Sempena
2.1.2 Menghuraikan proses pembuatan produk PENTAKSIRAN Menyatakan teknologi yang digunakan dalam Nuzul Al-Quran
reka bentuk pembuatan
berdasarkan teknologi pembuatan konvensional 1
dengan pembuatan moden
2 Menjelaskan proses pembuatan produk.

Menghasilkan lakaran 3D dan model yang
3 mempunyai maklumat yang lengkap iaitu dari

segi prinsip, elemen, bahan dan ukuran.

1

6 2.1.3 Membanding beza teknologi pembuatan
24APR-28 APR konvensional dengan pembuatan moden dalam
proses penghasilan produk.
7
1-5 MEI 2.1.4 Membuat lakaran model 3D bermaklumat.
2.1.5 Menganalisis lakaran model 3D.
8 2.1.6 Membuat acuan model 3D.
8-12 MEI
1-2 MEI 2022 -CUTI SEMPENA HARI PEKERJA
3-6 MEI 2022 -CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI

2.1.7 Membuat model 3D berdasarkan proses kerja: TAHAP TAFSIRAN 15 MEI 2022
(i) Secara acuan Hari Wesak
(ii) Menggunakan pen 3D PENTAKSIRAN Menghasilkan lakaran 3D dan model yang
mempunyai maklumat yang lengkap iaitu dari
2.1.8 Membuat kemasan model 3D menggunakan 3 segi prinsip, elemen, bahan dan ukuran.
electro- static dan electro platting .

2.0 APLIKASI TEKNOLOGI Menganalisis bahan yang sesuai dan lakaran
4 untuk membuat model 3D.

MEI 9 2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.9 Menilai model 3D yang telah dihasilkan. Menjustifikasi prinsip dan elemen reka bentuk
15-19 MEI 5 model 3D.
2.1.10 Menjana idea untuk penghasilan reka bentuk

produk yang lebih efisien. Membuat kemasan model 3D dan memperinci

6 ujian bagi mengukur tahap keberkesanan model
yang dibina dan menjana idea untuk produk yang

lebih efisien.

10 23 MEI - 03 JUN 2022 - PENTAKSIRAN PENGGAL 1 (UP1) Tertakluk kepada
22-26 MEI perubahan

11
29 MEI – 2 JUN

CUTI PENGGAL 1 (4-12 JUN 2022) – 9 HARI

HARI KEPUTERAAN YANG DI-PERTUAN AGONG - 06 JUN 2022

Murid boleh:

JUN 12 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.2.1 Mengenal pasti komponen mekanikal. TAHAP TAFSIRAN
12-16 JUN 2.2 Reka Bentuk Mekanikal 2.2.2 Menjelaskan bagaimana sistem mekanikal
PENTAKS Mengetahui nama komponen mekanikal dan
berfungsi pada produk yang dipilih. IRAN fungsinya yang terdapat dalam sesuatu produk.

1

2

13 2.2.3 Menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gajet yang Menerangkan sistem mekanikal yang terdapat dalam
19-23 JUN menggunakan komponen sistem mekanikal yang 2 gajet yang dipilih.
dipilih.
14 Memberi contoh bagaimana komponen dalam
26JUN – 30 JUN 2.2.4 Menganalisis kesesuaian komponen yang 3 sistem mekanikal berfungsi berdasarkan kepada
digunakan untuk membina gajet.
15 produk yang dipilih
3JUL-7 JUL 2.2.5 Membuat rumusan kekuatan dan kelemahan
komponen sistem mekanikal yang dipilih untuk membina Menganalisis fungsi komponen sistem mekanikal
gajet. 4 pada sesuatu produk
2.2.6 Membina gajet mekanikal berfungsi.
Memberi justifikasi kepada komponen sistem
2.27 Cadangan pemnambahbaikan kepada sistem 5 mekanikal yang dipilih.
tersebut oleh murid.
Membina gajet mekanikal berfungsi dan
6 mencadangkan penambahbaikan setelah pengujian

ke atas kefungsian dibuat.

16 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI Murid Boleh: TAHAP TAFSIRAN 10 -11 JULAI 2022
10-14 JUL 2.3 Reka Bentuk Elektrik 2.3.1 Mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem Cuti Sempena Hari
PENTAKSIRAN Menyatakan elemen yang terdapat dalam sistem
17 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI elektrik iaitu sumber, medium, beban dan elektrik. Raya Haji
17-21 JUL 2.3 Reka Bentuk Elektrik kawalan. 1
2 Menerangkan fungsi setiap elemen sistem 30 JULAI 2022
JULAI 18 2.3.2 Menunjuk cara reka bentuk litar peralatan elektrik: elektrik Awal Muharram
24-28 JUL (i) Keselamatan; 3
JULAI (ii) Kedudukan peranti dalam litar Membuat pengiraan parameter elektrik bagi (Sabtu)
OGOS (iii) Sambungan litar. 4 memastikan sumber, medium, beban dan 30 JULAI
kawalan sesuai digunakan dalam reka bentuk Hari Keputeraan
2.3.3 Membuat pengiraan parameter elektrik dalam gajet yang dihasilkan. Sultan Pahang
2.3.4 reka bentuk litar (Sabtu)
Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik Menganalisis parameter voltan, arus, rintangan
yang akan dibuat. dan kuasa pada satu gajet elektrik.

2.3.5 Menganalisis elemen sistem elektrik pada gajet TAHAP TAFSIRAN
yang akan dihasilkan.
PENTAKSIRAN Menganalisis parameter voltan, arus, rintangan
dan kuasa pada satu gajet elektrik.
4

19 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.3.6 Membina gajet elektrik berfungsi TAHAP TAFSIRAN
31JUL-4 OGS 2.3 Reka Bentuk Elektrik 2.3.7 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian gajet
PENTAKSIRAN Memberi justifikasi kepada produk sistem
20 2.3.8 Mencadang penambahbaikan ke atas reka bentuk elektrik yang dipilih dari sudut kesesuaian reka
7-11 OGS gajet yang telah dibina. 5 bentuk dan keselamatan.

3

6 Membina gajet yang berfungsi dan memenuhi
kriteria reka bentuk litar elektrik.

21 ULANGKAJI Tertakluk kepada
14-18 OGS perubahan
22 - 30 OGOS 2022 - PENTAKSIRAN PENGGAL 2 (UP2)
22 31 OGOS 2022
21-25 OGS CUTI PENGGAL KEDUA (3 – 11 SEPTEMBER 2022)- 9 hari Cuti Sempena
Hari Kebangsaan
23
28 OGS – 1SEPT 16 SEPT 2022
Cuti Sempena
SEPTEMBER 24 2.0 APLIKASI TEKNOLOI Murid Boleh: TAHAP TAFSIRAN Hari Malaysia
OKTOBER 11-15 SEPT 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.1 Menyatakan maksud mikropengawal
PENTAKS Menyatakan maksud dan bahagian-bahagian yang 09 OKT 2022
25 (microcontroller) dan Pemproses mikro IRAN terdapat dalam mikropengawal (microcontroller). Maulidur Rasul
18-22 SEPT (microprocessor).
2.4.2 Menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat 1 Menerangkan fungsi peranti yang terdapat dalam (Ahad)
dalam mikropengawal (microcontroller). litar mikropengawal (microcontroller).
2
2.4.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Melakar reka bentuk litar elektronik menggunakan
3 mikropengawal (microcontroller).

26 2.4.4 Membina litar simulasi yang berfungsi dengan TAHAP TAFSIRAN
25-29 SEPT perisian khas.
PENTAKS Membina litar elektronik kawalan mikropengawal
27 IRAN (microcontroller) yang berfungsi.
2-6 OKT
6
28
9-13 OKT 2.4.5 Membuat penyambungan litar input dan litar TAHAP TAFSIRAN
2.4.6 output kepada mikropengawal (microcontroller).
Menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan PENTAKS Menguji kefungsian litar yang menggunakan
penyambungan litar input dan litar output. IRAN mikropengawal (microcontroller).

2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.4.7 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar 4
2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.8 elektronik.

Mencadangkan penambahbaikan ke atas reka Membuat justifikasi kawalan atur cara input dan
bentuk litar elektronik. 5 output bagi menyelesaikan masalah.

4

29 Murid boleh: TAHAP TAFSIRAN
16-20 OKT 2.5.1 Menyatakan maksud dan menerangkan reka Menyatakan maksud reka bentuk sistem
PENTAKSIRAN akuaponik
OKTOBER bentuk akuaponik. Menerangkan kelebihan sistem akuaponik
2.5.2 Menjelaskan kelebihan reka bentuk akuaponik. 1
2.5.3 Mengenal pasti komponen akuaponik. Melakar dan membina model reka bentuk sistem
2 akuaponik
24-26 OKTOBER
3 2022

30 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.5.4 Melakar reka bentuk sistem akuaponik Menganalisis model reka bentuk sistem Cuti Sempena
23-27 OKT 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.5 bermaklumat 4 akuaponik selepas pengujian dibuat Deepavali
Menganalisis lakaran reka bentuk sistem
akuaponik. Memberi justifikasi model reka bentuk

31 5 akuaponik berdasarkan elemen dan prinsip reka
30 OKT – 3 NOV bentuk
2.5.6 Membina model reka bentuk sistem akuaponik
32 Menghasilkan laporan lengkap model reka
6-10 NOV 2.5.7 Menilai model reka bentuk sistem akuaponik 6 bentuk sistem akuaponik.
2.5.8 Mencadangkan penambahbaikan reka bentuk

sistem akuaponik yg lebih efisien.

NOVEMBER 33 Murid boleh: TAHAP TAFSIRAN
13-17 NOV 2.6.1 Mentakrifkan reka bentuk makanan
PENTAKSIRAN Menyatakan maksud dan kepentingan reka
2.6.2 Menjelaskan kepentingan rekabentuk makanan bentuk makanan
1

34 2.6.3 Mengaplikasikan penggunaan alatan dan Menerangkan kategori alat dan perkakasan
20-24 NOV perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk 2 dalam proses reka bentuk makanan
makanan
35 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI Melakar reka bentuk dan pembungkus
27 NOV – 1 DIS 2.6 Reka Bentuk 2.6.4 Melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan 3 makanan
Makanan pembungkusan makanan.
Menganalisis kesesuaian elemen dan prinsip
2.6.4 Melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan 4 dalam reka bentuk makanan
pembungkusan makanan.
DISEMBER 36 Menjustifikasikan pemilihan elemen dan
4-8 DIS 5 prinsip dalam lakaran reka bentuk makanan

Menghasilkan reka bentuk dan
6 pembungkusan makanan

CUTI PENGGAL KETIGA (9 -31 DISEMBER 2022)- 22 Hari
( 25 DISEMBER 2022 Cuti Krismas)
(1 JAN 2023- CUTI TAHUN BARU)

5

JANUARI 37 2.6.5 Menghasilkan reka bentuk dan pembungkus 2 JAN 2023
JANUARI 1- 5 JAN makanan -Menghasilkan Pembungkusan Makanan Cuti Sempena
Tahun Baru
38 2.6.6 Menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan.
8-12 JAN - Menghasilkan Reka Bentuk Makanan Tertakluk kepada
perubahan
39 ULANGKAJI
15-19JAN Tertakluk kepada
CUTI TAHUN BARU CINA (19-22 JANUARI 2023) – 4 HARI perubahan
JANUARI 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2022
FEBRUARI 23-26 JAN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2022
41 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBD
29 JAN – 2 FEB AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODANPBD
CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN 2022/2023 (17 FEBRUARI – 11 MAC 2023) – 23 HARI
42
5-9 FEB

43
12-16 FEB

6


Click to View FlipBook Version