The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ahijaz2017, 2019-03-19 04:34:27

INFOGRAFIK BHEA (7)

INFOGRAFIK BHEA (7)

B

H PROSEDUR

E KERJA

A UNIT-UNIT
2 AKADEMIK
0 (BHEA)

1

9

BHEA 2019

RUJUKAN
FAKULTI

KEMASUKAN

BULAN BHEA FAKULTI

JANUARI Anjur temuduga dan Ujian Khas Ambilan Hantar panel temuduga dan ujian
FEBRUARI Februari (ISM) khas
Hadir pameran anjuran KPT Terlibat pendaftaran pelajar baru
MAC Hebahan Jaya ISM di laman sesawang (ISM)
APRIL UPSI
Terlibat pendaftaran pelajar baru
MEI Mesyuarat JK Kemasukan (FEB)
JUN Hebahan iklan permohonan Diploma
ambilan Jun dan ISM ambilan September
JULAI
OGOS Hadir pameran anjuran KPT Tiada
Mesyuarat JK Kemasukan (APRIL)

Hebahan panggilan ujian MEdSI/ Sediakan unjuran dan pindaan
Temuduga dan Ujian Khas untuk syarat (jika ada) untuk ISM
ISM (September) (September) dan Diploma
Hebahan Jaya Diploma (November)
Terlibat pendaftaran pelajar baru Terlibat pendaftaran pelajar baru
Diploma (Jun) Diploma (Jun)
Mesyuarat JK Kemasukan (JUN)
Tiada
Mesyuarat JK Kemasukan (OGOS)
Hebahan Jaya ISM (September)

SEPTEMBER Terlibat pendaftaran pelajar baru Sediakan unjuran dan pindaan
OKTOBER ISM syarat (jika ada) untuk ISM
Hebahan iklan permohonan (Februari) dan Diploma (Jun)
Diploma ambilan November dan Terlibat pendaftaran pelajar baru
ISM ambilan Februari ISM (September)

NOVEMBER Terlibat pendaftaran pelajar baru Terlibat pendaftaran pelajar baru
DISEMBER Diploma (November) Diploma (November)
Hebahan panggilan MEdSI
Hebahan panggilan temuduga
pendidikan ISM ambilan Februari

PENJADUALAN DAN
PENAWARAN KURSUS

MINGGU BHEA FAKULTI
M1
M2 Penambahan dan gugur kursus Penambahan dan gugur kursus
Penawaran kursus semester hadapan Penasihatan Akademik
M3 Proses pengecualian kredit
M4
Proses pengecualian kredit Membuat penetapan pada
M5 Gugur kursus penawaran iaitu kapasiti,
M6 kumpulan, kuliah, nama pensyarah,
Gugur kursus jam pertemuan dan Blended
Learning

Proses pengecualian kredit

M7 Gugur kursus dan pengesahan Penasihatan akademik
M8 kursus

M9 Pra - pendaftaran kursus Tiada
M10

M11 Pra - pendaftaran kursus Tiada
M12
Menjana jadual semester hadapan Penasihatan akademik
M13
M14

PEPERIKSAAN

MINGGU BHEA FAKULTI
M1
M2 Mengeluarkan memo kepada Mengumpul maklumat pengurusan
Fakulti/Pusat bagi mengumpulkan peperiksaan daripada pensyarah
M3 maklumat peperiksaan
M4 Mengemaskini maklumat
Mengumpulkan maklumat
M5 pengurusan peperiksaan daripada hardcopypengurusan peperiksaan di MySIS
M6 Fakulti/Pusat Menghantar salinan ke

M7 Mengeluarkan memo penyediaan BHEA
M8 soalan kepada Fakulti/Pusat
Mengeluarkan memo pelajar Hebahan kepada pensyarah bagi
M9 dihalang penyediaan soalan
M10
Menerima soalan yang dihantar Menghantar soalan kepada BHEA
M11 oleh Fakulti/Pusat
M12 Menyemak format soalan Hebahan draf jadual peperiksaan
peperiksaan kepada pensyarah dan pelajar
Menyediakan draf jadual Mengemaskini nama pensyarah
peperiksaan bagi lantikan Ketua Pengawas/
Pengawas
Hebahan draf jadual peperiksaan Menjana jadual bertugas Pengawas
untuk semakan
Menjana bilik/dewan peperiksaan Hebahan jadual peperiksaan
Menjana seating pelajar muktamad
Menghantar senarai nama pelajar
Hebahan jadual peperiksaan yang dihalang
muktamad Pembungkusan keperluan
Mencetak dan membungkus soalan peperiksaan
Mengeluarkan memo bagi lantikan
Pembantu Pengawas
Memaparkan slip menduduki
peperiksaan
Menyelaras jadual bertugas Ketua
Pengawas/Pengawas

PEPERIKSAAN

MINGGU BHEA FAKULTI
M13
M14 Mengeluarkan memo carta alir Mengedar surat lantikan Ketua
pengurusan markah Pengawas/Pengawas
M15 Hebahan carta alir pengurusan
Memastikan perjalanan peperiksaan markah kepada pensyarah
M16 akhir berjalan lancar sehingga selesai Hebahan kepada pensyarah untuk
M17 tarikh peperiksaan memaparkan markah kerja kursus
Menjana Jadual Bertugas
Membantu pensyarah yang Pembantu Peperiksaan
menghadapi masalah memasukkan
markah Memastikan Ketua Pengawas/
Pengawas dan pembantu
peperiksaan bertugas mengikut
jadual yang telah ditetapkan
sehingga selesai tarikh
peperiksaan

Memastikan pensyarah
memasukkan markah mengikut
tempoh yang ditetapkan

Tiada Peperiksaan Gantian

M18 Memproses markah Mesyuarat JK Peperiksaan Jabatan
M19 Menghadiri Mesyuarat JK
M20 Peperiksaan Fakulti Clearing House
Menyediakan bahan Mesyuarat JK
Peperiksaan Universiti Mesyuarat JK Peperiksaan Fakulti

Menyediakan bahan Mesyuarat Tiada

ReleaseSENAT Rayuan Semak Semula Markah
keputusan pelajar Peperiksaan Akhir dan Peperiksaan
Hebahan Rayuan Semak Semula Khas
Markah Peperiksaan Akhir

Proses permohonan Rayuan Semak
Semula Markah Peperiksaan Akhir
dan Peperiksaan Khas

PENGIJAZAHAN

BULAN BHEA FAKULTI
JANUARI
HINGGA Clearing House Final Clearing House Final

OGOS Mengeluarkan notis pencalonan Memaklumkan kepada BHEA nama
JANUARI Ijazah Kehormat & Profesor calon Ijazah Kehormat & Profesor
FEBRUARI Emeritus Emeritus
Mesyuarat JK Ijazah Kehormat Persiapan dokumentasi penerima
MAC Pengesahan nama penerima Ijazah Ijazah Kehormat & Profesor
Kehormat & Profesor Emeritus ke Emeritus
APRIL LPU
MEI Membuat temujanji dengan
JUN Mengeluarkan surat penerima untuk mendapatkan
penganugerahan Ijazah Kehormat maklumat biodata penerima yang
JULAI dan Peofesor Emeritus lengkap dan bahan yang sesuai
OGOS Membuat tempahan jubah bagi untuk ditayangkan semasa Istiadat
penerima Ijazah Kehormat dan Konvokesyen
Profesor Emeritus Menyediakan teks Pemidato Umum
Membuat tempahan pingat emas Ucap Jasa
bagi penerima anugerah
kecemerlangan Hebahan E-Awards kepada calon
Mencetak sijil bagi Penerima Ijazah yang layak dan berstatus "TM"
Kehormat, Profesor Emeritus dan Memastikan pelajar berstatus "TM"
Anugerah Kecemerlangan yang membuat permohonan
melalui atas talian.
Buka pencalonan dalam SIstem E- Memperakukan calon yang layak di
Awards dalam Sistem E-Awards
Mengeluarkan senarai nama bakal Mengesahkan senarai nama bakal
graduan untuk pengesahan Fakulti graduan
Data MyCAT ditarik ke Sistem E-
Awards oleh HEP
Mesyuarat JK Hadiah
Mengeluarkan surat penerima
Anugerah Kecemerlangan
Pengesahan Nama Graduan ke
Mesyuarat Senat

PENGIJAZAHAN

BULAN BHEA FAKULTI

SEPTEMBER Persiapan urusan konvokesyen Menyediakan biodata penerima
OKTOBER Mengeluarkan surat jemputan Ijazah Kehormat & Profesor
pelajar secara atas talian Emeritus
Menyusun jadual bertugas Bertugas sebagai JK Kecil
pepandu JK Kecil Akademik dan Akademik dan Petugas bagi Minggu
Petugas bagi Minggu Peminjaman Peminjaman dan Pemulangan
dan Pemulangan Jubah, edaran Jubah, edaran skrol dan transkrip
skrol dan transkrip
Istiadat Konvokesyen UPSI Tiada

NOVEMBER Menyediakan statistik bakal
DISEMBER graduan untuk konvokesyen tahun
berikutnya
Menyediakan kertas kerja untuk
kelulusan JKPU.
Mengemaskini data MyMOHES bagi
Ijazah Kehormat dan Profesor
Emeritus

SENAT DAN PENGURUSAN
DASAR

BULAN BHEA FAKULTI

JANUARI Setiap jawatankuasa di bawah Setiap jawatankuasa di bawah
HINGGA Senat mengadakan mesyuarat Fakulti mengadakan mesyuarat
DISEMBER untuk sepanjang tahun untuk sepanjang tahun
Keputusan Jawatankuasa dibawa Keputusan jawatankuasa dibawa
JAWATAN ke Senat untuk kelulusan ke Jawatankuasa di Bawah Senat
KUASA Minit Senat diangkat ke Lembaga untuk kelulusan
Pengarah Universiti
Jawatankuasa Kemasukan
Jawatankuasa Kemasukan Jawatankuasa Perancangan
Jawatankuasa Perancangan Akademik
Akademik Jawatankuasa Pengiktirafan
Jawatankuasa Pengiktirafan Jawatankuasa Pencalonan
Jawatankuasa Hadiah Anugerah Kecemerlangan
Jawatankuasa Ijazah Kehormat Jawatankuasa Peperiksaan Fakulti
Jawatankuasa Peperiksaan Jawatankuasa Pengajian Siswazah
Jawatankuasa Pengajian Siswazah Jawatankuasa Penyelidikan
(IPS)
Jawatankuasa Penyelidikan (RMIC)

3 Tahun lantikan

AHLI SENAT Naib Canselor (Pengerusi)
Semua TNC UPSI
Semua Dekan Fakulti & Ketua PTj UPSI
<20 orang Profesor sepenuh masa
yang dipilih oleh semua Profesor &
Prof. Madya sepenuh masa Universiti
<5 kakitangan UPSI diko-opt oleh NC
Pendaftar / wakilnya hendaklah
menjadi Setiausaha Senat
Pendaftar, Bendahari, Ketua
Pustakawan dan Penasihat Undang2
menjadi ahli ex-officio tetapi tidak
berhak untuk mengundi dalam
mesyuarat Senat

BHEA 2019

RUJUKAN
PELAJAR

KEMASUKAN

BULAN PELAJAR
JANUARI
HINGGA Temuduga dan Ujian Khas Ambilan
Februari dilaksanakan (Januari)
APRIL Hebahan Jaya ISM Ambilan Februari
dan Pendaftaran Pelajar Baharu
MEI Ambilan Februari
HINGGA Permohonan UPU dibuka untuk
lepasan SPM dan STPM/Setaraf
JULAI
Panggilan MEdSI/Temuduga dan
OGOS Ujian Khas bagi lepasan SPM dan
SEPTEMBER STPM/Setaraf (Mei)
Hebahan Jaya Diploma dan
OKTOBER Pendaftaran pelajar baharu
HINGGA Diploma (Jun)
DISEMBER
Hebahan Jaya ISM Ambilan
September (Ogos)
Pendaftaran pelajar baharu ISM
(September)
Iklan permohonan Kemasukan ISM
Ambilan Februari dibuka
(September)
Iklan permohonan Kemasukan
Diploma Ambilan November dibuka
(September)

Pendaftaran pelajar baharu
Diploma Ambilan November
(November)
Hebahan panggilan MEdSI ISM
Ambilan Februari (November)
Ujian MEdSI dilaksanakan
(Disember)
Hebahan panggilan temuduga
Pendidikan (Disember)

KEMASUKAN

BULAN PELAJAR
JANUARI
HINGGA Temuduga dan Ujian Khas Ambilan
Februari dilaksanakan (Januari)
APRIL Hebahan Jaya ISM Ambilan Februari
dan Pendaftaran Pelajar Baharu
MEI Ambilan Februari
HINGGA Permohonan UPU dibuka untuk
lepasan SPM dan STPM/Setaraf
JULAI
Panggilan MEdSI/Temuduga dan
OGOS Ujian Khas bagi lepasan SPM dan
SEPTEMBER STPM/Setaraf (Mei)
Hebahan Jaya Diploma dan
OKTOBER Pendaftaran pelajar baharu
HINGGA Diploma (Jun)
DISEMBER
Hebahan Jaya ISM Ambilan
September (Ogos)
Pendaftaran pelajar baharu ISM
(September)
Iklan permohonan Kemasukan ISM
Ambilan Februari dibuka
(September)
Iklan permohonan Kemasukan
Diploma Ambilan November dibuka
(September)

Pendaftaran pelajar baharu
Diploma Ambilan November
(November)
Hebahan panggilan MEdSI ISM
Ambilan Februari (November)
Ujian MEdSI dilaksanakan
(Disember)
Hebahan panggilan temuduga
Pendidikan (Disember)

PENJADUALAN DAN
PENAWARAN KURSUS

MINGGU PELAJAR
M1
Pendaftaran

M2 Menghadiri Kuliah
HINGGA (Rujuk tindakan yang perlu dibuat
pelajar pada gambar rajah di bawah)
M14
Minggu Ulangkaji
SELEPAS Minggu Peperiksaan
M14 Cuti Semester
Keputusan Peperiksaan Semester

M13 - M14 M1 - M2

Penasihatan Penambahan & Gugur Kursus
Akademik Penawaran Kursus Semester
Hadapan
M11 - M12

Pra-Pendaftaran
Kursus

M9 - M10 Rujukan M3 - M4
Pelajar
Pra-Pendaftaran Proses Pengecualian Kredit
Kursus Gugur Kursus

M5 - M6

M7 - M8 Gugur Kursus

Gugur Kursus
Pengesahan Kursus

PEPERIKSAAN

MINGGU PELAJAR

PRA Menyemak Draf Jadual Peperiksaan Akhir (M10)
PEPERIKSAAN Menyemak markah kerja kursus
Mengesahkan Jadual Peperiksaan Akhir muktamad (M12)
(M10 - M14) Mencetak Slip Menduduki Peperiksaan

Menghadiri peperiksaan akhir mengikut tarikh yang telah ditetapkan

PEPERIKSAAN
(M15 - M17)

PASCA Menyemak keputusan peperiksaan akhir
PEPERIKSAAN Permohonan Rayuan Semak Semula Markah Peperiksaan Akhir
Permohonan Menjalani Peperiksaan Khas bagi pelajar tahun akhir
(M18 - M19)

M10 - M14 Menyemak Draf Jadual Peperiksaan
Akhir (M10)
Menyemak markah kerja kursus
Mengesahkan Jadual Peperiksaan
Akhir muktamad (M12)
Mencetak Slip Menduduki
Peperiksaan

Rujukan
Pelajar

M18 - M19 M15 - M17

Menyemak keputusan Menghadiri peperiksaan akhir
peperiksaan akhir mengikut tarikh yang telah
Permohonan Rayuan Semak ditetapkan
Semula Markah Peperiksaan
Akhir

PENGIJAZAHAN

BULAN PELAJAR

JANUARI Membuat pengesahan maklumat peribadi di portal MySIS seperti nama,
HINGGA No. MyKad (Warganegara Malaysia)/ Pasport (Warganegara Asing) ,
tarikh lahir, alamat tetap, no. telefon bimbit dan emel. Kegagalan anda
APRIL akan mengakibatkan kesalahan maklumat di dalam transkrip akademik,
skrol dan buku cenderamata Istiadat Konvokesyen.

MEI Sila cetak Surat Tamat Pengajian di http://emysis.upsi.edu.my/grads/
HINGGA dan pengambilan Transkrip Akademik boleh dilakukan selepas 14 hari
bekerja apabila Mesyuarat Senat mengesahkan pelajar tamat pengajian
OGOS dengan mengunakan Borang Pengambilan Transkrip.
SEPTEMBER
Semua graduan diminta untuk membuat pengesahan kehadiran
OKTOBER konvokesyen di Sistem Jemputan Konvokesyen https://emysis.edu.my
/konvo21/ dan mencetak Borang Pengambilan Pakaian Akademik.
Semua graduan WAJIB mengisi dan melengkapkan Kajian Pengesanan
Graduan menerusi laman web http://graduan.moe.gov.my/v/ dan Slip
Kajian Pengesanan Graduan perlu DISAHKAN di Kaunter Kajian
Pengesanan Graduan.

Graduan perlu mencetak dan melengkapkan keperluan yang
diseneraikan di Borang Senarai Semak Graduan Yang Hadir dan Borang
Senarai Semak Graduan Yang Tidak Hadir.
Menghadiri ke Istiadat Konvokesyen UPSI.

OKTOBER Pemulangan Pakaian Akademik boleh dilakukan sebaik sahaja selesai
HINGGA sesi pengurniaan ijazah mengikut program masing-masing. Pakaian
DISEMBER akademik yang dipulangkan mestilah dalam keadaan baik dan tidak
perlu dibasuh.
Graduan boleh membuat pengambilan skrol dan transkrip selepas
memulangkan Pakaian Akademik dengan membawa Kad Pengesahan
Pemulangan Pakaian Akademik.
Graduan yang memperoleh PNGK 3.70 ke atas (Kelas Pertama) boleh
memohon Surat Pengesahan Kelas Pertama dengan mengemukakan
Salinan Transkrip (Bahasa Melayu) dan Skrol (Bahasa Melayu) untuk
DISAHKAN oleh Pegawai Unit Pengijazahan, BHEA.

BHEA 2019

TAMAT


Click to View FlipBook Version