The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฎิบัติหน้าวิทยากรเกี่ยวกบ การจัดทำ PLC การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แก่คณะครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rujida suksai :KruNOK, 2019-06-22 11:58:39

รายงานผลการปฏิบัติงานพปค

รายงานผลการปฎิบัติหน้าวิทยากรเกี่ยวกบ การจัดทำ PLC การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แก่คณะครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Keywords: PLC

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเป็ นวทิ ยากรอบรม
“การจดั ทาPLC การสร้างชุมชุมแห่งการเรียนรู้ทางวชิ าชีพ”

รายงานโดย
นางสาวอบุ ล กลนิ่ หอม

นางสาวรุจดิ า สขุ ใส
นางสาวณัฐสุวนนั ท์ จิรนั ตทโ์ ชติ
งานพฒั นาบคุ ลากร กลุม่ บริหารบคุ คลและงบประมาณ
โรงเรยี นหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุ กนั ยา อาเภอหาดใหญ่ จงั สงขลา
สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามัธยมศึกษาเขต 16

1

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
การเป็นวิทยากร เรื่อง “การจัดทาPLC การสร้างชมุ ชนแหง่ การเรียนรู้ทางวิชาชพี ”

เมื่อวันที่ วันท่ี 20 มิ.ย 2562 เวลา 13.00 น. -16.30 น.
ณ ห้องประชุมประธานราษฎร์นิกร โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวดั สงขลา

--------------------------------------------------------------------------------------

วตั ถุประสงค์ของการอบรมคือ
1. เพ่อื ใหค้ รูและบคุ ลากรจดั ทา PLC : การสร้างชมุ ชนแห่งการเรียนรทู้ างวชิ าชีพ
2. เพือ่ ให้การบรหิ ารบุคคลเปน็ ไปอยา่ งมีระบบและมีประสิทธภิ าพ

กจิ กรรมการอบรม ประกอบด้วย 2 ชว่ งดงั นี้
ช่วงท่ี 1 ใหค้ วามรู้/เนอื้ หาสาระในการอบรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั น้ี

1. การนากระบวนการชมุ ชนแห่งการเรียนนรทู้ างวิชาชพี สภู่ าคปฏิบัติ สรปุ ไดด้ ังนี้
1.1 กาหนดเป้าหมายในการดาเนนิ กิจกรรม PLC แต่งตัง้ คณะกรรมการทีเ่ กยี่ วข้องกบั กจิ กรรม

PLC ได้แก่ คณะกรรมการกล่ันกรองระดบั โรงเรยี น คณะกรรมการกลนั่ กรองระดบั กลุ่มสาระ ตลอดจนการ
กาหนดวันในการดาเนนิ กจิ กรรม PLC โดยผบู้ ริหารและหัวหน้างานทร่ี บั ผดิ ชอบ

1.2 ประชมุ กลุ่มสาระการเรียนรูข้ องแต่ละเพอื่ จัดตงั้ กลุม่ PLC ดาเนนิ การโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ
1.3 กาหนดเปา้ หมายของกลมุ่ PLC พร้อมจดั ทาปฎิทินการดาเนนิ กจิ กรรมเปน็ รายภาคเรยี น
โดยประธานกลุ่ม PLC
1.4 ดาเนินกจิ กรรม PLC โดยใชแ้ บบบันทกึ PLC และแบบรายงานสรุปผลการกล่นั กรอง โดย
เลขานุการของกลุม่ หรอื ผ้ทู ี่ได้รบั มอบหมาย ทง้ั น้ีกาหนดการสง่ คอื ภายในระยะเวลาหนง่ึ สัปดาห์หลังจากทา
กจิ กรรม
1.5 นาเสนอผลงานของกลุ่มในเวทีแลกเปลีย่ นเรียนร้รู ะดบั โรงเรยี น
2. การจัดต้ังชมุ ชนการเรียนรู้ทางวชิ าชีพตลอดจนบทบาทหนา้ ท่ขี องสมาชกิ ในกลุม่ สรปุ ไดด้ งั นี้
2.1 จัดทาบันทึกขอ้ ความขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม PLC นาเสนอโรงเรยี นตามลาดับการบรหิ าร
2.2 กาหนดเปา้ หมายของกล่มุ PLC พร้อมจดั ทาปฎิทินการดาเนินกิจกรรม PLC
3. การจดั ทาเอกสารหรอื แบบบนั ทึกสาหรบั การดาเนนิ กจิ กรรมชุมชนการเรยี นรทู้ างวชิ าชีพ สรปุ ได้
ดังน้ี
3.1 จัดทาบันทกึ ข้อความขอจัดต้งั กล่มุ ดาเนินการโดยเลขานกุ ารกลมุ่ PLC
3.2 จัดทาบันทกึ กจิ กรรมPLC โดยจัดทาเป็นรายบคุ คล
3.3 จัดทาแบบรายงานสรปุ ผลการกลน่ั กรอง โดยเลขานุการกล่มุ หรือสมาชิกที่ไดร้ บั มอบหมาย
จากประธาน
4. การนิเทศและติดตามการดาเนนิ กจิ กรรมชุมชนการเรยี นรู้ทางวชิ าชพี สามารถสรุปไดด้ งั น้ี
4.1 นิเทศการดาเนนิ กิจกรรมชมุ ชนการเรยี นรู้ทางวิชาชพี โดยคณะกรรมการกลัน่ กรองกลุ่มสาระ
ฯ คณะกรรมการกลัน่ กรองระดบั โรงเรียน รองผอู้ านวยการกล่มุ ที่รบั ผิดชอบ และผู้อานวยการ

2

5. ประโยชน์ที่เกดิ จากการร่วมหรือการทากจิ กรรมชมุ ชนการเรียนรู้ทางวชิ าชพี สามารถสรุปไดด้ งั น้ี
5.1 ครไู ด้รบั การพัฒนาศกั ยภาพเก่ยี วกบั ดา้ นการจัดการเรียนการสอน การบรหิ ารจัดการช้นั

เรียน และการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5.2 ครไู ด้นาเทคนิค วธิ ีการ เคร่อื งมือ หรอื นวัตกรรมใช้ในการจดั การเรยี นการสอน

นางสาวอุบล กลิ่นหอม หวั หนา้ งานพฒั นาบุคลากรไดส้ รปุ เนื้อหาท้ังหมดอย่างเป็นลาดับขั้นในการ
นากระบวนสรา้ งชมุ ชนการเรียนรูส้ ู่ภาคปฏิบัติ

นางสาวรจุ ดิ า สุขใส เจา้ หนา้ ท่ีงานพัฒนาบุคลากร ไดย้ กตัวอยา่ งดาเนินกิจกรรม PLC ของกลมุ่
สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วย 4 กลมุ่ ท่รี บั ผิดชอบในประเดน็ ตา่ งๆ แต่ส่งผลตอ่ ระดับผลสมั ฤทธิ์
ของนักเรยี นได้แก่ กลุ่มActive learning กล่มุ การวดั และประเมนิ ผล กลุม่ สอื่ และเทคโนโลยเี พอ่ื การเรียน
การสอนวทิ ยาศาสตร์ และกลุ่มแกป้ ญั หานักเรียน โดยการจัดตั้งกล่มุ เป็นไปตามหลักความสมคั รใจ

นางสาวณฐั สุวนันท์ จิรันตทโ์ ชติ เจ้าหน้าท่งี านพัฒนาบุคลากรไดย้ กตัวอย่างเพ่ือให้เหน็ จุดเดน่ และ
จุดพฒั นาของจานวนสมาชิกกลุ่ม PLC ซ่ึงไมค่ วรมากเกนิ ไปหรือนอ้ ยเกินไป

ชว่ งที่ 2 การถามตอบประเด็นปัญหา หรือข้อสงสยั เกี่ยวกับการดาเนนิ กิจกรรม PLC การสรา้ งชุมชนแหง่ การ
เรยี นรู้
โดยมีคาถามสรปุ ไดด้ ังนี้

- การดาเนนิ กิจกรรมPLC สามารถรวมสมาชิกข้ามกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ไดห้ รอื ไม่ อย่างไร
- แต่ละกลุ่มควรมีสมาชิกเทา่ ใดจึงจะเหมาะสม
- บทบาทในการทากิจกรรม PLC กาหนดจากสงิ่ ใด และใครเปน็ คนกาหนด
- การดาเนินกจิ กรรม PLC ทาในช่วงเสาร์-อาทิตยไ์ ด้หรือไม่อย่างไร
- ครูโรงเรยี นหาดใหญ่วทิ ยาลยั สมบรู ณ์กลุ กันยาโดยปกติมีคาบสอนเทา่ ไร
- การทากิจกรรม PLC ต้องมีคาสัง่ อะไรบ้างที่เกย่ี วข้อง
- ลักษณะการบันทึก PLC ควรเปน็ อย่างไร
- กล่มุ สาระการเรยี นรู้สขุ ศกึ ษา ควรดาเนินกจิ กรรมอยา่ งไร

คณะวิทยากรไดร้ ว่ มกนั ตอบทุกคาถามโดยใช้ประสบการณ์ตรงจากการดาเนินกจิ กรรม PLC พร้อมให้
แนวคิดใหป้ รบั เปล่ยี นไปไดต้ ามบรบิ ทของโณงเรียนในบางประเดน็

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการรว่ มกิจกรรม สรปุ ได้ดังน้ี
- ได้ประสบการณ์การแลกเปลย่ี นเรียนรู้ตา่ งหนว่ ยงาน
- ได้ขยายเครือข่ายการดาเนินกจิ กรรม PLC ชมุ ชนการเรียนรู้ทางวชิ าชพี
- ได้ฝึกประสบการณ์ดา้ นการทาหนา้ ทว่ี ทิ ยากรเกย่ี วกับ PLC

3

ภาคผนวก

- หนงั สือราชการที่ ศธ 04246.22/316 เร่อื ง ขอความอนุเคราะหว์ ิทยากร
- ภาพบรรยากาศการอบรม
- ตัวอย่างแบบบันทึกต่างๆ ในการดาเนนิ กิจกรรมชุมชนการเรียนร้ทู างวิชาชีพ

4

5
นาทีมวิทยากรโดย นางสาวอุบล กลิน่ หอม หัวหนา้ งานพัฒนาบคุ ลากร

6
คณะวทิ ยากร : นางสาวรุจิดา สขุ ใส เจ้าหนา้ ทงี่ านพัฒนาบุคลากร

7
คณะวิทยากร นางสาวณัฐสุวนันท์ จริ นั ตท์โชติ เจ้าหนา้ ทีง่ านพัฒนาบุคลากร

8
ผู้อานวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และคณะวทิ ยากร

คณะครกู ลุม่ สาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์ และคณะวทิ ยากร

9
คณะครกู ลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย และคณะวทิ ยากร
คณะครกู ลุม่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์ และคณะวทิ ยากร

10
คณะครกู ลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และคณะวทิ ยากร
คณะครกู ลมุ่ สาระการเรยี นรู้การสขุ ศกึ ษา และคณะวิทยากร

11
บรรยากาศเน้นถา่ ยทอดจากประสบการณ์จริง
ทกุ คาถามในการอบรมคือการแลกเปลย่ี นเรยี นรู้

12
พร้อมแลกเปลีย่ นเรียนรแู้ บบกัลยาณมติ ร
นาประสบการณ์ตรงมาแลกเปล่ยี นเรยี นรู้

13
พบทกุ กลุ่มสาระฯเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กจิ กรรม PLC
เม่ือมีคาถามแสดงถึงความต้ังใจฟังการบอกเลา่ ประสบการณ์จากคณะวทิ ยากร

14
ขอบคุณทใี่ หโ้ อกาสคณะวทิ ยากรได้มาแลกเปลยี่ นประสบการณ์กิจกรรม PLC

15

แบบบนั ทกึ กจิ กรรม PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ภาคเรียนท่ี ...... ปี การศกึ ษา 256.....

1. ครัง้ ท่ี ............วนั ท่ี........... เดอื น ...........…………..... พ.ศ. ............................. จานวน .........ช่ัวโมง
2. ช่อื กลุ่ม PLC .................................................................................. ระดบั ชัน้ .................................
3. จานวนสมาชกิ กลุ่ม ................................คน

ท่ี ช่ือ-สกุล ตาแหน่ง ลายมือช่อื หมายเหตุ

1 Administration ผ้นู ำ /ประธำน

2 Model Teacher ผ้นู ำเสนอ

3 Mentor ผ้ใู ห้คำแนะนำเบอื ้ งต้น

4 Expert ผ้เู ชย่ี วชำญ

5 Buddy ครูผ้รู ่วมเรียนรู้

6 Buddy ครูผ้รู ่วมเรียนรู้

7 Buddy ครูผ้รู ่วมเรียนรู้

8 Secretary เลขำนกุ ำร

4. จานวนสมาชกิ ท่เี ข้าร่วมกจิ กรรมในครัง้ นี้ ..................... คน
5. จำนวนสมำชิกทีไ่ มเ่ ข้ำร่วมกิจกรรมในครงั้ นี ้..................... คน

1. ........................................................................... 2. ...................................................................
3. ........................................................................... 4. …………………………………………………………..

6. ประเด็นปัญหา /ส่งิ ท่ตี ้องการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. สาเหตุ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

16

8. ความรู้/หลกั การท่ีนามาใช้ (นวตั กรรม กลุ่มเดียวกนั ใช้เหมือนกนั ส่วนเนือ้ หาใช้ของตนเอง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

9. กิจกรรมท่ที า (นานวตั กรรมไปลงสู่รายวชิ า การเรียนการสอนของตนเอง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

10. ผลท่ไี ด้จากกิจกรรม (บันทกึ หลังสอน)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
11. การนาผลท่ไี ด้ไปใช้(สามารถแก้ปัญหาได้ /สรุปจากทุกคน)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

17

12. อ่นื ๆ / ส่ิงท่ตี ้องพฒั นาต่อ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ............................................................. ผ้บู นั ทกึ
(………………………………………)

ตำแหนง่ ...............................................
.........../......................./...............

ควำมคดิ เหน็ /ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงช่ือ .......................................................
(………………………………………)

ตำแหนง่ ประธำนคณะกรรมกำรกลน่ั กรอง/คณะกรรมกำรกลนั่ กรองระดบั กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้

ควำมคดิ เหน็ /ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .......................................................
(………………………………………)

ตำแหนง่ ประธำนคณะกรรมกำรกลน่ั กรอง/คณะกรรมกำรกลน่ั กรองระดบั โรงเรียน

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................
(………………………………………)

ตำแหนง่ รองผ้อู ำนวยกำรกลมุ่ บริหำรวิชำกำร

 รบั รอง  ไม่รับรอง

ลงช่ือ .............................................................
(นำยเกษม ทองปัญจำ)

ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยกำรโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลยั สมบรู ณ์กลุ กนั ยำ

18

ภาพกจิ กรรม

19

รายงานสรปุ การกล่นั กรองบันทึกกจิ กรรม PLC
ชือ่ กลุ่ม PLC ……………………………………………………………………………..
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์................................................... โรงเรยี นหาดใหญ่วทิ ยาลยั สมบรู ณก์ ลุ กันยา
ภาคเรยี นท่ี ..........ปีการศกึ ษา........................ นวัตกรรมที่ใช้ “..............................................................”

ท่ี ชือ่ -สกลุ สมาชกิ ในกล่มุ สรุปขอ้ คิดเหน็ บันทึกกจิ กรรม PLC คร้งั ที่ .... วนั ท่ี .......เดือน........พ.ศ........

1 คณะกรรมการกล่ันกรองระดบั กลมุ่ สาระ

2 ........................................................................................................................
........................................................................................................................
3 ........................................................................................................................
4
ลงชื่อ .....................................................

(....................................................)

คณะกรรมการกลัน่ กรองระดบั กลุ่มสาระ

จานวนทีส่ ่ง ............... คน ........../......................./..............

ขาดส่ง ............... คน คณะกรรมการกลัน่ กรองระดบั โรงเรียน

1. ………………………………………………. ........................................................................................................................
2 ………………………………………………... ........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

ลงชอ่ื .....................................................

(..................................................)

คณะกรรมการกลน่ั กรองระดับโรงเรยี น

........../......................./..............

ความคดิ เหน็ /ขอ้ เสนอแนะ

........................................................................................................................

........................................................................................................................

ลงชือ่ .....................................................

(นายธเรศ นรากลุ พสิ ัย)

ตาแหนง่ รองผู้อานวยการกลมุ่ บรหิ ารวิชาการ

........../......................./..............

20

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ............................................................................................
(นายเกษม ทองปัญจา)

ตาแหนง่ ผอู้ านวยการโรงเรยี นหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรู ณก์ ุลกนั ยา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
IQ TEST - Answer
Next Book
karnival ko akademik