The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g_shock_33, 2022-04-03 01:31:21

รายงานผลกพช2.64

รายงานผลกพช2.64

บนั ทึกข้อความ

สว่ นราชการ ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนราธิวาส

ท…ี่ ………………………….. วนั ท่ี 30 มีนาคม 2565

เร่อื ง รายงานผลโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์รอบบริเวณเรือนจำจงั หวัดนราธวิ าส ( กพช. )

เรียน ผ้อู ำนวยการศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอเมืองนราธิวาส

๑. เรือ่ งเดิม ตามที่ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอเมืองนราธิวาสได้อนุมัติ
“โครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์รอบบริเวณเรือนจำจังหวัดนราธิวาส” เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2/๒๕64 โดยมีนักศึกษา
ทงั้ หมดจำนวน 158 คน ท่ีผ่านกจิ กรรม 158 คน ไมผ่ า่ นกจิ กรรม - คน น้ัน

2. ขอ้ เท็จจริง บัดน้ี การดำเนินการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๕๐ ช่ัวโมง โครงการฯ
ดังกล่าวข้างต้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติโครงการ
กจิ กรรมพัฒนาคุณภาพชีวิติได้ดำเนินการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติโครงการดังกล่าวเป็นที่เรยี บรอ้ ยแล้ว ได้
แนบพร้อมหนงั สอื ฉบบั นี้

3. ขอ้ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง อาศัยคำสง่ั สำนักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ที่ ๔๘๙/๒๕๕๑ ลงวันท่ี
๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนยก์ าร ศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ปฏิบัติ
ราชการแทน ตามขอ้ ๘

4. ขอ้ พจิ ารณา
- เพ่ือโปรดทราบผลการปฏิบตั โิ ครงการพฒั นาคุณภาพชีวิต
- อนมุ ตั ิบนั ทกึ ผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

(นางสาวปิยนาถ ยะปา) ( นางสาวมาริสา อาลี )
ครผู ้ชู ่วย ครผู ้ชู ่วย

( นางมัสนูรา เล็งฮะ ) ( นายเกรยี งไกร สะแม )
ครู อาสาฯตำบลบางนาค ครูประจำกลุ่มเรอื นจำ

 อนุมตั ิ ( นางสาวตัสนิม มานิ )
นายทะเบียน กศน.อำเภอเมืองนราธวิ าส

 ไมอ่ นมุ ัติ เพราะ ................................................................................

(นางสาวนาริณีย์ อโนมะศิริ)
ครูชำนาญการพเิ ศษ รักษาการในตำแหนง่
ผูอ้ ำนวยการ กศน.อำเภอเมอื งนราธวิ าส

กพช.๒

แบบประเมินตนเองกิจกรรมพฒั นาคุณภาพชีวติ

ช่ือสถานศกึ ษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอเมอื งนราธิวาส
ชอ่ื – สกลุ ...................................................................รหสั ประจำตวั นกั ศึกษา..................................
ระดับการศึกษา............................................ ชื่อศูนยก์ ารเรยี นชมุ ชน ตำบลบางนาค
ครผู รู้ ับผดิ ชอบ ...................................................................

ท่ี รายการ ระดับความรคู้ วามเขา้ ใจ หมายเหตุ
มาก ปานกลาง น้อย

๑. ท่านคิดวา่ กจิ กรรม กพช. มีประโยชนเ์ พียงใด

๒. ทา่ นไดร้ บั ความรูเ้ ก่ียวกบั โครงสร่างและประโยชนข์ อง กพช.
ระดบั ใด

๓. ทา่ นมคี วามรู้ในเรอ่ื งแนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชมุ ชน
สังคมในระดบั ใด

๔. ทา่ นได้รบั ความรู้เกย่ี วกบั กระบวนการกลุ่มในระดับใด

๕. ทา่ นได้รบั ความรใู้ นเรื่องกระบวนการคิดเปน็ ทำเป็น แกป้ ัญหาเป็น
และการนำไปใชใ้ นการดำเนินชีวติ ในระดับใด

๖. ทา่ นได้รบั ความรู้ในเรื่องการประสานเครอื ข่ายในระดบั ใด

๗. ทา่ นไดร้ บั ความรใู้ นเร่ืองการเป็นผนู้ ำผู้ตามในระดับใด

๘. ทา่ นมีความรู้ในเรอ่ื งการวางแผน และประโยชนข์ องการวางแผนใน
ระดับใด

๙. ทา่ นมีความรู้ในเรอื่ งมนุษยสมั พันธใ์ นระดับใด

๑๐ ท่านได้รับความรใู้ นเร่ืองการเขยี นโครงการในระดับใด

.

ลงช่อื ............................................
(.....................................) ผ้เู รียน

ผ่าน เพ่ิมเติมในเร่ือง...........................

สรปุ ผลการประเมนิ ความรู้ ความเข้าใจ ลงชอื่ ...................................................
(......................................) ครูผู้รบั ผิดชอบ

กพช.๔
แบบรายงานผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวี ติ
๑. ช่อื โครงการทป่ี ฏิบตั ิ โครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์รอบบริเวณเรอื นจำกลาง จังหวัดนราธวิ าส
๒. ระยะเวลาทปี่ ฏบิ ตั ิโครงการ ตง้ั แต่วันท่ี 21 กมุ ภาพันธ์ 2565 ถงึ วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
๓. รายชื่อผปู้ ฏบิ ัติโครงการแนบมาใหด้ ้วยแลว้
๔. ผลการปฏิบัติโครงการ ประกอบด้วย
๔.๑ นักศึกษาไดค้ ดิ และวางแผนกอ่ นลงมือปฏบิ ตั ิโครงการกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพชวี ิตอย่างเป็นขัน้ เปน็ ตอน
ตามแบบเสนอโครงการ
๔.๒ ได้ดำเนินการลำดบั ขนั้ ตอน
- ประชมุ วางแผนและเขียนโครงการ
- ขออนุมัตโิ ครงการ
- มอบหมายงานท่รี ับผดิ ชอบ
- ปฏบิ ตั ิงานตามโครงการ
- ประเมินผล
- รายงานผลการดำเนินงาน
๔.๓ ประสบการณ์ที่ไดร้ ับ
- นักศึกษาได้ผอ่ นคลายความตงึ เครยี ดและวิตกกงั วลขณะอยู่ในเรอื นจำ
- นกั ศกึ ษามสี ่วนร่วมในการบำเพ็ญตนใหเ้ ป็นประโยชนภ์ ายในเรอื นจำ
- นักศึกษามีระเบยี บวินยั เกิดความรักความสามัคคใี นหมู่คณะ
- นักศึกษาได้รว่ มกันส่งเสริมปรบั ปรงุ สภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน
๕. ภาคผนวก
- เอกสารแนบ (รายชอื่ ผู้ปฏิบัติโครงการ)
- รูปประกอบกิจกรรม

ลงช่อื .................................................... ผู้ดำเนนิ งาน/ประธานโครงการ
( นายโซฟัน เลาะยา )

ขอรับรองวา่ ไดใ้ ห้คำแนะนำ และใหค้ ำปรึกษาตลอดระยะเวลาการดำเนนิ โครงการจริง

ลงชื่อ.............................................. ท่ีปรกึ ษาโครงการ ลงช่อื .............................................. ทป่ี รึกษาโครงการ

( นางสาวปิยนาถ ยะปา ) ( นางสาวมารสิ า อาลี )

ลงชือ่ .............................................. ท่ีปรกึ ษาโครงการ ลงชอ่ื .............................................. ทป่ี รึกษาโครงการ

( นางมัสนรู า เล็งฮะ ) ( นายเกรียงไกร สะแม )

กพช.๕

แบบประเมนิ ผลการปฏบิ ัติโครงการกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพชีวิต

ชอ่ื โครงการท่ปี ระเมิน โครงการบำเพญ็ สาธารณะประโยชน์รอบบริเวณเรือนจำกลาง จังหวดั นราธวิ าส
ชอ่ื ประธานโครงการ นายโซฟนั เลาะยา
ระยะเวลาท่ีเรม่ิ ปฏบิ ตั ิตามโครงการ ตั้งแต่วันท่ี 21 กุมภาพนั ธ์ 2565 ถงึ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
สถานท่ีปฏิบตั โิ ครงการ บริเวณโดยรอบภายในเรอื นจำจังหวดั นราธิวาส
บนั ทึกความก้าวหนา้ โครงการ

ระยะที่ ๑ ก่อนดำเนนิ โครงการ เมื่อวนั ท่ี ..................เดอื น...............................พ.ศ. .......................
ผ่าน ปรับปรงุ

เหตผุ ลประกอบการประเมิน
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................................................................................................................................

ระยะที่ ๒ ระหว่างดำเนินโครงการ เมือ่ วนั ที่ ..................เดอื น...............................พ.ศ. ...................
ผ่าน ปรับปรุง

เหตุผลประกอบการประเมนิ
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................... ................................................................

ระยะที่ ๓ เสรจ็ ส้ินโครงการ เมือ่ วันท่ี ..................เดือน...............................พ.ศ. .......................
ผา่ น ปรบั ปรงุ

เหตุผลประกอบการประเมนิ
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................... ......................................................................
................................................................................................................................................. ........................................
สรปุ รายละเอียดการประเมนิ ผลโครงการ

รายการ คะแนน หมายเหตุ
เต็ม ท่ีได้
๑. ประโยชนท์ ่ผี ู้เรียน/ครอบครวั /ชมุ ชนท่ไี ด้รบั ๒๐ ๑๕
๒. การใชก้ ระบวนการกลุ่ม ๒๐ ๑๕
๓. ความยากง่ายในการดำเนินงาน ๒๐ ๑๕
๔. การมสี ว่ นร่วมของตนเอง/ครอบครวั /ชุมชน ๒๐ ๑๕
๕. ความเหมาะสมในการใช้เวลาปฏิบตั ิงาน ๒๐ ๑๒
๖. ปัจจยั ท่ีเอื้อตอ่ การสำเรจ็ ๒๐ ๑๕
๗. ความคิดริเร่มิ สร้างสรรค์ ๒๐ ๑๐
๑๐๐ ๙๕
รวม

ความเหน็ ของคณะกรรมการ
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................................................................................................................................................

ประเมินผลเม่ือวันที.่ .........เดือน........................พ.ศ................

ลงชื่อ.................................................. ประธานคณะกรรมการ
( นางสาวนารณิ ยี ์ อโนมะศริ ิ )

ลงชอื่ ........................................... คณะกรรมการ
( นางสาวปิยนาถ ยะปา )

ลงชอื่ ........................................... คณะกรรมการ
( นางสาวมาริสา อาลี )

ลงช่ือ........................................... เลขานุการ
( นางสาวมารแี ย มะสาและ )

ลงชอ่ื ........................................... นายทะเบยี น
( นางสาวตสั นิม มานิ )
ครูผ้ชู ว่ ย

ผลการพิจารณาอนมุ ัติของผบู้ รหิ ารสถานศึกษา
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.............................................................................................................. ........................................................... ...............

ลงชอื่ ............................................... ผอู้ นุมตั ิ
(นางสาวนารณิ ีย์ อโนมะศริ ิ)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส
อนุมัตผิ ลเม่ือวันท.่ี ...........เดือน.......................พ.ศ. ......................

รายช่อื ผปู้ ฏิบตั โิ ครงการกิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพชวี ิต

ที่ รหัสนักศึกษา ช่อื -สกุล ประชุม 3 ชั่วโมง ผลการ
ป ึรกษา 3 ช่ัวโมง ประเมนิ
อบรมความ ู้รเกี่ยว ักบ กพช. 9 ่ัชวโมง
อบรมก ่ืรองการบำเ ็พญตนฯ 6 ผ มผ หมายเหตุ
ั่ชวโมง
ประ ุขมเตรียมความพร้อม 9 ่ัชวโมง
ดำเ ินนการตามโครงการ 20 ั่ชวโมง
ส ุรปผล 6 ช่ัวโมง
รวม 50 ช่ัวโมง

ระดับประถมศกึ ษา นกั โทษชายมหู าหมดั สักรี บอื ราเฮง 3 3 9 6 6 20 6 50 /
1 6211000404 นกั โทษชายมะรูดงิ บาซอ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
2 6211000413 นกั โทษชายซาอุดี สาและ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
3 6211000543 นกั โทษชายธนายตุ จนั ทรส์ วา่ ง 3 3 9 6 6 20 6 50 /
4 6221000223 นกั โทษชายบดู มี ัน ซา 3 3 9 6 6 20 6 50 /
5 6221000241 นักโทษชายยนู ุห์ บนิ สตาปอ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
6 6221000269 นกั โทษชายรอยาลี มามะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
7 6221000362 นักโทษชายวชั ระ หามะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
8 6221000371 นกั โทษชายฮามา มามะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
9 6221000399 นกั โทษชายมฮู ำมดั รุสดี เจ๊ะอาลี 3 3 9 6 6 20 6 50 /
10 6221000410 นักโทษชายอดอื นนั มะดือเระ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
11 6221000634 นักโทษชายมะดารี อสุ มาน 3 3 9 6 6 20 6 50 /
12 6221000689 นักโทษชายอบิ รอเฮง อาลี 3 3 9 6 6 20 6 50 /
13 6221000924 นกั โทษชายรุสลนั ดาฮารี 3 3 9 6 6 20 6 50 /
14 6311000210 นักโทษชายอับดลุ ฮากมั หะยอี ูมา 3 3 9 6 6 20 6 50 /
15 6311000229 นกั โทษชายอันวา สะยีเด็ง 3 3 9 6 6 20 6 50 /
16 6311000256 นกั โทษชายอิลฟาน บินมะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
17 6311000265 นกั โทษชายอามงิ เต็งมะราแม 3 3 9 6 6 20 6 50 /
18 6311000274 นักโทษชายมซู อฟา มะยโู ซะ๊ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
19 6311000283 นกั โทษชายเปาซี หะยนี าแว 3 3 9 6 6 20 6 50 /
20 6311000359 นกั โทษหญิงสรญา เกตบุ ุญลอื 3 3 9 6 6 20 6 50 /
21 6311000386 นักโทษหญิงอารียา จำปา 3 3 9 6 6 20 6 50 /
22 6311000395 นกั โทษหญงิ กนกวรรณ บำรงุ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
23 6311000443 นักโทษชายอบั ดลุ หะฟซี มะหมดั 3 3 9 6 6 20 6 50 /
24 6311000452 นกั โทษหญงิ จุฬารตั น์ ภโู อบ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
25 6311000546 นกั โทษชายมาสลาม กาซี 3 3 9 6 6 20 6 50 /
26 6311000573 นักโทษชายสไุ ฮมิง สตาปอ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
27 6311000603 นักโทษชายสุริยนั เปาะอาเดะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
28 6311000667 นักโทษชายอูไบดแี ละ๊ หะยตี าเล๊ะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
29 6311000685 นกั โทษชายมะปากีส เจะ๊ โซะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
30 6311000760

รายช่ือผ้ปู ฏิบัตโิ ครงการกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพชีวติ ผลการ
ช่ือ-สกุล ประเมนิ
ที่ รหสั นักศึกษา ประ ุชม 3 ่ัชวโมง
อป ึรบกรมษาคว3าม ั่ชู้รเวโกี่มยงวกับ กพช. 9 ผ มผ หมายเหตุ
อั่ชวบโรมมงก ่ืรองการบาเพ็ญตนฯ 6
่ัชปวรโะมขุงมเต ีรยมความพ ้รอม 9
่ัชดาวเโ ินมงนการตามโครงการ 20
่ัชวโมง
ส ุรปผล 6 ่ัชวโมง
รวม 50 ่ัชวโมง

ระดับประถมศกึ ษา นกั โทษชายทชั มาน เจะอาแซ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
31 6311000788 นกั โทษชายสุทธพิ งศ์ แวยโู ซะ๊ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
32 6311000809 นักโทษชายอสุ มาน ตนั หยงอาลี 3 3 9 6 6 20 6 50 /
33 6311000818 นักโทษชายซารีซา สอเหาะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
34 6311000827 นักโทษหญิงนูลยี ะ๊ อาสอตามา 3 3 9 6 6 20 6 50 /
35 6321000066 นักโทษหญงิ สารปี ะ กูนงิ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
36 6321000132 นกั โทษหญงิ ซียะห์ เพชรรตั น์ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
37 6111000027 นักโทษหญิงนรู มี ะห์ ยายอ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
38 6221000018 นกั โทษหญงิ ไซลา เจะ๊ มาหามะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
39 6221000081 นักโทษหญิงรัชนภี รร์ ถนอมสุข 3 3 9 6 6 20 6 50 /
40 6221000139 นกั โทษหญิงอ้อ กงบรุ าณ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
41 6221000193 นกั โทษชายสะอารอนงิ อาแวสอื แม 3 3 9 6 6 20 6 50 /
42 6221000447 นกั โทษชายอามนี ดอเลาะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
43 6221000483 นักโทษชายอบั ดลุ รอแม มะสาและ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
44 6221000504 นักโทษหญิงการีมะ๊ กาเจ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
45 6221000755 นักโทษหญงิ สอื รียา สหุ ลง 3 3 9 6 6 20 6 50 /
46 6221000773 นกั โทษชายรุสลนั โด 3 3 9 6 6 20 6 50 /
47 6221000812 นกั โทษชายอับดลุ เลาะ ฮาแวกาปง 3 3 9 6 6 20 6 50 /
48 6221000830 นักโทษชายอับดลุ เราะห์มาน เดง็ ซา 3 3 9 6 6 20 6 50 /
49 6221000849 นักโทษชายรยี นั มือเระ๊ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
50 6221000858 นกั โทษชายอภชิ าติ สะมะแอ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
51 6221000867 นักโทษชายมะรูดงิ มามะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
52 6221000876 นกั โทษชายอลิ ฮมั มอลอ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
53 6221000960 นักโทษชายยาลี ดาโอะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
54 6311000014 นกั โทษชายนิอาซนั นนิ า 3 3 9 6 6 20 6 50 /
55 6311000023 นกั โทษชายอามาน แมเราะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
56 6311000041 นกั โทษชายอนนั ดา แวดาโอะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
57 6311000050 นักโทษชายตว่ นอารฟิ บโู ด 3 3 9 6 6 20 6 50 /
58 6311000135 นักโทษชายดอแม สามะแอ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
59 6311000144 นักโทษชายรอมาน มะอเู ซ็ง 3 3 9 6 6 20 6 50 /
60 6311000162

รายชื่อผ้ปู ฏบิ ัตโิ ครงการกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพชีวติ

ที่ รหสั นักศึกษา ช่ือ-สกลุ ประ ุชม 3 ั่ชวโมง ผลการ
ป ึรกษา 3 ั่ชวโมง ประเมิน
อบรมความ ู้รเ ี่กยว ักบ กพช. 9 ่ัชวโมง
อบรมก ื่รองการบาเ ็พญตนฯ 6 ่ัชวโมง ผ มผ หมายเหตุ
ประ ุขมเต ีรยมความพ ้รอม 9 ่ัชวโมง
ดำเ ินนกำรตำมโครงกำร 20 ชั่วโมง
ส ุรปผล 6 ั่ชวโมง
รวม 50 ั่ชวโมง

ระดบั ประถมศึกษา 3 3 9 6 6 20 6 50 /
61 6311000171 นักโทษชายอลิ ฮนั ร์ ยนู ุ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
62 6311000881 นักโทษชายบาฮาเรน หะยฮี าแว 3 3 9 6 6 20 6 50 /
63 6321000075 นักโทษหญิงพสิ มยั สุขภวู งศ์ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
64 6321000084 นกั โทษหญงิ วารรุ ี อัมรินทร์ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
65 6321000093 นักโทษหญงิ กาญจนา โพธิ์คำ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
66 6321000105 นกั โทษหญงิ รตั นนาภรณ์ สะมะแอ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
67 6321000114 นกั โทษหญงิ นูรู มะสาแม 3 3 9 6 6 20 6 50 /
68 6321000123 นักโทษหญิงสุกานดา ดาโอะ๊ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
69 6321000150 นักโทษหญิงรัชนี หลังปูเต๊ะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
70 6321000169 นักโทษหญิงฟาซียะห์ อารงค์ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
71 6321000178 นกั โทษหญงิ รอฮานา ตาเห 3 3 9 6 6 20 6 50 /
72 6321000187 นกั โทษชายจำนง เกตภุ ู่ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
73 6321000196 นักโทษชายมะรอโซ จิยอื แร 3 3 9 6 6 20 6 50 /
74 6321000208 นกั โทษชายฮัสบเู ลาะห์ อาแด 3 3 9 6 6 20 6 50 /
3 3 9 6 6 20 6 50 /
75 6321000217 นักโทษชายอารีฟ สาแมง็
76 6321000226 นกั โทษชายมนตรี เซ็นหลวง 3 3 9 6 6 20 6 50 /
ระดับมัธยมศกึ ษาตอนต้น 3 3 9 6 6 20 6 50 /
77 6222000525 นักโทษชายรุง่ โรจน์ จนิ ตานนท์ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
78 6222000561 นักโทษชายอาบสั เจะ๊ หะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
79 6222000589 นักโทษชายอนั วา ดอื ราแม 3 3 9 6 6 20 6 50 /
80 6222000628 นักโทษชายมฮู ำหมัด หะยนี ิเลาะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
81 6222000655 นกั โทษชายอาฟนั ดี สะแลแม 3 3 9 6 6 20 6 50 /
82 6222000712 นักโทษชายมสุ ตอพากามาล สาอุ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
83 6222000721 นักโทษชายธวฒั ชยั ชจู บ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
84 6222000749 นกั โทษชายมสู เส็ม ยามา 3 3 9 6 6 20 6 50 /
85 6222000776 นกั โทษชายววิ ฒั น์ อาลี 3 3 9 6 6 20 6 50 /
86 6312000017 นกั โทษชายสกุ รี หะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
87 6312000026 นกั โทษชายอคนิด มามะ
88 6312000231 นักโทษชายซารีฟ เตะ๊ ตานี

รายช่ือผ้ปู ฏบิ ตั โิ ครงการกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพชีวติ

ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ ประ ุชม 3 ั่ชวโมง ผลการ
ป ึรกษา 3 ั่ชวโมง ประเมนิ
อบรมความ ู้รเ ี่กยว ักบ กพช. 9 ่ัชวโมง
อบรมก ื่รองการบาเ ็พญตนฯ 6 ่ัชวโมง ผ มผ หมายเหตุ
ประ ุขมเต ีรยมความพ ้รอม 9 ่ัชวโมง
ดำเ ินนกำรตำมโครงกำร 20 ชั่วโมง
ส ุรปผล 6 ั่ชวโมง
รวม 50 ั่ชวโมง

ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน้ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
89 6312000240 นกั โทษชายมฮู มั มดั สกุ รี แมเร๊าะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
90 6312000268 นักโทษชายนิมสุ ตาฟา ตวนบือซา 3 3 9 6 6 20 6 50 /
91 6312000295 นกั โทษชายฮาแวมงิ เจะ๊ แม 3 3 9 6 6 20 6 50 /
92 6312000325 นักโทษชายอารฟี อสุ มาน 3 3 9 6 6 20 6 50 /
93 6312000352 นักโทษหญงิ รอซีตา ดาโอะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
94 6322000630 นักโทษหญงิ สายสดุ า มณี 3 3 9 6 6 20 6 50 /
95 6322000649 นกั โทษชายแวสะมะแอ สะนิ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
96 6322000658 นักโทษชายสุอาดมั โตะ๊ อแี ม 3 3 9 6 6 20 6 50 /
97 6322000667 นกั โทษชายมฮู ำมดั แมเร๊าะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
98 6322000676 นักโทษชายนิรนั ดร์ นยิ า 3 3 9 6 6 20 6 50 /
99 6322000685 นักโทษชายอาบูฮาเซ็น มะนาวี 3 3 9 6 6 20 6 50 /
100 6322000694 นักโทษชายรอมือลี ใจมันดี 3 3 9 6 6 20 6 50 /
101 6322000706 นกั โทษชายฮาซนั มะดีซู 3 3 9 6 6 20 6 50 /
102 6222000422 นักโทษชายสมคดิ สนทิ ชาติ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
103 6222000459 นักโทษชายอภิเชษฐ ฮามะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
104 6222000477 นักโทษชายอิบรอฮมี บีรู 3 3 9 6 6 20 6 50 /
105 6222000507 นกั โทษชายมฮู ัมหมักลุกมาน มะลี 3 3 9 6 6 20 6 50 /
106 6312000053 นกั โทษชายดอรอฮะ ตอกอ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
107 6312000062 นักโทษชายมะมิง หะยมี ะดาแฮ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
108 6312000138 นกั โทษชายมะลาเซง็ ยโู ซะ๊ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
109 6312000147 นกั โทษชายอาดนัย หะยนี าแว 3 3 9 6 6 20 6 50 /
110 6312000156 นกั โทษชายมนู ิยา อาแวแม 3 3 9 6 6 20 6 50 /
111 6312000174 นักโทษชายคอลา มะดอื เระ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
112 6312000183 นักโทษชายโซฟนั เลาะยา 3 3 9 6 6 20 6 50 /
113 6312000204 นกั โทษชายอับดลุ ย์ มะสูเปง็ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
114 6312001201 นกั โทษชายโนวาฟ สุธางศุ์รตั น์ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
115 6322000724 นกั โทษหญงิ ดารณุ ี ยะปา 3 3 9 6 6 20 6 50 /
116 6322000751 นักโทษชายซอพี เจะ๊ มามะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
117 6322000760 นักโทษชายมะรอมอื ลี ฮาแวกาปง

รายช่ือผ้ปู ฏบิ ตั ิโครงการกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพชีวติ

ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ ประ ุชม 3 ั่ชวโมง ผลการ
ป ึรกษา 3 ั่ชวโมง ประเมิน
อบรมความ ู้รเ ี่กยว ักบ กพช. 9 ่ัชวโมง
อบรมก ื่รองการบาเ ็พญตนฯ 6 ่ัชวโมง ผ มผ หมายเหตุ
ประ ุขมเต ีรยมความพ ้รอม 9 ่ัชวโมง
ดำเ ินนกำรตำมโครงกำร 20 ชั่วโมง
ส ุรปผล 6 ั่ชวโมง
รวม 50 ั่ชวโมง

ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน้

118 6322000779 นักโทษชายอมั รี มามะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /

119 6322000788 นกั โทษชายซกู มี ัน มะเด็ง 3 3 9 6 6 20 6 50 /
120 6322000797 นกั โทษชายสุไลมาน เจะ๊ แว 3 3 9 6 6 20 6 50 /
121 6322000818 นกั โทษชายนูรูดนิ มดู อ 3 3 9 6 6 20 6 50 /

122 6322000827 นักโทษชายอสู มนั กาเจย์ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
123 6322000836 นกั โทษชายรัฟซนั ดอเล๊าะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /

124 6322002773 นกั โทษชายรสุ ลนั มามะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
125 6422000370 นักโทษชายธีรภัทร กะจิ 3 3 9 6 6 20 6 50 /

126 6422000398 นกั โทษชายมะสาฟยี นั อากาเซง็ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
127 6422000400 นกั โทษหญิงรชั ดาวรรณ สารบรรณ์ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
128 6422000419 นักโทษชายสมมารถ แวยโู ซะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /

129 6422000428 นักโทษหญิงซยี ะ ยะโกะ๊ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
130 6422000437 นักโทษชายรุสดี เจะ๊ ฮะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /

131 6422000446 นกั โทษชายมหู ามดั ซารี มอื ลี 3 3 9 6 6 20 6 50 /
ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย 3 3 9 6 6 20 6 50 /
3 3 9 6 6 20 6 50 /
132 6223000546 นักโทษชายสมาน มลีโนแน

133 6223000573 นกั โทษชายซลู ยั มาน บนิ แฉะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
134 6223000582 นักโทษชายบรู ฮัน มยั ดงิ 3 3 9 6 6 20 6 50 /

135 6223000621 นักโทษชายอับดลุ เลาะ ดาโอ๊ะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /

136 6223000676 นกั โทษชายมฮู มั หมดั ซาฟตั ร์ แวหามะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /

137 6223000685 นกั โทษชายอาลิฟ คอแต 3 3 9 6 6 20 6 50 /
138 6223000694 นักโทษชายฟาฮามี ดาซอ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
139 6223001851 นกั โทษชายแปนดี อูเซง็ 3 3 9 6 6 20 6 50 /

140 6313000038 นักโทษชายมฮู ำมดั ฮัมคา อุสมาน 3 3 9 6 6 20 6 50 /
141 6313000056 นักโทษชายซูกัรดี หะยีสะอะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /

142 6313000092 นักโทษชายเดะมาน มะลี 3 3 9 6 6 20 6 50 /
143 6313000113 นกั โทษชายอสุ มาน กดู สุ 3 3 9 6 6 20 6 50 /

144 6323000295 นักโทษหญิงศริ กิ านต์ กงิ่ แก้ว 3 3 9 6 6 20 6 50 /

รายชื่อผ้ปู ฏิบตั ิโครงการกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพชีวติ

ที่ รหสั นักศึกษา ช่ือ-สกลุ ประ ุชม 3 ั่ชวโมง ผลการ
ป ึรกษา 3 ั่ชวโมง ประเมิน
อบรมความ ู้รเ ี่กยว ักบ กพช. 9 ่ัชวโมง
อบรมก ื่รองการบาเ ็พญตนฯ 6 ่ัชวโมง ผ มผ หมายเหตุ
ประ ุขมเต ีรยมความพ ้รอม 9 ่ัชวโมง
ดำเ ินนกำรตำมโครงกำร 20 ชั่วโมง
ส ุรปผล 6 ั่ชวโมง
รวม 50 ั่ชวโมง

ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 3 3 9 6 6 20 6 50 /
145 6323000307 นักโทษหญิงซไู บดะห์ ตาเละ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
146 6323000316 นกั โทษหญงิ ญรู ีดา ลฆี ะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
147 6323000334 นกั โทษชายมฮู ำมดั ยาฮารี บกู ุ๊ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
148 6323000343 นักโทษชายธวชั ชยั แดงเพง็ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
149 6323000352 นักโทษชายฮานาปี มอื เยาะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
150 6323000361 นกั โทษชายประพนั ธ์ พทุ ธพงษ์ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
151 6323000370 นกั โทษชายฮากมิ สะอิ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
152 6323000389 นักโทษชายมฮู ัมหมดั โซฟี เจะโซะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
153 6323000398 นักโทษชายธราพร พลกูล 3 3 9 6 6 20 6 50 /
154 6323000419 นกั โทษชายซไู ฮมิง บากา 3 3 9 6 6 20 6 50 /
155 6323000428 นกั โทษชายอัลฟารุก เปาะเลา๊ ะ 3 3 9 6 6 20 6 50 /
156 6423000104 นกั โทษชายมะซอบือรี กรือสง 3 3 9 6 6 20 6 50 /
157 6423000113 นักโทษชายมฮู มํ หมดั อารสี เจ๊ะแม 3 3 9 6 6 20 6 50 /
158 6423000122 นักโทษชายไพรัช ดารามานะ

ลงชอื่ ……………………………ประธานโครงการ
( นายโซฟัน เลาะยา )

รปู ภาพการกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพชีวติ
โครงการบำเพญ็ สาธารณะประโยชน์รอบบริเวณเรอื นจำจงั หวดั นราธวิ าส
Click to View FlipBook Version