The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ΗΛΙΑΣ-ΤΣΕΧΟΣ-ελευθερες-εξοριες (7)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by imerosart080, 2019-01-01 10:17:58

ΗΛΙΑΣ-ΤΣΕΧΟΣ-ελευθερες-εξοριες (7)

ΗΛΙΑΣ-ΤΣΕΧΟΣ-ελευθερες-εξοριες (7)

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΧΟΣ

ε ελεύθερες ξορίες

Βέρμιο 2019

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΧΟΣ
ελεύθερες εξορίες

Βέρμιο 2019

~2~

Μ Ειίαξ Πζέπμξ γεκκήζεθε ημ 1952 ζημ Γηακκαθμπώνη Κάμοζαξ. Από ημ 1976
έωξ ημ 2001 ζηεκ Αζήκα, δέθα πνόκηα ζημ ''Δόνα Οηνάημο'' 1976-1986
πμνεοηήξ. Οοκενγάζηεθε ζηηξ θηκεμαημγναθηθέξ ηαηκίεξ Ημύκδμονμο, Πδεθηνέιη,
Αγγειόπμοιμο, Δενβμοιάθμο, Ψαννά, Απμονηώηε, Χαναιαμπόπμοιμο, Ομαναγδή,
Ξαθηκηδή, Χμύνζμγιμο θ.ά. Έπεη εθδώζεη 11 πμηεηηθέξ ζοιιμγέξ: "Ένεμε αιήζεηα" -
Ηέδνμξ 1978, "Παγμέκα" - Δημγέκεξ 1980, "Δάθκε πόηαμε" - Δημγέκεξ 1981,
"Ακζέμηα" - Ηέδνμξ 1982, "Πα πάζε πμο θμνάξ" - Θεωνία 1983, "Φωκέξ ζ’ έκα
μμοζείμ / Απνόμπηε ύιε / Ιύζμη ζγμονμί" - Ενηδακόξ 1985, "Δηώνμθμ μέιιμκ" -
Ούγπνμκε Γπμπή 1988, "'Ε ζηαγόκα ή Ωθεακόξ"- 3ε έθδμζε 2011, "Κόμμη
Αθηενώζεωκ" - 2012, ''Πα Νιήζε ημο Γκόξ'' - 2013, ''Αγνηόπμνημ Οηόμα'' -
2015 θαη "Γιεύζενεξ Γλμνίεξ" - Βένμημ 2019 . Νμηήμαηά ημο έπμοκ μειμπμηεζεί
από Πάζμ Γθνμοξ, Θόδωνμ Ακηωκίμο, Οωθνάηε Βόηζθμ θαη έπμοκ μεηαθναζηεί ζηα
αγγιηθά, γενμακηθά. ιηζμοακηθά, αιβακηθά θαη ηηαιηθά. Από ημ 2002 δεμμζημγναθεί
ζε ημπηθέξ εθεμενίδεξ κμμώκ Εμαζίαξ θαη Νέιιαξ. Οηε δωή θαη ημ ένγμ ημο
ακαθένμκηαη ηα κημθημακηέν ημο Ειία Ζωζεθίδε "Από πέηνα θαη πνόκμ" (2009) θαη
"Ή ζηαγόκα ή ωθεακόξ" (2010). Έπεη ακαδείλεη ημ θανάγγη ηεξ Ηνάζηαξ, ηηξ
παηώκηεξ Βενμίμο θαη "Πμ Ιμκμπάηη Πωκ Νεγώκ", ζημ Γηακκαθμπώνη Κάμοζαξ.

~3~

Ψηθιακή έκδοζη
Τηλέθωνα επικοινωνίαρ: 2332051124, 6939699902 & 6909566948
E-mail: [email protected]
Εξώθςλλο - Ππομεηωπίδα: Gjergi Kola
Από ηιρ ζςλλογέρ :Κωνζηανηίνος Φωηιάδη, Akis Empeslidis
Απωγόρ έκδοζηρ : Λάζαπορ Τζάλλαρ

~4~

΢' έλαλ θόζκν πνπ
Γελ δηνξζώλεηαη
Γηα λα καδέςεηο ηελ
Αιήζεηα αύξην
΢ήκεξα θη ερζέο
΋πσο ήζνπλ
Γελ ππάξρεη

~5~

Ιρλνγξαθίεο

Ση είλαη Πνίεζε;
Ζ θάζε ζηηγκή Μέιινληνο
Καη Πνίεκα;
΋ιε ε ζηηγκή Παξειζόληνο
Σεο δσήο πνπ αλ θεύγεη
΢ηνλ ίδην ηόπν λα έξρεηαη

~6~

Όζν ιαδώλεηαη ν θαηξόο πεζαίλεηο

΢ηελ ηζέπε έλα κεζεκέξη
Γελ έρεη απαληήζεηο όζν παο
Μήηε όηαλ επηζηξέθεηο
Να εηηεζνύκε ή
Να καο ληθήζεηο
Άλνημε ειεύζεσο
Γίρσο λα ιηγνζηεύεηο επηπρία ηε δσή
Ζ πνίεζε ηελ πνιιαπιαζηάδεη
Κακέλεο θιέβεο νη ΢θνπξηέο
Καη αίκα από ηνλ ζάλαην
Θάλαηνο έξρεηαη
Καη αλ αξγώ ζπζίαζε κε
Οη θόπνη κνπ έρνπλ γξαθηεί

~7~

Μόλνλ νη πνηεηέο πεζαίλνπλ ζηα πνηήκαηα

Υεηξνλνκίεο ακειέηεηεο
Ζ γλώζε δελ αγαπά
΢ηα ξεθόξ αζιεηέο ξεκάδνπλ

Σν ρξήκα απλαλίδεηαη
Γάκνο επηειίδεηαη
Οη αλαγλώζεηο

Γελ είλαη γνλείο ηα παηδηά
Σα ζρνιεία λα πάλε ζρνιείν
Σα πνηήκαηα αο πάλε λα δνπιέςνπλ

΢πνύδαδε ζπλελλόεζε
Ζ πξνζεπρή έρεη ηέινο
Γιώζζαο βάζαλα πνιιά

Πάεη λα ηειεηώζεη ην πνίεκα
Γελ ζέιεη, δελ πάεη
Σξέρεη λα πξνθηάζεη, αύξην ιέεη

Σόζα θαθά ηάθα ηάθα
΢πνπδαγκέλνη θη ακόξθσηνη
Κνπξειηαζκέλνη

~8~

Θεζζαινλίθε! Σαξάληα ρξόληα απνπζίαο

Με μεθίλεζεο λα γξάθσ
Γελ ιεζκνλώ
Μσξνκάλα, θησρνκάλα, ζθαηνκάλα

Ήξζα λα ζε δσ
Δπηπρώο δελ κε είδεο
Άιιε ζηνλ Βαξδάξε, άιιε ζηα ΚΣΔΛ
Άιιε ζηελ Αξηζηνηέινπο
΢ηελ παξαιία άιιε

Σα θελά ζνπ από ηόηε
Γηόινπ δελ ελνριήζεθαλ
΋κνξθε από θάζε αζθήκηα
Ζ επηπρία ζνπ πιάη
Μα πάληα λα αξλείηαη

΢ε ζπκάκαη λα ζπληνκεύεηο ηε δσή
Μάζεζε δσήο ηνπ Κώινπ
Σν βηβιηνπσιείν Ραγηά θαη ε ππόγα
΢πίηη κνπ

Ο Γηώξγνο ΢αββίδεο, ν Γηώξγνο Ησάλλνπ, λα ιάκπνπλ
Ο Γεκήηξεο Μαξσλίηεο, ν Νηίλνο Υξηζηηαλόπνπινο
Γεκίδνληαο δξόκνπο, ζθαινπάηηα

~9~

Να ζπκάκαη ηε ΢ηξνθή Νεαπόιεσο
Σνλ Γηώξγν αξρηηεθηνλεκέλν

Γελ ζνπ αμίδακε θαη καο αξλήζεθεο
Διπίδα ζε είρακε
Ληκάλη ρακέλσλ ειπίδσλ

Πηθξά ή γιπθά, ζε θηιώ
Με όια ζπκθηιησκέλα

Γεηα θαη ραξά αγάπε κνπ
Γηθηά κνπ!

Ήζεια πνιύ λα κ΄ αγαπήζεηο

~ 10 ~

Τα ιέκε κε ηνλ Σίκν Αλδξνλίδε

΢πλεπήο
Δμνξίζηεθεο
΢ηηο ζενπξγίεο
΢ηελ πξώηε ιέμε ηεο πνηήζεσο
Υπηόο καθξηλόο ρξόλνο
Πνπ δελ ζα κάζνπκε πνπ πάεη
΢ηξόβηινο ζηνπο κύζνπο ηνπ αλζξώπνπ
΋ςεηο δηαζηέιινληαο
Μεησλπκίεο άζισλ
Πνιηηείεο
Υηιίσλ θνκκαηίσλ ζξύςαια
Γηαξθώο εηδώισλ
Βίνπ αγθπξνβόιν πέλζνο
Δπάιιεια αθήγεζεο
Καιώληαο ηε ραξά όπσο ηε ιύπε
Σαγκέλα πνηεηή λα πησρεπζνύλ
Να ρακειώζνπλ πξνζδνθίεο
Σξηζέζηα πιεγή ν πνιηηηζκόο
Σνπ ζηηγκηαίνπ δηαξθώο
Δγρεηξίδηνο δείθηεο
΢πλήζεηεο πξνδίδνληαο
Έκπηζηνπο ζπκνύο

~ 11 ~

Αλαθαιείο
Απ΄ ηα εξείπηα ηεο κλήκεο
Μόλνλ ιέμεηο
Ίζα ίζα λα ρσξνύλ

Να καο πεξηιακβάλνπλ
Αθνύ ζηα πόδηα ην ΄βαιε ε αιεζεία
Να ζβήεη ραξαπγέο
Ζ αθαηάξξηπηε κνξθή ζνπ
Σσλ αξζξώζεσλ άθζαξηνο
Απαξαίηεην ηνπίν αθέξαηνο
Μαξηπξίεο αληερείν
Γίαο εμαθνινπζεηηθόο ιπγκόο

Υαίξε ΢ίκν
Νέε πνηήζεσλ είζνδνη
Αιηξνπηζηή
Σνπ θόζκνπ ηδηαίηεξνο
Παίγλην κε παλνύξγν
Γηάινγνο εγγύο
΋ζσλ νκλύνπλ ην ζώκα
Καη άθνπ:
Ναη ή ΋ρη ε
Εσή επαλάιεςε
Γελ αγαπώ ηηο επαλαιήςεηο

~ 12 ~

Τα ιέκε κε ηνλ Σσηήξε Παζηάθα

Γελ απνθαζίδσ ή αλαπνθάζηζηνο
΢πλζέηεηαη ην πνίεκα
Πνπ κηα αίζζεζε
Σν δπλακώλεη ζύειια θαη
Γελ ιακβάλεη δάλεηα
Γελ επηζπκεί κνπζεία

Γνπιεύεη γιώζζα
Απηνζηηγκήο
Γελ έρεη δεζκό κε θαλόλεο
Οξζνγξαθίεο κεηάθξαζεο
Σν ηέινο εμ αξρήο
Διεπζεξώλεη ην ζθιάβν
Σελ αδπλακία ηνπ θόζκνπ
Βεβαησκέλν αιύπεηα
Πνπ ιηώλεη απαξεγόξεηα
- Γηόινπ νξαηή ε έθδνζε ζνπ

Ναη! Ο Πνηεηήο
΢ηα βάζε Εσήο Θαλάηνπ
Δθπιήζζεη
Τπάξρεη θαύζηκν
Οξγή απηνλνκίαο
Οκηιία αγάικαηνο
Θάλαηνο δηνξηζκέλνο

~ 13 ~

Τα ιέκε κε ηνλ Γεξάζηκν Λνπθάην

Μέγηζζε Πόληηε
Οπξαλίσλ ζξαπζκάησλ
Ζιία θίιε
Καιέο ενξηέο
Καη θηιόηεηαο ζξόηζκα
Τπάξρνπκε επγλσκνζύλε
΋ζν ραίξεη ε πνίεζε
Κη αθνύ καο θαιεί
Πεξλνύκε από ηνλ Άδε
΢θάβνπκε όιν ην κέιινλ
Ίδην είλαη

~ 14 ~

Τα ιέκε κε ηνλ Παληειή Τζαινπρίδε

Πξάκαηα θαη ζάκαηα
Δίζαη ξνθάο; Υάλεηο ηνλ Βνwie
Eίζαη ζθπιάο; Υάλεηο ηνλ Παληειίδε
Δίζαη ξεκπεηόθηινο; Υάλεηο ηνλ Μπάκπε Γθνιέ
Δίζαη Μαξμηζηήο, ηνλ Οπκπέξην Έθν

Υάλεηο απγά θαη παζράιηα
Από ηε κηα ε θπβέξλεζε
Πνδάξεη γηα Αξηζηεξά
Από ηελ άιιε ε Παπαγγειή
Δίζαη θσηνγξαθία;
Πάεη θη ν Γηάλλεο Κπξηαθίδεο

Θέιεηο ΋κεξν, Ζξόδνην
Έδξαλα, θνηηεηέο;
Έθπγαλ ηαμίδη κε ηνλ Μαξσλίηε
Κνξίηζηα ν Μπάξθνπιεο;
Πάεη θαη ε ΢νθία Ρνύκπνπ '' Κνξίηζη ηνπ 17 ''

Νηάξην Φν πιήξσζεο πιήξσζεο
- ΋ια ηα ρεζκέλα -
Λένλαξη Κνέλ πόηε μαλαπάκε Όδξα !

Ση ζέιεηε νξέ βδέιιεο
Βξέρεη πάληα ζαλ ηνλ Κάζηξν
΋ζν είζηε θάησ από νκπξέιεο

~ 15 ~

Γεηα ραξάΓηώξγν Μηραειίδε
Πέηξνο Φπζζνύλ θπζνύλ
Πάεη θη ν Δπζύκεο Βαξιάκεο
Κη ν Σδώξηδ Μάηθνι ν θνκκνπληζηήο
Πέζαλε θη ν Γηώξγνο Μνζρίδεο
Καη ν Θόδσξνο Αλησλίνπ

Πάεη ν ρξόλνο, θνβάηαη
Πέζαλε πνιιέο θνξέο

~ 16 ~

Τα ιέκε κε ηνλ Γεξάζηκν Γελδξηλό

Σνλ είδα αξγά ζηε λύρηα
Γεκόζηα Σειεόξαζε
Δλόο πνπ όηαλ κηιά
Ζ ςπρή ηνπ
Από ηώξα ζηνλ παξάδεηζν

΢ηίρνο ζηνξγή
Υαξά δηάδνζεο
Εσή ζην βνπλό
΢ην ρσξηό ζην ζπίηη ζην ρσξάθη
Πόιεκνο νη ιέμεηο
Αζθώληαο πνίεζε
Βίνο, αλάκεζα ε δόμα

Καη ε Μεηέξα;
Μηα βπδαληηλή εηθόλα
Απ΄ άιινπο θόζκνπο
Με καο θακία ζρέζε
Πνιίηεο πόιεο
Καηαβαζαληζκέλνη
Να ηξακπαιίδεζαη

΢εκαληηθόο
Γελ θακαξώλεη επηηπρίεο
Ο ηειεπηαίνο
΢' απηό ηνλ ηόπν αλαιινηξίσηνο
Σνλ είδα

~ 17 ~

Τα ιέκε κε ηελ Κηθή Γεκνπιά

Αιεζηλά επραξηζηώ
Ζ ραξά λα ζαο δηαβάζσ
Πόζν κε θέξδηζε

Καη θαινί ρνξεπηέο
Καη έμππλνη ηξαγνπδηζηέο
Γηαπεξαζηηθνί θαιπάδνληεο πνηεηέο
Σα πνηήκαηά ζαο
Λίγν ηα γθέκηα νξκεηηθνύ
Πνηακνύ αλ ζθίμεηε
Θ΄ αθνύγεηαη θαιύηεξα
Σν γάξγαξν λεξό ζαο

'' Καη ε αιήζεηα ςέκα είλαη; ''
Φέκα αθόκα θαη ε αιήζεηα;
'' Πσο θαη νη άιινη πηζαλόηεηεο είλαη
Πνπ ζέινπλ λα δήζνπλ; ''
Φέκα θαη ε αιήζεηα '' ΋ηη νπδείο
Μα νπδείο
Θεκέιηα ξίρλεη ζηηο ιέμεηο ; ''

Δπηδνύκε ηειηθά
Υάξε θαη αληίδνην
Παξάγεη ε πνίεζε ζνπ θη ε
Δπγέλεηα ζαο

~ 18 ~

Φύιαηα
Καη δηαθύιαμε ηα άλζε
'' Μηα άιιε ρώξα ιείπεη
Καη ζε πεξίπησζε
Λόγσ όζσλ θαηαζπαξαθηηθώλ
Με θαηαζπάξαμαλ
Μεηαλνήζαηε γηα ηα βηβιία
Πνπ κνπ αθηεξώζαηε
Αγάπεζα
Σα επηζηξέθσ
Με ην ηαρπδξνκείν ησλ '' ιππήζεσλ ''

Έλα παγθάθη είκαη
Άιιε ρώξα

~ 19 ~

Τα ιέκε κε ηελ Αξεηή Γθαλίδνπ

Να ζ' επραξηζηήζσ
Αγξηόρνξην ζηόκα
Βηβιίν αγθαζηώλ
΋κνξθν ζηα άλζε

Ν' απνδνκεί ηε
Λνγηθή ηε γιώζζα
Από εξείπηα σζηόζν

Δπηζπκία λα κείλεηο
Αδηαπξαγκάηεπηνο
Αλαδεηθλύεηαη

΢ηηο νκνξθηέο ε αθνζίσζε
Ζ αγξηάδα ζηε θσλή
Σν θξηηηθό ζνπ βιέκκα
΢ηηθάδα

Θξπκκαηηζκάησλ γιώζζα
Σνικεξά αηξεηηθή
Πνπ αλαγθαηόηεηα γελλά
Δζώηεξν ρνξό
Καη γξάθε γξάθε
΢ηελ πςειή δηαύγεηα ζνπ

~ 20 ~

Τα ιέκε κε ηνλ Παληειή Παληειίδε

- κήλα πξν ζαλαηεθόξνπ αηπρήκαηνο -
ζηε κλήκε ηνπ

Παληέια αλνίγεηο Κπξηαθέο
Σα ιέινπδα πιαηθόξκεο ζηελ πίζηα
Δίκαη ν Παληειίδε
Γελ αλαγλσξίδσ ηε θσλή κνπ
Νηθώ έλαλ ιαό θαη εηηώκαη
Δίκαη ην ιακπξό θνπίδη
Βγαίλσ βόιηα κ' άιια
Α! Μαιαθά σ Μαιάθα
Παηείο ηελ πνίεζε
Υαιί Αιή αιί ρνιή θαη ηξαγνπδάο
Σνλ θόζκν ζηελ πιεγή
Πνπ έπξεπε ηξεηο πίζηεο
Μαδί ζνπ λα θαεί ην Διιελί

~ 21 ~

Τα ιέκε κε ηνλ Πόλην

'' Έξζα πνπιί κ΄ ζελ καραιάο
Έξζα ζελ γεηηνλίαο
Καλείο θη θνπδ' ην όλνκαο ζ'
Ν' αθνύσ ηελ ιαιία ζ' ''
( απόδνζε )
Ήξζα πνπιί κ' ζην καραιά
Ήξζα ζηε γεηηνληά ζνπ
Καλείο ην όλνκα ζνπ δε θσλά
Ν' αθνύσ ηε θσλή ζνπ

~ 22 ~

Τα ιέκε κε ηελ Ίξκα

Λαηξεκέλε κνπ Ίξκα
Σα δπν καο
Καζώο πξνο ζην ηέινο ηεο αγάπεο
Οδεύνπκε

Έρνληαο ειάρηζην ρξόλν
Με ινύδεηο
Υηελίδεηο
Φξνληίδεηο
Με βνιηάξεηο
Γαβγίδνπκε
Γξάθνπκε
Σξεθόκαζηε

΋πνηνο λσξίηεξα θύγεη
Να θιάςεη
Να πηθξνθιάςεη
Πεξηζζόηεξν απ' απηόλ πνπ
Θα κείλεη

~ 23 ~

Τα ιέκε κε ηελ Αζελά Ξαλζίδνπ

Γύξε αγαπεηέ Ζιία
΢κηθξύλνληαο ηε γε
Σν έαξ
Κακβάο θαξπώλ
΢ηα θαξάγγηα ησλ ιέμεσλ
Γόληκνο ρνξόο αηληγκάησλ

Καιείο αλάγθεο ελόο θόζκνπ
Πνπ όινη έπξεπε λα ΄καζηε εθεί

Χθεαλίδεηο ζηαγόλεο
΢ηαγνλνπνηείο σθεαλνύο
Έξρεζαη από αιινύ
Μ΄ όιεο ηηο εηζόδνπο ζηε καζράιε

Κνπάδηα βάζξα
Πεξηπιαλήζεσλ ήξσαο
΋ιν λα δνύκε όιν λα πεζαίλνπκε
Οπξαλόο ηνλ νπξαλό ρακειώλεηο
Γελ επηηξέπεηο λα πεξάζεη ηίπνηα
Καη λα ζε πξνζπεξάζεη

Μεηαιακβάλεηο ηελ αζαλαζία
Πξνθηαίλεη ην παξόλ
΋ζσλ δηςνύλ θειάξηζκα
Κόθθηλνο θαηαθόθθηλνο ζηηο θεξαζηέο
Από αλζό Ζιία ζε αλζό

~ 24 ~

Ππξνηερλήκαηα καδάο
Φέγγνο ηδξώλνληαο
΢ηα ζθνπγγάξηα βνπηώληαο
Ζρεξώο αλακέηξεζε
Αξρήο θαη ηέινπο

Γίλε βαζηά νπξαλόο Αζελά
Πξώηε γνπιηά ην άθπξν
Να κελ έρνπκε αλάγθεο
Πηζαλόηεηεο πνπ ζέινπλ λα δήζνπλ

΢πάληα γηνξηάδεη ε δσή από ραξά
Γελ είλαη αζών ην αίκα

~ 25 ~

Τα ιέκε κε ηνλ Άζξαθ Φαγηάλη

Σα κάηηα καο βγάιακε
Ο ζξήλνο θόλνη ζηα ζθέιεηα
Βγάιακε θάηη θσλνύιεο
Πνηεηέο θη άιινη κεξαία
Α! έγξαςεο θπξίσο
'' Να πεζάλεηο καδί κνπ έια ''

Να πεζάλεηο
Να πεζάλεηο πνηεηή
Να ραξνύλ ηα παηδηά
Σα ζθπιηά ηα ζξαλία
Ζ κάλεο παηέξεο

Να πεζάλεηο πνηεηή
Να ρνξέςνπλ νη Γύζε
Αλαηνιή Βνξηάο Νόηνο Σάθνο
Ζ ζξεζθείεο

Να πεζάλεηο πνηεηή
Οη πνίεζε δελ ζέιεη ζάλαηνλ
Υέζηεο ζην ςσκί ηνπο

Να πεζάλεηο καδί κνπ
Πνηεηήο πνπ είζαη
Φνπξλίδνληαο

( Ζ αλνξζνγξαθία ζηεξίδεη ην πνίεκα)

~ 26 ~

Πίλνληαο ην θιηηδάλη

Βιέπσ δξόκνο παγσκέλνο ε θαξδηά ζνπ
΋ζα θαιά ρξσζηάο έρνπλ ιηώζεη
Σξία άηνκα θαη 10 εθαηνκκύξηα ζε
Θαπκάδνπλ θηύλνληαο
Δπζείεο αλαζηελαγκνί ζε ηξέρνπλ

Σν αύξην καο ζάβεη
Αζών θη αλαζηαίλεηαη
Οη νθζαικνί ζνπ θιείλνπλ
Αλνίγνπλ κε εγσηζκό
Φαξδηά ε εζληθή νδόο
Πξόζερε ζηα Σέκπε

Γάθξπα θξπθά
Σν καληήιη πνλά
Οδύξεζαη
Κη αλ θαηαπηείο ην θιηηδάλη
Απηό ζα ζσζεί

Πηάζε ζηαπξό
΋ρη απηόλ...
Σνλ καησκέλν ζνπ
Καεκέλνη

~ 27 ~

Οη απνπζίεο αθνύλ

Γηαηί απ΄ηνλ θαθέ κνπ
Πίλνπλ Γεκήηξηνο Φώηηνο
Ούξζνπια θέξνληαο λεξά
Οκίριε απισκέλε

Βαξνύλ ηελ Κπξηαθή νη θπλεγνί
Ζ Ίξκα ζηα πόδηα κνπ
Κνπινπξηαζκέλνο ύπλνο

Γηαηί ν Φώηηνο είπε
'' Μπήθεο κόλνο θαη ληαήο
΢ηε κνίξα ζνπ ηελ πνίεζε ''
Καη ν Γεκήηξηνο έηξεμε γηα λα ζσζώ
Υζεο βξάδπ

Καθέο πηθξόκαπξνο
Απ΄ ηα ραξάκαηα
Βαζύο κνλάρνο
Μελ μεκεξώζεη ε γνπιηά
Κη απνπζηάδσ

Γηαηί εκεξνιόγην
΋ηαλ πιεγηάζεη ε θηιία
Καη ηα λεξά ηεο ρακειώλνπλ απ΄ ηηο ζηέγεο
Λύζε ην όλεηξν πνπ ζε θαηάθιπζε
Να ειεπζεξσζεί

~ 28 ~

Ο γάιαλζνο καζηόο

Οκίριε
Τγξόο θαηξόο
΢ην Μνλνπάηη ησλ Πεγώλ
Γάιαλζνη πνιινί
Γίλνληαο ρπκνύο
Ο Δξκήο ζηνλ Οδπζζέα
Από ηελ Κίξθε λα ζσζεί

Μα πάιη γέκηδε ην βάδηζκα ν ρξόλνο
Γαιαλζώλνληαο
Αθνύ
΋ζα ινύινπδα έζηειλε
Πίζσ γπξίδαλ έλα έλα
Άρξεζηε Άγηε Βαιεληίλε
Άρξεζηε

Ακαξηιιίο
Κάζεζαη πιάη κνπ θαη
Γξάθεηο πνηήκαηα
Καη όπσο ρηόληδε
Κύιαγεο ην
Βέξκην αγθάιεο
Εσήξεςα γηα ιίγν
΢απθώ αγθάιηαζα
Καη Λόξθα πνπ εθίιεζα,
Πάληα ζπκόκνπλ ηε δσή
Να κε ζπκάηαη πάληα

~ 29 ~

100.000 επξώ ην πνίεκα βνπιεπηή

Πέθηεη πέθηεη έλα πνίεκα
΢πρλάδεη ζηνλ Πηθξό Καθέ
Υηιηάδεο εθαηό επξώρνξηα νξκά
Απμήζεηο αλαδξνκηθέο ζην πέην
Ση βνπιεπηέο πνηα ιέινπδα
Σεο κάλαο καο γθνκάξηα
Έξρνληαη από πεγέο πιεγέο
Πέθηνπλε ζε αγθάιεο
Οπνύ 'ρνπλ ρξήκαηα πνιιά
Κάξβνπλα αλακκέλεο ζηάρηεο
Έπεζα ζε θαξδηέο ζπκώ
΢ηακάηεζα λα θνηλσλώ
Σόζα θνζηίδεη θάζε πνίεκα
- Γηεγεξηηθά επξώ 100.000 -
Κνθηά λα ζαο μεζθίδεη

~ 30 ~

Ταθεία

Αθξίβαηλαλ
Ζ ζάιηζα
Σα απνξξππαληηθά
Σα ξαδίθηα αλάπνδα
Οη παγίδεο

Δπξώπε
Πνηέ δελ έδσζεο έλα βπδί
Γπν αλ δελ πήξεο

Σειείσλε κνύηξν πνπγγί
Άρλα κε βγάιεηο
Καη όηαλ ξσηνύλ θνπθαξηάξηθν
Ση θαηξό ζα θάλεη
Απάληα
Ή ζα βξέμεη ή ζα ρηνλίζεη
Ή θαιό θαηξό ν θώινο ζαο ζα θάλεη

Γηαηί ζήκεξα ε πνίεζε
Γηαβάδεηαη
Γηα όζα δελ ιέεη
Ή γηαηί, δελ ηα ιέεη

~ 31 ~

Παγθόζκηα Ηκέξα Γ ν π ξ ν π λ ν θ ε θ α ι ή ο
25.3.2016 Αγίεο Βαξβάξεο Ηκαζίαο

Γηαβάζηεθαλ πνηήκαηα
Φηινμελίεο
Πεηάρηεθαλ θαξδηέο ηζηνξίεο
Πέλη΄ έμη γνπξνπλνθεθαιέο ζην δξόκν
Πξνζθπγηθά ξνδάθηλα Ζκαζίαο

Από ηνπο 210 θηλδύλνπο πξόζθπγεο
Οη 150, κελώλ ηξηώλ θαη έσο δέθα ρξόλσλ !

Έρεη ν θαηξόο γπξίζκαηα:
ΖΠΑ 5000 ππξεληθέο θεθαιέο - Β. Κνξέα 5
ΖΠΑ 16 εηζβνιέο ζε άιιεο ρώξεο - Β. Κνξέα 0
ΖΠΑ 500.000 ζύκαηα ακάρσλ - Β. Κνξέα 0
ΖΠΑ 58.000.000 αλαζθάιηζηνη - Β. Κνξέα 0
ΖΠΑ 18.772.300.000.000 ληόιαξ δεκόζην ρξένο- Β. Κνξέα 0

Ξεβξαθσζείηε λνύκεξα
Ση πνίεκα δηαιέμαηε γηα λα πεζάλεηε!

~ 32 ~

Κπδώληα

Κάηη θπδώληα ζάπηζαλ
Κάπνηα καληάηα
Έγεηξε ιαηκόο ηα κύξηζε
Γέκηζαλ εηθόλεο βάζηα

΋ζα δελ ζάπηζαλ
Πσο επσδηάδνπλ
΢ε θνηηνύλ ζε δεηνύλ
΢αλ ζέισ κνηάδαλ

Κη επαίζζεηα
Μειαρξηλή κεγαιόζσκε
Ζ ηειεπηαία κύγα
Σέιε Ννέκβξε
΢θιεξά πνιέκεζε
Μνύληδσζε
΋ιν ην ρεηκώλα
Μάησζε κνύξεο
Καλαπέδεο ΣV
Πνηήκαηα κνλάρα

Κη αλαπάληερα
Έθεξε ζην λνπ ρσξηζκνύο
Με ελζπκνύκελε
Λόγνπο θη αηηίεο

~ 33 ~

Δπηηάθηνο πάληα

Ηδέζηε πσο πίλεη ηνλ θαθέ
O Δζηαπξσκέλνο

Καηόπη νη θαηηλνύιεο
Bιέπνπλ ην θιηηδάλη
Αίκαηα απνραηξεηνύλ
Πηθξά πξνδνκέλα

΢θάδνπλ ην αξλί
Βαζηά ζηα ζπιάρλα
΢νπβιίδνπλ ηελ αιήζεηα
Σνλ πόιεκν
Πεηπρεκέλε γεύζε

Ζ εθθιεζία επινγεί
Σν παξακύζη ζηα παηδηά
Κόθαια δελ αθήλεη

Ξεκπαιηζκέλε θόζκε
Ξπξίζνπ κηα θνξά θη εζύ
΋κνξθνο άληξαο γίλε
Αλόεηε
Ραληίδσ 10 εκέξεο
Γέθα κέξεο ηώξα
΢ε δέθα κέξεο πάιη ζα ξαληίζσ
Ράληηζα
Παινύθη δειεηήξην πνπ θάζηζα

~ 34 ~

Θα πιεξώλνπκε λα καο δηαβάδνπλ

Αλ θξηζνύλ ηα πξσηλάδηθα
Σα κεζεκεξηαλάδηθα
Σα βξαδπλάδηθα
Με ιαρεία
Υηιηάδεο επξώ
Απηνθίλεηα θαη άιια δνιώκαηα
Γηα ηειεζέαζε

Αλ θξηζνύλ νη κηζζνί
Οη ζπληάμεηο ηα θαθελεία ε
Παηδεία
Ζκεξνιόγηα
Πνιηηηζηηθνί ζπιιόγνη θαη
Πσο κε ηη ρακνγειάηε όινη
Ή πνλάηε ...

΢ε ιηγάθη
Αιάληα κάγθεο
Νηεξκπεληέξηζζεο

Θα πιεξώλνπκε λα
Μαο δηαβάδνπλ

~ 35 ~

Μεινπνηώληαο ηελ θνπδίλα

΋ινη καδί
΢ηελ θνπδίλα ζηα πηάηα ζηα κνύζκνπια
΢ηα ιάραλα ιεκόλη
Βάδα ηαςί ηαπί
Μπειθόξ αξάρλεο ζέιηλν
Κάθηνη ισηνί αξρεία
΢παζόληα πξηόληα
Αγπάιηζηα αζεκηθά

΋ια ζηξσκέλα
Πάρλε ζην Σξαπέδη
Αλζίδνπλ θξαληέο
Γέλνπλ ηα γαύξα
Αγξηνπξνπληέο παλέηνηκεο
Ακεηαλόεηε ε Καζζηαλή

Γελ βιέπσ Survivor
Γελ ζέισ ρξήκα
Κύιεζε ακαξηίεο
Γελ λίθεζε ερζξνύο
Φόβηζε θώινπο

Γηαβάδεηε πνίεζε
Με γξάθεηε
Υέζηεο Υέζηξηεο
Έξρεηαη ε άλνημε σο
Να κελ έθπγε πνηέ!

~ 36 ~

Η έξεκνο ηνπ θόζκνπ

Ζ πνίεζε κνπ
Δξήκσζα
Καη δελ μεζθόληζα
Φαληάζνπ

Δίκαη λεξό πνπ
Πίλεη ακαξηίεο θαη
Ρνπθά σο λα
Σεληώλεηαη
Πένο ζαλ πεζαίλεηο

Δίκαη ηξαπέδη
΋ρζε πνπ επσδά
Γηαηί θξπθά
Δκπξόο απιή
Απιή νπίζσ
Μηα θεξαζηά
Δηώλ 32
Κνθθηλίδεη αθόκα
Ζ κάλα πξώηε ζπζθεπάζηξηα ησλ άζηξσλ

~ 37 ~

Ξνθιήκαηα

΢ηακάηεζεο ηνλ πόιεκν;
΢ηακάηεζεο λα γξάθεηο;
Με ζηακαηήζεηο κε
΢ην πην ζηελό ζεκείν θαη βαζύ
Αλαζηελάδεη ην θαξάγγη
Υαιίθηα ακαξησκέλν
Γακςά θπιαθηζκέλν
΢ηακάηεζεο λα ηξσο;
΢ηακάηεζεο κηζζόο;
΢θηέο ππμάξηα θαη
Φσηνγξαθίεο
Γελ έρνπλ εμαίξεζε
΋ια ηα θαζαξά ιεξώλνληαη
Να κε ζε ρσξά ν
Γίρσο ηόπν ηόπνο ζνπ

~ 38 ~

Μάρεο πνπ ζθόησζα

Γελ ζα μαλαληακώζνπλ
Πόιεηο ρσξηά
Υώξεο γεηηόλνη
Πνηάκηα θπιηζηά
Πνπ έδεζα αλζξώπνπο
Ννξβεγία Ηηαιία Διβεηία
ΖΠΑ Αγγιία
΢ε θάζε κνπζείν έθζεηνο
Βηβιίν ηζέπεο
Να κπαίλσ απ' ηα
Παξάζπξα
Να βγαίλσ πόξηα
Μλήκε ζηδεξόδξνκνο
΢ηαζκόο θαη ράξηεο

~ 39 ~

Ωξαίνο κηζζόο

Πνιιέο γπλαίθεο κ'
Δξσηεύηεθαλ
Γύν κε δέζαλ θόκπν

Κάκπνζνη άλδξεο
Δγώ εξαζηήο δύν θνξέο
΋ιν θπιώληαο αύξην
΋ιν ρζεζηλόο

Ση θάζνκαη θαη γξάθσ
Σώξα πνπ πιένλ μεύξσ
Γελ έδεζα όπσο ήζεια

~ 40 ~

Ξέξεη ν Νηνπληάο

΋ζα έρνπλ θύγεη θεύγνπλ
Φεύγνπλ γηα παληνηηλά
΋ρη από ίδηνπο δξόκνπο

΋ζα έρνπλ κείλεη κέλνπλ
Μέλνπλ γηα παληνηηλά
Γελ αθήλνπλ ίρλε

Κάηη μέξεη ν ληνπληάο
Καη θξαηάεη ην καραίξη
Καη ζθνηώλεηαη ν θνληάο

΋ζα επηζηξέθνπλ επηζηξέθνπλ
Δπηζηξέθνπλ ζαλ κσξά
Κιαίλε θαη πνλνύλ γεξά

΋ζα δελ γπξίδνπλ δελ γπξίδνπλ
Γελ γπξίδνπλ ζηάρηεο ζαλ θσηηά
΋ια ήηαλ ηνπ λνηηά

Κάηη μέξεη ν ληνπληάο
Καη θξαηάεη ην καραίξη
Καη ζθνηώλεηαη ν θνληάο

~ 41 ~

Γεπηέξα αιαξγηλή

Βξήθε ην ζπίηη έλα πξσί
Υακήισζε ην κεζεκέξη λα αλεβεί
Κέξαζε θνκκάηηα απιήο
Μεγαισκέλα ζξάςα ή θξάςα

Σαρείεο πνπ θνπβάιεζε
Δθδξνκείο
Γατδάξεο θνηλσλίεο
Να βξνπλ γακπξνύο Γεπηέξα

Καη ζηάζεθεο ηζηνξία
΢πίηη δηώξνθν κε θεξακίδηα
Καζώο πιεζίαδεο

Καη ε πεξίιεςε;
Σέρλεο ρηελίδνπλ ηα κπαιά
Πέθηνπλ αζξόα
Αλνίγνπλ θνκκσηήξηα
Ξαλζά καύξα σρξά
Έλαο ιαόο ρηελάο
Χ! Πόζν ηπρεξόο ζηα θάγθεια

~ 42 ~

Οη ιέμεηο θεύγνπλ όηαλ έξρνληαη

Λέμεηο παξαζύξηα
Ξελνδνρεία

Λέμεηο πνπ δελ αθνύλ
Γελ βιέπνπλ

Λέμεηο ιεζκνλεκέλεο
Να επαλαιακβάλνπλ

Λέμεηο γελνθηόλεο
Ξέλεο ιέμεηο

Λέμεηο πνπ αλ βξαρνύλ
Μνπζθεύεηο

Λέμεηο λεθξέο
Γεκάηεο δηζάθη

Λέμεηο π' αγάπεζαλ
Καη δελ καξάζεθαλ

Μπνύιεο! Παιηθαξίζηα ιέμε
''Πξόζσπνη'' παξεγόξηα

΋ιν ιέσ λα γπξίζσ
Δθεί λα κείλσ, ιέμε

~ 43 ~

Βξνρέο θαη θαηαηγίδεο

Βαζηά πιεκκύξα ε δσή
Μεο ζηε δσή πιεκκύξα
Ρίδεο θνξκνύο θαξπνύο
Βάξθεο λα ηε καδεύνπλ
Εεκίεο πνπ ππέζηελ
Αγξνί αγξνηεκάρηα
Κηήκαηα αγξνθηήκαηα
Αγίαο Φσηεηλήο Ρνδνρσξίνπ
Καηόπηλ ηζρπξώλ βξνρώλ
2016 παξειζόληνο Μήια κίια

~ 44 ~

Τόζεο ζθόλεο κεο ζηηο ηζέπεο

Γελ έρεη
΢θόλεο πηα
΢ηηο πόιεηο
΋ια γίλαλ ζθόλε
Μόλνη

Σα ρσξηά
΢ην ρώκα ζθόλε
΢θόλεο γίλαλ
Καη βξόκα
Σόλνη

Υηππηνύληαη αθόκα
Αλ είκαη o θαιόο πνηεηήο
Μεγάινο, Μέγαο
Μηθξόο θ.ι.π

Νηξνπή ζνπ Σζέρν;
Αθήζεο λα δνπλ
Να παίδνπλ Σξσηθό Πόιεκν
Λεειαηώληαο

~ 45 ~

Έρσ Πνιιά Θπκώ

Με ιίγα ιόγηα
Αλζίδσ ζηηο μεθηίιεο
Σσλ ρσξηώλ
Πόιεσλ
Πξσηεπνπζώλ
Σσλ Πνίεζεο
Καη θνηκσκέλσλ

Υακέλνο δξόκνο πάσ
Πεγή κηιώληαο
Να θέξεζαη θαιά
΋,ηη θη αλ πεηο
Με μέλε δσή ζα πεζάλεηο
Πηθξό ην πνηήξη
Μελ ην θεξλάο θεξαηά
Ζ κάλακνπαξγώληαο
Καηηναύξην

~ 46 ~

Δπηγξάκκαηα Σκίιεο

Γιπθά Αλάγιπθα
Μέιινληα πεξαζκέλα
Βξήθα κηα γσληά
Θεξκά θαη παγσκέλα

Έηζη πεζαίλνπκε
Μεο ζηελ θαιή ραξά
Πνπ δελ καο έλησζε πνηέ
Καη δελ καο έλσζε

΢ηα θάδξα ηα γθξεκλά
Μπαίλσ βγαίλσ πνιιά
΋ζα αλ δήζνπλ κηα κέξα
Μηα κέξα λα δήζσ μαλά

Πνηήκαηα θπινύλ
΢ηδεξόδξνκνη καθξαίλνπλ

Αλ είλαη αίληγκα
Άγαικα λα κείλεηο
Αλ είλαη όλεηξν
Πξαγκαηηθόηεηα λα γίλεηο
Καη αλ καδεύνληαο Εακπνύθν
Όπλνο δελ ζε παίξλεη
Θπκήζνπ κε

~ 47 ~

Άιια εδώ άιια εθεί
΢ην Βέξκην ην ρηόλη Κπξηαθή
΋ζα αγθάιηαζα δελ θηάλνπλ
Καη όζα ζέισ δελ πξνθηάλνπλ

Ζ θαξδηά κνπ είλαη πνπηάλα
Δγώ ηεο ιέσ Ναη
Απηή κνπ ιέεη ΋ρη

~ 48 ~

Η θηιία

΢ε θνηηώ αλζεξά
΢αλ Ξεξνιίβαδν
Ζ αιήζεηα πέξα βνζθά
Γελ θαξπείο
Γελ νκηιείο
Γελ ζπζηάδεζαη
Φηιίαο απέηπρεο
Έγηλεο κόζρνο ζηηεπηόο
Αζπζίαζηνο
Καη ηπθινραύηεο
΢ε θνηηώ ζε θνηηώ
Καη ζπκώλεη ην άικπνπκ

~ 49 ~

Αλζηζκέλε ζπθηά

Πξσί πξσί
΢πγθεληξσκέλε νηθνγέλεηα
Σξέθεη δπν επνρέο
Πνιιά θξνύηα
Άθαξπνο όπσο πεξλώ
Σξειαίλεηαη λα γίλεη πνίεκα
Παζηάδνκαη κε κηα θόξε
Σελ θόβσ
Με ιαηξεύεη
Γακαζθεληέο ρακνγεινύλ
Σα ζηάξθελ θνθθηλνύλ
Οη άκπεινη θεξλνύλ θξαζί
Κειάξπζκα ε πεγή
Αρ! Ση θηαίεη θαη αλαζηελάδνπλ γεύζεηο

~ 50 ~


Click to View FlipBook Version