The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผ่นพับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Peemapon Hempoom, 2019-12-21 07:12:26

แผ่นพับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน

แผ่นพับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน

4 ข้อ ทำไม !!!! เชิญชวน

เรำตอ้ งเลิกใช้ถุงพลำสติก รว่ มกนั “ลดรบั ”

อย่ำงน้อยวันละ 1ถุง กำแพงเพชร SAVE BAG

ONE DAY REDUCE ONE BAG ลดรบั ลดใช้ถุงพลำสตกิ

1 ปี ช่วยลดคำรบ์ อนไดออกไซด์ คิด ใช้ อย่กู บั เรำ

ไดถ้ ึง 5,000,000,000 กิโลกรมั /ปี 55 500
ปี
ช่วยลดงบประมำณจัดเกบ็ ประมำณ วิ นำที

650 ลำ้ นบำท/ปี

1. บำงประเทศในโลกเลกิ ใช้แลว้ เพรำะตระหนกั ถึง 3R ลดรบั ลดใช้
ผลเสียในระยะยำว ได้แก่ พมำ่ มำเลเซีย เปน็ ต้น ถงุ พลำสตกิ
2. นโยบำยของรัฐ เก่ียวกับ ผลติ ภณั ฑพ์ ลำสติก Reject Reduce Reuse

ปี 2562 ยกเลิก พลาสตกิ หมุ้ ฝานา้ ดืม่ ไมโครบดี ส์ ปฏิเสธรับ ลดใช้ ใช้ซ้ำ เมอ่ื เรำกลำ้ เปลีย่ น
ปี 2565 ยกเลกิ ถุงพลาสตกิ หวิ โฟมบรรจุอาหาร โลกเรำจะเปลยี่ น
ปี 2568 ยกเลกิ แก้วน้า-หลอด พลาสตกิ ตดิ ตำมขำ่ วสำร
กลบั มำเป็นโลกใบเดิมของเรำ
3. มนษุ ย์เป็นมะเรง็ จำก สำรไดออกซินในพลำสติก
4. สัตว์หลำยชนดิ ตำยลง เพรำะกนิ พลำสติก โรงเรยี นวัชรวทิ ยา

โดยแสกน QRCode อ.เมอื ง จังหวัดกาแพงเพชร
สงั กัด สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

8 ปัญหำท่เี กิดจำก 3R ลดรบั ลดใช้ Change กล้าเปล่ยี น
ถงุ พลำสติก
ถุงพลำสตกิ
Reject ปฏเิ สธ ลดใช้ถงุ หิ้วถุงผ้าจ่ายตลาด
1. กำรเส่ือมโทรมของดิน ไม่รบั ถุง
2. กำรปนเปอ้ื นแหล่งนำ้ ใตด้ ิน ปฏิเสธรับ
3. อนั ตรำยตอ่ สัตว์น้ำและสัตว์บก พกแก้ว / หวิ ปิ่นโต / โชวถ์ ุงผา้
4. เกดิ ก๊ำซเรอื นกระจก
5. อนั ตรำยตอ่ มนษุ ย์ Reduce ห้วิ ปนิ่ โต สนบั สนุนร้านค้าท่ีใช้นวัตกรรม ลดใช้ถงุ
6. อุดตนั ทอ่ ระบำยน้ำ
7. แหล่งเพำะพันธุเ์ ชื้อโรค ลดใช้ อย่ำงนอ้ ย อฐิ บล็อคจากขยะพลาสตกิ
8. อนั ตรำยต่อระบบนิเวศ วนั ละ 1 ถงุ บอกตอ่ นวัตกรรม การจดั การถงุ
Reuse
ไมโครพลำสติก ของน้อยให้ใส่รวมกนั ตง้ั แต่วันที่ 1 มกราคม 63 เป็นตน้ ไป
ใช้ซ้ำ หา้ งสรรพสินคา้ งด ใหถ้ ุงพลาสติก
ภยั เงยี บตอ่ มนษุ ย์ ใช้ซ้ำ
อยำ่ งนอ้ ย 1 ครง้ั
“ไมโครพลำสติก” มขี นำดเลก็ กว่ำ 5 มลิ ลิเมตร
เกิดจำกกำรแตกหักหรอื ผกุ รอ่ นจำก แสงอำทติ ย์ เชน่ นา้ ไปใชเ้ ป็นถงุ ขยะ
หรอื แรงบบี อีด เปน็ ช้ินเลก็ ๆ เมอ่ื ไมโครพลำสติก ห่อผลไม้ ใส่ของทั่วไป เป็นตน้
ปนเปอ้ื นมำกบั แหลง่ น้ำและพื้นดิน สัตว์บกและ
สัตวน์ ำ้ จะสะสมไวใ้ นรำ่ งกำย ดงั นัน้ เม่ือ พวกเราตอ้ งช่วยกนั

“มนษุ ย”์ รบั ประทำน ไคมนใ่ รหนุ่ ้..เ.ร..า..ส...รา้ งปัญหา

ไมโครพลำสตกิ จะตกคำ้ งและสะสมในรำ่ งกำย คนรุ่นลกู มาแกป้ ญั หา

มะเรง็ของมนษุ ย์ ซ่ึงจะทำให้เรำเป็น ที่คนรนุ่ เราสรา้ งปญั หาไว้


Click to View FlipBook Version