The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมคำศัพท์การแปลหนังสือ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kimbinhan.06, 2019-05-18 13:05:44

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมคำศัพท์การแปลหนังสือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมคำศัพท์การแปลหนังสือ

หนงั สืออิเลก็ ทรอนิกส์

รวมคำศพั ทก์ ำรแปลหนงั สอื 한


จดั ทำ ชิดชนก เรอื นทอง

คำนำ

หนงั สือคำศพั ท์จัดทำขึน้ สำหรับพนกั งำนบริษัทและนกั ศึกษำฝึกงำน
บริษัท แจ่มใส พบั ลิชชิ่ง จำกัด เพ่ือให้ควำมรู้และรวบรวมคำศพั ท์ท่ีพบใน
หนงั สือที่แปล โดยอ้ำงอิงคำแปลมำจำกพจนำนกุ รมออนไลน์ NAVER DICT
KOR-TH และ KR DICT ไม่อนญุ ำตให้นำไปใช้ในเชิงพำณิชย์และหวงั เป็น
อย่ำงย่ิงว่ำจะเป็นประโยชน์สำหรับผ้ทู ่ีต้องกำรศกึ ษำ หำกผิดพลำดประกำร
ใด ผ้จู ดั ทำต้องขออภยั มำ ณ โอกำสนีด้ ้วย

ชิดชนก เรือนทอง
ผ้จู ดั ทำn.คำนำม v.คำกริยำ adj.คำคุณศัพท์ adv. คำวเิ ศษณ์

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

가능하다 adj. คำ-นงึ -ฮำ-ดำ เป็นไปได้, สำมำรถทำได้
가지다 v. คำ-จี-ดำ มี
가치관 n. คำ-ชี-กวนั
간직하다 v. คำ่ นิยม
감각 n. คนั -จี-คำ-ดำ เก็บรักษำ
강조하다 v. คมั -กกั ควำมรู้สกึ , ประสำทสมั ผสั
개인적 n. ให้ควำมสำคญั
거슬리다 v. คงั -โจ-ฮำ-ดำ เป็นสว่ นตวั
거절하다 v. แค-อิน-จ็อก ทำร้ ำยควำมร้ ูสกึ
กอ-ซลึ -ล-ี ดำ ปฏิเสธ
거창하다 adj. คอ-จ็อล-ฮำ-ดำ ยิ่งใหญ่, หรูหรำ
건너오다 v. คอ-ชงั -ฮำ-ดำ ข้ำมมำ
건네주다 v. ค็อน-นอ-โอ-ดำ มอบให้, สง่ ให้
결정하다 v. คอ็ น-เน-จ-ู ดำ ตดั สินใจ
คยอ็ ล-จอ็ ง-ฮำ-ดำ ไม่เป็นอนั ขำด
결코 adv. คย็อล-โค กำรพิจำรณำ
고찰 n. เหน็ อกเห็นใจ
공감하다 v. โค-ชลั เปิดเผย
공개하다 v. คง-กมั -ฮำ-ดำ
คง-แก-ฮำ-ดำ

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

과학자 n. ควำ-ฮกั -จำ นกั วทิ ยำศำสตร์
관계 n. ควนั -กเย ควำมสมั พนั ธ์
관심 n. ควนั -ชิม ควำมสนใจ
관점 n. ควนั -จ็อม
관찰하다 v. ควนั -ชลั -ฮำ-ดำ มมุ มอง
구하다 v. ค-ู ฮำ-ดำ สงั เกต, พิจำรณำ
귀찮다 adj. ควี-ชนั -ทำ หำ, ชว่ ยเหลอื
균형 n. คยนุ -ฮยอ็ ง
그만두다 v. คอื -มนั -ด-ู ดำ นำ่ รำคำญ
근거 n. คนึ -กอ สมดลุ , ควำมเทำ่ เทียมกนั
기본적 n. ค-ี บน-จ็อก
기술 n. ค-ี ซุล เลิก, ลำออก
기존하다 v. ค-ี จน-ฮำ-ดำ พืน้ ฐำน
기준 n. คี-จนุ
기초하다 v. ค-ี โช-ฮำ-ดำ ท่ีเป็นรำกฐำน, ที่เป็นพืน้ ฐำน
เทคโนโลยี, ควำมสำมำรถ

มีอย่แู ล้ว
มำตรฐำน, เกณฑ์

สร้ำงพืน้ ฐำนคำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

깨닫다 v. แก-ดดั -ตำ เข้ำใจ, รู้สกึ
꺼내다 v. กอ-แน-ดำ เอำออกมำ
끊임없이 adv. กือ-นี-มอ็ บ-ชี อย่ำงตอ่ เน่ืองคำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

나누다 v. นำ-น-ู ดำ แบง่ แยก
나오다 v. นำ-โอ-ดำ ออกมำ
나타나다 v. นำ-ทำ-นำ-ดำ ปรำกฏ
내면 n. แน-มยอ็ น ในใจ, ภำยในจิตใจ
눈치 n. ควำมรู้สกึ , กำรรับรู้
능력 n. นนุ -ชี ควำมสำมำรถ
นงึ -นยอ็ กคำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

다루다 v. ทำ-รู-ดำ ดำเนินกำร
단단하다 adj. ทนั -ดนั -ฮำ-ดำ แขง็ แรง, แขง็ แกร่ง
단순하다 adj. ทนั -ซุน-ฮำ-ดำ เรียบง่ำย, ทวั่ ไป

단편 n. ทนั -พยอ็ น นิยำยเรื่องสนั ้
달라지다 v. ทลั -ลำ-จี-ดำ เปลย่ี นแปลง, เปล่ยี นไป
ทมั -กี-ดำ
담기다 v. ทมั -ดมั -ฮำ-ดำ ใส,่ รวม
담담하다 adj. เป็นกลำง, ปลอ่ ยวำง
แท-ฮวำ
대화 n. ทอ-อกุ พดู คยุ
더욱 adv. ท็อน-จี-ดำ ยิ่งขนึ ้
던지다 v. ทอ็ น-นำ-ดำ โยน, สง่
덧나다 v. โท-แด-เช แยล่ ง
도대체 adv. โท-จ็อน-ฮำ-ดำ โดยสนิ ้ เชิง
도전하다 v. ทล-รย็อ-พดั -ตำ ท้ำทำย
돌려받다 v. ทว-ี ชอ-จี-ดำ ได้คนื
뒤처지다 v. ทือ-ลอ-แน-ดำ ล้ำหลงั
드러내다 v. ทลึ -รย็อ-จ-ู ดำ เผยให้เห็น
들려주다 v. เลำ่ ให้ฟังคำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

떠나다 v. ตอ-นำ-ดำ ออกไป, ออกจำกคำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

마무리하다 v. มำ-ม-ู รี-ฮำ-ดำ จบ, เสร็จสนิ ้
พบ
마주하다 v. มำ-จ-ู ฮำ-ดำ
เหมือนกนั
마찬가지 n. มำ-ชนั -กำ-จี ทำเสร็จ
น่ำพอใจ, พงึ พอใจ
마치다 v. มำ-ชี-ดำ เสน่ห์
ห่ำงไกลออกไป
만족스럽다 adj. มนั -จก-ซือ-ร็อบ-ตำ หยดุ
ลกั ษณะ, ท่ำทำง
매력 n. แม-รยอ็ ก สภำพ
เปำ้ หมำย
멀어지다 v. มอ-รอ-จี-ดำ หน้ำที่
ไม่ใสใ่ จ, ไม่สนใจ
멈추다 v. ม็อม-ช-ู ดำ ไวตอ่ ควำมรู้สกึ

모습 n. โม-ซบึ

모양 n. โม-ยงั

목표 n. มก-พโย

몫 n. มก

무심하다 adj. ม-ู ชิม-ฮำ-ดำ

민감하다 adj. มิน-กมั -ฮำ-ดำคำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

바라보다 v. พำ-รำ-โบ-ดำ มองด,ู เฝำ้ มอง
반드시 adv. พนั -ดือ-ชี แน่นอน
반복하다 v. ทำซำ้
반영하다 v. พนั -โบ-คำ-ฮำ สะท้อน
받아들이다 v. พำ-นยอ็ ง-ฮำ-ดำ
발견하다 v. พำ-ดำ-ดอื -รี-ดำ รวบรวม, ยอมรับ
밝히다 v. พลั -กยอ็ น-ฮำ-ดำ ค้นพบ

방향 n. พลั -คี-ดำ เปิดเผย, เผยให้เห็น
버겁다 adj. พงั -ฮยงั ทิศทำง
พอ-ก็อบ-ตำ เกินกำลงั
법칙 n. พ็อบ-ชิก กฎเกณฑ์
버티다 v. พอ-ที-ดำ อดทน
벗어나다 v. พอ-ซอ-นำ-ดำ
변명하다 v. พย็อน-มย็อง-ฮำ-ดำ หลดุ พ้น, ขดั แย้งกนั
변화하다 v. พย็อน-ฮวำ-ฮำ-ดำ แก้ตวั
별다르다 adj. พย็อล-ตำ-รือ-ดำ
부정적 n. , adv. พ-ู จ็อง-จอ็ ก เปล่ยี นแปลง
พิเศษ, ไม่ธรรมดำ
ในแง่ลบ, ในทำงที่ไมด่ ี

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

분야 n. พ-ู นยำ สำขำ, ด้ำน
ไม่สำมำรถทำได้
불가능하다 adj. พลุ -กำ-นงึ -ฮำ-ดำ
กงั วล
불안하다 adj. พ-ู ลนั -ฮำ-ดำ มีโชคร้ ำย

불행하다 adj. พลุ -แฮ็ง-ฮำ-ดำคำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

사라지다 v. ซำ-รำ-จี-ดำ หำยไป, เสียชีวิต
살아가다 v. ซำ-รำ-คำ-ดำ ใช้ชีวติ
살펴보다 v. ซลั -พยอ-โบ-ดำ
พิจำรณำ, ค้นหำ
살피다 v. ซลั -พี-ดำ สงั เกต
상대방 n. ซงั -แด-บงั
상처 n. ซงั -ชอ ฝ่ ำยตรงข้ ำม
새삼 adv. แซ-ซมั บำดแผล, ควำมเจ็บปวด
생활 n. แซง็ -ฮวลั โดยที่ไมเ่ คยทำมำก่อน
선명하다 adj. ซอน-มยอ็ ง-ฮำ-ดำ
성공 n. ซ็อง-กง กำรใช้ชีวิต
소소하다 adj. โซ-โซ-ฮำ-ดำ ชดั เจน
소중하다 adj. โซ-จงุ -ฮำ-ดำ
솔직하다 adj. ซล-จี-คำ-ดำ ควำมสำเร็จ
수많다 adj. ซ-ู มนั -ทำ เลก็ ๆ น้อย ๆ, นิดหนอ่ ย
수집하다 v. ซ-ู จี-พำ-ดำ มีคณุ คำ่ , มีควำมสำคญั
순응하다 v. ซ-ู นงึ -ฮำ-ดำ เปิดเผย, ตรงไปตรงมำ
스스로 adv. ซือ-ซือ-โร มีมำกมำย, จำนวนมำก
쓸모없다 adj. ซลึ -โม-ออ็ บ-ตำ
รวบรวม
ปรับให้เข้ำกบั สภำพแวดล้อม

ด้วยตวั เอง, ด้วยตนเอง
ไม่มีประโยชน์

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

습관 n. ซบึ -กวนั ควำมเคยชิน

시도하다 v. ชี-โด-ฮำ-ดำ ลองทำ
시선 n. ชี-ซ็อน สำยตำ, ควำมสนใจ
시절 n. ชี-จ็อล
สมยั , ยคุ
신뢰하다 v. ชิล-รเว-ฮำ-ดำ เช่ือถือ
실제 n. ชิล-เจ ควำมเป็นจริง
실천 n. ชิล-ชอ็ น กำรปฏิบตั จิ ริง
ล้มเหลว
실패하다 v. ชิล-แพ-ฮำ-ดำ ทดลอง
ชิล-ฮ็อม-ฮำ-ดำ ตงึ เครียด
실험하다 v. ชิม-กำ-คำ-ดำ จิตใจ
ควำมรู้สกึ
심각하다 adj. ชิม-นี
심리 n. ชิม-จอ็ ง
심정 n.คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

아무렇다 adj. อำ-ม-ู รอ-ทำ อย่ำงไรก็ตำม
애쓰다 v. แอ-ซอื -ดำ พยำยำม
ออ-จี-ฮำ-ดำ
어찌하다 v. ออ-กลุ -ฮำ-ดำ ทำไม, เพรำะอะไร
억울하다 adj. ออ็ ด-ตำ รู้สกึ ไม่ยตุ ธิ รรม
ออ็ บ-ซอ-จี-ดำ
얻다 v. ยอ-ย-ู รบ-ตำ ได้รับ
없어지다 v. ยอ-จอ็ น-ฮี หำยไป, ไมม่ ี
여유롭다 adj. ย็อง-ฮน
여전히 adv. เพียงพอ
เย-อยึ ยงั ...เหมือนเดิม
영혼 n. เย-จ็อง-ฮำ-ดำ
예의 n. อล-ลำ-กำ-ดำ วญิ ญำณ
예정하다 v. โย-ก-ู ฮำ-ดำ มำรยำท
올라가다 v. โย-ยำ-คำ-ดำ กำหนด, วำงแผน
요구하다 v. ขนึ ้ ไป
요약하다 v. ยง-กี ร้องขอ, ต้องกำร
용기 n. อ-ู นย็อง
운영 n. ย-ู นนั -ฮี สรุป
유난히 adv. ย-ู รยอ็ ง ควำมกล้ำ
유령 n. กำรจดั กำร
อย่ำงพเิ ศษ
วญิ ญำณ, ผี

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

유행 n. ย-ู แฮ็ง ควำมนิยม

이별 n. อี-บย็อล กำรแยกจำกกนั
이상하다 adj. อี-ซงั -ฮำ-ดำ แปลก
이어지다 v. อี-ออ-จี-ดำ สืบทอด

이웃 n. อี-อดุ เพ่ือนบ้ำน
이끌다 v. อี-กลึ -ตำ พำไป, ดงึ ดดู
익숙하다 adj. อิก-ซ-ู คำ-ดำ
인간관계 n. อิน-กนั -กวนั -กเย เคยชิน
인정하다 v. อิน-จอ็ ง-ฮำ-ดำ มนษุ ยสมั พนั ธ์
일상 n. อิล-ซงั ยอมรับ, เหน็ ด้วย
일으키다 v. อี-รือ-คี-ดำ ชีวิตประจำวนั
일정 n. อิล-จอ็ ง
외부 n. เริ่มต้น
위로하다 v. เว-บู ตำรำงประจำวนั
의뢰하다 v. ว-ี โร-ฮำ-ดำ ด้ำนนอก, ภำยนอก
의문 n. อยึ -รเว-ฮำ-ดำ
ปลอบใจ
อยึ -มนุ ขอร้ อง
คำถำม, ควำมสงสยัคำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

자각하다 v. ชำ-กำ-คำ-ดำ ตระหนกั ถงึ
คณุ สมบตั ิ
자격 n. ชำ-กย็อก ละเอียด
ควำมมน่ั ใจ, ควำมเช่ือมนั่
자세하다 adj. ชำ-เซ-ฮำ-ดำ เป็นธรรมชำติ

자신감 n. ชำ-ชิน-กมั อิสระ
นกั เขียน
자연스럽다 adj. ชำ-ย็อน-ซอื -ร็อบ-ตำ อย่ำงเหมำะสม, อยำ่ งพอดี
ปรับตวั
자유 n. ชำ-ยู พอดี
ถกู เปิด
작가 n. ชกั -กำ เช่ือมตอ่
เป็นธรรม, ถกู ต้อง
적당히 adv. ชอ็ ก-ดงั -ฮี ตดั สินใจ
จดั เก็บ
적응하다 v. ชอ-กงึ -ฮำ-ดำ ซือ่ สตั ย์, ตรงไปตรงมำ
ด้วยดี
적절하다 adj. ช็อก-จอ็ ล-ฮำ-ดำ ตำมอำเภอใจ, ตำมท่ใี จคดิ

전개되다 v. ชอ็ น-แก-ดเว-ดำ

접속하다 v. ช็อบ-โซ-คำ-ดำ

정의롭다 adj. ชอ็ ง-อยึ -รบ-ตำ

정하다 v. ช็อง-ฮำ-ดำ

정리하다 v. ช็อง-นี-ฮำ-ดำ

정직하다 adj. ช็อง-จี-คำ-ดำ

제대로 adv. เช-แด-โร

제멋대로 adv. เช-ม็อด-แต-โร

คำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

조용하다 adj. โช-ยง-ฮำ-ดำ เงียบ

존중하다 v. ชน-จงุ -ฮำ-ดำ ให้เกียรติ
존재하다 v. ชน-แจ-ฮำ-ดำ มีชีวติ อยู่
สว่ นใหญ่
주로 adv. ช-ู โร สงั เกต, เอำใจใส่
주목하다 v. ช-ู โม-คำ-ดำ ให้, ได้รับ
주어지다 v. ช-ู ออ-จี-ดำ ที่ทำด้วยตนเอง
주체적 n. , adv. ช-ู เช-จ็อก ตรงกลำง, สำระ
ผำ่ นไป
중심 n. ชงุ -ชิม ผ้จู ดั กำร
지나치다 v. ชี-นำ-ชี-ดำ รักษำ, ดแู ล
지배인 n. ชี-แบ-อิน ที่ทำงำน
ชี-คี-ดำ จริงจงั
지키다 v. รวบรวม
직장 n. ชิก-จงั
진지하다 adj. ชิน-จี-ฮำ-ดำ
집중하다 v. ชิบ-จงุ -ฮำ-ดำคำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

차별 n. ชำ-บย็อล ควำมไมเ่ ป็นธรรม
착각하다 v. ชกั -กำ-คำ-ดำ คิดไปเอง
찾아오다 v. ชำ-จำ-โอ-ดำ มำหำ
ใส,่ เตมิ
채우다 v. แช-อ-ู ดำ
챙기다 v. แชง็ -กี-ดำ จดั เตรียม, เอำมำ
철학자 n. ชอ็ ล-ฮกั -จำ นกั ปรัชญำ
청춘 n. ช็อง-ชนุ วยั รุ่น
최선 n. ชเว-ซอ็ น ดที ่ีสดุ
최소한 adv. ชเว-โซ-ฮนั
출판사 n. ชลุ -พนั -ซำ อยำ่ งน้อยที่สดุ
충분히 adv. ชงุ -บนุ -ฮี สำนกั พิมพ์
취향 n. ชวี-ฮยงั อยำ่ งเพียงพอ
รสนิยม, ควำมชอบคำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

타인 n. ทำ-อิน คนอ่ืน
탐구하다 v. ทมั -ก-ู ฮำ-ดำ ค้นคว้ำ
퇴사하다 v. ทเว-ซำ-ฮำ-ดำ เลิกงำน, ลำออก
ลกั ษณะพเิ ศษ, จดุ เดน่
특징 n. ทกึ -จิงคำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

파악하다 v. พำ-อำ-คำ-ดำ เข้ำใจอย่ำงลกึ ซงึ ้
평범하다 adj. พยอ็ ง-บอ็ ม-ฮำ-ดำ ทวั่ ไป
표현하다 v. พโย-ฮย็อน-ฮำ-ดำ
แสดงให้เห็น
품격 n. พมุ -กยอ็ ก ลกั ษณะทำ่ ทำง
피하다 v. พี-ฮำ-ดำ หลบหนี, เล่ยี ง
필요하다 adj. พี-รโย-ฮำ-ดำ
จำเป็นคำศพั ท์ คำอ่ำน ควำมหมำย

한가득 adv. ฮนั -กำ-ดกึ เตม็ เป่ียม
핵심 n. แฮก็ -ชิม ใจกลำง
향하다 v. ฮยงั -ฮำ-ดำ ตรงไปสู่
현사 n. ฮยอ็ น-ซำ นกั วชิ ำกำร
현실 n. ฮย็อน-ชิล ควำมเป็นจริง
ฮวำ-รยอ-ฮำ-ดำ งดงำม
화려하다 adj. ฮวนั -กย็อง สภำพแวดล้อม
환경 n. ฮวำ-รยง-ฮำ-ดำ ใช้ประโยชน์
ฮมุ -ชยอ-โบ-ดำ แอบมอง
활용하다 v.
훔쳐보다 v.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Завршни рад - часопис Раденка Тодоровић
Next Book
Untitled-1