The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ROSLAN ABDUL RAHIM, 2018-12-31 02:33:35

BUKU PENGURUSAN SKBR 2019

BUKU PENGURUSAN SKBR 2019

DATA PERIBADI i

NAMA
JAWATAN
NO TEL BIMBIT
ALAMAT SEKOLAH
TELEFON
ALAMAT RUMAH
NO. KAD PENGENALAN
NO. GAJI
NO. CUKAI PENDAPATAN
TARIKH LANTIKAN
TARIKH SAH JAWATAN
TARIKH ISYTIHAR HARTA

Orang yang boleh dihubungi jika berlaku kecemasan
NAMA
NO. TELEFON
ALAMAT

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019]

KATA ALUAN GURU BESAR

Assalamualaikum WBT dan salam sejahtera,

Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat
Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat
buku Pengurusan Sekolah 2019 ini disiapkan. Kita
para pendidik di sini masih diberi peluang dan
kesempatan untuk terus bekerja dan menabur bakti
,menyumbang idea dan tenaga demi meneruskan
kelangsungan kemajuan pendidikan negara.
Dengan adanya buku Pengurusan Sekolah 2019 ini
adalah diharapkan ianya menjadi rujukan dan panduan kepada guru-guru
dan staf untuk melaksanakan tugasan dengan lebih terarah dan berkesan.

Bidang pendidikan kini yang kian mencabar, memerlukan setiap
sekolah membina perancangan yang rapi, sistematik dan holistik. Justeru
saya menyeru agar setiap warga SKBR agar sama-sama mengambil
tindakan yang proaktif dalam mendukung misi dan visi sekolah ini serta
aspirasi yang digarap dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013-2025. Di tahun 2019 ini kita berada di gelombang yang kedua yang
membawa hasrat untuk memacu peningkatan sistem. Setiap warga
diharapkan dapat memahami dan menghayati aspirasi ini dan bersamalah
kita bersatu hati dalam semangat kerja secara berpasukan untuk
menjayakan gagasan yang telah ditetapkan oleh kementerian.

Matlamat utama sekolah ialah untuk meningkatkan kualiti
pengurusan dan meningkatkan pencapaian kemenjadian murid ke satu
tahap yang membanggakan dan boleh bersaing di peringkat global.
Pembudayaan TMK dalam pengurusan dan PdPc di bilik darjah khususnya
pengamalan PAK21 akan membantu peningkatan pencapaian akademik,
kokurikulum dan sahsiah murid. Amalan kerja berteraskan MMI diyakini
dapat meningkatkan mutu perkhidmatan dengan harapan KPI sekolah dan
KPI Kementerian Pendidikan Malaysia bergerak seiring dalam menuju
sasaran yang ditetapkan.

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] ii

Akhir kata, semoga sesi persekolahan 2019 ini akan seiring dengan azam
dan tekad bagi meningkatkan kualiti dan profesionalisme diri yang
menuntut kepada perubahan bagi menjamin SKBR akan mencapai prestasi
yang membanggakan dan melakar kejayaan yang gemilang dalam bidang
akademik, kokurikulum dan sahsiah terpuji warganya. Apa-apa pun
cabaran dan tranformasi yang bakal datang kita harus berfikiran positif dan
menerima dengan minda yang terbuka. Dengan kesatuan hati dan
semangat berpasukan untuk mencapai kecemerlangan seperti kata
pepatah “Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat”.

Marilah kita teruskan tekad dan menggandakan usaha untuk tahun 2019 ini
agar SKBR terus cemerlang dalam setiap aspek dan namanya harum
dipersada pendidikan negara.

Sekian, terima kasih dan selamat bertugas.

“TUGAS ITU AMANAH, KERJA ITU IBADAH”

ROSLAN BIN ABDUL RAHIM
Guru Besar

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] iii

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA
SURAT
1. Data Peribadi
2. Kata-kata Aluan Guru Besar SK Bukit Rangin i
3. Isi Kandungan ii
iii-iv
BAHAGIAN A: PERKARA AM
4. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 1
5. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3
6. Visi & Misi Kementerian Pendidikan Malaysia 4
7. Etika Kerja & Prinsip Kerja Kementerian Pendidikan 5

Malaysia 6
8. Hala Tuju SK Bukit Rangin 7
9. Piagam Pelanggan 8
10. Budaya Kerja Sekolah 10
11. Sejarah Sekolah 11
12. Lencana SK Bukit Rangin 12
13. Lagu Sekolah 13
14. Jawatankuasa Pengurusan & Pentadbiran 14
15. Carta Organisasi SK Bukit Rangin 15
16. Carta Organisasi Anggota Kumpulan Pelaksana 16
17. Pelan Sekolah SK Bukit Rangin 17-18
18. Tatacara Perhimpunan Sekolah 19-20
19. Jadual Pengucapan Pentadbir 21-24
20. Jadual Guru Bertugas Mingguan 25
21. Tentatif Guru Bertugas Mingguan 26
22. Guru Penyelaras & Guru Kelas 27
23. Senarai Pentadbir, Guru Kanan Matapelajaran dan
28
Kaunselor 29
24. Maklumat Asas Guru SK Bukit Rangin
25. Maklumat Asas Staf Sokongan 31
32
BAHAGIAN B : TAKWIM 32
26. Perincian Hari Persekolahan 2019 33
27. Cuti Perayaan 2019 33
28. Hari Kelepasan Am 2019
29. Jadual Pembayaran Gaji 2019
30. Tarikh Ujian/ Peperiksaan dan Tarikh penghantaran PBD

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] iv

BIL PERKARA MUKA
SURAT
31. Takwim Perancangan 2019 34-59
32. Jadual Pencerapan Guru, Pemeriksaan Buku Tulis& 60-61

Pemantauan Kokurikulum 63
64-66
BAHAGIAN C : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
33. Carta Fungsi Pengurusan dan Pentadbiran 67
34. Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran 72

BAHAGIAN D : KURIKULUM 75
35. Carta Fungsi Kurikulum 2019 76
36. Jawatankuasa kecil Kurikulum Sekolah 76

BAHAGIAN E : HAL EHWAL MURID 80
37. Carta Fungsi Hal Ehwal Murid 2019 81
38. Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 2019 81
82
Jawatankuasa kecil Hal Ehwal Murid
91-93
BAHAGIAN F : KOKURIKULUM 94-95
39. Carta Fungsi Kokurikulum 2019 96-102
40. Jawatankuasa Kokurikulum 103-104
41. Jawatankuasa PJSK

Jawatankuasa Kecil Kokurikulum

BAHAGIAN G : PELAN STRATEGIK
42. Pelan Strategik Kurikulum
43. Pelan Strategik Hal Ehwal murid
44. Pelan Strategik Kokurikulum
45 Contoh Pelan Operasi

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] v

BAHAGIAN A
PERKARA AM

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] vi

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MALAYSIA 2013 - 2025

URUTAN ANJAKAN TRANSFORMASI

1. GELOMBANG 1 (2013 – 2016) :
Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan
penekanan kepada kemahiran teras.

2. GELOMBANG 2 (2016 – 2020) :
Mempercepatkan peningkatan kemajuan sistem.

3. GELOMBANG 3 (2021 – 2025) :
Beranjak kearah kecemerlangan dengan peningkatan operasi.

ASPIRASI BAGI SISTEM PENDIDIKAN DAN MURID DI
MALAYSIA

ASPIRASI SISTEM

1. AKSES : Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak
mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi
membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing.
Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat
dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah
hingga ke peringkat menengah atas (TAHUN 5) menjelang
2020.

2. KUALITI : Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat 1
pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan system
pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem
pendidikan antabangsa. Aspirasi sistem pendidikan Negara
adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga
teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut
pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang
akan datang (TIMSS dan

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019]

PISA menguji Bacaan, Matematik dan sains sahaja).
Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain
yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan
apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima diperingkat
antarabangsa.
6
3. EKUITI : Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan
pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa
mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang
sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi
jurang pencapaian antara murid Bandar dengan luar Bandar,
tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga
50% menjelang 2020.

4. PERPADUAN : Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun
menghabiskan lebih satu perempat daripada masa mereka di
sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada
pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid
belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan.
Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan
aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian
berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi
peluangkepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi
membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat
Malaysia.

5. KECEKAPAN: Sistem pendidikan Malaysia telah menerima
peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan
murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah
disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kerajaan akan terus
mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat
untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap
peruntukan semasa.

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] 2

FALSAFAH
PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan

potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan

yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani,

emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah

bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] 3

VISI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik,
Negara Sejahtera.

MISI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Melestarikan Sistem Pendidikan yang
Berkualiti untuk Membangunkan
Potensi Individu bagi Memenuhi
Aspirasi Negara.

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] 4

ETIKA KERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAKRIF
Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi
pegangan setiap warga Kementerian Pendidikan Malaysia

berdasarkan nilai-nilai akhlak mulia.

PRINSIP ETIKA KERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia perlu
dilaksanakan dan dihayati berdasarkan
prinsip-prinsip berikut:

• Nilai yang betul
• Perlakuan yang baik
• Berdisiplin dan beradab
• Penggerak ke arah kebaikan
• Memperkotakan apa yang dikata
• Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil

usaha organisasi

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] 5

HALA TUJU SK BUKIT RANGIN

OBJEKTIF SEKOLAH
Memberi bimbingan berkesan bagi melahirkan murid-murid

cemerlang 5M,ko-kurikulum dan melahirkan insan kamil

MOTO
BERILMU BERAMAL BERBAKTI BERTAKWA

MATLAMAT STRATEGIK BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA)
KRA 1 : Mempunyai barisan kepimpinan yang berkualiti dan

berintegriti
KRA 2 : Sumber Manusia Yang berkualiti, Berilmu Pengetahuan

dan Bersahsiah yang berasaskan permuafakatan,
budaya kaizen dan kolaboratif
KRA 3 : Melahirkan Insan berkualiti yang dapat memenuhi
keperluan global berdasarkan Aspirasi Murid
KRA 4 : Mencapai Prestasi Cemerlang dalam Pentaksiran,
Penilaian dan Peperiksaan Awam
KRA 5 : Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran
bagi memacu kecemerlangan murid
KRA 6 : Melaksanakan sistem pengurusan kewangan dan
perkhidmatan yang cepat, cekap dan tulus

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] 6

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga SK Bukit Rangin dengan penuh tekad dan iltizam,
berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan
tenaga kami untuk:

1. Menyediakan suasana yang kondusif di sekolah bagi menceriakan
iklim pengajaran dan pembelajaran.

2. Menghayati dan mengamalkan budaya ilmu serta berfikir secara
kreatif, inovatif dan kritis di dalam pengajaran dan pembelajaran.

3. Merancang, melaksana dan meningkatkan kualiti pencapaian
kurikulum dan kokurikulum bagi melahirkan pelajar yang
cemerlang dan seimbang di dalam aspek berkenaan.

4. Melahirkan pelajar yang berilmu, beramal dan berdisiplin dan
selaras dengan falsafah pendidikan negara.

5. Mewujudkan rasa kekitaan dan sepunya dikalangan warga sekolah
bagi melahirkan sikap tanggungjawab bersama.

6. Mewujudkan rasa kekitaan dan sepunya di kalangan warga sekolah
bagi melahirkan sikap tanggungjawab bersama.

7. Mewujudkan hubungan baik antara warga sekolah dengan ibubapa,
penjaga dan masyarakat sekitar.

Segala kemusykilan dan pertanyaan, sila hubungi Guru Besar di talian:

Telefon sekolah : 09-5363845
Faks Sekolah : 09-5363809
E-mail : [email protected]

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] 7

BUDAYA KERJA SEKOLAH

1. Memahami dan menghayati:
1.1 Falsafah Pendidikan Negara
1.2 Falsafah, Matlamat, dan Objektif sekolah

2. Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, Jabatan
dan Kementerian Pendidikan setiap masa.

3. Mementingkan mutu dan impak pendidikan.
4. Menentukan objektif setiap tugas.
5. Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan

berpasukan.
6. Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah.
7. Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah, dan adil.
8. Mengamalkan sikap perkhidmatan penyayang dan

mengutamakan pelanggan.
9. Kepimpinan melalui teladan.
10. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.
11. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.
12. Kerja adalah ibadah.

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] 8

SEJARAH SEKOLAH

1.1 Latar Belakang Sekolah
SK Bukit Rangin ditubuhkan pada 1 Januari tahun 2000 oleh

Kementerian Pendidikan. Sejak ditubuhkan pada 01.01.2000, sekolah
ini memulakan operasinya pada 6 Januari 2000 dengan kakitangan
seramai 16 orang guru dan 2 orang kakitangan sokongan. Bilangan
murid perintis sekolah ini ialah seramai 194 orang murid Melayu iaitu
92 murid perempuan dan 102 murid lelaki. Pada mulanya 8 buah kelas
diwujudkan dari tahun 1 hingga 5. Pembinaan dua blok bangunan
merupakan keperluan bagi penduduk Bukit Rangin yang kian
mendesak kerana terdapat sebuah sekolah sahaja di situ iaitu SK
Permatang Badak.
Sekolah ini juga terletak di kawasan bandar kira-kira 13 KM dari
Bandar Kuantan dan berhampiran jalan pintasan Kuantan Pelabuhan.
Perjalanan dari Bandar Kuantan ke sekolah ini mengambil masa lebih
kurang 15 minit. Sekolah boleh dihubungi melalui jalan raya berturap
dan sangat selesa kerana terdapat empat lorong lurus serta selamat.
Keseluruhan murid di sekolah ini terdiri daripada anak-anak penduduk
tempatan dari Kampung Bukit Rangin, Kampung Cendering dan
Sungai Isap. Pihak pentadbir sekolah sedang berusaha untuk
mempertingkatkan kemudahan dan infrastruktur di sekolah ini demi
menjamin pembelajaran dan pengajaran (PdP) anak-anak di Kampung
ini agar mereka setanding dan tidak ketinggalan dalam apa jua bidang
yang mereka ceburi.

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] 9

1.2 Maklumat Sekolah
Sekolah ini dinamakan Sekolah Kebangsaan Bukit Rangin, 25100
Kuantan Pahang. SK Bukit Rangin adalah sekolah gred A. Sekolah ini
dibuka pada tahun 2000 berada di dalam Bandar Kuantan. SKBR ini
dikatogerikan sebagai sekolah Gred A bagi kategori bandar.Taraf ini
berikutan bilangan pelajar di SKBR melebihi 250 orang. Pada tahun
2015 muridnya mencapai 348 orang.

1.3 Senarai Guru Besar Sekolah
Walaupun SK Bukit Rangin ditubuhkan awal Tahun 2000,
pentadbiran sekolah diuruskan sepenuhnya oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia di bawah kelolaan Jabatan Pendidikan Negeri
Pahang. Berikut adalah senarai nama guru besar mengikut tahun
perkhidmatan sebagaimana senarai di bawah:

Jadual 1: Senarai Nama Guru Besar SK Bukit Rangin

BIL NAMA TEMPOH
1 Tn Hj Musa Bin Salleh Jan 2000-Mac 2001
2 Tn Hj Mat Yassin Bin Keria September 2002 – April 2005
3 En. Aziz Bin Ahmad April 2005- Mac 2006
4 En.Omar Bin Merhali Mac 2006 – Disember 2007
Januari 2008 – November 2008
5 En. Mohd Farid Bin Abdullah Disember 2008 – Januari 2013
6 Pn. Fauziah Binti Ayob Febuari 2013 – Mei 2015
7 En. Nordin Bin Mohd Rasid Jun 2015 hingga Februari 2018
8 En. Saudi Bin Jamil Mac 2018 hingga sekarang
9 En. Roslan Bin Abdul Rahim

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] 10

LENCANA
SK BUKIT RANGIN

PENGERTIAN SIMBOL, LAMBANG

Lambang Keterangan
Topi / Ijazah Hala tuju pendidikan yang dicapai oleh murid yang mendapat
Gigi Gear Dan pendidikan awal di sekolah ini
Jangka seni
Pembangunan dan kemajuan Negara
lukis
Gelung 5 Rukun Negara. 5 Rukun Islam.Persepakatan dan
kesepaduan dan semangat kesukanan.
Biji Benih Murid perlu disemai, dipupuk dan dididik dengan
sempurna agar mereka bakal memikul tanggungjawab bagi
menentukan kejayaan bangsa Malaysia yang akan datang.
Dibahagikan kepada tiga bahagian melambangkan
pembahagian tugas antara warga sekolah.
Biru : Perpaduan Warga Sekolah

Hijau : Mencintai alam sekitar

Warna Kuning : Kesabaran dan ketekunan
Putih : Kesucian

Hitam : Semangat yang jitu.

Merah : Berani mencuba

MOTO SEKOLAH

BERILMU Mempunyai pengetahuan

BERAMAL Melakukan sesuatu secara berterusan

BERBAKTI Menumpukan sepenuh taat setia kepada organisasi

BERTAKWA Patuh kepada pencipta

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] 11

LAGU SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Bukit Rangin,
Segar indah namamu,

Di sini tempatku menimba ilmu,
Untuk maju ke depan,

Gagah namamu kami bernaung,
Penuh azam dan tekad,
Satu tujuan satu cita,
Usaha pasti berjaya.

Berilmu, beramal, berbakti, bertaqwa
Itulah motto kita,
Tingkatkan usaha,
Majukan diri,

Asas kecemerlangan kita

Padamu guru jasamu dikenang,
Buat selama-lamanya,
Berdoa kita bersama,
SKBR tercinta...

Lagu Ciptaan : Pn. Norzeha binti Abdul Rahman
Lirik Ciptaan : Hj. Kamaruddin bin Ab Rahaman

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] 12

JAWATANKUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN

PENGERUSI
ROSLAN BIN ABDUL RAHIM

GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
HJH SRIYALZUMA BT YAHAYA

GPK PENTADBIRAN

TIMBALAN PENGERUSI SETIAUSAHA TIMBALANPENGERUSI
HJH NIK AZLINA BT HJ AWANG MARTINI BT AB WAHAB NIK MOHD RAMLI BIN HUSSIN

GPK HEM GPK KOKURIKULUM

PENGURUSAN & PERANCANGAN STOK INVENTORI / ASET
MARTINI BT AB WAHAB SAYUTI BT CHE HARON

KEWANGAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER
NORLIZA BT ALIAS NURAINA ATIQAH BT IBRAHIM

LATIHAN DLM PERKHIDMATAN DATA & MAKLUMAT
SITI SALWATI BT SAIDIN AMIR IZZUDDIN BIN MOHD SALLEH

TEK. MAKLUMAT & KOMUNIKASI/ICT PUSAT AKSES
JAMILAH BT ABDUL HALIM AHMAD DANIEL BIN MOHD NOO

PBS REKOD & DOKUMENTASI
SURI NOR AZI BT SAIDIN NURAINA ATIQAH BT IBRAHIM

SKPMg2 PENGURUSAN BANGUNAN & PERABOT
AMIR IZZUDDIN BIN MOHD SALLEH AMIR IZZUDDIN BIN MOHD SALLEH

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] 13

CARTA ORGANISASI SK

GURU BESA
ROSLAN BIN ABDU

PK PENTADBIRAN PK HEM
HJH SRIYALZUMA BT YAHAYA HJH NIK AZLINA BT
BIMBINGAN &KAU
KURIKULUM PENTADBIRAN DISIPLIN & PEN
PENGURUSAN
PANITIA 3K
KEWANGAN BINA INSA
B.MELAYU B.INGGERIS SKPMg2
LADAP RMT/PSS
SAINS MATEMATIK LAWATAN
ASET&INVENTORI
PEND.ISLAM/BA SEJARAH PPDa
DATA&MAKLUMAT KANTIN
RBT TMK TMK/ICT KEBAJIKA

SENI MUZIK REKOD&DOKUMENTASI
FROG VLE
PJPK JADUAL WAKTU
BILIK KHAS
PEMULIHAN KECEMRLANGAN T6

PSS PRASEKOLAH

PBS LADAP

MBMMBI PUSAT AKSES

PENTAKSIRAN PK/PLC/
& PENILAIAN PAK21

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019]

K BUKIT RANGIN 2019

AR
UL RAHIM

PIBG

T AWANG BENCANA ALAM PK KOKURIKULUM
UNSELING BANTUAN SEKOLAH NIK MOHD RAMLI B HUSSIN
NGAWAS
SPBT KELAB & PERSATUAN
AN PKJR UNIT UNIFORM
S KPJ
N SUKAN & PERMAINAN
SUKAN TAHUNAN
KEBITARAAN

N
AN

Page 14

CARTA ORGANISASI ANGGOTA

|CBA4093 | BERILMU BERAMAL BERBAKTI BERTAKWA |
GURU B

GPK Hal Ehwal Murid GPK Pen

JURUTEKNIK FT17 PT N22
Ahmad Daniel bin Mohamed Noor Pn. Norliza

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019]

A KUMPULAN PELAKSANA 2019

BESAR

ntadbiran GPK Kokurikulum

2(KUP) Pembantu Operasi N11
a binti Alias KOSONG

Pembantu Pengurusan Murid N17
Pn. Norsuhada binti Mat Tahar

Page 15

1

PELAN SE

PAD ANG SERBAGUNA GEL ANGAN
KERAN

T3 Ta nda s Ta ngga

TAMAN T2 Ta nda s Ta ngga BI
PRASEKOLAH Guru

T1 Ta nda s Ta ngga B
S
Keterangan : DEW AN TERBUKA AL- T1 Stor Ta ngga Tandas
1. Bilik PdPc – 15 FARABI Teta mu
2. 1B – 1 Bestari
3. 1D – 1 Dedikasi T2 Ta nda s Ta ngga Stor
4. 2B – 2 Bestari
5. 2D – 2 Dedikasi T3 Ta nda s Ta ngga St or
6. 2I – 2 Inovasi SPBT
7. 3B – 3 Bestari
8. 3D – 3 Dedikasi
9. 4B – 4 Bestari
10. 4D – 4 Dedikasi
11. 4I – 4 Inovasi
12. 5B – 5 Bestari
13. 5D – 5 Dedikasi
14. 6B – 6 Bestari
15. 6D – 6 Dedikasi

16. Pejabat - 1

17. Bilik Guru – 1

18. Bilik Gerakan – 1

19. Makmal Komputer – 1

20. Bilik Kemahiran Hidup – 1

21. Bilik Akses – 1 PONDOK
MENUNGGU
22. Pusat Sumber Sekolah – 1

23. Prasekolah – 1

24. Makmal Sains – 1

25. Bilik Kesihatan – 1

26. Bilik Kaunseling – 1

27. Kelas Pemulihan – 1

28. Setor Sukan – 1

29. Kedai Buku – 1

[BUKU MANUAL30. Dewan Terbuka – 1 PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019]
31. Padang Serbaguna – 1
32. Gelanggang Bola Keranjang – 1

33. Surau – 1

34. Kantin – 1

35. Dataran Kejat – 1

36. Pondok Keselamatan – 1

37. Pondok Menunggu - 1

EKOLAH 2019

U

NG BOLA SURAU Blok C
NJ ANG

MAKMAL KOMPUTER PUSAT SUMBER SEKOLAH 5D 5B Ta ngga

IL IK AKSES STOR BILIK GURU PEJABAT BIL IK Ta ngga Blok A
6D 6B GERAKAN

Ga l e ri 4B KEDAI BUKU Ta ngga
BILIK KEMAHIRAN HIDUP Cinta Ra sul

Ta ngga D ATARAN ILMU I BNU KHALD UN

PRA BILIK Lo ro ng / MAKMAL BIL IK STOR SUKAN Ta ngga
SEK OL AH K ES IH AT AN P ameran SAINS KAUNSELING
KESEF

2I 2D 2B 1D 1B 3I Ta ngga Blok B

4I PEMULIHAN 4D 3D 3B Ta ngga

RUANG K ANTIN DATARAN IBNU SI NA GARAJ KERETA
MAKAN DAPUR
GURU

TANGKI AIR PONDOK
PENGAW AL

PINTU PAGAR UTAMA

Page 16

TATACARA PERHIMPUNAN SEKOLAH

1. PERHIMPUNAN

1.1 Perhimpunan Rasmi Isnin
HARI :

MASA : 7.40 - 8.10 pagi
TEMPAT : Dataran Ibnu Sina

1.2 Sinar Pagi

HARI : Selasa (BM), Rabu(BI) & Khamis(MATE/SAINS)
MASA : 7.20 – 7.40 pagi
Dataran Ibnu Sina
TEMPAT :

1.3 Program Bina Insan
HARI : Jumaat
MASA : 7.20 – 8.10 pagi

TEMPAT : Dataran Ibnu Sina / Surau Sekolah

2 TATACARA PERHIMPUNAN RASMI
❖ Ucapan Alu-aluan Pengerusi Majlis
❖ Nyanyian Lagu Negaraku,Allah Selamatkan Sultan, Lagu Sekolah
❖ Lafaz Ikrar diketuai oleh murid

❖ Guru bertugas mingguan menyampaikan ucapan
❖ Ucapan Pentadbir
❖ Bacaan Doa
❖ Penutup

2.1 Tatacara guru bertugas mingguan
❖ Protokol aluan majlis
❖ Pengumuman
❖ Pengumuman keputusan keceriaan kelas (Jika berkenaan)
❖ Majlis penyampaian hadiah (Jika berkenaan)
❖ Mengumumkan guru bertugas minggu semasa
❖ Penyerahan majlis pelancaran/perasmian(Jika berkenaan)

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 17

3 PERINCIAN TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN

3.1 PERANAN GURU BERTUGAS

1. Setiap hari masa bertugas seorang guru bertugas bertindak sebagai ketua
dan bertindak menjaga perhimpunan rasmi dan perhimpunan harian
sekolah. Ketua guru bertugas juga menyediakan jadual guru bertugas
harian berdasarkan tugasan seperti berikut
1.1 waktu rehat tahap 1 dan tahap 2
1.2 Laporan kebersihan
1.3 Laporan harian
1.4 Perhimpunan rasmi

2. Guru bertugas akan bertugas mengikut jadual guru bertugas yang
disediakan.

3. Ketua guru bertugas hendaklah menyediakan Jadual bertugas.
4. Laporan harian hendaklah disediakan oleh guru bertugas dan dihantar

kepada GPK HEM untuk disemak.
5. Waktu bertugas bagi guru bertugas melaksanakan tanggungjawab bermula

jam 7.15 pagi dan hingga pukul 2.30 petang.
6. Segala arahan dan urusan kerja adalah tertakluk kepada pindaan dan

arahan pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 18

JADUAL PENGUCAPAN PENTADBIR

NOTA: JADUAL UCAPTAMA PENTADBIR SK BUKIT RANGIN
1. PERHIMPUNAN RASMI TAHUN 2019

2. TAJUK UCAPTAMA AKAN DITENTUKAN OLEH GURU YANG MEMBERIKAN
3. UCAPAN.
BERGANTUNG KEPADA TAKWIM SEKOLAH DAN ISU SEMASA.
TEMPOH MASA UCAPAN 5 MINIT.

MINGGU TARIKH HARI PENYAMPAI UCAP UTAMA

1 02/01/2019 RABU EN. ROSLAN BIN ABDUL RAHIM

2 07/01/2019 ISNIN PN.HJH. SRIYALZUMA BT YAHAYA

3 14/01/2019 ISNIN CIK HJH. NIK AZLINA BT HJ.AWANG

4 21/01/2019 ISNIN EN. NIK MOHD RAMLI BIN HUSSIN

5 28/01/2019 ISNIN EN. ROSLAN BIN ABDUL RAHIM

6 04/02/2019 ISNIN PN.HJH. SRIYALZUMA BT YAHAYA

7 11/02/2019 ISNIN CIK HJH. NIK AZLINA BT HJ.AWANG

8 18/02/2019 ISNIN EN. NIK MOHD RAMLI BIN HUSSIN

9 25/02/2019 ISNIN EN. ROSLAN BIN ABDUL RAHIM

10 04/03/2019 ISNIN PN.HJH. SRIYALZUMA BT YAHAYA

11 11/03/2019 ISNIN CIK HJH. NIK AZLINA BT HJ.AWANG

12 18/03/2019 ISNIN EN. NIK MOHD RAMLI BIN HUSSIN

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

13 01/04/2019 ISNIN EN. ROSLAN BIN ABDUL RAHIM

14 08/04/2019 ISNIN PN.HJH. SRIYALZUMA BT YAHAYA

15 15/04/2019 ISNIN CIK HJH. NIK AZLINA BT HJ.AWANG

16 22/04/2019 ISNIN EN. NIK MOHD RAMLI BIN HUSSIN

17 29/04/2019 ISNIN EN. ROSLAN BIN ABDUL RAHIM

18 06/05/2019 ISNIN PN.HJH. SRIYALZUMA BT YAHAYA

19 13/05/2019 ISNIN CIK HJH. NIK AZLINA BT HJ.AWANG

20 20/05/2019 ISNIN CUTI WESAK

CUTI SEMESTER 1

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 19

MINGGU TARIKH HARI PENYAMPAI UCAP UTAMA
21
22 10/06/2019 ISNIN EN. NIK MOHD RAMLI BIN HUSSIN
23
24 17/06/2019 ISNIN EN. ROSLAN BIN ABDUL RAHIM
25
26 24/06/2019 ISNIN PN.HJH. SRIYALZUMA BT YAHAYA
27
28 01/07/2019 ISNIN CIK HJH. NIK AZLINA BT HJ.AWANG
29
08/07/2019 ISNIN EN. NIK MOHD RAMLI BIN HUSSIN
30
31 15/07/2019 ISNIN EN. ROSLAN BIN ABDUL RAHIM
32
33 22/07/2019 ISNIN PN.HJH. SRIYALZUMA BT YAHAYA
34
35 29/07/2019 ISNIN CIK HJH. NIK AZLINA BT HJ.AWANG
36
37 05/08/2019 ISNIN EN. NIK MOHD RAMLI BIN HUSSIN
38
39 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2
40
41 19/08/2019 ISNIN EN. ROSLAN BIN ABDUL RAHIM
42
43 26/08/2019 ISNIN PN.HJH. SRIYALZUMA BT YAHAYA

02/09/2019 ISNIN CUTI AWAL MUHARRAM 1441H

09/09/2019 ISNIN CUTI HARI KEPUTERAAN YDP AGONG

16/09/2019 ISNIN CUTI HARI MALAYSIA

23/09/2019 ISNIN CIK HJH. NIK AZLINA BT HJ.AWANG

30/09/2019 ISNIN EN. NIK MOHD RAMLI BIN HUSSIN

07/10/2019 ISNIN EN. ROSLAN BIN ABDUL RAHIM

14/10/2019 ISNIN PN.HJH. SRIYALZUMA BT YAHAYA

21/10/2019 ISNIN CIK HJH. NIK AZLINA BT HJ.AWANG

28/10/2019 ISNIN EN. NIK MOHD RAMLI BIN HUSSIN

04/11/2019 ISNIN EN. ROSLAN BIN ABDUL RAHIM

11/11/2019 ISNIN PN.HJH. SRIYALZUMA BT YAHAYA

18/11/2019 ISNIN CIK HJH. NIK AZLINA BT HJ.AWANG

CUTI AKHIR TAHUN

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 20

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

MINGGU GURU BERTUGAS TARIKH TEMA
1 Pn. Fazrin Rawaida binti Fauzi ( K) 2- 4 Jan 2019 Peraturan Sekolah
2 Pn. Aswahaida Bt Abdull Manan
3 Pn. Rossida binti Jaini 7 – 11 Jan 2019 Sayangi Buku Teks
4 Pn. Yati Bt Tuasin
5 14 – 18 Jan 2019 Kehadiran
6 Pn. Norhasima binti Rani ( K)
7 Pn. Khatijah Bt Mohd Din 21 – 25 Jan 2019 Silang budaya
8 Pn. Mashitah Bt Zainal Abidin ( Thaipusam )
9 Pn. Mariana Bt Hamzah
10 Pn. Rafidah binti Mohd Taib (K) 28 Jan - 1 Feb Silang budaya
11 En. Sayuti bin Che Haron 2019 (Perayaan Tahun
Pn. Suri Nor Azi binti Saidin
Pn. Jamilah Bt. Abdul Halim 11 – 15 Feb 2019 Baru Cina)
Pn. Ratna Dewi binti Rahim (K)
En. Kamalruddin B Alwi Disiplin
MRX ( Adab dengan
Pn. Norlela Bt. Mohamed Nor
Pn. Noraina Atiqah binti Ibrahim guru)

Pn. Martini binti Ab Wahab (K) 18 - 22 Feb 2019 Silang budaya
Pn. Norda Bt Abd Aziz ( Pesta tanglung )
Pn. Nurul Idayu bt Abdul Najib
En. Irwan bin [email protected] 25 Feb – 1 Mac Kasih sayang
Pn. Siti Norasmarina bt Ismail(K) 2019
Pn Faradizyana Bt Mohamed
Pn. Rusiah Bt Yusof 4 – 8 Mac 2019 Hormat -
Pn. Haslina Bt Mat Hashim menghormati

Pn. Siti Salwati Bt Saidin (K) 11 – 15 Mac 2019 Kebersihan

Pn. Wan Roslinda Bt Wan Mustapha 18 – 22 Mac 2019 Disiplin Di Kantin
Pn. Zazunira Bt Zakaria
En. Amir Izzuddin Bin Mohd Salleh
Pn. Nor Rizan Bt Ismail (K)
Pn. Rozita Bt Muhamad
Pn. Suriyati Bt Mustafar
En. Sukri bin Yaakub
Pn. Fazrin Rawaida binti Fauzi (K)
Pn. Aswahaida Bt Abdull Manan
Pn. Rossida binti Jaini
Pn. Yati Bt Tuasin
Pn. Norhasima binti Rani (K)
Pn. Khatijah Bt Mohd Din
Pn. Mashitah Bt Zainal Abidin
Pn. Mariana Bt Hamzah
Pn. Rafidah binti Mohd Taib (K)
En. Sayuti bin Che Haron
Pn. Suri Nor Azi binti Saidin
Pn. Jamilah Bt. Abdul Halim

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 21

MINGGU GURU BERTUGAS TARIKH TEMA
12 Pn. Ratna Dewi Bt. Rahim (K) 1 – 5 April 2019 Israk Mikraj

13 En. Kamalruddin b. Alwi 8 – 12 April 2019 Adab dengan
14 MRX Rakan
15 Pn. Norlela Bt. Mohamed Nor
16 Pn. Noraina Atiqah binti Ibrahim 15 – 19 April 2019 Penggunaan alatan
17 sukan
18 Pn. Martini binti Ab Wahab (K)
19 Pn. Norda Bt Abd Aziz 22 – 26 April 2019 Amalan
20 Pn. Nurul Idayu bt Abdul Najib Bersedekah
21 En. Irwan bin [email protected]
22 29 April – 3 May Hari Buruh
23 Pn. Siti Norasmarina bt Ismail(K) 2019
Pn Faradizyana Bt Mohamed
Pn. Rusiah Bt Yusof 6 – 10 May 2019 Ramadhan Al
Pn. Haslina Bt Mat Hashim Mubarak
Pn. Siti Salwati Bt Saidin (K)
13 – 17 May 2019 Hari Guru
Pn. Wan Roslinda Bt Wan Mustapha
Pn. Zazunira Bt Zakaria 20 – 24 May 2019 Silang budaya
En. Amir Izzuddin Bin Mohd Salleh ( Hari Wesak )
Pn. Nor Rizan Bt Ismail (K)
Pn. Rozita Bt Muhamad 10 – 14 Jun 2019 Silang budaya
Pn. Suriyati Bt Mustafar ( Pesta Dayak )
En. Sukri bin Yaakub
Pn. Fazrin Rawaida binti Fauzi (K) 17 – 21 Jun 2019 Keselamatan
Pn. Aswahaida Bt Abdull Manan Dalam Kelas
Pn. Rossida binti Jaini
Pn. Yati Bt Tuasin 24- 28 Jun 2019 Keselamatan Di
Pn. Norhasima binti Rani (K) Padang
Pn. Khatijah Bt Mohd Din
Pn. Mashitah Bt Zainal Abidin 1 – 5 Julai 2019 Penggunaan Alatan

Pn. Mariana Bt Hamzah

Pn. Rafidah binti Mohd Taib (K)

En. Sayuti bin Che Haron
Pn. Suri Nor Azi binti Saidin
Pn. Jamilah Bt. Abdul Halim
Pn. Ratna Dewi Bt. Rahim (K)
En. Kamalruddin B Alwi
MRX
Pn. Norlela Bt. Mohamed Nor
Pn. Noraina Atiqah binti Ibrahim
Pn. Martini binti Abdul Wahab (K)
Pn. Norda Bt Abd Aziz
Pn. Nurul Idayu bt Abdul Najib
En. Irwan bin [email protected]
Pn. Siti Norasmarina bt Ismail(K)
Pn Faradizyana Bt Mohamed
Pn. Rusiah Bt Yusof
Pn. Haslina Bt Mat Hashim
Pn. Siti Salwati Bt Saidin (K)
Pn. Wan Roslinda Bt Wan Mustapha
Pn. Zazunira Bt Zakaria
En. Amir Izzuddin Bin Mohd Salleh

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 22

MINGGU GURU BERTUGAS TARIKH TEMA
24 Pn. Nor Rizan Bt Ismail (K) 8 – 12 Julai 2019 Bertolak Ansur
25 Pn. Rozita Bt Muhamad
26 Pn. Suriyati Bt Mustafar 15 – 19 Julai 2019 Hindari buli
27
28 En. Sukri bin Yaakob 22 – 26 Julai 2019 Celik IT
29 Pn. Fazrin Rawaida binti Fauzi (K)
30 Pn. Aswahaida Bt Abdull Manan 29 Julai – 2 Ogos Amalan Membaca
31 Pn. Rossida binti Jaini
32 Pn. Yati Bt Tuasin 5 – 9 Ogos 2019 Silang budaya
33 ( Hari Raya Haji )
34 Pn. Norhasima binti Rani (K)
35 Pn. Khatijah Bt Mohd Din 19 – 23 Ogos 2019 Sekolahku Sayang
Pn. Mashitah Bt Zainal Abidin
Pn. Mariana Bt Hamzah 26 – 30 Ogos 2019 Hari Merdeka
Pn. Rafidah binti Mohd Taib (K)
En. Sayuti bin Che Haron 2 – 6 Sep 2019 Awal Muharram
Pn. Suri Nor Azi binti Saidin
9 – 13 Sep 2018 Pengurusan Diri
Pn Jamilah bt Abdul Halim
Pn. Ratna Dewi Bt. Rahim (K) 16 – 20 Sep 2019 Hari Malaysia
En. Kamalruddin bin Alwi
MRX 23 – 27 Sep 2019 Adab Bercakap
Pn. Norlela Bt. Mohamed Nor
Pn. Noraina Atiqah binti Ibrahim 30 Sep – 4 Okt Dasar warga emas
Pn. Martini binti Ab Wahab (K) 2019 negara
Pn. Norda Bt Abd Aziz
Pn. Nurul Idayu bt Abdul Najib
En. Irwan bin [email protected]
Pn. Siti Norasmarina bt Ismail(K)
Pn Faradizyana Bt Mohamed
Pn. Rusiah Bt Yusof
Pn. Haslina Bt Mat Hashim
Pn. Siti Salwati Bt Saidin (K)

Pn. Wan Roslinda Bt Wan Mustapha
Pn. Zazunira Bt Zakaria
En. Amir Izzuddin Bin Mohd Salleh
Pn. Nor Rizan Bt Ismail (K)
Pn. Rozita Bt Muhamad
Pn. Suriyati Bt Mustafar
En. Sukri bin Yaakub
Pn. Fazrin Rawaida binti Fauzi (K)
Pn. Aswahaida Bt Abdull Manan
Pn. Rossida binti Jaini
Pn. Yati Bt Tuasin
Pn. Norhasima binti Rani (K)

Pn. Khatijah Bt Mohd Din
Pn. Mashitah Bt Zainal Abidin
Pn. Mariana Bt Hamzah
Pn. Rafidah binti Mohd Taib (K)
En. Sayuti bin Che Haron
Pn. Suri Nor Azi binti Saidin
Pn. Jamilah Bt. Abdul Halim

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 23

MINGGU GURU BERTUGAS TARIKH TEMA
36 Pn. Ratna Dewi Bt. Rahim (K)
37 7 – 11 Okt N2019 Bertimbang Rasa
38 En. Kamalruddin B Alwi
39 MRX 14 – 18 Okt 2019 Tolong Menolong
40 Pn. Norlela Bt. Mohamed Nor
41 Pn. Martini binti Ab Wahab (K) 21 – 25 Okt 2019 Silang budaya
42 Pn. Norda Bt Abd Aziz ( Deepavali )
Pn. Nurul Idayu bt Abdul Najib
En. Irwan bin [email protected] 28 Okt – 1 Nov Permainan
Pn. Siti Norasmarina bt Ismail(K) 2019 berfaedah

Pn Faradizyana Bt Mohamed 4 – 8 Nov 2019 Adab Terhadap Ibu
Pn. Rusiah Bt Yusof Bapa
Pn. Haslina Bt Mat Hashim
Pn. Siti Salwati Bt Saidin (K) 11 – 15 Nov 2019 Maulidur Rasul
Pn. Wan Roslinda Bt Wan Mustapha 18 – 22 Nov 2019
Pn. Zazunira Bt Zakaria Penghargaan
En. Amir Izzuddin Bin Mohd Salleh ( Hari
Pn. Nor Rizan Bt Ismail (K)
Pn. Rozita Bt Muhamad Penyampaian
Pn. Suriyati Bt Mustafar hadiah )
En. Sukri bin Yaakub
Pn. Fazrin Rawaida binti Fauzi (K)
Pn. Aswahaida Bt Abdull Manan
Pn. Rossida binti Jaini
Pn. Yati Bt Tuasin
Pn. Norhasima binti Rani (K)
Pn. Khatijah Bt Mohd Din
Pn. Mashitah Bt Zainal Abidin
Pn. Mariana Bt Hamzah

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 24

TENTATIF GURU BERTUGAS

HARI MASA AKTIVITI

ISNIN • Mengawal kehadiran murid di pintu utama sekolah bersama
SELASA pengawas.
RABU 7.15 pg • Mengurus perhimpunan rasmi sekolah.
KHAMIS - • Membuat pelaporan kehadiran murid dan guru dalam buku
JUMAAT 9.00 pg pelaporan serta mengumumkan peratus kehadiran pelajar dan

pelajar yang tidak hadir.

• memantau dan menyelia perjalanan sekolah dari masa ke
semasa dari aspek keceriaan kelas dan kebersihan.

9.00 pg • Membantu pengurusan sekolah berkaitan dengan disiplin dan
kebajikan murid.
- • Membuat pelaporan segera apabila berlaku musibah dan
2.30 ptg memaklumkan kepada pentadbiran.

• Membuat pemantauan dan penyeliaan akhir.
• Melengkapkan buku pelaporan.

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 25

GURU PENYELARAS & GURU KELAS 2019

TAHUN SATU

PENYELARAS : PN ROZITA BT MUHAMAD

BIL. KELAS GURU KELAS GURU PEMBANTU
PN ZAZUNIRA BT ZAKARIA
1 1 BESTARI PN ROZITA BT MUHAMAD PN JAMILAH BT ABDUL HALIM

2 1 DEDIKASI PN SITI SALWATI BT SAIDIN

TAHUN DUA

PENYELARAS : PN SURI NOR AZI BT SAIDIN

BIL. KELAS GURU KELAS GURU PEMBANTU
PN NURAINA ATIQAH
1 2 BESTARI PN SURI NOR AZI BT SAIDIN EN SUKRI BIN YAAKUB
MRX
2 2 DEDIKASI PN FARADIZYANA BT MOHAMED

3 2 INOVASI PN NURUL IDAYU BT ABDUL NAJIB

TAHUN TIGA

PENYELARAS: PN MASHITAH BT ZAINAL ABIDIN

BIL. KELAS GURU KELAS GURU PEMBANTU
EN KAMALRUDDIN BIN ALWI
1 3 BESTARI PN MASHITAH BT ZAINAL ABIDIN PN NORLELA BT MOHAMED NOR
EN IRWAN BIN [email protected]
2 3 DEDIKASI PN NORHASIMA BT RANI

3 3 INOVASI PN ROSSIDA BT JAINI

TAHUN EMPAT

PENYELARAS : PN HASLINA BT MAT HASHIM

BIL. KELAS GURU KELAS GURU PEMBANTU
PN YATI BT TUASIN
1 4 BESTARI PN HASLINA BT MAT HASHIM PN WAN ROSLINDA BT WAN
MUSTAPHA
2 4 DEDIKASI PN SURIYATI BT MUSTAFAR PN KHATIJAH BT MOHD DIN

3 4 INOVASI PN NORDA BT ABD AZIZ

TAHUN LIMA

PENYELARAS : PN RATNA DEWI BINTI RAHIM

BIL. KELAS GURU KELAS GURU PEMBANTU
PN MARIANA BT HAMZAH
1 5 BESTARI PN RATNA DEWI BINTI RAHIM AMIR IZZUDDIN BIN MOHD
SALLEH
2 5 DEDIKASI PN RAFIDAH BT MOHD TAIB

TAHUN ENAM

PENYELARAS : PN KHATIJAH

BIL. KELAS GURU KELAS GURU PEMBANTU
EN SAYUTI BIN CHE HARON
1 6 BESTARI PN NOR RIZAN BT ISMAIL MR Y

2 6 DEDIKASI PN MARTINI BT AB WAHAB

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 26

SENARAI PENTADBIR DAN KELAYAKAN AKADEMIK & IKHTISAS

GURU BESAR
Roslan bin Abdul Rahim (DG42)
Sijil Perguruan Asas (MPKI 1992/94),

ISM (OUM 2013),
Diploma Pengurusan dan Kepemimpinan

Pendidikan (IAB 2017)
Major/ Minor: Pend. Islam

Pengalaman Mengajar:
25 Tahun

GPK HEM GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM
Hjh. Nik Azlina binti Hj Awang Hjh. Sriyalzuma binti Yahaya Nik Mohd Ramli bin Hussin

(DG42) (DG44) (DG44)
Sijil Perguruan Asas Sijil Perguruan Asas Sijil Perguruan Asas
(MPKTI 1993/95),
ISM Bahasa Melayu (IPSI 1988), (MPT 1991/93),
ISM Bahasa Inggeris ISM Kemanusiaan
(UPSI), sek rendah (OUM 2011), (USM 2004/2008)
Major/ Minor: Bahasa Major/ Minor: Bahasa
Major/ Minor:
Melayu/PJ Inggeris/Seni Sejarah/Sastera
Pengalaman Mengajar: Pengalaman Mengajar: Pengalaman Mengajar:

24 Tahun 29 Tahun 26 Tahun

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 27

MAKLUMAT ASAS GURU SK BUKIT RANGIN 2019

BIL NAMA NO.KP GRED OPSYEN TARIKH TARIKH DI
710817106229 DG42 PAI LANTIK SKBR
1. ROSLAN BIN 660513065138 DG41 BI 1-01-1995
2. ABDUL RAHIM 720214035168 1-Mar-18
3. HJH SRIYALZUMA 701028035347 1-03-1989
4. BINTI YAHAYA 751223065141 16-JUL-18
790124065682
5. HJH NIK AZLINA 830416065338 DG42 BM 11-12-1995 17-JUL-17
BINTI HJ AWANG 720427025828
6. DG44 BM 1-01-1994 26-Mar-18
7. NIK MOHD RAMLI 820702145372
8. BIN HUSSIN 780731065431 DG44 BA 1-08-2006 1-Jan-17
800726035938 DG44 PEMULIH 2-01-2009 2-Jan-09
9. AMIR IZZUDDIN 670317055193 DG44 2-01-2008 1-Jan-15
BIN MOHD 810717065202 DG34 AN 1-01-1995 2-Jan-19
10. SALLEH 821014065728 BI
11. ASWAHAIDA BT 890927035960 MATE
12. ABDULL MANAN 660328065320
13. DG44 GBSM 2-01-2008 1-Jul-16
14. FARADIZYANA BT 640821065748
15. MOHAMED DG44 PAI 1-08-2006 1-Jan-15
16. 801130035720
HASLINA BT MAT DG42 MATE 3-01-2005 1-Jan-17
HASHIM DG41 SAINS 17-02-1997 16-Jan-17
FAZRIN DG41 6-01-2003 6-Jan-03
RAWAIDA BT DG42 BI 2-01-2004 1-Jan-14
FAUZI DG41 SAINS 16.1.2012 1/2/2018
IRWAN BIN SAM DG44 16-01-1997 1-Jan-05
@OTHMAN BA
PAI
JAMILAH BT
ABDUL HALIM

KAMARULDDIN
BIN ALWI
KHATIJAH BT
MOHD DIN
MARIANA BT
HAMZAH
MARTINI BT AB
WAHAB

MASHITAH BT
ZAINAL ABIDIN

17. NORDA BT ABD DG44 BM 1-12-1989 1-Jan-05
AZIZ

18. NORHASIMA BT DG44 BA 1-08-2006 1-Jun-12
RANI

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 28

BIL NAMA NO.KP GRED OPSYEN TARIKH TARIKH DI
19. 660315065372 DG38 BM LANTIK SKBR
20. NORLELA BT 661219065254 1-03-1988
MOHAMED NOR 900605065602 DG38 PAI 1-Jan-17
21. 930127065698 1-01-1990
NOR RIZAN BT 760806016696 1-Jan-00
22. ISMAIL 830327065440
NURAINA 780425035074 DG41 MATE 1-04-2014 1-Jan-18
23. ATIQAH BT 650517015382
24 IBRAHIM DG41 BI 2-05-2017 2-Mei-17
25. NURUL IDAYU DG42 SAINS 1-03-1998 1-Apr-15
26. BT ABDUL NAJIB DG42 MATE 3-01-2005 1-Jan-17
DG32 SAINS 1-03-1998 1-Apr-15
RAFIDAH BT DG42 1-01-1988 18-Sep18
MOHD TAIB BM

RATNA DEWI BT
RAHIM
ROZITA BT
MUHAMAD
ROSIDA BT
JAINI

27. RUSIAH BT 720929115110 DG44 PRA 1-12-1993 1-Jan-05
YUSOF 770108035995 DG44 PAI 1-08-2006 1-Jan-12
28. 780726035166 DG44 MATE 1-12-2006 1-Jan-18
SAYUTI BIN CHE 750409065516 DG44 PAI 1-08-2007 5-Jan-06
29. HARON 791115065378 DG44 PAI 1-08-2006 1-Jan-18
30. 740104116280 DG48 MATE 1-01-1997 16-06-01
31. SITI 751122035023 DG44 PAI 1-08-2006 3-Sep-18
32. NORASMARINA 710303065394 DG44 PAI 1-08-2006 1-Jan-18
33. BINTI ISMAIL 1-Jan-15
SITI SALWATI 1-Jan-17
34 BT SAIDIN
35 No Telefon
36 SURI NOR AZI 0179351039
BT SAIDIN 0129226135
Bil. 01121306870
1 SURIYATI BT
2 MUSTAFAR
3
4 SUKRI BIN
YAAKUB

WAN ROSLINDA
BT WAN
MUSTAPHA

YATI BT TUASIN 720403065374 DG44 BI 1-02-2006

ZAZUNIRA BT 800819065140 DG42 BI 1-07-2002
ZAKARIA

MAKLUMAT ASAS STAF SOKONGAN

Nama Jawatan

NORLIZA BINTI ALIAS PEM. TADBIR GRED N22 KUP
NORSUHADA BINTI MAT TAHAR
AHMAD DANIEL BIN MOHAMED NOOR PEM. PENGURUSAN MURID GRED
N17
JURUTEKNIK KOMPUTER GRED
FT17

PEM. OPERASI GRED N11

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 29

BAHAGIAN B
TAKWIM

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 30

PERINCIAN HARI PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

2 02.01.2019 31.01.2019 23 12
1
01.02.2019 28.02.2019 20 8
2
01.03.2019 22.03.2019 16 9
1
JUMLAH HARI 59
14
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
5
23.03.2019 31.03.2019 9

01.04.2019 30.04.2019 22

01.05.2019 24.05.2019 18

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2019 09.06.2019 16

10.06.2019 30.06.2019 15

01.07.2019 31.07.2019 23

01.08.2019 09.08.2019 7

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

10.08.2019 18.08.2019 9

19.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 21

01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 22.11.2019 16
70
JUMLAH HARI
39
CUTI AKHIR TAHUN

23.11.2019 31.12.2019

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 31

CUTI PERAYAAN 2019

Perayaan Cuti Perayaan Cuti Perayaan Yg
Diperuntukkan KPM
Tahun Baru Cina 05.02.2019 (Selasa)
06.02.2019 (Rabu) 15.02.2019 (Khamis)
19.02.2019 (Isnin)

Hari Deepavali 27.10.2019 (Ahad) 05.11.2019 (Isnin)
07.11.2019 (Rabu)

HARI-HARI KELEPASAN AM
NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR TAHUN 2019

BIL KELEPASAN AM TARIKH HARI
1. Tahun Baru 2019 01.01.2019 SELASA
05.02.2019 SELASA
2. Tahun Baru Cina 06.02.2019 RABU
01.05.2019 RABU
3. Hari Pekerja 07.05.2019 SELASA
4. Hari Hol 19.05.2019 AHAD
5. Hari Wesak (Hari Buddha) 22.05.2019 RABU
6. Hari Nuzul Al-Quran 05.06.2019 RABU
06.06.2019 KHAMIS
7. Hari Raya Puasa / Aidilfitri 11.08.2019 AHAD
12.08.2019 ISNIN
8. Hari Raya Korban / Aidiladha 31.08.2019 SABTU
01.09.2019 AHAD
9. Hari Kebangsaan
09.09.2019 ISNIN
10. Awal Muharam (Maal Hijrah)
16.09.2019 ISNIN
11. Hari Keputeraan SPB Yang di-Pertuan
Agong 24.10.2019 KHAMIS

11. Hari Malaysia 27.10.2019 AHAD

12. Hari Keputeraan KDYMM Sultan 09.11.2019 SABTU
Pahang
25.12.2019 RABU
13. Hari Deepavali

14. Hari Keputeraan Nabi Muhammad
S.A.W (Maulidur Rasul)

15. Hari Krismas

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 32

TARIKH PEMBAYARAN GAJI BULANAN
BAGI TAHUN 2019

BULAN TARIKH HARI CATATAN
JANUARI 24.01.2019 KHAMIS TAHUN BARU CINA
FEBUARI 25.02.2019 ISNIN
05 & 06HB
MAC 25.03.2019 ISNIN
APRIL 25.04.2019 KHAMIS HARI RAYA PUASA
MEI 23.05.2019 KHAMIS 30 & 31HB
JUN 25.06.2019 SELASA
HARI RAYA HAJI
JULAI 25.07.2019 KHAMIS 11HB
OGOS 22.08.2019 KHAMIS
HARI DEEPAVALI
SEPTEMBER 25.09.2019 RABU 27HB
OKTOBER 17.10.2019 KHAMIS
HARI KRISMAS
NOVEMBER 25.11.2019 ISNIN 25HB
DISEMBER 18.11.2019 ISNIN

TARIKH PEPERIKSAAN 2019 & TARIKH
PENGHANTARAN PBD

TAHUN Peperiksaan Tarikh Peperiksaan Penghantaran PBD
TAHUN 1-TAHUN 5
UJIAN BULANAN 12-14 Mac 2019 1 Mac 2019
TAHUN 6 PPT 14-17 Mei 2019 3 Mei 2019
2 ogos 2019
PAT 15-18 Okt 2019 18 Okt 2019

UJIAN BULANAN 12-14 Mac 2019
UJIAN 22-25 Apr 2019
14-17 Mei 2019
PENGESANAN 22-25 Jul 2019
PPT 15-18 Okt 2019
23-26 Sep 2019
PERCUBAAN UPSR
PAT
UPSR

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019] Page 33

TAKWIM PERAN

TARIKH PENGURUSAN & PENTADBIRAN KURIKULUM

HB HARI
1 SABTU
2 AHAD
3 ISNIN
4 SELASA
5 RABU
6 KHAMIS
7 JUMAAT
8 SABTU
9 AHAD
10 ISNIN
11 SELASA
12 RABU
13 KHAMIS
14 JUMAAT
15 SABTU

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019]

NCANGAN 2019

AKTIVITI HEM DISEMBER 2018
M
KOKURIKULUM

Page 34

TARIKH PENGURUSAN & PENTADBIRAN KURIKULU
HB HARI
16 AHAD Mesyuarat Pengurusan Sekolah Mesyuarat Kuriku
17 ISNIN Mesyuarat Staff Sokongan/ Mesyuarat Pa
18 SELASA Pembersihan/ Keselamatan
19 RABU
Mesyuarat Guru 1
20 KHAMIS

21 JUMAAT
22 SABTU
23 AHAD
24 ISNIN
25 SELASA
26 RABU

27 KHAMIS Orientasi Tahun 1
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD
31 ISNIN

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019]

AKTIVITI HEM KOKURIKULUM
UM

ulum (1) Mesyuarat HEM (1) Mesyuarat Kokurikulum (1)
anitia

Page 35

TARIKH PENGURUSAN & KURIKULUM
HB HARI PENTADBIRAN
CUTI TA
1 SELASA Hari pertama persekolahan
Mesyuarat Tahu
2 RABU Bacaan Yaasin
3 KHAMIS Pemuafakatan Tah
4 JUMAAT
5 SABTU
6 AHAD
7 ISNIN
8 SELASA

9 RABU KIK
Bacaan Yaasin
10 KHAMIS
11 JUMAAT
12 SABTU
13 AHAD
14 ISNIN

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019]

JANUARI 2019

AKTIVITI HEM KOKURIKULUM
M

AHUN BARU 2019

Program Guru penyayang
un 6

Mesyuarat pelantikan AJK
Sukan Permainan/Unit
beruniform/Kelab
persatuan

Taklimat RMT & SPBT

hun 6

Page 36

TARIKH PENGURUSAN & KURIKULUM
HB HARI PENTADBIRAN Mesyuarat PS

15 SELASA Bacaan Yaasin Mesyuarat MBM
16 RABU
KIK
17 KHAMIS Bacaan Yaasin
18 JUMAAT Mesyuarat Sedarjah
19 SABTU
20 AHAD
21 ISNIN
22 SELASA
23 RABU

24 KHAMIS
25 JUMAAT
26 SABTU
27 AHAD
28 ISNIN
29 SELASA
30 RABU
31 KHAMIS

[BUKU MANUAL PENGURUSAN SK BUKIT RANGIN 2019]

AKTIVITI HEM KOKURIKULUM
M Latihan merentas desa /

SS senamrobik
Merentas desa
Taklimat disiplin

MMBI

Watikah pelantikan Perjumpaan kelab&persatuan
pemimpin
(2)
Permainan (3)

Taklimat 3K

Page 37


Click to View FlipBook Version