The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงงานคุณธรรม กำแพงเพชร SaveBag

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Peemapon Hempoom, 2019-12-21 11:47:06

โครงงานคุณธรรม กำแพงเพชร SaveBag

โครงงานคุณธรรม กำแพงเพชร SaveBag

กำแพงเพชร Save Bag ครอบครวั วัชรร่วมใจ ลดรับ ลดใช้
ถุงพลำสติก ทำควำมดดี ้วยหวั ใจ เฉลมิ พระเกียรติสมเดจ็ พระเจำ้ อยหู่ ัว

Kamphaeng Phet Save Bag Watchara's family join together;
Reject, Reduce using Plastic Bags. Do Good with Heart for the King.

ผูร้ บั ผิดชอบโครงงำน

1. นางสาวกาญจนาภรณ์ จนั พุฒ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5

2. นางสาวนภสร แจ้งอิ่ม มัธยมศกึ ษาปีที่ 5

3. นางสาวชลธชิ า ชว่ ยไธสง มัธยมศกึ ษาปีท่ี 5

4. นางสาวสุธารรี ตั น์ ชาติไกรบญั ชา มธั ยมศึกษาปที ่ี 5

5. นางสาวณฐั ณชิ า มะโน มัธยมศกึ ษาปีท่ี 5

โรงเรียนวัชรวิทยำ
สังกดั สำนกั งำนเขตพ้นื ท่ีกำรศกึ ษำมัธยมศกึ ษำ เขต 41

สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำขั้นพน้ื ฐำน
กระทรวงศึกษำธกิ ำร

กำแพงเพชร Save Bag ครอบครัววชั รร่วมใจ ลดรบั ลดใช้ ถงุ พลำสตกิ
ทำควำมดดี ว้ ยหัวใจ เฉลิมพระเกยี รตสิ มเด็จพระเจำ้ อยูห่ วั

Kamphaeng Phet Save Bag Watchara's family join together;
Reject, Reduce using Plastic Bags. Do Good with Heart for the King.

ผรู้ บั ผิดชอบโครงงำน

1. นางสาวกาญจนาภรณ์ จนั พุฒ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5

2. นางสาวนภสร แจ้งอม่ิ มัธยมศึกษาปีที่ 5

3. นางสาวชลธิชา ชว่ ยไธสง มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5

4. นางสาวสุธารีรตั น์ ชาตไิ กรบญั ชา มธั ยมศึกษาปที ่ี 5

5. นางสาวณัฐณชิ า มะโน มธั ยมศกึ ษาปีที่ 5

พระอำจำรยท์ ่ีปรึกษำ
พระอาจารย์ทะนง รติโก
ตาแหนง่ รักษาการเจา้ อาวาส วัดเกาะนาโจน

ทปี่ รึกษำโครงงำน
นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ตาแหนง่ ผ้อู านวยการโรงเรยี นวชั รวทิ ยา
นายภีมพล เหมภูมิ
ตาแหน่ง ครู คศ. 3
เบอรโ์ ทร : 0816887368
นางพรทพิ ย์ นิลาภรณ์
ตาแหนง่ ครู คศ. 3
เบอร์โทร : 0836267137

โรงเรียนวชั รวิทยา
ตาบลในเมอื ง อาเภอเมือง จังหวดั กาแพงเพชร
โทรศพั ท์ 055711901 Website : http://www.wr.ac.th/

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานคุณธรรม เร่อื ง “กาเเพงเพชร Save Bag ครอบครัววัชรร่วมใจ ลดรับ ลดใช้
ถุงพลาสตกิ ทาความดดี ้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ัว” สาเร็จลุล่วงไดด้ ้วยความกรุณาและ
ความชว่ ยเหลอื อย่างสงู ย่งิ จาก นายไพชยนต์ ศรมี ่วง ผู้อานวยการโรงเรยี นวชั รวิทยา พระอาจารย์ทะนง รตโิ ก
อบต.วิชัย ไทยพาท นายกฤษฎา คาแดง นางสาวสมุ ติ ตา มณีนก นายภีมพล เหมภมู ิ นางพรทพิ ย์ นิลาภรณ์
ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม สานกั งานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร สานักงานทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดล้อม
จงั หวัดกาแพงเพชร ท่ีได้กรุณาให้คาปรึกษาแนะนา และตรวจสอบ แก้ไข ขอ้ บกพรอ่ งทกุ ข้ันตอนของการจดั ทา
โครงงาน คณะผู้จดั ทาโครงงานขอขอบพระคุณเป็นอยา่ งสูง

ขอขอบพระคุณ บดิ า มารดา เพ่ือนนักเรยี น ตลอดจนผู้ทีเ่ ก่ียวขอ้ งทกุ ทา่ นทไี่ มไ่ ดก้ ลา่ วนามไว้
ณ ท่ีนี้ ทไ่ี ด้ให้กาลงั ใจและมีส่วนช่วยเหลือให้โครงงานฉบับนส้ี าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ทา้ ยที่สดุ คณะผูจ้ ัดทาโครงงานหวังว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชนก์ บั ผู้สนใจไมม่ ากกน็ ้อย
คณะผู้ศึกษา

นักเรยี นโรงเรียนวัชรวิทยา

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา หน้า ก

บทคัดยอ่

ช่อื โครงงาน กาเเพงเพชร Save Bag ครอบครัววชั รร่วมใจ ลดรบั ลดใชถ้ งุ พลาสติก ทาความดีด้วยหัวใจ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้ อยู่หัว
ผู้รายงาน นักเรยี นโรงเรยี นวัชรวิทยา
ปี 2562

โครงงานคุณธรรม เรอ่ื ง “กาเเพงเพชร Save Bag ครอบครวั วชั รร่วมใจ ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสตกิ
ทาความดีดว้ ยหวั ใจ เฉลมิ พระเกยี รตสิ มเด็จพระเจา้ อย่หู ัว” โดยศกึ ษาการสร้างความตระหนักในการลด
การใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียนและครอบครวั ของนกั เรียนโรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปลกู ฝงั คุณธรรมอัตลักษณ์
ในการลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติก ให้สมาชกิ กาแพงเพชร Save Bag และสร้างเครอื ข่ายในการลดใช้
ถุงพลาสตกิ โดยมีครัวเรอื นสมาชกิ ท้ังหมด 1,672 ครวั เรือน ระยะเวลาในการศกึ ษา ระหวา่ งวนั ที่ 1
กรกฎาคม – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถานทท่ี ี่ใชใ้ นการศึกษา คอื โรงเรียนวชั รวิทยา และครวั เรือนของ
นักเรยี นโรงเรียนวชั รวทิ ยา จังหวดั กาแพงเพชร สถิตทิ ี่ใชใ้ นการวเิ คราะห์ขอ้ มูล ไดแ้ ก่ ร้อยละ, ค่าเฉลย่ี
และส่วนเบยี่ งเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี
1. กิจกรรมสรา้ งความตระหนักในการลดการใชถ้ ุงพลาสติกในโรงเรยี นและครอบครวั ของ
นักเรยี นโรงเรียนวชั รวทิ ยา พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจ มีคา่ เฉล่ีย 4.59 อยู่ในระดับ “ดมี าก”
2. การนาคณุ ธรรมอัตลกั ษณ์ไปปฏบิ ตั ิสามารถสง่ เสรมิ กจิ กรรมการลดรับ ลดใช้ ถงุ พลาสตกิ
พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจ มีคา่ เฉลีย่ 4.54 อยใู่ นระดบั “ดมี าก”
3. กจิ กรรมส่งเสริมการสร้างเครอื ข่ายในการลดรับ ลดใช้ ถุงพลาสตกิ พบวา่ โดยภาพรวม
ความพงึ พอใจ มคี ่าเฉลย่ี 4.65 อยใู่ นระดับ “ดมี าก”

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวัชรวิทยา หนา้ ข

แผนผงั มโนทศั น์

โครงงานคณุ ธรรม โรงเรียนวัชรวทิ ยา

1. ปญั หา การจดั การถุงพลาสตกิ ไมท่ นั ต่อ
จานวนที่เพมิ่ ขน้ึ
หลักธรรมพฒั นา อุเบกขา
พฤติกรรมบง่ ช้ี ลดรบั ลดใช้ถงุ พลาสติก
โดยใช้วัสดุอยา่ งอืน่ ทดแทน

2. วางแผนการดาเนินงาน (P) คณุ ธรรมอัตลกั ษณ์ (สาหรบั ผู้จดั ทา)
วางแผนโดยใช้ บวร เป็นฐาน อทิ ธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ
ประสานกบั หนว่ ยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จิตตะ วิมงั สา

3. ปฏบิ ตั ติ ามแผน (D) กาแพงเพชร คณุ ธรรมอัตลักษณ์ (สาหรบั สมาชิก)
1. สร้างนวัตกรรม Save Bag พรหมวหิ าร 4 ได้แก่ เมตตา กรณุ า
2. รบั สมคั รสมาชกิ
3. บันทึกออนไลน์ มทุ ิตา อุเบกขา
4. จัดกิจกรรมใน Page Facebook
5. จัดกิจกรรมสถานีลดรบั ลดใช้ 5. ปรับปรงุ ผล (A)
ถุงพลาสติก - รายงานผลการดาเนินงาน
- เผยแพรผ่ ลการดาเนนิ งาน
4. ตรวจสอบ (C)
1. รับสมคั รสมาชิกสมทบ
2. ทาแบบสอบถาม ออนไลน์
3. จัดทาเกยี รตบิ ตั รออนไลนใ์ ห้กบั นักเรียน
ท่ปี ฏิบตั หิ น้าที่ครบถว้ น

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรยี นวชั รวิทยา หนา้ ค

สารบัญ

หน้า
กติ ตกิ รรมประกาศ................................................................................................................................ ก
บทคัดย่อ……………................................................................................................................................ ข
ผงั มโนทศั น.์ .......................................................................................................................................... ค
สารบัญ.................................................................................................................................................. ง

บทท่ี 1 บทนา
1. ทมี่ าและความสาคัญ......................................................................................................... 1
2. วัตถุประสงค์...................................................................................................................... 2
3. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า........................................................................................... 3

บทท่ี 2 วิธีดาเนินการโครงงาน
1. วธิ ีการดาเนนิ งาน.......…………………………………………………………………………………............ 4
2. งบประมาณ…………….......................................................................................................... 7
3. แหลง่ ทีม่ าของงบประมาณ……………................................................................................... 7
4. อปุ สรรคและขอ้ ผิดพลาด และการแกไ้ ขปัญหา …..…………................................................. 7
5. สรปุ บทเรยี น....................................................................................................................... 7

บทที่ 3 ผลการดาเนินโครงงาน
ระยะท่ี 1 เข้าใจ........................................................................................................................ 8
ระยะที่ 2 เข้าถึง........................................................................................................................ 9
ระยะที่ 3 พฒั นา....................................................................................................................... 14

บทท่ี 4 การศกึ ษาวเิ คราะห์
1. ปญั หาสาเหตุ.................................................................................................................... 16
2. เปา้ หมาย.......................................................................................................................... 16
3. หลกั การและหลกั ธรรมทีน่ ามาใช้..................................................................................... 17
4. การประเมนิ ผล................................................................................................................. 18
5. การประเมินตนเอง........................................................................................................... 19
6. ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................... 19

บทท่ี 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรปุ ผลการดาเนินโครงงาน............................................................................................ 20
5.2 แผนการดาเนนิ งานในอนาคต และขอ้ เสนอแนะ............................................................ 20

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา หนา้ ง

บทท่ี 1

บทนา

1. ทีม่ าและความสาคญั
การนาถุงพลาสตกิ (Plastic Bag) มาใช้ในโลกเกิดขึน้ เม่อื ประมาณ 40 กว่าปีท่ีผ่านมา1 ถงุ พลาสติก

เป็นสิ่งประดิษฐ์ทีก่ าเนดิ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ รโิ ภคและยงั มตี ้นทุนในการผลติ ที่ต่า
นอกจากนถี้ ุงพลาสตกิ ยงั เป็นสง่ิ ท่ีทาใหเ้ กิดความสะดวกสบายขึน้ ในการดาเนินชวี ิตประจาวัน โดยเฉพาะ
เมื่อตอ้ งไปจับจา่ ยใช้สอยสินค้าต่างๆ แต่หากมองในอกี มมุ หนึ่งจะพบว่ายง่ิ มีการใช้ถุงพลาสตกิ มากข้ึน
เทา่ ไหร่ กเ็ ท่ากับการได้สร้างขยะให้แกโ่ ลกมากขนึ้ เท่านัน้

สาหรบั ประเทศไทย ถุงพลาสติกเปน็ อกี หน่งึ ภาชนะทีน่ ิยมใชส้ าหรบั บรรจุอาหารและสงิ่ ของ
เครอื่ งใช้ เน่อื งจากความสะดวกสบายในการใช้และจัดหาเพื่อการดาเนินชีวติ ประจาวันเมื่อต้องไปจับจ่าย
ใช้สอยสินค้าต่างๆ อกี ทง้ั ยงั มตี ้นทนุ ในการผลิตท่ีต่า ทั้งน้เี น่ืองจากถงุ พลาสตกิ มนี ้าหนกั เบา ทนทาน และ
มคี วามยืดหุยน่ ทาให้ถงุ พลาสติกมขี อ้ ดีเหนอื กวา่ วัสดอุ ื่น นอกจากนย้ี ังประหยัดคา่ ใชจ้ ่ายในการขนสง่ สนิ คา้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาใหม้ กี ารใช้ถุงพลาสตกิ เพมิ่ ข้นึ 2 โดยถงุ พลาสติกทใ่ี ช้ทั่วไป ในปจั จบุ ันเป็นถงุ พลาสติก
บรรจุอาหาร ทั้งรอ้ นและเยน็

นโยบายการลดการใช้ถงุ พลาสตกิ ในประเทศไทยนั้น แมจ้ ะยังไมม่ กี ฎหมายควบคุมการใช้
ถงุ พลาสตกิ อยา่ งเข้มงวดเหมอื นหลายๆ ประเทศ แต่ประชาชนสว่ นใหญย่ ังขาดคุณธรรมจริยธรรมทดี่ ี และ
จิตสานึกท่ีดี ถงึ แมห้ นว่ ยงานทเี่ กย่ี วขอ้ งกพ็ ยายามผลักดันโครงการรณรงคเ์ สริมสร้างจติ สานกึ การรับรู้ถึง
ปญั หาขยะจากถงุ พลาสตกิ มาอย่างต่อเนอื่ ง มีหลายๆ องคก์ รทอ่ี อกมารณรงคเ์ รื่องของการลดการใช้
ถุงพลาสตกิ อยา่ งมากมายแต่ยังไมม่ ีการรณรงคไ์ หนทนี่ าไปสู่การลงมอื ปฏิบัติจริงและเห็นเปน็ รปู ธรรม
จะพบเพยี งแคก่ ารจัดเปน็ แคมเปญในระยะสน้ั ๆ เทา่ นั้น ทาให้ปริมาณการใชไ้ ม่ได้ลดลงจากปีกอ่ น ๆ
มิหนาซ้ายังมีแนวโนม้ วา่ อาจจะเพ่ิมข้ึนจากเดมิ อกี ดว้ ย3

การขาดความรู้ด้านการจัดการขยะจากถุงพลาสติกจะเห็นได้วา่ ประชาชนท่อี าศยั อยู่นอกเขตเมอื ง
มรี ูปแบบการจัดการขยะจากพลาสตกิ โดยการเผา ซง่ึ ก่อใหเ้ กิดมลภาวะท่ีเปน็ พษิ และเป็นอันตรายตอ่
สุขภาพ โดยสารเคมีจากถงุ พลาสตกิ เขาส่รู า่ งกายทาใหเ้ กิดโรคภัยไขเ้ จ็บต่างๆ ทง้ั นป้ี ัญหาในเรื่องของ

1 ท่มี า : “ประวัติความเป็นมาของพลาสติก” {ออนไลน์} เวปไซด์ http://www.telepart.net/index.php?lay=
boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=1579551 (สืบคน้ ข้อมลู : 27 พฤษภาคม 2562)

2 กรมควบคุมมลพิษ “การคดั แยกขยะ” [ออนไลน์] เวปไซด์ http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName
=Draft_Criteria54.pdf&BookName= (สืบคน้ ข้อมูล : 27 พฤษภาคม 2562)

3 สถาบันธุรกิจเพือ่ สงั คม “มาตรการนโยบายเพอ่ื ลดการใชถ้ งุ พลาสตกิ ” [ออนไลน์] เวปไซด์
http://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/viewFile/28088/24136 (สบื ค้นข้อมลู :
27 พฤษภาคม 2562)
โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา หน้า 1

การขาดความรขู้ องประชาชนอาจเนอ่ื งมาจากในการใหค้ วามรูโ้ ดยการรณรงค์ยังเข้าไม่ถงึ กลุ่มเป้าหมาย
การท่จี ะปรับเปลยี่ นพฤติกรรมของประชาชน ในการแก้ปัญหาสงิ่ แวดล้อมนั้น วธิ กี ารหนึ่งที่นิยมใช้กนั คือ
การใหค้ วามรแู้ กป่ ระชาชน เพ่อื ให้เกดิ ความตระหนัก และเกดิ จิตสานกึ ทีด่ ีในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม
ซง่ึ การจะเปลีย่ นรูปแบบวถิ ีชีวติ ใหมไ่ ดน้ ัน้ ต้องอาศัยการปลูกฝังจากครอบครัวเนื่องจากเป็นหนว่ ยย่อย
ทท่ี าหนา้ ทผี่ ลิตทรพั ยากรมนุษย์

ขอ้ มลู จากกรมควบคมุ มลพษิ ระบุวา่ มีปริมาณขยะทเ่ี กดิ ขนึ้ ทงั้ หมดในปี 2560 จานวน 27.4 ลา้ น
ตนั และมีการประมาณการวา่ เปน็ ขยะพลาสติก จานวนร้อยละ 12 ของปริมาณขยะท่เี กิดข้นึ ทัง้ หมด หรอื
ประมาณ 2 ล้านตนั แตม่ ีการนาขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉล่ีย เพียง 0.5 ลา้ นตนั อีก 1.5 ล้านตัน
ถูกนาไปกาจัดและบางส่วนตกค้างในสงิ่ แวดล้อม ขยะพลาสติกที่ไม่ไดน้ ากลบั เข้าสู่ระบบการรีไซเคิล
ส่วนใหญเ่ ป็นเศษขยะถงุ พลาสตกิ ทปี่ นเป้ือน อาทิ ถงุ รอ้ น ถงุ เย็นบรรจุอาหาร ถงุ หว้ิ (ประมาณ 1.2 ล้านตัน)
ขยะจากพลาสตกิ เหล่านี้ ส่งผลตอ่ สขุ ภาพอนามยั ของประชาชน และคณุ ภาพสิ่งแวดล้อม อกี ทง้ั ยังเปน็
สาเหตุหนึ่งท่ีทาให้เกดิ ภาวะโลกรอ้ นดว้ ย

จากข้อมูลของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดล้อมจงั หวดั กาแพงเพชร พบวา่ การรณรงค์
เกี่ยวกับการลดใช้ถงุ พลาสตกิ ในจังหวดั กาแพงเพชรยังไม่เปน็ รูปธรรม เนอ่ื งจากเป็นเร่ืองยากทจ่ี ะปรบั เปลย่ี น
วิถชี วี ิตของประชาชนในจังหวดั กาแพงเพชร การทีจ่ ะแก้ปัญหาเร่ืองถงุ พลาสตกิ ได้ผลดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหา
คือ การเร่ิมจากโรงเรียนใหน้ กั เรียนรณรงคส์ มาชกิ สร้างเครือขา่ ยในครวั เรอื นของตนเองจะประสบผลดที ี่สุด4

คณะผ้ศู ึกษาจงึ เลง็ เห็นความสาคัญของ ปัญหาถงุ พลาสตกิ ในจงั หวัดกาแพงเพชร จึงได้ใหค้ วามรู้
สร้างความตระหนกั และปลูกฝังคุณธรรมอนั เปน็ อัตลกั ษณ์ ตลอดจนเสรมิ สร้างเครือขา่ ยในการลดรับ ลดใช้
ถงุ พลาสติกในครอบครัวชาววัชรวทิ ยา จังหวดั กาแพงเพชร ซึ่งมคี วามคาดหวังว่าจะช่วยลดจานวนถงุ พลาสติก
ในโรงเรยี นและชุมชน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมและสขุ ภาวะในโรงเรยี น ชมุ ชนและครัวเรอื นของนักเรยี น
โรงเรียนวัชรวทิ ยาดีขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ สรา้ งความตระหนกั ในการลดการใช้ถงุ พลาสติกในโรงเรียนและครอบครัวของนกั เรยี น

โรงเรยี นวัชรวิทยา
2.2 เพื่อปลกู ฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ในการลดรับ ลดใชถ้ ุงพลาสติก ให้สมาชกิ กาแพงเพชร Save Bag
2.3 เพอ่ื สรา้ งเครอื ข่ายในการลดใชถ้ ุงพลาสตกิ

4 บทสมั ภาษณ์ หวั หน้างานสิ่งแวดล้อม ลานกั งานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวดั กาแพงเพชร
โครงงานคุณธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวัชรวทิ ยา หน้า 2

3. ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้
3.1 กลุม่ เป้าหมายในการศกึ ษาครั้งน้ี ได้แก่
3.1.1 ประชากรในการดาเนนิ โครงงาน คอื ครวั เรอื นของนักเรียนท่กี าลังศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนวชั รวิทยา ปีการศึกษา 2562 จานวน 1,745 ครวั เรือน และคณะครูและบคุ ลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2562 จานวน 94 ครัวเรอื น รวมเป็น 1,839 ครวั เรอื น

3.1.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง สุ่มเเบบเจาะจงโดยใชต้ ารางของเครซี่เเละมอรเ์ เกน ได้กลุม่
ตวั อย่างจานวน 317 คน

3.2 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระหวา่ งวนั ท่ี 1 กรกฎาคม ถงึ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบง่ เปน็
ระยะที่ 1 เขา้ ใจ
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ระเบิดจากขา้ งใน ระหว่างวนั ที่ 1–6 กรกฎาคม 2562
ยทุ ธศาสตร์ท่ี 2 ร่วมใจรวมพลงั ระหว่างวนั ที่ 8-12 กรกฎาคม 2562
ระยะที่ 2 เขา้ ถึง
ยุทธศาสตรท์ ่ี 1 ริเรม่ิ นวัตกรรม ระหว่างวนั ที่ 15-19 กรกฎาคม 2562
ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 นานักเรียนเปน็ ฐาน ระหว่างวนั ที่ 22-26 กรกฎาคม 2562
ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 กระตุกจติ สานกึ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผนึกพลงั เยาวชน ระหวา่ งวันท่ี 12 สิงหาคม-1 กนั ยายน 2562
ระยะที่ 3 พัฒนา
ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 สร้างเครือข่ายสมาชกิ ใหม่ ระหว่างวนั ท่ี 2-6 กันยายน 2562
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ช่นื ชมความสาเรจ็ ระหว่างวนั ท่ี 9-13 กันยายน 2562
ยุทธศาสตรท์ ี่ 3 ต่อยอดพฒั นา ระหว่างวันท่ี 13 ตลุ าคม-29 พฤศจกิ ายน 2562
สรุปผลการดาเนินงาน ระหว่างวนั ที่ 2-6 ธันวาคม 2562
เผยแพร่ผลการดาเนนิ งาน ระหว่างวนั ที่ 9 ธันวาคม 2562

3.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
3.3.1 โรงเรยี นวชั รวทิ ยา
3.3.2 ชมุ ชนของนกั เรยี นท่ีกาลงั ศกึ ษาอยใู่ นโรงเรียนวัชรวิทยา
3.3.3 ตลาดเกษตรบริเวณหน้าทีว่ า่ การอาเภอเมือง
3.3.4 ตลาดย้อนยุคนครชมุ
3.3.5 ตลาดศูนยก์ ารค้า
3.3.6 วดั เกาะน้าโจน

โครงงานคุณธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวชั รวิทยา หนา้ 3

บทท่ี 2
วิธีการดาเนนิ โครงงาน

การศึกษาเรอื่ ง “Save Bag” ครอบครัววชั รร่วมใจ ลดรบั ลดใช้ถงุ พลาสติก ทาความดดี ว้ ยหัวใจ
เฉลิมพระเกยี รตสิ มเด็จพระเจ้าอยู่หวั ” โดยนกั เรียนโรงเรยี นวชั รวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
คณะผ้ศู ึกษาไดด้ าเนนิ การศกึ ษา ดงั น้ี

1. วธิ ีการดาเนินงาน
ผู้ศึกษาได้ดาเนนิ งานโครงงานคณุ ธรรมโดยยดึ หลักศาสตรพ์ ระราชา ใน 3 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 เข้าใจ
ระยะท่ี 2 เขา้ ถงึ
ระยะท่ี 3 พฒั นา

ระยะที่ 1 เข้าใจ ข้นั วางแผน (P)

ยุทธศาสตรท์ ่ี 1 ประชุมทปี่ รึกษา บา้ น วดั โรงเรยี น
ระเบดิ จากข้างใน เพอื่ กาหนดประเด็นปัญหา
โดยใช้ “บวร.เปน็ ฐาน”

(สมาชกิ สอบถามจากครอบครวั )

วเิ คราะหป์ ระเดน็ ปญั หา ไม่ผา่ น
โดยใช้ เทคนิค “อริยสจั 4”

รว่ มกับชุมชน

ข้นั วางแผน (D) ผ่าน
ศกึ ษาจากเอกสารตา่ งๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขอคาแนะนาหน่วยงานท่เี ก่ียวขอ้ ง
ร่วมใจรวมพลงั
ถอดบทเรียน
กาหนดกรอบการดาเนนิ งาน ขั้นตรวจสอบ (C)
ข้ันสรุปผลและพฒั นา (A)

ภาพที่ 2.1 ผงั งาน (Flowchart) ระยะที่ 1 เข้าใจ

โครงงานคุณธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรยี นวชั รวิทยา หน้า 4

ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ระเบดิ จากข้างใน
1. ประชุมท่ีปรกึ ษา บา้ น วัด โรงเรียน เพือ่ กาหนดประเด็นปญั หาโดยใช้ “บวร.เปน็ ฐาน”
2. วิเคราะหป์ ระเดน็ ปญั หาโดยใช้ เทคนคิ “อริยสัจ 4” รวมกับทีป่ รึกษา บา้ น วดั โรงเรียน
3. คัดเลอื กประเดน็ ปัญหา โดยผา่ นการเหน็ ชอบจาก ท่ปี รกึ ษาตวั แทน บ้าน วัด โรงเรยี น
4. คณะผู้ศึกษาทาโครงงานคุณธรรมฯ ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง
ยทุ ธศาสตร์ท่ี 2 รว่ มใจรวมพลงั
1. คณะผู้ศึกษาโครงงานคุณธรรมฯ ปรกึ ษาหน่วยงานภายนอกที่เกีย่ วขอ้ ง เพื่อขอความร่วมมือ
ทางด้านข้อมลู และอุปกรณ์การดาเนินงาน
2. คณะผู้ศึกษาโครงงานคุณธรรมฯ รว่ มกันถอดบทเรียนเพอ่ื ปรับปรุงกรอบการดาเนินงาน

ระยะท่ี 2 เข้าถงึ ขัน้ วางแผน (P) P วางแผน
D ปฏบิ ัตติ ามแผน
ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 1 สรา้ งนวัตกรรม C ตรวจสอบ
รเิ รมิ่ นวัตกรรม ท่สี ามารถเข้าถึงกลุ่มเปา้ หมายได้ A ปรบั ปรงุ พัฒนา

ยุทธศาสตรท์ ่ี 2 ข้ันวางแผน (D) ฤฤ
นานกั เรียนเปน็ ฐาน
ให้ความรเู้ ก่ียวกบั ปัญหาและ
การจดั การถงุ พลาสติก แกน่ กั เรียน

รับสมคั รสมาชิกครัวเรอื น
และรว่ มกนั บันทึกการลดใช้ถุงพลาสตกิ

ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 รณรงค์ปลูกฝังจติ สานกึ ของการลดรับ P วางแผน
กระตกุ จิตสานึก ลดใช้ถุงพลาสติกในสถานท่ีตา่ งๆ D ปฏบิ ัตติ ามแผน
C ตรวจสอบ
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 A ปรับปรงุ พฒั นา
ผนกึ พลงั เยาวชน
ฤฤ

รณรงคก์ ระตนุ้ จิตสานึก P วางแผน
โรงเรียน SAVE BAG D ปฏบิ ัตติ ามแผน
C ตรวจสอบ
ติดตามการบนั ทกึ ของสมาชกิ A ปรับปรงุ พัฒนา
อยา่ งตอ่ เนอื่ ง 21 วัน
ฤฤ

ขั้นตรวจสอบ (C)
ขน้ั สรุปผลและพฒั นา (A)

ให้ความรู้ในเพจ กาแพงเพชร SaveBag P วางแผน
ภาพที่ 2.2 ผงั งาน (Flowchart) ระยะท่ี 2 เขา้ ถึง D ปฏบิ ตั ติ ามแผน
C ตรวจสอบ
A ปรบั ปรงุ พัฒนา

ฤฤ

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา หนา้ 5

ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ริเร่ิมนวัตกรรม
สร้างนวัตกรรมที่สามารถเข้าถึงกลมุ่ เป้าหมายได้ เพือ่ เผยแพร่ ความร้เู กี่ยวกบั กจิ กรรม
กาแพงเพชร Save bag ลดรบั ลดใช้ถงุ พลาสติก
ยทุ ธศาสตร์ท่ี 2 นานักเรียนเป็นฐาน
1. เผยแพร่ความรู้ให้กบั นักเรียนโรงเรียนวชั รวทิ ยา ในกจิ กรรมกาแพงเพชร Save bag
ลดรับ ลดใชถ้ งุ พลาสตกิ
2. เปดิ รับสมัครสมาชกิ ครัวเรอื น กาแพงเพชร Save bag ลดรับ ลดใชถ้ งุ พลาสติก
ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 3 กระตุกจิตสานกึ
1. รณรงคป์ ลูกฝังจิตสานกึ ของการลดรับ ลดใช้ถงุ พลาสตกิ ในสถานที่ต่างๆ
2. รณรงคก์ ระต้นุ จติ สานึก “โรงเรียน SAVE BAG”
ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 ผนึกพลงั เยาวชน
1. ตดิ ตามการบันทกึ ของสมาชิกอย่างตอ่ เนอ่ื ง 21 วัน
2. ให้ความรู้ในกิจกรรม กาแพงเพชร Save bag ลดรับ ลดใชถ้ งุ พลาสติก อยา่ งตอ่ เนือ่ ง

ระยะท่ี 3 พัฒนา ขั้นวางแผน (P) และ ขนั้ วางแผน (D)

ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 นักเรยี นชวนครัวเรือนในชุมชน
สร้างเครอื ข่ายสมาชกิ ใหม่ ของตนเอง มาสมคั รสมาชิกใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 นกั เรยี นและครอบครัวท่ีผ่านเกณฑ์รับ
ชื่นชมความสาเร็จ เกียรตบิ ัตรในการเขา้ ร่วมกจิ กรรม

ขัน้ ตรวจสอบ (C)

ใหน้ กั เรยี นและครอบครวั ทาแบบสอบถามการดาเนนิ
กิจกรรม กาแพงเพชร Save bag ลดรบั ลดใช้ถงุ พลาสติก

ยุทธศาสตรท์ ี่ 3 ออกแบบถุงผ้า และนาถุงผ้าให้บริการ P วางแผน
ตอ่ ยอดพัฒนา แกน่ กั เรียน และครใู นโรงเรยี น D ปฏบิ ตั ติ ามแผน
C ตรวจสอบ
A ปรบั ปรงุ พัฒนา

ฤฤ

เผยแพร่นวัตกรรมแกโ่ รงเรยี น P วางแผน
D ปฏบิ ัตติ ามแผน
C ตรวจสอบ
ทมี่ คี วามสนใจ A ปรับปรงุ พัฒนา
ขนั้ สรปุ ผลและพฒั นา (A) ฤฤ

สรุปผลการดาเนินกจิ กรรม

เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
ภาพที่ 2.3 ผงั งาน (Flowchart) ระยะที่ 3 พฒั นา

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวัชรวทิ ยา หน้า 6

ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 สรา้ งเครอื ขา่ ยสมาชิกใหม่
นักเรยี นชวนครวั เรอื นในชุมชนของตนเอง มาสมัครสมาชกิ ใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ช่นื ชมความสาเรจ็
1. นกั เรยี นทผี่ า่ นเกณฑ์รบั เกียรติบตั รในการเขา้ ร่วมกิจกรรม
2. ให้นกั เรยี นทาแบบสอบถามการดาเนนิ กิจกรม กาแพงเพชร Save bag

ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 ตอ่ ยอดพัฒนา
1. ออกแบบถงุ ผ้า และนาถุงผ้าให้บรกิ ารแกน่ ักเรียน และครใู นโรงเรยี น
2. เผยแพรน่ วตั กรรมแก่โรงเรียนท่มี คี วามสนใจ

2. งบประมาณ รวมเปน็ เงนิ ท้ังสนิ้ 1,200 บาท
1. ป้ายประชาสมั พันธ์ 6 ป้าย 500 บาท
2. กระเป๋าผา้ 10 ใบ รวมเปน็ เงนิ ทั้งส้นิ 1,700 บาท
คงเหลือ
3. แหลง่ ทม่ี าของงบประมาณ 1,200 บาท
1. งบประมาณจากโรงเรยี น 2,385 บาท
2. งบประมาณขายของ 3,585 บาท
1,885 บาท

4. อปุ สรรคและขอ้ ผิดพลาด และการแก้ไขปัญหา

อปุ สรรค การแก้ไขปญั หา

การบนั ทึกการปฏิบตั ิตนตาม 1. สร้างความตระหนกั ในความซื่อสตั ย์

หลัก 3 R ลดรับ ลดใช้ถงุ พลาสติก 2. ใหน้ ักเรยี นร่วมกับผปู้ กครองสง่ รปู การปฏบิ ัติตน

ในโปรแกรม Google form ตามหลัก 3 R ลดรบั ลดใช้ถุงพลาสตกิ มากับแบบบันทึกประจาวนั

อาจจะเป็นขอ้ มลู เท็จได้ อยา่ งนอ้ ยอาทติ ย์ละรูป

3. ติดตามสถิติการลดของถุงพลาสติกทั้งในโรงเรยี น และในชมุ ชน

โดยสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีจดั การขยะ

4. มอบเกียรติบตั รให้กบั นักเรียนทีส่ ามารถปฏิบัติภาระกิจสาเร็จ

5. สรุปบทเรยี น

ในการดาเนินกจิ กรรมลดรบั ลดใช้ถุงพลาสติกการตรวจสอบการการบนั ทกึ ข้อมูลในโปรแกรม

Google form สมาชิกอาจจะใหข้ ้อมูลเปน็ เท็จ เพราะไม่ได้เห็นพฤติกรรมจรงิ แต่เมื่อเราพดู ใหเ้ ข้าใจ และ

ใหส้ ่งรปู ท่ไี ด้ปฏบิ ตั ิมาอย่างนอ้ ยอาทติ ย์ละรปู สามารถแกไ้ ขอุปสรรคไดใ้ นระดับหนงึ่ แต่เม่ือสอบถามกับ

เจา้ หนา้ ท่ีจดั การขยะของโรงเรยี น และชุมชน จึงทราบวา่ สถิตถิ ุงพลาสติกลดได้จริง ซึง่ เป็นส่ิงท่ีคณะผู้ศกึ ษา

มคี วามภาคภูมิใจเปน็ อยา่ งย่งิ

โครงงานคุณธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวชั รวิทยา หน้า 7

บทท่ี3
ผลการดาเนินโครงงาน

โครงงานคณุ ธรรม “ กาเเพงเพชร Save Bag ครอบครวั วชั รร่วมใจ ทาความดีด้วยหวั ใจ
เฉลิมพระเกยี รตสิ มเดจ็ พระเจา้ อยู่หวั ” มผี ลการดาเนนิ งาน 3 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี1 เข้าใจ
ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 ระเบดิ จากขา้ งใน
1. กาหนดกรอบโครงงาน โดยใช้ “บวร.” เปน็ ฐาน
1.1 นกั เรยี น ตัวแทนชมุ ชน และตัวแทนคณะสงฆ์ โครงงานคุณธรรมฯ ศกึ ษาปญั หา

ท่ีเกดิ ข้นึ ในปัจจบุ นั เพื่อกาหนดโครงงานคุณธรรม โดยใช้ “บวร. เป็นฐาน”
1.2 เลอื กประเด็นปัญหา คอื “การจดั การการใช้ถุงพลาสตกิ ”
1.3 นาปัญหาท่ีคัดเลอื ก วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการแกป้ ัญหาด้วย “อริยสจั 4”
1.4 จัดทากรอบการดาเนินโครงงานคุณธรรม
1.5 กาหนดหลักธรรม และคุณธรรมอัตลักษณท์ ี่ใชใ้ นการดาเนินโครงงานคณุ ธรรม

2. นักเรียนถอดบทเรยี นจากคาแนะนาทไ่ี ดจ้ ากท่ีปรกึ ษาโครงงานคุณธรรม

3. ศึกษาเอกสารที่เกย่ี วขอ้ งท้ังเอกสารที่เป็นบทความ เอกสารในส่ือออนไลน์ และวดี โี อ
ในโปรแกรม Youtube

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 รว่ มใจรวมพลัง
1. คณะผ้ศู กึ ษาไดเ้ ดนิ ทางไปปรกึ ษากบั หน่วยงานท่ีเก่ยี วข้อง ดังนี้

1.1 เทศบาลเมอื งกาแพงเพชร เขา้ ศกึ ษากิจกรรม สานกั งานปลอดโฟมและพลาสตกิ
รวมทงั้ ขอข้อมูลในการจดั การขยะพลาสติกในเทศบาลเมอื งกาแพงเพชร

โครงงานคุณธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรยี นวชั รวิทยา หนา้ 8

1.2 สานกั งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาแพงเพชร เข้าศกึ ษากจิ กรรม
ลดรับ ลดใช้ถงุ พลาสตกิ ส่ิงทไ่ี ดจ้ ากการให้คาแนะนา “การลดใชถ้ งุ ควรเร่มิ จากนกั เรียนแล้วลงไปสู่ผู้ปกครอง”

2. ถอดบทเรยี นเพือ่ พฒั นากรอบการดาเนนิ โครงงานคณุ ธรรมฯ ไดด้ งั น้ี
2.1 การเผยแพร่ความรู้ควรเร่ิมจากนกั เรยี นสู่ผู้ปกครองจะได้ผลดีท่สี ุด
2.2 การเผยแพร่ทางสอื่ โซลเชยี ลจะทาให้ถึงกล่มุ เป้าหมายไดด้ ที ส่ี ุด
2.3 การเดินถอื ป้ายอยา่ งเดยี วไม่ไดผ้ ล ควรมีแผ่นพบั และถา่ ยภาพคนทเี่ ป็นแบบอยา่ ง

แลว้ นาไปลงโซลเชยี ลจะไดผ้ ลดีทส่ี ุด
ระยะท่ี 2 เขา้ ถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 รเิ รม่ิ นวัตกรรม
1. สรา้ งเพจ “ กาเเพงเพชร Save Bag” เพอื่ เป็นสือ่ กลางในการแจ้งขอ้ มลู ข่าวสารต่างๆ ในระดับ
จงั หวดั กาแพงเพชร และบคุ คลผู้สนใจ

2. สร้างหลักสูตร “กาแพงเพชร Save Bag ทาดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใชถ้ งุ พลาสติก”
ประกอบดว้ ย แผนการจดั กิจกรรม และสื่อฯ สามารถดาวนโ์ หลดในเพจได้

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวชั รวิทยา หนา้ 9

ยุทธศาสตรท์ ่ี 2 นานักเรียนเปน็ ฐาน
1. จดั กจิ กรรม กาแพงเพชร SaveBag ในคาบประชมุ ของนักเรยี นท้ังระดับช้นั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้
และระดับช้ันมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

คาบประชุมนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาตอนปลาย

คาบประชุมนักเรียนชนั้ มัธยมศกึ ษาตอนต้น
ผลการดาเนนิ กจิ กรรม : นกั เรียนให้การตอบรับเป็นอยา่ งดี และสามารถตอบคาถามได้อยา่ งถกู ต้อง
จากแบบสอบถามระดบั ความพงึ พอใจอยู่ในระดบั “ดมี าก”
2. รับสมัครสมาชิกครอบครัว กาแพงเพชร SaveBag ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยใช้
Google Forms ในการรบั สมคั ร โดยมนี กั เรียนโรงเรียนวัชรวทิ ยาเชญิ ชวนผูป้ กครองใหเ้ ข้ารว่ มกิจกรรม
และครัวเรอื นของคณะครูโรงเรยี นวัชรวทิ ยา โดยมผี ู้สมคั รเปน็ สมาชิกจานวน 1,672 ครัวเรอื น (คิดเปน็
รอ้ ยละ 90.92 เนื่องจากครอบครวั ของนกั เรียนไมม่ โี ทรศัพทท์ เี่ ล่นอินเตอร์เน็ตได)้

3. นกั เรยี นทเ่ี ป็นสมาชิกบนั ทกึ การลดใชถ้ ุงในครัวเรอื นทกุ วัน ถุงพลาสติก โดยใช้
Google Forms เป็นเวลา 21 วนั พร้อมส่งรูปอยา่ งน้อยสัปดาหล์ ะคร้งั เพื่อทาการตรวจสอบ

โครงงานคุณธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวัชรวิทยา หน้า 10

ยุทธศาสตรท์ ี่ 3 กระตกุ จิตสานึก
3.1 รณรงคป์ ลูกผังจิตสานึกของการลดรับ ลดใชถ้ ุงพลาสติก ใน 3 ตลาด, 1 โรงเรียน, 1 วัด

โดยการเดินประชาสมั พันธแ์ จกแผ่นพับ และตามหา Idol (บุคคลตัวอย่าง) ในการลดรบั ลดใช้ถงุ พลาสติก

ตลาดเกษตร บรเิ วณหนา้ ทีว่ า่ การอาเภอเมอื งจังหวัดกาแพงเพชร

ตลาดศนู ยก์ ารคา้ อาเภอเมือง จังหวดั กาแพงเพชร

ตลาดยอ้ นยุคนครชุม อาเภอเมือง จงั หวดั กาแพงเพชร

ประชาสัมพนั ธ์ในโรงเรียนวชั รวิทยา ผ่านทางเสียงตามสาย ตดิ ป้ายภายในโรงเรยี น และการประชุมของนกั เรยี น

นิมนตเ์ จา้ อาวาธชว่ ยเทศนส์ อดแทรกการรณรงคก์ ารลดรับ ลดใช้ ถงุ พลาสสติก ณ วดั เกาะน้าโจน

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวชั รวทิ ยา หนา้ 11

ผลการดาเนนิ กิจกรรม : ประชาชนทัว่ ไป นักเรยี นให้การตอบรับเปน็ อย่างดี จากการสมั ภาษณ์
พบวา่ การลดรบั ลดใชถ้ งุ พลาสตกิ ซงึ่ เป็นเรอื่ งที่ทกุ คนทราบอยแู่ ลว้ แตบ่ างครงั้ อาจหลงลืม บางคร้งั ถือความ
สะดวกสว่ นตน จงึ ทาใหป้ ริมาณถงุ พลาสตกิ เพม่ิ ขึ้น แต่เมอื่ มีการรณรงค์ ทาใหไ้ ด้มาฉุกคิดขน้ึ มาได้ว่าควรจะ
ชว่ ยกนั อยา่ งจริงจัง

3.2 รณรงคก์ ระตนุ้ จติ สานกึ โรงเรียน SAVE BAG ผ่านกจิ กรรมตา่ งๆ ได้แก่
1) กจิ กรรม “ทาความดีด้วยหวั ใจไปกับ TSC” รว่ มกับสภานักเรยี นโรงเรยี นวัชรวทิ ยา

จดั ทาคลิป VDO เพือ่ นาเสนอผลงานสภานักเรยี นระดับประเทศ ท่เี ปน็ ผลงานเด่นๆ ภายในและภายนอกโรงเรยี นฯ

2) ดาเนนิ กิจกรรม โรงเรียน SAVE BAG โดยการศึกษาจดุ เด่นของโรงเรียนด้านการลดใช้
ถงุ พลาสติกในโรงเรยี นเพอื่ นาไปเผยแพร่ ให้บคุ คลท่วั ไปรับทราบ และเปน็ แบบอย่างให้กับผู้สนใจ

5 มาตรการการส่งเสรมิ โรงเรียน SAVE BAG ของโรงเรยี นวชั รวิทยา ได้แก่
1) สนบั สนุนให้นักเรยี นนาปิ่นโตใสอ่ าหารมาทานในโรงเรยี น
2) ใชว้ สั ดุอน่ื ทดแทน บรรจอุ าหาร/ขนม แทนถงุ พลาสติก (กระดาษห่อขนม)
3) จาน / ช้อน เปน็ ของส่วนกลางใชแ้ ลว้ นากับมาใช้ใหม่
4) ไม่แจกหลอดเม่ือขายนา้ ดืม่
5) จัดพ้ืนท่แี ยกขยะพลาสตกิ ท่สี ามารถสร้างรายได้ได้

ผลการดาเนนิ กิจกรรม : โรงเรียนมีมาตรการชดั เจนเก่ียวกับการลดรับ ลดใช้ถุงพลาสตกิ
ซึ่งจากการสังเกตนักเรียนให้ความรว่ มมือเปน็ อย่างดี
ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 ผนึกพลงั เยาวชน

1. นกั เรยี นนา กระบวนการ 3 R ลดรบั ลดใชถ้ งุ พลาสติก กระตุน้ ในครอบครัวของนักเรียน
และนามาบันทึกใน app อยา่ งต่อเนื่องเปน็ เวลา 21 วนั โดยบงั คับให้ลงรปู อาทิตย์ละคร้ัง

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรยี นวัชรวิทยา หน้า 12

2. ให้ความรู้ในเพจอยา่ งตอ่ เนอื่ ง ในเพจ Facebook กาแพงเพชร SaveBag

ผลการดาเนนิ กิจกรรม : มคี นให้ความสนใจ และตดิ ตามเพจ รวมท้ังกดถกู ใจเพจ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง
นอกจากนี้ได้นาความรู้จากเพจ ไปเผยแพร่ในเพจของสภานักเรยี นโรงเรยี นวชั รวิทยา

3. จดั กจิ กรรมในเพจ facebook ในช่วงระหว่างดาเนินกจิ กรรม ได้แก่
3.1 กจิ กรรมตามหาตน้ แบบลดรับ ลดใช้ ถุงพลาสติก

ผลการดาเนินกจิ กรรม : พบประชาชนนาตะกรา้ และถงุ ผ้ามาจ่ายตลาดจานวน 147 คน
ซึ่งแสดงให้เหน็ ว่ามีประชาชนใหค้ วามสาคัญกับการลดใช้ถุงผ้า

3.2 กจิ กรรมสัมภาษณต์ ้นแบบลดรบั ลดใช้ ถงุ พลาสตกิ

ผลการดาเนินกจิ กรรม : ไดค้ ดั เลอื กต้นแบบลดรับ ลดใช้ ถงุ พลาสตกิ จานวน 9 คน
เพ่ือนาบทสมั ภาษณไ์ ปเผยแพร่ในเพจตอ่ ไป

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรยี นวัชรวิทยา หน้า 13

3.3 กิจกรรม plastic bags Challenge เปน็ กิจกรรมใหส้ มาชกิ และผทู้ ่ีสนใจได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธกี ารลดใช้ถงุ พลาสติกในเพจ Facebook

ผลการดาเนินกจิ กรรม : มคี นใหค้ วามสนใจ มาคอมเม้นท์มากกว่า 300 คนทาใหจ้ ัดกิจกรรม
ตามทีไ่ ด้โพสไว้คอื “พาคนทช่ี อบไปเกบ็ ขยะในจงั หวัดกาแพงเพชร”
ระยะท่ี 3 พฒั นา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างเครอื ข่ายสมาชกิ ใหม่

ครัวเรือนของนักเรยี นชวนสมาชิกในชุมชนของตนเอง มาสมัครสมาชิก กาแพงเพชร Save bag
ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติก มีสมาชิกเพม่ิ เตมิ 132 คน

ยุทธศาสตรท์ ่ี 2 ช่ืนชมความสาเรจ็
1. ครอบครวั ของนกั เรียน และคณะครูทมี่ กี ารบนั ทกึ อย่างสมา่ เสมอ สามารถเข้าไปดาวน์โหลด

เกียรตบิ ัตรในการเขา้ รว่ มกจิ กรรมในครง้ั นี้ (เกียรติบตั รออนไลน์) เพอื่ เป็นการเร้าให้ทากิจกรรมต่อไป ซง่ึ มี
ผูท้ ากิจกรรมอย่างตอ่ เนอื่ งจานวน 678 คน

2. ใหส้ มาชิกกลุ่มประชากรตัวอยา่ ง ทาแบบสอบถามการดาเนนิ กจิ กรม กาแพงเพชร Save bag
ลดรบั ลดใชถ้ ุงพลาสติก

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวัชรวทิ ยา หน้า 14

ยุทธศาสตรท์ ่ี 3 ตอ่ ยอดพัฒนา
1. ออกแบบถุงผา้ เพอ่ื ใหเ้ หมาะแก่การใชใ้ นการบรรจุสินค้าเม่อื เราไปซอ้ื ของในห้างที่มี

จานวนมาก ซ่ึงถงุ ถา้ ทั่วไปจะมีขนาดเล็กใสไ่ ดไ้ มก่ ชี่ ้ิน

2. นาถงุ ผา้ มาให้บรกิ ารยมื แก่คณะครแู ละนักเรียนโรงเรยี นวัชรวทิ ยา รวมทงั้ บคุ ลากรทาง
การศกึ ษาของโรงเรียนวัชรวทิ ยา โดยต้งั เป็น สถานลี ดรบั ลดใช้ถงุ พลาสตกิ

ผลการดาเนนิ กิจกรรม : พบว่ามีคณะครแู ละนักเรยี นมายืมอยูบ่ อ่ ยครง้ั ซ่ึงสว่ นใหญ่จะนาไปซื้อของ
ในห้างสรรพสนิ ค้าแลว้ นามาคืนในวันถัดไป และนกั เรยี นส่วนใหญจ่ ะยืมในชว่ งกีฬาสที ีจ่ ะนาไปใสข่ องกฬี าสี

3. เผยแพรน่ วัตกรรมแกโ่ รงเรียนท่มี คี วามสนใจ

ผลการดาเนนิ กิจกรรม : พบวา่ มีโรงเรยี นท่ีมคี วามสนใจ 2 โรงเรียน โรงเรียนท่งุ โพธท์ิ ะเลพทิ ยา
และโรงเรยี นราษฎรป์ รีชาวทิ ยาคม จังหวัดกาแพงเพชร ซ่ึงจะนาไปกิจกรรมในคาบประชมุ ของนักเรยี น
เพราะเรื่องการจดั การถงุ พลาสตกิ ตอนนก้ี าลังเปน็ กระแสสงั คม

4. ติดตามปริมาณขยะถงุ พลาสติกกับแมบ่ า้ นโรงเรียน และพนกั งานเกบ็ ขยะของเทศบาลเมอื ง

ผลการดาเนินกจิ กรรม : พบว่าปรมิ าณขยะทงั้ ในโรงเรยี น และเทศบาลมีปริมาณลดลง

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา หน้า 15

บทที่ 4
การศึกษาวิเคราะห์

1. ปัญหาและสาเหตุ
จากขอ้ มูลของสานักงานทรพั ยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อมจงั หวัดกาแพงเพชร พบวา่ การรณรงค์

เกยี่ วกบั การลดใช้ถงุ พลาสตกิ ในจังหวัดกาแพงเพชรยังไมเ่ ปน็ รปู ธรรม เนอ่ื งจากเป็นเรื่องยากท่จี ะ
ปรับเปลย่ี นวิถชี วี ิตของประชาชนในจังหวดั กาแพงเพชร การท่จี ะแก้ปัญหาเรื่องถงุ พลาสติกได้ผลดีท่ีสดุ
ในการแก้ไขปัญหาคอื การเรม่ิ จากโรงเรยี นให้นกั เรียนรณรงค์สมาชิกสรา้ งเครือขา่ ยในครวั เรือนของตนเอง
จะประสบผลดีท่สี ุด5

คณะผศู้ ึกษาเล็งเห็นความสาคญั ของ ปญั หาถงุ พลาสตกิ ในจังหวัดกาแพงเพชร จงึ ได้ให้ความรู้
ความตระหนกั และปลูกฝังคณุ ธรรมอนั เป็นอัตลักษณต์ ลอดจนเสริมสร้างเครอื ขา่ ยในการลดรับ ลดใช้
ถุงพลาสติก ตลอดจนเสรมิ สร้างเครือข่ายในการลดรบั ลดใชถ้ ุงพลาสตกิ ในครอบครวั ชาววัชรวิทยา
จงั หวัดกาแพงเพชร ซึ่งมคี วามคาดหวังวา่ จะช่วยลดจานวนถงุ พลาสตกิ ในโรงเรยี นและชุมชน ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมและสขุ ภาวะดีขนึ้

ตารางแสดงการวเิ คราะห์ปญั หาและสาเหตุของปญั หา ด้วยเทคนคิ คิดแก้ปัญหา “อรยิ สจั 4”

สภาพปัญหา อรยิ สัจ 4 สาเหตุ
ทกุ ข์ การจดั การขยะถุงพลาสติกไม่ทนั กับจานวนทีเ่ พมิ่ ข้นึ
การจดั การขยะ ทาใหต้ กคา้ งในสิ่งแวดลอ้ มจานวนมาก ซงึ่ ใชเ้ วลายอ่ ยสลาย 450 ปี
ถุงพลาสติก สมุทยั ถงุ พลาสติกราคาถกู หางา่ ย ใชง้ า่ ย
ไมท่ ันกับจานวน นิโรธ ลดปรมิ าณการใชถ้ ุงพลาสตกิ ให้น้อยลงในสังคม
ทเ่ี พมิ่ ข้นึ มรรค ลดรับ ลดใช้ ถุงพลาสตกิ

2. เปา้ หมาย
2.1 เชงิ ปริมาณ
2.1.1 มคี รัวเรอื นของนกั เรยี น และครัวเรือนของคณะครู โรงเรียนวชั รวทิ ยา เขา้ ร่วม

โครงานคุณธรรมไม่น้อยกว่า รอ้ ยละ 80
2.1.2 มีนวัตกรรมเกยี่ วกบั ลดรบั ลดใช้ถุงพลาสติก อย่างน้อย 1 อย่าง
2.1.3 มเี ครือขา่ ยในการลดรบั ลดใช้ถุงพลาสติกในจงั หวัดกาแพงเพชร

2.2 เชงิ คณุ ภาพ
2.2.1 ครวั เรอื นของนักเรยี น และครัวเรอื นของคณะครูโรงเรียนวัชรวทิ ยามคี วามตระหนัก

ในการลดรับ ลดใช้ถงุ พลาสติกในครอบครวั ของนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา

5 บทสมั ภาษณ์ หวั หนา้ งานสิง่ แวดลอ้ ม ลานกั งานทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมจังหวดั กาแพงเพชร
โครงงานคุณธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวัชรวิทยา หน้า 16

2.2.2 ครัวเรือนของนกั เรียน และครัวเรือนของคณะครูโรงเรยี นวชั รวิทยาตระหนกั
คุณธรรมอัตลกั ษณ์ในการลดรับ ลดใช้ถุงพลาสตกิ

3. หลักการและหลักธรรมท่นี ามาใช้
3.1 แนวพระราชดาริ
“…ปัญหาตา่ งๆ เก่ยี วกบั สภาวะแวดลอ้ ม อันเน่อื งมาจากมลพษิ หรือความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่วา่ จะเกดิ ขนึ้ ในท่หี นง่ึ ทใ่ี ดก็ตาม ย่อมสง่ ผลกระทบตอ่ เนอ่ื งไปถงึ ท่ีอน่ื ๆ ด้วยเหตุนที้ ุกคน
ทุกประเทศในโลกจงึ ย่อมมสี ว่ นรับผดิ ชอบอยู่ดว้ ยกัน ทั้งในการแก้ไข ลดปญั หา และปรบั ปรงุ สรา้ งเสรมิ สภาวะ
แวดล้อม ให้กลับคืนมาสูส่ ภาพอนั จะเอ้ือต่อการมีชีวิตอยอู่ ย่างเป็นสขุ ของตนเองและเพ่ือนมนษุ ย์…”

พระราชดารัสของพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เมอื่ วันพธุ ท่ี 20 พฤศจิกายน
พุทธศักราช 2539

“การเป็นพลเมอื งทีด่ ี คอื “ เห็นอะไรท่ีจะทาเพ่อื บา้ นเมืองไดก้ ็ตอ้ งทา เช่น งานอาสาสมัคร
งานบาเพ็ญประโยชนง์ านสาธารณกศุ ลใหท้ าด้วยความมนี ้าใจ และความเอ้ืออาทร”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หู ัว รชั กาลท่ี 10

3.2 หลักการที่นามาใช้ : บริหารงานอย่างมคี ุณภาพ PDCA

หลักการ พฤตกิ รรมบ่งชี้

การวางแผน P ระยะท่ี 1 เข้าใจ

วางแผนโดยใช้ บวร. เปน็ ฐาน ประสานกบั หนว่ ยงานทเ่ี กีย่ วขอ้ ง

การนาไปปฏิบัติ D ระยะท่ี 2 เข้าถงึ

1. สรา้ งนวัตกรรม นาความรู้ 3R ลดรับ ลดใช้ถงุ พลาสตกิ เขา้ สโู่ รงเรยี น

ครวั เรอื น ชมุ ชน และวัด โดยผ่านทาง Page Facebook

2. รับสมัครสมาชกิ กาแพงเพชร Save Bag

3. บันทึกออนไลน์ ตดิ ตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเปน็ เวลา 21 วนั

4. จัดกิจกรรมใน Page Facebook อยา่ งตอ่ เนอื่ ง

5. จดั กจิ กรรมสถานลี ดรับ ลดใชถ้ งุ พลาสตกิ

การติดตาม C ระยะท่ี 3 พัฒนา

1. รบั สมัครสมาชกิ สมทบ

2. ทาแบบสอบถาม ออนไลน์

3. จัดทาเกยี รติบัตรออนไลน์ให้กับนักเรียนท่ปี ฏิบัติหนา้ ทค่ี รบถ้วน

การดาเนินการ A ระยะท่ี 3 พัฒนา

1. สรุปผลการดาเนินงาน

2. เผยแพร่ผลการดาเนนิ งาน

โครงงานคุณธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวัชรวิทยา หนา้ 17

3.3 หลกั ธรรมที่นามาใช้กับผู้จดั ทาโครงงาน : อิทธิบาท 4

หลกั การ พฤตกิ รรมบง่ ชี้

ฉันทะ ผู้จัดทาโครงงานมีจติ อาสาทางานอย่างมคี วามต้งั ใจสม่าเสมอ มีความรกั ในกิจกรรม

โครงงานคณุ ธรรม

วริ ยิ ะ ผู้จัดทาโครงงานมีการวางแผนอย่างชัดเจนและทางานอย่างเปน็ ระบบ มงุ่ มน่ั

ดาเนินงานอยา่ งตงั้ ใจ

จติ ตะ ผู้จัดทาโครงงานมีความเอาใจใส่และรับผดิ ชอบในหน้าท่ีอย่างชดั เจน

วมิ ังสา ในการดาเนินโครงงานผู้จดั ทาโครงงานมีการพินิจพิเคราะห์และใชป้ ญั ญาในการ

ตรวจสอบงานทกุ ครงั้ เพื่อใหบ้ รรลุตามวัตถุประสงค์

3.4 หลกั ธรรมทนี่ ามาใช้กบั สมาชิก : พรหมวิหาร 4 (คุณธรรมอัตลักษณ์)

หลกั การ พฤติกรรมบ่งช้ี

เมตตา ชักชวนครัวเรอื น ลดรับ ลดใช้ ถงุ พลาสติก

กรณุ า ปรารถนาดี แนะนากระบวนการ 3 R ลดรบั ลดใช้ ถงุ พลาสติก ใหก้ บั คนที่เรารัก

มุทิตา ยนิ ดกี ับบุคคลที่ ลดรับ ลดใช้ ถงุ พลาสติก แมไ้ มใ่ ชส่ มาชิกกต็ าม

อเุ บกขา ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติกโดยใชว้ ัสดอุ ยา่ งอ่ืนทดแทน

3.5 ความสอดคลอ้ งกับหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง

หลกั การ พฤติกรรมบง่ ช้ี

พอประมาณ ลดรับ ลดใชถ้ งุ พลาสตกิ โดยใช้ ถงุ ผ้า ปิ่นโต แก้วส่วนตัว และตะกรา้ ทดแทน

มีเหตผุ ล การลดรบั ลดใช้เปน็ วิธจี ดั การถงุ พลาสตกิ ท่ดี ีทสี่ ุด

มีภมู คิ มุ้ กนั มสี ขุ ภาวะท่ีดี ไมเ่ สยี งบประมาณในการจัดการถงุ พลาสตกิ

ความรู้ ศกึ ษาเอกสาร และปรึกษาหน่วยงานทเ่ี กี่ยวชอ้ ง

คณุ ธรรม พรมวหิ าร 4 และ อทิ ธิบาท 4

4. การประเมินผลงาน
จากแบบสอบถามความพงึ พอใจเมือ่ ดาเนินงานเสรจ็ ส้นิ พบวา่
1. การสรา้ งความตระหนกั ในการลดการใชถ้ ุงพลาสติกในโรงเรียน และครอบครวั ของ

นกั เรียนโรงเรียนวัชรวิทยา พบว่า โดยภาพรวมความพงึ พอใจ มีค่าเฉลีย่ 4.59 อยู่ในระดบั “ดีมาก”
2. การนาคุณธรรมอตั ลักษณไ์ ปปฏิบัติสามารถส่งเสริมกจิ กรรมการลดรบั ลดใชถ้ งุ พลาสติก

พบว่า โดยภาพรวมความพงึ พอใจ มคี ่าเฉลยี่ 4.54 อย่ใู นระดบั “ดีมาก”
3. การสง่ เสรมิ การสรา้ งเครอื ข่ายในการลดการใช้ถุงพลาสติก พบว่า โดยภาพรวม

ความพึงพอใจ มีค่าเฉลยี่ 4.65 อยูใ่ นระดับ “ดมี าก”

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา หน้า 18

5. การประเมนิ ตนเอง
จากการถอดบทเรยี นของสมาชกิ โครงงานเม่อื ดาเนนิ งานเสร็จสิ้น พบวา่
1. นกั เรียนมีความภาคภมู ใิ จในโครงงานทตี่ นเองทา ที่ลดถงุ พลาสติก ถึงแม้จะเลก็ น้อย แตก่ ็เป็น

จดุ เร่ิมต้นท่ีดีในการชว่ ยเหลือสังคม
2. นักเรยี นไดร้ ับความชมเชยจากครู เพื่อนนักเรยี น และชุมชนทีม่ คี วามกล้าในการดาเนินกจิ กรรม

อย่างมปี ระสิทธิภาพ สามารถแสดงให้เห็นถึงการนาปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี งมาใชใ้ นการดาเนนิ โครงงาน
ได้เปน็ อยา่ งดี

3. นกั เรยี นได้แสดงถึงการคานึงถึงประโยชนส์ ่วนรวมมากกว่าสว่ นตวั
4. นักเรียนไดแ้ สดงถึงการทางานอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างนวตั กรรมในการลดรับ ลดใช้
ถงุ พลาสติกได้

6. ขอ้ เสนอแนะ
6.1 พระสงฆท์ ี่ปรึกษา พระอาจารย์ทนง รตโิ ก
โครงงานนเ้ี ปน็ โครงการทีด่ ี ควรมกี ารดาเนินงานต่อยอด ให้กวา้ งขวางยงิ่ ขน้ึ ทางวดั ยินดใี ห้

การสนับสนนุ และร่วมกจิ กรรมอย่างต่อเนอ่ื ง
6.2 ผูบ้ รหิ ารทีป่ รึกษา นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผอู้ านวยการโรงเรยี นวัชรวทิ ยา
โครงการบรรลผุ ลสาเร็จ ได้ด้วยความมรี ะเบยี บวินัยใฝ่รู้ และความพอเพียง สง่ ผลถึงประโยชนแ์ ก่

ตัวนักเรียนและครอบครัวนกั เรยี นได้
6.3 อาจารยท์ ีป่ รึกษา นายภมี พล เหมภมู ิ ครูโรงเรยี นวัชรวิทยา
การดาเนินงาน ต้องใชค้ ณุ ธรรมหลายข้อ ตอ้ งมาบูรณาการเพอื่ นาไปสคู่ วามสาเรจ็ และต้องมี

ความคิดริเรมิ่ สร้างสรรค์ ซ่งึ นาไปประยุกตใ์ ช้ได้ ทางานสาเรจ็ ลุล่วงไปได้ด้วยดี
6.4 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนกั เรียน นางสาวสมุ ิตตา มณีนก ตวั แทนชมุ ชน
คนในชุมชนให้ความร่วมมอื ในการลดรบั ลดใช้ถงุ พลาสตกิ เปน็ อย่างดี และเร่มิ ใช้ถุงผ้า

มาซื้อของท่รี ้านค้ามากย่งิ ขึ้น
6.5 ความคิดเห็นของเพ่อื นนักเรียนทีเ่ ขา้ ชมโครงงาน นางสาวจริ นันท์ เทียนสู

นกั เรียนช้ัน ม.5 โรงเรียนวชั รวทิ ยา
เมื่อเขา้ รว่ มโครงงานแลว้ ตอนแรกดูเหมือนว่าทายากไม่สะดวกแต่เมื่อทาไปซักพัก ก็ไมไ่ ด้ลาบาก

ในการลดรับ ลดใช้ถงุ พลาสตกิ เป็นผลดตี ่อตัวเองดว้ ยเพราะเมื่อมีคนเหน็ เค้าก็ชมเชย

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวชั รวิทยา หนา้ 19

บทที่ 5
บทสรปุ และขอ้ เสนอแนะ

1. สรปุ ผลการดาเนินโครงงาน
การศึกษาเรือ่ ง “กาเเพงเพชร Save Bag ครอบครวั วชั รร่วมใจ ลดรับ ลดใชถ้ ุงพลาสตกิ ทาความดี

ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกยี รตสิ มเด็จพระเจา้ อยู่หวั ” โดยนกั เรียนโรงเรยี นวัชรวทิ ยา อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
สรปุ ผล ไดน้ ี้

1. โครงงานคณุ ธรรม เกดิ จากความร่วมมือของ บา้ น วัด โรงเรียน เป็นฐานในการกาหนดปัญหา
ซึ่งการไดม้ าซง่ึ ปญั หาและสาเหตุ ใช้วิธีคิดแก้ปญั หา “อริยสัจ 4”

2. ประเด็นปญั หาของโครงงานเกดิ จากขาดคุณธรรม พรหมวิหาร 4 คือ “การไมล่ ด ไมล่ ะใช้
ถุงพลาสตกิ ” ดงั น้ันจึงไดก้ าหนดคณุ ธรรมอัตลักษณ์ คอื พรหมวหิ าร 4 คอื เมตตา (ชักชวนลดรบั ลดใช้) กรณุ า
(แนะนา 3R) มทุ ิตา (ยินดีกับบุคคลตวั อยา่ ง) อุเบกขา (ลดรับ ลดใช้)

3. ในการดาเนินงานโครงงานได้นาหลกั เศรษฐกจิ พอเพยี งมาประยกุ ตใ์ ช้ ครบทง้ั 3 ห่วง 2 เงอื่ นไข
4. คณะผ้จู ัดทาได้จัดทา Page Facebook “กาแพงเพชร Save Bag” เพอ่ื เป็นการส่ือสารกบั
สมาชกิ และบคุ คลท่ัวๆ ไป และมีการดาเนนิ งานของ Page Facebook อยา่ งตอ่ เนือ่ ง ทาใหม้ ีสมาชิกครัวเรอื น
เขา้ รว่ มโครงงานจานวน 1,672 ครัวเรือน มีนักเรยี นท่ีทาครบ 21 วนั (สรา้ งนิสัย) ติดต่อกนั จานวน 678 คน
และมสี มาชิกสมทบ จานวน 132 คน มีจานวนถงุ พลาสตกิ ท่ลี ดได้ทั้งหมด 84,667 ใบ
5. จากแบบสอบถามความพงึ พอใจเมื่อดาเนนิ งานเสร็จส้นิ พบว่า ความถงึ พอใจโดยภาพรวมอยู่
ในระดบั “ดีมาก”

2. แผนการดาเนินงานในอนาคต และข้อเสนอแนะ
แผนการดาเนนิ งานในอนาคต
1) นาความรูท้ ไ่ี ด้ทาเปน็ อินโฟกราฟฟคิ ของตนเอง
2) เผยแพร่ขอ้ มูลขา่ วสารไปยงั ส่ือของจงั หวัดกาแพงเพชร
3) ทาโครงการร่วมกบั สานักงานเทศบาล โรงเรียนปลอดถงุ พลาสตกิ เพื่อของบประมาณ
4) นาเสนอนโยบายโรงเรยี นปลอดถงุ พลาสติก กับผอู้ านวยการโรงเรยี นวชั รวทิ ยา
ข้อเสนอแนะ
1) ควรสร้าง app ท่ีเข้าไปใช้งานงา่ ยโหลดใน Play Store ได้
2) ควรขยายการรณรงค์ไปเร่ืองกล่องโฟม และหลอดพลาสตกิ ตอ่ ไป
3) ควรนาความรไู้ ปขยายผลตอ่ ไปยงั โรงเรยี นอน่ื ๆ โดยผา่ นทางหน่วยงานตน้ สังกดั

โครงงานคณุ ธรรมฯ กาแพงเพชร Save Bagฯ โรงเรียนวชั รวทิ ยา หน้า 20


Click to View FlipBook Version