The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thsp.thoun, 2022-07-08 23:46:01

1.1

1.1

การพัฒนา
แอปพลเิ คชนั

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

1. นั กเรียนสามารถอธิบายความสาคัญและ
กระบวนการพัฒนาแอปพลเิ คชัน

2. นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น จั ด ล า ดั บ
ความสาคัญและติดตามความก้าวหน้ า
ของงานในการพัฒนาแอปพลเิ คชัน

สารวจความรูก้ อ่ นเรยี น

การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย
เป็นองค์ประกอบหน่ึ งของแนวคิดเชิง
คานวณ ถูกต้องหรอื ไม่ ?

สารวจความรูก้ ่อนเรยี น

การคิดเชิงนามธรรม เป็นการแยก
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท่ี ส า คั ญ ข อ ง ปั ญ ห า อ อ ก จ า ก
ส่วนท่ีไม่จาเป็น ถูกต้องหรอื ไม่ ?

สารวจความรูก้ ่อนเรยี น

อัลกอริทึม เป็ นกระ บว นกา รห า
ค า ต อ บ ใ ห้ บุ ค ค ล ห รื อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
สามารถนาไปปฏิบัติตามเพ่ือแก้ปัญหาได้
ถูกต้องหรอื ไม่ ?

ทบทวนความรูก้ อ่ นเรยี น

ใ น บ ท เ รี ย น น้ี นั ก เ รี ย น จ ะ ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง
กระบวนการท่ีสาคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
รวมถึงตัวอย่างเคร่ืองมือท่ีสามารถนามาประยุกต์
ในการวางแผน ติดตาม และสื่ อสารกันระหว่างผู้
รว่ มพัฒนาไดส้ ะดวกและมีประสิทธภิ าพ

ทบทวนความรูก้ อ่ นเรยี น

การพัฒนาแอปพลิเคชั่น หรือซอฟต์แวร์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ นั้ น อ า จ ท า ไ ด้ โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว ทาให้สามารถเร่ิมต้นได้
ง่ า ย แ ต ก ต่ า ง จ า ก ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง
วิศวกรรมอ่ืนๆ ท่ีต้องการแรงงานและเคร่ืองจักร
จานวนมาก เช่น การผลิตรถยนต์ ยานพาหนะ
ส่ิงกอ่ สรา้ งขนาดใหญ่

ทบทวนความรูก้ อ่ นเรยี น

อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันนั้ นอาจมี
ความซบั ซอ้ นมาก ดังนั้ นการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ที่ดีต้องมีการวางแผนการดาเนิ นการอย่างเป็น
ร ะ บ บ โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ย่ิ ง ใ น ก า ร พั ฒ น า
แอปพลเิ คชนั่ ทม่ี ีผรู้ ว่ มพัฒนาหลายคน ไม่เช่นนั้ น
อาจทาให้เกดิ ความล้มเหลวได้

การพัฒนาแอปพลเิ คชนั

ก า ร พั ฒ น า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ทางซอฟต์แวร์นั้ น สามารถนา
กระบวนการทางวิศวกรรมท่ใี ชใ้ นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นมาประยุกต์ใช้เพ่ือวาง
แผนการดาเนิ นงาน ซ่งึ มขี ั้นตอนทวั่ ไปดังน้ี

ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลเิ คชนั

1.การศึ กษาความต้องการ
2.การออกแบบ
3. การลงมือพัฒนา
4.การทดสอบ

ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลเิ คชนั

1.การศึกษาความตอ้ งการ

แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น ถู ก ส ร้ า ง ข้ึ น ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ เ พื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า
ของลูกค้าหรือผู้ใช้ ผู้พัฒนาต้องทราบความต้องการหรือปัญหาก่อน
ดาเนิ นการออกแบบ ซ่ึงจะได้ข้อกาหนดที่เป็นคุณสมบัติต่างๆ ของ
แอปพลิเคชั่น ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีต้องอาศั ยประสบการณ์ ของผู้พัฒนา
เพ่ือให้ได้ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้ที่แท้จริง เพราะอาจมีการ
ส่ือสารความตอ้ งการทค่ี ลาดเคล่อื น

ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลเิ คชนั

2.การออกแบบ

เป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซ่ึงค่อนข้างมีความ
ซับซ้อนและมีรายละเอียดจานวนมาก ต้องอาศั ยแนวคิดเชิงคานวณมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบอย่างเป็นระบบ ผลจากการออกแบบจะได้
เป็นโครงร่างของแอปพลิเคชั่นท่ีมีส่ วนประกอบย่อยท่ีมีการกาหนด
หน้ าทก่ี ารทางานไว้

ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลเิ คชนั

3. การลงมือพัฒนา

ผพู้ ัฒนาหรอื โปรแกรมเมอร์ (programmer) ลงมือเขียนคาสั่งใน
ส่ วนประกอบย่อยท่ีได้ออกแบบไว้ ซ่ึงอาจพบข้อจากัดหรือข้อบกพร่อง
จากขั้นตอนการออกแบบ หรือขั้นตอนศึ กษาความต้องการ จึงเป็นเร่ือง
ปกตทิ ตี่ อ้ งยอ้ นกลับไปแกไ้ ขการออกแบบหรอื ศึกษาความต้องการ

ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลเิ คชนั

4.การทดสอบ

เป็นการตรวจสอบคุณภาพของแอปพลเิ คชัน่ เพ่ือค้นหาข้อผดิ พลาด
ท่ีมีอยู่ระหว่างที่แอปพลิเคชั่นทางาน และสร้างความมั่นใจแอปพลิเคชั่น
ทางานได้ถูกต้องและตรงความต้องการอย่างแท้จริง หากพบข้อผิดพลาด
ต้องทาการปรับปรุ ง แก้ไข และทดสอบซา้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ระหวา่ งการใช้งานจรงิ ซ่งึ อาจทาให้เกดิ ความเสียหายอยา่ งรุนแรงตามมา

การพัฒนาแอปพลเิ คชนั

ในแตล่ ะขั้นตอนนั้น สามารถย้อนกลับไป
ป รั บ แ ก้ ไ ข ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ ใ น ขั้ น ต อ น ก่ อ น ห น้ า
โดยเฉพาะในกรณี ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้มีส่ วนร่วมใน
แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น จ ะ ท า ใ ห้
กาหนดความต้องการของแอปพลิเคชัน่ ไดช้ ัดเจน
ม า ก ย่ิ ง ข้ึ น แ ล ะ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ท่ี มี
ความสามารถตรงกบั ตอ้ งการโดยแทจ้ รงิ


Click to View FlipBook Version