The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วิจัยวิทย์ม.ต้น 264

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

วิจัยวิทย์ม.ต้น 264

วิจัยวิทย์ม.ต้น 264

งานวิจยั ในชน้ั เรยี น

เรื่อง
ส่งเสรมิ ทักษะการคน้ ควา้ ความรู้วทิ ยาศาสตร์

ผ้วู ิจัย
นางสาววงคเ์ ดือน พันธล์ ี

ครู กศน.ตาบล

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ความรพู้ น้ื ฐาน
ระดับชนั้ มธั ยมศึกษาตอนต้น

ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ประกาศคุณูปการ

รายงานการ วิจัยการพัฒน าทักษะการค้ นคว้าความรู้ วิทยาศาสตร์ ของ นักศึกษ า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นน้ี จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
ด้านการคน้ คว้าหาขอ้ มลู ใหมๆ่ ท่ีเปน็ ปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึ้น ท้ังน้ี
ผู้วจิ ัยขอขอบพระคุณท่านผู้อานวยการ นายวินัย แสงใส ท่ีได้ให้การสนับสนุนอย่างมากในการทางาน
วิจัยฉบับนี้ให้ออกมาอย่างสมบูรณ์โดยกรุณาให้คาปรึกษาแนะนา แนวความคิดและช่วยให้กาลังใจ
ตลอดระยะเวลาทีท่ างานวิจัยฉบับน้ี และสุดท้ายน้ตี อ้ งขอขอบใจนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม กศน.ตาบลนาด่าน 2 ทุกคน ท่ใี ห้ความร่วมมอื ในการทาวจิ ัยคร้ังน้ี ให้สาเร็จลลุ ่วงไปด้วยดี

ผู้วจิ ัยหวังเปน็ อยา่ งยง่ิ วา่ การวิจัยเร่อื งนจ้ี ะเป็นประโยชน์ต่อผู้อา่ นเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น หากงานวิจัยฉบับนี้มี
ขอ้ บกพร่องประการใดผ้วู จิ ยั ขออภยั มา ณ ที่นี้

นางสาววงค์เดือน พันธล์ ี
ครู กศน.ตาบล

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ความรพู้ น้ื ฐาน
กศน.ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคูหา

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บทคดั ย่อ 1
ความสาคญั และท่มี า 2
วธิ กี ารดาเนนิ การวิจยั 3
วธิ ีรวบรวมขอ้ มลู 4
ผลการวิเคราะหข์ ้อมูล 5
สรปุ ผลการวจิ ยั 7
ภาคผนวก 8
เค้าโครงงานวิจยั ในช้ันเรยี น 9

ชอื่ งานวิจยั ส่งเสรมิ ทกั ษะการค้นควา้ ความรวู้ ิทยาศาสตร์
ช่ือผวู้ ิจัย นางสาววงคเ์ ดอื น พันธล์ ี
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ความรพู้ นื้ ฐาน วชิ าวทิ ยาศาสตร์

บทคดั ยอ่

จากประสบการณ์ท่ีเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม
กศน.ตาบลนาด่าน 2 พบว่านักศึกษาจานวนมากยังขาดทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งใน
แบบเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูล ความรู้บางอย่างไม่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านข่าวสาร ข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์จาเปน็ อย่างยงิ่ ในการเรียนวทิ ยาศาสตร์ อนั เปน็ ผลทาใหม้ ีผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นตา่

การจัดทากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการฝึกค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิ มเติมจาก
ความรู้ ท่ีมีอยู่ในแบบเรียน เป็นการส่งเสริมทักษะการค้นคว้าแก่นักศึกษาได้แสวงหาความรู้ใหม่ๆได้
ดว้ ยตนเองอยูเ่ สมอน่าจะพัฒนาการการเรียนวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขนึ้

จากการท่ีนักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าและทาใบงานเพ่ือพัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้
ใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์บ่อยๆ และประเมินผลการค้นคว้าเร่ืองท่ีได้ค้นคว้ามาปรากฏว่านักศึกษาได้มี
พัฒนาทกั ษะการค้นคว้าเพม่ิ ข้ึน และเข้าใจบทความวิทยาศาสตรท์ ีเ่ ปน็ ปจั จบุ นั ไดด้ แี ละถกู ต้องยงิ่ ข้ึน

แบบฟอร์มรายงานการวิจยั ชน้ั เรียน ปกี ารศกึ ษา 2564

ชอ่ื งานวิจยั สง่ เสรมิ ทกั ษะการคน้ คว้าความร้วู ทิ ยาศาสตร์
ชอื่ ผู้วิจยั นางสาววงค์เดอื น พันธล์ ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน วชิ าวิทยาศาสตร์

เค้าโครงการทาวิจยั ในชน้ั เรียน มี ไมม่ ี
ที่มาความสาคัญของการวิจยั มี ไม่มี
ออกแบบเก็บข้อมลู เสร็จ ไมเ่ สรจ็
เกบ็ ข้อมลู เรียบร้อย เสรจ็ ไม่เสร็จ
แปลผลและอภปิ รายผล เสร็จ ไม่เสร็จ
สรุปเปน็ รปู เลม่ เสร็จ ไมเ่ สร็จ

(นางสาววงค์เดือน พนั ธ์ลี)
ผวู้ จิ ัย

ชอ่ื เร่อื งวิจัย : ส่งเสริมทกั ษะการค้นคว้าความรูว้ ทิ ยาศาสตร์

ความสาคัญและท่ีมา

การไดร้ ับขอ้ มลู ความรู้ท่ีไม่เป็นปัจจุบันเกิดข้ึนเสมอจากการอ่านและทาความเข้าใจ
ในแบบเรยี นวทิ ยาศาสตรเ์ นอ่ื งจากข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์ได้มีการวิจัย ค้นพบเพ่ิมข้ึนอยู่เสมอ จาก
การท่ีนักศึกษาขาดทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องด้วยทาง กศน.ตาบลนาด่าน อาเภอ
สุวรรณคูหา ได้มุงเน้นการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น จึงเป็นเหตุ
สมควรท่ีจะทาการพัฒนาทกั ษะการค้นควา้ ความรวู้ ทิ ยาศาสตรใ์ หมๆ่ เพมิ่ เติมจากในแบบเรยี น

จดุ มุ่งหมาย

1. เพ่มิ เติมคาความรใู้ หมๆ่ ด้านวิทยาศาสตรใ์ หแ้ ก่นกั ศึกษา
2. พัฒนาความเขา้ ใจในด้านการคน้ คว้า รูจ้ กั แสวงหาข้อมูล ความรดู้ ว้ ยตนเอง
3. สง่ เสริมทักษะการคน้ คว้า จากแหลง่ ความรตู้ ่างๆ

ตัวแปรทศี่ ึกษา

ตัวแปรอสิ ระ ได้แก่ การเรยี นรูว้ ธิ กี ารค้นควา้ จากใบกจิ กรรม ฝกึ คน้ คว้าจาก
แหลง่ ข้อมลู ต่างๆ เช่น หอ้ งสมุด อินเตอร์เนต็

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถทาการคน้ ควา้ หาข้อมลู ความรู้ใหม่ๆดา้ น
วิทยาศาสตร์ สามารถสรุปความร้จู ากเร่ืองท่คี น้ คว้ามาได้

กรอบแนวคดิ ในการวจิ ัย

1. เสรมิ การแสวงหาความรู้และฝึกทกั ษะการค้นคว้าให้แก่นักศกึ ษา
2. พัฒนาความเขา้ ใจวิธกี ารคน้ คว้าความรวู้ ทิ ยาศาสตร์แก่นกั ศึกษา
3. ส่งเสริมการรักการคน้ คว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง

ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับ

1. นกั ศกึ ษาได้เรยี นรวู้ ิธกี ารค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตรใ์ หม่ๆเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาไดพ้ ฒั นาทกั ษะการค้นควา้ และทาความเข้าใจในสงิ่ ทีไ่ ดค้ ้นควา้ มาได้ดี

ยิ่งขน้ึ
3. นักศึกษารักการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองมีความวิทยาศาสตร์มากขึน้

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากร เป็นนกั ศึกษาระดับชน้ั มธั ยมศึกษาตอนตน้ กลุ่ม กศน.ตาบลนาด่าน 2
ปีการศึกษา 2564 จานวนนกั ศกึ ษา 19 คน

2. เนื้อหาในการวิจัย เปน็ เนอ้ื หาเกยี่ วกับทักษะการคน้ คว้าความร้วู ทิ ยาศาสตร์ที่
เปน็ ขอ้ มูลใหม่ๆ โดยคน้ ควา้ จากแหล่งความรู้ห้องสมุด หรืออนิ เตอรเ์ น็ต ทา
ความเข้าใจบทความที่คน้ คว้ามา

3. ระยะเวลาการศึกษา ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

วธิ ีดาเนินการวิจยั

กิจกรรม ต.ค. ระยะเวลา
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค.
1. วเิ คราะหป์ ัญหาการเรยี นรู้
2. ส่งช่ือเรอื่ งทจ่ี ะวจิ ัย
3. เขียนเค้าโครงการวิจัย
4. จดั เตรียมเอกสาร เพอ่ื การค้นควา้
5. ทาการคน้ คว้า ทาใบงาน Pre-test
6. แนะนาวิธกี ารค้นควา้ เพม่ิ เตมิ แก่นักศึกษา ใหค้ วามรู้

การค้นควา้ หาความรู้จากห้องสมดุ และอนิ เตอรเ์ น็ต
7. ให้นักศกึ ษาคน้ คว้าและทาความเข้าใจเรอื่ ง ขอ้ มลู หรือ

บทความวทิ ยาศาสตรท์ ่ีคน้ คว้ามา
8. ทาใบงานจากการคน้ ควา้ Post-test
9. ประเมินใบงาน
10. สรปุ ผลการวิจัยเพื่อนาเสนอ

วิธกี าร/นวัตกรรมท่ีใช้

แบบฝึกปฏบิ ตั กิ ารคน้ ควา้ จานวน 19 ชดุ
1. ค้นคว้าข้อมูลการเกดิ แผ่นดินไหว
2. ค้นควา้ ข้อมลู การเกิดภเู ขาไฟระเบิด
3. ค้นควา้ ปริมาณ/มลู ค่าการส่งออกแร่ของประเทศไทย
4. คน้ ควา้ ปริมาณ/มูลคา่ การสง่ ออกสัตว์นา้ ของประเทศไทย

แผนการสอน เป็นแผนทน่ี าแบบฝกึ ปฏิบัติแต่ละชดุ มาจัดกิจกรรม เป็นเวลา 1 ภาคเรยี น
โดยจดั กิจกรรมเป็นขั้นตอนดังน้ี
1. ทบทวนความรูเ้ ดิม
2. เพ่ิมเติมความร้ใู หม่
3. ใหก้ ารแนะนาอย่างใกล้ชดิ
4. เครง่ คัดการฝึกปฏบิ ตั ิ
5. นาไปใชใ้ นชวี ิตประจาวนั
ให้นกั ศึกษาฝกึ ปฏิบัติตามแบบฝกึ ท้งั 19 ชดุ เวลา 13.00 – 13.30 น. ของวันจันทร์ถึงวนั
ศุกร์ ภาคเรยี นที่ 2/64 สถานท่ฝี ึกปฏิบัติ กศน.ตาบลนาดา่ น ห้องอนิ เตอร์เน็ต

เครือ่ งมือการวดั ผล และการรวบรวมขอ้ มลู ประกอบดว้ ย
1. แบบฝึกปฏบิ ัติ การคน้ คว้าความร้วู ิทยาศาสตร์ จานวน 19 ชุด
2. แบบสงั เกตพฤติกรรมนกั ศกึ ษา

วธิ กี ารรวบรวมขอ้ มลู

1. รวบรวมข้อมูลจากการบันทึกพฤติกรรมทส่ี รุปไว้ทกุ เดือน
2. รวบรวมข้อมูลจากการบันทึกการปฏบิ ตั กิ จิ กรรมท้ัง 4 กจิ กรรม

วธิ กี ารวเิ คราะหข์ อ้ มูล

ทาการวเิ คราะหข์ ้อมูลโดยการเปรียบเทยี บพฤตกิ รรมท่เี ปลี่ยนแปลงไปทุกเดือน ตัง้ แต่เริ่มตน้
ฝกึ จนถงึ เดือนสุดทา้ ยท่เี ก็บข้อมลู

ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทกึ สรุปผลการปฏิบัติกจิ กรรมค้นคว้า ที่ไดบ้ นั ทึกไว้ นามา
เปรียบเทียบความก้าวหนา้

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู

แบบสังเกตพฤติกรรม ปรากฏผลดังน้ี

พฤติกรรมของนกั ศกึ ษา ระดบั ความพงึ พอใจ

เดือนพฤศจิกายน ยังไมน่ า่ พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ
มคี วามกังวลไมแ่ นใ่ จวา่ พอใจ อย่างย่งิ
นอ้ ย ปานกลาง มาก
จะสามารถค้นควา้ ได้
เดอื นธันวาคม

ให้ความรู้ วิธกี าร
ค้นควา้ ให้นกั ศกึ ษาฝกึ ปฏิบัตเิ อง
เดือนมกราคม

ให้นักศึกษาคน้ คว้าตาม
หวั เร่ืองท่ีกาหนดโดยครู
ควบคมุ ดูแล และให้คาแนะนา
อยา่ งใกล้ชดิ
เดือนกุมภาพันธ์

นักศึกษาปฏบิ ตั ิ
กิจกรรมค้นคว้าตามท่คี รูกาหนด
ด้วยความสนใจ ภมู ิใจท่ีสามารถ
ค้นควา้ หาข้อมูลได้ด้วยตนเอง

ระดับความพึงพอใจ

ระดับที่ 1 ยังไม่นา่ พอใจ
ระดับท่ี 2 พอใจน้อย
ระดบั ที่ 3 พอใจปานกลาง
ระดบั ท่ี 4 พอใจมาก
ระดับท่ี 5 พอใจอยา่ งยงิ่

แบบบันทกึ การประเมนิ ทักษะการแสวงหาความรู้

รายการประเมิน

ที่ ช่ือ-สกลุ วางแผน เรยี นรตู้ ามแผน ปฏิบัตกิ าร นาเสนอข้อ
คน้ พบ
การศกึ ษา ทวี่ างไว้ ค้นควา้ ตาม
4
คน้ ควา้ เร่อื งท่ีกาหนด 4
5
1 นายวีระภาพ สมรปู 444 4
4
2 นายธนกฤต อุดทา 444 4
4
3 นางสาวพรกมล ปัญญาวนั 5 5 5 4
4
4 นางคาพลอย อุตสาลี 444 5
4
5 นางชฎาพร สายพรม 444 4
4
6 นางสาวสุกัญญา บุญเจมิ 4 4 4 4
5
7 นางสาวชมพนู ุช ชมภูพ้นื 4 4 4 5
5
8 นางสาววชั รพงษ์ ก้อนคา 4 4 4 5
4
9 นางสาวโสรญา แสนสนกุ 4 4 4

10 นางสาวนิตยา แก่นสน 5 5 5

11 นางสาวชอล อา ลมิ 444

12 นางสาววาสนา คงขนั ธ์ 4 4 4

13 นายนันทวฒั น์ วรรณพัฒ 4 4 4

14 นายอภิวัตร ตอ่ ชวี ัน 444

15 นางสาวสนุ ิสา เพ็งพิศ 5 5 5

16 นางสาวชญานนิ เพียแกว้ 5 5 5

17 เด็กหญงิ อ้อมขวัญ คมุ้ มะมว่ ง 5 5 5

18 เดก็ หญงิ ฝนเหนือ กองสมบัติ 5 5 5

19 เดก็ ชายพงศธร ศรโี ท 444

ระดับความพึงพอใจพฤตกิ รรมด้านทกั ษะกระบวนการแสวงหาความรู้

ระดับที่ 1 ยงั ไม่นา่ พอใจ
ระดับที่ 2 พอใจน้อย
ระดบั ที่ 3 พอใจปานกลาง
ระดบั ท่ี 4 พอใจมาก
ระดบั ที่ 5 พอใจอย่างย่ิง

สรปุ ผลการวจิ ัย

ในปัจจบุ ันข้อมูลข่าวสารวทิ ยาศาสตร์ที่เป็นข้อมลู ใหมๆ่ จาเป็นอยา่ งยง่ิ ต่อการเรยี น
วิทยาศาสตร์จึงเป็นทักษะที่ต้องนามาฝึกใหเ้ กิดความชานาญ จากการจัดกจิ กรรมสง่ เสริมทกั ษะ
การคน้ คว้าความรู้วิทยาศาสตร์ ในระยะแรกนักศกึ ษายงั ขาดความรู้ความชานาญรวมท้งั ไมท่ ราบ
จะหาข้อมลู จากท่ไี หน และจะนาข้อมลู ทต่ี ้องการมาได้อย่างไร หลังจากวางแผนศึกษาวิธคี น้ ควา้
และปฏบิ ตั กิ ิจกรรมค้นควา้ ตามทีก่ าหนดโดยมีครคู อยให้คาแนะนาอยา่ งใกลช้ ดิ นักศึกษาเกดิ ทกั ษะ
สามารถคน้ คว้าหาความร้ใู หม่ๆได้เองและทาให้นักศึกษามีความรมู้ ากข้นึ

ข้อคิดทีไ่ ดจ้ ากการวิจัย

จากการแก้ปัญหาครั้งนี้ทาให้ผู้วิจัยได้ข้อคิดว่าการท่ีได้ฝึกปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูล
ความรูว้ ิทยาศาสตร์อยู่เสมอช่วยให้นักศึกษาเกิดทักษะการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล
ตอ่ การเรียนวทิ ยาศาสตรส์ มั ฤทธ์ผิ ลมากขึ้น


Click to View FlipBook Version