rujida suksai :KruNOK Download PDF
  • 82
  • 1
เรื่องวิทย์วิทย์ที่ฉันชอบ
กิจการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม.3 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้สำรวจตนเองเกี่ยวกับความถนัดหรือความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งฝึกทักษะการสื่อสาร ทักษะการสืบค้น ทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนผ่านเครือ่งมือ PADLET
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications