The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1. รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 ฉบับย่อ (Thai) (003)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Watchara Minami, 2020-06-02 04:56:34

1. รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 ฉบับย่อ (Thai) (003)

1. รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 ฉบับย่อ (Thai) (003)

รายงาน ฉบับยอ่
การพฒั นาทย่ี งั่ ยนื
ปี 2562รายงานการพัฒนาทยี่ ่ังยนื ปี 2562 (ฉบบั ย่อ) 1

สารจากกรรมการผอู้ �ำ นวยการใหญ่

ไทยเบฟไดร้ ับแรงบันดาลใจและยดึ หลกั การ ทีย่ ั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ
ด�ำเนนิ งานตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง มาปรบั ใชเ้ ปน็ แนวทางกำ� หนดเปา้ หมายการพฒั นา
(Sufficiency Economy Philosophy - SEP) เพื่อความยั่งยนื ในการรบั มอื กบั การเปล่ยี นแปลง
ในพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศร ทางด้าน สง่ิ แวดล้อม สงั คมและเศรษฐกจิ ท่ีโลก
มหาภมู พิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กำ� ลงั เผชญิ อยู่ สอดคลอ้ งตามวาระการพัฒนาที่
และไดน้ อ้ มน�ำพระปฐมบรมราชโองการของ ย่ังยนื ปี 2573 ที่องคก์ ารสหประชาชาติจัดท�ำขึ้น
พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธิบดศี รสี นิ ทร นอกจากนี้ ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือใหอ้ งค์กร
มหาวชริ าลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั อนั มี บรรลวุ สิ ยั ทศั นด์ า้ นการพฒั นาอยา่ งยง่ั ยนื ไทยเบฟ
พระราชประสงคท์ ี่จะสืบสาน รักษา และตอ่ ยอด ไดร้ วบรวมพลังสรา้ งความแขง็ แกร่งในการบรหิ าร
แนวพระราชดำ� ริต่าง ๆ เพ่ือประโยชนส์ ุขของ จดั การธรุ กจิ เพอ่ื เปน็ เครอ่ื งมอื ในการเพม่ิ ศกั ยภาพ
ประชาชน โดยไทยเบฟไดน้ ำ� หลักปรชั ญา และค�ำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการมี
เศรษฐกจิ พอเพียงและเป้าหมายการพฒั นา สว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน

ฐาปน สิริวฒั นภกั ดี
กรรมการผอู้ ำ� นวยการใหญ่

ส�ำ หรบั ข้อมลู
เพ่มิ เติม

2 Stable and Sustainable ASEAN Leader

เก่ยี วกบั ไทยเบฟ

วสิ ยั ทัศน์ ไทยเบฟจัดจ�ำ หน่ายสนิ ค้า พันธกิจ
ครอบคลมุ กว่า
ผูน้ ำ�ด้าน สร้างสรรคแ์ ละ
เคร่ืองดม่ื ครบวงจร 90 ประเทศท่วั โลก แบ่งปันคณุ ค่า
จากการเติบโต
ของภมู ภิ าค

ผลติ ภณั ฑ์เครือ่ งดื่มและอาหารของไทยเบฟผลติ จาก

โรงงานสุรา 29 แหง่ โรงงานเบยี ร์ 30 แหง่ โรงงานผลิตเครื่องดืม่
ไม่มีแอลกอฮอล์ 31 แหง่
19 แห่งในประเทศไทย 3 แหง่ ในประเทศไทย
5 แห่งในสหราชอาณาจักร 26 แห่งในประเทศเวียดนาม และ 21 แหง่ ในประเทศไทย
2 แห่งในประเทศเวยี ดนาม 1 แห่งในประเทศเมียนมา 8 แห่งในประเทศมาเลเซยี
2 แห่งในประเทศเมยี นมา และ 1 แหง่ ในประเทศเวยี ดนาม และ
1 แห่งในประเทศจนี 1 แห่งในประเทศเมียนมา

โรงงานผลิตอาหาร 1 แห่ง เครือข่ายกระจายสินคา้
กว่า 400,000 จดุ ทั่วประเทศไทย
ในประเทศไทย

สำ�หรบั ข้อมลู
เพ่มิ เติม

รายงานการพัฒนาท่ยี ั่งยนื ปี 2562 (ฉบบั ย่อ) 3

เกยี่ วกับไทยเบฟ

ตวั อย่างตราสนิ คา้ ของไทยเบฟ

กลุม่ ธุรกิจสรุ า

รวงข้าว หงสท์ อง เบลนด์ 285 แสงโสม

แมโ่ ขง Balblair Old Pulteney Grand Royal

กลุ่มธรุ กจิ เบียร์ กลมุ่ ธุรกิจเครอ่ื งด่ืมไมม่ ีแอลกอฮอล์ กลุ่มธุรกิจอาหาร

ชา้ งคลาสสิก โออิชิ เอส โคล่า เอส เพลย์

Bia Saigon ครสิ ตลั รอ็ ค เมาเทน็ 100พลัส

สำ�หรับขอ้ มูล
เพ่มิ เตมิ

4 Stable and Sustainable ASEAN Leader

ประสิทธภิ าพในการดำ�เนินการ

ปี 2562 รายได้รวม (ประจ�ำ ป)ี ปี 2561 รายไดร้ วม (ประจำ�ปี)

274,110 ลา้ นบาท 236,416* ล้านบาท

ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ระยะเวลา 12 เดอื น ตลุ าคม 2560 - กนั ยายน 2561 ระยะเวลา 12 เดอื น *ปรบั ปรงุ ใหม่

71% สัดส่วนรายไดจ้ ากประเทศไทย 75% สดั สว่ นรายได้จากประเทศไทย
29% สดั ส่วนรายได้จากตา่ งประเทศ 25% สดั สว่ นรายได้จากตา่ งประเทศ

รวมสว่ นแบง่ ก�ำ ไรจากเงนิ ลงทนุ ในบรษิ ัทร่วมและการร่วมค้า

ยอดขาย (ลา้ นบาท) ก�ำ ไร (ล้านบาท)

300,000 267,357 229,695* 30,000 26,083 19,609*

150,000 15,000

0 2561 0 2561
2562 2562

*ปรบั ปรงุ ใหม่ *ปรับปรงุ ใหม่

เงนิ ปนั ผลประจ�ำ ปี (ลา้ นบาท) ตน้ ทนุ ขาย (ลา้ นบาท)

15,000 12,054 200,000 189,966 162,893*

9,793

7,500 100,000

0 2561 0 2561
2562 2562

*ปรบั ปรุงใหม่

ส�ำ หรบั ข้อมลู
เพิม่ เติม

รายงานการพฒั นาที่ยง่ั ยนื ปี 2562 (ฉบับย่อ) 5

ความสำ�เร็จดา้ นความย่งั ยนื ท่สี �ำ คัญในปี 2562

สิง่ แวดลอ้ ม อัตราสว่ นการปลอ่ ยกา๊ ซเรอื นกระจก
ลดลง 10ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
อตั ราส่วนการใช้พลังงาน เปรยี บเทยี บกบั ปฐี าน 2557%

ลดลง 7ต่อหนว่ ยผลิตภัณฑ์ อัตราส่วน*ของบรรจภุ ณั ฑห์ ลกั **
มาจากการใช้ซำ�้ การนำ�กลบั มาใช้ใหม่
%
75และการเก็บกลบั คืน
เปรยี บเทยี บกบั ปีฐาน 2557
%
ลดลง 14อัตราสว่ นการใชน้ �ำ้ ต่อหน่วยผลติ ภณั ฑ์
*ค�ำ นวณจากยอดขายโดยเทียบจากนำ้�หนกั บรรจภุ ณั ฑ์
% **บรรจุภณั ฑห์ ลกั ได้แก่ ขวดแกว้ ทีใ่ ช้บรรจุผลติ ภณั ฑเ์ ครื่องดืม่

เปรยี บเทียบกับปฐี าน 2557

สงั คม

94%การพัฒนาบุคลากร

เพือ่ สบื ทอดตำ�แหนง่
ของต�ำ แหนง่ ส�ำ คัญทงั้ หมด

การมีสว่ นร่วมของ 100% ของสถานประกอบการของกลุ่มไทยเบฟ
1,600พนกั งานจิตอาสากลุ่มไทยเบฟ
ทีม่ ีการด�ำ เนนิ โครงการพฒั นาชมุ ชนเปรยี บเทียบ
คน กับจ�ำ นวนสถานประกอบการท้งั หมด*
95,000ช่ัวโมงจิตอาสา
ชว่ั โมง * สถานประกอบการ หมายถงึ สถานประกอบการทม่ี ีการประเมินวา่ การด�ำ เนินการ
ของกลมุ่ ไทยเบฟอาจมผี ลกระทบต่อชุมชน ไม่ว่าจะเปน็ ทางตรงหรือทางอ้อมและ
กลุม่ ไทยเบฟจดั ใหม้ ีโครงการพัฒนาชมุ ชนรอบสถานประกอบการน้ัน ๆ (32 แห่ง)

เศรษฐกิจ

อตั ราสว่ นผลติ ภณั ฑ์ทไ่ี ดร้ บั การรบั รอง เป้าหมาย
45“ทางเลอื กเพอื่ สุขภาพ”
คิดเปน็ % 50ปี 2568
%
ของกลุ่มเคร่ืองดื่มไม่มแี อลกอฮอล์

ส�ำ หรับขอ้ มูล
เพิ่มเตมิ

6 Stable and Sustainable ASEAN Leader

ความส�ำ เรจ็ ด้านความยง่ั ยืนทีส่ �ำ คัญในปี 2562

ไทยเบฟได้เข้ารว่ มการประเมินความย่งั ยืน Dow (DJSI World) ต่อเนอ่ื งเปน็ ท่ี 3 และกล่มุ ตลาด
Jones Sustainability Indices (DJSI) หรอื ดชั นี เกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนอื่ ง
ความยงั่ ยืนดาวโจนส์ ต่อเน่อื งเปน็ ปีที่ 5 และ เป็นปีท่ี 4
ในปี 2562 ไทยเบฟไดร้ ับคดั เลือกเป็นผนู้ ำ� ในกลุ่ม นอกจากน้ี ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ระดบั โลก ตอ่ เนื่องเป็น อย่างก้าวกระโดดท�ำให้ไทยเบฟได้รับเลือกให้
ปีท่ี 2 ถือเปน็ บริษัทในอุตสาหกรรมเครอ่ื งดมื่ ของ เป็นบริษัทท่ีมีการพัฒนาความย่ังยืนเร็วที่สุด
อาเซยี นเพยี งบริษทั เดยี วที่ได้รับการประเมิน (Industry Mover) ในปี 2560 และ 2561
ใหเ้ ป็นท่ี 1 หรอื ผ้นู ำ� ดา้ นความยั่งยนื ในอนั ดบั สูง ความสำ� เรจ็ น้สี ะทอ้ นถงึ ความมงุ่ มั่นของไทยเบฟท่ี
ทสี่ ุดของโลกต่อเนื่อง 2 ปซี ้อน เปน็ สมาชิกใน จะด�ำเนินธุรกิจบนแนวทางการพฒั นาอย่างยง่ั ยนื
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่มดัชนีโลก

Beverage Member of Member of
Industry Leader DJSI World DJSI Emerging

2 3 Markets

consecutive years consecutive years 4

2019 Perfect consecutive years
score on
100
12 percentile on

topics 15

topics

MMInaedmruksbetetrsryoFGforoDoduJ,SpBI, eWBveoevrreladrga, egDe&JSInITdoEubmsaetcrrcgyoing

ส�ำ หรบั ขอ้ มูล
เพม่ิ เตมิ

รายงานการพฒั นาทยี่ งั่ ยืน ปี 2562 (ฉบับยอ่ ) 7

แนวทางการพัฒนาความยง่ั ยืนของไทยเบฟ

ไทยเบฟนอ้ มนำ� หลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง ให้ความส�ำคัญกับประเด็นส่ิงแวดล้อมเป็น
ของพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศร อันดับแรก หากสิ่งแวดล้อมถูกท�ำลาย ชุมชน
มหาภูมิพลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร ก็จะอยู่ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม
มาเปน็ แนวทางปฏิบตั ิเพอื่ พัฒนาความยั่งยนื ท�ำใหธ้ รุ กิจไม่สามารถดำ� เนินการตอ่ ไปได้ ดังนั้น
พรอ้ มทงั้ ยึดถือเป้าหมายการพัฒนาทย่ี ่ังยนื ของ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน สังคม จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทตี่ อ้ ง
องค์การสหประชาชาติ 17 ประการมาประกอบ เกอื้ กลู กันและด�ำรงอย่อู ยา่ งสอดคลอ้ งสนบั สนนุ
การกำ� หนดยทุ ธศาสตร์ในการพัฒนา ไทยเบฟ ซ่ึงกันและกัน

หลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ

• อยใู่ นวิถีและศกั ยภาพ
• หลีกเลย่ี งความสุดโตง่
• มวี นิ ยั ทางการเงนิ

ความรู้ การมภี มู ิคุ้มกนั ท่ดี ี ความมีเหตผุ ล คณุ ธรรม

• ข้อมลู เชงิ ลึก • การบริหารจดั การ • ประเมนิ เหตแุ ละผลของ • ความซ่อื สตั ย์
• ความเขา้ ใจที่ถกู ต้อง • ความบรสิ ุทธ์ิใจ
• การให้ความสำ�คัญ ความเส่ียง ทุกการกระทำ�ที่มีตอ่ • ความอุตสาหะ
ผมู้ สี ว่ นได้ส่วนเสยี ทกุ ฝา่ ย • ความมสี ติ
กับความรู้ และ • เตรียมพร้อมเพ่ือรับ • ความอ่อนนอ้ มถ่อมตน
ประสบการณ์ • สร้างคณุ ค่าท่แี ท้จริง
ผลกระทบหรือความ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต

หลกั การข้างต้นน�ำ พาไทยเบฟไปสู่ความกา้ วหนา้ อยา่ งสมดุลใน 4 มติ ิ

สง่ิ แวดลอ้ ม สังคม ศลิ ปะและวัฒนธรรม เศรษฐกจิ
การจัดการดูแล การดแู ลและแบง่ ปนั การอนุรกั ษศ์ ลิ ปวฒั นธรรม การสร้างคณุ คา่
ผลกระทบจากธรุ กิจ
ทางธรุ กิจ

สำ�หรบั ข้อมูล
เพิ่มเติม

8 Stable and Sustainable ASEAN Leader

แนวทางการพัฒนาความยงั่ ยนื ของไทยเบฟ

ขจัดความยากจน สร้างความเทา่ เทียมทางเพศสตรี
และเดก็ หญงิ ทกุ คน
• โครงการประชารฐั รักสามคั คี
• ไทยเบฟรวมใจต้านภยั หนาว • โครงการการประเมนิ ประสิทธิภาพการทำ� งาน
และการพัฒนาอาชพี
ขจดั ความอดอยากสรา้ งความมนั่ คงทางอาหาร
• การจ้างงานพนักงานใหม่ทไี่ มเ่ ลอื กปฎิบตั ิ
• โครงการความร่วมมือหว้ ยฮ่องไครฯ้ ไทยเบฟรว่ ม • การพัฒนาอาชพี พนกั งานสรู่ ะดบั ผนู้ �ำที่ไม่เลือก
ฟื้นฟปู ่าพัฒนาคณุ ภาพชีวติ จงั หวดั นา่ น
ปฎิบัติ
• โครงการประชารัฐรักสามคั คี
• กระบวนการผลติ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จัดหาน�้ำอย่างย่ังยนื และพร้อมใชส้ �ำหรบั ทุกคน

ในสินค้าเครอ่ื งด่ืมไมม่ แี อลกอฮอลแ์ ละอาหาร • โครงการพฒั นานำ้� พฒั นาชวี ติ พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ
• โครงการรวมพลงั พลกิ ฟน้ื คนื ธรรมชาตสิ สู่ ง่ิ แวดลอ้ ม
สง่ เสรมิ ความเป็นอยู่ทด่ี ีของทกุ คน • โครงการน้ำ� สะอาดเพื่อชุมชนของบริษทั แกรนด์

• โครงการด้านสาธารณสุข รอยัลกรุ๊ป อนิ เตอรเ์ นชั่นแนล จำ� กดั
• โครงการการบรหิ ารจัดการของเสยี การบรหิ าร • โครงการน�ำ้ ดมื่ สะอาดเพอ่ื ชมุ ชนของบรษิ ทั โออชิ ิ

จัดการบรรจภุ ณั ฑห์ ลงั การบรโิ ภค กรปุ๊ จ�ำกดั
• โครงการการให้บริการอยา่ งมคี วามรับผดิ ชอบ • โครงการประเมนิ ความยั่งยืนของการใช้น้ำ� ผวิ ดิน

(Serve Responsibly) และน้ำ� ใต้ดนิ
• โครงการยกระดบั มาตรฐานความปลอดภยั • โครงการกกั เกบ็ นำ�้ เพ่อื การเกษตรของชุมชน
• โครงการสง่ เสรมิ การอนุรกั ษ์ทรพั ยากรน�้ำ
อาชวี อนามัย สภาพแวดลอ้ มในการทำ� งาน • โครงการก�ำจดั วชั พชื ในคลองสาธารณะเพื่อ
ของพนกั งานไทยเบฟ
• โครงการคลินิกสขุ ภาพเพื่อชุมชน บรษิ ัทแกรนด์ ปลูกฝังจติ สำ� นกึ รักสง่ิ แวดล้อม
รอยลั กร๊ปุ อินเตอรเ์ นช่ันแนล จ�ำกัด
• โครงการโรงพยาบาลสถาบนั โรคไตภมู ริ าชนครนิ ทร์ ใหท้ กุ คนเขา้ ถงึ พลงั งานท่ียัง่ ยนื ได้ตาม
• โครงการพฒั นาด้านกฬี า ก�ำลงั ของตน
• โครงการพัฒนาทักษะชวี ิต CPR เยาวชนจิตอาสา
• การลดน้ำ� ตาล โซเดียม และไขมันในผลติ ภณั ฑ์ • โครงการการบริหารจัดการของเสยี
• การยกเลกิ สารกนั บดู และผงชรู สในผลติ ภณั ฑร์ าเมน • โครงการบริหารจัดการบรรจุภณั ฑ์
• โครงการบรหิ ารจัดการพลงั งาน
สง่ เสริมโอกาสในการเรียนรู้
สง่ เสรมิ การเจริญเตบิ โตทางเศรษฐกจิ ทีย่ ง่ั ยืน
• โครงการใหท้ นุ การศกึ ษาบตุ รพนกั งาน
• โครงการผนู้ ำ� เพอ่ื การพฒั นาการศกึ ษาทยี่ ง่ั ยนื • โครงการผูน้ �ำเพ่ือการพฒั นาการศึกษาท่ยี ่ังยืน
(Connext ED)
(Connext ED)
• โครงการครเู จา้ ฟา้ กรมหลวงนราธวิ าสราชนครนิ ทร์ • โครงการสรา้ งผู้ประกอบการรุน่ ใหมเ่ พือ่ สังคม
• โครงการสรา้ งผปู้ ระกอบการรนุ่ ใหมเ่ พอ่ื สงั คม (Beta Young Entrepreneur)

(Beta Young Entrepreneur) • การพฒั นาด้านกีฬา
• โครงการชมุ ชนดมี รี อยยม้ิ • โครงการประชารัฐรักสามคั คี
• โครงการพฒั นาอบรมพนกั งาน • โครงการไทยเบฟร่วมสรา้ งตำ� บลสัมมาชีพ
• โอกาสไรข้ ดี จำ� กดั

สำ�หรบั ขอ้ มลู
เพิ่มเติม

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยนื ปี 2562 (ฉบับยอ่ ) 9

ส่งเสรมิ อตุ สาหกรรมที่ยัง่ ยนื และนวตั กรรม ด�ำเนนิ การอยา่ งเร่งดว่ นเพ่อื แกป้ ัญหาโลกร้อน

• โครงการคดั แยกขวดที่น�ำกลับมาใชซ้ �ำ้ โดยปญั ญา • การจดั สมั มนาผ้บู รหิ ารและให้ความรเู้ กย่ี วกบั
ประดิษฐ์ ของ TBR และ BevTech การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

• การออกแบบและผลิตบรรจภุ ัณฑ์ขวดปากแคบ • การวิเคราะห์สถานการณ์ทอ่ี าจเกดิ ขน้ึ จากการ
น้�ำหนักเบา (Narrow Neck Press and Below) เปลย่ี นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ

• โครงการผลติ ไฟฟา้ จากแผงพลังงานเซลลแ์ สง อนรุ กั ษแ์ ละใชป้ ระโยชนจ์ ากทรพั ยากรทางทะเล
อาทิตย์ (Solar Rooftop) อยา่ งยงั่ ยืน

• ระบบ CROSS Procurement • การควบคมุ การปลอ่ ยกา๊ ซเรือนกระจกท้งั
• BevFood Application ของโออิชิ ทางตรงและทางออ้ มของกลุม่ ไทยเบฟ

ลดความเหลื่อมลำ�้ ทง้ั ภายในและระหวา่ งประเทศ • โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา
• โครงการธนาคารปูม้า ตน้ แบบความยง่ั ยนื ของ
• โครงการประชารัฐรักสามัคคี
• โอกาสส�ำหรับเดก็ พเิ ศษในโครงการธรุ กจิ จำ� ลอง การประมงชายฝงั่ ท่ัวประเทศ

“ทำ� มาค้าขาย” ส่งเสรมิ การใชป้ ระโยชน์ที่ยง่ั ยืนของระบบนเิ วศ
• โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาคณุ ภาพชีวติ บนบก

ผ้ทู ุพพลภาพ ของบริษทั เสรมิ สุข จำ� กัด • โครงการฟืน้ ฟูปา่ ตน้ นำ้� เสือ่ มสภาพบนพ้ืนที่
(มหาชน) เขาสูงชัน (เขาหวั โลน้ )
• การจ้างงานพนกั งานผู้ทุพพลภาพ 4 ประเภท
เขา้ เปน็ พนักงานในกลุ่มไทยเบฟ • โครงการรวมพลงั พลกิ ฟน้ื คืนธรรมชาติ
สู่สง่ิ แวดล้อม (ปลกู ป่าสริ นิ ธรฯ)
สรา้ งเมอื งและการตั้งถน่ิ ฐานทปี่ ลอดภัย
• โครงการความร่วมมือศูนย์ฯ หว้ ยฮอ่ งไคร้
• โครงการอนรุ ักษแ์ ละสร้างสรรคว์ ฒั นธรรมของ
ความเป็นชาติ สง่ เสรมิ สนั ตภิ าพและการเขา้ ถงึ ระบบยตุ ธิ รรม
อย่างเทา่ เทยี มกัน
• โครงการการบรหิ ารจดั การของเสีย การบรหิ าร
จดั การบรรจภุ ัณฑห์ ลงั การบรโิ ภค • การกำ� กับดแู ลกิจการทดี่ ขี ององคก์ รไทยเบฟ
• จรรยาบรรณในการดำ� เนินธรุ กิจ
สรา้ งรปู แบบการผลิตและการบริโภคทยี่ ่งั ยนื • การตอ่ ตา้ นการทจุ ริต
• การรบั ขอ้ รอ้ งเรยี น
• การพฒั นาศกั ยภาพการใช้ประโยชน์กากขา้ ว
มอลตจ์ ากกระบวนการผลิตเบยี ร์และวิสก้ี ([email protected])
เพอื่ การเกษตร • ระบบการจดั ซอ้ื จดั หาทีโ่ ปร่งใสและเปน็ ธรรม

• การส่งเสริมและพฒั นาให้พนักงานมสี ว่ นรว่ ม โครงการ CROSS
ในการลดของเสยี ดว้ ยการคัดแยกขยะในอาคาร
สำ� นกั งาน สรา้ งความรว่ มมือระดบั สากลตอ่ การพฒั นา
ที่ยงั่ ยืน
• โครงการก่อตงั้ โรงงานผลติ เช้ือเพลิงชีวภาพ
• การผลิตกา๊ ซชวี ภาพจากนำ้� กากสา่ เพ่อื เปน็ • โครงการประชารฐั รักสามคั คี
• การจดั งานประชุมสมั มนาการพฒั นาอยา่ งยง่ั ยนื
พลงั งานทดแทน
• โครงการการผลติ ไฟฟ้าจากแผงพลงั งาน Thailand Corporate Sustainability
Symposium
เซลล์แสงอาทิตย์ • การเปน็ เจ้าภาพรว่ มในการจัดงานสมั มนา
• โครงการ Can 2 Can Social Business Day 2019 ครง้ั ที่ 9
• โครงการ CROSS

10 Stable and Sustainable ASEAN Leader

ห่วงโซค่ ุณคา่ ของไทยเบฟ

ปจั จยั

ทุนทางการเงนิ ทนุ ทางการผลติ ทุนด้านบุคลากร ทนุ ทางสง่ิ แวดล้อม ทนุ ทางสงั คม ทุนทางปัญญา
• มูลค่าหลักทรพั ย์ • สินทรัพย์รวม • จำ�นวนพนกั งาน • จำ� นวนการใช้ • ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ ง
492,203 ลา้ นบาท 407,240 ลา้ นบาท 45,863 คน ทรพั ยากรนำ้� 13.04 ไทยเบฟและผมู้ ี • ระบบการจดั การ
• หนสี้ ิน • ที่ดิน อาคาร ลา้ นลกู บาศกเ์ มตร สว่ นไดส้ ว่ นเสีย ความรู้
256,915 ล้านบาท และอุปกรณ์ • ชัว่ โมงการฝึกอบรม
• ส่วนของผ้ถู อื หนุ้ 59,737 ลา้ นบาท ของผู้บรหิ าร • จ�ำนวนการใชพ้ ลังงาน • ความร่วมมอื กบั คคู่ า้ • เงนิ ลงทุนด้าน
150,325 ลา้ นบาท และพนักงาน 8,230,240 GJ • มลู ค่าการลงทนุ การวิจยั และพฒั นา
513,341 ชว่ั โมง
เพ่อื สงั คมมากกวา่ 212 ลา้ นบาท
500 ลา้ นบาท
(ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562)

ากร กลมุ่ ผลผติ มู้ ภสี ณั ่วนฑไ์ด/ส้ หว่ นนว่ เสยยีธรุ กจิ 11..ผธรุ กจิสรุ า

6. 7ห. ่นหวน่ยวงยางนา ่ชนอภงาทคา ัรงฐการจัดจำ8.ห ่นอางยค์กร7. ัพหฒน่นวาเยองกาชน ุบคล บู้ รโิ ภค
2.

การผลติ การกระจาย ธรุ กจิ เบยี 2ร.์
สนิ คา้

หว่ งโซค่ ุณคา่ 3. ธรุ กจิ เ
ของไทยเบฟ ลูกคา้

การจดั ซอ้ื จัดหา การตลาดและ 3. พนักมงาม่ นแี อลกอฮอล์
การขาย

การบรหิ ารจัดการบรรจภุ ณั ฑ์ 4. ุธ4.ร ิกชุจมอชานหาร
หลงั การบริโภค
ู่คห ้ค่นาวยงานกา6ร. ัจ ันดกกลางร ุท ่หนวงโ ่ซ ุอปทาน
5.
5.

กลยุทธ์ สรา้ งสรรค์และแบ่งปนั คณุ คา่

• การเตบิ โตอยา่ งมี รายไดร้ วม อตั ราการบาดเจบ็ สร้างรายไดใ้ ห้กบั
ประสทิ ธิภาพ จากการสูญเสียเวลา (LTIFR) ครวั เรือนท้องถ่ิน
• ความหลากหลายของ 274,110 ล้านบาท
ตลาดและผลิตภัณฑ์ 1.67 / หนง่ึ ล้านช่วั โมง 543 ลา้ นบาท
•• ตราสนิ ค้าที่โดนใจ ก�ำ ไรสทุ ธิ
การขายและการกระจาย การทำ�งาน ภายใน 3 ปี
สินค้าทีแ่ ขง็ แกรง่ 26,083 ลา้ นบาท อตั ราการ
• ความเป็นมืออาชีพ หมุนเวยี น ไม่มี การร้องเรยี น
กำ�ไรก่อนภาษีและค่าเสอื่ ม พนกั งาน
เรอ่ื งสทิ ธิมนษุ ยชน
45,096 ลา้ นบาท 11.5%

สำ�หรับขอ้ มลู
เพ่มิ เตมิ
Click to View FlipBook Version