The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nfeeast_chamrak, 2021-04-24 11:38:01

วิชาสุขศึกษาพลศึกษาม.ปลาย

การถนอมอาหารแบบแห้ง

คำนำ

หนงั สอื เรียนสำระทกั ษะกำรดำเนินชีวิต รำยวชิ ำสุขศึกษำ พลศึกษำ ระดบั มัธยมศกึ ษำตอนปลำย
รหัสวิชำ ทช 31002 เป็นหนงั สอื ที่จัดทำขึ้นเพอ่ื ให้นักศึกษำไดเ้ รยี นรเู้ ก่ียวกับกำรถนอมอำหำรโดยกำรทำ
ใหแ้ หง้ และสำมำรถใหผ้ เู้ รียนศึกษำเน้ือหำแบบออนไลนไ์ ด้ หวังเปน็ อย่ำงย่งิ วำ่ จะมปี ระโยชนต์ อ่ ผ้สู นใจ

กศน.ตำบลชำรำก

สำรบัญ หน้ำ

คำนำ ข
สำรบัญ 1
อำชีพจำหน่ำยอำหำรสำเรจ็ รปู ตำมหลักสขุ ำภบิ ำล 2
กำรถนอมอำหำรโดยกำรทำใหแ้ ห้ง 3
แบบทดสอบ 5
เฉลยแบบทดสอบ 7
กจิ กรรมท้ำยบทเรยี น 8
บรรณำนกุ รม 9
คณะผ้จู ัดทำ

อำชพี จำหนำ่ ยอำหำรสำเรจ็ รปู ตำมหลักสขุ ำภบิ ำล

อำชพี จำหนำ่ ยอำหำรสำเรจ็ รปู ตำมหลกั สขุ ำภบิ ำล

อำชีพจำหน่ำยอำหำรสำเร็จรปู คือ กระบวนกำรเคล่ือนย้ำยผลิตภัณฑจ์ ำกผผู้ ลิตอำหำรสำเร็จรูป
ไปยงั ผ้บู รโิ ภค โดยคำนึงหลักสุขำภิบำล ต้งั แต่ข้ันตอนกำรผลติ กำรบรรจุหบี หอ่ บรรจุภณั ฑ์ กำรขนส่งและ
กำรจดั เก็บเพือ่ รอจำหน่ำย กระท่ังผลิตภัณฑ์ถึงผ้บู รโิ ภค
ตลำดผลิตภณั ฑ์อำหำรสำเรจ็ รปู

1. ตลำดภำยในประเทศ
2. ตลำดระหว่ำงประเทศระดบั อำเซยี น
3. ตลำดระหวำ่ งประเทศระดบั ภมู ภิ ำคอืน่ ทว่ั โลก
สว่ นประสมทำงกำรตลำดสำหรบั ผลติ ภัณฑอ์ ำหำรสำเร็จรปู หมำยถึง กำรดำเนนิ งำนเกยี่ วกับกำร
ผลิต กำรจำหน่ำย กำรกำหนดรำคำ และกำรส่งเสรมิ กำรขำยได้สดั สว่ นกนั เหมำะสมกบั ควำมตอ้ งกำรของ
ลกู คำ้ สภำพกำรแขง่ ขนั และสอดคลอ้ งกับควำมตอ้ งกำรของสังคม (หรือเรียกวำ่ 4Ps)
1. Product หมำยถึง ผลติ ภัณฑ์อำหำรสำเรจ็ รปู ถกู หลกั สุขำภบิ ำลและตรงตำมควำมต้องกำรของ
ลกู คำ้
2. Price หมำยถงึ รำคำมีควำมเหมำะสม ลูกคำ้ พงึ พอใจและยอมรบั
3. Place หมำยถงึ กำรจดั จำหน่ำยโดยพจิ ำรณำช่องทำงกำรจำหน่ำย หรือขำยผ่ำนคนกลำง
หรอื พิจำรณำกำรขนส่งว่ำมีบทบำทในกำรแจกตัวอยำ่ งสนิ คำ้ ไดอ้ ย่ำงไร หรือข้ันตอนกำรเกบ็ รกั ษำเพื่อรอ
จำหน่ำย ทง้ั น้ีต้องคำนึงถึงหลกั สขุ ำภบิ ำล
4. Promotion หมำยถงึ กำรสง่ เสริมกำรตลำด กำรใช้ส่ือต่ำง ๆ ใหเ้ หมำะสมกบั ตลำดเปำ้ หมำย
หรือกำรส่อื สำรใหล้ ูกคำ้ ได้ทรำบสถำนทจี่ ดั จำหนำ่ ยสินคำ้ รำคำ ซงึ่ ประกอบดว้ ยกระบวนกำร คือ กำรขำย
โดยใช้พนักงำนขำย กำรส่งเสริมกำรขำยดว้ ยวิธีกำรแจกของตัวอย่ำง แจกคปู อง ของแถม กำรใช้แสตมป์
เพ่อื แลกสนิ คำ้ ตลอดจนกำรให้รำงวลั ต่ำง ๆ และกำรประชำสมั พันธ์

กำรถนอมอำหำรโดยกำรอบแหง้

กำรอบแหง้ เปน็ วธิ ีกำรถนอมอำหำรโดยลดควำมช้นื ของอำหำรดว้ ยกำรระเหยน้ำ ด้วยกำรอบแหง้
กำรทอด หรอื กำรระเหดิ นำ้ ส่วนใหญ่ในอำหำรออกมำโดยท่ีกระบวนกำรอบแหง้ จะนยิ มใชเ้ คร่ืองเป็นตวั ชว่ ย
ใหไ้ ดผ้ ลลัพธ์ท่ีดีมำกขึ้น

อำหำรทผี่ ่ำนกระบวนกำรอบแห้ง สำมำรถเกบ็ ได้นำนโดยปรำศจำกสำรกนั บูด นบั วำ่ เปน็ วธิ กี ำร
ถนอมอำหำรทนี่ ยิ มใชม้ ำกทสี่ ดุ เลยก็วำ่ ได้

น่จี งึ เป็นเหตุผลที่ Montecore Snacks ใชก้ ระบวนกำรน้ีกบั ผลิตภัณฑ์ Highlands Jerky เน้อื หมู
และเน้ือวัวอบแห้งสไตล์อเมริกนั ของเรำ โดยใชค้ วำมรอ้ นต่ำในกำรอบแหง้ เปน็ เวลำ 18-22 ชั่วโมง เพื่อรดี
น้ำและไขมันออกให้ได้มำกทีส่ ดุ

ประโยชน์จำกกำรอบแห้งอำหำร
– มอี ำยกุ ำรเกบ็ รักษำได้ยำวนำน
– ปลอดภัย ไรส้ ำรกนั บดู
– สำมำรถเลือกใชภ้ ำชนะบรรจุทีม่ รี ำคำถูกได้ แต่ต้องคัดสรรบรรจุภณั ฑท์ ่มี ีกำรดดู ออกซิเจนและควำมช้ืน
ออกไป
– สะดวกในกำรขนสง่ หรอื พกพำ โดยทไี่ ม่ตอ้ งกังวลว่ำจะหกเลอะเทอะ
– เป็นวธิ ที ีไ่ มส่ ง่ ผลกระทบต่อสำรอำหำรที่ใหพ้ ลงั งำนแกร่ ำ่ งกำย
กำรถนอมอำหำรโดยตำกแหง้
เป็นวธิ กี ำรท่ีงำ่ ยและประหยัดมำกทส่ี ุด ใช้ได้กบั อำหำรประเภทเน้อื สตั ว์ ผักและผลไม้ เปน็ วิธที ี่ทำให้
อำหำรหมดควำมชื้นหรือหลงเหลอื อยู่เพียงเลก็ น้อย โดยกำรนำนำ้ หรอื ควำมชื้นออกจำกอำหำรใหม้ ำกทส่ี ุด

แบบทดสอบ

ขอ้ ท่ี 1)
กำรถนอมอำหำร หมำยถงึ ขอ้ ใด ?

ก. กำรปรงุ แตง่ อำหำรใหไ้ ดร้ สชำดทแี่ ปลกใหม่
ข. กำรปรงุ แตง่ อำหำรใหไ้ ดล้ กั ษณะทแ่ี ปลกไปกวำ่ เดมิ
ค. กำรยดื ระยะเวลำกำรเกบ็ อำหำรชนดิ นน้ั
ง. ไมม่ ขี อ้ ใดถกู

ข้อที่ 2)
ข้อใดเปน็ กำรถนอมอำหำร ?

ก. แกงเผด็
ข. ไขเ่ คม็
ค. แกงจดื
ง. ไขล่ กู เขย

ข้อท่ี 3)
อำหำรทน่ี ำมำถนอม สำรทใี่ ชส้ ว่ นมำกคอื ขอ้ ใด ?

ก. เกลอื
ข. นำ้ ตำล
ค. นำ้ ปลำ
ง. ขอ้ ก. และ ข้อ ข. ถกู

ขอ้ ท่ี 4)
เชอื้ โรคในขอ้ ใด ทที่ ำใหอ้ ำหำรเนำ่ เสยี ?

ก. เชอ้ื รำ
ข. เชื้อจุลินทรีย์
ค. เชือ้ แบคทเี รยี
ง. ถูกทกุ ข้อ

ขอ้ ที่ 5)
กำรถนอมอำหำรทมี่ คี ำ่ ใชจ้ ำ่ ยสูงทสี่ ดุ คอื ขอ้ ใด

ก. กำรดอง
ข. กำรเช่ือม
ค. กำรรมควนั
ง. กำรฉำยรังสี

เฉลยแบบทดสอบ

ข้อที่ 1)
กำรถนอมอำหำร หมำยถงึ ขอ้ ใด
ก. ตอบขอ้ นี้ผิด ผู้เรยี นยงั ไมเ่ ขำ้ ใจเน้อื หำกลับไปทบทวนอกี คร้งั
ข. ตอบข้อนผี้ ิด ผู้เรยี นยังไม่เขำ้ ใจเนื้อหำกลับไปทบทวนอกี ครั้ง
ค. ตอบขอ้ นถ้ี กู ผเู้ รยี นเขำ้ ใจเนอ้ื หำ
ง.ตอบขอ้ นี้ผดิ ผเู้ รียนยงั ไม่เข้ำใจเนื้อหำกลบั ไปทบทวนอกี คร้ัง
ขอ้ ที่ 2)
ข้อใดเปน็ กำรถนอมอำหำร
ก. ตอบข้อนผ้ี ิด ผเู้ รียนยังไม่เข้ำใจเน้อื หำกลบั ไปทบทวนอกี ครง้ั
ข. ตอบขอ้ นถ้ี กู ผเู้ รยี นเขำ้ ใจเนื้อหำ
ค. ตอบข้อน้ผี ิด ผูเ้ รยี นยงั ไมเ่ ข้ำใจเนอ้ื หำกลับไปทบทวนอีกครง้ั
ง.ตอบข้อนผี้ ิด ผ้เู รียนยังไม่เข้ำใจเนือ้ หำกลบั ไปทบทวนอีกครงั้
ขอ้ ที่ 3)
อำหำรทน่ี ำมำถนอม สำรทใ่ี ชส้ ว่ นมำกคอื ขอ้ ใด
ก. ตอบขอ้ น้ผี ดิ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขำ้ ใจเนอ้ื หำกลบั ไปทบทวนอกี ครั้ง
ข. ตอบขอ้ นีผ้ ิด ผเู้ รยี นยังไม่เข้ำใจเน้อื หำกลับไปทบทวนอกี ครัง้
ค. ตอบข้อนี้ผดิ ผเู้ รียนยังไมเ่ ข้ำใจเนื้อหำกลับไปทบทวนอกี ครง้ั
ง.ตอบขอ้ นถ้ี กู ผเู้ รยี นเขำ้ ใจเนอื้ หำ

ขอ้ ท่ี 4)
เชอ้ื โรคในขอ้ ใด ทท่ี ำใหอ้ ำหำรเนำ่ เสยี
ก. ตอบขอ้ น้ผี ิด ผู้เรียนยงั ไมเ่ ขำ้ ใจเนื้อหำกลบั ไปทบทวนอีกครง้ั
ข. ตอบขอ้ นผี้ ิด ผเู้ รยี นยงั ไม่เขำ้ ใจเนอ้ื หำกลบั ไปทบทวนอีกครง้ั
ค. ตอบข้อนี้ผดิ ผู้เรียนยังไมเ่ ขำ้ ใจเน้อื หำกลับไปทบทวนอีกคร้ัง
ง.ตอบขอ้ นถี้ กู ผเู้ รยี นเขำ้ ใจเนอ้ื หำ

ขอ้ ท่ี 5)
กำรถนอมอำหำรทมี่ คี ำ่ ใชจ้ ำ่ ยสงู ทส่ี ดุ คอื ขอ้ ใด
ก. ตอบขอ้ นีผ้ ิด ผเู้ รยี นยงั ไม่เขำ้ ใจเน้อื หำกลับไปทบทวนอกี ครง้ั
ข. ตอบขอ้ น้ผี ดิ ผู้เรียนยงั ไมเ่ ขำ้ ใจเน้อื หำกลบั ไปทบทวนอีกครง้ั
ค. ตอบข้อนี้ผดิ ผเู้ รยี นยังไม่เขำ้ ใจเน้ือหำกลับไปทบทวนอกี ครงั้
ง.ตอบขอ้ นถี้ กู ผเู้ รยี นเขำ้ ใจเนอ้ื หำ

กจิ กรรมทำ้ ยบทเรยี น

ใหน้ ักศึกษำยกตวั อยำ่ งกำรถนอมอำหำรแบบแหง้ ตำมทนี่ ักศกึ เรียนสนใจ
แลว้ เขียนลงบนกระดำษขนำด A 4 แลว้ ถำ่ ยรปู สง่ งำนใหค้ รทู ำงกลุ่มไลน์

ใหน้ กั เรยี นทำแบบประเมนิ เมอ่ื เสรจ็ สน้ิ กำรเรยี นรู้
ลงิ คแ์ บบประเมนิ

https://forms.gle/ZbbbJvJHZgd3WkaY7

บรรณำนกุ รม

กำรถนอมอำหำรโดยกำรทำใหแ้ หง้ http://gg.gg/p5j7l เมื่อวนั ที่ 10 กมุ ภำพนั ธ์ 2564

คณะผจู้ ดั ทำ

ทป่ี รกึ ษำ ผู้อำนวยกำร กศน.อำเภอเมอื งตรำด
นำยเฉลมิ พล พวงทอง ครผู ชู้ ่วย
นำงสำวหงสฟ์ ้ำ ปัสบำล ครอู ำสำสมัครฯ
นำงสำวปวีณำ ก้องสนน่ั
ครู กศน.ตำบล
รวบรวมขอ้ มลู /รปู เลม่
นำงสำวณฐั ภัสสร สินทรำวิวัฒน์
Click to View FlipBook Version