The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by guitarza16, 2021-03-11 10:11:29

BEYOND MEETING ล่าสุด

BEYOND MEETING ล่าสุด

สงขลา จุดหมายปลายทางของการจัดงาน โดยสงขลาขอนาเสนอกิจกรรมหลังการประชุม ผ่าน
ไมซ์ระดับนานาชาติ ที่เพียบพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม มุมมองที่สะท้อน “5 THEMES” เป็นมุมมองที่แปลก
ในการจัดงาน ทั้งด้านการเข้าถึงตัวเมืองอย่าง ใหม่ที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักเดินทาง
รวดเร็ว สถานที่พักท่ีมีความสะดวกสบาย สถานท่ี ไมซ์ ได้แก่ Exclusive experience, Stress free &
จัดงานท่ีได้มาตรฐาน และที่ขาดไม่ได้อีก 1 ปัจจัย Restore health, Oldtown district, Mice to the
หลักที่สาคัญ ในการเลือกมาเข้าร่วมหรือเลือกจัด community of Songkhla และ Delicious in
งานท่ีนี่ คือกิจกรรมหรือการประชุมที่มีอัตลักษณ์ท่ี legend alongside Songkhla ท่ีพร้อมจะเสิร์ฟทุก
โดดเด่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะทาให้นักเดินทาง ความสขุ ใหก้ บั ทุกท่านอยา่ งไมร่ ลู้ มื
ไมซ์ได้พบกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ การเรียนรู้
และการลิ้มลองกับกิจกรรมที่สามารถสัมผัสและมี
ส่วนร่วมได้จริง ไม่อิงจินตนาการเหมือนที่ท่านเคย
ผ่านมา อีกท้ังความเป็นมิตรไมตรีจิตรท่ีดีของคน
สงขลา ที่พร้อมจะให้ความรู้ ความสุข และความ
อบอุ่นตลอดการทากิจกรรม ของทา่ นให้ออกมาเป็น
ภาพความทรงจาท่อี ่มิ เอมไปอย่างยาวนานBeyond Meeting คู่มือท่ีจะเป็นเคร่ืองมือ แนะนา ซึ่งได้รวบรวมสถานที่และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
สถานที่ท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมสุดพิเศษภายในจังหวัด ศักยภาพมากกว่า 20 แห่ง แต่ละแห่งล้วนมี
สงขลา เพื่อสร้างความประทับใจก่อน และหลังการประชุม เร่ืองราวของตัวเองอีกทั้งยังสามารถสร้าง

ท่ีสามารถตอบโจทย์ให้กับ “นักเดินทางกลุ่มไมซ์” ได้ และ ประสบการณ์ใหมๆ่ ตลอดจนการนาเสนอศักยภาพ
ยังเป็นแนวทางให้กับกลุ่มออแกไนซ์เซอร์ ที่จัดทริปการ และจุดหมายปลายทางต่างๆของจังหวัดสงขลาได้
เดินทางใหแ้ ก่นกั เดินทางไมซ์ทจ่ี ะเดนิ ทางมายังสงขลา เป็นอย่างดี

การเลือกจุดหมายปลายทางในการเดินทางมาประชุมของ “นักเดินทางกลุ่มไมซ์” ส่วนใหญ่แล้ว
นอกเหนือจากการมาประชุม มักหาเวลามาพักผ่อนและสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้เกิดความน่าสนใจ
โดยเฉพาะความหลากหลายของกิจกรรมพิเศษที่จัดข้ึนก่อนและหลังการประชุมให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ได้
ลุ่มหลงและต้องมนต์เสน่ห์ในเมืองสงขลาถิ่นแดนใต้ท่ีเล่าขานกันมาช้านาน ซึ่งสามารถตอบสนองทุกความ
ตอ้ งการไดอ้ ย่างครบครนั

ส ถ า น ที่ ท่ี จ ะ น า พ า นั ก เ ดิ น ท า ง ไ ม ซ์ ไ ป รู้ จั ก ส รี ร ะ แ ห่ ง
ความสุขและประสบการณ์ท่องเท่ียวในมุมมองที่หลากหลาย
มิติและแปลกใหม่ของจังหวัดสงขลา ท่ีจาแนกตามพฤติกรรม
และความตอ้ งการของนกั เดนิ ทางไมซ์ ได้เรียนรู้และสัมผัสจริง
ใช่เพียงแค่ประสบการณ์เท่านั้น แต่สามารถเปลี่ยนความ
ประทับใจให้กลายเป็นเร่ืองราวสุด Exclusive ท่ีสะท้อนผ่าน
“5 THEMES”

ค ว า ม พิ เ ศ ษ อ ยู่ คู่ กั บ ธุ ร กิ จ ไ ม ซ์ ม า อ ย่ า ง

ยาวนาน เน่ืองจากนักเดินทางไมซ์มักจะคาดหวัง
มากกว่านักเดินทางทั่วไป และปัจจุบันการ
ออกแบบประสบการณ์ท่ีแสนพิเศษน่าจดจาและ
หาไม่ได้จากท่ีอื่น กลายเป็นนิยามใหม่ที่น่าจับตา
มองจากทั่วโลก จึงเกิดเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ
“ประสบการณ์สุดพิเศษ” ที่จะนาเสนอผ่านแต่ละ
จดุ หมายปลายทางเพอ่ื เตมิ เต็มชีวิตสุดพิเศษให้กับ
นักเดนิ ทางไมซ์

ร้านอาหารท่นี ่าเสนออาหารพ้ืนบ้านที่คัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งต้นก่าเนิดรังสรรค์เป็นเมนูพื้นถ่ินท่ีคุ้นชินสู่รสชาติแห่งความ
เป็นสากล ไม่ว่าจะเป็น Signature ที่ทางร้านได้น่าเอา"สะหวา"ผลไม้ท้องถ่ินท่ีเป็นช่ือของร้านน่ามาเป็นเคร่ืองดื่มซิกเนเจอร์ของ
ท่นี ่ีหรือไมว่ ่าจะเปน็ การน่าเอาไข่ครอบซึง่ เป็นอาหารท้องถิ่นมาท่าเป็นเค้กซึ่งหารับประทานจากท่ีไหนไมไ่ ด้อย่างแน่นอน

4135 ตา่ บลควนลัง อา่ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074 255 564
สะหวา Sawa Restaurant

ร้านอาหารท่ีติดทะเลสาบสงขลา มีพ้ืนที่ 2 ชั้น ทั้งอินดอร์ และเอาท์ดอร์ รูปแบบภายในร้านมีการตกแต่งอย่างมีสไตล์
สวยหรู และมีการตกแต่งตามเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทน์ วันคริสต์มาส เป็นต้น ซึ่ง signature ของทางร้านจะมีการ
เปิดเรือรอบพิเศษที่จะพาทุกท่านได้ดื่มด่าไปกับบรรยากาศกับการล่องชมเกาะหนู ท่ีเดียวในจังหวัดสงขลา และมีการเสิร์ฟท้ัง
อาหารทะเล อาหารพนื้ บา้ นหลากหลายให้เลอื ก เหมาะกับการเลี้ยงรบั รองหรอื เลยี้ งสังสรรคต์ ่างๆ

ตา่ บลบอ่ ยาง อ่าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
064 069 4646
Sea Bass Bar & Restaurant

เป็นร้านอาหารทถี่ กู ตกแต่งตามสไตล์ยุโรป มีพื้นท่ีกว้างขวางให้สามารถจัดงานดินเนอร์ งานเล้ียงต้อนรับ และเทศกาลไวน์
ซ่ึงบรรยากาศสุดหรูของร้านอาหาร Wine Village Hatyai ให้ความรู้สึกเหมือนก่าลังนั่งจิบไวน์อยู่ในบ้านผู้ดีชาวตะวันตกและท่ี
พเิ ศษไปกวา่ นนั้ ท่นี ไ่ี ดร้ วบรวมไวนช์ ้นั ดี 12 ชนิดจากท่วั โลกมาไวท้ ่นี เี่ พอ่ื ให้ไดด้ ่มื ด่าและสมั ผัสรสชาติสุดพรีเม่ียม รับรองว่าจะเป็น
ประสบการณ์สุดพเิ ศษที่นา่ จดจา่ แน่นอน

145 ถนนประชายินดี ตา่ บลหาดใหญ่ อา่ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074 800 157
Wine Village Hatyai

"ร้านคอฟฟี่เคียงดาว" ที่ต้ังอยู่บนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา นอกจากจะได้ดูดาวแล้ว มาร้านนี้ยังได้บรรยากาศ
และววิ ดีๆ มีโซนห้องแอร์ให้นั่งถงึ 2 โซน และข้างบนมีดาดฟ้า ที่ข้ึนไปแล้วสามารถมองเห็นวิวสวยๆและธรรมชาติอันงดงามของ
ทะเลสาบและเมอื งสงขลาได้ 360 องศา พร้อมกับจบิ กาแฟชลิ ๆไปด้วย ซึง่ แนน่ อนว่าจะเป็นมุมท่ีผู้ได้ไปจะต้องประทับใจหลงไหล
ที่แหง่ นอ้ี ยา่ งแนน่ อน

ต่าบลเขารูปชา้ ง อา่ เภอเมืองสงขลา จงั หวดั สงขลา 90000 (อย่บู นหอดดู าวเฉลิมพระเกยี รติฯสงขลา)
065 352 4163
Coffee Kiang Daw คอฟฟ่ีเคยี งดาว

ร้านอาหาร Chef table ช่ือดังของจังหวัดสงขลาที่มีช่ือว่า REALM หรือ ร้าน “เร่ิม” คาเฟ่และร้านอาหารสไตล์
เคาน์เตอร์บาร์ ซึ่งจุดประสงค์ของทางร้านก็คือต้องการให้ลูกค้าและเชฟรวมไปถึงบาริสต้าได้ร่วมพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดน่ันเอง
แอบบอกว่าเชฟของร้านน้ีมีดีกรีเป็นถึงคุณหมอช่านาญด้านไวรัส และยังเป็นถึง “MasterChef UK” คนไทยคนแรกในรายการ
โดยทกุ จานจะมีสตอรแี่ ละความคิดสร้างสรรคท์ แี่ ตกตา่ งกันไป ส่าหรบั การสั่งอาหารกส็ ามารถสง่ั แบบ A-la-carte ไดเ้ ลย

613 ถนน ธรรมนูญวถิ ี ต่าบลคอหงส์ อ่าเภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา 90110
095 023 7775
https://www.realmcafe.com/

กิจกรรม Surfboard, Surfskate, Skimboard, Kiteboard,Sup เป็นกิจกรรมทางทะเล ณ ริมหาดสมิหลาที่จะเนรมิต
ริมทะเลสาบท่ีสวยที่สุดของจังหวัดสงขลาให้โดดเด่น พร้อมท่ีจะพาทุกท่านได้ไปด่ืมด่ากับประสบการณ์ใหม่ๆ แบบไม่เคยลองท่ี
ไหนมาก่อน และยังเป็นกิจกรรมที่สามารถเล่นได้ทุกช่วงทุกวัย รวมถึงมีอุปกรณ์ในการเล่นอย่างครบครันที่คอยอ่านวยความ
สะดวกให้

ริมหาดชลาทศั น์ จงั หวดั สงขลา
Samilasurf club , Songkhlaturtle SUP, SurfaholicThailand, Surfskate&LongboardSongkhla

ก า ร ไ ด้ พั ก ผ่ อ น ร่ า ง ก า ย ข อ ง เ ร า จ า ก ก า ร ที่
ทา ง า น ห นัก มา โ ด ย ต ล อ ด ก็เ ป็น อีก ห นึ่ง
ความต้องการของนักเดินทาง ไมซ์ อีกทั้ง
ในปัจจุบัน เท รนด์ฟื้นฟูสุข ภ า พร่างก า ย
และจิตใจกาลังเติบโตและมาแรงอย่าง
ก้าวกระโดด ทาให้ผุดแนวคิด “Stress
free & Restore health” ซึ่งเป็นการ
นา เ ส น อ จุด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง ที่จ ะ ม อ บ
ความผ่อนคลาย ปราศจากความเครียด
แ ล ะ ฟื้ น ฟู สุ ข ภ า พ ใ ห้ กั บ นั ก เ ดิ น ท า ง ไ ม ซ์

ร้านชบา มีบริการนวดเพ่ือสุขภาพและบริการสปาท่ีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกสรร โดยทางร้านจะมุ่งเน้นการใช้
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นหลัก เพ่ือสุขอนามัยท่ีดีของลูกค้า การรักษามาตรฐานการให้บริการของพนักงานเป็นหัวใจส่าคัญของ
ชบา ทั้งนี้ขอให้เช่ือมั่นได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการท่ีได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัยอย่างดีที่สุด เนื่องจากทางร้านได้รับ
มาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

303 ถนนนวลแกว้ อุทศิ ต่าบลคอหงส์ อ่าเภอหาดใหญ่ จงั หวัดสงขลา 90110
081 766 7143
ชบานวดเพ่ือสุขภาพ สาขา3 ปตท.นวลแกว้

New season massage ซึ่งต้งั อยู่ในโรงแรมNew season square มาท่ีน่ีแล้วจะได้สัมผัสความผ่อนคลาย คุณภาพระดับ
โรงแรม แต่ราคาไมแ่ รง แวะมานวดผอ่ นคลาย พร้อมบรรยากาศทเี่ ป็นสว่ นตัว สะอาด ปลอดภัย พนักงานนวด ฝีมือดี มีใบอนุญาต
จากกระทรวงสาธารณสขุ ทจี่ อดรถสะดวกสบาย อยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ท่ีส่าคัญได้รับมาตรฐาน Amazing Thailand Safety
and Health Administration (SHA) อกี ดว้ ย

106 ถนนประชาธิปตั ย์ ตา่ บลหาดใหญ่ อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074 352 888
New Season Square Hotel

ร้านสวัสดี นวดเพ่ือสุขภาพ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ (ตรงข้ามห้างลีการ์เดนท์) ซึ่งล้อมลอบไปด้วย โรงแรม ร้านอาหาร
และแหล่งช๊อปปิ้ง ชื่อดังมากมาย ร้านน้ีได้เปิดให้บริการมามากกว่า 15 ปี จึงเป็นท่ียอมรับในด้าน การบริการและฝีมือของ
พนกั งานนวดทีถ่ ูกฝกึ มาอยา่ งดีและผา่ นหลักสตู รนวดอย่างถกู ต้อง ทง้ั น้ี ทางร้านสวสั ดี นวดเพื่อสขุ ภาพ มีให้บริการทั้ง นวดฝ่าเท้า
นวดตวั นวดอโรมา นวดสวีดิช ฯลฯ

34/1 ถนนประชาธิปตั ย์ ตา่ บลหาดใหญ่ อ่าเภอหาดใหญ่ จงั หวัดสงขลา 90110
093 324 5951

สปาเซ็นวารีเป็นแผนกหนึ่งของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา น่าเสนอแนวคิดและโซลูชั่นสปาที่มีตราสินค้าและ
ปรับแต่งได้ทั่วท้ังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง กลุ่มผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยร้านค้าในเมืองรีสอร์ทจุดหมาย
ปลายทางและร้านบูตกิ ทง้ั หมดไดร้ บั การออกแบบมาเพื่อใหแ้ ขกได้รับประสบการณ์ท่ยี าวนานหลังจากวนั หยุดสิ้นสดุ ลง

3 ถนนเสน่หานสุ รณ์ ตา่ บลหาดใหญ่ อา่ เภอหาดใหญ่ จงั หวัดสงขลา 90110
074 352 222
https://www.spacenvaree.com/th/spa/centara-hat-yai/

สัมผัสบรรยากาศความผ่อนคลายกับความหรูหราโดดเด่นที่มีมากกว่าค่าว่าสปา โอลิวาสปามีบริการหลากหลายรูปแบบ
ใหเ้ ลือกตามความสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็น การนวดด้วยหินร้อนและการนวดไทย อีกท้ังมีบริการบ่าบัดที่หลากหลายอาทิ เช่น
อโรมาเธอราพี ทรที เมนทอ์ ายุรเวทและการนวดกดจุด ตลอดจนมีบรกิ ารออนเซนขนาดใหญท่ ่สี ดุ ในสงขลาอีกดว้ ย

999 หมู่ 7 ถนนตนั รัตนากร ต่าบลส่านกั ขาม อา่ เภอสะเดา สงขลา 90320
074 557 222
Grand Oliver Hotel Dannok

“Dhatu” มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตค่าว่า “ธา-ตุ” น่ามาเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า “ดาตู” เป็น
แนวคิดของรา้ นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ รา่ งกายประกอบไปด้วยธาตุตา่ งๆ ในขณะที่ธาตุมีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ในสภาวะ
สมดุลร่างกายจะมีสุขภาวะที่ดี ไม่เกิดการเจ็บป่วย ดาตูคลินิกจึงได้น่าการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทยมา
ผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพไปในขณะเดียวกัน ได้แก่ การนวด การฝังเข็ม การอบสมุนไพร กัวซา
และ การประคบร้อน เป็นตน้

ราษฎร์ยินดี ซอย 2 ตา่ บลหาดใหญ่ อา่ เภอหาดใหญ่ จงั หวัดสงขลา 90110
074 244 879
Dhatu

ผ่อนคลายจากความเครียดและสร้างสมดุลท่ีดีให้สุขภาพร่างกายและจิตใจพร้อมกับการปรนนิบัติอย่างสมบูรณ์และการ
ผ่อนคลายอย่างเตม็ ที่โดยtherapist หรือพนักงานนวดทม่ี ปี ระสบการณส์ ูง และมีทางเลือกในการบ่าบัดท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น
นวดแผนไทย นวดน้่ามัน นวดฝ่าเท้า หรืออ่ืนๆ ซ่ึงสปาท่ีผ่านมาตรฐานสบส.จากกระทรวงสาธารณสุข อีกท้ังผลิตภัณฑ์ท่าความ
สะอาดทผี่ า่ นมาตรฐานสาธารณสุขจังหวัด และยงั รวมไปถึงห้องนวดทีม่ คี วามเปน็ ส่วนตวั ทุกห้องให้อกี ด้วย

14 ปุณณกัณฑ์ ซ. 2 ต่าบลหาดใหญ่ อา่ เภอหาดใหญ่ จงั หวัดงขลา 90110
099 174 7196
หทัยธาราสปาHathaitharaSpa

“ยา่ นเมืองเกา่ สงขลา” ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง
มีถนนสายสาคัญน่าเดินเท่ียว คือ ถนนนครนอก
ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็นถนนท่ีประกอบ
ไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามยังคง
เอกลักษณ์ด้ังเดิมเอาไว้ ตั้งเรียงรายต่อเนื่องกันไป
ตามถนน แถมมีการเพิ่มสีสันด้วยภาพวาดสตรีท
อาร์ทตามผนังอาคารบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งนอกจาก
นักเดนิ ทางไมซ์จะไดช้ มความงามของสิง่ เหลา่ น้ีแล้ว
นักเดินทางไมซ์ยังได้เพลิดเพลินไปกับการสะท้อน
เร่ืองราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสงขลาอีก
ดว้ ย

ภาพ Street Art ย่านเมืองเก่าสงขลา ส่วนใหญ่มัก
สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละภาพก็สื่อให้
เห็นถึงความเรียบง่าย และการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายแบบลงตัว นับเป็นอีกหน่ึงเสน่ห์ท่ี
ชวนหลงใหล ใครมาย่านเมืองเก่าสงขลาแล้วไม่ได้มาถ่ายรูป
คู่กับ Street Art แสดงว่ายังมาไม่ถึงสงขลา เพราะตลอด
สองข้างทางย่านเมืองเก่า จะมีภาพต่างๆอยู่ตามฝาผนังตึก
ทั้งอาคารบ้านเรือน หรือแม้กระทั่งร้านรวงต่างๆ งานศิลป์
ทค่ี รีเอทในรปู แบบต่างๆนี้ ก็หวังดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ได้มา
เชค็ อนิ ถา่ ยรปู เกๆ๋ เทห่ ์ๆ เกบ็ ภาพไวบ้ นั ทึกความทรงจ่า

นครใน ต่าบลบอ่ ยาง อ่าเภอเมืองสงขลา จงั หวดั สงขลา
90000
https://www.songkhla-ht.org/

เปน็ สว่ นหนง่ึ ของย่านเมืองเกา่ นครสงขลาที่รับรองว่า
จะทา่ ให้หลายคนที่มาสัมผสั ประทบั ใจและอยากจะมาซ่้าอีก
ซึ่งเป็นการส่ือถึงรากฐานของชาวสงขลาพัฒนาความเป็น
สมัยใหม่ให้กลมกลืนไปกับวัฒนธรรม ไม่เพียงแต่คนสงขลา
ไดด้ แู ต่ให้นักทอ่ งเท่ียวได้รับชมได้รู้จักอดีตของที่น้ีเพื่อจะได้
ก้าวขา้ มไปสกู่ ารเรียนรู้ในอนาคตได้อย่างลงตัว

140 142 นางงาม ตา่ บลบอ่ ยาง อ่าเภอเมอื งสงขลา
จังหวดั สงขลา 90000
095 649 9656
a.e.y.space

พิพิธภัณฑ์ผ้าภาคใต้แห่งเดียวในประเทศ ไทยเป็น
การสะสมผ้าภาคใต้หาชมยากจากคอลเลกชั่นส่วนตัวส่วน
ใหญ่เป็นผา้ จากจงั หวัดสงขลามาจากชาวบ้านชุมชมมุสลิม
เป็นหลักเพราะชาวมุสลิมถือว่าผ้าเป็นมรดกส่งต่อให้กับ
ลูกหลานได้นอกจากความสวย งามแล้วยังเป็นการเล่า
ประวตั ศิ าสตรผ์ า่ นผนื ผ้าตลอดจนวิถีชีวิตของคนสงขลาใน
อดตี จวบจนปัจจุบนั

238 ถนน นครนอก ตา่ บลบ่อยาง อา่ เภอเมืองสงขลา
จังหวดั สงขลา 90000
094 598 1299

การท่องเที่ยวชุมชน เป็นอีกหน่ึงจุดหมาย
ปลายทางท่ีน่าสนใจสาหรับนักเดินทางไมซ์
เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะชุมชนแล้วน้ัน พ้ืนท่ีตั้งของ
ชุมชมแต่ละแห่งส่วนใหญ่ยังมีความสมบูรณ์
ของทรพั ยากรธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เมื่อได้
ไปเที่ยวเหมือนได้รับการชาร์ตพลังไปในตัว
อีกทั้งการมาท่องเท่ียวชุมชนสามารถช่วย
กระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ทาให้สามารถเล้ียง
ตัวเองไดแ้ บบย่ังยนื

พืน้ บ้านนเ้ี ป็นวถิ ขี องชุมชนใน อ. สทงิ พระ เป็นชมุ ชนทีม่ อี าชีพเปน็ เกษตรกร และประมงน้่าจืด องค์ประกอบส่าคัญอย่าง
ตาลโตนด ทอ้ งนา และ ทะเลสาบสงขลา คือ หัวใจของกิจกรรมสุด สร้างสรรค์ที่ ศูนย์เรียนรู้ วิถีโหนด นา เล ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
อาหารจากต้นตาลโตนด วิถีชีวิตกับ ท้องนาและทะเลสาบสงขลา การแปรรูปข้าวและ ตาล กลายเป็นกิจกรรมท่ีทั้งอ่ิมอร่อย
สนุก ไดเ้ รียนรู้ ส่งิ ใหมๆ่ จากวิถชี ีวติ และธรรมชาติ

11/4 หมู่ 7 ตา่ บลทา่ หิน อา่ เภอสทงิ พระ จงั หวดั สงขลา 90190
074 590 546, 081 2757156
Node na le

ประชาชนตา่ บลร่าแดงมีอาชีพท่านา ท่าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ในช่วงก่อนฤดูกาลท่านาชาวบ้านที่นี่สวนใหญ่จะปลูกต้น
ปอเทืองกันเพื่อท่ีจะช่วยการบ่ารุงดินช่วยให้ต้นข้าวออกรวงได้สวยสมบูรณ์ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเปิดบ้านต้อนรับการ
ท่องเท่ียวของชาวร่าแดง อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศูนย์รวมความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เปน็ ชุมชนท่มี วี ถิ ีชาวบ้านท่ีเรียบง่ายน่าสนใจที่เราเข้าไปสัมผัสได้มีการศึกษาวิถีการเรียนรู้จักตาลโตลด การเรียนรู้จักบ้านใบตาล
หรือการอนรุ ักษเ์ รือนพืน้ ถน่ิ กันได้

หมู่ที่ 3 ต่าบลร่าแดง อ่าเภอสงิ หนคร จังหวัดสงขลา 90330
084 300 6785

ชุมชนเก่าแก่ท่ียังรักษาวิถีชีวิตเกษตรกรรมไว้ท้ังการท่านา ท่าสวนผลไม้ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เล้ียงปลา
กะพงในทะเลสาบสงขลา และชาวชุมชนเกาะยอนนั้ ก็มศี ิลปวฒั นธรรม ประเพณี มีวถิ ชี ีวติ ของชาวใต้ท่ีงดงาม รวมถึงวิถีชีวิตของ
กลุ่มแม่บ้านท่ีเกี่ยวโยงกับการทอผ้าจนได้พัฒนาเป็นผ้าทอเกาะยอท่ีมีอายุมานานกว่า 200 ปี อันสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
นอกจากน้ียังมีอาหารถ่ินเป็นตัวชูโรง โดยสิ่งที่ชาวบ้านท่าในชีวิตประจ่าวันได้เปิดเป็นกิจกรรมให้ได้เรียนรู้สร้างประสบการณ์
ตลอดจนกอ่ ให้เกดิ เปน็ ของดีทีน่ ่าท่องเทีย่ วบนเกาะยอมากมาย

หมู่ 1 บ้านอา่ วทราย ตา่ บลเกาะยอ อา่ เภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
081 872 5206

อาหารในตานานของชาวสงขลาจะมีการคงความ
ชัดเจนด้วยกลิ่นรสของก้นครัวพหุวัฒนธรรมทั้งทะเล
ป่าเขา ไทย จีน มลายู ผสมครัวฝรั่งนิดๆ ไหนจะเมนู
ลับประจาตระกูลตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่ก็มีหลายร้าน
และหลายเมนูท่ีกาลังจะกลายเป็นอาหารจานสุดท้าย
เป็นเพียงตานานของเมืองสงขลา จึงหยิบยกข้ึนมา
เป็น“Theme” เพ่ือนาเสนออาหารในตานานท่ีอยู่
เคียงคู่จังหวัดสงขลาให้กับนักเดินทางได้สัมผัสถึง
รสชาติและความอร่อยท่ีเคียงคู่ชาวสงขลามาเป็น
เวลานาน

มาถึงสงขลาแล้วไม่ได้มากนิ ขา้ วสตู ถือว่ามาไม่ถึง เพราะนี่เป็นเมนูท่ี
เล่าเรื่องเมืองสงขลาในอดตี ได้ชัดเจนมาก เมนูน้ีเป็นเมนูสไตล์กุ๊กช็อปกล่ิน
อายครัวฝร่ังแบบจีนท่ีมีความเป็นไทยใส่ลงไปโดยร้านเก่าแก่ท่ียังคงเสิร์ฟ
เมนูนี้คือเกียดฟ่ัง ซ่ึงถ่ายทอดการท่าสตูมายาวนานถึง 3 รุ่น เร่ิมจากพ่อ
ครัวรุ่นแรกท่เี ปน็ ชาวจีนไหหล่าทไี่ ด้มีโอกาสไปทา่ งานเปน็ กกุ๊ บนเรือฝร่ังแต่
ย้ายมาเปิดร้านในสงขลาก็ต้องปรับเร่ืองวัตถุดิบ เช่น จากที่เคยใช้นมเนย
ตามสูตรครัวฝรั่งก็ต้องใช้กะทิเข้ามาสร้างความมันใส่เครื่องพะโล้ลงไปนิด
กินคู่น่้าจ้ิมใส่น่้าส้มตาลโตนดแบบไทยๆเป็นความพหุวัฒนธรรมที่สะท้อน
อยใู่ นอาหารหนึ่งจานไดเ้ ดด็ ขาดมาก

120 นางงาม ตา่ บลบอ่ ยาง อ่าเภอเมอื งสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
074 311 998
ร้านขา้ วสตู เกยี ดฟ่ัง ซาลาเปาลูกใหญ่

ต่านาน แต่เต้ียม บ๊ะกุ๊ดเต๋ ของ อ.หาดใหญ่ คงคุณภาพรสชาติด่ังเดิม
มาร่วม 18 ปี แตกก่ิงก้านออกเป็น 3 แห่ง ให้ได้ร่วมลิ้มรสความอร่อย
กลายเป็นท่ีโจษจนั มาถึงหาดใหญต่ อ้ งหาความอร่อยใส่ท้องท่ี “โชคดีแต่เตี้ยม”
ซึ่งทีเด็ดของที่น่ี คือ บ๊ะกุ๊ดเต๋ ท่ีปรุงด้วยเคร่ืองยาจีนกลิ่นหอมอีกท้ังถูกร่าลือ
ไปไกลถึงประเทศเพ่ือนบ้านจนนักท่องเท่ียวจากมาเลเซียต้องพากันมากิน ซ่ึง
สงิ่ ท่คี ณุ จะพบไมว่ ่าคุณจะมาเชา้ สักแค่ไหน คือ รา้ นนี้คนแน่นแทบจะตลอด

58 25 ถนนละม้ายสงเคราะห์ ตา่ บลหาดใหญ่ อา่ เภอหาดใหญ่
จงั หวดั สงขลา 90110
081 372 6181
โชคดแี ตเ่ ต้ยี ม บะกุ๊ดเต๋ หาดใหญ่

การทีร่ ้านไอติมโอ่งโด่งดง่ั นนั้ เป็นเพราะมีเอกลกั ษณ์เฉพาะตวั ของ
ที่ร้านโดยภาชนะที่ใช้ใส่ไอติม ทางร้านจะเสิร์ฟมาเป็ นโอ่งใบเล็กๆมี
ลวดลายน่ารักๆ ภายในบรรจุไอติมรสชาติต่างๆ อาทิเช่น กะทิสด ลิ้นจี่
โดยมีเมนเู ด็ดประจาร้านคือ "ไอตมิ ไข่แข็งรสเลิศ" ทานคู่กบั กล้วยหอม
และลกู ช้ินชบุ แปง้ ทอด บอกได้เลยว่า “ฟิน” อีกทั้งรสชาติของไอติมร้านน้ี
อรอ่ ยอย่าบอกใคร ด้วยสูตรไอติมโบราณจาก “โกถ่อง” ซึ่งเป็นสูตรโบราณ
ทีม่ ีมานานกวา่ 70 ปีนั่นเอง

นางงาม ซอย 2 ต่าบลบ่อยาง อา่ เภอเมอื งสงขลา จงั หวัดสงขลา
90000
074 315 594
ไอติมโอ่ง ถ.นางงาม สงขลา

ร้านฟอร์ซีนเป็นร้านน้่าชาท่ีเปิดมานานมาก เหมาะอย่างย่ิงส่าหรับ
นักเดินทางไมซ์ชาวมุสลิมที่เดินทางมาจังหวัดสงขลา และต้องการที่จะหา
ของหวานรับประทานยามค่าคืน อีกทั้งทางร้านมีการน่าเสนอเมนูบริการที่
หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นเมนูเคร่ืองด่ืม ของหวาน ของคาว ของทาน
เล่น เมนูที่แนะน่า โรตีทิชชู ชาชัก โอดิบปั่น และชาอพอลโล่เย็น ที่มี
รสชาติเปน็ เอกลักษณ์ ใครที่มาเท่ียวสงขลาแล้วยังไม่ได้มาลิ้มลอง ถือว่ายัง
มาไม่ถงึ จังหวดั สงขลา

ตา่ บลบอ่ ยาง อา่ เภอเมืองสงขลา จังหวดั สงขลา 90000
081 678 3284

ร้านต้นต่ารับซาลาเปาทอดที่อยู่คู่เมืองหาดใหญ่มายาวนานกว่า 30
ปี ท่ไี ม่วา่ ใครแวะเวียนผ่านมาก็มักจะมาน่งั ทานสังสรรค์ หรือซ้ือกลับไปเป็น
ของฝากจนลูกค้าบางคนถึงกับเอ่ยว่า “มาหาดใหญ่แล้วไม่ได้มาโกอ้วน…ก็
เหมือนมาไม่ถึง” ในชว่ งเรมิ่ แรกนนั้ ทางร้านไดข้ ายเพยี งแค่ซาลาเปานึ่งและ
น้่าชา ตามวิถชี ีวิตของชาวใต้ที่ชอบด่ืมชาคกู่ ับติ่มซ่าทุกวันแต่ต่อมาทางร้าน
ได้มีการคิดค้นเมนู “ซาลาเปาทอด”ข้ึนโดยท่าจากแป้งสูตรลับเฉพาะ
แตกต่างจากแป้งของซาลาเปาน่ึงทั่วๆไปผ่านกรรมวิธีการทอดแบบ Deep
fried ท่าให้ได้ซาลาเปาท่ีกรอบนอกนุ่มในไม่อมน่้ามันเป็นที่ถูกใจของลูกค้า
และได้กลายมาเปน็ เมนู signature ของร้านอยา่ งในปัจจุบนั

46-42 ซอย ผดงุ วถิ ี ต่าบล หาดใหญ่ อ่าเภอหาดใหญ่
จงั หวัดสงขลา 90110
074 315 594
ซาลาเปาโกอ้วน สาขาหาดใหญ่

ร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารสไตล์ไทย-จีน เปิดข้ึนมามากว่า
20 ปีแลว้ เมนขู ึ้นช่ือท่ีสง่ั แทบทุกโตะ๊ คือ “ขาหมูทอด” ที่กรอบนอกนุ่มใน
เลอค่าที่สุด เสิร์ฟพร้อมกับน่้าจ้ิม 2 ชนิด คือซีอ๊ิวด่าหวาน กับน่้าจ้ิม
เข้มข้นสีส้ม จัดจ้าน ครบรสท้ังเปร้ียว เผ็ด หวาน ที่สืบมานานแล้ว และ
ยังเป็นร้านที่บอกต่อความอร่อยกันมารุ่นสู่รุ่น ด้วยค่านิยามสั้นๆ 3 ค่า
อร่อย ถูก และ ท่ีส่าคัญ ให้เยอะ ท่าให้ร้านอาหารจีนเล็กๆ ร้านน้ีเต็มไป
ด้วยลูกค้าหน้าเก่า-ใหม่แวะเวียนกันมาไม่ขาดสาย เพ่ือมาลองลิ้มชิมรส
เมนรู ะดับภตั ตาคาร

13 ถนนจนั ทร์นิเวศน์ 3 ต่าบลหาดใหญ่ อ่าเภอหาดใหญ่
จังหวดั สงขลา 90110
089 732 0864

ร้านไอติมจิวตั้งช่ือตาม นายจิว แช่หลี เป็นเจ้าของร้านรุ่นแรก ก่อนจะ
มาเปิดร้านขายไอติมก็ประกอบกิจการอ่ืนๆมาก่อน ว่ากันว่าฝีมือของนายจิว
สามารถท่าให้ข้าวเหนียวที่รองอยู่ก้นถ้วยเรียงเม็ดกันอย่างสวยงามเป็น
ระเบียบปัจจุบัน คุณอุ่นใจ ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 2 ยังคงตัดเย็บเสื้อผ้าและขาย
ไอตมิ ควบคู่กัน ไอติมจิวมีท้ังแบบใส่ไข่ และไม่ใส่ไข่ความแตกต่างของไอติมจิว
คือ การราดไขแ่ ดงลงบนไอติมก่อนตักไอติมใส่ถ้วย ท่าให้ไข่แดงน้ันกรอบ และ
ยังเป็นการดับกลนิ่ คาวของไข่ดบิ ได้

ถนนนางงาม ต่าบลบอ่ ยาง อา่ เภอเมอื งสงขลา จงั หวดั สงขลา 90000
085 754 8424
ไอตมิ จวิ ไอติมไขแ่ ขง็ เจา้ เกา่ เมืองสงขลา

“กรหมี่ไก่” เปิดร้านมานานกว่า 20 ปี เร่ืองรสชาติแทบจะไม่ต้อง
บรรยาย รับประกันความอร่อยด้วยเส้นหม่ีท่ีท่าเองเหนียวนุ่มน่า
รับประทาน ไก่ย่างระดับห้องเต้ น่้าซุปสูตรลับเฉพาะของร้าน เข้มข้น
หวานอร่อย มีกลน่ิ สมุนไพรเล็กน้อย อีกทั้งยังมีท็อปปิ้งอีกหลากหลายท้ัง
ไก่ฉกี ตบั หมแู ดง และลูกชน้ิ เสริ ฟ์ คู่กับผักกาดหอม รับรองว่าหากใครได้
ล้ิมลองจะต้องประทับใจและหากมีโอกาสจะต้องกลับมารับประทานอีก
ครง้ั อย่างแนน่ อน

ถนนผดงุ ภกั ดี ต่าบลหาดใหญ่ อา่ เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
089 463 3469Beyond Meeting ได้คดั เลือกจุดหมายปลายทางท่ีน่าสนใจมา
ท้ังหมด 27 แห่งซ่ึงเป็นเพียงบางส่วนของจังหวัดสงขลาที่นาเสนอ
เร่ืองราวสะท้อนผ่านมุมมอง“5Themes”ดังกล่าว นอกจากนี้จังหวัด
สงขลายังมีสถานท่ีต่างๆ อีกมากมาย ไมว่ ่าจะเป็น ทะเล ภูเขา น้าตก

”วัดวาอาราม และอาหารรสเลิศ ลองเปิดตาเปิดใจให้กว้าง แล้วจะรู้ว่า

สงขลายังมีสถานท่ีแอบซ่อนอยู่มากมาย รอให้นักเดินทางไมซ์ได้มา
สมั ผสั ถึงประสบการณอ์ นั แสนพเิ ศษ


Click to View FlipBook Version