The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมคำศัพท์การแปลหนังสือ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kimbinhan.06, 2019-05-20 16:39:26

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมคำศัพท์การแปลหนังสือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมคำศัพท์การแปลหนังสือ

หนงั สืออิเลก็ ทรอนิกส์

รวมคำศพั ทก์ ำรแปลหนงั สอื 한






จดั ทำ ชิดชนก เรอื นทอง

คำนำ

หนงั สือคำศพั ท์จดั ทำขึน้ สำหรับพนกั งำนบริษัทและนกั ศึกษำฝึกงำน บริษัท
แจ่มใส พบั ลิชช่ิง จำกดั เพ่ือให้ควำมรู้และรวบรวมคำศพั ท์ที่พบในหนงั สือท่ี
แปล โดยอ้ำงอิงคำแปลมำจำกพจนำนกุ รมออนไลน์NAVER DICT KOR-TH
และ KR DICTไม่อนญุ ำตให้นำไปใช้ในเชิงพำณิชย์และหวงั เป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
จะเป็นประโยชน์สำหรับผ้ทู ี่ต้องกำรศึกษำ หำกผิดพลำดประกำรใด ผ้จู ดั ทำ
ต้องขออภยั มำ ณ โอกำสนีด้ ้วย

ชิดชนก เรือนทอง
ผ้จู ดั ทำ

สำรบัญ

ㄱ1
ㄲ4
ㄴ6
ㄷ8
ㄸ 10
ㅁ 11
ㅂ 13
ㅅ 16
ㅇ 19
ㅈ 22
ㅊ 25
ㅌ 27
ㅍ 29
ㅎ 31

1



n.คำนำม v.คำกริยำ adj.คำคุณศัพท์ 2

adv. คำวเิ ศษณ์

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

1. 가능하다 adj. คำ-นงึ -ฮำ-ดำ เป็นไปได้, สำมำรถทำได้
2. 가지다 v. คำ-จี-ดำ มี
3. 가치관 n. คำ-ชี-กวนั
4. 간직하다 v. คำ่ นิยม
5. 감각 n. คนั -จี-คำ-ดำ เก็บรักษำ
6. 강조하다 v. คมั -กกั ควำมรู้สกึ , ประสำทสมั ผสั
7. 개인적 n. ให้ควำมสำคญั
8. 거슬리다 v. คงั -โจ-ฮำ-ดำ เป็นสว่ นตวั
9. 거절하다 v. แค-อิน-จอ็ ก ทำร้ ำยควำมร้ ูสกึ
10.거창하다 adj. กอ-ซลึ -ล-ี ดำ ปฏิเสธ
11. 건너오다 v. คอ-จ็อล-ฮำ-ดำ ยิ่งใหญ่, หรูหรำ
12. 건네주다 v. คอ-ชงั -ฮำ-ดำ ข้ำมมำ
13. 결정하다 v. ค็อน-นอ-โอ-ดำ มอบให้, สง่ ให้
14. 결코 adv. คอ็ น-เน-จ-ู ดำ ตดั สินใจ
15. 고찰 n. คยอ็ ล-จอ็ ง-ฮำ-ดำ ไม่เป็นอนั ขำด
16. 공감하다 v. คยอ็ ล-โค กำรพจิ ำรณำ
เห็นอกเห็นใจ
โค-ชลั
คง-กมั -ฮำ-ดำ

3

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

17. 공개하다 v. คง-แก-ฮำ-ดำ เปิดเผย
18.과학자 n. ควำ-ฮกั -จำ นกั วิทยำศำสตร์
19. 관계 n. ควนั -กเย ควำมสมั พนั ธ์
20. 관심 n. ควนั -ชิม
21. 관점 n. ควนั -จ็อม ควำมสนใจ
22. 관찰하다 v. ควนั -ชลั -ฮำ-ดำ มมุ มอง
23. 구하다 v. ค-ู ฮำ-ดำ
24. 귀찮다 adj. ควี-ชนั -ทำ สงั เกต, พจิ ำรณำ
25. 균형 n. คยนุ -ฮยอ็ ง หำ, ชว่ ยเหลอื
26. 그만두다 v. คือ-มนั -ด-ู ดำ นำ่ รำคำญ
27. 근거 n. สมดลุ , ควำมเท่ำเทียมกนั
28. 기본적 n. คนึ -กอ เลิก, ลำออก
29. 기술 n. ค-ี บน-จ็อก
30. 기존하다 v. พืน้ ฐำน
31. 기준 n. ค-ี ซลุ ที่เป็นรำกฐำน, ที่เป็นพืน้ ฐำน
32. 기초하다 v. คี-จน-ฮำ-ดำ เทคโนโลยี, ควำมสำมำรถ

คี-จนุ มีอยแู่ ล้ว
คี-โช-ฮำ-ดำ มำตรฐำน, เกณฑ์

สร้ำงพืน้ ฐำน

4



คำศพั ท์ คำอ่ำน 5

1. 깨닫다 v. แก-ดดั -ตำ ควำมหมำย
2. 꺼내다 v. กอ-แน-ดำ
3. 끊임없이 adv. กือ-นี-ม็อบ-ชี เข้ำใจ, รู้สกึ
เอำออกมำ
อย่ำงตอ่ เนื่อง

6



คำศพั ท์ คำอ่ำน 7

1. 나누다 v. นำ-น-ู ดำ ควำมหมำย
2. 나오다 v. นำ-โอ-ดำ
3. 나타나다 v. นำ-ทำ-นำ-ดำ แบ่งแยก
4. 내면 n. แน-มยอ็ น ออกมำ
5. 눈치 n. ปรำกฏ
6. 능력 n. นนุ -ชี ในใจ, ภำยในจิตใจ
นงึ -นยอ็ ก ควำมรู้สกึ , กำรรับรู้
ควำมสำมำรถ

8



คำศพั ท์ คำอ่ำน 9

1. 다루다 v. ทำ-รู-ดำ ควำมหมำย
2. 단단하다 adj. ทนั -ดนั -ฮำ-ดำ
3. 단순하다 adj. ทนั -ซนุ -ฮำ-ดำ ดำเนินกำร
4. 단편 n. แข็งแรง, แขง็ แกร่ง
5. 달라지다 v. ทนั -พยอ็ น เรียบง่ำย, ทวั่ ไป
6. 담기다 v. ทลั -ลำ-จี-ดำ
7. 담담하다 adj. ทมั -กี-ดำ นิยำยเร่ืองสนั ้
8. 대화 n. ทมั -ดมั -ฮำ-ดำ เปล่ยี นแปลง, เปลย่ี นไป
9. 더욱 adv.
10. 던지다 v. แท-ฮวำ ใส,่ รวม
11. 덧나다 v. ทอ-อกุ เป็นกลำง, ปลอ่ ยวำง
12. 도대체 adv. ท็อน-จี-ดำ
13. 도전하다 v. ทอ็ น-นำ-ดำ พดู คยุ
14. 돌려받다 v. โท-แด-เช ย่ิงขนึ ้
15. 뒤처지다 v. โท-จ็อน-ฮำ-ดำ โยน, สง่
16. 드러내다 v. ทล-รยอ็ -พดั -ตำ แยล่ ง
17. 들려주다 v. ทว-ี ชอ-จี-ดำ โดยสนิ ้ เชิง
ทือ-ลอ-แน-ดำ ท้ำทำย
ทลึ -รยอ็ -จ-ู ดำ ได้คนื
ล้ำหลงั
เผยให้เหน็
เลำ่ ให้ฟัง

10



คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

1. 떠나다 v. ตอ-นำ-ดำ ออกไป, ออกจำก

11



คำศพั ท์ คำอ่ำน 12

1. 마무리하다 v. มำ-ม-ู รี-ฮำ-ดำ ควำมหมำย
2. 마주하다 v. มำ-จ-ู ฮำ-ดำ
3. 마찬가지 n. มำ-ชนั -กำ-จี จบ, เสร็จสนิ ้
4. 마치다 v. มำ-ชี-ดำ พบ
5. 만족스럽다 adj. มนั -จก-ซือ-ร็อบ-ตำ
6. 매력 n. แม-รยอ็ ก เหมือนกนั
7. 멀어지다 v. มอ-รอ-จี-ดำ ทำเสร็จ
8. 멈추다 v. มอ็ ม-ช-ู ดำ นำ่ พอใจ, พงึ พอใจ
9. 모습 n. เสน่ห์
10. 모양 n. โม-ซบึ หำ่ งไกลออกไป
11. 목표 n. โม-ยงั หยดุ
12. 몫 n. มก-พโย ลกั ษณะ, ท่ำทำง
13. 무심하다 adj. มก สภำพ
14. 민감하다 adj. ม-ู ชิม-ฮำ-ดำ เปำ้ หมำย
มิน-กมั -ฮำ-ดำ หน้ำท่ี
ไม่ใสใ่ จ, ไมส่ นใจ
ไวตอ่ ควำมรู้สกึ

13



14

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

1. 바라보다 v. พำ-รำ-โบ-ดำ มองด,ู เฝำ้ มอง
2. 반드시 adv. พนั -ดือ-ชี แน่นอน
3. 반복하다 v. ทำซำ้
4. 반영하다 v. พนั -โบ-คำ-ฮำ สะท้อน
5. 받아들이다 v. พำ-นย็อง-ฮำ-ดำ
6. 발견하다 v. พำ-ดำ-ดอื -รี-ดำ รวบรวม, ยอมรับ
7. 밝히다 v. พลั -กยอ็ น-ฮำ-ดำ ค้นพบ
8. 방향 n.
9. 버겁다 adj. พลั -คี-ดำ เปิดเผย, เผยให้เห็น
10. 법칙 n. พงั -ฮยงั ทิศทำง
11. 버티다 v. พอ-ก็อบ-ตำ เกินกำลงั
12. 벗어나다 v. พ็อบ-ชิก กฎเกณฑ์
13. 변명하다 v. พอ-ที-ดำ อดทน
14. 변화하다 v. พอ-ซอ-นำ-ดำ
15. 별다르다 adj. พย็อน-มยอ็ ง-ฮำ-ดำ หลดุ พ้น, ขดั แย้งกนั
16. 부정적 n. ,adv. พยอ็ น-ฮวำ-ฮำ-ดำ แก้ตวั
พย็อล-ตำ-รือ-ดำ
พ-ู จอ็ ง-จ็อก เปล่ยี นแปลง
พิเศษ, ไมธ่ รรมดำ
ในแงล่ บ, ในทำงที่ไม่ดี

คำศพั ท์ คำอ่ำน 15

17. 분야 n. พ-ู นยำ ควำมหมำย
18. 불가능하다 adj. พลุ -กำ-นงึ -ฮำ-ดำ
19. 불안하다 adj. สำขำ, ด้ำน
20. 불행하다 adj. พ-ู ลนั -ฮำ-ดำ ไมส่ ำมำรถทำได้
พลุ -แฮ็ง-ฮำ-ดำ
กงั วล
มีโชคร้ ำย

16



17

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

1. 사라지다 v. ซำ-รำ-จี-ดำ หำยไป, เสียชีวติ
2. 살아가다 v. ซำ-รำ-คำ-ดำ ใช้ชีวิต
3. 살펴보다 v. ซลั -พยอ-โบ-ดำ
4. 살피다 v. พจิ ำรณำ, ค้นหำ
5. 상대방 n. ซลั -พี-ดำ สงั เกต
6. 상처 n. ซงั -แด-บงั
7. 새삼 adv. ซงั -ชอ ฝ่ ำยตรงข้ ำม
8. 생활 n. แซ-ซมั บำดแผล, ควำมเจ็บปวด
9. 선명하다 adj. แซง็ -ฮวลั โดยที่ไมเ่ คยทำมำก่อน
10. 성공 n. ซอน-มยอ็ ง-ฮำ-ดำ
11. 소소하다 adj. ซ็อง-กง กำรใช้ชีวติ
12. 소중하다 adj. โซ-โซ-ฮำ-ดำ ชดั เจน
13. 솔직하다 adj. โซ-จงุ -ฮำ-ดำ
14. 수많다 adj. ซล-จี-คำ-ดำ ควำมสำเร็จ
15. 수집하다 v. ซ-ู มนั -ทำ เลก็ ๆ น้อย ๆ, นิดหนอ่ ย
16. 순응하다 v. ซ-ู จี-พำ-ดำ มีคณุ คำ่ , มีควำมสำคญั
17. 스러지다 v. ซ-ู นงึ -ฮำ-ดำ เปิดเผย, ตรงไปตรงมำ
18. 스스로 adv. ซือ-รอ-จี-ดำ มีมำกมำย, จำนวนมำก
ซอื -ซอื -โร
รวบรวม
ปรับให้เข้ำกบั สภำพแวดล้อม

คอ่ ยๆ หำยไป
ด้วยตวั เอง, ด้วยตนเอง

คำศพั ท์ คำอ่ำน 18

19. 습관 n. ซบึ -กวนั ควำมหมำย

20. 시도하다 v. ชี-โด-ฮำ-ดำ ควำมเคยชิน
21. 시선 n. ชี-ซอ็ น
22. 시절 n. ชี-จ็อล ลองทำ
23. 신뢰하다 v. สำยตำ, ควำมสนใจ
24. 실제 n. ชิล-รเว-ฮำ-ดำ
25. 실천 n. ชิล-เจ สมยั , ยคุ
26. 실패하다 v. ชิล-ช็อน เช่ือถือ
27. 실험하다 v. ควำมเป็นจริง
28. 심각하다 adj. ชิล-แพ-ฮำ-ดำ กำรปฏิบตั ิจริง
29. 심리 n. ชิล-ฮอ็ ม-ฮำ-ดำ ล้มเหลว
30. 심정 n. ชิม-กำ-คำ-ดำ ทดลอง
ตงึ เครียด
ชิม-นี จิตใจ
ชิม-จอ็ ง ควำมรู้สกึ

19



คำศพั ท์ คำอ่ำน 20

1. 아무렇다 adj. อำ-ม-ู รอ-ทำ ควำมหมำย
2. 애쓰다 v. แอ-ซอื -ดำ
3. 어찌하다 v. ออ-จี-ฮำ-ดำ อยำ่ งไรก็ตำม
4. 억울하다 adj. ออ-กลุ -ฮำ-ดำ พยำยำม
5. 얻다 v. อ็อด-ตำ
6. 없어지다 v. อ็อบ-ซอ-จี-ดำ ทำไม, เพรำะอะไร
7. 여유롭다 adj. ยอ-ย-ู รบ-ตำ รู้สกึ ไม่ยตุ ิธรรม
8. 여전히 adv. ยอ-จอ็ น-ฮี
9. 영혼 n. ย็อง-ฮน ได้รับ
10. 예의 n. หำยไป, ไม่มี
11. 예정하다 v. เย-อยึ
12. 올라가다 v. เย-จอ็ ง-ฮำ-ดำ เพียงพอ
13. 요구하다 v. อล-ลำ-กำ-ดำ ยงั ...เหมือนเดิม
14. 요약하다 v. โย-ก-ู ฮำ-ดำ
15. 용기 n. โย-ยำ-คำ-ดำ วญิ ญำณ
16. 운영 n. มำรยำท
17. 유난히 adv. ยง-กี กำหนด, วำงแผน
18. 유령 n. อ-ู นยอ็ ง ขนึ ้ ไป
ย-ู นนั -ฮี ร้องขอ, ต้องกำร
ย-ู รยอ็ ง
สรุป
ควำมกล้ำ
กำรจดั กำร
อยำ่ งพเิ ศษ
วิญญำณ, ผี

คำศพั ท์ คำอ่ำน 21

19. 유행 n. ย-ู แฮ็ง ควำมหมำย

20. 이별 n. อี-บยอ็ ล ควำมนิยม
21. 이상하다 adj. อี-ซงั -ฮำ-ดำ
22. 이어지다 v. อี-ออ-จี-ดำ กำรแยกจำกกนั
23. 이웃 n. แปลก
24. 이끌다 v. อี-อดุ สืบทอด
25. 익숙하다 adj. อี-กึล-ตำ
26. 인간관계 n. อิก-ซู-คำ-ดำ เพื่อนบ้ำน
27. 인정하다 v. อิน-กนั -กวนั -กเย พำไป, ดงึ ดดู
28. 일상 n. อิน-จ็อง-ฮำ-ดำ
29. 일으키다 v. อิล-ซงั เคยชิน
30. 일정 n. อี-รือ-คี-ดำ มนษุ ยสมั พนั ธ์
31. 외부 n. อิล-จ็อง ยอมรับ, เห็นด้วย
32. 위로하다 v. ชีวิตประจำวนั
33. 의뢰하다 v. เว-บู
34. 의문 n. ว-ี โร-ฮำ-ดำ เร่ิมต้น
อยึ -รเว-ฮำ-ดำ ตำรำงประจำวนั
ด้ำนนอก, ภำยนอก
อยึ -มนุ
ปลอบใจ
ขอร้ อง
คำถำม, ควำมสงสยั

22



23

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

1. 자각하다 v. ชำ-กำ-คำ-ดำ ตระหนกั ถึง
2. 자격 n. ชำ-กยอ็ ก คณุ สมบตั ิ
3. 자세하다 adj. ชำ-เซ-ฮำ-ดำ ละเอียด
4. 자신감 n. ชำ-ชิน-กมั ควำมมนั่ ใจ, ควำมเช่ือมนั่
5. 자연스럽다 adj. เป็นธรรมชำติ
6. 자유 n. ชำ-ยอ็ น-ซอื -ร็อบ-ตำ
7. 작가 n. ชำ-ยู อิสระ
8. 적당히 adv. ชกั -กำ นกั เขียน
9. 적응하다 v. อยำ่ งเหมำะสม, อย่ำงพอดี
10. 적절하다 adj. ช็อก-ดงั -ฮี ปรับตวั
11. 전개되다 v. ชอ-กึง-ฮำ-ดำ พอดี
12. 접속하다 v. ชอ็ ก-จอ็ ล-ฮำ-ดำ ถกู เปิด
13. 정의롭다 adj. ชอ็ น-แก-ดเว-ดำ เชื่อมตอ่
14. 정하다 v. ชอ็ บ-โซ-คำ-ดำ เป็นธรรม, ถกู ต้อง
15. 정리하다 v. ชอ็ ง-อยึ -รบ-ตำ ตดั สนิ ใจ
16. 정직하다 adj. ช็อง-ฮำ-ดำ จดั เก็บ
17. 제대로 adv. ช็อง-นี-ฮำ-ดำ ซือ่ สตั ย์, ตรงไปตรงมำ
18.제멋대로 adv. ช็อง-จี-คำ-ดำ ด้วยดี
ตำมอำเภอใจ, ตำมท่ใี จคดิ
เช-แด-โร
เช-มอ็ ด-แต-โร

คำศพั ท์ คำอ่ำน 24

19. 조용하다 adj. โช-ยง-ฮำ-ดำ ควำมหมำย

20. 존중하다 v. ชน-จงุ -ฮำ-ดำ เงียบ
21. 존재하다 v. ชน-แจ-ฮำ-ดำ
22. 주로 adv. ให้เกียรติ
23. 주목하다 v. ช-ู โร มีชีวติ อยู่
24. 주어지다 v. ช-ู โม-คำ-ดำ สว่ นใหญ่
25. 주체적 n. , adv. ช-ู ออ-จี-ดำ สงั เกต, เอำใจใส่
26. 중심 n. ช-ู เช-จ็อก ให้, ได้รับ
27. 지나치다 v. ที่ทำด้วยตนเอง
28. 지배인 n. ชงุ -ชิม ตรงกลำง, สำระ
29. 지키다 v. ชี-นำ-ชี-ดำ ผ่ำนไป
30. 직장 n. ชี-แบ-อิน ผ้จู ดั กำร
31. 진지하다 adj. ชี-คี-ดำ รักษำ, ดแู ล
32. 집중하다 v. ท่ีทำงำน
ชิก-จงั จริงจงั
ชิน-จี-ฮำ-ดำ รวบรวม
ชิบ-จงุ -ฮำ-ดำ

25



คำศพั ท์ คำอ่ำน 26

1. 차별 n. ชำ-บย็อล ควำมหมำย
2. 착각하다 v. ชกั -กำ-คำ-ดำ
3. 찾아오다 v. ชำ-จำ-โอ-ดำ ควำมไมเ่ ป็นธรรม
4. 채우다 v. คิดไปเอง
5. 챙기다 v. แช-อ-ู ดำ มำหำ
6. 철학자 n. แชง็ -กี-ดำ ใส,่ เตมิ
7. 청춘 n. ช็อล-ฮกั -จำ
8. 최선 n. ชอ็ ง-ชนุ จดั เตรียม, เอำมำ
9. 최소한 adv. ชเว-ซอ็ น นกั ปรัชญำ
10. 출판사 n. ชเว-โซ-ฮนั วยั รุ่น
11. 충분히 adv. ชลุ -พนั -ซำ ดีที่สดุ
12. 취향 n. ชงุ -บนุ -ฮี
ชวี-ฮยงั อยำ่ งน้อยที่สดุ
สำนกั พิมพ์
อยำ่ งเพียงพอ
รสนิยม, ควำมชอบ

27



28

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

1. 타인 n. ทำ-อิน คนอ่ืน
2. 탐구하다 v. ทมั -ก-ู ฮำ-ดำ ค้นคว้ำ
3. 퇴사하다 v. ทเว-ซำ-ฮำ-ดำ เลิกงำน, ลำออก
4. 특징 n. ลกั ษณะพิเศษ, จดุ เดน่
ทกึ -จิง

29



30

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

1. 파악하다 v. พำ-อำ-คำ-ดำ เข้ำใจอย่ำงลกึ ซงึ ้
2. 평범하다 adj. พยอ็ ง-บอ็ ม-ฮำ-ดำ ทว่ั ไป
3. 표현하다 v. พโย-ฮย็อน-ฮำ-ดำ
4. 품격 n. แสดงให้เหน็
5. 피하다 v. พมุ -กย็อก ลกั ษณะทำ่ ทำง
6. 필요하다 adj. พี-ฮำ-ดำ หลบหนี, เล่ยี ง
พี-รโย-ฮำ-ดำ
จำเป็น

31



คำศพั ท์ คำอ่ำน 32

1. 한가득 adv. ฮนั -กำ-ดกึ ควำมหมำย
2. 핵심 n. แฮก็ -ชิม
3. 향하다 v. ฮยงั -ฮำ-ดำ เตม็ เปี่ยม
4. 현사 n. ฮยอ็ น-ซำ ใจกลำง
5. 현실 n. ฮยอ็ น-ชิล ตรงไปสู่
6. 화려하다 adj. ฮวำ-รยอ-ฮำ-ดำ นกั วชิ ำกำร
7. 환경 n. ฮวนั -กย็อง ควำมเป็นจริง
8. 활용하다 v. ฮวำ-รยง-ฮำ-ดำ งดงำม
9. 훔쳐보다 v. ฮมุ -ชยอ-โบ-ดำ สภำพแวดล้อม
ใช้ประโยชน์
แอบมอง

33






Click to View FlipBook Version