The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sun Cheaw, 2021-04-02 02:49:25

ภูเขาไฟ

ภูเขาไฟ (1)

ภเู ขาไฟ(volcano)

ผ้จู ดั ทาํ

นายสณั ฐติ ิ เชยี ว

ครูทปี รกึ ษา

คุณครลู ะอองดาว จารจุ ณุ าวงศ

ภเู ขาไฟ

สาเหตุ

เ กิ ด จ า ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ข อ ง แ ม ก ม า มี แ ร ง ดั น ป ะ ทุ ข้ึ น
ต า ม ร อ ย ต อ ร ะ ห ว า ง แ ผ น เ ป ลื อ ก โ ล ก ร อ บ
ว ง แ ห ว น แ ห ง ไ ฟ

สงิ ทพี งุ่ ออกมาจากภเู ขาไฟ

ลาวา

ฝุนละออง

เศษหินและแกส็ ตา งๆ

ประเภทของภูเขาไฟ

ภเู ขาไฟ
แบบโล

ภเขาไฟ
แบบ

กรวยกรวด

ประเภทของภูเขาไฟ

ภเู ขาไฟ
แบบ
สลบั ชั้น

ภเู ขาไฟ
แบบ
กรวยสูง

ประเภทของภูเขาไฟ

(แบ่งตามระยะเวลาการเกิด)

ภเู ขาไฟ
ที่

ยังคุกรนุ อยู

ภเู ขาไฟ
ที่
สงบ

ภเู ขาไฟ
ที่

ดบั แลว

ภูเขาไฟทีมีพลังพร้อมทีจะ
ระเบิดในต่างประเทศ

อทุ ยานแหง ชาตเิ ยลโลสโตน

(Yellowstone Caldera)

แอง ภูเขาไฟรปู กระจาดใตด ินเยลโลสโตนนีน้ ับวาเปนภูเขาไฟ
ใตดนิ ทีใ่ หญ และทรงพลังมากทส่ี ดุ ในสหรฐั ฯ มันอยูลึกลงไป
ใตดนิ ราว 5 ไมล (ประมาณ 8 กโิ ลเมตร) เคยปะทุมาแลว ถงึ 3

ครัง้ เมือ่ 2 ลา นป 1.3 ลานป และเมอื่ 642,000 ปก อนตาม
ลําดับ ซงึ่ จากการคาํ นวณแลวพบวาอีกไมน านเจา น่กี ม็ โี อกาส
ทจี่ ะเกดิ การระเบดิ ขน้ึ อีก และเมอื่ นัน้ ผูคนทอี่ าศัยอยโู ดยรอบ

ราว 87,000 รายจะถกู แรงระเบิดฆาในทนั ท!ี

ภูเขาไฟทีมีพลังพร้อมทีจะ
ระเบิดในต่างประเทศ

ภเู ขาไฟวิสุเวียส
(Vesuvius)

เปน ภเู ขาไฟเพียงแหง เดยี วท่ยี ังไมดับในทวปี ยุโรป
ตงั้ อยใู กลเมอื งนาโปลี การระเบิดคร้งั ยงิ่ ใหญ
ของมนั ทาํ ใหเ มืองปอมเปอีและเฮอรค วิ เลเนยี ม
กลายเปน เมืองใตล าวา ซง่ึ นกั วิทยาศาสตรคาด
กนั วา ภูเขาไฟวสิ เุ วียสอาจจะระเบดิ ทุกๆ 20 ป
และลา สุดทรี่ ะเบดิ คอื เม่อื ป 2487 ฉะนน้ั เปน ท่นี า
หวัน่ ใจวา มันอาจจะระเบดิ อีกเม่ือไรก็ได!

ภูเขาไฟทีมีพลังพร้อมทีจะ
ระเบิดในต่างประเทศ

ภูเขาไฟโปโปคาเตเปตีเปเตลิ
(Popocatépetl)

เจาภเู ขาไฟลูกนตี้ ง้ั อยหู า งออกไปจากกรุงเมก็ ซิโก
ซติ เ้ี พยี ง 56 กิโลเมตรเทาน้ัน! และเคยระเบิดมาแลว
ครง้ั หน่ึงเมือ่ วนั ที่ 19 ธันวาคม ป 2543 สรางความ
เสียหายอยา งหนักใหก บั ประชาชนใกลเคยี ง หาก
มนั เกิดการระเบดิ ข้ึนอกี คร้งั ละก็ อาจจะเปน หายนะ

อันใหญห ลวงท่สี ุดของชาวเม็กซโิ กเลยกว็ าได!

ภูเขาไฟทีมีพลังพร้อมทีจะ
ระเบิดในต่างประเทศ

เกาะซากุระ
(Sakurajima)

ฉายาคอื “ภูเขาไฟวิสเุ วียสแหง ตะวนั ออก” มนั เปน
เกาะภเู ขาไฟชนิดกรวยสลับชั้นและยังมีพลงั อยูมาก
เกาะซากุระมยี อดเขาสามลูก ไดแ ก ยอดคติ ะ (ยอด
ทศิ เหนือ) ยอดนากะ (ยอดกลาง) และยอดมนิ ามิ
(ยอดทิศใต) ซึง่ เปนยอดทีย่ งั คงมีพลังอยใู นปจ จบุ ัน
และมักพบเหน็ การปะทเุ ล็กๆ นอ ยๆ อยูบอ ยครั้ง แต
ถาประทุขนึ้ มาอยา งรุนแรงละก็ ชาวบา นละแวกน้ัน

ไดเ จองานหนักอยา งแนนอน

ภูเขาไฟทีมีพลังพร้อมทีจะ
ระเบิดในต่างประเทศ

ภเู ขาไฟกาเลราส
(Galeras)

ทัง้ ๆ ท่กี อ นหนา นเ้ี ปนภเู ขาไฟที่ไมม กี ารปะทุใดๆ เกดิ ขน้ึ แทๆ
แตก ลบั มบี นั ทกึ วา เกิดการระเบิดครัง้ แรกในป 2521 และอีก
คร้ังในป 2531 ซะได ทาํ ใหน กั วิทยาศาสตรคาดวามนั อาจเกิด

การระเบิดอีกคร้งั ในเรว็ ๆ กเ็ ปนได!

ภูเขาไฟทีมีพลังพร้อมทีจะ
ระเบิดในต่างประเทศ

ภเู ขาไฟเมราป
(Merapi)

ภเู ขาไฟเมราป เปนภเู ขาไฟทที่ รงพลงั มากทีส่ ดุ ในบรรดา
ภูเขาไฟท้งั 129 แหง ของอนิ โดนีเซยี ทยี่ งั มพี ลงั อยู ในป 2553
มนั ไดฆ าคนไปถงึ 353 คน นย่ี ังไมนับอีก 320,000 คนทต่ี องไร
ทอ่ี ยอู าศยั จากการระเบดิ ของมันคร้งั นนั้ อกี นะ โอยนากลัวว

ภูเขาไฟทีมีพลังพร้อมทีจะ
ระเบิดในต่างประเทศ

ภเู ขาไฟนีรากองโก
(Nyiragongo)

เปนภเู ขาไฟแบบกรวยสลบั ชัน้ กนั และอัดแนนไปดวยลาวาที่
พรอ มจะปะทอุ ยูเ สมอ ในป 2520 การระเบดิ ของมันสรา ง

ความเสยี หายใหก บั หมูบานใกลเ คียงอยา งแสนสาหัส และในป
2545 ก็ไดค ราชีวิตไปถึง 147 คน และทาํ ใหค นอีกนับแสน
กลายเปน คนไรทอี่ ยอู าศยั

ภูเขาไฟทีมีพลังพร้อมทีจะ
ระเบิดในต่างประเทศ

ภเู ขาไฟอูลาวัน
(Ulawun)

จัดเปน ภูเขาไฟทีย่ ังทรงพลงั มากที่สดุ ในโลกเลยกว็ า ได มี
การระเบดิ คร้ังใหญม ากวา 22 คร้งั ต้งั แตช วงป 2243
และยังมกี ารปะทุ เลก็ นอยตอ เน่อื งมาถึงปจจบุ ัน ทําให
ประชาชนที่อาศัยอยใู กลเคียงถึงกับบอกเปน เสยี ง
เดียวกนั วา “ชินแลวละจา” ฮา า

ภูเขาไฟทีมีพลังพร้อมทีจะ
ระเบิดในต่างประเทศ

ภูเขาไฟตาอลั
(Taal)

เปนเกาะภเู ขาไฟท่ีตั้งอยูกลางทะเลสาบตาอัล ซ่ึงอยูหา ง
จากกรุงมะนิลาไปเพียง 50 กโิ ลเมตรเทาน้นั ! มีการ

ระเบดิ คร้งั แรกในป 2115 และระเบดิ อยา งตอเน่อื งถึง 33
คร้งั จนถงึ ปจ จบุ นั

ภูเขาไฟทีมีพลังพร้อมทีจะ
ระเบิดในต่างประเทศ

ภูเขาไฟเมานาโลอา
(Mauna Loa))

ดวยเนื้อทป่ี ระมาณ 5,180 ตารางกโิ ลเมตร ทาํ ใหม นั
กลายเปน เปน ภเู ขาไฟทีใ่ หญท ส่ี ุดในโลกเลยทีเดยี ว! ที่
สําคญั ยังเปน ภูเขาไฟทีม่ พี ลงั หรอื กค็ ือยังดับไมส นิท ซงึ่

ลา สดุ มันเพง่ิ ระเบิดไปเมื่อป 2527 นี่เอง!

แหลงที่มา

https://bit.ly/3ueZIrx
https://bit.ly/39DIZqa

THANK
YOU

ภเู ขาไฟ(volcano)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
rpt t6 tkini
Next Book
5th Apr 2021