The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นางสาวปิยนุช-เข็มทองเล่มฝึกวัดผล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Piyanut Khemthong, 2022-07-09 23:15:07

นางสาวปิยนุช-เข็มทองเล่มฝึกวัดผล

นางสาวปิยนุช-เข็มทองเล่มฝึกวัดผล

1

ECI0203 การฝกึ ปฏิบัติวิชาชพี เพื่อนวัตกรรมและการวตั ประเมนิ ผล

คำนำ

คู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนามรายวิชา ECI0203 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและ
การวัดประเมนิ ผล (Professional Practice for Innovations, Measurement and Evaluation)
จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) เพื่อให้นักศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการฝึกประสบการณภ์ าคสนามในโรงเรียน จำนวน 45 ชว่ั โมง

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัดประเมินผลเป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่ม
วิชาฝึกปฏิบัติ วิชาชีพระหว่างเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทของครูผู้สอน
การประยกุ ตใ์ ช้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการศกึ ษาทีท่ ันสมัยกับการพัฒนาผู้เรียน ได้ทดลอง
ใช้เครื่องมือวัดและ ประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษา วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็น ครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชพี ครแู ละศาสตรส์ าขาวิชาเอกผา่ น กระบวนการสังเกต วิเคราะหแ์ ละปฏิบตั กิ ารถอดบทเรียน
เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และเป็นครูผู้เป็นนวัตกรด้านการจัดการเรียน
การสอนในอนาคต

ผู้จัดทำสารบัญ

หน้า
คำนำ ............................................................................................................................................................... ก
สารบัญ .............................................................................................................................................................ข
สว่ นท่ี 1 ขอ้ มลู ท่วั ไป ........................................................................................................................................1

ขอ้ มูลสถานศกึ ษา....................................................................................................................................... 2
ข้อมลู อาจารย์ผูส้ อน ข้อมูลครูพ่เี ลี้ยง ขอ้ มูลนกั ศกึ ษา .............................................................................. 3
ส่วนท่ี 2 ผลการปฏิบัตงิ าน .............................................................................................................................4
ตารางการวิเคราะหข์ ้อสอบ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ........................................................... 5
ตารางการสร้างขอ้ สอบ(Test blueprint) จำนวน 15 ข้อ ........................................................................ 7
แบบประเมนิ สำหรับผู้เชยี่ วชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื ............................................................. 9
ตารางสรปุ ผลการพจิ ารณาเครือ่ งมือของผ้เู ชยี่ วชาญ ...............................................................................15
ตารางสรปุ ผลการตรวจสอบคณุ ภาพของขอ้ สอบ.....................................................................................16
สว่ นที่ 3 การสะท้อนตนเอง .......................................................................................................................... 19
สง่ิ ท่ีไดร้ บั และความร้สู ึก...........................................................................................................................20
สาเหตุ ...................................................................................................................................................... 20
แนวทางการปรับปรงุ แกไ้ ขตนเอง ...........................................................................................................21
ภาคผนวก ..................................................................................................................................................... 22

1

สว่ นท่ี 1

ขอ้ มลู ทัว่ ไป

2

ข้อมลู สถานศึกษา

---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนวัดสมหวงั
สงั กัด สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ทอี่ ย่โู รงเรยี น หมทู่ ่ี 8 ถนนโกเตง-ภูภร 8 บ้านสมหวัง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมอื ง จังหวัดสรุ าษฎร์ธานี
เปดิ สอนระดับ อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียน 631 คน
ขนาดของโรงเรยี น  เล็ก  กลาง  ใหญ่  ใหญพ่ เิ ศษ
จำนวนครูทงั้ หมด 23 คน จำนวนบคุ ลากรอืน่ ๆ 5 คน

แผนผังโครงสร้างการบรหิ ารของฝา่ ยต่างๆ ในโรงเรยี น

3

ขอ้ มูลอาจารย์ผ้สู อน ขอ้ มูลครพู ่ีเลยี้ ง ขอ้ มลู นักศกึ ษา

---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ข้อมลู อาจารย์ผูส้ อน

ผศ.ดร.วา่ ทร่ี ้อยตรี สิรสิ วสั ช์ ทองก้านเหลอื ง

ดร.สุดารตั น์ หวลมุกดา

2. ขอ้ มูลครูพเ่ี ลี้ยง

ชื่อ - สกุล นางสาวปทิตตา อินทร์ฤดี
วิชาที่สอน การศึกษาปฐมวัย
ที่ปรึกษาประจำชั้น อนบุ าลปที ี่ 2/2
ระยะเวลาในการเปน็ ครู 5 ปี
ระดับการศึกษาระดับปรญิ ญาตรี ครศุ าสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย
ความเชย่ี วชาญ วิทยากรการคำนวณ เขตพื้นที่ 9

3. ขอ้ มลู นักศึกษา

ชือ่ - สกลุ นางสาวปิยนชุ เขม็ ทอง
รหสั นกั ศึกษา 6301101001026 กลุม่ เรียน 63001.151
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เบอรโ์ ทร 0611834088
E-mail [email protected]

4

สว่ นที่ 2

ผลการปฏบิ ตั ิงาน

ตารางการวเิ คราะห์ขอ้ สอบ ด้านพ

รายวชิ า การศึกษาปฐมวยั ระดบั ชั้นอนุบาลปีที่

โรงเรยี นวดั สมหวงั ผสู้ อน คณุ ครูปทติ ตา อินทรฤ์ ดี

ผู้วิเคราะห์ นางสาวปิยนชุ เขม็ ทอง รหสั นักศึกษา 6301101001026

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั
เนื้อหา/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลอื่ นไหว
ตัวบง่ ชี้ 4.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
สภาพที่พงึ ประสงค์ 4.1.1 สนใจ มคี วามสขุ และแสดงออกผา่ นงานศิลปะ

4.1.2 สนใจ มีความสขุ และแสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี
4.1.3 สนใจ มคี วามสุข และแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวประกอบเพลง จงั ห
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วฒั นธรรม และความเป็นไทย
ตวั บ่งชี้ 7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ ม
สภาพท่พี งึ ประสงค์ 7.1.1 มีสว่ นร่วมดูแลรักษาธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม เมอ่ื มีผู้ชีแ้ นะ
7.1.2 ทง้ิ ขยะไดถ้ ูกที่
ตัวบง่ ช้ี 7.2 มีมารยาทตามวฒั นธรรมไทยและรกั ความเป็นไทย
สภาพที่พึงประสงค์ 7.2.1 ปฏบิ ัติตนตามมารยาทไทยไดด้ ้วยตนเอง
7.2.2 กลา่ วคำขอบคณุ และขอโทษดว้ ยตนเอง

หวะและดนตรี พุทธพิ สิ ัย (Cognitive domain)

11 Remembering(10) ระดบั พฤติกรรม 2
Understanding(10)
11
Applying(10)
Analyzing(10)
Analyzing(10)
Evaluating(10)
Creating(10)

รวม

ลำดับ
ความสำคญั

5

มาตรฐานการเรยี นรู้ ตัวชีว้ ัด
เน้ือหา/จุดประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรม

7.2.3 ยนื ตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาตแิ ละเพลงสรรเสรญิ พระบารมี
มาตรฐานที่ 10 มคี วามสามารถในการคิดที่เป็นพน้ื ฐานในการเรยี นรู้
ตัวบง่ ชี้ 10.1 มคี วามสามารถในการคดิ รวบยอด
สภาพที่พงึ ประสงค์ 10.1.1 บอกลักษณะและสว่ นประกอบของส่งิ ต่างๆ จากการสงั เกตโดยใช

10.1.2 จับคหู่ รอื เปรยี บเทียบความแตกตา่ งหรือความเหมอื นของสิง่ ตา่ งๆ
สงั เกตพบเพยี งลักษณะเดียว

10.1.3 จำแนกและจัดกลุม่ สิ่งตา่ งๆโดยใชอ้ ย่างน้อย 1 ลักษณะเปน็ เกณฑ
10.1.4 เรียงลำดับสงิ่ ของ หรอื เหตุการณอ์ ยา่ งน้อย 4 ลำดบั
ตวั บง่ ชี้ 10.2 มีความสามารถในการคดิ เชิงเหตุผล
สภาพทีพ่ ึงประสงค์ 10.2.1 ระบุสาเหตุ หรือผลท่เี กิดขึ้นในเหตุกาณ์หรอื การกระทำเมือ่ มีผู้ชี้แ
10.2.2 คาดเดา หรือ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมในกา
จากขอ้ มลู
ตัวบ่งชี้ 10.3 มคี วามสามารถในการคดิ แก้ปัญหาและตัดสนิ ใจ
สภาพท่พี ึงประสงค์ 10.3.1 ตดั สนิ ใจในเร่ืองงา่ ยๆและเร่ิมเรยี นรู้ผลที่เกดิ ขนึ้
10.3.2 ระบุปัญหาและแกป้ ญั หาโดยลองผดิ ลองถูก

รวม
ลำดับความสำคญั

6

ระดบั พฤตกิ รรม

Remembering(10) รวม ลำดบั
Understanding(10) ความสำคญั

Applying(10)
Analyzing(10)
Analyzing(10)
Evaluating(10)
Creating(10)

22

ช้ประสาทสัมผสั 223 7
ๆ โดยใชล้ ักษณะที่ 21 3

ฑ์ 22 4

แนะ 22 4
ารลงความคดิ เหน็

22 4

- 10 12 3 - - 1 26
-213- - 1

ตารางการสรา้ งข้อสอบ(Test

ดา้ นพทุ ธพิ สิ ยั (Cognitive domain) รายวชิ า การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยี น วดั สมหวัง ผู้สอน คุณครูปทิตตา อนิ ทรฤ์ ดี

ผวู้ เิ คราะห์ นางสาวปยิ นุช เข็มทอง รหัสนักศึกษา 6301101001026

มาตรฐานการเรียนรู้ ตวั ชี้วัด
เน้ือหา/จดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรม

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศลิ ปะ ดนตรี และการเคล่อื นไหว
ตัวบง่ ช้ี 4.1 สนใจ มคี วามสุข และแสดงออกทางศลิ ปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว
สภาพที่พึงประสงค์ 4.1.1 สนใจ มคี วามสขุ และแสดงออกผ่านงานศิลปะ

4.1.2 สนใจ มีความสขุ และแสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี
4.1.3 สนใจ มีความสขุ และแสดงท่าทาง/เคลือ่ นไหวประกอบเพลง จังห
มาตรฐานท่ี 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ ม วฒั นธรรม และความเป็นไทย
ตัวบง่ ชี้ 7.1 ดแู ลรักษาธรรมชาติ ส่งิ แวดล้อม
สภาพท่ีพงึ ประสงค์ 7.1.1 มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดล้อม เมื่อมผี ชู้ ีแ้ นะ
7.1.2 ทง้ิ ขยะไดถ้ ูกที่
ตัวบ่งชี้ 7.2 มมี ารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย
สภาพที่พึงประสงค์ 7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดด้ ว้ ยตนเอง
7.2.2 กล่าวคำขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง

หวะและดนตรี t blueprint) จำนวน 15 ข้อ

1 13 Remembering(10) ระดับพฤติกรรม ช้นั อนุบาลปที ี่ 2
Understanding(10)
11
Applying(10)
Analyzing(10)
Analyzing(10)
Evaluating(10)
Creating(10)

รวม

3 ลำดับ
ความสำคญั

7

มาตรฐานการเรยี นรู้ ตัวชีว้ ัด
เน้ือหา/จุดประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรม

7.2.3 ยนื ตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาตแิ ละเพลงสรรเสรญิ พระบารมี
มาตรฐานที่ 10 มคี วามสามารถในการคิดที่เป็นพน้ื ฐานในการเรยี นรู้
ตัวบง่ ชี้ 10.1 มคี วามสามารถในการคดิ รวบยอด
สภาพที่พงึ ประสงค์ 10.1.1 บอกลักษณะและสว่ นประกอบของส่งิ ต่างๆ จากการสงั เกตโดยใช

10.1.2 จับคหู่ รอื เปรยี บเทียบความแตกตา่ งหรือความเหมอื นของสิง่ ตา่ งๆ
สงั เกตพบเพยี งลักษณะเดียว

10.1.3 จำแนกและจัดกลุม่ สิ่งตา่ งๆโดยใช้อย่างน้อย 1 ลักษณะเปน็ เกณฑ
10.1.4 เรียงลำดับสงิ่ ของ หรอื เหตุการณอ์ ยา่ งน้อย 4 ลำดบั
ตวั บง่ ชี้ 10.2 มีความสามารถในการคดิ เชิงเหตุผล
สภาพทีพ่ ึงประสงค์ 10.2.1 ระบุสาเหตุ หรือผลท่เี กิดขึ้นในเหตุกาณ์หรอื การกระทำเมือ่ มีผู้ชี้แ
10.2.2 คาดเดา หรือ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมในกา
จากขอ้ มลู
ตัวบ่งชี้ 10.3 มคี วามสามารถในการคดิ แก้ปัญหาและตัดสนิ ใจ
สภาพท่พี ึงประสงค์ 10.3.1 ตดั สนิ ใจในเร่ืองงา่ ยๆและเร่ิมเรยี นรู้ผลที่เกดิ ขนึ้
10.3.2 ระบุปัญหาและแกป้ ญั หาโดยลองผดิ ลองถูก

รวม
ลำดับความสำคญั

8

ระดบั พฤตกิ รรม

Remembering(10) รวม ลำดบั
Understanding(10) ความสำคญั

Applying(10)
Analyzing(10)
Analyzing(10)
Evaluating(10)
Creating(10)

1 13

ช้ประสาทสมั ผัส 23 51
ๆ โดยใชล้ กั ษณะท่ี 1 13
1
ฑ์ 13
1
แนะ 13
ารลงความคิดเหน็

22 4 2

- 2 9 3 - - 1 15
-312- - 4

9

แบบประเมนิ สำหรบั ผู้เชยี่ วชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

แบบทดสอบรายวชิ า การศกึ ษาปฐมวยั ชน้ั อนุบาลปีที่ 2

คำชแี้ จง แบบประเมนิ ฉบับนใ้ี ช้สำหรบั ท่านซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบว่าข้อคำถามแต่ละ

ข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาหรือไม่ โดยมีเกณฑ์การประเมิน

ดงั น้ี

ใหค้ ะแนน + 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวดั ได้สอดคล้องจุดประสงค์/เน้ือหานั้น

ให้คะแนน 0 หมายถึง ไมแ่ น่ใจวา่ ข้อสอบวัดไดส้ อดคลอ้ งจุดประสงค์/เนอื้ หานั้น

ให้คะแนน -1 หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้ สอบวดั ไมส่ อดคล้องจุดประสงค์/เนือ้ หาน้นั

จุดประสงคเ์ ชิง ข้อสอบ คะแนนประเมินจาก ข้อเสนอแนะ
พฤตกิ รรม/เนือ้ หา ผู้เชย่ี วชาญ

+1 0 -1

4.1.1 เพื่อให้เด็กสนใจ (1) ให้นักเรียนระบายสีจากภาพที่กำหนดให้
ม ี ค ว า ม ส ุ ข แ ล ะ ตามจินตนาการ
แสดงออกผ่านงาน
ศลิ ปะได้

10.1.1 เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ด็ ก (2-6) ใหน้ ักเรียนโยงภาพหนา้ ท่ีของอวยั วะ
สามารถบอกลักษณะ ตอ่ ไปนใี้ ห้ถกู ตอ้ ง
และส่วนประกอบของ
สิ่งตา่ งๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัสได้

10

จดุ ประสงค์เชิง ขอ้ สอบ คะแนนประเมนิ จาก ข้อเสนอแนะ
พฤตกิ รรม/เนือ้ หา ผูเ้ ช่ียวชาญ

+1 0 -1

10.1.2 เพื่อให้เด็กจับคู่ (7) ภาพในข้อใดทมี่ ีบางสว่ นเปน็ รูปวงกลม ?
หรือเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว
ได้

10.1.4 เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ด็ ก (8) ขอ้ ใดเรยี งลำดับของ จากเล็กไปใหญ่
สามารถเรียงลำดับ ได้ถกู ตอ้ ง ?
สิ่งของ หรือเหตุการณ์
อย่างนอ้ ย 4 ลำดบั ได้

10.3.1 เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ด็ ก (9) ขอ้ ใดมีปากนอ้ ยทสี่ ุด ?
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และเริ่มเรียนรู้ผลที่
เกิดขนึ้ ได้

11

จดุ ประสงคเ์ ชิง ข้อสอบ คะแนนประเมนิ จาก ขอ้ เสนอแนะ
พฤติกรรม/เนือ้ หา ผู้เช่ยี วชาญ

+1 0 -1

10.2.2 เพื่อให้เด็กคาด (10) เมอื่ ท้องฟ้ามสี มี ืดครม้ึ จะเกดิ เหตกุ ารณ์
เดา หรอื คาดคะเนสิ่งท่ี อะไร ?
อาจจะเกิดขึ้น หรือมี
ส่วนร่วมในการลงความ
คิดเหน็ จากขอ้ มลู ได้

10.3.1 เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ด็ ก (11) ขอ้ ใดมีจำนวนมือมากที่สดุ ?
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และเริ่มเรียนรู้ผลท่ี
เกดิ ข้ึนได้

7.2.1 เพ่อื ใหเ้ ด็กปฏิบัติ (12) เมื่อนักเรียนเจอพระควรปฏิบัติตน
ตนตามมารยาทไทยได้ อย่างไร ?
ด้วยตนเองได้

12

จุดประสงคเ์ ชิง ขอ้ สอบ คะแนนประเมนิ จาก ขอ้ เสนอแนะ
พฤติกรรม/เน้ือหา ผเู้ ช่ยี วชาญ

+1 0 -1

7.2.3 เพื่อให้เด็กยืน (13) เมอ่ื นักเรยี นกำลงั เดนิ ไปเท่ียว และได้ยิน
ตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ เพลงชาติพอดี นกั เรียนควรยนื อย่างไร ?
และเพลงสรรเสริญพระ
บารมีได้

10.3.1 เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ด็ ก (14) ภาพตาในข้อใดมขี นาดเลก็ ที่สุด ?
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และเริ่มเรียนรู้ผลท่ี
เกิดข้ึนได้

10.3.1 เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ด็ ก (15) ถ้านักเรียนต้องการปัสสาวะ นักเรียน
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ต้องไปสถานทใ่ี ด ?
และเริ่มเรียนรู้ผลที่
เกดิ ขน้ึ ได้

13

จุดประสงคเ์ ชิง ข้อสอบ คะแนนประเมินจาก ข้อเสนอแนะ
พฤตกิ รรม/เน้อื หา ผเู้ ชย่ี วชาญ

+1 0 -1

4.1.1 เพื่อให้เด็กสนใจ ข้อสอบสำรอง
ม ี ค ว า ม ส ุ ข แ ล ะ (1) ให้นักเรียนวาดรูป “ใบหน้า” ตาม
แสดง ออก ผ่าน ง าน จนิ ตนาการ พร้อมระบายสีใหส้ วยงาม
ศิลปะได้

10.1.4 เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ด็ ก ข้อสอบสำรอง จากใหญ่
สามารถเรียงลำดับ (8) ข้อใดเรียงลำดบั ของแขน
สิ่งของ หรือเหตุการณ์ ไปเล็กได้ถกู ต้อง?
อย่างน้อย 4 ลำดบั ได้

10.3.1 เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ด็ ก ข้อสอบสำรอง
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ (9) เมือ่ นักเรยี นเจองู ควรปฏบิ ัตอิ ยา่ งไร ?
และเริ่มเรียนรู้ผลท่ี
เกดิ ขึน้ ได้

14

จุดประสงคเ์ ชิง ขอ้ สอบ คะแนนประเมินจาก ข้อเสนอแนะ
พฤติกรรม/เนอ้ื หา ผ้เู ชี่ยวชาญ

+1 0 -1

10.3.1 เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ด็ ก ขอ้ สอบสำรอง
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ (11) อวยั วะใดใช้รบั ประทานอาหาร ?
และเริ่มเรียนรู้ผลท่ี
เกิดขึน้ ได้

10.3.1 เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ด็ ก ขอ้ สอบสำรอง
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ (14) อวัยวะใดใชฟ้ ังเสียงตา่ งๆ ?
และเริ่มเรียนรู้ผลท่ี
เกิดขึน้ ได้

ตารางสรุปผลการพจิ ารณาเคร่ืองมือของผู้เชี่ยวชาญ 15

ข้อท่ี คะแนนความคดิ เห็นของผูเ้ ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC สรปุ ผล
คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 ใช้ได้
1 ใช้ได้
2 +1 +1 +1 3 3 = 1 ใชไ้ ด้
3 ใช้ได้
3 ใชไ้ ด้
4 ใช้ได้
5 +1 +1 +1 3 3 = 1 ใช้ได้
6 ใช้ได้
7 3 ใชไ้ ด้
8 ใชไ้ ด้
9 +1 +1 +1 3 3 = 1 ใชไ้ ด้
10 ใชไ้ ด้
3 ใชไ้ ด้
11 ใชไ้ ด้
12 +1 +1 +1 3 3 = 1 ใชไ้ ด้
13 ใช้ได้
14 3 ใชไ้ ด้

15 +1 +1 +1 3 3 = 1 ใช้ได้
(ข้อสอบสำรอง)1
(ข้อสอบสำรอง) 3 ใชไ้ ด้

8 +1 +1 +1 3 3 = 1 ใช้ได้
(ข้อสอบสำรอง)
3
9
(ขอ้ สอบสำรอง) +1 +1 +1 3 3 = 1

11 3
(ขอ้ สอบสำรอง)
+1 +1 +1 3 3 = 1
14
3

+1 +1 +1 3 3 = 1

3

+1 +1 +1 3 3 = 1

3

+1 +1 +1 3 3 = 1

3

+1 +1 +1 3 3 = 1

3

+1 +1 +1 3 3 = 1

3

+1 +1 +1 3 3 = 1

3

+1 +1 +1 3 3 = 1

3

+1 +1 +1 3 3 = 1

3

+1 +1 +1 3 3 = 1

3

+1 +1 +1 3 3 = 1

3

+1 +1 +1 3 3 = 1

3

+1 +1 +1 3 3 = 1

3

16

ตารางสรปุ ผลการตรวจสอบคณุ ภาพของขอ้ สอบ

1. ผลการวิเคราะหค์ า่ ความยากงา่ ยและคา่ อำนาจจำแนกรายข้อของข้อสอบแบบองิ กลุ่ม

ผลการวเิ คราะห์คา่ ความยากงา่ ยและค่าอำนาจจำแนกรายข้อของข้อสอบแบบองิ กล่มุ

คา่ สัมประสิทธ์แิ อลฟาของครอนบาค = 0.9854

ค่าความเทีย่ ง (Reliability) KR-20 = 0.9883

ค่าความเทย่ี ง (Reliability) KR-21 = 0.9860

ข้อท่ี ค่าความยากงา่ ย แปลผล อำนาจจำแนก Sig. แปลผล แปลผลคุณภาพของข้อสอบ

1 0.52 ใช้ได้ 0.99* 0.00 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้

2 0.52 ใช้ได้ 0.99* 0.00 ใชไ้ ด้ ใช้ได้

3 0.28 ใชไ้ ด้ 0.63* 0.00 ใช้ได้ ใชไ้ ด้

4 0.31 ใช้ได้ 0.69* 0.00 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้

5 0.38 ใช้ได้ 0.77* 0.00 ใช้ได้ ใช้ได้

6 0.34 ใชไ้ ด้ 0.73* 0.00 ใช้ได้ ใชไ้ ด้

7 0.52 ใช้ได้ 0.99* 0.00 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้

8 0.48 ใชไ้ ด้ 0.95* 0.00 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้

9 0.48 ใชไ้ ด้ 0.92* 0.00 ใช้ได้ ใช้ได้

10 0.52 ใช้ได้ 0.99* 0.00 ใช้ได้ ใช้ได้

11 0.52 ใช้ได้ 0.99* 0.00 ใช้ได้ ใช้ได้

12 0.52 ใชไ้ ด้ 0.99* 0.00 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้

13 0.48 ใช้ได้ 0.92* 0.00 ใช้ได้ ใชไ้ ด้

14 0.48 ใช้ได้ 0.92* 0.00 ใช้ได้ ใช้ได้

15 0.52 ใช้ได้ 0.99* 0.00 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้

คา่ ความเชอื่ ม่นั = 0.98 แปลผล ความเชือ่ ม่ันสูง

17

2. ผลการวเิ คราะห์คา่ ความยากงา่ ยและค่าอำนาจจำแนกรายขอ้ ของข้อสอบแบบองิ เกณฑ์

ผลการวิเคราะห์คา่ ความยากงา่ ยและค่าอำนาจจำแนกรายข้อของข้อสอบแบบอิงเกณฑ์

ค่าความเทยี่ งแบบโลเวท (Lovett Reliability) = 0.9831

ข้อท่ี ค่าความยากงา่ ย แปลผล อำนาจจำแนก แปลผล แปลผลคุณภาพของขอ้ สอบ
1.00 ใช้ได้ ใช้ได้
1 0.52 ใช้ได้ 1.00 ใช้ได้ ใช้ได้
0.53 ใชไ้ ด้ ใช้ได้
2 0.52 ใช้ได้ 0.60 ใชไ้ ด้ ใช้ได้
0.73 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้
3 0.28 ใชไ้ ด้ 0.67 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้
1.00 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้
4 0.31 ใชไ้ ด้ 0.93 ใช้ได้ ใชไ้ ด้
0.93 ใช้ได้ ใช้ได้
5 0.38 ใชไ้ ด้ 1.00 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้
1.00 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้
6 0.34 ใช้ได้ 1.00 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้
0.93 ใชไ้ ด้ ใช้ได้
7 0.52 ใช้ได้ 0.93 ใช้ได้ ใช้ได้
1.00 ใชไ้ ด้ ใชไ้ ด้
8 0.48 ใช้ได้

9 0.48 ใช้ได้

10 0.52 ใช้ได้

11 0.52 ใชไ้ ด้

12 0.52 ใชไ้ ด้

13 0.48 ใช้ได้

14 0.48 ใช้ได้

15 0.52 ใชไ้ ด้

3.ผลการวเิ คราะหภ์ าพรวมของขอ้ สอบ 18

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของข้อสอบ ภาพรวม
15
ผลการวิเคราะห์ 15
0
คะแนนรวม 8
คะแนนสูงสุด 50.00
คะแนนต่ำสุด 6.86
เกณฑค์ ะแนน 6.833
คิดเป็นเกณฑร์ ้อยละ
คะแนนเฉล่ีย 99.581
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 29
15
C.V.(%) 51.72
จำนวนคนเขำ้ สอบท้งั หมด 14
จำนวนคนสอบผำ่ นเกณฑ์ 48.28

ผำ่ นเกณฑร์ ้อยละ
จำนวนคนสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์

ไม่ผำ่ นเกณฑร์ ้อยละ

19

สว่ นท่ี 3

การสะท้อนตนเอง

20

การสะท้อนตนเอง

สง่ิ ทไ่ี ดร้ ับและความรสู้ ึก

ส่ิงท่ไี ดร้ ับจากการลงฝกึ ปฏิบัติวิชาชพี ระหว่างเรียนครัง้ น้ี ดิฉนั ได้รับความรมู้ ากมาย ไดร้ ้จู กั
ทำงานร่วมกับผู้อน่ื ไดฝ้ ึกออกขอ้ สอบสำหรบั เดก็ ปฐมวยั และไดร้ ู้เกยี่ วกบั นโยบายของสถานศึกษา
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และรู้ถึงปัญหาในแต่ละห้องเรียน
ได้รู้ถึงการเป็นครูปฐมวัยมากขึ้น ว่ามาโรงเรียนได้ปฏิบัติตนอย่างไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง
เช่น ต้องมาก่อนเด็กนักเรียน ต้องมีวิธีการเก็บเด็กนักเรียนให้อยู่ เพราะถ้าเราเก็บเด็กไม่อยู่
เดก็ อาจจะหนอี อกจากโรงเรียน ทำใหเ้ ดก็ เกิดอบุ ัติเหตุที่เราไม่คาดคิดได้ และตอ้ งค่อยระมัดระวัง
เด็กนักเรียนอยู่ตลอดเวลา ต้องมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายใช้สื่อที่หลากหลาย
เช่น ในการจัดการเรียนการสอน ควรมีสื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปภาพหรือเกมการศึกษาเข้ามาช่วย
เน้นให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มแรงดึงดูดให้
เดก็ นกั เรยี นสนใจ และอยากเรยี นมากย่ิงขึ้น และวธิ กี ารสอนที่แปลกใหม่

รู้สึกดีใจ เพราะคณะคุณครูโรงเรียนวัดสมหวัง ให้การต้อนรับ และให้ความช่วยเหลือเปน็
อย่างดี ครพู ่เี ลีย้ งคอยช่วยเหลอื คอยแนะนำอยู่เสนอ และรูส้ ึกตน่ื เตน้ นิดหนอ่ ยท่ไี ด้เจอเด็ก ๆ

สาเหตุ

เพราะปีน้ีได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนช่วงโรงเรียนเปิดเทอม โรงเรียนเปิดการเรียน
การสอนแบบ on-site ทำใหไ้ ดเ้ จอเด็กนกั เรียนตวั ตอ่ ตวั มากยงิ่ ขึน้ เพราะเทอมท่ีผา่ นมาดฉิ ันได้ฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรยี นช่วงโควิดระบาดหนกั โรงเรียนได้เปดิ การเรียนการสอนแบบ on-line
ทำใหไ้ มเ่ จอเด็กนกั เรียนตัวตอ่ ตัว และคณะคุณครโู รงเรยี นวัดสมหวัง ให้การตอ้ นรับ และให้ความ
ชว่ ยเหลอื เป็นอยา่ งดี ครูพีเ่ ล้ยี งคอยช่วยเหลือ คอยแนะนำอยเู่ สนอ

21

แนวทางการปรบั ปรุงแก้ไขตนเอง

การฝึกเก็บเด็กในชั้นเรียน การฝึกออกข้อสอบและคิดสื่อการสอนที่แปลกใหม่ ทันสมัย
ให้สอดคลอ้ งกบั จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ เพื่อนำสือ่ มาใช้กับเด็กนกั เรียนใหเ้ หมาะสมกบั ชว่ งอายุ

22

ภาคผนวก

23

QR Code
สำหรับ ตวั อยา่ งข้อสอบ

ภาพที่ 1-9 ตวั อยา่ งข้อสอบ

24

QR Code
สำหรบั เฉลยข้อสอบ

ภาพที่ 10-18 เฉลยขอ้ สอบ

25

QR Code สำหรับ ใบลงเวลา
ฝกึ ปฏบิ ตั ิวชิ าชีพระหวา่ งเรียน

ภาพท่ี 19-26 ใบลงเวลาฝึกปฏบิ ัติวิชาชีพระหวา่ งเรยี น

26

ภาพท่ี 27 รายช่อื นกั เรยี นท่ีเข้าสอบ-ไม่เข้าสอบ และคะแนนสอบ

ภาพท่ี 28-29 สมั ภาษณ์ นายทนงศกั ดิ์ ถุงทอง เก่ียวกับนโยบายและแนวทางการสง่ เสริมสนบั สนนุ ของ
สถานศกึ ษาด้านการใช้นวตั กรรม เทคโนโลยดี จิ ิทลั เพือ่ การศกึ ษา-การบริหารจัดการ การเรียนการสอน

ณ วันท่ี 1 มถิ ุนายน 2565

27

ภาพท่ี 30-33 วันไหว้ครู และช่วยครูปทติ ตา อินทรฤ์ ดี ทำพานไหวค้ รู
ณ วนั ท่ี 9 มิถนุ ายน 2565

28

ภาพที่ 34-36 การใช้ขอ้ สอบนกั เรยี นชน้ั อนบุ าลปที ่ี 2
ณ วันที่ 10 มถิ นุ ายน 2565

29

ภาพท่ี 37-40 บรรยากาศการเข้าแถวตอนเช้า
ภาพท่ี 41-44 บรรยากาศตอนจดั การเรยี นการสอน

30

ภาพท่ี 45-46 บรรยากาศตอนพักรบั ประทานอาหารกลางวนั
ภาพที่ 47 ถ่ายภาพกับครูพ่ีเลย้ี ง

1


Click to View FlipBook Version