The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปย่อโครงงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Peemapon Hempoom, 2019-12-21 02:39:27

สรุปย่อโครงงาน

สรุปย่อโครงงาน

“กำเเพงเพชร Save Bag ครอบครัววชั รรว่ มใจ ลดรับ ลดใช้ถุงพลำสตกิ
ทำควำมดีด้วยหวั ใจ เฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระเจ้ำอยหู่ ัว”
โดยกลมุ่ กำแพงเพชร Save Bag โรงเรยี นวชั รวิทยำ
สังกดั สำนกั งำนเขตพื้นทกี่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41

หลักธรรมสำคญั : อทิ ธิบาท 4 และพรหมวหิ าร 4
พระรำชดำริ : การเป็นพลเมอื งทด่ี ี คือ “ เหน็ อะไรทจี่ ะทาเพอ่ื บ้านเมอื งไดก้ ็ต้องทา เชน่
งานอาสาสมคั ร งานบาเพ็ญประโยชนง์ านสาธารณกศุ ลให้ทาดว้ ยความมีนาใจ และ
ความเอืออาทร” พระบรมรำโชวำท พระบำทสมเดจ็ พระเจำ้ อยหู่ วั รัชกำลท่ี 10

ประเด็นปญั หำหลัก : การจดั การขยะถงุ พลาสติกไม่ทนั กบั จานวนท่เี พิ่มขนึ
กล่มุ เป้ำหมำย : ประชากรในการดาเนินโครงงาน คือ ครวั เรือนของนกั เรียนทกี่ าลงั ศึกษาอยใู่ น

โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2562 จานวน 1,745 ครัวเรือน
ระยะเวลำดำเนินกำร : ระหว่างวนั ที่ 1 กรกฎาคม – 9 ธนั วาคม พ.ศ. 2562
กจิ กรรมเด่น : 1. Page Facebook กาแพงเพชร Save Bag

2. หลกั สตู ร กาแพงเพชร Save Bag ลดรับ ลดใช้ ถงุ พลาสตกิ
3. สถานี ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติก
ผลท่เี กิดขนึ้ :
1. ครวั เรือนของนกั เรียน และคณะครูโรงเรยี นวชั รวทิ ยา เกดิ ความตระหนกั ในการลดการใช้
ถุงพลาสติก มีผู้สมัครสมาชิก จานวน 1,672 ครัวเรอื น
2. สมาชิกการยึดคุณธรรมอัตลกั ษณ์ (พรหมวหิ าร 4) ไปปฏบิ ัติ
3. กจิ กรรมสง่ เสริมการสร้างเครอื ขา่ ยในการลดรบั ลดใช้ ถงุ พลาสตกิ พบว่า
มีผู้สมคั รสมทบ 132 คน

ผรู้ ับผดิ ชอบ พระสงฆท์ ี่ปรึกษำ
1. นางสาวกาญจนาภรณ์ จนั พฒุ พระทะนง รติโก
2. นางสาวนภสร แจง้ อิ่ม รักษาการเจ้าอาวาส วดั เกาะนาโจน
3. นางสาวชลธิชา ช่วยไธสง
4. นางสาวสุธารีรตั น์ ชาตไิ กรบัญชา ผู้บรหิ ำรทปี่ รกึ ษำ
5. นางสาวณัฐณิชา มะโน นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนวชั รวิทยา

ครูท่ีปรึกษำ
1. นางพรทิพย์ นิลาภรณ์
2. นายภมี พล เหมภมู ิ


Click to View FlipBook Version