The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

6.วิจัยในชั้นเรียน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นอกใจแต่ ไม่นอกกาย, 2022-09-15 22:20:23

6.วิจัยในชั้นเรียน

6.วิจัยในชั้นเรียน

วิจยั ในช้นั เรยี น : รายวชิ าชมุ นุมแบดมินตัน
เรอื่ ง ทักษะเบือ้ งต้นแบดมนิ ตัน
ผวู้ ิจัย นายอภิชาติ มุงธิสาร ตำแหน่ง ครู

ความเปน็ มาของงานวิจยั
การจัดการเรยี นการสอนในรายวิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลกิ ภาพ (แบดมนิ ตัน) เป็นการจัดการเรยี นการสอน
เพื่อตอบสนองงานนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้ งการให้เยาวชนมีสุขภาพท่ดี ี ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในการเรยี นการสอนภาคเรียนที่ 1/2565 น้ีมกี ลุ่มนกั เรียน ม.1- 3 ชมุ นมุ แบดมินตนั ทีไ่ ด้เรียน เกิด
ความสนกุ สนาน เกิดผลท่ีดีต่อรา่ งกายตนเอง และยงั ไดร้ ว่ มกนั ปฏบิ ัตงิ านเปน็ ทมี เพ่อื พัฒนาในดา้ นอารมณ์
สังคม ของตัวนกั เรียนเอง ได้มกี ารฝึกซ้อมในทกั ษะต่างๆ ของกรีฑา เปน็ พื้นฐานในการนำไปเล่นในเกมการ
แขง่ ขนั ต่อไป ซงึ่ จากการเรียนการสอนครัง้ นี้ พบวา่ มีนักเรียน ม.1- 3 ชมุ นมุ แบดมินตัน จำนวน 4 คน ที่ยงั ไม่
มที ักษะการเล่นแบดมนิ ตันเบ้ืองต้นในการเรยี นแบดมินตนั เป็นสาเหตุทำให้ตนเองเรยี นไมท่ นั เพื่อนในกลมุ่
ตนเอง จากสาเหตุตรงนขี้ ้าพเจา้ ได้ทำ การซักถามโดยการสนทนากับตัวนกั เรยี น 4 คน พบว่ามอี ยู่ 4 สาเหตุ
ใหญ่ๆ คอื
1. ไม่มคี วามถนดั ในการเล่นแบดมินตัน
2. ไมเ่ คยไดฝ้ ึกซ้อมอย่างถูกวิธกี ารตามหลกั
3. ไมม่ ีพน้ื ฐานด้านกีฬา
4. ไม่เคยฝกึ ซ้อมตามแบบฝึกทถ่ี กู ต้อง
นั้นหมายถึงสาเหตุหลักใหญข่ องตัวนกั เรียนที่พบว่าไมส่ ามารถเล่นแบดมนิ ตนั ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลไปยงั
การจดั การเรียนการสอนในวิชาชุมนุมแบดมนิ ตนั ระดบั พื้นฐาน และตอ้ งนำไปวิเคราะหเ์ ปน็ แนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มากขน้ึ ขา้ พเจา้ จงึ เห็นวา่ การค้นพบปญั หาในเร่ืองของรายวชิ าแบดมนิ ตัน เกิดการ
พฒั นาด้านพลศึกษาได้อยา่ งถูกต้องโดยใชเ้ ครื่องมอื งานวิจยั ในชน้ั เรียน

วัตถปุ ระสงค์และเป้าหมายของการวจิ ัย
1. เพอ่ื แก้ปัญหาการขาดทกั ษะท่ีถูกต้องในการว่ิง ในการเรียนชมุ นุมกรฑี าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ดว้ ยวธิ กี ารฝกึ
ทำซำ้ ๆ ของนกั เรยี น ม.1- 3 ชมุ นุมแบดมนิ ตนั

วิธีดำเนินงานวจิ ยั
กลมุ่ เป้าหมาย
กลุ ม่ เป้าหมายในการวจิ ยั ครง้ั นี้ คอื นักเรียนชมุ นมุ แบดมินตัน จำนวน 4 คน ทขี่ าดทักษะเบื้องต้นในการเลน่
แบดมนิ ตนั ในการเรยี นชมุ นมุ แบดมนิ ตนั

เครอ่ื งมือในงานวิจยั
1. ตารางโปรแกรมสำหรบั ฝกึ ปฏบิ ตั ิในการฝกึ หดั ของนักเรียนกลมุ่ เปา้ หมาย
2. แบบบนั ทกึ สำรวจในการฝึกซอ้ มในแต่ละคร้งั ของการเรียนการสอนซงึ่ จะใชเ้ ปน็ เกณฑ์วดั ค่าความกา้ วหน้า
เฉพาะกล่มุ เป้าหมาย

การรวบรวมขอ้ มลู
1. สำรวจจำนวนนักเรยี นในกลุ่มเป้าหมายท่เี ป็นกลมุ่ ตัวอย่างในชว่ งทม่ี ีการเรียนการสอนโดยตรง
2. ผู้วิจัยนำกลุ่มตวั อย่างมาฝึกซ้อมในตารางฝึกซ้อมตามแบบฝกึ หัดทางพลศกึ ษาในกฬี าแบดมินตัน
3. ผ้วู ิจัยนำแบบทดสอบวดั ความก้าวหนา้ ของกลุ่มเปา้ หมายท่มี ปี ัญหาในเรื่องการขาดทักษะการเลน่
แบดมนิ ตนั เบื้องตน้ กล่มุ เป้าหมาย
4. นำผลทไี่ ด้จากการใชแ้ บบทดสอบวัดความก้าวหนา้ มาตรวจนบั ให้คะแนนในหลักเกณฑ์เพ่ือทำการวิเคราะห์
ขอ้ มลู ต่อไป

การวเิ คราะห์ขอ้ มูล
1. นกั เรียนไปฝึกซ้อมในตารางการฝึกซ้อมและจะตอ้ งฝึกซ้อมจำนวน 5 ครัง้ ข้ึนไปจนไปทำ การวัดคา่
ความก้าวหน้าในแบบวดั ค่าความกา้ วหน้า
2. เม่อื นกั เรียนฝกึ ซอ้ มในตารางฝกึ ซ้อมแล้วนกั เรียนจะตอ้ งมาทดสอบวัดคา่ ความก้าวหน้าในตารางวดั คา่
ความกา้ วหนา้ จะมีหลกั เกณฑ์ผ่าน
3. นักเรยี นต้องทำการทดสอบวัดความกา้ วหน้า จานวนครั้งทงั้ หมด 5 ครั้งเกณฑใ์ นการผา่ นจะตอ้ งผา่ นจำนวน
คร้งั ทัง้ หมด 3 คร้งั ถือว่าผา่ นเกณฑ์ตามกำหนด
4. นำผลทีไ่ ด้จากการทดสอบคา่ วัดความกา้ วหนา้ ทกุ ครั้งมาประมวลผลเพ่ือพิจารณาถงึ การพฒั นาการของ
นักเรียนตง้ั แต่ต้นจนถงึ ครง้ั สุดท้ายในการใช้แบบทดสอบวัดค่าความก้าวหน้าและมาพิจารณาว่าผลที่ไดบ้ รรลุ
เปา้ หมายตามที่กำหนดไวไ้ ดห้ รอื ไม่ ซึ่งมีผลการวิจยั ดงั น้ี

ผลของการวิจัย
นักเรียน ชุมนุมแบดมนิ ตนั จำนวน 4 คน ผู้ทีไ่ มม่ ีพื้นฐานการวงิ่ เบ้ืองตน้ ในการเรยี นชมุ นุมแบดมนิ ตนั มจี ำนวน
4 คน หลังทราบข้อมลู ในเร่ืองของตวั นกั เรยี นแลว้ ข้าพเจ้าได้ทำการฝกึ ซ้อมในตารางหลงั เลิกเรยี นและปฏบิ ัติ
ซ้ำๆ กนั หลายๆ รอบผลการฝกึ ซ้อมตวั นกั เรยี น 4 คน มีการพัฒนาตามลำดบั และเมื่อหลังการฝกึ ซ้อมแลว้
นกั เรยี น 4 คน ได้เขา้ ทดสอบวัดคา่ ความกา้ วหนา้ ผลท่ีไดค้ ือตัวนกั เรยี นท้ัง 4 คน มกี ารพัฒนาขน้ึ ตามลาดับได้
ดว้ ยดี สามารถปฏิบัตทิ กั ษะท่ีเกย่ี วขอ้ งกับการเลน่ แบดมนิ ตันไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง

ขอ้ เสนอแนะ

การแก้ไขปัญหาดังกลา่ วข้างต้นต้องทำซ้ำๆเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และครูควรอธบิ ายข้นั ตอนการปฏบิ ัติไปที
ละข้ันตอน


Click to View FlipBook Version