tonzurg Download PDF
  • 1
  • 0
นาขาวัง:สีผังเมืองและนัยทางนิเวศปากแม่น้ำบางประกง
เรียบเรียงจาก รายงานการวิจัย “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์การให้บริการของระบบนิเวศปากแม่น้ำบางปะกง กรณีนาขาวัง ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา”
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมัชชาองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากร
View Text Version Category : Environmental
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications