The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-08080848, 2022-03-23 00:26:24

BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

RPT T3

RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN 2022

BAHASA MELAYU

TINGKATAN 3

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

1 1.1 Mendengar, mengenal dan 1.1.1Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
21.03.2022 menyebut perkataan, rangkai mengenal pasti dan murid dapat; • Prinsip 5P
kata, istilah dan ungkapan menggunakan • Penyelesaian KBAT:
– serta intonasi ayat dalam perkataan, rangkai kata, 1. Mendengar dan mengenal 1. Alat Berfikir
25.03.2022 pelbagai ujaran. istilah dan ungkapan sebutan sekurang-kurangnya Masalah Lembaran pengurusan
dalam pelbagai ujaran enam perkataan dan rangkai • Didik hibur grafik
dengan betul, tepat dan kata dalam pelbagai ujaran. • Pembentangan Peta minda
jelas. • Koperatif 6 topi pemikiran
2.Mengenal pasti sekurang- • Bimbingan berfokus CoRT 1
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1Membaca dan kurangnya enam sebutan CoRT 4
pelbagai bahan prosa dan memahami laras bahasa perkataan dan rangkai kata EMK:
puisi. sesuatu laporan dan berita dengan betul dan tepat. • Bahasa 2. Peta I-think
dengan sebutan dan intonasi Pada akhir pelajaran, murid- • Keusahawan Peta bulatan
SULUH MASA DEPAN yang betul, nada yang sesuai murid dapat; • Keselamatan jalan Peta buih
serta kepantasan yang wajar. raya Peta buih berganda
1. Membaca pelbagai bentuk • Sains dan teknologi Peta dakap
laporan dengan sebutan dan • Kreativiti &inovasi Peta titi
intonasi yang betul dan • Kelestarian global Peta pokok
kepantasan yang wajar • Pendidikan Peta alir
kewangan Peta pelbagai alir
• TMK
• patriotisme 3. Aras Berfikir
• Nilai Murni Mengaplikasi
Menganalisis
KOMSAS: CERPEN Menilai
Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
Kesihatan
Teknik Bacaan SISTEM BAHASA: Sebutan
:KWLH,SQ4R, dan intonasi
5W1H
*Strategi p&p dan Elemen PENTAKSIRAN
Merentas Kurikulum(EMK) Latihan bertulis
hanyalah cadangan. Kuiz
Guru-guru boleh Pembentangan
menggunakan Forum
strategi/EMK yang
berbeza mengikut POLA PENGAJARAN
kesesuaian murid dan TERBEZA
tema yang diajar. :P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

2 1.1 Mendengar, mengenal 1.1.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, Strategi p&p: Buku Teks
dan menyebut perkataan, mengenal pasti dan murid-murid dapat • Prinsip 5P PKJR TEMA :1
28.03.2022 rangkai kata, istilah dan menuturkan ayat dalam 1) Menyebut perkataan • Penyelesaian PENGGUNAAN JALAN
– ungkapan serta intonasi pelbagai ujaran dengan dan rangkai kata dalam RAYA
ayat dalam pelbagai intonasi yang sesuai dan pelbagai ujaran dengan Masalah KBAT:
1.04.2022 ujaran. jelas.(PKJR) intonasi yang sesuai • Didik hibur 1. Alat Berfikir
2.1 Membaca secara mekanis Pada akhir pelajaran, murid- • Pembentangan Lembaran pengurusan
BERSIH SELALU SIHAT SENTIASA pelbagai bahan prosa dan 2.1.1Membaca dan murid dapat; • Koperatif grafik
puisi. memahami laras bahasa • Bimbingan Peta minda
sesuatu laporan dan berita 1.Membaca pelbagai bentuk 6 topi pemikiran
3.1 Menulis untuk menerangkan dengan sebutan dan intonasi laporan dengan sebutan dan berfokus CoRT 1/CoRT 4
makna kata dan istilah, rangkai yang betul, nada yang sesuai intonasi yang betul dan
kata, ungkapan dan ayat. serta kepantasan yang wajar. kepantasan yang wajar EMK: 2. Peta I-think
• Bahasa Peta bulatan
5.1 Memahami dan 3.1.1Menulis dan menerangkan Pada akhir pelajaran, murid- • Keusahawan Peta buih
menggunakan perkataan makna kata, rangkai kata, murid dapat; • Keselamatan jalan Peta buih berganda
daripada pelbagai istilah, ungkapan dan ayat raya Peta dakap
golongan kata dalam dengan betul mengikut 1.Mengenal pasti lima • Sains dan teknologi Peta titi
pelbagai ayat. konteks. perkataan sukar • Kreativiti &inovasi Peta pokok
2.Menulis lima ayat • Kelestarian global Peta alir
5.1.1Memahami dan menggunakan rangkai kata • Pendidikan Peta pelbagai alir
menggunakan kata nama dengan betul. kewangan
dan kata pinjaman dengan • TMK 3. Aras Berfikir
betul. Pada akhir pelajaran, • patriotisme Mengaplikasi
murid-murid dapat • Nilai Murni Menganalisis
1. Menyenaraikan kata Menilai
nama dan kata pinjaman Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
berdasarkan bahan Teknik Bacaan SISTEM BAHASA:
2. Menulis ayat dengan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi
menggunakan kata nama 5W1H
dan kata pinjaman dengan *Strategi p&p dan PENTAKSIRAN
betul Elemen Merentas Latihan bertulis
Kurikulum(EMK) Kuiz
hanyalah cadangan. Pembentangan
Guru-guru boleh Forum
menggunakan POLA PENGAJARAN
strategi/EMK yang TERBEZA
berbeza mengikut :P1/P2/P3/P4/P5/P6
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan
Pada akhir pelajaran, Buku Teks
3 1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan murid-murid dapat Strategi p&p:
memahami perkataan, menerangkan maksud 1. menyenaraikan rangkai • Prinsip 5P KBAT:
04.04.2022 rangkai kata, istilah, perkataan, rangkai kata, kata, istilah dan ungkapan • Penyelesaian 1. Alat Berfikir
– ungkapan dan ayat dalam istilah dan ungkapan dalam yang didiengar dengan Masalah Lembaran pengurusan
pelbagai ujaran. pelbagai ujaran dengan betul • Didik hibur grafik
08.04.2022 betul dan tepat mengikut 2. Menjelaskan maksud • Pembentangan Peta minda
konteks secara perkataan dan rangkai • Koperatif 6 topi pemikiran
bertatasusila. kata dengan tepat • Bimbingan CoRT 1
berfokus CoRT 4

BERSIH SELALU SIHAT SENTIASA 2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, EMK: Bahasa 2. Peta I-think
mekanis pelbagai bahan memahami laras bahasa murid-murid dapat • Keusahawan Peta bulatan
prosa dan puisi. cerpen dengan sebutan, 1. Membaca laras bahasa • Keselamatan Peta buih
intonasi yang betul dan cerpen dengan intonasi • jalan raya Peta buih berganda
3.2 Menulis untuk nada yang sesuai. yang betul Sains dan Peta dakap
mengemukakan maklumat • teknologi Peta titi
tentang sesuatu perkara. 3.2.1Menulis untuk Pada akhir pelajaran, Kreativiti Peta pokok
mengemukakan pendapat murid-murid dapat • &inovasi Peta alir
yang rasional tentang 1. menulis berdasarkan Kelestarian Peta pelbagai alir
sesuatu perkara yang bahan yang • global
dibaca, didengar dan dibaca,didengar dan Pendidikan 3. Aras Berfikir
ditonton menggunakan ditonton dengan • kewangan Mengaplikasi
ayat yang gramatis menggunakan ayat yang TMK Menganalisis
gramatis • patriotisme Menilai
• Nilai Murni Mencipta

SISTEM BAHASA:
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT Bacaan – Sebutan dan intonasi
mengapresiasi karya mengapresiasi karya prosa murid-murid dapat Teknik Bacaan
sastera. dengan menyatakan 1. menulis kekuatan dan :KWLH,SQ4R, PENTAKSIRAN
respons peribadi terhadap kelemahan bahan prosa 5W1H Latihan bertulis
kekuatan dan kelemahan yang telah dibaca *Strategi p&p dan Elemen Kuiz
sesuatu karya. Merentas Kurikulum(EMK) Pembentangan
hanyalah cadangan. Forum
Guru-guru boleh
menggunakan POLA PENGAJARAN
strategi/EMK yang TERBEZA
berbeza mengikut :P1/P2/P3/P4/P5/P6
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan
1.2 Mendengar dan 1.2.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, Buku Teks
4 memahami perkataan, menerangkan maksud murid-murid dapat Strategi p&p: PEND.SIVIK
rangkai kata, istilah, ayat dalam pelbagai 1.Menjelaskan maksud ayat • Prinsip 5P TEMA KASIH SAYANG
11.04.2022 ungkapan dan ayat dalam ujaran dengan betul dan daripada pelbagai ujaran • Penyelesaian KBAT:
– pelbagai ujaran. tepat mengikut konteks secara bertatasusila Masalah 1. Alat Berfikir
secara bertatasusila. • Didik hibur Lembaran
15.04.2022 2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, • Pembentangan pengurusan
memahami makna menerangkan maksud murid-murid dapat • Koperatif grafik
perkataan, rangkai kata, istilah yang tepat dalam 1.Membaca dan • Bimbingan Peta minda
istilah, serta ungkapan dan pelbagai bahan menerangkan maksud berfokus 6 topi pemikiran
ayat dalam pelbagai menggunakan glosari, istilah dengan merujuk CoRT 1
BERSIH SELALU SIHAT SENTIASA bahan kamus dan tesaurus kamus EMK: Bahasa CoRT 4
dengan betul dan tepat. • Keusahawan
3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, • Keselamatan jalan 2. Peta I-think
melengkapkan maklumat melengkapkan maklumat murid-murid dapat • raya Peta bulatan
dan menjawab soalan dalam pelbagai bahan 1. menulis maklumat Sains dan Peta buih
dalam pelbagai dengan betul dan berdasarkan bahan • teknologi Peta buih berganda
bahan. tepat. dengan betul Kreativiti &inovasi Peta dakap
• Kelestarian global Peta titi
5.1 Memahami dan 5.1.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, • Pendidikan Peta pokok
menggunakan perkataan menggunakan kata nama murid-murid dapat • kewangan Peta alir
daripada pelbagai dan kata pinjaman 1. Menyenaraikan kata TMK Peta pelbagai alir
golongan kata dalam dengan betul. nama dan kata pinjaman • patriotisme
pelbagai ayat. berdasarkan bahan • Nilai Murni 3. Aras Berfikir
2. Menulis ayat dengan • Mengaplikasi
menggunakan kata nama Menganalisis
dan kata pinjaman dengan Modul HEBAT Bacaan – Menilai
betul Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Mencipta
5W1H
*Strategi p&p dan Elemen SISTEM BAHASA:
Merentas Kurikulum(EMK) Sebutan dan intonasi
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan PENTAKSIRAN
strategi/EMK yang berbeza Latihan bertulis
mengikut kesesuaian murid Kuiz
dan tema yang diajar. Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan
1.3 Mendengar dan 1.3.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, Buku Teks
5 memahami maklumat, mengkategorikan murid-murid dapat Strategi p&p: KBAT:
fakta, idea dan hujah maklumat yang terdapat 1. mengkategori maklumat • Prinsip 5P 1. Alat Berfikir
18.04.2022 dalam pelbagai wacana dalam pelbagai wacana, yang terdapat dalam • Penyelesaian Lembaran
– dan memberikan respons. serta memberikan respons wacana secara lisan Masalah pengurusan
secara lisan dengan betul, dengan betul dan • Didik hibur grafik
22.04.2022 2.2 Membaca untuk tepat dan bermakna bermakna • Pembentangan Peta minda
memahami makna mengikut konteks. • Koperatif 6 topi pemikiran
*Cuti Nuzul perkataan, rangkai kata, 2.2.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, • Bimbingan CoRT 1
Al-Quran istilah, serta ungkapan dan menganalisis maklumat murid-murid dapat berfokus CoRT 4
(19.04.22) ayat dalam pelbagai daripada pelbagai 1. Menganalisis maklumat
BERSIH SELALU SIHAT SENTIASA bahan bentuk panduan dengan daripada panduan dengan EMK: Bahasa 2. Peta I-think
memberikan respons tepat • Keusahawan Peta bulatan
3.3 Menulis untuk peribadi yang sesuai. 2. Menjelaskan respons • Keselamatan jalan Peta buih
melengkapkan maklumat peribadi yang sesuai • raya Peta buih berganda
dan menjawab soalan 3.3.2 Menulis dan berdasarkan bahan yang Sains dan Peta dakap
dalam pelbagai bahan. menjawab pelbagai telah dibaca • teknologi Peta titi
5.1 Memahami dan soalan secara kritis Pada akhir pelajaran, Kreativiti &inovasi Peta pokok
menggunakan dengan betul. murid-murid dapat • Kelestarian global Peta alir
perkataan daripada 5.1.2 Memahami dan 1. Menjawab soalan yang • Pendidikan Peta pelbagai alir
pelbagai golongan kata menggunakan kata diberi secara kritis dan betul • kewangan
dalam pelbagai ayat. adjektif dalam ayat Pada akhir pelajaran, TMK 3. Aras Berfikir
mengikut konteks. murid-murid dapat • patriotisme Mengaplikasi
4.1 Memahami dan 1. Menulis ayat dengan • Nilai Murni Menganalisis
mengapresiasi karya 4.1.2 Memahami dan menggunakan kata adjektif • Menilai
sastera. mengapresiasi karya puisi mengikut konteks Mencipta
dengan memberikan Modul HEBAT Bacaan –
respons peribadi tentang Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, SISTEM BAHASA:
maksud tersurat dan murid-murid dapat 5W1H Sebutan dan intonasi
tersirat dalam sesuatu 1. Menjelaskan maksud *Strategi p&p dan Elemen
puisi. tersurat dan tersirat puisi Merentas Kurikulum(EMK) PENTAKSIRAN
dengan betul hanyalah cadangan. Guru- Latihan bertulis
guru boleh menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang berbeza Pembentangan
mengikut kesesuaian murid Forum
dan tema yang diajar.
POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

6 1.3 Mendengar dan 1.3.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
25.04.22 memahami maklumat, menganalisis maklumat murid dapat • Prinsip 5P
fakta, idea dan hujah yang terdapat dalam 1.Menganalisis maklumat • Penyelesaian KBAT:
– dalam pelbagai wacana pelbagai wacana serta yang terdapat dalam Masalah 1. Alat Berfikir
29.04.22 dan memberikan respons. memberikan respons yang bahan. • Didik hibur Lembaran
betul, tepat dan 2.Menyatakan respon yang • Pembentangan pengurusan
2.2 Membaca untuk bermakna. betul, tepat dan bermakna. • Koperatif grafik
memahami makna 2.2.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- • Bimbingan Peta minda
perkataan, rangkai kata, memahami serta murid dapat:- berfokus 6 topi pemikiran
istilah, serta ungkapan dan membuat ulasan 1. Membuat ulasan CoRT 1/CoRT 4
ayat dalam pelbagai bahan keseluruhan maksud keseluruhan berdasarkan EMK:
sesuatu bahan grafik. bahan grafik yang dibaca • Bahasa 2. Peta I-think
3.3 Menulis untuk dengan betul • Keusahawan Peta bulatan
melengkapkan maklumat • Keselamatan jalan Peta buih
SULUH MASA DEPAN dan menjawab soalan 3.3.2 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- raya Peta buih
dalam pelbagai bahan. menjawab pelbagai murid dapat • Sains dan teknologi berganda
4.1 Memahami dan soalan secara kritis dengan 1. Menjawab soalan yang • Kreativiti &inovasi Peta dakap
mengapresiasi karya betul. diberi secara kritis dan betul • Kelestarian global Peta titi
sastera. 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- • Pendidikan Peta pokok
mengapresiasi karya puisi murid dapat kewangan Peta alir
dengan memberikan 1. Menjelaskan maksud • TMK Peta pelbagai alir
respons peribadi tentang tersurat dan tersirat puisi • patriotisme
maksud tersurat dan dengan betul • Nilai Murni 3. Aras Berfikir
tersirat dalam sesuatu puisi. Mengaplikasi
Puisi -1 Menganalisis
Modul HEBAT Bacaan – Menilai
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Mencipta
5W1H
*Strategi p&p dan Elemen SISTEM BAHASA:
Merentas Kurikulum(EMK) Sebutan dan
hanyalah cadangan. Guru- intonasi
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza PENTAKSIRAN
mengikut kesesuaian murid Latihan bertulis
dan tema yang diajar. Kuiz
Pembentangan
Forum
POLA
PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

7 KECERGASAN MENINGKAT ,KETERAMPILAN MEMIKAT 1.4 Berbicara tentang 1.4.1 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
sesuatu perkara dalam menganalisis isu semasa murid dapat • Prinsip 5P PKJR TEMA 2
02.05.22 pelbagai situasi formal dan yang didengar, ditonton 1.Mengemukakan pendapat • Penyelesaian Faktor manusia dan
– tidak formal. atau dibaca dalam situasi berkaitan sesuatu isu secara Masalah pelanggaran
tidak formal secara tidak formal dan bertatasusila. • Didik hibur KBAT:
06.05.22 2.3 Membaca untuk bertatasusila. • Pembentangan 1. Alat Berfikir
memproses maklumat 2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- • Koperatif Lembaran pengurusan
*Cuti Hari daripada pelbagai bahan. mengulas maklumat murid dapat • Bimbingan grafik
Pekerja daripada pelbagai teks 1. Membaca pelbagai teks berfokus Peta minda
(02.05.22) 3.4 Menulis untuk dengan betul dan tepat. dengan betul dan tepat 6 topi pemikiran
menghasilkan sesuatu 3.4.1 Menulis kerangka Pada akhir pelajaran, murid- EMK: Bahasa CoRT 1
*Cuti Hari penulisan secara terancang. penulisan dengan murid dapat • Keusahawan CoRT 4
Raya Aidilfitri menyusun isi secara 1. menulis kerangka • Keselamatan jalan
(03 - 5.1 Memahami dan terancang. penulisan secara terancang • raya 2. Peta I-think
06.05.22) menggunakan perkataan 5.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Sains dan teknologi Peta bulatan
daripada pelbagai menggunakan kata murid dapat • Kreativiti &inovasi Peta buih
golongan kata dalam adjektif dalam ayat 1. Membina ayat dengan • Kelestarian global Peta buih berganda
pelbagai ayat mengikut konteks menggunakan kata adjektif • Pendidikan Peta dakap
mengikut konteks dengan • kewangan Peta titi
betul TMK Peta pokok
• patriotisme Peta alir
• Nilai Murni Peta pelbagai alir

3. Aras Berfikir
Puisi -2 Mengaplikasi
Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menilai
5W1H Mencipta
*Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) SISTEM BAHASA:
hanyalah cadangan. Guru- Sebutan dan intonasi
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza PENTAKSIRAN
mengikut kesesuaian murid Latihan bertulis
dan tema yang diajar. Kuiz
Pembentangan
Forum
POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

8 KECERGASAN MENINGKAT ,KETERAMPILAN MEMIKAT 1.4 Berbicara tentang 1.4.1 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
09.05.22 sesuatu perkara dalam menganalisis isu semasa murid dapat • Prinsip 5P
pelbagai situasi formal dan yang didengar, ditonton 1.Mengemukakan • Penyelesaian KBAT:
– tidak formal. atau dibaca dalam situasi pendapat berkaitan sesuatu Masalah 1. Alat Berfikir
13.05.22 tidak formal secara isu secara tidak formal dan • Didik hibur Lembaran pengurusan
2.3 Membaca untuk bertatasusila. bertatasusila. • Pembentangan grafik
memproses maklumat 2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- • Koperatif Peta minda
daripada pelbagai bahan. mengulas maklumat murid dapat • Bimbingan 6 topi pemikiran
daripada pelbagai teks 1. Membaca pelbagai teks berfokus CoRT 1
3.4 Menulis untuk dengan betul dan tepat. dengan betul dan tepat CoRT 4
menghasilkan sesuatu 3.4.2 Menulis pelbagai Pada akhir pelajaran, murid- EMK: Bahasa
penulisan secara terancang. jenis perenggan murid dapat • Keusahawan 2. Peta I-think
pendahuluan 1.Menulis perenggan • Keselamatan jalan Peta bulatan
5.1 Memahami dan menggunakan bahasa pendahuluan • raya Peta buih
menggunakan yang menarik dan menggunakan bahasa yang Sains dan teknologi Peta buih berganda
perkataan daripada gramatis. menarik dan gramatis. • Kreativiti &inovasi Peta dakap
pelbagai 5.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- • Kelestarian global Peta titi
golongan kata dalam menggunakan kata tugas murid dapat • Pendidikan Peta pokok
pelbagai ayat. dalam ayat mengikut 1.Menyenaraikan kata tugas • kewangan Peta alir
konteks. dalam bahan. TMK Peta pelbagai alir
• patriotisme 3. Aras Berfikir
• Nilai Murni Mengaplikasi
• Menganalisis
Menilai
2.Membina ayat yang tepat Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
dan relevan. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
5W1H SISTEM BAHASA:
*Strategi p&p dan Elemen Sebutan dan intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru- PENTAKSIRAN
guru boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid Pembentangan
dan tema yang diajar. Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

9 1.4 Berbicara tentang 1.4.2 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
sesuatu perkara dalam menganalisis isu semasa murid dapat • Prinsip 5P PSK –NILAI HORMAT-
16.05.22 pelbagai situasi formal dan yang didengar, ditonton 1.Mengemukakan • Penyelesaian MENGHORMATI
– tidak formal. atau dibaca dalam situasi pendapat berkaitan sesuatu Masalah KBAT:
formal secara isu secara formal dan • Didik hibur 1. Alat Berfikir
20.05.22 2.3 Membaca untuk bertatasusila. bertatasusila • Pembentangan Lembaran pengurusan
memproses maklumat 2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- • Koperatif grafik
*Cuti ganti daripada pelbagai bahan. mengulas maklumat murid dapat • Bimbingan Peta minda
Hari Wesak daripada pelbagai teks 1. Membaca pelbagai teks berfokus 6 topi pemikiran
(16.05.22) 3.4 Menulis untuk dengan betul dan tepat. dengan betul dan tepat CoRT 1
menghasilkan sesuatu 3.4.2 Menulis pelbagai Pada akhir pelajaran, murid- EMK: Bahasa CoRT 4
WASPADA SELALU penulisan secara terancang. jenis perenggan murid dapat • Keusahawan
pendahuluan 1.Menulis perenggan • Keselamatan jalan 2. Peta I-think
4.2 Memahami dan menggunakan bahasa pendahuluan menggunakan • raya Peta bulatan
menggunakan bandingan yang menarik dan bahasa yang menarik dan Sains dan teknologi Peta buih
semacam, peribahasa, kata- gramatis. gramatis. • Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
kata hikmat, 4.2.1 Menggunakan • Kelestarian global Peta dakap
kiasan madah pujangga, kiasan dan peribahasa Pada akhir pelajaran, murid- • Pendidikan Peta titi
dan bahasa dengan betul mengikut murid dapat • kewangan Peta pokok
berirama dalam komunikasi konteks. 1.Menyenaraikan kiasan dan TMK Peta alir
dan penulisan peribahasa. • patriotisme Peta pelbagai alir
• Nilai Murni
2.Menggunakannya dalam • 3. Aras Berfikir
konteks yang betul. Mengaplikasi
Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menilai
5W1H Mencipta
*Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) SISTEM BAHASA:
hanyalah cadangan. Guru- Sebutan dan intonasi
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza PENTAKSIRAN
mengikut kesesuaian murid Latihan bertulis
dan tema yang diajar. Kuiz
Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

10 1.4 Berbicara tentang 1.4.2 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
sesuatu perkara dalam menganalisis isu semasa murid dapat • Prinsip 5P PKJR : TEMA ALAT
23.05.22 pelbagai situasi formal dan yang didengar, ditonton 1.Mengemukakan • Penyelesaian PERLINDUNGAN
– tidak formal. atau dibaca dalam situasi pendapat berkaitan sesuatu Masalah KBAT:
formal secara isu secara formal dan • Didik hibur 1. Alat Berfikir
27.05.22 2.4 Membaca secara bertatasusila. bertatasusila • Pembentangan Lembaran pengurusan
ekstensif pelbagai bahan 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- • Koperatif grafik
untuk mengukuhkan memahami serta murid dapat • Bimbingan Peta minda
penguasaan bahasa dan mengemukakan 1.Membaca bahan yang berfokus 6 topi pemikiran
meluaskan pengetahuan pendapat yang rasional diberikan menggunakan teknik CoRT 1
WASPADA SELALU bagi pembangunan diri. tentang pelbagai bahan KWLH. EMK: Bahasa CoRT 4
fiksyen dan bukan fiksyen. • Keusahawan
3.4 Menulis untuk 2.Mengemukakan pendapat • Keselamatan jalan 2. Peta I-think
menghasilkan sesuatu 3.4.3 Menulis perenggan yang rasional. • raya Peta bulatan
penulisan secara terancang. isi dengan bahasa yang Pada akhir pelajaran, murid- Sains dan teknologi Peta buih
gramatis secara kritis dan murid dapat • Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
5.1 Memahami dan kreatif. 1.Menulis 4 perenggan isi • Kelestarian global Peta dakap
menggunakan dengan bahasa yang gramatis • Pendidikan Peta titi
perkataan daripada 5.1.3 Memahami dan secara kritis dan kreatif. • kewangan Peta pokok
pelbagai menggunakan kata tugas Pada akhir pelajaran, murid- TMK Peta alir
golongan kata dalam dalam ayat mengikut murid dapat • patriotisme Peta pelbagai alir
pelbagai ayat. konteks. 1.Menyenaraikan kata tugas • Nilai Murni
dalam bahan. • 3. Aras Berfikir
Mengaplikasi
2.Membina ayat yang tepat dan Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
relevan. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menilai
5W1H Mencipta
*Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) SISTEM BAHASA:
hanyalah cadangan. Guru- Sebutan dan intonasi
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza PENTAKSIRAN
mengikut kesesuaian murid Latihan bertulis
dan tema yang diajar. Kuiz
Pembentangan
Forum
POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

11 PENTAKSIRAN GEMS

30.05.22


03.06.22

CUTI PENGGAL 1 [ 06.06.2022 – 10.06.2022]

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

12 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.1 Bersoal jawab untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
sesuatu perkara mencambahkan idea murid dapat • Prinsip 5P PSK NILAI
13.06.22 menggunakan pelbagai secara kritis dan 1.Mengemukakan idea • Penyelesaian BERTANGGUNGJAWAB
– soalan, dan bertatasusila. yang kritis melalui Masalah
mengemukakan jawapan. berkomunikasi dengan cara • Didik hibur KBAT:
17.06.22 2.4.1 Membaca dan bersoal jawab secara • Pembentangan 1. Alat Berfikir
2.4 Membaca secara memahami serta bertatasusila. • Koperatif Lembaran pengurusan
WASPADA SELALU ekstensif pelbagai bahan mengemukakan Pada akhir pelajaran, murid- • Bimbingan grafik
untuk mengukuhkan pendapat yang rasional murid dapat berfokus Peta minda
penguasaan bahasa dan tentang pelbagai bahan 1.Membaca bahan yang 6 topi pemikiran
meluaskan pengetahuan fiksyen dan bukan fiksyen. disediakan. EMK: Bahasa CoRT 1
bagi pembangunan diri. • Keusahawan CoRT 4
3.4.3 Menulis perenggan isi 2.Mengemukakan • Keselamatan jalan
3.4 Menulis untuk dengan bahasa yang pendapat yang rasional. • raya 2. Peta I-think
menghasilkan sesuatu gramatis secara kritis dan Pada akhir pelajaran, murid- Sains dan teknologi Peta bulatan
penulisan secara terancang. kreatif. murid dapat • Kreativiti &inovasi Peta buih
1.Menulis 4 perenggan isi • Kelestarian global Peta buih berganda
4.2 Memahami dan 4.2.1 Menggunakan kiasan dengan bahasa yang • Pendidikan Peta dakap
menggunakan bandingan dan peribahasa dengan gramatis secara kritis dan • kewangan Peta titi
semacam, peribahasa, betul mengikut konteks. kreatif. TMK Peta pokok
kata-kata hikmat, Pada akhir pelajaran, murid- • patriotisme Peta alir
murid dapat • Nilai Murni Peta pelbagai alir
1.Menyenaraikan kiasan •
dan peribahasa. 3. Aras Berfikir
Modul HEBAT Bacaan – Mengaplikasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menganalisis
Menilai

kiasan madah pujangga, 2.Menggunakannya dalam 5W1H Mencipta
dan bahasa konteks yang betul. *Strategi p&p dan Elemen
berirama dalam komunikasi Merentas Kurikulum(EMK) SISTEM BAHASA:
dan penulisan hanyalah cadangan. Guru- Sebutan dan intonasi
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza PENTAKSIRAN
mengikut kesesuaian murid Latihan bertulis
dan tema yang diajar. Kuiz
Pembentangan
Forum
POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

13 DIRGAHAYU NEGARAKU 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.1 Bersoal jawab untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
sesuatu perkara mencambahkan idea murid dapat • Prinsip 5P
20.06.22 menggunakan pelbagai secara kritis dan 1.Mengemukakan idea • Penyelesaian KBAT:
– soalan, dan bertatasusila. yang kritis melalui Masalah 1. Alat Berfikir
mengemukakan jawapan. berkomunikasi dengan cara • Didik hibur Lembaran pengurusan
24.06.22 2.1.1Membaca dan bersoal jawab secara • Pembentangan grafik
2.1 Membaca secara mekanis memahami laras bahasa bertatasusila. • Koperatif Peta minda
pelbagai bahan prosa dan sesuatu laporan dan berita Pada akhir pelajaran, murid- • Bimbingan 6 topi pemikiran
puisi. dengan sebutan dan intonasi murid dapat; berfokus CoRT 1
yang betul, nada yang sesuai CoRT 4
3.4 Menulis untuk serta kepantasan yang wajar. 2. Membaca pelbagai bentuk EMK: Bahasa
menghasilkan sesuatu berita dengan sebutan dan • Keusahawan 2. Peta I-think
penulisan secara terancang intonasi yang betul dan • Keselamatan jalan Peta bulatan
kepantasan yang wajar • raya Peta buih
4.3 Menghasilkan karya Sains dan teknologi Peta buih berganda
fiksyen dan puisi 3.4.5 Menulis sesuatu Pada akhir pelajaran, murid- • Kreativiti &inovasi Peta dakap
secara terancang. penulisan dengan wacana murid dapat • Kelestarian global Peta titi
yang lengkap serta 1.Menghasilkan penulisan • Pendidikan Peta pokok
menggunakan dengan wacana yang • kewangan Peta alir
bahasa yang gramatis lengkap dan menggunakan TMK Peta pelbagai alir
dan kreatif. bahasa yang gramatis dan • patriotisme
kreatif. • Nilai Murni 3. Aras Berfikir
4.3.1 Menghasilkan cerpen Pada akhir pelajaran, murid- • Mengaplikasi
secara terancang dengan Menganalisis
menggunakan idea yang murid dapat Modul HEBAT Bacaan – Menilai
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Mencipta

kreatif serta bahasa yang 1. Menghasilkan cerpen 5W1H SISTEM BAHASA:
indah dan menarik. secara terancang dengan *Strategi p&p dan Elemen Sebutan dan intonasi
menggunakan idea yang Merentas Kurikulum(EMK)
kreatif serta bahasa yang hanyalah cadangan. Guru- PENTAKSIRAN
indah dan menarik. guru boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid Pembentangan
dan tema yang diajar. Forum
POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

14 1.6 Menyampaikan 1.6.1 Menjana idea dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
maklumat tentang sesuatu menyampaikan pidato murid dapat • Prinsip 5P PKJR TEMA PERJALAN
27.06.22 perkara dalam pelbagai dengan betul, jelas, dan 1.Menjana idea untuk • Penyelesaian KAKI
– situasi. intonasi yang sesuai menghasilkan isi-isi pidato. Masalah KBAT:
menggunakan ayat yang • Didik hibur 1. Alat Berfikir
01.07.22 2.1 Membaca secara gramatis. 2.Menyampaikan pidato • Pembentangan Lembaran pengurusan
mekanis pelbagai bahan dengan betul, jelas dan • Koperatif grafik
DIRGAHAYU NEGARAKU prosa dan puisi. 2.1.2 Membaca dan intonasi yang sesuai. • Bimbingan Peta minda
memahami laras bahasa Pada akhir pelajaran, murid- berfokus 6 topi pemikiran
3.4 Menulis untuk cerpen dengan sebutan, murid dapat CoRT 1
menghasilkan sesuatu intonasi yang betul dan 1. Membaca laras bahasa EMK: Bahasa CoRT 4
penulisan secara terancang nada yang sesuai. cerpen dengan intonasi • Keusahawan
3.4.5 Menulis sesuatu yang betul • Keselamatan jalan 2. Peta I-think
5.1 Memahami dan penulisan dengan wacana Pada akhir pelajaran, murid- • raya Peta bulatan
menggunakan yang lengkap serta murid dapat Sains dan teknologi Peta buih
perkataan daripada menggunakan 1.Menghasilkan penulisan • Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
pelbagai bahasa yang gramatis dengan wacana yang • Kelestarian global Peta dakap
dan kreatif. lengkap dan menggunakan • Pendidikan Peta titi
bahasa yang gramatis dan • kewangan Peta pokok
5.1.4 Memahami dan kreatif. TMK Peta alir
menggunakan kata kerja Pada akhir pelajaran, murid- • patriotisme Peta pelbagai alir
dalam ayat mengikut murid dapat • Nilai Murni
konteks. • 3. Aras Berfikir
1.Menyenaraikan 5 kata Mengaplikasi
kerja dalam petikan. Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menilai
5W1H Mencipta

golongan kata dalam 2.Membina ayat yang sesuai *Strategi p&p dan Elemen SISTEM BAHASA:
pelbagai ayat. mengikut konteks. Merentas Kurikulum(EMK) Sebutan dan intonasi
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan PENTAKSIRAN
strategi/EMK yang berbeza Latihan bertulis
mengikut kesesuaian murid Kuiz
dan tema yang diajar. Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

15 INTEGRITI TINGGI,SAHSIAH TERPUJI 1.7 Berbincang dan berunding 1.7.1 Berbincang tentang Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
tentang sesuatu perkara sesuatu perkara untuk murid dapat • Prinsip 5P
04.07.22 menerima atau menolak 1.Berbincang tentang isu yang • Penyelesaian KBAT:
– 2.2 Membaca untuk pandangan secara dikemukakan untuk menerima Masalah 1. Alat Berfikir
memahami makna rasional dengan ayat yang atau menolak pandangan • Didik hibur Lembaran pengurusan
08.07.22 perkataan, rangkai kata, gramatis dan bahasa yang secara rasional. • Pembentangan grafik
istilah, serta ungkapan dan santun. • Koperatif Peta minda
ayat dalam pelbagai bahan 2.2.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- • Bimbingan 6 topi pemikiran
menganalisis maklumat murid dapat berfokus CoRT 1
3.4 Menulis untuk daripada pelbagai bentuk 1. Menganalisis maklumat CoRT 4
menghasilkan sesuatu panduan dengan daripada panduan dengan EMK: Bahasa
penulisan secara terancang memberikan respons tepat • Keusahawan 2. Peta I-think
peribadi yang sesuai. 2. Menjelaskan respons • Keselamatan jalan Peta bulatan
4.3 Menghasilkan karya peribadi yang sesuai • raya Peta buih
fiksyen dan puisi 3.4.5 Menulis sesuatu berdasarkan bahan yang Sains dan teknologi Peta buih berganda
secara terancang. penulisan dengan wacana telah dibaca • Kreativiti &inovasi Peta dakap
yang lengkap serta Pada akhir pelajaran, murid- • Kelestarian global Peta titi
menggunakan murid dapat • Pendidikan Peta pokok
bahasa yang gramatis 1.Menghasilkan penulisan • kewangan Peta alir
dan kreatif. dengan wacana yang TMK Peta pelbagai alir
lengkap dan menggunakan • patriotisme
4.3.2 Menghasilkan puisi bahasa yang gramatis dan • Nilai Murni 3. Aras Berfikir
berdasarkan bahan kreatif. • Mengaplikasi
Pada akhir pelajaran, murid- Menganalisis
murid dapat Modul HEBAT Bacaan – Menilai
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Mencipta
5W1H

rangsangan yang sesuai 1.Menghasilkan puisi *Strategi p&p dan Elemen SISTEM BAHASA:
menggunakan berdasarkan bahan Merentas Kurikulum(EMK) Sebutan dan intonasi
bahasa yang indah dan rangsangan. hanyalah cadangan. Guru-
menarik. guru boleh menggunakan PENTAKSIRAN
strategi/EMK yang berbeza Latihan bertulis
mengikut kesesuaian murid Kuiz
dan tema yang diajar. Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

16 DESTINASI MISTERI 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
11.07.22 berunding tentang sesuatu membuat pertimbangan murid dapat • Prinsip 5P PSK NILAI
perkara. tentang sesuatu pilihan 1.Berbincang tentang isu • Penyelesaian KEGEMBIRAAN
– secara rasional yang dikemukakan untuk Masalah KBAT:
15.07.22 2.2 Membaca untuk menggunakan ayat yang menerima atau menolak • Didik hibur 1. Alat Berfikir
memahami makna gramatis dan bahasa pandangan secara rasional. • Pembentangan Lembaran pengurusan
perkataan, rangkai kata, yang santun. • Koperatif grafik
istilah, serta ungkapan dan 2.2.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- • Bimbingan Peta minda
ayat dalam pelbagai bahan memahami serta murid dapat berfokus 6 topi pemikiran
3.5 Menulis untuk membuat ulasan 1.Membuat ulasan CoRT 1
meringkaskan dan keseluruhan maksud beradasarkan bahan grafik EMK: Bahasa CoRT 4
merumuskan pelbagai sesuatu bahan grafik. secra keseluruhannya. • Keusahawan
bahan prosa. 3.5.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- • Keselamatan jalan 2. Peta I-think
menyusun maklumat serta murid dapat • raya Peta bulatan
membuat ringkasan 1.Menulis dan menyusun Sains dan teknologi Peta buih
daripada pelbagai bahan maklumat daripada bahan. • Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
prosa menggunakan ayat • Kelestarian global Peta dakap
yang gramatis dan 2.Menulis ringkasan • Pendidikan Peta titi
penanda wacana yang menggunakan ayat yang • kewangan Peta pokok
sesuai. gramatis dan penanda wacana TMK Peta alir
yang sesuai. • patriotisme Peta pelbagai alir


5.2 Memahami dan 5.2.1 Pada akhir pelajaran, murid- • Nilai Murni 3. Aras Berfikir
menggunakan kata ganda. Memahami dan murid dapat Mengaplikasi
menggunakan pelbagai 1. Menyatakan kata ganda Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
kata ganda dalam ayat dalam ayat pmengikut Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menilai
mengikut konteks dengan konteks dengan betul 5W1H Mencipta
betul. *Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) SISTEM BAHASA:
hanyalah cadangan. Guru- Sebutan dan intonasi
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza PENTAKSIRAN
mengikut kesesuaian murid Latihan bertulis
dan tema yang diajar. Kuiz
Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

17 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.1 Mengkritik secara Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
18.07.22 perkara, isu atau topik. membina tentang sesuatu murid dapat • Prinsip 5P
isu kemasyarakatan 1. Mengkritik secara • Penyelesaian KBAT:
– SAINS DAN TEKNOLOGI PEMACU dengan kritis dan jelas membina tentang sesuatu Masalah 1. Alat Berfikir
22.07.22 KEMODENAN menggunakan ayat yang isu kemasyarakatan dengan • Didik hibur Lembaran pengurusan
gramatis. kritis dan jelas • Pembentangan grafik
menggunakan ayat yang • Koperatif Peta minda
gramatis. • Bimbingan 6 topi pemikiran
Pada akhir pelajaran, murid- berfokus CoRT 1
murid dapat CoRT 4
2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca dan 1.Membuat ulasan EMK: Bahasa
memahami makna memahami serta beradasarkan bahan grafik • Keusahawan 2. Peta I-think
perkataan, rangkai kata, membuat ulasan secra keseluruhannya. • Keselamatan jalan Peta bulatan
istilah, serta ungkapan dan keseluruhan maksud Pada akhir pelajaran, murid- • raya Peta buih
ayat dalam pelbagai bahan sesuatu bahan grafik. murid dapat Sains dan teknologi Peta buih berganda
1.Menulis dan menyusun • Kreativiti &inovasi Peta dakap
3.5 Menulis untuk 3.5.1 Menulis dan maklumat daripada bahan. • Kelestarian global Peta titi
meringkaskan dan menyusun maklumat serta • Pendidikan Peta pokok
merumuskan pelbagai membuat ringkasan 2.Menulis ringkasan • kewangan Peta alir
bahan prosa. daripada pelbagai bahan menggunakan ayat yang TMK Peta pelbagai alir
prosa menggunakan ayat • patriotisme
yang gramatis dan • Nilai Murni 3. Aras Berfikir
penanda wacana yang • Mengaplikasi
sesuai.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan gramatis dan penanda Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
menggunakan kata menggunakan pelbagai wacana yang sesuai. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menilai
terbitan kata terbitan dalam ayat 5W1H Mencipta
mengikut konteks Pada akhir pelajaran, murid- *Strategi p&p dan Elemen
dengan betul. murid dapat Merentas Kurikulum(EMK) SISTEM BAHASA:
1.menyenaraikan kata terbitan hanyalah cadangan. Guru- Sebutan dan intonasi
dalam bahan. guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza PENTAKSIRAN
2.Membina ayat yang sesuai mengikut kesesuaian murid Latihan bertulis
mengikut konteks. dan tema yang diajar. Kuiz
Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

18 ALAM ANUGERAH TERINDAH 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.1 Mengkritik secara Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
25.07.22 perkara, isu atau topik. membina tentang sesuatu murid dapat • Prinsip 5P
isu kemasyarakatan 1. Mengkritik secara • Penyelesaian KBAT:
– 2.3 Membaca untuk dengan kritis dan jelas membina tentang sesuatu Masalah 1. Alat Berfikir
29.07.22 memproses maklumat menggunakan ayat yang isu kemasyarakatan dengan • Didik hibur Lembaran pengurusan
daripada pelbagai bahan. gramatis. kritis dan jelas • Pembentangan grafik
menggunakan ayat yang • Koperatif Peta minda
3.6 Menulis untuk mengolah 2.3.1 Membaca dan gramatis. • Bimbingan 6 topi pemikiran
maklumat bagi mengulas maklumat berfokus CoRT 1
menghasilkan pelbagai daripada pelbagai teks Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 4
bentuk penulisan dan grafik. dengan betul dan tepat. murid dapat EMK: Bahasa
1. Membaca dan mengulas • Keusahawan 2. Peta I-think
3.6.1 Menulis dan maklumat daripada • Keselamatan jalan Peta bulatan
mengadaptasi sesuatu pelbagai teks dengan betul • raya Peta buih
bahan prosa kepada dan tepat. Sains dan teknologi Peta buih berganda
pelbagai bentuk penulisan Pada akhir pelajaran, murid- • Kreativiti &inovasi Peta dakap
murid dapat • Kelestarian global Peta titi
1.Membina dialog • Pendidikan Peta pokok
berdasarkan bahan prosa. • kewangan Peta alir
Peta pelbagai alir

5.4 Memahami dan yang baharu, betul, sesuai Pada akhir pelajaran, murid- • TMK 3. Aras Berfikir
menggunakan frasa. dan menarik. murid dapat • patriotisme Mengaplikasi
5.4.1 Memahami dan • Nilai Murni Menganalisis
menggunakan pelbagai 1.Menyenaraikan jenis-jenis Menilai
frasa dalam ayat mengikut frasa. Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
konteks. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
5W1H SISTEM BAHASA:
2.Memberikan contoh yang *Strategi p&p dan Elemen Sebutan dan intonasi
sesuai mengikut konteks. Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru- PENTAKSIRAN
guru boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid Pembentangan
dan tema yang diajar. Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

19 MENCAPAI IMPIAN MENUAI KEJAYAAN 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.2Mengulas dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
01.08.22 perkara, isu atau topik. menyatakan maklumat murid dapat • Prinsip 5P PKJR TEMA 6 PEMANDU
yang tersurat dan tersirat 1. Mengulas dan • Penyelesaian DAN PENUMPANG
– 2.1 Membaca secara daripada sesuatu bahan menyatakan maklumat Masalah KBAT:
05.08.22 mekanis pelbagai bahan audio visual dengan kritis yang tersurat dan tersirat • Didik hibur 1. Alat Berfikir
prosa dan puisi. menggunakan ayat yang daripada sesuatu bahan • Pembentangan Lembaran pengurusan
gramatis. audio visual dengan kritis • Koperatif grafik
3.6 Menulis untuk mengolah menggunakan ayat yang • Bimbingan Peta minda
maklumat bagi 2.1.2 Membaca dan gramatis. berfokus 6 topi pemikiran
menghasilkan pelbagai memahami laras bahasa Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
bentuk penulisan dan grafik. cerpen dengan sebutan, murid dapat EMK: Bahasa CoRT 4
intonasi yang betul dan 1. Membaca laras bahasa • Keusahawan
nada yang sesuai. cerpen dengan intonasi • Keselamatan jalan 2. Peta I-think
3.6.1Menulis dan yang betul • raya Peta bulatan
mengadaptasi sesuatu Pada akhir pelajaran, murid- Sains dan teknologi Peta buih
bahan prosa kepada murid dapat • Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
pelbagai bentuk penulisan 1.Membina dialog • Kelestarian global Peta dakap
yang baharu, betul, sesuai berdasarkan bahan prosa. • Pendidikan Peta titi
dan menarik. • kewangan Peta pokok
TMK Peta alir
• patriotisme Peta pelbagai alir


4.4 Mempersembahkan 4.4.1 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid- • Nilai Murni 3. Aras Berfikir
pelbagai prosa dan karya prosa dalam bentuk murid dapat Mengaplikasi
puisi secara kreatif. ilustrasi menggunakan 1.Mempersembahkan karya Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
pelbagai prosa dalam bentuk ilustrasi Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menilai
media secara kreatif. menggunakan pelbagai 5W1H Mencipta
*Strategi p&p dan Elemen
media secara kreatif. Merentas Kurikulum(EMK) SISTEM BAHASA:
hanyalah cadangan. Guru- Sebutan dan intonasi
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza PENTAKSIRAN
mengikut kesesuaian murid Latihan bertulis
dan tema yang diajar. Kuiz
Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

20 MENCAPAI IMPIAN MENUAI 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.2Mengulas dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
08.08.22 KEJAYAAN perkara, isu atau topik. menyatakan maklumat murid dapat • Prinsip 5P
yang tersurat dan tersirat 1. Mengulas dan menyatakan • Penyelesaian KBAT:
– 2.4 Membaca secara daripada sesuatu bahan maklumat yang tersurat dan Masalah 1. Alat Berfikir
12.08.22 ekstensif pelbagai bahan audio visual dengan kritis tersirat daripada sesuatu bahan • Didik hibur Lembaran pengurusan
untuk mengukuhkan menggunakan ayat yang audio visual dengan kritis • Pembentangan grafik
penguasaan bahasa dan gramatis. menggunakan ayat yang • Koperatif Peta minda
meluaskan pengetahuan gramatis. • Bimbingan 6 topi pemikiran
bagi pembangunan diri. 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- berfokus CoRT 1
3.6 Menulis untuk mengolah memahami serta murid dapat CoRT 4
maklumat bagi mengemukakan 1.Membaca bahan yang EMK: Bahasa
menghasilkan pelbagai pendapat yang rasional disediakan. • Keusahawan 2. Peta I-think
bentuk penulisan dan grafik. tentang pelbagai bahan • Keselamatan jalan Peta bulatan
fiksyen dan bukan fiksyen. Pada akhir pelajaran, murid- • raya Peta buih
3.6.2Menulis dan murid dapat Sains dan teknologi Peta buih berganda
mengadaptasi sesuatu 1.Menulis ulasan daripada • Kreativiti &inovasi Peta dakap
bahan grafik kepada bahan grafik dengan ayat yang • Kelestarian global Peta titi
prosa menggunakan ayat gramatis. • Pendidikan Peta pokok
yang menarik dan • kewangan Peta alir
gramatis TMK Peta pelbagai alir


5.5 Memahami dan 5.5.1 Membina dan Pada akhir pelajaran, murid- • patriotisme 3. Aras Berfikir
membina pelbagai menukar struktur ayat murid dapat • Nilai Murni Mengaplikasi
ayat. dengan betul dan tepat 1. Membina dan menukar Menganalisis
mengikut konteks. struktur ayat dengan betul dan Modul HEBAT Bacaan – Menilai
tepat mengikut konteks. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Mencipta
5W1H
*Strategi p&p dan Elemen SISTEM BAHASA:
Merentas Kurikulum(EMK) Sebutan dan intonasi
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan PENTAKSIRAN
strategi/EMK yang berbeza Latihan bertulis
mengikut kesesuaian murid Kuiz
dan tema yang diajar. Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

PENTAKSIRAN GEMS 2

MINGGU 21

15.08.22


19.08.22

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

22 MENCAPAI IMPIAN 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.2Mengulas dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
MENUAI perkara, isu atau topik. menyatakan maklumat murid dapat • Prinsip 5P
22.08.22 yang tersurat dan tersirat 1. Mengulas dan menyatakan • Penyelesaian KBAT:
– KEJAYAAN daripada sesuatu bahan maklumat yang tersurat dan Masalah 1. Alat Berfikir
audio visual dengan kritis tersirat daripada sesuatu bahan • Didik hibur Lembaran pengurusan
26.08.22 menggunakan ayat yang audio visual dengan kritis • Pembentangan grafik
gramatis. menggunakan ayat yang • Koperatif Peta minda
2.4 Membaca secara gramatis. • Bimbingan 6 topi pemikiran
ekstensif pelbagai bahan 2.4.1 Membaca dan berfokus CoRT 1
untuk mengukuhkan memahami serta Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 4
mengemukakan murid dapat EMK:

penguasaan bahasa dan pendapat yang rasional 1.Membaca bahan yang • Bahasa 2. Peta I-think
meluaskan pengetahuan tentang pelbagai bahan disediakan. • Keusahawan Peta bulatan
bagi pembangunan diri. fiksyen dan bukan fiksyen. • Keselamatan jalan Peta buih
Pada akhir pelajaran, murid- Peta buih berganda
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.2Menulis dan murid dapat raya Peta dakap
maklumat bagi mengadaptasi sesuatu 1.Menulis ulasan daripada • Sains dan teknologi Peta titi
menghasilkan pelbagai bahan grafik kepada bahan grafik dengan ayat yang • Kreativiti &inovasi Peta pokok
bentuk penulisan dan grafik. prosa menggunakan ayat gramatis. • Kelestarian global Peta alir
yang menarik dan • Pendidikan Peta pelbagai alir
5.5 Memahami dan gramatis Pada akhir pelajaran, murid-
membina pelbagai 5.5.1 Membina dan murid dapat kewangan 3. Aras Berfikir
ayat. menukar struktur ayat 1. Membina dan menukar • TMK Mengaplikasi
dengan betul dan tepat struktur ayat dengan betul dan • patriotisme Menganalisis
mengikut konteks. tepat mengikut konteks. • Nilai Murni Menilai
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, SISTEM BAHASA:
5W1H Sebutan dan intonasi
*Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) PENTAKSIRAN
hanyalah cadangan. Guru- Latihan bertulis
guru boleh menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang berbeza Pembentangan
mengikut kesesuaian murid Forum
dan tema yang diajar.

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

23 KECERGASAN 1.3 Mendengar dan 1.3.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
MENINGKAT,KE memahami maklumat, mengkategorikan murid dapat • Prinsip 5P
29.08.22 fakta, idea dan hujah maklumat yang terdapat 1.Mengkategorikan • Penyelesaian KBAT:
– TERAMPILAN dalam pelbagai wacana dalam pelbagai wacana, maklumat yang terdapat Masalah 1. Alat Berfikir
MEMIKAT dan memberikan respons. serta memberikan respons dalam bahan. • Didik hibur Lembaran pengurusan
02.09.22 secara lisan dengan betul, 2.Mengemukakan respon • Pembentangan grafik
tepat dan bermakna secara lisan dengan tepat, • Koperatif Peta minda
mengikut konteks. betul dan bermakna • Bimbingan 6 topi pemikiran
mengikut konteks. berfokus CoRT 1
CoRT 4

2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: Bahasa 2. Peta I-think
memproses maklumat mengulas maklumat murid dapat • Keusahawan Peta bulatan
daripada pelbagai bahan. daripada pelbagai teks 1. Membaca dan mengulas • Keselamatan jalan Peta buih
dengan betul dan tepat. maklumat daripada • raya Peta buih berganda
3.4 Menulis untuk pelbagai teks dengan betul Sains dan teknologi Peta dakap
menghasilkan sesuatu 3.4.5 Menulis sesuatu dan tepat. • Kreativiti &inovasi Peta titi
penulisan secara terancang penulisan dengan wacana Pada akhir pelajaran, murid- • Kelestarian global Peta pokok
yang lengkap serta murid dapat • Pendidikan Peta alir
4.4 Mempersembahkan menggunakan 1.Menghasilkan penulisan • kewangan Peta pelbagai alir
pelbagai prosa dan puisi bahasa yang gramatis dengan wacana yang TMK
secara kreatif dan kreatif. lengkap dan menggunakan • patriotisme 3. Aras Berfikir
bahasa yang gramatis dan • Nilai Murni Mengaplikasi
4.4.2 Mempersembahkan kreatif. • Menganalisis
puisi dalam pelbagai Pada akhir pelajaran, murid- Menilai
media secara kreatif. murid dapat Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
1.Mempersembahkan puisi Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
dalam pelbagai media 5W1H SISTEM BAHASA:
secara kreatif *Strategi p&p dan Elemen Sebutan dan intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru- PENTAKSIRAN
guru boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid Pembentangan
dan tema yang diajar. Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

CUTI PENGGAL 2 [05.09.22 – 09.09.22]

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

24 KECERGASAN MENINGKAT,KETERAMPILAN MEMIKAT 1.3 Mendengar dan 1.3.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
memahami maklumat, menganalisis maklumat murid dapat • Prinsip 5P PSK NILAI HORMAT
12.09.22 fakta, idea dan hujah yang terdapat dalam 1.Menganalisis maklumat • Penyelesaian MENGHORMATI
– dalam pelbagai wacana pelbagai wacana serta yang terdapat dalam Masalah KBAT:
dan memberikan respons. memberikan respons yang bahan. • Didik hibur 1. Alat Berfikir
16.09.22 betul, tepat dan 2.Menyatakan respon yang • Pembentangan Lembaran pengurusan
2.2 Membaca untuk bermakna. betul, tepat dan bermakna. • Koperatif grafik
*Hari memahami makna • Bimbingan Peta minda
Malaysia perkataan, rangkai kata, 2.2.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- berfokus 6 topi pemikiran
(16.09.22) istilah, serta ungkapan dan menerangkan maksud murid dapat CoRT 1
ayat dalam pelbagai bahan istilah yang tepat dalam 1.Membaca dan menerangkan EMK: Bahasa CoRT 4
pelbagai bahan maksud istilah dengan merujuk • Keusahawan
3.7 Mengedit dan menggunakan glosari, kamus • Keselamatan jalan 2. Peta I-think
memurnikan pelbagai teks. kamus dan tesaurus • raya Peta bulatan
dengan betul dan tepat. Pada akhir pelajaran, murid- Sains dan teknologi Peta buih
3.7.1Mengedit dan murid dapat • Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
menyunting ayat dalam 1. Mengedit dan • Kelestarian global Peta dakap
pelbagai teks tanpa menyunting ayat dalam • Pendidikan Peta titi
mengubah maksud asal. pelbagai teks tanpa • kewangan Peta pokok
mengubah maksud asal. TMK Peta alir
Pada akhir pelajaran, murid- • patriotisme Peta pelbagai alir
murid dapat • Nilai Murni
1. Mempersembahkan karya • 3. Aras Berfikir
prosa dan puisi secara Mengaplikasi
4.4 Mempersembahkan 4.4.3 Mempersembahkan kreatif dalam pelbagai Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
pelbagai prosa dan karya prosa dan puisi aktiviti berbahasa. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menilai
puisi secara kreatif. secara kreatif dalam 5W1H Mencipta
pelbagai aktiviti *Strategi p&p dan Elemen
berbahasa. Merentas Kurikulum(EMK) SISTEM BAHASA:
hanyalah cadangan. Guru- Sebutan dan intonasi
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza PENTAKSIRAN
mengikut kesesuaian murid Latihan bertulis
dan tema yang diajar. Kuiz
Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

25 KECERGASAN MENINGKAT,KETERAMPILAN MEMIKAT 1.3 Mendengar dan 1.3.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
memahami maklumat, menganalisis maklumat murid dapat • Prinsip 5P PSK NILAI HORMAT
19.09.22 fakta, idea dan hujah yang terdapat dalam 1.Menganalisis maklumat • Penyelesaian MENGHORMATI
– dalam pelbagai wacana pelbagai wacana serta yang terdapat dalam Masalah KBAT:
dan memberikan respons. memberikan respons yang bahan. • Didik hibur 1. Alat Berfikir
23.09.22 betul, tepat dan 2.Menyatakan respon yang • Pembentangan Lembaran pengurusan
2.2 Membaca untuk bermakna. betul, tepat dan bermakna. • Koperatif grafik
memahami makna • Bimbingan Peta minda
perkataan, rangkai kata, 2.2.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- berfokus 6 topi pemikiran
istilah, serta ungkapan dan menerangkan maksud murid dapat CoRT 1
ayat dalam pelbagai bahan istilah yang tepat dalam 1.Membaca dan menerangkan EMK: Bahasa CoRT 4
pelbagai bahan maksud istilah dengan merujuk • Keusahawan
3.7 Mengedit dan menggunakan glosari, kamus • Keselamatan jalan 2. Peta I-think
memurnikan pelbagai teks. kamus dan tesaurus • raya Peta bulatan
dengan betul dan tepat. Pada akhir pelajaran, murid- Sains dan teknologi Peta buih
3.7.1Mengedit dan murid dapat • Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
menyunting ayat dalam 1. Mengedit dan • Kelestarian global Peta dakap
pelbagai teks tanpa menyunting ayat dalam • Pendidikan Peta titi
mengubah maksud asal. pelbagai teks tanpa • kewangan Peta pokok
mengubah maksud asal. TMK Peta alir
Pada akhir pelajaran, murid- • patriotisme Peta pelbagai alir
murid dapat • Nilai Murni
1. Mempersembahkan karya • 3. Aras Berfikir
prosa dan puisi secara Mengaplikasi
4.4 Mempersembahkan 4.4.3 Mempersembahkan kreatif dalam pelbagai Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
pelbagai prosa dan karya prosa dan puisi aktiviti berbahasa. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menilai
puisi secara kreatif. secara kreatif dalam 5W1H Mencipta
pelbagai aktiviti *Strategi p&p dan Elemen
berbahasa. Merentas Kurikulum(EMK) SISTEM BAHASA:
hanyalah cadangan. Guru- Sebutan dan intonasi
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza PENTAKSIRAN
mengikut kesesuaian murid Latihan bertulis
dan tema yang diajar. Kuiz
Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

26 1.4 Berbicara tentang 1.4.1 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
sesuatu perkara dalam menganalisis isu semasa murid dapat • Prinsip 5P PKJR TEMA 1
pelbagai situasi formal dan yang didengar, ditonton 1.Mengemukakan • Penyelesaian PENGGUNAAN JALAN
tidak formal. atau dibaca dalam situasi pendapat berkaitan sesuatu Masalah RAYA
tidak formal secara isu secara tidak formal dan • Didik hibur KBAT:
26.09.22 bertatasusila. bertatasusila. • Pembentangan 1. Alat Berfikir
– • Koperatif Lembaran pengurusan
Pada akhir pelajaran, murid- • Bimbingan grafik
30.09.22 murid dapat berfokus Peta minda
1.Membuat ulasan 6 topi pemikiran
PERINDUSTRIAN 2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca dan beradasarkan bahan grafik EMK: Bahasa CoRT 1
memahami makna memahami serta secra keseluruhannya. • Keusahawan CoRT 4
perkataan, rangkai kata, membuat ulasan • Keselamatan jalan
istilah, serta ungkapan dan keseluruhan maksud Pada akhir pelajaran, murid- • raya 2. Peta I-think
ayat dalam pelbagai bahan sesuatu bahan grafik. murid dapat Sains dan teknologi Peta bulatan
1. Mengedit dan • Kreativiti &inovasi Peta buih
3.7 Mengedit dan 3.7.1Mengedit dan menyunting ayat dalam • Kelestarian global Peta buih berganda
memurnikan pelbagai teks. menyunting ayat dalam pelbagai teks tanpa • Pendidikan Peta dakap
pelbagai teks tanpa mengubah maksud asal. • kewangan Peta titi
mengubah maksud asal. Pada akhir pelajaran, murid- TMK Peta pokok
murid dapat • patriotisme Peta alir
1. Menganalisis dan • Nilai Murni Peta pelbagai alir
menggunakan tatabahasa •
yang betul dalam ayat. 3. Aras Berfikir
5.6 Menganalisis ayat 5.6.1 Menganalisis dan Modul HEBAT Bacaan – Mengaplikasi
menggunakan Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menganalisis
tatabahasa yang betul 5W1H Menilai
dalam ayat. *Strategi p&p dan Elemen Mencipta
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru- SISTEM BAHASA:
guru boleh menggunakan Sebutan dan intonasi
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid PENTAKSIRAN
dan tema yang diajar. Latihan bertulis
Kuiz
Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

27 1.3 Mendengar dan memahami 1.3.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
maklumat, fakta, idea dan mengkategorikan maklumat murid dapat • Prinsip 5P
03.10.22 hujah yang terdapat dalam 1. mengkategori maklumat • Penyelesaian KBAT:
– dalam pelbagai wacana dan pelbagai wacana, yang terdapat dalam wacana Masalah 1. Alat Berfikir
memberikan respons. serta memberikan respons secara lisan dengan betul dan • Didik hibur Lembaran pengurusan
07.10.22 secara lisan dengan betul, bermakna • Pembentangan grafik
2.2 Membaca untuk memahami tepat dan bermakna • Koperatif Peta minda
makna perkataan, rangkai kata, mengikut konteks. Pada akhir pelajaran, murid- • Bimbingan 6 topi pemikiran
istilah, serta ungkapan dan ayat murid dapat berfokus CoRT 1
dalam pelbagai bahan 2.2.2 Membaca dan 1. Menganalisis maklumat CoRT 4
menganalisis maklumat daripada panduan dengan EMK: Bahasa
daripada pelbagai bentuk tepat • Keusahawan 2. Peta I-think
panduan dengan 2. Menjelaskan respons peribadi • Keselamatan jalan Peta bulatan
memberikan respons peribadi yang sesuai berdasarkan bahan • raya Peta buih
yang sesuai. yang telah dibaca Sains dan teknologi Peta buih berganda
• Kreativiti &inovasi Peta dakap
PERINDUSTRIAN 3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.5 Menulis sesuatu Pada akhir pelajaran, murid- • Kelestarian global Peta titi
sesuatu penulisan dengan wacana murid dapat • Pendidikan Peta pokok
penulisan secara terancang yang lengkap serta 1.Menghasilkan penulisan dengan • kewangan Peta alir
menggunakan wacana yang lengkap dan TMK Peta pelbagai alir
4.1 Memahami dan bahasa yang gramatis dan menggunakan bahasa yang • patriotisme
mengapresiasi karya kreatif. gramatis dan kreatif. • Nilai Murni 3. Aras Berfikir
sastera. Pada akhir pelajaran, murid- • Mengaplikasi
4.1.2 Memahami dan murid dapat Menganalisis
mengapresiasi karya puisi 1. menjelaskan maksud puisi Modul HEBAT Bacaan – Menilai
dengan memberikan respons secara tersurat dan tersirat Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Mencipta
peribadi tentang maksud dengan betul 5W1H
tersurat dan tersirat dalam *Strategi p&p dan Elemen SISTEM BAHASA:
sesuatu puisi. Pada akhir pelajaran, murid- Merentas Kurikulum(EMK) Sebutan dan intonasi
murid dapat hanyalah cadangan. Guru-
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan 1. menjelaskan maksud puisi guru boleh menggunakan PENTAKSIRAN
menggunakan menggunakan kata kerja secara tersurat dan tersirat strategi/EMK yang berbeza Latihan bertulis
perkataan daripada dalam ayat mengikut dengan betul mengikut kesesuaian murid Kuiz
pelbagai konteks. dan tema yang diajar. Pembentangan
golongan kata dalam Forum
pelbagai ayat.
POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

28 SAINS DAN TEKNOLOGI PEMACU KEMODENAN 1.3 Mendengar dan 1.3.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
memahami maklumat, mengkategorikan murid dapat • Prinsip 5P PSK NILAI
10.10.22 fakta, idea dan hujah maklumat yang terdapat 1.Mengkategorikan maklumat • Penyelesaian BERTANGGUNGJAWAB
– dalam pelbagai wacana dalam pelbagai wacana, yang terdapat dalam bahan. Masalah KBAT:
dan memberikan respons. serta memberikan respons 2.Mengemukakan respon • Didik hibur 1. Alat Berfikir
14.10.22 secara lisan dengan betul, secara lisan dengan tepat, • Pembentangan Lembaran pengurusan
2.3 Membaca untuk tepat dan bermakna betul dan bermakna mengikut • Koperatif grafik
*Cuti Ganti memproses maklumat mengikut konteks. konteks. • Bimbingan Peta minda
Maulidul daripada pelbagai bahan. berfokus 6 topi pemikiran
2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
Rasul 3.4 Menulis untuk mengulas maklumat murid dapat EMK: Bahasa CoRT 4
(10.10.22) menghasilkan sesuatu daripada pelbagai teks 1. Membaca dan mengulas • Keusahawan
penulisan secara terancang dengan betul dan tepat. maklumat daripada pelbagai • Keselamatan jalan 2. Peta I-think
teks dengan betul dan tepat. • raya Peta bulatan
4.2 Memahami dan 3.4.5 Menulis sesuatu Pada akhir pelajaran, murid- Sains dan teknologi Peta buih
menggunakan bandingan penulisan dengan wacana murid dapat • Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
semacam, peribahasa, yang lengkap serta 1.Menghasilkan penulisan • Kelestarian global Peta dakap
kata-kata hikmat, menggunakan dengan wacana yang lengkap • Pendidikan Peta titi
kiasan madah pujangga, bahasa yang gramatis dan menggunakan bahasa • kewangan Peta pokok
dan bahasa dan kreatif. yang gramatis dan kreatif. TMK Peta alir
berirama dalam komunikasi • patriotisme Peta pelbagai alir
dan penulisan 4.2.1 Menggunakan kiasan Pada akhir pelajaran, murid- • Nilai Murni
dan peribahasa dengan murid dapat • 3. Aras Berfikir
5.3 Memahami dan betul mengikut konteks. 1. .Menyatakan maksud Mengaplikasi
menggunakan kata peribahasa secara keseluruhan. Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
terbitan 5.3.1 Memahami dan Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menilai
menggunakan pelbagai Pada akhir pelajaran, murid- 5W1H Mencipta
kata terbitan dalam ayat murid dapat *Strategi p&p dan Elemen
mengikut konteks 1.menyenaraikan kata Merentas Kurikulum(EMK) SISTEM BAHASA:
dengan betul. terbitan dalam bahan. hanyalah cadangan. Guru- Sebutan dan intonasi
guru boleh menggunakan
2.Membina ayat yang sesuai strategi/EMK yang berbeza PENTAKSIRAN
mengikut konteks. mengikut kesesuaian murid Latihan bertulis
dan tema yang diajar. Kuiz
Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

29 1.3 Mendengar dan 1.3.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
memahami maklumat, mengkategorikan murid dapat • Prinsip 5P PSK NILAI
17.10.22 fakta, idea dan hujah maklumat yang terdapat 1.Mengkategorikan maklumat • Penyelesaian BERTANGGUNGJAWAB
– dalam pelbagai wacana dalam pelbagai wacana, yang terdapat dalam bahan. Masalah KBAT:
dan memberikan respons. serta memberikan respons 2.Mengemukakan respon • Didik hibur 1. Alat Berfikir
21.10.22 secara lisan dengan betul, secara lisan dengan tepat, • Pembentangan Lembaran pengurusan
2.3 Membaca untuk tepat dan bermakna betul dan bermakna mengikut • Koperatif grafik
SAINS DAN TEKNOLOGI PEMACU KEMODENAN memproses maklumat mengikut konteks. konteks. • Bimbingan Peta minda
daripada pelbagai bahan. berfokus 6 topi pemikiran
2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
3.4 Menulis untuk mengulas maklumat murid dapat EMK: Bahasa CoRT 4
menghasilkan sesuatu daripada pelbagai teks 1. Membaca dan mengulas • Keusahawan
penulisan secara terancang dengan betul dan tepat. maklumat daripada pelbagai • Keselamatan jalan 2. Peta I-think
teks dengan betul dan tepat. • raya Peta bulatan
4.2 Memahami dan 3.4.5 Menulis sesuatu Pada akhir pelajaran, murid- Sains dan teknologi Peta buih
menggunakan bandingan penulisan dengan wacana murid dapat • Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
semacam, peribahasa, yang lengkap serta 1.Menghasilkan penulisan • Kelestarian global Peta dakap
kata-kata hikmat, menggunakan dengan wacana yang lengkap • Pendidikan Peta titi
kiasan madah pujangga, bahasa yang gramatis dan menggunakan bahasa • kewangan Peta pokok
dan bahasa dan kreatif. yang gramatis dan kreatif. TMK Peta alir
berirama dalam komunikasi • patriotisme Peta pelbagai alir
dan penulisan 4.2.1 Menggunakan kiasan Pada akhir pelajaran, murid- • Nilai Murni
dan peribahasa dengan murid dapat • 3. Aras Berfikir
5.3 Memahami dan betul mengikut konteks. 1. .Menyatakan maksud Mengaplikasi
menggunakan kata peribahasa secara keseluruhan. Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
terbitan 5.3.1 Memahami dan Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Menilai
menggunakan pelbagai Pada akhir pelajaran, murid- 5W1H Mencipta
kata terbitan dalam ayat murid dapat *Strategi p&p dan Elemen
mengikut konteks 1.menyenaraikan kata Merentas Kurikulum(EMK) SISTEM BAHASA:
dengan betul. terbitan dalam bahan. hanyalah cadangan. Guru- Sebutan dan intonasi
guru boleh menggunakan
2.Membina ayat yang sesuai strategi/EMK yang berbeza PENTAKSIRAN
mengikut konteks. mengikut kesesuaian murid Latihan bertulis
dan tema yang diajar. Kuiz
Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

30 1.5 Bersoal jawab 1.5.1 Bersoal jawab untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Strategi p&p: Buku Teks
tentang sesuatu perkara mencambahkan idea secara dapat • Prinsip 5P
24.10.22 menggunakan kritis dan bertatasusila. 1.Mengemukakan idea yang kritis • Penyelesaian KBAT:
– pelbagai soalan, dan melalui berkomunikasi dengan 1. Alat Berfikir
mengemukakan cara bersoal jawab secara Masalah Lembaran pengurusan
28.10.22 jawapan. bertatasusila. • Didik hibur grafik
• Pembentangan Peta minda
*Cuti Hari SUBUR BAHASA MEKAR SASTERA 2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid • Koperatif 6 topi pemikiran
Deepavali ekstensif pelbagai memahami serta dapat • Bimbingan berfokus CoRT 1
(24.02.22) bahan untuk mengemukakan pendapat 1.Membaca bahan yang EMK: CoRT 4
mengukuhkan yang rasional tentang disediakan. • Bahasa
*Cuti penguasaan bahasa pelbagai bahan fiksyen dan • Keusahawan 2. Peta I-think
Tambahan dan meluaskan bukan fiksyen. 2.Mengemukakan pendapat yang • Keselamatan jalan Peta bulatan
KPM (25- pengetahuan bagi rasional. Peta buih
26.10.22) pembangunan diri. raya Peta buih berganda
• Sains dan teknologi Peta dakap
3.3 Menulis untuk 3.3.2 Menulis dan menjawab Pada akhir pelajaran, murid-murid • Kreativiti &inovasi Peta titi
melengkapkan pelbagai soalan secara kritis dapat • Kelestarian global Peta pokok
maklumat dan dengan betul. 1. Menjawab soalan yang diberi • Pendidikan Peta alir
menjawab soalan secara kritis dan betul Peta pelbagai alir
dalam pelbagai bahan. 4.1.1 Memahami dan kewangan
4.1 Memahami dan mengapresiasi karya prosa dengan Pada akhir pelajaran, murid-murid • TMK 3. Aras Berfikir
mengapresiasi karya menyatakan responsperibadi dapat • Patriotism Mengaplikasi
sastera. terhadap kekuatan dan 1.Menceritakan sinopsis cerpen • Nilai Murni Menganalisis
kelemahan sesuatu karya. Modul HEBAT Bacaan – Menilai
5.6 Menganalisis ayat 2.Mengenal pasti , tema dan tiga Teknik Bacaan Mencipta
5.6.1 Menganalisis dan persoalan dalam cerpen :KWLH,SQ4R,
menggunakan tatabahasa Pada akhir pelajaran, murid-murid 5W1H SISTEM BAHASA:
yang betul dalam ayat. dapat *Strategi p&p dan Sebutan dan intonasi
1. Menganalisis dan menggunakan Elemen Merentas
tatabahasa yang betul dalam Kurikulum(EMK) hanyalah PENTAKSIRAN
ayat. cadangan. Guru-guru Latihan bertulis
boleh menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang Pembentangan
berbeza mengikut Forum
kesesuaian murid dan
tema yang diajar. POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

31 1.3 Mendengar dan 1.3.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
memahami maklumat, menganalisis maklumat murid dapat • Prinsip 5P PKJR TEMA 2 FAKTOR
31.10.22 fakta, idea dan hujah yang terdapat dalam 1.Menganalisis maklumat yang • Penyelesaian Masalah MANUSIA DALAM
– dalam pelbagai wacana pelbagai wacana serta terdapat dalam bahan. • Didik hibur PELANGGARAN
dan memberikan respons. memberikan respons yang 2.Menyatakan respon yang • Pembentangan KBAT:
04.11.22 betul, tepat dan betul, tepat dan bermakna. • Koperatif 1. Alat Berfikir
2.1 Membaca secara mekanis bermakna. • Bimbingan berfokus Lembaran pengurusan
SUBUR BAHASA MEKAR SASTERA pelbagai bahan prosa dan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: grafik
puisi. 2.1.1Membaca dan murid dapat; • Bahasa Peta minda
memahami laras bahasa • Keusahawan 6 topi pemikiran
3.1 Menulis untuk menerangkan sesuatu laporan dan berita 1.Membaca pelbagai bentuk • Keselamatan jalan raya CoRT 1
makna kata dan istilah, rangkai dengan sebutan dan intonasi laporan dengan sebutan dan • Sains dan teknologi CoRT 4
kata, ungkapan dan ayat. yang betul, nada yang sesuai intonasi yang betul dan • Kreativiti &inovasi
serta kepantasan yang wajar. kepantasan yang wajar • Kelestarian global 2. Peta I-think
4.3 Menghasilkan karya • Pendidikan kewangan Peta bulatan
fiksyen dan puisi 3.1.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- • TMK Peta buih
secara terancang. menerangkan makna kata, murid dapat; • Patriotism Peta buih berganda
rangkai kata, istilah, • Nilai Murni Peta dakap
5.5 Memahami dan ungkapan dan ayat dengan 1.Mengenal pasti lima Modul HEBAT Bacaan – Peta titi
membina pelbagai betul mengikut konteks. perkataan sukar Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Peta pokok
ayat. 2.Menulis lima ayat 5W1H Peta alir
4.3.1 Menghasilkan cerpen menggunakan rangkai kata *Strategi p&p dan Elemen Peta pelbagai alir
secara terancang dengan dengan betul. Merentas Kurikulum(EMK)
menggunakan idea yang hanyalah cadangan. Guru- 3. Aras Berfikir
kreatif serta bahasa yang Pada akhir pelajaran, murid- guru boleh menggunakan Mengaplikasi
indah dan menarik. murid dapat strategi/EMK yang berbeza Menganalisis
1. Menghasilkan cerpen secara mengikut kesesuaian murid Menilai
5.5.1 Membina dan terancang dengan dan tema yang diajar. Mencipta
menukar struktur ayat menggunakan idea yang kreatif
dengan betul dan tepat serta bahasa yang indah dan SISTEM BAHASA:
mengikut konteks. menarik. Sebutan dan intonasi

Pada akhir pelajaran, murid- PENTAKSIRAN
murid dapat Latihan bertulis
1. Membina dan menukar Kuiz
struktur ayat dengan betul dan Pembentangan
tepat mengikut konteks. Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan
1.4 Berbicara tentang sesuatu
32 perkara dalam pelbagai situasi 1.4.1 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
07.11.22 formal dan tidak formal. menganalisis isu semasa yang murid dapat • Prinsip 5P
didengar, ditonton atau 1.Mengemukakan pendapat • Penyelesaian Masalah KBAT:
– 2.1 Membaca secara mekanis dibaca dalam situasi tidak berkaitan sesuatu isu secara • Didik hibur 1. Alat Berfikir
11.11.22 pelbagai bahan prosa dan formal secara bertatasusila. tidak formal dan bertatasusila • Pembentangan Lembaran pengurusan
puisi. 2.1.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- • Koperatif grafik
INDAH SENI ENDAH BUDAYA memahami laras bahasa murid dapat • Bimbingan berfokus Peta minda
3.5 Menulis untuk cerpen dengan sebutan, 1. Membaca laras bahasa EMK: 6 topi pemikiran
meringkaskan dan intonasi yang betul dan nada cerpen dengan intonasi yang • Bahasa CoRT 1
merumuskan pelbagai yang sesuai. betul • Keusahawan CoRT 4
bahan prosa. 3.5.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- • Keselamatan jalan raya
menyusun maklumat serta murid dapat • Sains dan teknologi 2. Peta I-think
4.1 Memahami dan membuat ringkasan 1.Menulis dan menyusun • Kreativiti &inovasi Peta bulatan
mengapresiasi karya daripada pelbagai bahan maklumat daripada bahan. • Kelestarian global Peta buih
sastera. prosa menggunakan ayat • Pendidikan kewangan Peta buih berganda
yang gramatis dan 2.Menulis ringkasan • TMK Peta dakap
5.5 Memahami dan penanda wacana yang menggunakan ayat yang • Patriotism Peta titi
membina pelbagai sesuai. gramatis dan penanda wacana • Nilai Murni Peta pokok
ayat. yang sesuai. Modul HEBAT Bacaan – Peta alir
4.1.1 Memahami dan Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Peta pelbagai alir
mengapresiasi karya prosa Pada akhir pelajaran, murid- 5W1H
dengan menyatakan murid dapat *Strategi p&p dan Elemen 3. Aras Berfikir
responsperibadi terhadap 1.Menceritakan sinopsis cerpen Merentas Kurikulum(EMK) Mengaplikasi
kekuatan dan kelemahan 2.Mengenal pasti , tema dan hanyalah cadangan. Guru- Menganalisis
sesuatu karya. tiga persoalan dalam cerpen guru boleh menggunakan Menilai
strategi/EMK yang berbeza Mencipta
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar. SISTEM BAHASA:
Sebutan dan intonasi

5.5.1 Membina dan Pada akhir pelajaran, murid- PENTAKSIRAN
menukar struktur ayat murid dapat Latihan bertulis
dengan betul dan tepat 1. Membina dan menukar Kuiz
mengikut konteks. struktur ayat dengan betul dan Pembentangan
tepat mengikut konteks. Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

33 1.6 Menyampaikan maklumat 1.6.1 Menjana idea dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
tentang sesuatu perkara dalam menyampaikan pidato murid dapat • Prinsip 5P
14.11.22 pelbagai dengan betul, jelas, dan 1.Menjana idea untuk • Penyelesaian Masalah KBAT:
– situasi. intonasi yang sesuai menghasilkan isi-isi pidato. • Didik hibur 1. Alat Berfikir
menggunakan ayat yang • Pembentangan Lembaran pengurusan
18.11.22 2.2 Membaca untuk gramatis. 2.Menyampaikan pidato • Koperatif grafik
memahami makna dengan betul, jelas dan intonasi • Bimbingan berfokus Peta minda
INDAH SENI ENDAH BUDAYA perkataan, rangkai kata, 2.2.2 Membaca dan yang sesuai. EMK: 6 topi pemikiran
istilah, serta ungkapan dan menganalisis maklumat • Bahasa CoRT 1
ayat dalam pelbagai bahan daripada pelbagai bentuk Pada akhir pelajaran, murid- • Keusahawan CoRT 4
panduan dengan murid dapat • Keselamatan jalan raya
3.5 Menulis untuk memberikan respons 1. Menganalisis maklumat • Sains dan teknologi 2. Peta I-think
meringkaskan dan peribadi yang sesuai. daripada panduan dengan • Kreativiti &inovasi Peta bulatan
merumuskan pelbagai tepat • Kelestarian global Peta buih
bahan prosa. 3.5.1 Menulis dan 2. Menjelaskan respons peribadi • Pendidikan kewangan Peta buih berganda
menyusun maklumat serta yang sesuai berdasarkan bahan • TMK Peta dakap
4.4 Mempersembahkan membuat ringkasan yang telah dibaca • Patriotism Peta titi
pelbagai prosa dan daripada pelbagai bahan Pada akhir pelajaran, murid- • Nilai Murni Peta pokok
puisi secara kreatif. prosa menggunakan ayat murid dapat Modul HEBAT Bacaan – Peta alir
yang gramatis dan 1.Menulis dan menyusun Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Peta pelbagai alir
5.1 Memahami dan penanda wacana yang maklumat daripada bahan. 5W1H
menggunakan sesuai. *Strategi p&p dan Elemen 3. Aras Berfikir
perkataan daripada pelbagai 2.Menulis ringkasan Merentas Kurikulum(EMK) Mengaplikasi
golongan kata dalam pelbagai 4.4.3 Mempersembahkan menggunakan ayat yang hanyalah cadangan. Guru- Menganalisis
ayat. karya prosa dan puisi secara gramatis dan penanda guru boleh menggunakan Menilai
kreatif dalam pelbagai aktiviti wacana yang sesuai. strategi/EMK yang berbeza Mencipta
berbahasa. mengikut kesesuaian murid
Pada akhir pelajaran, murid- dan tema yang diajar. SISTEM BAHASA:
5.1.4 Memahami dan murid dapat Sebutan dan intonasi
menggunakan kata kerja 1. Mempersembahkan karya
dalam ayat mengikut konteks. prosa dan puisi secara kreatif PENTAKSIRAN
dalam pelbagai aktiviti Latihan bertulis
berbahasa. Kuiz
Pembentangan
Pada akhir pelajaran, murid- Forum
murid dapat
POLA PENGAJARAN
1.Menyenaraikan 5 kata kerja TERBEZA
dalam petikan. :P1/P2/P3/P4/P5/P6

2.Membina ayat yang sesuai
mengikut konteks.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

34 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
berunding tentang sesuatu membuat pertimbangan murid dapat • Prinsip 5P PKJR TEMA 3
21.11.22 perkara. tentang sesuatu pilihan 1.Berbincang tentang isu yang • Penyelesaian Masalah ALAT PERLINDUNGAN
– secara rasional dikemukakan untuk menerima • Didik hibur KBAT:
2.2 Membaca untuk menggunakan ayat yang atau menolak pandangan • Pembentangan 1. Alat Berfikir
25.11.22 memahami makna gramatis dan bahasa secara rasional. • Koperatif Lembaran pengurusan
perkataan, rangkai kata, yang santun. • Bimbingan berfokus grafik
EKONOMI MAMPAN NEGARA MAKMUR istilah, serta ungkapan dan 2.2.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: Peta minda
ayat dalam pelbagai bahan memahami serta murid dapat • Bahasa 6 topi pemikiran
3.4 Menulis untuk membuat ulasan 1. Mengulas keseluruhan • Keusahawan CoRT 1
menghasilkan sesuatu keseluruhan maksud maksud berdasarka bahan • Keselamatan jalan raya CoRT 4
penulisan secara terancang sesuatu bahan grafik. grafik yang dibaca • Sains dan teknologi
3.4.5 Menulis sesuatu • Kreativiti &inovasi 2. Peta I-think
4.3 Menghasilkan karya penulisan dengan wacana Pada akhir pelajaran, murid- • Kelestarian global Peta bulatan
fiksyen dan puisi yang lengkap serta murid dapat • Pendidikan kewangan Peta buih
secara terancang. menggunakan 1.Menghasilkan penulisan • TMK Peta buih berganda
bahasa yang gramatis dengan wacana yang lengkap • Patriotism Peta dakap
dan kreatif. dan menggunakan bahasa • Nilai Murni Peta titi
yang gramatis dan kreatif. Modul HEBAT Bacaan – Peta pokok
4.3.1 Menghasilkan cerpen Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Peta alir
secara terancang dengan Pada akhir pelajaran, murid- 5W1H Peta pelbagai alir
menggunakan idea yang murid dapat *Strategi p&p dan Elemen
kreatif serta bahasa yang 1. Menghasilkan cerpen secara Merentas Kurikulum(EMK) 3. Aras Berfikir
indah dan menarik. terancang dengan hanyalah cadangan. Guru- Mengaplikasi
menggunakan idea yang kreatif guru boleh menggunakan Menganalisis
serta bahasa yang indah dan strategi/EMK yang berbeza Menilai
menarik. mengikut kesesuaian murid Mencipta
dan tema yang diajar.
SISTEM BAHASA:
Sebutan dan intonasi

5.4 Memahami dan 5.4.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- PENTAKSIRAN
menggunakan frasa. menggunakan pelbagai murid dapat Latihan bertulis
frasa dalam ayat mengikut Kuiz
konteks. 1.Menyenaraikan jenis-jenis Pembentangan
frasa. Forum

2.Memberikan contoh yang POLA PENGAJARAN
sesuai mengikut konteks. TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

35 1.8 Mengulas sesuatu perkara, 1.8.1 Mengkritik secara Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
isu atau topik. membina tentang sesuatu isu murid dapat • Prinsip 5P KBAT:
28.11.22 kemasyarakatan dengan kritis 1. Mengkritik secara membina • Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
– 2.2 Membaca untuk dan jelas menggunakan ayat tentang sesuatu isu • Didik hibur Lembaran pengurusan
memahami makna perkataan, yang gramatis. kemasyarakatan dengan kritis • Pembentangan grafik
02.12.22 rangkai kata, istilah, serta dan jelas menggunakan ayat • Koperatif Peta minda
ungkapan dan ayat dalam 2.2.3 Membaca dan yang gramatis. • Bimbingan berfokus 6 topi pemikiran
36 MENCAPAI IMPIAN MENUAI KEJAYAAN pelbagai bahan memahami serta membuat EMK: CoRT 1
MINGGU ULANG KAJI 3.3 Menulis untuk ulasan keseluruhan maksud Pada akhir pelajaran, murid- • Bahasa CoRT 4
05.12.22 melengkapkan maklumat dan sesuatu bahan grafik. murid dapat • Keusahawan
– menjawab soalan dalam 3.3.2 Menulis dan menjawab 1.Membuat ulasan • Keselamatan jalan raya 2. Peta I-think
pelbagai bahan. pelbagai soalan secara kritis beradasarkan bahan grafik • Sains dan teknologi Peta bulatan
09.12.22 4.2 Memahami dan dengan betul. secra keseluruhannya. • Kreativiti &inovasi Peta buih
menggunakan bandingan 4.2.1 Menggunakan kiasan Pada akhir pelajaran, murid- • Kelestarian global Peta buih berganda
semacam, peribahasa, kata- dan peribahasa dengan betul murid dapat • Pendidikan kewangan Peta dakap
kata hikmat, mengikut konteks. 1. Menjawab soalan yang diberi • TMK Peta alir
kiasan madah pujangga, dan secara kritis dan betul • Patriotism Peta pelbagai alir
bahasa 5.6.1 Menganalisis dan Pada akhir pelajaran, murid- • Nilai Murni
berirama dalam komunikasi dan menggunakan murid dapat Modul HEBAT Bacaan – 3. Aras Berfikir
penulisan tatabahasa yang betul 1. .Menyatakan maksud Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Mengaplikasi
dalam ayat. peribahasa secara keseluruhan. 5W1H Menganalisis
5.6 Menganalisis ayat. *Strategi p&p dan Elemen Menilai
Pada akhir pelajaran, murid- Merentas Kurikulum(EMK) Mencipta
murid dapat hanyalah cadangan. Guru- SISTEM BAHASA:
1. Menganalisis dan guru boleh menggunakan Sebutan dan intonasi
menggunakan tatabahasa strategi/EMK yang berbeza
yang betul dalam ayat. mengikut kesesuaian murid PENTAKSIRAN
dan tema yang diajar. Latihan bertulis
Kuiz
Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

CUTI PENGGAL 3 [12.12.22 – 31.12.22]

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

37 ULANG KAJI
02.01.23 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2021

– DAN
06.01.23 PELAKSANAAN DAN KEMAS KINI PENCAPAIAN PBD

*Cuti ganti
tahun baru

2023
(02.01.2023)

38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2021

09.01.23


13.01.23

39

16.01.23


20.01.23

40 PERBINCANGAN SOALAN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2022
23.01.23
– DAN

27.01.23 PELAKSANAAN DAN KEMAS KINI PENCAPAIAN PBD
PERBINCANGAN SOALAN
41
30.01.23 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2022

– DAN
03.02.23
PELAKSANAAN DAN KEMAS KINI PENCAPAIAN PBD
42 PERBINCANGAN SOALAN
06.02.23
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2022

10.02.23 DAN

43 PELAKSANAAN DAN KEMAS KINI PENCAPAIAN PBD
13.02.23
18.2.2022
– –
17.02.23
12.03.2022

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN

• TARIKH TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เคมี_merged
Next Book
แผนการสอน ม.4 เรื่อง หลักการนับ สมบูรณ์