The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Peach and White and Black Photo Simple Fashion Flyer

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sby_33989, 2021-03-21 07:32:35

Peach and White and Black Photo Simple Fashion Flyer

Peach and White and Black Photo Simple Fashion Flyer

เทยี วทวั ไทย
จั ง ห วัด อุ ต ร ดิ ด ถ์

สถานทีเทียวใยจังหวัด อุตรดิดถ์

เหล็กนาํ พีลือเลือง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก
ถินสักใหญ่ของโลก

ซ้มุ ประตเู มืองลบั เเล

เมืองลับแลเมอื งน้ีหา มพูดโกหก ตามตํานานนิทานพ้นื บาน
เลากันวาเปนเมืองของคนดี มีความซอ่ื สตั ยสุจริต โกหกคาํ
เดียวไมได ลกู เขยเห็นลกู รอ งไห กลอมแบบไหนกไ็ มหยุด
หลุดปากหลอกลกู วา แมมาแลวเทานั้นแหละ กต็ อ งออกจาก
เมือง เมอ่ื เขา ถงึ อาํ เภอลบั แลจะมองเหน็ ซมุ ประตูเมอื ง ซ่งึ
หมายถงึ วาไดเดนิ ทางเขา สเู มอื งลับแลอยา งเปน ทางการ
ซมุ ประตูเมืองถอื วา เปนแลนดม ารค โดยจําลองผา นเรอื น
ในแตละหลงั

จงั หวดั อตุ รดิดถ์

พิพิธภัณฑ์เมืองลบั แล

ตง้ั อยใู นอําเภอลบั แล จังหวัดอตุ รดติ ถ เปนสถานท่ีรวบรวม

เรอื่ งราวประวตั ิของเมือง วิถีชวี ิต และขนบธรรมเนยี มการ

ใชช ีวติ ของผูคนในเมอื งลับแล โดยจําลองผานเรือนในแตละ

หลงั เมืองลับแลนั้นเปน อําเภอเล็กๆแหง หน่ึงในจังหวัด

อตุ รดติ ถแตเ ดมิ เปน เมืองทกี่ ารเดนิ ทางไปมาไมสะดวก เสน

ทางคดเคย้ี วทําใหค นทไี่ มชํานาญทางพลัดหลงไดง า ย

จนไดช่ือวาเมืองลับแล ซ่งึ แปลวา มองไมเห็น มเี รอื่ งเลา กนั

วาคนมบี ญุ เทา นน้ั จึงจะไดเ ขาไปถึงเมอื งลบั แลแตปจ จบุ นั มี

ถนนตดั ผานทาํ ใหสภาพปา หมดไป ความลกึ ลบั ของเมือง

จึงหายไป จังหวดั อตุ รดดิ ถ์

ในเมืองลบั แลน้ีเอง กจ็ ะมคี าํ ประจําทีไ่ ดยนิ ติดหูกนั วา เมอื ง
ลับแลเขตหามพูดโกหก คาํ กลาวนม้ี ที มี่ าจาก ตาํ นานที่เลา
สบื ตอกนั มาวา มีคร้ังหน่ึงหนมุ เมืองทุงยัง้ เดนิ ทางหลงไป
ในปาเมอื งลบั แล แลวไปพบสาวงามมาแอบซอนของไว
ชายหนุมจึงแอบขโมยของนน้ั มาและใชเลห กล จนสาวหลง
เชื่อพาเขา ไปอยูกนิ เปน สามีในเมืองลบั แล ชายหนุมไดเ หน็
เมืองทอ่ี ดุ มสมบรู ณแ ละมแี ตสาวสวย ดว ยเหตนุ ้ีเมอื งลบั แล
จึงเปน เมอื งลี้ลับคนภายนอกไมสามารถเขา ไปได และชาว
เมอื งลบั แลจะยดึ ม่ันในศีลธรรมอนั ดงี าม เครงครดั ในการ
ปฏิบัติธรรมอยูเ สมอ ไมม ีการพูดโกหกหรือหลอกลวงกัน

จังหวดั อตุ รดดิ ถ์

วดั พระแทนศิลาอาสน พระบรมธาตุทงุ ยงั้

วดั พระบรมธาตทุ ุง ย้งั ตง้ั อยใู นตําบลทุง ยงั้ อําเภอลับแล
จงั หวดั อตุ รดติ ถ หา งจากตัวจังหวดั อตุ รดติ ถ 5 กโิ ลเมตร
เปน วัดสําคญั ประจาํ เมอื งทุงยัง้ ซ่งึ เมืองทุงย้ังในปจจุบนั
ถอื ไดวาเปน เมืองที่มีผูคนอาศยั ตดิ ตอกันมาอยางยาวนาน
ตงั้ แตส มยั กอ นการสถาปนาอาณาจักรสโุ ขทัย

วัดพระแทนศลิ าอาสน ตั้งอยูที่ ตาํ บลทุงยงั้ อําเภอ
ลับแล ประดษิ ฐานพระแทน ศิลาอาสน ปูชนยี วัตถุ
สําคญั ของจังหวดั อุตรดิตถ มีความเชื่อวา การไดม า
สักการะบชู าพระแทน ศิลาอาสน จะไดรบั อานิสงส
สงู สดุ และเชนเดยี วกับพระพุทธบาทสระบุรี
พุทธศาสนิกชนผมู คี วามศรทั ธา จะตัง้ ใจมานมสั การให
ไดค ร้งั หนงึ่ ในชวี ติ

จังหวดั อตุ รดิดถ์

วดั ดอนสัก

วดั ดอนสัก ไดชอื่ มาจากการสรา งวหิ าร ดว ย
ไมสกั เพยี งตนเดียวทีข่ ้ึนอยบู นเนินสงู ตาม
ธรรมชาติ มีสิง่ ทนี่ าสนใจ คือ บานประตูวิหาร
วัดดอนสกั หรอื บานประตูวัดดอนสัก
สันนิษฐานวาสรา งในสมยั อยุธยาตอนปลาย
ตัวเสาประตเู ปน ลายกนกใบเทศสลบั ลายกนก
กา มปู บานประตเู ปนไมแ กะสลักทั้งบาน รูป
ลายกนกกา นขด มรี ปู สัตวหมิ พานตแทรกอยูใ น
ลวดลายกนกตา ง ๆ มีความออนชอ ยสวยงาม

จังหวดั อุตรดดิ ถ์

น้าํ ตกแมพลู

นาตกแมพ่ ูล เปนนาตกทีเกิดจากการ
ตกแต่งธารนาโดยการเทปูนให้นาไหล
ลดหลันจากบนเขาสูงลงมา ดคู ล้าย
นาตกธรรมชาติ สูงหลายชนั สภาพโดย
รอบนันมคี วามรม่ รนื เต็มไปด้วยปาไม้
หลากหลายสายพนั ธุ์ มธี รรมชาติ
แวดล้อมทีสวยงาม มศี าลานังพกั ผอ่ น
และรา้ นอาหาารทีสามารถนังมองเห็น
ทิวทัศน์ของนาตกแมพ่ ูลได้อยา่ งชดั เจน
และยงั เปนสถานทีท่องเทียวทีใกล้กับตัว
เมอื งอุตรดิตถ์ทีมถี นนเข้าถึงสะดวก
สบายบรเิ วณนาตกมรี า้ นจําหน่ายของที
ระลึกรา้ นอาหารและทีจอดรถไวบ้ รกิ าร

จงั หวดั อตุ รดดิ ถ์

รา้ นอาหารและรา้ นกาแฟกลาง

เฮอื นลับแล สวนผลไม้ พกิ ัดอยู่ ในอําเภอ
ลับแล จังหวดั อุตรดิตถ์ ใกล้
นาตกแมพ่ ูล บรรยากาศรา้ น

ตกแต่งสไตล์ล้านนาท่ามกลาง

Huan Laplae ต้นไมน้ ้อยใหญ่แสนรม่ รนื ทีนัง
มที ังโซนทีนังแบบ indoor และ
outdoor รวมถึงทีนังรมิ ลําธาร

ทีไหลจากนาตกแมพ่ ูล บรเิ วณ

ลําธารมเี ก้าอีและแครไ่ มไ้ ผต่ ัง

อยูก่ ลางนา สามารถนังเล่น

ร้านอาหารและร้านกาแฟกลางสวนผลไม้ หยอ่ นขาจิบเครอื งดืมแชล่ ําธาร
ให้เยน็ สบาย

จังหวดั อตุ รดดิ ถ์

มอ่ นลบั แล ร้านอาหารในอําเภอลบั แล

มอ่ นลบั แล ตกแต่งสไตลช์ าวล้านนาตามแบบฉบับ
ของเมอื งลับแล ท่ามกลางสวนร่มรน
Mon lablae ภายในร้านตกแตง่ เรยบหรู สะดวก
สบาย มมี ุมใหน้ ังเลน่ พักผอ่ นหลายมมุ
ให้ความรู้สึกเหมือนกาํ ลงั อย่ใู นคมุ้ ของ
เจา้ นางทางเหนือ ภายในร้านมีทัง
zone ร้านกาแฟและร้านอาหาร รวม
ทังเปนร้านจาํ หน่ายของฝากและสนิ คา้
หัตถกรรมพนื เมอื ง ผลไม้ตามฤดกู าล

จังหวดั อตุ รดดิ ถ์

ตลาดสดเทศบาลศรีนพมาศ

ตลาดสดเทศบาลศรนี พมาศ ดานหนาตลาดมคี วามเกา และ
ความเก ออกแนวยอ ยยคุ โบราณสักหนอย ดานหนา เปน ทตี่ งั้ ของ
อนุสาวรียพ ระศรพี นมมาศคนสําคญั แหง เมืองลบั แลนอกจากเปน
ตลาดประจําเภอที่ขายของสด ขา วของเครอื่ งใชต า งๆแลว ตลาด
แหง นม้ี ีสงิ่ ทส่ี ะดดุ ตาทใ่ี ครผา นไปมาตองหันมามองและแวะถาย
ภาพ คอื ภาพเพนทก ําแพงท่ีวาดบนตวั ตึกหนา ตลาดเปนภาพวาด
กําแพงทม่ี คี วามชคิ สีออกแนวพาสเทล ท่เี ลา เรือ่ งราวของวิถีชวี ิต
คนผูคนในอดีตอยางเชน รา นโชวห ว ย รานขายกาแฟโบราณ
นอกจากภาพวาดบนผนังตกึ แลว ยงั มภี าพวาดทีแ่ สดงถึง
วฒั นธรรมการแตง กายของผคู นในเมอื งลับแล ริมกําแพงยาวอีก
ดว ย จงั หวดั อุตรดดิ ถ์

ขา้ วพันผกั indy

มาเมืองลับแลตอ้ งลอง
อาหารท้องถิน หนึงใน
อาหารเด่นขึนชอื คือ ข้าว
พันผัก ทีลับแลมรี ้านข้าวพัน
ผกั ให้เห็นอยู่ทวั ทังเมอื งอยู่ที
ว่าจะลองทานร้านใด แต่ถา้
พูดถงึ ร้านดงั รสชาตเิ ด็ด
เมนแู ปลก ต้องไปที ขา้ วพนั
ผัก Indy หรอชอื เดมิ คอื
ร้านข้าวพกั ผกั ปาตอ
นอกจากตัวร้านทีตกแตง่ นา่
รักแบบอินดสี มชือแลว้ ยงั
โดดเด่นเรองเมนูข้าวพนั ผกั
ต่างๆ ทหี ลายคนอาจคดิ ว่า
เปนเมนโู บราณ แต่ทางร้าน
นํามาปรับเปลยี นใหท้ ันสมยั
เปนขา้ วพนั ผกั เครองแนน่
แบบต่างๆทีมีให้เลอื กเพียบ

จังหวดั อุตรดดิ ถ์

เจนยี ข องทอดลับแล
เจน ียข องทอดลบั แล รา นของทอดชอ่ื ดงั แหงเมืองลับแลท่ไี มควรพลาด เปด ขาย

มายาวนานกวา 30 ป รา นต้งั อยูบ นถนน ถนนราษฎรอุทศิ ซอย 1 ซ่ึงถนนสายนี้

เปน ทต่ี ้ังของรา นอาหารพ้ืนเมืองหลายรา น ตลอดท้ังเสน ทางจะเหน็ แตร า นขายขาว

พนั ผกั กวยเต๋ยี ว รา นกาแฟ จดุ เดนของรา น คือ นําทกุ อยา งมาทอดทานกบั นํ้าจม้ิ

รสเดด็ การใสใจในการเปลย่ี นน้ํามันใหมอยเู สมอและเลือกใชวัตถุดิบท่สี ดใหมแ บบวัน

ตอ วนั เมนขู องทอดข้นึ ชื่อ คอื หนอไมไ สหมสู บั ชุบแปงทอด ทางรานนําหนอไมส ด

มาตม แลว ผาออกเปนส่ีสวนยัดไสด ว ยหมูสบั ชุบแปง กรุบกรอบแลวนาํ ไปทอด ทาน

กบั นํ้าจิ้มนับเปน เมนูท่แี ปลกใหมไ มเ หมือนใคร เจน ยี ข องทอดลบั แล เปดทุกวัน เวลา

08.00 – 17.00 น. จังหวดั อุตรดดิ ถ์

ตลาดกลางดง

ตลาดหวั ดง ซึ่งตงั้ อยูในเสนทางเดยี วกบั นํา้ แมพลู และเฮอื น
ลบั แล นับเปน ตลาดผลไมข ายสงและปลกี ใหญทสี่ ุดในอุตรดิตถ
หากพดู ทุเรียนดังประจาํ ถิ่นอตุ รดติ ถ คอทเุ รียนท่ีแททรคู งไมม ีใคร
ไมรูจ ัก หลงลับแล หลนิ ลับแล จะใหผลผลติ ในชว งเดอื นม.ิ ย. –
ก.ค. ถามาถึงถน่ิ จะมีขายท่ตี ลาดผลไมหวั ดง เอกลักษณข องทเุ รียน
พนั ธนุ ้ี คอื ลูกเลก็ เม็ดเลก็ แตเนือ้ แนน หวานมันอรอ ย กลิน่ ไม
แรงมาก แตร าคาแรงพอสมควรเพราะหาทานยาก ถา มาถึงถน่ิ หลง
ลับแล กโิ ลละ 300-600 บาท เฉล่ยี แลว ตกลูกละ 150-800 บาท
แลวแตขนาดและคณุ ภาพ แตถาเปนหลนิ ลบั แล ราคาจะสูงมาก
กิโลละ 800-950 บาท บางคนทีไ่ ดล องทานจะติดใจเนื้อทเุ รียน
และรสชาต+ิ กล่ินที่หอมเบาๆ จนลมื หมอนทองไปเลยทีเดยี ว

จังหวดั อุตรดิดถ์

เขือนสริ ิกิติ

Sirikit Dam

เขอื นสริ กิติ หรอทีเรยกกันในชือท้องถินวา่ เขือนทา่ ปลาจดั เปนเขือน
ดนิ ทมี ีขนาดใหญ่ทีสุดในประเทศไทย ตังอยูใ่ นอําเภอทา่ ปลาจงั หวดั
อุตรดติ ถ์ ซึงกันแมน่ ํานา่ นทีไหลลงมาจากอําเภอนาหมืน จังหวดั นา่ น
เดิมอยูใ่ นความดูแลของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายหลงั ได้ตดิ ตังโรงไฟฟาพลังงานได้มอบใหก้ ารไฟฟาฝายผลติ แหง่
ประเทศไทยเปนผรู้ ับผิดชอบดแู ลต่อไป พนื ทเี หนอื เขือนเปนแอ่งเกบ็
นาํ ขนาดใหญ่และเปนสถานทีท่องเทยี วทีสําคญั ของจงั หวดั อุตรดติ ถ์
ภายในพืนทีของเขอื นกวา้ งขวางและมจี ุดทอ่ งเทยี วมากมายใหไ้ ดพ้ ัก
ผ่อนเพลิดเพลนิ กับบรรยากาศธรรมชาติ สถานทที ่องเทียวทนี า่ สนใจ
ได้แก่ สวนสมุ าลัย สะพานเฉลมิ พระเกียรติ บรมราชินีนาถ และวงั

มจั ฉา เปนตน้

จงั หวดั อตุ รดดิ ถ์

อุทยานแหง่ ชาตลิ าํ นํานา่ น

อทุ ยานแห่งชาติลํานํานา่ น เปนอทุ ยานทตี งั อย่ใู นเขตพนื ที
2 จังหวัด คอื ในอําเภอนําปาด อําเภอทา่ ปลา อาํ เภอบ้าน
โคกจ.อุตรดิตถ์ และอําเภอเมือง จังหวัดแพร่ สภาพพนื ทยี ัง
ประกอบไปด้วยปานานาชนดิ ทีมคี วามสมบรู ณ์ อีกทงั ยังเปน
แหลง่ ต้นนําลําธารของอ่างเก็บนําเหนือเขือนสริ กิติ ซงึ ใชเ้ ปนจุด
แบง่ เขตจงั หวัดแพร่กบั จังหวัดอุตรดิตถ์ ในส่วนพืนทีของอุทยา
นฯในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจุดท่องเทยี วทีน่าสนใจ คือ จดุ ชมวว
ทวิ ทศั นท์ ะเลสาบสรุ ยันตจ์ ันทรา ทมี ลี ักษณะเปนอ่างเกบ็ นําทีราย
ล้อมด้วยทวิ เขาสลบั ซบั ซอ้ นเหมอื นภาพวาด แถมในยามเย็นยงั
เปนจดุ ชมววพระอาทิตย์ตกทีงดงามมาก

จังหวดั อตุ รดิดถ์

อทุ ยาน ไฮไลท์ คอื ต้นสักใหญท่ ีสุดในโลก
มอี ายปุ ระมาณ 1,000 ป มาถงึ
แหง่ ชาติ ทาํ การอทุ ยาน บรเวณรอบ ๆ ตน้

สักใหญป่ ระกอบดว้ ยตน้ สกั ขนาด
ยอ่ ม เปนปาเบญจพรรณซึงมไี ม้

ตน้ สกั ใหญ่ สักเปนองคป์ ระกอบโดยรอบเปน
แหลง่ ไม้สักตามธรรมชาติแหล่ง

สดุ ทา้ ยของจังหวดั อุตรดิตถ์ และ

ได้ปรับปรุงตกแต่งบรเวณใหเ้ ปน

แหล่งทอ่ งเทียวและพักผ่อนหย่อน

ใจเปนอย่างดี

จงั หวดั อุตรดิดถ์

ภูสอยดาว อทุ ยานแหงชาติภูสอยดาว มพี ้นื ท่ีครอบคลมุ
อยูใ นทอ งทป่ี า สงวนแหงชาติปานาํ้ ปาด ทอ ง
Phu Soi Dao ทีต่ าํ บลมว งเจ็ดตน ตาํ บลนาขุม ตําบลบาน
โคกอําเภอบา นโคกตําบลหวยมุนอาํ เภอ
เป็ นสถานท่ีถายรูปเเละกางเตน น้าํ ปาดจงั หวดั อุตรดิตถตําบลบอภาคอาํ เภอ
ชาตติ ระการจงั หวดั พิษณโุ ลก เปนพืน้ ที่ทีม่ ี
จังหวดั อตุ รดดิ ถ สภาพปาคอนขางสมบรู ณปกคลมุ ไปดว ยปา
ธรรมชาติท่ีสวยงาม เปนแหลงตน น้ําลําธาร
จดุ เดน ทีน่ าสนใจและเปน ทดี่ งึ ดดู ใจของนัก
ทอ งเท่ียว คอื การไดช มทงุ ดอกไมสีมวงที่
เรยี กวา ”ดอกหงอนนาค” และดอกไมห ลาก
สสี นั สลับใหเหน็ อยทู ั่วลานสน ซ่ึงจะบาน
ในชวงฤดูฝนต้งั แตเ ดอื น ส.ค. – ก.ย ของทกุ
ป จงั หวดั อตุ รดดิ ถ์

ไร่องุ่นคานาอนั เปนไร่องนุ่ ที

สถานทที อ่ งเทียว บรรยากาศดีบรรยากาศสดุ แสนจะโร
แมนตกิ มมี มุ ให้ถ่ายภาพมากมาย

ไฮไลท์ คือ สถาปตยกรรมทโี ดดเด่น

ไรอ่ งนุ่ คานาอนั นันคอื อาคารคานาอนั อาคารสไตล์
ทศั คานีของอติ าลี สีสนั สดใส

สวยงามและโดดเดน่ ภายในอาคาร

จะมีมุมน่ารักให้ถา่ ยรูปหลายมมุ มี

บนั ไดวนขึนไปดาดฟาเพอื ทีจะขึนไป

ไฮไลท์ ชมบรรยากาศและทศั นียภาพโดย
รอบพนื ทีได้ ภายในอาคารมีร้าน
อาคารคานาอัน อาคารสไตลท์ ศั คานีของอติ าลี อาหารทีใหบ้ รการอาหาร เครองดืม

เปนอาหารสไตลอ์ ติ าลี เช่น สเตก็ ส

ปาเก็ตตี และอนื ๆ อกี มากมาย

จังหวดั อุตรดิดถ์

สถานทที อ่ งเทียว บ่อ

เหลก็
นาํ พี

บอ่ เหล็กนาพี เปนแหล่งสินแรเ่ หล็ก
ตามธรรมชาติโดยเปนบอ่ เหล็กกล้า
มอี ยูด่ ้วยกันหลายบอ่ ดังปรากฏ
หลักฐานทางประวตั ิศาสตรถ์ ึงความ
สําคัญของเหล็กนาพี โดยเฉพาะ
อยา่ งยงิ มคี วามเชอื มาแต่โบราณวา่
เหล็กจากแหล่งแรเ่ หล็กนาพมี คี วาม
แข็งแกรง่ ความศักดิสิทธแิ ละ
อาถรรพใ์ นตัว ในปจจุบนั ชาวบา้ น
นาพมี กี ารขุดแรเ่ หล็กนาพมี าทําวตั ถุ
มงคล เปนส่วนผสมในการทําดาบ
พระเครอื ง พระบูชาและเครอื งราง
ของขลังต่างๆ และเครอื งใชเ้ พอื ใช้
ประกอบอาชพี จําหน่อยให้กับนัก
ท่องเทียวและคนทัวไปทีสนใจ

จังหวดั อตุ รดิดถ์

สถานทีทอ่ งเทียว

อนสุ าวรีย์

พระยาพิชัย
ดาบหกั

อนุสาวรยี พ์ ระยาพชิ ยั ดาบหัก
ประดิษฐานอยูห่ น้าศาลากลาง
จังหวดั อุตรดิตถ์ อําเภอเมอื ง สรา้ ง
ขึนเพอื ระลึกถึงเกียรติในเรอื งความ
องอาจ กล้าหาญ รกั ชาติ และเสีย
สละของท่าน โดยอนุสาวรยี พ์ ระยา
พชิ ยั ดาบหักสรา้ งขึนจากกําลัง
ศรทั ธาของชาวจังหวดั อุตรดิตถ์ โดย
ชาวจังหวดั อุตรดิตถ์ได้เรยี กรอ้ ง
ปรารถนาให้มขี ึนนานแล้วแต่ไม่
สําเรจ็ ต่อมาประชาชน รว่ มกัน
บรจิ าคทรพั ยเ์ ปนทุนก่อสรา้ ง ใน
ระหวา่ งวนั ที 7 – 13 มกราคม ของ
ทุกป จะจัดงานเพอื ระลึกถึงวรี กรรม
ของท่าน ถือเปนงานประจําป เรยี ก
ชอื งานวา่ “งานพระยาพชิ ยั ดาบหัก
และงานกาชาด” และในบรเิ วณ
อนุสาวรยี ย์ งั มี “พพิ ธิ ภัณฑ์ดาบ
เหล็กนาพใี หญ่ทีสุดในโลก” ทีภายใน
เก็บรวบรวมประวตั ิของพระยาพชิ ัย
ดาบหัก รวมทังแบบจําลองสนามรบ
และวถิ ีชวี ติ ผูค้ นเมอื งอุตรดิตถ์ใน
สมยั อยุธยาตอนปลาย รวมทังเครอื ง
มอื เครอื งใชใ้ นสมยั โบราณ

จังหวดั อตุ รดิดถ์

สนิ สดุ การเดินทาง

จัดทําโดย
นาย จีรายทุ ธ นมุ สีหมอก


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TUGASAN UP 1
Next Book
GKT (BAHAGIAN A)